Sida: << | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)Sveriges största forum för alla i bostadsrätt

Ett nytt forum för bostadsrätter har startats upp.
Länken till detta forum är http://hotpot.se/forum.

- - - Efterlysning - - -
Tips önskas om bra bostadsrättsföreningar i Malmö!

Skriv till media ! NU !!!

Klicka här för att läsa hotelsebrevet från styrelsen i Myggans förening
Ogiltig stämma                     "Budord för styrelsen"
Vad gäller för ledningarna i din lägenhet?

Klicka här för att se priser för bredband i HSB Bolina-nätet

Utsatt för telefonspam? Tipsa gärna om telefonnummer i detta forum!TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


Per (f.d. ordförande)

Ang Admins svar på inlägg 2497.

Jag skrev följande:
"Om en person inte har haft inkomst på två år och inte kommer med kompletterande upplysningar, och ej heller har några bankkontakter. Då är detta tillräckligt för avslag. Då är kreditupplysningen viktig."

Admin svarade:
"Men då är det helt plötsligt en massa personliga bedömande involverade i denna process.
Exakt vilka kompletterande upplysningar ska t.ex. överrida att en person inte haft en inkomst på 2 år? Hur ska dessa kompletterande upplysningar kontrolleras, osv."

Mitt svar är följande:
Ett exempel från verkligheten.
En person ansöker om medlemskap. Vår försvaltning tar en kreditupplysning på denna person. Personen har obetydlig inkomst. Styrelsen begär in kompletterande upplysningar. Personen inkommer med ett färskt lönebesked. Detta eftersom personen sedan en kort tid tillbaka har avslutat sina studier och fått en anställning. Kreditupplysningsuppgifterna uppdateras inte så ofta. Detta måste man ha i åtanke vid medlemsansökan.
Föreningen ringer upp arbetsgivaren och denne bekräftar att personen är anställd.
Personen beviljas medlemskap.
Så gjorde vi i den styrelse som jag var med i och detta fungerade alldeles utmärkt.

Bäste Admin, man kommer i de flesta fall inte ifrån att det i slutändan måste göras en personlig bedömning. Det görs i många situationer i dagens samhälle. Styrelsen måste hela tiden fatta beslut. Vågar man inte fatta beslut så ska man inte sitta i en styrelse eller ha förtroende uppdrag.
Vi kanske har olika åsikter om detta men detta är min åsikt efter drygt 11 år som styrelseledamot 9 år som ordförande.

I vår tidigare styrelse hade vi en f.d tjänsteman som hade kompetens inom bl a detta område.
Han hade goda kunskaper av praktisk tillämpling av juridik i bl a kreditärenden.
Han lärde vi oss mycket.

20/05 2007 (2499) e
    Kommentar av Admin

Jo, men om vi strukturerar upp det här lite.

Det finns två alternativ.

Alternativ 1.
Kalle och Stina köper en bostadsrätt för ½ - några miljoner kronor.
De betalar hela köpet utan lån.

Utan att här ens behöva lägga in fler parametrar (vad annat är av intresse?), varför ska det göras någon form av kreditkontroll av personer som har minst en tillgång på bevisligen ½ - några miljoner kronor?


Alternativ 2.
Nisse och Berit köper en bostadsrätt för ½ - några miljoner kronor.
De betalar en del av egna pengar, och tar lån för resterande del.
Banken/kreditinstitutet sköter självfallet kreditkontrollen, precis som alltid annars.

Vad är det då lekmannastyrelsen ska kontrollera?
Om proffsen med utbildningen och erfarenheten på banken/kreditinstitutet gjort rätt eller fel när de lånar ut hundratusentals eller miljoner kronor?


OBS 1.
I bägge fallen finns det en tillgång på ½ - några miljoner kronor.
Det räcker till några månadsavgifter om problem skulle uppstå.

OBS 2.
I bägge fallen - och i alla övriga fall - finns det ingen garanti för att de sökande förlorar alla sina tillgångar (exkl. bostadsrätten) och blir fattiga som kyrkråttor över en natt.
Det finns ingen kontroll i världen som löser detta problem.
Inte ens om man dagligen gör en kreditkontroll av samtliga medlemmar i hela Sverige, och inte ens om uppgifterna i kreditupplysningarna hade varit aktuella.

OBS 3.
Ovanstående bortsett från allt annat som jag tidigare tagit upp, inte minst avsaknaden av riktlinjer, regler och enhetlighet i bedömningar. Med alla problem det leder till.

Jag tror inte styrelsen i t.ex. min förening är den enda styrelse som struntar i att göra kreditkontroll. Varför gör vissa styrelser en kreditkontroll medan andra inte gör det, kan man undra. Är det rimligt? Och varför är det så?

Vi pratar här t.o.m. om allvarliga lagbrott mot likhetsprincipen!

OBS 4.
I styrelsen i min förening sitter högsta ledningen inom HSB Malmö.
Om inte ens HSB tycker att det är meningsfullt att föreningen gör en kreditkontroll, varför ska då styrelsen ändå lägga ner tid och (om än lite) pengar på detta?

OBS 5.
Om styrelsen ska ägna sig åt att göra kreditkontroller, varför ska då styrelsen inte t.ex. kontrollera personens bakgrund? T.ex. straffregistret. Vi vill väl inte ha in brottslingar eller personer som åtalats för brott, t.ex. Johnny Örbäck, i vår förening?
Osv.

Nej, jag vill nog vidhålla min åsikt att de föreningar som än idag ägnar sig åt att göra kreditkontroller ska tvingas lägga ner detta, och att lagarna ändras. T.ex. att det t.o.m. blir förbjudet för styrelser att göra kreditkontroller.

Det är säljarens problem att få pengarna för det han säljer, och föreningens problem att få månadsavgiften är inget som någon kreditkontroll kan lösa utan det löses genom tillgången i form av själva bostadsrätten.

Ska någon vägras inträde i en förening ska det i stället göras baserat på klara och otvetydiga regler, som inte får stå i strid med lagen.

Att det i lag, och tydligen även i vissa stadgar, skulle stå att en brf kan kräva att en köpare ska ha "viljan och förmågan att betala för sig, samt sakna betalningsanmärkningar", som det står i SDS (jag har inte kollat upp de exakta formuleringarna som egentligen gäller, men jag är rätt säker på att juristen på Riksbyggen, Ulrika Blomqvist, har helt fel där), är inget annat än skrämmande.

Det är bara något som öppnar upp för missbruk och diskriminering utav styrelser och bostadsorganisationer. Vi ser en mängd hemska exempel på detta i media. Men hur mycket mer maktmissbruk i detta hänseende finns det som vi inte får reda på? Självklart mycket, mycket mer!

Dessutom faller det mesta på att lagen också säger att man inte kan ha krav på viss inkomst. Dvs man behöver inte ha tjänat en krona i nästan hela sitt liv, och man kan ändå inte vägras inträde pga detta!


Styrelseordförande Olle Ivös enda försvar för sitt agerande är "Så tolkar vi bostadsrättslagen! Punkt slut!".

I bostadsrättslagen, 2:a kapitlet, står det;
"1 § Fråga om att anta en medlem i en bostadsrättsförening avgörs av föreningens styrelse med iakttagande av de villkor för medlemskap som anges i föreningens stadgar och bestämmelserna i detta kapitel.
I stadgarna får föreskrivas att ansökan om inträde i föreningen skall göras skriftligen och att ansökningshandlingen skall vara försedd med sökandens bevittnade namnunderskrift.

2 § Sådana stadgevillkor för medlemskap är utan verkan som innebär
1. att ett visst medborgarskap eller en viss inkomst eller förmögenhet skall utgöra förutsättning för inträde i föreningen,
2. att den till vilken en bostadsrätt övergår skall utses av någon annan än bostadsrättshavaren eller godkännas enligt andra grunder än som gäller enligt denna lag för inträde i en bostadsrättsförening, eller
3. att villkoret annars med hänsyn till sitt innehåll eller på annat sätt är oskäligt mot den som vill vinna inträde i föreningen eller överlåta sin bostadsrätt."


Lagar är normalt luddiga, men kan något bli tydligare än detta? Att vägra medlemskap baserat på inkomst eller förmögenhet är solklart i strid mot lagen! Det är ingen tolkningsfråga!

En kreditupplysning blir därmed helt meningslös!
En styrelse som ändå vägrar medlemskap baserat på inkomst eller förmögenhet bryter mot lagen och kan åtalas för detta! Alltså, om det stämmer som står i SDS, så har styrelsen i brf Helsingborgshus 46, med Olle Ivö i spetsen, tveklöst brutit mot lagen!

På samma sätt så begår mäklare Fredrik Westensson på mäklarfirman Rickard Schoug regelbundet allvarliga fel när han begär in arbetsgivarintyg och kreditupplysning ("RKI") av spekulanter i Danmark.


I HSBs normalstadgar från 2003 står det följande;
§ 4
Inträde i föreningen kan beviljas den som är medlem i HSB och
1. kommer att erhålla bostadsrätt genom upplåtelse i föreningens hus, eller
2. övertar bostadsrätt i föreningens hus.
Annan juridisk person än kommun eller landsting som förvärvat
bostadsrätt till bostadslägenhet får vägras medlemskap.

§ 5
Fråga om att anta en medlem avgörs av styrelsen.
Styrelsen är skyldig att snarast, normalt inom en månad från det
att skriftlig ansökan om medlemskap kom in till föreningen, avgöra
frågan om medlemskap. Som underlag för medlemskapsprövningen
kan föreningen komma att begära kreditupplysning
avseende sökanden.


§ 6
Den som en bostadsrätt övergått till får inte vägras inträde i föreningen,
om de villkor för medlemskap som föreskrivs i § 4 är uppfyllda
och föreningen skäligen bör godta honom som bostadsrättshavare.

Om det kan antas att förvärvaren inte avser att bosätta
sig permanent i bostadslägenheten har föreningen i enlighet med
regleringen i § 1 rätt att vägra medlemskap.
Medlemskap får inte vägras på diskriminerande grund såsom
t.ex ras, hudfärg, nationalitet, etniskt ursprung, religion, övertygelse
eller sexuell läggning.


§ 7
Om en bostadsrätt har övergått till bostadsrättshavarens make
får maken vägras medlemskap i föreningen endast om maken
inte är medlem i HSB. Vad som nu sagts äger motsvarande
tillämpning om bostadsrätt till bostadslägenhet övergått till annan
närstående person som varaktigt sammanbodde med
bostadsrättshavaren.
För att den som förvärvat andel i bostadsrätt till bostadslägenhet
skall beviljas medlemskap gäller att bostadsrätten efter förvärvet
innehas av makar, sambor eller andra med varandra varaktigt
sammanboende närstående personer.


Tyvärr har HSB här missat att lägga in vad lagen säger om att medlemskap ej får vägras pga inkomst. Inte nog med detta. HSB lockar med sin formulering styrelser till att begå lagbrott!

Bostadsrättslagen

Juridik och lagar för brf:ar - Brl

Allt du behöver veta om lag & rätt

hotpot.se/forum


Per (f.d. ordförande)

I Helsingborgs Dagbland från 18 maj 07 står det bl a:

"De senaste två åren har 15 ärenden kommit in till hyresnämnden i Malmö från helsingborgare som nekats medlemskap i bostadsrättsföreningar. Elva av fallen handlar om två områden, Björka och Västergård. Köpare var i alla dessa fall personer med utländsk bakgrund.

1. Par med fasta anställningar, tjänar tillsammans över 420 000 kronor och saknar betalningsanmärkningar. Fick nej utan förklaring. Ansökan till hyresnämnden drogs tillbaka med motiveringen att köpet gått igenom. "Detta beror på hyresnämndens hjälp", skriver paret i sitt brev till nämnden.
Bostadsrättsförening: Helsingborgshus 46, Björka

2. Par med fasta anställningar, saknar betalningsanmärkningar. Får ingen förklaring till varför de nekas. Paret drar tillbaka ärendet. Lånar i stället en miljon kronor på banken utan problem och köper en villa utanför stan.
Brf: Helsingborgshus 46, Björka

............................"

Kommentar:
Styrelsen i Brf Helsingborgshus 46, har uppenbara problem med att förstå hur man ska hantera medlemsansökningar.

Med ledning av ovanstående information, fast inkomst inga betalningsanmärkningar och dessutom kunnat lån i bank, hade dessa köpare godkänts i den föreningen som jag bor i.20/05 2007 (2498) e
    Kommentar av Admin
Intressant. Du tog upp ännu en viktig sak där!

Hur kränkande är det inte att en som söker medlemsskap inte ens får reda på skälet till att styrelsen nekat medlemsskap. Jag hade satt rättsmaskineriet i rullning om det hänt mig, och verkligen sett till att styrelsen fått stå till svars för sina handlingar, men de flesta orkar nog inte dra igång denna process.

I din förening så fungerar det säkert för att det finns en styrelse som är tillräckligt kompetent för att göra bedömningar och ta de rätta besluten. Men hur många styrelser klarar detta?

Och hur många ärenden är mer komplicerade än i ovanstående fall?

Se Kreditprövning/kreditupplysning av ny medlem i bostadsrätt överflödigHyresnämnden

Stöd till bostadsrättshavare

Vad gör hyresnämnden för mig?

hotpot.se/forumPer (f.d. ordförande)

Till skillnad från Admin tycker jag INTE att kreditupplysning är bortkastade pengar.

Vår kostnad för kreditupplysningar är på mellan 1000 - 2000 kr per år. Våra totala kostnader är på cirka 8 miljoner. Kostnaden för kreditupplysning är försummbar.


Om en person inte har haft inkomst på två år och inte kommer med kompletterande upplysningar, och ej heller har några bankkontakter. Då är detta tillräckligt för avslag. Då är kreditupplysningen viktig.

Men kreditupplysningen är ett underlag för beslut och det är viktigt att man använder sunt förnuft.

Det är riktigt att om en bank har beviljat lån för köp av bostadsrätt så är det bara att godkänna medlemskapet.
Men, bankerna kan också ta fel beslut. Glöm ej vilka beslut som togs av bankerna under finanskrisens år!!!!!

Jag tyckte att det var till hjälp att får en kreditupplysning. Men det är inte alltid som detta är helt avgörande.


20/05 2007 (2497) e
    Kommentar av Admin
Jag håller med dig om att det måste finnas någon kontroll av de som flyttar in.

Vad jag menar är att det är helt orimligt att det fungerar som idag när det inte finns något klart och tydligt regelverk med exakta gränser, där en lekmannastyrelse ska ta beslut utifrån upplysningar, som kan vara både varierande och felaktiga.

Det måste finnas exakta regler, och de måste måste vara enhetliga för alla brf:ar, tvärtemot till hur det fungerar idag.. Enda sättet som klara gränsdragningar kan förekomma på är att en enhetlig blankett fylls i med något i stil med kryssrutor för svar med Ja eller Nej på frågor.
Dvs baserat på rena bevisbara fakta.

En kreditupplysning kan ge en fingervisning om ett ev. problem, men det behöver definitivt inte vara med verkligheten överensstämmande.

Du skriver;
Om en person inte har haft inkomst på två år och inte kommer med kompletterande upplysningar, och ej heller har några bankkontakter. Då är detta tillräckligt för avslag. Då är kreditupplysningen viktig.
Men då är det helt plötsligt en massa personliga bedömande involverade i denna process.
Exakt vilka kompletterande upplysningar ska t.ex. överrida att en person inte haft en inkomst på 2 år? Hur ska dessa kompletterande upplysningar kontrolleras, osv.

Visst! Även bankerna kan ta fel beslut. Så sker också säkert regelbundet även fortsatt idag. Men om inte ens proffsen kan göra rätt bedömningar, hur ska en lekmannastyrelse klara detta?

Se Kreditprövning/kreditupplysning av ny medlem i bostadsrätt överflödig


Per (f.d.ordförande)

Mer ang betalningsanmärkning

Någon måste till sist ta ett beslut om en medlem ska godkännas eller ej.
Efter som styrelsen har fått förtroendet att sköta det löpande i föreningen, är det de som ska utföra detta.
Det är då viktigt att man har en rutin för detta och att man tar lärdom hur andra gör. Banker, företag och affärer måste också ta beslut där en kreditupplysning ligger som underlag.
Det är känt att en betalningsanmärkning ligger kvar några år. (Tror att det är tre år). Att be om kompletterande upplysningar om detta brukar lösa detta.

Men faktum kvarstår någon måste ta ett beslut. I en brf-förening så är det styrelsen. Vem annars ska göra detta?????????20/05 2007 (2496) e
    Kommentar av Admin
Se Kreditprövning/kreditupplysning av ny medlem i bostadsrätt överflödig


Per (f.d. ordförande)

Angående betalningsanmärkningar

I vår förening gjorde vi så här när någon hade betalningsanmärkningar.

Vi avslog ansökan eller så gav vi ett informellt förhandsbesked om att vi skulle avslå.

Om köparen var seriös så återkom han/hon med mer information om betalningsanmärkningen.
Det flesta gångerna löste det sig med att köparen visade upp kvitto på att skulderna var betalda. Då godkände vi.

I några fall meddelade köparen redan från början att de hade betalningsanmärkning och då fick de visa upp kvitto på att de var betalda.

Slutsats, de som har betalningsanmärkningar och som har ordnat upp dessa och visade kvitton på att de var betalda, godkändes.

Exempel:
Vi hade ett fall där köparen hade beviljats lån i bank trots betalningsanmärkningar. Efter att vi varit i kontakt med banken fick vi en godtagbar förklaring, en skillsmässa låg bakom där frun varit slarvig med räkningar. Mannen fick betalningsanmärkningarna.
Detta klarades upp av banken tillsammans med mannen.
Vi godkände honom som medlem.20/05 2007 (2495) e
    Kommentar av Admin
Se Kreditprövning/kreditupplysning av ny medlem i bostadsrätt överflödig


stephan

Godkännande av medlemmar

Alla sätt är bra, bara man har rutiner och följer dem i en styrelse. De som har fått lån genom bank bör man nog beakta som seriöst. det vill säga godkänna som medlem.
Sedan är det av yttersta vikt att man inte låter avgiftsskulder växa. Att ha en punkt på stående styrelsemötesdagordning som heter restantier är bra. De som "restar" första gången bör få brev. De som restar 2 gånger inom 6 månader tar man i med "hårdhandskarna" det vill säga "säger upp" den boende. Detta tror jg löser de flesta problem med att inte få problem med "icke betalande" medlemmar.


20/05 2007 (2494) e
    Kommentar av Admin
Se Kreditprövning/kreditupplysning av ny medlem i bostadsrätt överflödig


Per (f.d. ordförande)

Mer om medlemsansökan och hantering av skulder

Som styrelse är man ansvarig inför medlemmarna.
Det är viktigt att ta detta ansvar på alvar.
Medlemmarna skulle säkert reagera om styrelsen godkände vem som helst.
Att få in problem personer är inte populärt och suger mycket energi från styrelsen och andra medlemmar. Detta skapar mycket irritation.
Som ordförande har jag precis som andra lärt mig av mina och andras misstag. Tvärr har man inget för att vara snäll.Skulder till föreningen.

När det gäller medlemmar som släpar efter med månadsavgiften gäller det att vara korrekt och konsekvent.

För flera år sedan var jag på ett informations möte arrangerat av Riksbyggen. Bl a var det information från Kronofogdemyndigheten.
De berättade de skräck exempel på hur styrelsen av ren snällhet eller dumhet, stryk det som inte passar, kunde acceptera att medlemmar släpade efter med flera månader. Tillslut fick styrelsen agera och då var det försent. Föreningen förlorade en massa pengar på detta vilket kunde få till följd att de övriga medlemmarna fick betala skulderna.20/05 2007 (2493) e
    Kommentar av Admin
Se Kreditprövning/kreditupplysning av ny medlem i bostadsrätt överflödig


JA

Ja vi kanske bör omvärdera vår metod som du säger Per. Har inbillat oss att eftersom lägenheterna numera kostar ganska mycket i aktuellt hus så är det folk med hyfsad ekonomi som köper.

Ska nog ta upp det på nästa styrelsemöte i vart fall!

20/05 2007 (2492) e
    Kommentar av Admin
Se Kreditprövning/kreditupplysning av ny medlem i bostadsrätt överflödig


Per (f.d. ordförande)

Ang kreditupplysning.

Ett av de få sätten att "sålla agnarna från vetet" är att ta kreditupplysning.

Kreditupplysningen har dock vissa nackdelar. De är inte alltid aktuella. Men det löser man med "kompletterande upplysnigar".

Alternativet är som JA skriver att ha ett möte med köparen. Men köparen kan vara hur trevlig som helst men slarvig med sin ekonomi.

Ett exempel: För flera år sedan hade jag (i egenskap av ordförande)ett personligt möte med en presumtiv köpare av en bostadsrätt. Det var en familj som verkade trevliga och intresserade. Innan vi skildes åtupplyste jag dem om att vi tar kreditupplysning. De sade att detta var inget problem.
Några dagar senare ringde förvaltningskontoristen upp mig och upplyste mig om att de hade ett 10-tal betalningsanmärkningar. Vi, styrelsen, avslog deras ansökan. De återkom inte.


20/05 2007 (2491) e
    Kommentar av Admin

Ja, men hur många betalningsanmärkningar är ok att ha för att inte nekas medlemsskap?

På hur stora summor ska dessa betalningsanmärkningar vara?

Vi vet att man kan få betalningsanmärkningar utan egen förskyllan. Vilka omständigheter ska man ta hänsyn till?

Och så vidare...

Lag och stadgar säger inget om detta. Det blir alltså upp till varje enskild styrelse att sätta de gränser som respektive styrelse vill göra. Hur bra är detta?Se Kreditprövning/kreditupplysning av ny medlem i bostadsrätt överflödig


JA

Jag vet inte om vi borde vara mer noga men vi tar aldrig kreditupplysning och har alltid beviljat alla medlemskap. Vi träffar dock den som ansöker och beviljar på sittande möte. I 99% av fallen har de en bank som lånat ut pengarna med lägenheten som pant. Vi känner att vi knappast kan göra en bättre bedömning av sökandens ekonomi än hans bank.

20/05 2007 (2490) e
    Kommentar av Admin

I min förening tas aldrig kreditupplysningar. Bortkastade pengar! Denna kontroll säger ändå absolut ingenting. Precis som du säger; får en medlem banklån så är denna kontroll i stället gjord av proffs på att kontrollera en persons kreditvärdighet.

Om en person å andra sidan inte tar banklån eller betalar "cash", så säger det mer än vad någon kontroll kan göra.

Slutsatsen är faktiskt att en medlem aldrig kan vägras inträde i föreningen baserat på de ekonomiska förutsättningarna, i alla fall om man bortser om de specifika uppgifterna om betalningsanmärkningar (men här finns mig veterligen inga riktlinjer eller regleringar för var gränserna går). Eller hur?Se Kreditprövning/kreditupplysning av ny medlem i bostadsrätt överflödig

Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).Det kan vara intressant att se vem som hittar till
detta forum, så fyll gärna i vilken kategori du tillhör.

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4
Sida 5
Sida 6
Sida 7
Sida 8
Sida 9
Sida 10 Sida 11
Sida 12
Sida 13
Sida 14
Sida 15
Sida 16
Sida 17
Sida 18
Sida 19
Sida 20 Sida 21
Sida 22
Sida 23
Sida 24
Sida 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271


Tid: 14/08-2022 07:53:08 GMT (UTC+2 sista sön i mars - sista lör i okt, annars UTC+1)

1 användare totalt idag - 1 online - Senaste besök: