Sida: << | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)Sveriges största forum för alla i bostadsrätt

Ett nytt forum för bostadsrätter har startats upp.
Länken till detta forum är http://hotpot.se/forum.

- - - Efterlysning - - -
Tips önskas om bra bostadsrättsföreningar i Malmö!

Skriv till media ! NU !!!

Klicka här för att läsa hotelsebrevet från styrelsen i Myggans förening
Ogiltig stämma                     "Budord för styrelsen"
Vad gäller för ledningarna i din lägenhet?

Klicka här för att se priser för bredband i HSB Bolina-nätet

Utsatt för telefonspam? Tipsa gärna om telefonnummer i detta forum!TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


Myggan

Juristen som skriver svar till Tingsrätten skriver ju i princip att:
"Hela protokollet är felaktigt,men det spelar ingen roll vad det står för vi gör som vi vill i alla fall!"
Detta svar till Tingsrätten är ett hån mot medlemmarna och det är bara att hoppas Tingsrätten ser igenom detta!

Sedan ser man längre ner att "HSB avvaktar med att avge bevisuppgift till efter det att käranden presenterat sin bevisning."
Vidare:"HSB hämställer att målet avgörs på handlingarna efter det att parterna förelsgs att avge bevisuppgift samt slutföra sin talan"

Det är skrämmande att HSB kör med samma vanliga taktik som har fungerat till HSBs fördel i mer än 80 år!
Begriper inte HSB att vi lever i 2007 och att Demokrati är införd i hela landet utom i HSB!

Vidare vill jag säga att denna klander är så väl underbyggd och efter vad jag kan läsa mig till så finns det ingen annan möjlighet för Tingsrätten än att besluta att stämman måste tas om.

Lycka till Misteln!

15/10 2007 (3044) e


Fredrik

Vi skall nog inte rikta våra ögon på sekreteraren för stämman så mycket som de som har justerat. Vad har de läst och vad har de justerat?

15/10 2007 (3043) e


stephan

Stämma
Alf gustavssons val av sekreterare verkar vara rena skämtet.
"2. Anmälan av ordförandes val av protokollförare

Ordförande anmäler att han utsett Bengt Skånhamre att föra dagens protokoll."

Båda borde stängas av på livstid?

Minst sagt bedrövligt att mina medlemspengar skall gå till internkostnader av jurist,för att dunderklåpare får hålla i Stämmor.

Cheeta skulle nog agerat klokare?15/10 2007 (3042) e
    Kommentar av Admin
Jag tänkte kommentera punkterna lite var för sig i klandret (med start av de minst allvarliga punkterna).

Punkt 26 samt Punkt 27 - Val av ombud och ersättare till HSB Riksförbund
"HSB Malmö bestrider att beslutet skall upphävas och att det strider mot lag och stadgar.
Det i protokollet angivna året 2006 är en uppenbar felskrivning. Det beslut som fattades på stämman avsåg år 2007. Det var klart och tydligt för alla som var närvarande på stämman och framgår också av dagordningen.
Uppenbara felskrivningar utgör inte grund för klander av stämmans beslut.
"

 1. Vad som är uppenbart och vad som inte är uppenbart, och för vem, är inte frågan här!


 2. Frågan är om det ska vara tillåtet att göra dylika fel i protokoll, vars korrekthet intygas av en ordförande, en protokollförare och två justerare - och som sedan alla övriga medlemmar måste förlita sig till - utan att detta får några som helst konsekvenser?

 3. Menar HSB att HSB tycker att det är fullt tillåtet att göra precis vilka fel som helst i protokoll, utan att det behöver medföra några som helst åtgärder eller korrigeringar på olika sätt?


 4. HSB skriver; "Uppenbara felskrivningar utgör inte grund för klander av stämmans beslut.".
  Vem säger att just uppenbara felskrivningar ska undantas från klander? Det är ju inte precis stavfel som anmärkts på här, och protokollet är en del av stämman.


 5. Dessutom tycks det inte ha varit så klart och tydligt för alla som var närvarande, som HSB vill hävda, med tanke på alla dem som undertecknat protokollet, inklusive justerarna, där de skrivit under på att protokollet överensstämmer med beslut!


 6. HSB säger här att det framgår av dagordningen att det var år 2007 som avsågs.

  Men inget år anges i dagordningen, så hur menar HSB att det framgår av dagordningen att det är år 2007 som avses?

  I dagordningen står;
  P. 26: "Val av 13 ombud till HSB:s Riksförbunds förbundsstämma"
  P. 27: "Val av sju ersättare till HSB:s Riksförbunds förbundsstämma"


 7. På stämman sades inget om vilket år som avsågs. Är det då inte vad HSB skrivit i protokollet som ska gälla, menar HSB?


 8. Om det är år 2007 som avses här, enligt HSB, så finns det alltså inga ombud eller ersättare till HSB Riksförbund mellan 2008-01-01 och fram till HSB Malmös årsstämma 2008. De väljs alltså endast för att att åka upp till Stockholm t.o.r. en gång, och utan uttalade uppgifter?
Punkt 33 och punkt 34 !! - Motion 1B och 2

"Av förbiseende har den på stämman under punkten 6 beslutade ändringen att två av motionärerna hade ingivit motioner i egenskap av enskilda medlemmar i brf Almen och Dadeln och inte som företrädare för bostadsrättsföreningarna inte tagits med i protokollet.
Förbiseendet innebär dock inte något felaktigt beslut, varför det inte utgör grund för klander av stämmans beslut3."

 1. Men, som HSB själv påpekat, beslut på stämman ska tas med i stämmoprotokollet.
  Så står det bevisligen i lagen, och om detta är vi i alla fall överens.
  Ändå fördes inte den ändring in under dessa punkter som stämman tog beslut om.
  Tycker HSB att det är upp till HSB att avgöra vilka beslut, som föreningens högsta beslutande organ tar, som ska följas?

 2. Hur kan HSB ens försvara att stämmobeslut inte har följts. Med HSB:s resonemang finns det all anledning för medlemmarna att börja oroa sig. Var ska man då dra gränserna? I lagen har en klar och tydlig gräns fastställts för vilka beslut som inte behöver/ska följas. Det är de beslut stämman tar som bryter mot lagen. Om man plötsligt ska bortse från vad lagen säger och i stället ska sätta ett värde på varje beslut som tas om det ligger under eller ovanför gränsen för ett beslut som behöver följas så uppstår självfallet en helt orimlig tolkningssituation!

 3. Det tycks vara väldigt många "förbiseenden". Varför tycker HSB sig ha rätt att avgöra om detta "förbiseende", som HSB vill kalla det, inte innebär någon "grund för klander" ?

 4. Även om det skulle ha varit så att någon skada inte uppstått så kan vi dra en parallell och undrar om HSB Malmö anser att det t.ex. är fullt tillåtet att framföra en lastbil på trottoaren så länge ingen skada uppstår?

 5. Ett exempel på en skada detta resulterat i är att ingen kan se det faktiska skeendet i framtiden och att det inte går att kontrollera att det gått rätt till.

 6. När det i protokollet för punkt 33 (Motion 1B) samt punkt 32 (Motion 1A) står att Fredrik Löfvall meddelar att motionärerna drar tillbaka motionen så är detta ej möjligt eftersom Fredrik Löfvall saknade fullmakt från övriga tre motionärer att dra tillbaka motionen. Fredrik drog förvisso tillbaka motionen här, men då naturligtvis endast för egen del. Övriga motionärer tillfrågades ej!
  HSB hävdar att inget felaktigt beslut tagits, men då har HSB ej heller bemött detta faktum att en motion inte kan dras tillbaka utav en av tre motionärer. Det felaktiga beslutet här ledde till att motionen inte behandlades.

 7. Av vilken anledning har HSB inte velat bemöta klandret om att det felaktigt förts in i protokollet för punkt 34 att "styrelsens ordförande Alf Gustavsson som anför att styrelsen i likhet med motionärerna ser positivt på denna medlemmarnas möjlighet"?
  Detta stämmer ju inte! Anser HSB att det som står i protokoll inte behöver överensstämma med sanningen, och är det rätt att alla som läser detta protokoll i framtiden ska luras att tro att Alf Gustavsson hållit detta påstådda anförande?
  Var menar HSB i så fall att gränserna går för vilken typ av osanningar som ska kunna föras in i stämmoprotokoll, och som sedan bevaras "för tid och evighet", utan att detta ska få några konsekvenser och/eller korrigeringar?

 8. Det är också intressant att trots att HSB genom hela sitt svar vill trycka så hårt på att det skrivna protokollet är ett "beslutsprotokoll" (HSB menar att detta innebär att protokollet därför bara innehåller yrkanden och beslut, precis som i alla föreningar, men HSB vill inte förklara vad det skulle ha för betydelse för något) så kan vi se gång på gång att mycket annat som helt eller delvis inte alls har med beslut att göra förs in i såväl det aktuella beslutsprotokollet (om det är till HSB:s fördel) som alla andra beslutsprotokoll. T.ex. som här.Punkt 35 !!! - Motion nr 3 (oberoende granskning)

"HSB Malmö bestrider att beslutet skall upphävas och att det strider mot lag och stadgar.
Protokollet har under den här punkten fått en knapphändig utforming, som inte speglar hela händelseförloppet kring vad som avhandlades på stämman under denna punkt. Dock, som tidigare konstaterats, är protokollet avfattat som ett beslutsprotokoll, och det är ostridigt att den i punkten aktuella motionen drogs tillbaka.
Det föreligger därmed inte heller någon grund för klander.
"
 1. Vad är det HSB menar inte framkommer i stämmoprotokollet, som är av relevans?
  HSB bestrider här inte att beslutet är felaktigt, bara att att beslutet ska upphävas och att beslutet som togs strider mot lag och stadgar. Men som förklarats strider beslutet mot lag och stadgar såväl genom att motion ej behandlades som genom att sluten omröstning ej genomfördes. Inget av detta har HSB Malmö velat bemöta!

 2. "Som tidigare konstaterats" ? Vad har konstaterats av vem och vad menar HSB att detta har för betydelse för denna klandrade punkt?

 3. Varför menar HSB att detta är ostridigt, dvs på vilken grund då ?
  Vem hävdar detta?

 4. HSB har fel. Det är ostridigt att den i punkten aktuella motionen inte drogs tillbaka!

 5. Dessutom så äger inte en av tre motionärer (där en motionär ej var närvarande, och den andra saknade yttranderätt) rätt att dra tillbaka en motion. Som HSB vet hade motionären inte fullmakt från övriga motionärer som inte var med på stämman, så det behöver inte ens utredas vem som har rätt i frågan om motionen drogs tillbaka eller ej. HSB Malmö har i sitt svar ej velat bemöta detta faktum!

 6. Konsekvensen blev alltså att en motion som enligt lag måste behandlas av stämman, ej behandlades.
  Varför har HSB Malmö inte velat bemöta detta faktum?

 7. HSB har endast partiellt besvarat denna punkt. HSB Malmö har inte heller velat kommentera det faktum att fullmäktigeledamot Fredrik Löfvall förnekades en sluten omröstning av mötesordföranden, när Fredrik Löfvall begärde detta.
  Se ursprungligt klander för mer information om detta.
  En fullmäktig kan inte förnekas en sluten omröstning enligt § 19 i HSB Malmös stadgar, där det står; "Omröstning vid fullmäktigesammanträde sker öppet om inte närvarande fullmäktig påkallar sluten omröstning". Röstning har alltså ej skett enligt regelverket!För dig som vill läsa hur HSB svarat på det klander som riktats mot HSB Malmös årsstämma 2007 så gå till startsidan. Där ligger HSB Malmös svar under punkt 3 (klicka där på "HSB:s svar på klander").


JA

När det gäller radon så är styrelsen skyldiga att agera, här står hälsa på spel vilket inte är acceptabelt. Har styrelsen något stöd för sin uppfattning att ventilationshål räcker

Jag skulle säga att bostadsrätten är behäftat med ett fel jämlikt 7 kap 4 § bostadsrättslagen och om inte styrelsen skyndsamt agerar har ni själva har rätt att på föreningens bekostnad beställa en besiktning för att få ett riktigt utlåtande om vilka åtgärder som måste vidtas.

Jag tycker ni ska skriva ett alvarligt forumluerat brev till styrelsen med bla detta innehåll. Om de trots detta inte redovisar varför ventialtion skulle hjälpa eller på annat sätt agerar talar mycket för att ni kan gå vidare enligt ovan.

15/10 2007 (3040) e


Radon i bostaden

Hej!
Hur kommer man tillrätta med hög radonhalt i sin bostad? Bor i en bostadsrätt i Strängnäs. Vi har 770 Bq , gränsvärdet är 200Bq. Radon är mycket farligt och kan ge cancer. Vi har skrivit till styrelsen en massa gånger och varje gång har vi fått nya mätdosor. Nu har vi bett att få vår bostad sanerad. De erbjöd oss att man kan borra ventilationshål under fönsterbrädorna för att på så sätt få bättre ventilation i lägenheten. Det är bara det att det är en metod som man använder till låga/måttliga halter av radon. Dessutom blir det en bieffekt att det blir kallras - och vi har redan en "kall" lägenhet. Dessutom så vädrar vi mycket ändå eftersom vi alltid har våra vädringsfönster öppna. Vi har begärt att man först och främst ska ta reda på varifrån radonet kommer (marken, väggarna???) Nu säger man underförstått att det inte är någon brådska med saneringen eftersom regeringen har beslutat att alla bostäder i Sverige ska vara sanerade senast år 2020 och tills dess kan vi ju vänta... Kan ju ockå berätta att vår styrelsen inte anser att saker och ting får kosta något och att de lösningar som ges alltid är enligt principen "absolut billigaste möjliga" sedan om det funkar eller ej är underordnat. Finns det någon som vet vilka regler som gäller? Måste vi gå till en advokat?

15/10 2007 (3039) e


Myggan
Hemsida

Åter igen.
Det är Hyresnämnden som gäller.
Klicka i bollen.

15/10 2007 (3038) e
    Kommentar av Admin
Yes, glöm bostadsrättsnämnden! De beslut som dessa tre personer tar har inget värde för någon. Det är inget som behöver följas. Alla beslut som tas är dessutom hemliga (av förklarlig anledning). Man får bara betala dyra pengar för ingenting, och de är definitivt inte på medlemmens sida.
Det är bara något dessa tre personer för att tjäna sig en extra hacka, och jag tycker synd om dem som gör misstaget att anlita dem (särskilt om det är "vanliga" medlemmar).

Det är dock viktigt att känna till att hyresnämnden är ytterst begränsad i vilka fall de åtar sig.

Så jag håller defintivt med Nike i att det behövs startas upp en ny organisation som tillvaratar bostadsrättshavares rättigheter.Hyresnämnden

Stöd till bostadsrättshavare

Vad gör hyresnämnden för mig?

hotpot.se/forum


nike, medlem i frist brf, SBC

Bostadsrättsnämnden.

Har på denna sajten nämnts som lämpligt för bostads-
rättshavaren att vända sig till vid problem med
styrelsen. Jovisst, det går bra. Men nämnden löser
inga tvister eller problem, utan ger ett icke bindande
utlåtande och som endast är vägledande. Det tar några
månader att få utlåtandet, och kostnaden är 500:- för
medlem och 2.500:- för styrelse.

Här nedan kan du läsa lite av det som står på hem-
sidan, som bl a visar att nämnden startats på initiativ av SBC, och att chefsjuristen tidigare varit verksam inom HSB. Fast de skall ju vara opartiska.

NÄR DU LÄST DETTA KANSKE OCKSÅ DU HÅLLER MED OM ATT
BEHOVET AV EN EGEN ORGANISATION FÖR OSS BOSTADSRÄTTS-
HAVARE ÄR SÅVÄL STORT SOM AKUT - DIT VI KUNDE VÄNDA
OSS FÖR ATT SNABBT FÅ RÅD OCH HJÄLP NÄR VI SÅ HEHÖVER?
---------------------------------------------------
Nätadressen är: håtetepe://wewewe.bostasdrattsnamnden.se (går inte
att skriva ut länkar på vanligt sätt här).
Här följer några utdrag, citat:

Bostadsrättsnämnden erbjuder bostadsrättsföreningar
och enskilda bostadsrättshavare möjlighet till en
opartisk bedömning i svåra eller kontroversiella
frågor inom bostadsrättslagens område.

Bostadsrättsnämnden har tillkommit på privat initia-
tiv och är alltså inte någon myndighet. Nämnden har
administrativt stöd av bostadsrättsorganisationen
SBC, men är helt obunden då enskilda ärenden
behandlas.

Nämndens yttranden är inte bindande utan endast
vägledande. Alla bostadsrätts föreningars och bostads-
rättshavare kan vända sig till nämnden för ett yttran-
de. Förfarandet är skriftligt och båda parter får ge
sin syn på tvisten.
-----------------------------------------------------

Den som vill ha ett utlåtande i ett ärende måste
vända sig skriftligen till Bostadsrättsnämnden.

Den som vänder sig till nämnden för ett utlåtande får betala en avgift.

Avgiften är 500 kronor för enskilda och 2.500 kronor
för föreningar.

Det tar vanligtvis några månader att få ett ärende behandlat.
-----------------------------------------------------

Nämndens ledamöter är väl förtrogna med bostadsrätts-
formen och har gedigen juridisk erfarenhet.

Ordförande i nämnden är före detta regeringsrådet
Bertil Voss.

Övriga ledamöter är:
Chefsjurist Anders H S Olsson, tidigare verksam i HSB
Hans Svahn, före detta chef för Bostadsdomstolen.

Sekreterare i nämnden är jur lic Stig Alexandersson.
-----------------------------------------------------

Nämnden nås under adressen:
Bostadsrättsnämnden
Box 1353
111 83 Stockholm
via telefon: 08-775 72 00
via e-post: Bostadsrättsnämnden (som är en länk)
----------------------------------------------------

Nå vad tycker du?

nike


14/10 2007 (3035) e
    Kommentar av Admin
Två saker.

Till Hasse och Nike plus alla andra så vill jag rikta ett varningens ord för Bostadsrättsnämnden.
Jag har skrivit om dem tidigare, men vill bara kort nämna att det inte alls är så neutrala som man skulle kunna tro. Den består av personer som varit med om att ta fram de katastrofalt dåliga stadgar och lagar vi har idag för bostadsrätter. Sedan har jag personligen sett ett utlåtande från dessa tre "gamla rävar" som denna s.k. Bostadsrättsnämnd består av (med starka kopplingar till SBC, men även HSB).
Deras svar var inkompetent och kraftigt vinklat till bostadsorganisationens fördel. Jag har aldrig hört om någon som haft positiv erfarenhet av denna nämnd. Jag kan inte så mycket, men jag är helt övertygad om att jag kan betydligt mer om medlemmens rättigheter än vad hela denna lilla nämnd kan tillsammans.
Varför betala 500 kr, vänta lång tid, och sedan få ett svar som med största sannolikhet är till medlemmens nackdel. "Bostadsrättsnämnden" är enligt min mening bara bostadsorganisationens förlängda arm. Mitt tips: Anlita aldrig bostadsrättsnämnden !!!


Oxo till Hasse och Nike;
Man kan inte ange länkar i texten, men i fältet för länk går detta utmärkt. Använd gärna den (men helst inte för länk till Bostadsrättsnämnden).


JA

Det låter som föreningarna kan laglighetspröva detta. Av kommunallagen följer att man måste behandla kommuninvånare lika.

14/10 2007 (3034) e
    Kommentar av Admin
Off Topic

Idag - måndagen den 15 oktober - måste HSB malmö lämna in sitt svar på klandret av HSB Malmös årsstämma 2007. HSB fick en hel månads uppskov (normalt får man bara 14 dagar)! Det ska bli spännande att läsa. Jag kommer att lägga ut det här idag eller i morgon, så får alla en chans att läsa och kommentera HSB Malmös försvarstal över den uselt genomförda årsstämman.stephan

Stockholm säljer tomten till en villaägare
som vill friköpa sin tomträtt
för 50 procent av det taxerade
markvärdet. Det anses vara ett rimligt
pris både för villaägaren och
staden och nivån anses rimlig av
Villaägarnas riksförbund.
Den borgerliga alliansen i Stadshuset
tänkte i vintras att bostadsrättsföreningar
skulle erbjudas att
friköpa tomträtter för 75 procent av
det taxerade markvärdet. Under behandlingen
av ärendet visade det
sig att tomträtterna var viktigare för
stadens ekonomi än vad politikerna
trott. Omkring 900 bostadsrättsföreningar
har tomträtt. De betalar 133
miljoner om året i avgäld och markvärdet
enligt fastighetstaxeringen
är omkring 10 miljarder.
Då ändrade sig alliansens politiker.
De ville inte att staden skulle
göra en dålig affär och bestämde
sig för att föreningarna skulle få
friköpa sina tomträtter för 100 procent
av marktaxeringsvärdet.

14/10 2007 (3033) e


Myggan

Till Granne3:
Har stor förståelse för ditt beslut.
Brf.är en bra boendeförm om man har en styrelse som ivaratar medlemmarnas ekonomiska intressen samt lyssnar på sina medlemmar.
Så är det ju inte i Myggan Ett?
Önskar dig lycka till med ditt nya boende!
En fråga bara:
Blir det hyresrätt eller en bättre Brf.?

14/10 2007 (3032) e

Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).Det kan vara intressant att se vem som hittar till
detta forum, så fyll gärna i vilken kategori du tillhör.

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4
Sida 5
Sida 6
Sida 7
Sida 8
Sida 9
Sida 10 Sida 11
Sida 12
Sida 13
Sida 14
Sida 15
Sida 16
Sida 17
Sida 18
Sida 19
Sida 20 Sida 21
Sida 22
Sida 23
Sida 24
Sida 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271


Tid: 2/06-2023 21:25:42 GMT (UTC+2 sista sön i mars - sista lör i okt, annars UTC+1)

1 användare totalt idag - 1 online - Senaste besök: