Sida: << | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)Sveriges största forum för alla i bostadsrätt

Ett nytt forum för bostadsrätter har startats upp.
Länken till detta forum är http://hotpot.se/forum.

- - - Efterlysning - - -
Tips önskas om bra bostadsrättsföreningar i Malmö!

Skriv till media ! NU !!!

Klicka här för att läsa hotelsebrevet från styrelsen i Myggans förening
Ogiltig stämma                     "Budord för styrelsen"
Vad gäller för ledningarna i din lägenhet?

Klicka här för att se priser för bredband i HSB Bolina-nätet

Utsatt för telefonspam? Tipsa gärna om telefonnummer i detta forum!TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


Sven (medlem)

Kul att det skrivs den här hemsidan och om pelles (admins) engagemang i bostadsrättsfrågor. Jag håller verkligen med dig om att man borde bry sig mer om vad styrelsen sysslar med än vad man har för mobiloperatör. Jag tror inte dom flesta inser när dom flyttar in i en bostadsrätt att det är otroligt viktigt att föreningen/styrelsen fungerar bra.

4/02 2007 (1822) e
    Kommentar av Admin
Ja, många går in med förbundna ögon i sitt livs kanske största investering. Märkligt.

Det fina är att det är så lätt att kontrollera vilken kvalisort det är på styrelsen.
Det är bara att pingla styrelsen och ställa några korta frågor;

  1. Skulle jag kunna få kopior av de tre senaste styrelseprotokollen?

  2. Skulle jag kunna få kopior av de tre senaste årens årsredovisningar?

  3. Hur stor procentandel kommer till stämmorna och hur många motioner skrivs det varje år?


Sedan läser man årsredovisning, revisorernas berättelser och medlemmarnas motioner och styrelsens svar på motionerna.

Bara dessa ovanstående saker kan räcka för att ge en hundraprocentigt klar bild av styrelsen och föreningen (notera att den av styrelsen presenterade årsredovisningen är viktig men den ger oftast ingen ledtråd i sig själv till hur styrelsen är).


JA

Känner igen problemet,

Tyvärr får en förening endast ta ut
- årsavgifter
- insats
och om stadgarna särskilt medger:
- upplåtelseavgift
- pantsättnings och överlåtelseavgift

Städning är självklart något som tillhör löpande förvaltning, såväl inomhus som utomhus och ingår därför i årsavgiften som skall täcka förvaltningskostnaderna. Om vissa frivilligt väljer att städa trots detta kan man alltså inte ta ut avgift från dem som av olika skäl inte har möjlighet att själva städa.

I princip står det alltid i stadgarna att årsavgifterna skall fördelas på andelstalen. I dessa fall måste man säga att det är graverande om en styrelse ändå tar ut extra årsavgifter pga annat än andelstalen (tex städning).

4/02 2007 (1821) e
    Kommentar av Admin
Ja, det som kanske särskilt förvånar mig är att detta just förekommit så ofta.

Men problemet är väl lite att när en styrelse har gjort något fel så kan inte resten av landets styrelser dra lärdom av detta fel eftersom felen (med vad som gäller egentligen) inte vidarebefordras till alla andra aktuella och kommande styrelser.

Alltså ett stort problem i bostadsorganisationerna.

Det blir inte mindre underligt av att dessa fel sker trots att det sitter en representant för bostadsorganisationen i styrelsen. Om denna representant inte ser till att saker och ting sker enligt regelverket så kanske man lika gärna kan plocka bort denna "gube"?


Myggan
Hemsida

En länk till!
kolla i den blå bollen.

4/02 2007 (1820) e


Myggan
Hemsida

Ser ut som om Media håller på att vakna!
Kolla i den blå bollen.

4/02 2007 (1819) e


stephan

Avgiftssänkning

Vänd på denna fråga, kan en förening dra av avgift för de som hjälper till.

Det skulle nog kunna fungera, men det blir skattepliktigt?

Bättre är nog att en stämma tar ställning till att ersätta "gårdsombud" med ett arvode istället. Så var det i "min" förening för cirka 10 år sedan. Föreningen köpte in gemensamma verktyg, trädgårdsentrenören var delaktig i som arbetsledare, samt att han gjorde andra arbeten som skulle varit "utanför avtal" istället. Fungerade i 4 år. Men det är rätt mycket som skall klaffa, kanske mest p.g.a. den "Svenska avundsjukan"

4/02 2007 (1818) e
    Kommentar av Admin
Jag är rädd för att det blir lika fel med en avgiftssänkning.

Ditt förslag med ett arvoderat gårdsombud (måste beslutas om på stämma) låter som en ypperlig lösning för den aktuella föreningen!


Thomas

Måste man inte ändra andelstalen för lägenheterna för att göra denna ändring? Och i så fall är det väl en stämma i föreningen som får avgöra om så ska ske eller inte.

Jag tycker det låter konstigt att göra på detta sätt. Vad händer om den gamle och sjuke flyttar och en "frisk" kille flyttar in. Ny stämma? Alla i en brf-förening ska solidariskt dela på föreningens kostnader genom dessa andelstal. Oavsett om man gammal och sjuk, eller om man är ung och arbetsför. Anställs en fastighetsskötare får alla vara med att betala.

Ett exempel: Föreningen ska bygga en ny lekplats åt barnen. Avgiften måste p g a detta höjas 3%. Jag skulle då kunna säga att jag inte vill vara med och betala den nya lekplatsen i föreningen eftersom jag inte har några barn.

4/02 2007 (1817) e
    Kommentar av Admin
Årsavgiften är till för att täcka föreningens löpande kostnader och föreningen får inte ta ut särskilda avgifter för sådant som föreningen ska utföra enligt lag (t.ex. bostadsrättslagen).

Andelstalen kan ju knappast baseras på vilka arbeten man kan göra i föreningen. Precis som du säger så blir det med denna "trädgårdsskötselavgift" en ohållbar situation att administrera varje gång ägarbyte sker... eller någon blir frisk/sjuk, etc.

Det måste helt enkelt anställas någon som sköter detta arbete, eller så får de som sköter trädgårdsskötseln acceptera att alla inte ställer upp, utan att några "straffavgifter" tas ut.

Föreningen kan t.ex. inte heller ta ut en avgift för de som inte städar efter sig i tvättstugan (inom parantes sagt så brukar tvättstugan vara ett av de största problemen i föreningar, och det finns nog många som har åsikter om detta).Bostadsrättslagen

Juridik och lagar för brf:ar - Brl

Allt du behöver veta om lag & rätt

hotpot.se/forum
Medlem

Trädgårdskötsel

Hej!

Jag bor i en förening där vi har en gemensam gårdsplan (träd, gräsmatta, buskar). Som situationen är idag, ska alla hjälpa till att sköta området för att begränsa ufgifterna. Nu kan ju inte alla hjälpa till p.g.a. olika anledningar (ålder, sjukdom..)och detta vill nu styrelsen avhjälpa genom att höja hyra för dem som inte kan! Problemet löses enl. dem genom att anställa en fastighetsskötare vars kostnader fördelas på de medlemmar som inte kan sköta bakgården. Resterande som hjälper till får inga hyreshöjningar. Kan detta vara rimligt?!

Med vänliga hälsningar
Frågande 2

4/02 2007 (1816) e
    Kommentar av Admin
En förening kan inte tvinga någon att utföra uppdrag i föreningen så som trädgårdskötsel, trappstädning eller dylikt. En förening kan heller inte straffa medlemmar med extra avgifter pga att de inte kan eller inte vill hjälpa till.

Detta arbete kan enbart ske på frivillig basis. En bra utgiftsbesparing om det fungerar... men jag tror att det är sällan som det fungerar (möjligen i väldigt små föreningar).

Jag trodde inte att någon förening idag vågade göra som i din förening, eftersom denna fråga återkommit med jämna mellanrum under årens lopp, alltid med samma svar från alla parter, dvs att man inte får att göra på detta sätt.

Sedan kan man kanske sedan diskutera om det är rimligt... men om det är rimligt eller ej spelar ju ingen roll eftersom det inte finns stöd i lag eller stadgar för att göra så här.


stephan

6 kap. Föreningens ledning

1 § En ekonomisk förening skall ha en styrelse med minst tre ledamöter.
Styrelsen väljs av föreningsstämman, om det inte föreskrivs i stadgarna att en eller flera styrelseledamöter skall utses på annat sätt.
En styrelseledamots uppdrag gäller för den tid som anges i stadgarna. Uppdragstiden får inte omfatta mer än fyra räkenskapsår och skall bestämmas så att uppdraget upphör vid slutet av den ordinarie förenings- stämma på vilken styrelseval förrättas.
Vad som sägs i denna lag om styrelseledamöter skall i tillämpliga delar gälla även suppleanter.
Bestämmelser om arbetstagarrepresentanter finns i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda. Lag (1987:1247).


2 § Ett uppdrag som styrelseledamot upphör i förtid, om ledamoten eller den som har utsett honom begär det. Anmälan om avgång skall göras hos styrelsen och, om en ledamot som inte är vald på föreningsstämma vill avgå, även hos den som har tillsatt honom.
Om en styrelseledamots uppdrag upphör i förtid eller hinder enligt 4 § upp- kommer för honom att vara styrelseledamot och det inte finns någon suppleant som kan inträda i hans ställe, skall övriga styrelseledamöter vidta åtgärder för att en ny styrelseledamot tillsätts för den återstående mandattiden. Sådana åtgärder behöver dock inte vidtas, om den förutvarande ledamoten var arbetstagarrepresentant som avses i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda. Skall ledamoten väljas på föreningsstämma, kan utan hinder av 1 § första stycket valet anstå till nästa ordinarie stämma på vilken styrelseval förrättas, om styrelsen är beslutför med kvarstående ledamöter och suppleanter.
Om en styrelseledamot som enligt stadgarna skall tillsättas i annan ordning än genom val av föreningsstämman inte har utsetts, skall rätten förordna en ersättare på ansökan av en styrelseledamot, medlem, borgenär eller någon annan vars rätt kan vara beroende av att det finns någon som kan företräda föreningen. Lag (1987:1247).
3/02 2007 (1815) e


G-I
Hemsida

Medlem, kolla länken i den blåa bollen, lagen om ekonomiska föreningar (vilket brf:ar är), kapitel 6 paragraf 4. Där står det att
"Styrelseledamöterna skall vara medlemmar i föreningen, om inte stadgarna i särskilt angivna fall tillåter annat"

Jag har också kollat lagen om brf:ar, men där står det inget om detta. Alltså är det lagen om ekonomiska föreningar som gäller. Det verkar som om styrelseledamöter som flyttat ur en brf ska också sluta vara med i styrelsen.3/02 2007 (1814) e


Medlem
E-post

Styrelseledamot flyttar…

Jag har en fråga och den är följande:

Om det är någon i styrelsen som har sålt sin bostadsrätt och därmed inte längre är medlem i bostadsrättsföreningen, tycker jag inte att han/hon är representativ för föreningens intressen.

Finns det i detta fall någon paragraf, stadga eller liknande som säger att den personen bör avgå ur styrelsen?

Var kan man läsa om liknande frågor?

Tacksam för svar!

Undrande medlem!
2

3/02 2007 (1812) e
    Kommentar av Admin
Valbara som ledamöter i styrelsen är medlemmar i föreningen, men även personer som tillhör bostadsrättshavarens familjehushåll och som är bosatta i föreningen. Make eller sambo kan, enligt bostadsrättslagen, väljas som styrelseledamot eller suppleant (om inte annat anges i stadgarna).Bostadsrättslagen

Juridik och lagar för brf:ar - Brl

Allt du behöver veta om lag & rätt

hotpot.se/forum

En förutsättning för att en person ska vara valbar är att han inte är omyndig, försatt i konkurs eller har förvaltare enligt reglerna i föräldrabalken. Därutöver kan den som är ställföreträdare för en medlem, t ex en förälder för ett omyndigt barn, vara styrelseledamot även om stadgarna saknar bestämmelser om detta.


Om en bostadsrätthavare som är styrelseledamot överlåter sin bostadsrätt utträder denna bostadsrättshavare som medlem i föreningen när den nya köparen blir invald som medlem. Då är styrelseledamoten inte längre kvalificerad som styrelseledamot och kan inte ha kvar sitt uppdrag.
Föreningen kan då fatta ett separat beslut om att den här personen får kvarstå som medlem exempelvis fram till årsstämman. Om föreningen har fattat ett sådant beslut kan den tidigare bostadsrättshavaren sitta kvar som styrelseledamot.

Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).Det kan vara intressant att se vem som hittar till
detta forum, så fyll gärna i vilken kategori du tillhör.

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4
Sida 5
Sida 6
Sida 7
Sida 8
Sida 9
Sida 10 Sida 11
Sida 12
Sida 13
Sida 14
Sida 15
Sida 16
Sida 17
Sida 18
Sida 19
Sida 20 Sida 21
Sida 22
Sida 23
Sida 24
Sida 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271


Tid: 21/03-2023 06:17:10 GMT (UTC+2 sista sön i mars - sista lör i okt, annars UTC+1)

1 användare totalt idag - 1 online - Senaste besök: