Sida: << | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)Sveriges största forum för alla i bostadsrätt

Ett nytt forum för bostadsrätter har startats upp.
Länken till detta forum är http://hotpot.se/forum.

- - - Efterlysning - - -
Tips önskas om bra bostadsrättsföreningar i Malmö!

Skriv till media ! NU !!!

Klicka här för att läsa hotelsebrevet från styrelsen i Myggans förening
Ogiltig stämma                     "Budord för styrelsen"
Vad gäller för ledningarna i din lägenhet?

Klicka här för att se priser för bredband i HSB Bolina-nätet

Utsatt för telefonspam? Tipsa gärna om telefonnummer i detta forum!TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


ja

Jag ser att HD inte funnit någon bra vägledning i förarbeten (vilken är en avgörande rättskälla) inte heller i SOU:n från 2000. Något talar där för att läckande avlopp möjligen inte skulle täckas av 7:12 3st BRL Om utströmmande vatten från värmeledning finns tydligen inget i proppen till sensate lagändringen.

Eftersom huvudregeln är att bostadsrättshavaren har huvudansvaret för lägenhetens skick är den aktuella bestämmelsen ett undantag. Eftersom det är ett undantag och eftersom man måste göra en tolkning utan någon bra vägledning från lagstiftaren gör HD en restriktiv sådan.

Att det i 7 kap. 12 § 2 st bostadsrättslagen görs en skillnad mellan ledningar för värme och vatten medan det i tredje stycket endast talas om vattenledningsskada talar för att ledningar för värme inte avses i tredje stycket, menar HD. Dessutom anses den allmänspråkliga betydelsen av ordet vattenledning vara en så kallad tappvattenledning. HD finner därför övervägande skäl för att ordet vattenledningsskada i den aktuella bestämmelsen endast tar sikte på tappvattenledningar.

Man kan inte dra andra slutsatser av detta än det just angivna. Dvs rörande vattenledningsskada. Tingsrättens domen kommer ju utvisa vem som är ansvarig för det som inträffat (den har inte meddelats)

4/01 2007 (1670) e
    Kommentar av Admin
Bara en uppfräschning av minnet till alla som läser detta, eftersom det hunnit rulla fram ett antal inlägg sedan jag la ut paragrafen som HD refererar till och som JA nämner här;

Bostadsrättslagen 7 kap, 12 §;
Bostadsrättshavarens ansvar för lägenhetens skick
12§
Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick, om inte något annat bestämts i stadgarna eller följer av andra-femte styckena. Detta gäller även mark, om sådan ingår i upplåtelsen.

Bostadsrättshavaren svarar inte för reparationer av ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten, om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet. Detsamma gäller ventilationskanaler.

För reparationer på grund av brand- eller vattenledningsskada svarar bostadsrättshavaren endast om skadan uppkommit genom

1. hans eller hennes egen vårdslöshet eller försummelse, eller
2. vårdslöshet eller försummelse av
a) någon som hör till hans eller hennes hushåll eller som besöker honom eller henne som gäst,
b) någon annan som han eller hon har inrymt i lägenheten, eller
c) någon som för hans eller hennes räkning utför arbete i lägenheten.

För reparation på grund av brandskada som uppkommit genom vårdslöshet eller försummelse av någon annan än bostadsrättshavaren själv är dock denne ansvarig endast om han eller hon brustit i omsorg och tillsyn.

Tredje stycket gäller i tillämpliga delar om det finns ohyra i lägenheten. Lag (2003:31).
Bostadsrättslagen

Juridik och lagar för brf:ar - Brl

Allt du behöver veta om lag & rätt

hotpot.se/forum
Så här säger SDS att HSB uttryckt sig i samband med en vattenskada i en brf.

Fakta: Vattnets väg avgör
I en bostadsrätt kan räkningen för en vattenläcka hamna hos den boende eller hos föreningen. Allt avgörs av var vattnet rinner ut. Enligt bostadsrättslagen har föreningen ansvaret för ledningar för vatten, värme, el och ventilation som tjänar mer än en lägenhet (stamledning).
Bostadsrättens ägare ansvarar för inre underhåll, dit ledningar i lägenheten kan räknas. Ansvaret avgörs av föreningens stadgar.

Källor: HSB, Vår bostad


G-I
Hemsida

Försäkringsbolag har också åsikter om vem är ansvarig.
Om jag ska vara elak, känns det som om försäkringsbolagen vill gärna dela upp ansvaret mellan alla inblandade, så att alla belopp hamnar under självriskbeloppet.

Ett exempel: om någon kör på min bil (lindrig krok), så får jag en ny karossdel på bilen (ersätter den sliten delen som fanns).

Men, om en vattenskada som är under föreningens ansvar, orsakar att en medlem får ett nytt golv, måste medlemmen stå för kostnaden av det nya golvet, om golvet är avskrivet. Hänger ni med? Visst är det konstigt?

4/01 2007 (1669) e
    Kommentar av Admin
Jag tror att jag är ett prejudicerande fall där.

I samband med en vattenskada som jag drabbades av (pga "yttre omständigheter"... en lång historia) så använde jag samma argument som du tar upp här, och fick rätt (även om det tog ett antal år)! Jag blev kompenserad till 100 % (vi pratar om flera hundratusen kronor). Inga åldersavdrag!

Åldersavdragen som försäkringsbolagen gör kan slå mycket, mycket, mycket hårt mot den drabbade.

Jag tror att man idag kan teckna en extra försäkring för att få bort de åldersavdrag som jag klarade mig undan trots att jag inte hade någon försäkring mot åldersavdrag.


stephan

HD-domen vattenskada radiator.

Skulle vara mycket intressant att veta om det är de boendes försäkringsbolag som stått för domstols och advokatkostnaderna?

Detta ärende måste vara av yttersta vikt för försäkringsbolagens "småtexter".

För vem kommer vilja ta försäkringar om inte det eller det gäller.

Jag tror nog så är fallet. Själv kommer jag inte ihåg eller kan hitta det 2finstalta2 avseende tillägg bostadsrättsförsäkringen. Man får väl leta. Men jag är av den åsikten att ingen kan tro att en radiotor som springer läck inte skulle ingå?4/01 2007 (1668) e
    Kommentar av Admin
Denna fråga är ej avgjord ännu. Det är upp till tingsrätten att besluta om vem som ska betala vad.

De flesta har väl rättsskydd, så det lär då inte bli någon större summa.

Värre är då kanske kostnaden för det nya golvet som bostadsrättshavaren får betala... om utifall att försäkringen inte täcker denna (eller hela denna) kostnad.

Jag anser att kostnaden för golvet skulle läggas på föreningen, men nu har rättsväsendet på ett synnerligen märkligt sätt lyckats trassla till lagarna.

I en bostadsrätt under mig blev det en rejäl vattenläcka. Vad jag känner till så tog då föreningen hela kostnaden.

Jag fick en mindre läcka i min bostadsrätt. Föreningen tog hela kostnaden (eller rättare sagt föreningen och föreningens försäkring). Men det var en läcka i stammarna, så där var det ingen diskussion om vem som skulle ta kostnaden (även om total förvirring rådde i början bland försäkringsbolagen, vilket bolag som skulle ta kostnaden, och att jag till och med fick ett brev från mitt försäkringsbolag - som inte hade med saken att göra - att de inte tänkte betala för reparationen).


G-I
Hemsida

Admin, elkablaget är väl föreningens ansvar! Så har jag trott hela tiden. Då menar jag elkablaget in i väggarna, fram till uttaget som mycket väl kan vara medlemmarnas ansvar. Har jag förstått fel?

Jag tycker inte heller det vore konstigt att dela ansvaret för elementen mellan:
- föreningen betalar för reparationer
- medlemmen är skyldig att rapportera eventuella fel.
Så gör vi för våra värmepannor (vi har en panna per lägenhet), och det fungerar bra.


4/01 2007 (1667) e
    Kommentar av Admin
Ja, även Stephan var inne på din linje förra gången vi hade denna fråga uppe.

Som med det mesta annat i bostadsrättslagen och i stadgarna så finns utrymme för tolkningar åt vilket håll som helst (pga de ytterst inkompetenta formuleringarna i lagar och stadgar).
HSB:s tolkningar av lagen är ibland ganska märkliga, och tidvis tycks de t.o.m. stå i strid med lagen.

Men normalt sett är elkablaget (det som betjänar en lägenhet inkl. lägenhetens proppskåp och elkontakter/lyskontakter) den enskilda medlemmens ansvar, medan elstammarna (elen fram till lägenhetens proppskåp) är föreningens ansvar.

Sedan kan vissa föreningar ha stämmobeslut på t.ex. att föreningen under vissa omständigheter och enligt givna förutsättningar ansvarar för underhåll av elkablaget i lägenheten, eller av kontakter.

I Brl 7 kap, 12 § står det;
Bostadsrättshavaren svarar inte för reparationer av ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten, om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet.

HD:s dom i vattenfrågan kan nu öppna upp nya tolkningsmöjligheter även för elkablaget, men det känns för mig lite som att HD nu befäst att även elkablaget ska förbli medlemmens ansvar.
Men vad vet jag? Uppenbart är att det fungerar lite hur som helst i olika föreningar.

Vad gäller att dela ansvaret för elementen mellan att föreningen betalar för reparationer medan medlemmen har rapporteringsplikt för eventuella fel samt tillsynsplikt så uppstår ett antal inte helt okomplicerade problem.

T.ex.
Kan man lägga på enskilda medlemmar att bedömma vad som behöver rapporteras?
Kan man lägga på samtliga enskilda medlemmar en skyldighet att ha kompetens för tillsyn av element och elementrör?
Hur ofta måste element och elementrör kontrolleras och på vilket sätt?
Vad gäller avseende försäkringsavtalen, och på vilket sätt måste hänsyn tas till detta?
Vilka åtgärder kan/får medlemmen själv göra och vilka konsekvenser kan de få?
Vem står för garantier och kontakt med leverantörer/reparatörer?
Var går gränserna i de olika möjligheter som kan uppstå?
Hur gör man denna fördelning så att den överensstämmer med lagen på alla sätt (HD:s dom)?

Det är viktigt att allt utreds och specificeras samt att gränser dras, speciellt avseende;
 • underhållsansvar

 • reparationsansvar

 • utbytesansvar (ett element har en uppskattad livstid på drygt 40 år)

 • tillsynsplikt

 • rapporteringsplikt

 • betalningsskyldighet/kostnadsansvar
Bostadsrättslagen

Juridik och lagar för brf:ar - Brl

Allt du behöver veta om lag & rätt

hotpot.se/forum
HSB:s nya normalstadgar §36

Bostadsrättshavarens underhålls- och
reparationsansvar för lägenheten omfattar
bland annat:
• ytskikt på rummens väggar, golv och
tak jämte den underliggande
behandling som krävs för att anbringa
ytskiktet på ett fackmässigt sätt,
bostadsrättshavaren ansvarar också
för fuktisolerande skikt i badrum och
våtrum,
• icke bärande innerväggar, stuckatur,
• inredning i lägenheten och övriga
utrymmen tillhörande lägenheten,
exempelvis: sanitetsporslin,
köksinredning, vitvaror såsom kyl/frys
och tvättmaskin; bostadsrättshavaren
svarar också för el- och
vattenledningar, avstängningsventiler
och i förekommande fall
anslutningskopplingar på
vattenledning till denna inredning,

• lägenhetens ytter- och innerdörrar
med tillhörande lister, foder, karm,
tätningslister, lås inklusive nycklar
mm; bostadsrättsföreningen svarar
dock för målning av ytterdörrens
yttersida. Vid byte av lägenhetens
ytterdörr skall den nya dörren
motsvara de normer som vid utbytet
gäller för brandklassning och
ljuddämpning,
• glas i fönster och dörrar samt spröjs
på fönster,
• till fönster och fönsterdörr hörande
beslag, handtag, gångjärn,
tätningslister mm samt målning;
bostadsrättsföreningen svarar dock
för målning av utifrån synliga delar av
fönster/fönsterdörr,
• målning av radiatorer och
värmeledningar,
ledningar för avlopp, gas, elektricitet,
vatten och anordningar för
informationsöverföring till de delar de
är synliga i lägenheten och betjänar
endast den aktuella lägenheten
,
armaturer för vatten (blandare,
duschmunstycke mm) inklusive
packning, avstängningsventiler och
anslutningskopplingar på
vattenledning
,
klämringen runt golvbrunnen,
rensning av golvbrunn och vattenlås
,
• eldstäder och braskaminer,
• köksfläkt, kolfilterfläkt, spiskåpa,
ventilationsdon och ventilationsfläkt,
med undantag för
bostadsrättsföreningens
underhållsansvar enlig sista stycket.
Installation av anordning som
påverkar husets ventilation kräver
styrelsens tillstånd,
gruppcentral/säkringsskåp och
därifrån utgående synliga elledningar
i lägenheten, brytare, eluttag och fasta
armaturer
,
• brandvarnare,
• elektrisk golvvärme, som
bostadsrättshavaren försett
lägenheten med,
• handdukstork; om
bostadsrättsföreningen försett
lägenheten med vattenburen
handdukstork som en del av
lägenhetens värmeförsörjning
ansvarar bostadsrättsföreningen för
underhållet,
• egna installationer.


Se HSB:s normalstadgar och föreningens stadgar

Hämtat från Vår Bostad 2003-09-16 (besvarad av Ingrid Buskas)

Föreningen har ansvar för ledningen


Fråga:
Ett element i min lägenhet har gått sönder och vatten har runnit ut på mitt parkettgolv. Vem är skyldig att bekosta reparationen av skadan på golvet?

Svar:
Enligt bostadsrättslagen har bostadsrättsföreningen underhållsansvaret för ledningar för värme, om föreningen försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar mer än en lägenhet.

Underhållsansvaret för ledningarna inne i lägenheten regleras i stadgarna.
Enligt HSB:s normalstadgar har bostadsrättsföreningen underhållsansvaret även för värmeledningar inne i lägenheten om föreningen försett lägenheten med ledningen.
Men bostadsrättshavaren ansvarar för målning. Det innebär att om föreningen har eftersatt underhållet och därigenom vållat skadan på parkettgolvet ska de ersätta dig för parkettgolvet med avdrag för ålder. Om föreningen skött sin underhållsskyldighet får du som bostadsrättshavare stå för renoveringen av parkettgolvet - eventuellt med hjälp av ersättning från din hemförsäkring.Hämtat från Vår Bostad 2003-09-16 (besvarad av Ingrid Buskas)

Föreningen ska åtgärda fel på element


Fråga:
Vi har problem med ett störande ljud i ett av elementen i vår lägenhet. Vem ansvarar för att åtgärda elementet? Finns det någon möjlighet att få en lägre månadsavgift på grund av detta?

Svar:
Enligt bostadsrättslagen har bostadsrättsföreningen underhållsansvaret för ledningar för värme, om föreningen försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar mer än en lägenhet.

Underhållsansvaret för ledningarna inne i lägenheten regleras i stadgarna.
Enligt HSB: s normalstadgar har bostadsrättsföreningen underhållsansvaret även för värmeledningar inne i lägenheten om föreningen försett lägenheten med ledningen. Bostadsrättshavaren ansvarar dock för målningen.
Det innebär att om ljudet beror på att det är något fel på elementet och det är att bedöma som en brist så ska föreningen åtgärda felet. Det finns viss möjlighet att få nedsättning av årsavgiften om föreningen åsidosatt sin underhållsskyldighet. Det framgår inte av din fråga hur föreningen har hanterat problemet så jag kan inte avgöra om rätt till nedsättning föreligger i ert fall.Hämtat från Vår Bostad 2004-03-15 (besvarad av Ingrid Buskas)

Nytt element föreningens ansvar


Fråga:
I min bostadsrätt är badrumselementet rostigt. Jag har skrapat och målat om det flera gånger. En rörläggare har sagt att det kan gå hål på det och att det är mycket gammalt. Ska jag stå för kostnaderna för ett nytt element eller är det föreningen?

Svar:
Ditt ansvar för elementet sträcker sig bara till målning. Om elementet är i dåligt skick är det föreningen som ansvarar för att det repareras eller byts ut.


G-I

Det finns en skillnad mellan:
1- elementen är medlemens ansvar, och
2- elementen är föreningens ansvar, men medlemen är skyldig att rapportera eventuella fel på elementen

Är det inte (2) som gäller nu som då? Handlar inte HD:s dom att medlemmen har inte rapporterat felet? Om så är fallet, kan man inte dra slutsatsen att elementen har blivit medlemmarnas ansvar.

Inväntar med spänning till att JA har läst domen ocg rapporterat här.

4/01 2007 (1663) e
    Kommentar av Admin
Allt är fritt för tolkningar.

Min personliga tolkning är att elementen är medlemmens ansvar till etthundra procent (på motsvarande sätt som t.ex. elkablaget eller en installerad diskmaskin).
Dvs såväl underhåll som kontroll ligger på medlemmen.
Men detta motsäger inte att föreningen fortfarande kan hantera utbyte av element, etc, om man kommer överens om detta inom föreningen via stämmobeslut där det noga specificeras vad som ska gälla.

Jag säger inte att jag har rätt i min tolkning, men att dela upp ansvaret så att medlemmen har kontroll- och rapporteringsskyldighet, medan föreningen har underhållsskyldighet skapar en enligt min mening hopplös situation inför framtiden.

Dessutom så står det ju i domen att HD skiljer mellan ledningar för värme och avlopp (= medlemmen) och dricksvattenledningar (= föreningen)... av någon outgrundlig anledning.

HD skriver i sitt "avgörande";
"Högsta domstolen förklarar att begreppet vattenledningsskada i 7 kap. 12 § tredje stycket bostadsrättslagen inte kan anses omfatta skada till följd av läckage av vatten från ledningar och anordningar för värme."

HDs fråga är alltså starkt begränsad där HD bara avgjort om trycksatt ledning för varm- och kallvatten - s.k. tappvattenledning - är att jämföra med ledningar för värme eller avlopp.
Där har HD på ett synnerligen märkligt sätt gjort en åtskillnad, helt i strid med stadgar och vad t.ex. HSB har sagt i alla år.
.

HD:s dom kan också skapa nya tolkningsproblem för elstammarna.

Problemet är att HD - enligt min mening - inte bara saknar kompetens inom området, HD har även saknat kompetens för att analysera och utreda frågan. HD har i det närmaste varit helt ute i det blå i sitt resonemang, och HD har inte orkat ta in mer information än den lilla texten i den omnämnda 12:e paragrafen. Inte ens den viktiga biten om stamledningar har tagits upp. Men nu är det som det är (dessutom, genom att HD hoppar över vissa för sammanhanget viktiga ord när HD skriver sitt beslut så blir också texten mycket svårläst och extra svårtolkad... vad jag förstår är det en medveten teknik som genomgående används av rättsväsendet).

Bostadsrättsorganisationerna måste uttala sig i frågan.
Bostadsrättslagen

Juridik och lagar för brf:ar - Brl

Allt du behöver veta om lag & rätt

hotpot.se/forum


stephan

Vattenskadestatistik

Kanske Admin kan lägga ut allt? Kolla även Anticimex rapport avseende vattenskador i bostadshus, inte ett ord om radiatorventiler kunde jag finna, allt gick i benämningen vettenledningssystem?


Cirka 75 000vattenskador sker per år.
Kostnad för dessa är cirka 2 miljarder 2 000 000 000kr

Vattenskaderapporten utdrag:
"Rapporten kan kostnadsfritt beställas hos VVS-Installatörerna
via fax 08-669 41 19 eller e-post info@vvsi.se.
Databasen, vilken utgör underlag för rapporten, finns tillgänglig på
CD och kan rekvireras hos VVS-Installatörerna via fax eller e-post.
© 2002 VVS-Installatörerna
Grafisk form Formination AB
Tryck Alfa Print AB 2002
ISBN 91-631-3022-X

Finansiärer
Projektet har finansierats av:
SBUF/VVS–Installatörerna
Länsförsäkringar AB
Folksam
If Skadeförsäkring AB
Trygg-Hansa AB
Byggkeramikrådet (BKR)
Måleribranschens Våtrumskontroll (MVK)Beroende av vad som orsakat utsrömmningen väljs sedan något av de tre alternativen:
A. Utströmning från ledningssystem,
B. Utströmning från utrustning eller
C. Utströmning genom tätskikt.
VATTENSKADEUNDERSÖKNINGEN 48 20023/01 2007 (1662) e


JA

I ärlighetens namn måste jag dubbelkolla vad SBC sagt men vill minnas att jag läst ett uttalande om detta.

Strängare regler än vad som framgår av BRL kan man ju inte ålägga medlemmarna men om föreningen skulle välja att ta ansvar för radiatorerna trots att detta inte krävs enligt BRL kanske man skulle kunna tänkas sig ha kvar bestämmelsen om man kan anse att den är mer generös mot medlemmen än vad lagen anger. Säger detta utan någon närmare analys så får friskriva mig från ansvar ;).

Hur det än blir så får vi säkert höra mer om hur man tänker lösa detta praktiskt.

3/01 2007 (1661) e
    Kommentar av Admin
HD:s domslut är faktiskt intressant ur en annan synvinkel också.

HD:s dom visar att rättsväsendet inte fäster någon vikt vid bostadsrättsorganisationernas tolkningar av lagar eller föreningarnas stadgar.

Vi kan alltså i framtiden strunta såväl i stadgarna som i hur man i stadgarna vill tolka lagarna.

Det är enbart lagen som gäller. Stadgar såväl som styrelser egna riktlinjer samt ordningsföreskrifter/trivselföreskrifter är i princip av noll och intet värde för något, utöver i egenskap av rekommendationer för medlemmarna.


JA

Måste läsa hela domen men om inte HD har sagt annorlunda gäller enl den sk rättskälleläran att underhållsansvar för radiatorer blir medlemmarnas ansvar i alla föreninger i Sverige, oavsett vad som står i stadgarna.
Jag ska som sagt läsa det hela, blir intressant att se vad SBC och HSB gör för uttalande om detta då de på eget bevåg uttolkat att radiatorer är föreningens ansvar.

3/01 2007 (1660) e
    Kommentar av Admin
Jag är själv lite kluven i frågan, men bara jag som medlem vet vad som gäller så är det ok, och genom HD:s dom så tycks det som vi blivit lite klokare i just denna specifika fråga (även om domen samtidigt komplicerat andra frågor).

Medlemmarna måste veta exakt vad som åligger dem (och hur/hur ofta de t.ex. kan kontrollera radiatorer). Vi kan inte hela tiden ha luddiga regler som tolkas olika från förening till förening och t.o.m. olika från fall till fall inom samma förening. Även om man aldrig kan täcka allt så kan man i alla fall göra någon form av ansträngning för att ha ett lite tydligare regelverk.

Nu vet vi åtminstonde att vad HSB säger inte gäller (visste inte att SBC gjort samma tolkning... men då är det förmodligen likadana regler även inom Riksbyggen).

HSB kommer inte att uttala sig i frågan med mindre än att de får press på sig att göra detta.
Men det är lätt fixat. Ska se om jag hinner göra detta under veckan.

Jag kan inte tolka HD:s dom på annat sätt än att alla stadgar nu måste skrivas om (ännu en gång).
Om vi ska slippa de kostsamma, omständiga och tidskrävande justeringar av stadgarna hela tiden så tycker jag att såväl bostadsrättslagen som stadgar snarast måste genomgå en ordentlig översyn av för detta kvalificerade personer.

PS.
Jag har precis av styrelsen i min förening fått läsa regler som den maktfullkomliga styrelsen egenhändigt tagit fram, utan stöd i lag eller stadgar, där styrelsen på att rent löjligt sätt satt upp regler benämnda "Allmänna bestämmelser".
T.ex.;

 1. Medlem, som stadigvarande önskar inhysa främmande person i sin lägenhet, har skyldighet att inhämta styrelsens tillstånd härtill
  (inte ens HSB är så okunnig att de tror att det är så det ska fungera)


 2. Itappning och tömning av badvatten samt duschning får icke förekomma mellan kl. 22 och 6
  (ingen styrelse i vårt land har rätt att ställa ett dylikt krav, alla får naturligtvis duscha och bada precis när de vill på dygnet)


 3. Det är förbjudet att utöva musik, sång eller föra oljud så att grannarna störs.
  (styrelsen tycks inte läsa eller lyssna på media eller hålla sig uppdaterade inom rättsväsendets domslut i bostadsrättsfrågor, för då hade styrelsen kanske vetat lite bättre vad som gäller)


 4. Spikning, borrning och skruvning i betongväggar får icke ske söndagar och helgdagar samt vardagar efter kl. 20 och före 08.00
  (till saken hör att vi inte ens har några betongväggar)


 5. Vid reperationsarbeten i lägenheten, som medför störande oljud bör i förväg vicevärden underrättas
  (till saken hör att vi inte har någon vicevärd)


 6. Allt otillbörlig uppehållande i trappor och entréer är förbjudet
  (vad är "otillbörligt uppehåll"... har vi en viss begränsad tid på oss att ta oss från lägenhet till fastighetens ytterdörr?)


 7. Föräldrar uppmanas tillse, att deras barn iaktar ett städat uppförande samt icke företager sig något, som strider mot dessa ordningsföreskrifter eller föreningens stadgar. Barnen skall uppmanas att icke leka eller i onödan uppehålla sig i trappuppgångar, källare eller vindar utan på därför avsedda platser samt att vara aktsamma om planteringar och övriga anläggningar. Bollsparkning inom föreningens områden får icke förekomma!
  (till saken hör att i föreningen med 240 lägenheter finns praktiskt taget inga barn, och de extremt få som någonsin funnits har aldrig varit det minsta problem för någon på något sätt... styrelsens "allmänna bestämmelser" är nog väldigt effektiv i att skrämma bort alla barnfamiljer så att föreningen alltid kommer att fungera som ett "reserv-servicehus")


 8. Hundar och kattor får icke vistas lösa i trappor och källare eller på gårdsplan och trädgårdsanläggning. Ägaren är ansvarig för att djuren icke för oljud eller förorenar inom föreningens områden (det heter "katter" nuförtiden)


 9. Eventuell omändring av lägenheten får ske. Avsevärd förändring får dock företagas endast efter anmälan till styrelsen och under förutsättning att den inte medför men för föreningen eller annan medlem
  ("Eventuell omändring"... vad är det för något? Som den initierade kan notera här så har styrelsen ingen som helst kunskap om varken lagar eller stadgar. Dessutom tror jag de flesta "avsevärda" förändringar medför men för andra medlemmar, t.ex. i form av oljud... vad vill styrelsen egentligen ha sagt med denna fullständigt intetsägande formulering?)


 10. Medlem är ansvarig för den skada han eller hans familj genom vårdslöshet förorsakar föreningen

Styrelsen tycks ha hittat någon uråldrig text från 50 år tillbaka i tiden (med delvis rent hotfulla formuleringar) som styrelsen kopierat upp (utan att varken rätta upp stavfel eller justera till den svenska som gäller idag).
Nu vet jag att kompetensen inte är särskilt imponerande i denna styrelse (i vilken HSB:s informationschef ingår), men jag undrar hur många andra styrelser runt om i landet som beter sig lika märkligt.
Bostadsrättslagen

Juridik och lagar för brf:ar - Brl

Allt du behöver veta om lag & rätt

hotpot.se/forum


G-I

Stephan, vattenskadan som HD har behandlat orsakades av ett läckande element (inte en vattenledning). I vår förening är elementen föreningens ansvar, men tydligen inte i denna förening.

Anna kommentar: visst är det svårt för en boende att ha koll på sina element när man är bortrest, men man kan ge sina nycklar till grannarna som kan kolla läget då och då. Dessutom är det nog mycket svårare för föreningen att ha koll på vad som händer inne i lägenheterna.


3/01 2007 (1659) e
    Kommentar av Admin
Men nu har saker och ting förändrats.

Även i er förening har - i och med HD:s domslut - radiatorerna blivit medlemmens ansvar.

Hur många medlemmar i Sveriges alla bostadsrättsföreningar känner till detta, kan man undra?
Speciellt svårt för medlemmarna att känna till med tanke på att bostadsrättsorganisationerna proklamerar en annan tolkning.


stephan

HD dom vattenskada.

Juridik är svårt.
Vad vi inte får veta av detta är allt underlag i Tingsrätten.
Några funderingar.
Eftersom det är en tvist mellan föreningen och de boende måste försäkringsbolagen vara inkopplade först?
HD:s dom handlar tydligen om förummelse av de boende för att de inte "upptäckt" skadan när de var bortresta. Hade skadan lindrats om de hade haft blomstervattnare som upptäckt skadan?
Har föreningen gått in o renoverat när de var borta?, p.g.a läckage till andra lägenheter?
Ja det är ganska mycket man måste veta innan en klar bedömning kan göras.
(ungefär som i mitt fall, vem skall man gå på först? eller som DiLeva sjunger vem ska man tro på tro p`??

3/01 2007 (1657) e

Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).Det kan vara intressant att se vem som hittar till
detta forum, så fyll gärna i vilken kategori du tillhör.

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4
Sida 5
Sida 6
Sida 7
Sida 8
Sida 9
Sida 10 Sida 11
Sida 12
Sida 13
Sida 14
Sida 15
Sida 16
Sida 17
Sida 18
Sida 19
Sida 20 Sida 21
Sida 22
Sida 23
Sida 24
Sida 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271


Tid: 21/03-2023 06:20:12 GMT (UTC+2 sista sön i mars - sista lör i okt, annars UTC+1)

1 användare totalt idag - 1 online - Senaste besök: