Warning: include(block.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 3

Warning: include(block.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 3

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'block.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 3
Forum / gstbok - Om HSB/Brf, BoRevision och BoLina - anslagstavla
Sida: << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


Ada

Jag undrar som ny medlem i hsb vad man kan kräva ang. snöröjning? Som det varit i vinter kan man inte gå utanför dörren knappt. Vi har Riksbyggen som står för underhållet. Senaste snöfallet som var för en vecka sen ligger fortfarande kvar på gården. Det har blivit djupa bilspår som man ska halka runt i.

January 10 2011 (3689) e
    Kommentar av Admin
Ur Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.

2 § På gator, torg, parker och andra allmänna platser som är redovisade i detaljplan enligt plan- och bygglagen (1987:10) och för vilka kommunen är huvudman, ansvarar kommunen för att platserna genom gaturenhållning, snöröjning och liknande åtgärder hålls i ett sådant skick att uppkomsten av olägenheter för människors hälsa hindras och de krav tillgodoses som med hänsyn till förhållandena på platsen och övriga omständigheter kan ställas i fråga om trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet. Kommunens skyldigheter gäller inte, om åtgärderna skall utföras av staten som väghållare.
Fastighetsinnehavare är skyldig att utföra sådana åtgärder som avses i första stycket inom områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark och som har iordningställts och begagnas för allmän trafik. Utan hinder av vad som sägs i andra stycket ansvarar dock kommunen i enlighet med vad som anges i första stycket för områden som skall användas för allmän trafik och som har upplåtits till kommunen med nyttjanderätt eller annan särskild rätt enligt 14 kap. 2 § plan- och bygglagen. När särskilda skäl föreligger, får regeringen på framställning av kommunen medge undantag från kommunens skyldighet enligt första stycket.

3 § Kommunen kan ålägga en fastighetsinnehavare inom ett område med detaljplan där kommunen är huvudman för allmänna platser att utföra de åtgärder som avses i 2 § första stycket i fråga om gångbanor eller andra utrymmen utanför fastigheten som behövs för gångtrafiken.
Regeringen eller efter regeringens bemyndigande en kommun får meddela närmare föreskrifter i fråga om de åtgärder som skall vidtas av fastighetsinnehavaren.


Bostadsrättsföreningens styrelse ansvarar alltså för att snöröjningen sker på föreningens mark.
och för att ingen halkar utanför fastigheten, eller skadas av nedfallande snö och istappar. Den som struntar i snöröjning riskerar skadestånd.
Som styrelseledamot i bostadsrättsföreningen har man samma ansvar som andra fastighetsägare att hålla taken fria från is och snö som riskerar att falla ner. Detsamma gäller ansvaret för snöröjning och halkbekämpning på trottoarer och gångstråk vid fastigheten, exempelvis vid entrén. Om någon halkar och skadas kan personerna i styrelsen krävas på skadestånd.Så här skriver HSB själv om snöröjning och styrelsens ansvar;

Snö och is på taket - så röjer du rätt
Bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare har juridiskt ansvar för att röja undan snö och is som riskerar att falla ner på förbipasserande.

1.En 1 meter lång istapp väger omkring 20 kg. Från femte våningen faller den med en hastighet på 60 km/h och är mycket farlig om den träffar någon på marken.

2.Entretak över ingången till huset skyddar de boende mot snöras.

3.Glastak, takfönster och inredda vindslägenheter i fastigheten ökar risken för snöras från taket, eftersom taket värms upp av värmen från huset. En välventilerad kallvind gör istället att snön hålls kall och inte rasar lika lätt.

4.Snörasskydd kan monteras på taket för att förhindra ras av snö och is. Tänk på att besiktiga dem regelbundet. Äldre snörasskydd med en höjd under 15 cm är ofta otillräckliga.

5.Takets material har stor betydelse för snörasrisken. Äldre oxiderad galvaniserad plåt har exempelvis högre friktion än ny plåt, där snön glider av lättare. Oglaserade tegeltak, tak av skiffer och papp har normalt hög friktion med relativt låg rasrisk.

6.Branta tak kan få stora hängdrivor på läsidan. Tak med låg lutning kan bli nedtyngda av snö, och börja läcka in.

7.Stora ansamlingar av snö och is kan leda till att hängrännor och stuprör rasar.

8.Bostadsrättsföreningar med flerfamiljshus bör anlita professionella snöröjare.

9.Boende i småhusföreningar bör tänka på att alltid vara två personer på taket vid snöröjningen, samt en person på marken som kan se till att ingen förbipasserande får nedfallande snö och is på sig. Tänk på att spärra av och markera att skottning pågår. Använd alltid livlina och säkerhetssele när du är uppe på taket.


Nästa inlägg
Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).


Databas hittas ej.