Sida: << | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)Sveriges största forum för alla i bostadsrätt

Ett nytt forum för bostadsrätter har startats upp.
Länken till detta forum är http://hotpot.se/forum.

- - - Efterlysning - - -
Tips önskas om bra bostadsrättsföreningar i Malmö!

Skriv till media ! NU !!!

Klicka här för att läsa hotelsebrevet från styrelsen i Myggans förening
Ogiltig stämma                     "Budord för styrelsen"
Vad gäller för ledningarna i din lägenhet?

Klicka här för att se priser för bredband i HSB Bolina-nätet

Utsatt för telefonspam? Tipsa gärna om telefonnummer i detta forum!TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


Myggan

Jaha då fick man reda på det då!

Jag har ju pratat en del om "HSB Konsulten" som är i varenda förening och "Konsultar"
Hos oss drog han hem 497.000 + moms.
Nu visar det sig att samma konsult sitter som personalrepresentant för SIF i styrelsen för HSB Nord Västra Götaland.

"Jan Torstensson utsedd av personal ansluten till SIF."
Om sig och kring sig ska man va.

4/06 2007 (2576) e
    Kommentar av Admin
Jag märker att om man analyserar förtroendevalda inom HSB Malmö så finns det även där ett antal frågetecken.

Denna nisse på HSB i nordvästra Götaland som sitter på flera stolar borde synas i sömmarna!


Jag har nu kompletterat protokollet från HSB Malmös årsstämma bl.a. med information om en drös begångna olagligheter.

Klicka här.

Det är svårt att förstå att det faktiskt kan gå till så här, men det mest obegripliga är nog att medlemmarna accepterar detta utan att reagera det minsta!
Sammanfattning av fel begångna på HSBs stämma (i 17 av punkterna för dagordningen)


0. Mötets öppnande

Fullmäktigesammanträdet öppnas av styrelsens ordförande Alf Gustavsson som också håller ett kort anförande till fullmäktigesammanträdet.

Stämman beslutar att vara öppen för medlemmar, tjänstemän och press förutom valda ombud, dock med den begränsningen att yttranderätt tillkommer endast stämmoombuden, styrelsen, verkställande direktören, revisorer och av styrelsens utsedda tjänstemän som är föredragande i ärenden.Min kommentar:
I HSB Malmös stadgar från 1996/2001 står det;
"§19.
Varje fullmäktig har en röst.
Omröstning vid fullmäktigesammanträde sker öppet om inte närvarande fullmäktig påkallar sluten omröstning.
Vid fullmäktigesammanträdet får styrelseledamot, VD, förtroenderåd, och revisorer, samt representant för HSBs Riksförbund närvara och till protokollet anteckna sin mening".

Så här inleder Alf Gustavsson sitt tal på HSB:s årsstämma 2007;
Vi tar det traditionella ställningstagandet från vår sida angående stämmans offentlighet.
Jag föreslår att vi håller stämman öppen för de närvarande. Kan detta vara ert beslut?
Då vill jag bara förtydliga att med öppenheten så menas det då att det tillkommer yttranderätt för stämmoombuden, styrelse, revisorer, VD och av styrelsen utsedda tjänstemän som ett förtydligande.


Och sedan frågar Alf Gustafsson stämman om stämman kan ta beslut enligt detta.
 1. En extra punkt jämfört med dagordningen har lagts in, punkt noll.
  Ska vi kanske ha punkt -1, -2, etc också?

 2. Beslut har tagits i punkt 0 i fråga om stämman ska vara öppen för vissa (medlemmar - medlemmar i vad? -, tjänstemän och press), trots att denna punkt ej ingår i dagordningen. Ett mycket värre brott mot stadgarna går inte att göra!
 3. En stämma får aldrig ta beslut i vem som får närvara på en stämma eftersom detta regleras i lag och stadgar. I så fall skulle man kunna ta beslut på varje stämma vilka stadgar och lagar som skulle gälla eller inte gälla vid just den aktuella stämman.

 4. Beslut har tagits i punkt 0 i fråga om vilka som ska ha yttranderätt, trots att denna punkt ej ingår i dagordningen. Ett mycket värre brott mot stadgarna går inte att göra!

 5. I stadgarna står det att följande får närvara och till protokollet anteckna sin mening;
  - Styrelseledamot (beslut om "styrelsen")
  - VD (beslut om "verkställande direktören")
  - Förtroenderåd - hur definieras dessa råd? (inget beslut på stämma)
  - Revisorer (beslut om "revisorer")
  - Representant för HSB Riksförbund, 1 st.
  Märkligt nog står det inte i stadgarna att fullmäktigeledamöterna har yttranderätt.
  Varken i stadgar eller i Alf Gustavssons ogiltiga extra punkt i dagordningen nämns det att motionärer har yttranderätt.
  På stämman utökades ovanstående kategorier med "av styrelsens utsedda tjänstemän som är föredragande i ärenden".

 6. En stor del av den 20 minuter långa inledningen av stämman går åt till att baktala Brf Misteln, och speciellt svartmåla styrelsen i denna förening, samt att behandla punkterna 32-37 i dagordningen.

  Det är mycket tydligt att HSB vill markera att den som vågar sätta sig upp mot HSB Malmö kommer att tryckas ner i skorna!

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
Samtliga fullmäktigeledamöter samt övriga deltagare har blivit avprickade vid entrén.

Inbjudna till dagens möte är fullmäktige, förtroendevalda i bostadsrättsförening men inte fullmäktige, HSB ledamöter och anställda i HSB Malmös koncern samt representanter från HSB:s riksförbund.

Närvarande är 165 fullmäktige och 79 övriga, bilaga 1 - röstlängd 2007-04-26.

Beslut:
Fullmäktigesammanträdet beslutar att förteckningen kan ligga till grund dels som närvarolista men också utgöra röstlängd vid en eventuell omröstning


Denna summa på 165 fullmäktige stämmer inte med vad fullmäktigesammanträdet tog beslut om.
Det fanns ursprungligen 160 fullmäktige, och sedan godkände fullmäktigesammanträdet ännu 1 + 2 ledamöter
(detta trots att röstlängden redan var upprättad, klar och godkänd, alltså i strid med stadgar och lagar). Totalt 239 närvarande, enligt beslut
Fullmäktige #161 godkändes av stämman under punkt 5 i dagordningen.
Fullmäktige #162-163 godkändes av stämman under punkt 9 i dagordningen (stämmoordförande noterade då inför stämman; "2 röstberättigade ledamöter tillkom och tillfördes röstlängd").
4. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet samt fungera som rösträknare.
Förslag: Valberedningens föredragande lämnar förslag på Monica Bernsten, HSB brf Ringsted i Malmö och Marianne Ljungström, HSB brf Granen i Malmö.
Beslut: Fullmäktigesammanträdet beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

FEL!:
Dessa personer godkändes inte som rösträknare.
5. Val av två personer att fungera som rösträknare
Förslag: Valberedningens föredragande lämnar förslag på Stig Eriksson HSB brf Polaris i Svedala och Hans-Åke Svensson HSB brf Lessö i Malmö.
Beslut: Fullmäktigesammanträdet beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

FEL!:
Varför finns det två punkter (punkt 4 och 5) för att välja rösträknare?
Det stämmer inte med dagordningen.
Det stämmer inte heller med HSB Malmös stadgar ("Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet") för hur dagordningen ska se ut.
6. Fastställande av dagordning
Dagordningen som har varit utsänd följer föreningens stadgar. Ordföranden upplyser fullmäktigesammanträdet om att det återfinns sakfel i dagordningen. Under punkten 12 skall ordet "vinst" bytas ut mot "resultat". Under punkt 32, 33 och 34 skall ordet "medlem" stå efter Misteln före Almen och Dadeln. Det är inte brf Almen och Dadeln som är motionärer utan medlem i respektive förening som tillsammans med brf Misteln är motionärer.
Beslut: Fullmäktigesammanträdet beslutar att fastställa dagordningen med nämnda ändringar, bilaga 2 - dagordning till fullmäktigesammanträdet.

FEL!:
Efter detta beslut ändras dagordningen genom att punkt 15 och 16 skiftas om.
En fullmäktige påpekade det omöjliga att göra detta, men mötesordföranden tog ingen notis om detta!
Inte nog med detta!
Dagordningen ändrades ännu en gång i ett senare skede när man vid val av ledamöter fortsatte stämman med övriga punkter medan rösträknarna kontrollerade rösterna.
Inget av dessa två brott mot lagar/stadgar nämns i protokollet!
Här ska man känna till att protokollföraren Bengt Skånhamre själv på stämmor i min förening påpekat det omöjliga i att ändra dagordningen!
14. fastställande av medlemsavgift
Avgift 2006: 250 kronor per lägenhet för bostadsrättsföreningarna, 160 kronor för bosparare över 26 år och 50 kronor för bosparare under 26 år.
Beslut: Fullmäktigesammanträdet beslutar att avgifterna skall vara oförändrade under innevarande år.

FEL!:
Det togs inget beslut om avgiften för bosparare. Frågan var aldrig uppe.
15. Bestämmande av arvoden till styrelsen, revisorer och valberedning
Förslag till ersättningar till styrelsen och revisorer, valberedning, kommittéer och arbetsgrupper inom HSB Malmö som föreningsstämman eller HSB Malmös styrelse tillsätter, lämnas av föreningens valberedningens föredragande Ingela Persson.
A. Styrelsen
Bestämmande av arvode till styrelsen:
Valberedningen föreslår oförändrat arvode.
B. Revisorer
Bestämmande av arvode till revisorer:
Valberedningen föreslår oförändrat arvode.
C. Valberedningen
Ordförande i styrelsen Alf Gustavsson föreslår två (2) inkomstbasbelopp till valberedningen.
Fullmäktigeledamoten Leif Cruse yrkar på ett inkomstbasbelopp till valberedningen.
Beslut: Fullmäktigesammanträdet beslutar enligt förslagen A och B och enligt styrelsens förslag C.

FEL!:
Inget nämns i protokollet om att valberedningen föreslog oförändrat arvode till styrelsen med reservation för att det blir en mindre i styrelsen (styrelsen/valberedningen ville dra ner antalet ledamöter). Reservation? Valberedningen förstod inte att en reservation här inte låter sig göras (med nuvarande stadgar), oavsett vad denna reservation skulle ha inneburit.

Valberedningen ville först fastställa antalet ledamöter, men valberdningen förstod tydligen inte att dagordningen redan bestämts och att den i detta skede inte gick att ändra på.
Stämmoordförande begick då ett brott mot lag och stadgar genom att fråga stämman om punkt 16 kunde behandlas före punkt 15.
En okunnig stämma (tydligen ännu okunnigare än mötesordföranden) svarade "JA" på denna fråga, och därefter behandlades punkt 16 före punkt 15 i dagordningen, i strid med lagen.
16. Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer
Valberedningens föredragande Ingela Persson, redogör för antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen. Nuvarande är sju ledamöter varav en är ordförande och två suppleanter.
Valberedningen föreslår en minskning av en ledamot till sex ledamöter och en suppleant.
Fullmäktigeledamoten Tommy Johansson yrkar på oförändrat antal ledamöter och suppleant i styrelsen.
Beslut: Fullmäktigesammanträdet beslutar enligt förslaget.

FEL!:
Beslut enligt vilket förslag?

Det fanns två förslag;
a) 6 ordinarie + 1 suppleant
b) 7 ordinarie + 1 suppleant
Protokollföraren Bengt Skånhamre nämner inte något om vilket förslag som det beslutades om.

Mötesordförande Ulf Nordström har sedan skrivit under protokollet utan att ifrågasätta detta.
De två justerarna, Monica Bernsten och Marianne Ljungström, (om de ens var med på stämman) har inte heller brytt sig om denna felaktighet.

Inget nämns i kallelsen/dagordningen om fastställande av antalet revisorer (där står; "16. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter")!
17. Val av ordförande för 1 år
Föredragande: Valberedningens föredragande, Ingela Persson, föreslår omval på Alf Gustavsson HSB:s brf Abboten.
Beslut: Fullmäktige beslutar enligt förslaget.

FEL!:
Det skedde aldrig något val av styrelsens ordförande så som hävdas i denna protokollpunkt!
18. Val av styrelseledamöter
Föredragande: Valberedningens föredragande, Ingela Persson, föreslår Maria Bengtsson HSB:s brf Ovalen, Anders Lundberg HSB:s brf Gåsen, Maj-Britt Thulin HSB:s brf Bollebygd, Olle Strand HSB:s brf Lugnet, Giovanna Brankovic HSB:s brf Hilda och Daniel Ljung HSB:s brf Ellstorp till ledamöter i styrelsen.
Utöver detta nomineras Fredrik Haglund HSB:s brf Magne.
Sluten votering begärs. Fullmäktigesammanträdet beslutar att genomföra omröstningen med sluten votering.
Under omröstningen ajourneras fullmäktigesammanträdet.
Omröstningen utfaller så att Maria Bengtsson erhåller 124 röster, Anders Lundberg 122 röster, Maj-Britt Thulin 112 röster, Olle Strand 101 röster, Giovanna Brankovic 88 röster, Daniel Ljung 87 röster och Fredrik Haglund 49 röster.
Beslut: Fullmäktigesammanträdet beslutar att till ledamöter i styrelsen utse:
Maria Bengtsson, Anders Lundberg och Maj-Britt Thulin, Olle Strand och Giovanna Brankovic.
Vidare beslutar fullmäktigesammanträdet att mandattiden är två år för ledamöterna:
Maria Bengtsson, Anders Lundberg och Maj-Britt Thulin samt ett år för ledamöterna Olle Strand och Giovanna Brankovic.

FEL!:
Stämman beslutar om sju ledamöter i styrelsen och en suppleant, men bara fem ledamöter väljs;
1. Maria Bengtsson
2. Anders Lundberg
3. Maj-Britt Thulin
4. Olle Strand
5. Giovanna Brankovic
Alf Gustavsson valdes aldrig in i styrelsen, ej heller Henric Lellky,
och det bekräftas av protokollet här, som skrivits av protokollförare Bengt Skånhamre, undertecknats av mötesordförande Ulf Nordström och slutligen justerats av Monica Bernsten och Marianne Ljungström.

Här underlåter protokollförare tillsammans med mötesordförande och de två justerarna att nämna vilka som var nominerade.
19. Val av styrelsesuppleant
Föredragande: valberedningens föredragande, Ingela Persson, föreslår Daniel Ljung, HSB:s brf Ellstorp för en mandattid av två år.
Beslut: Fullmäktigesammanträdet beslutar enligt förslaget.

FEL!:
Det togs inget beslut på för mandattid avseende Daniel Ljung!
26. Val av 13 ombud till HSB:s Riksförbunds förbundsstämma 2006
Förslag: Valberedningens föredragande, Ingela Persson föreslår:
Ingrid Uller HSB:s brf Almen, Jörgen Persson HSB:s brf Astern, Elvy Westerberg bospargruppen, Giovanna Brankovic HSB.s brf. Hilda, Lennart Karlin HSB:s brf Dalgården, Ivar Jönsson HSB:s brf Månsgården, Leif Göransson HSB:s brf Ängshög, Marianne Larsson HSB:s brf Ärlan.
Därutöver utser HSB Malmös styrelse fyra ordinarie ledamöter. Styrelsen har att själv inom sig utse dessa ledamöter.
En ordinarie ledamot utses av valberedningen.
Valberedningen har att själv inom sig utse denna ledamot.
Beslut: Fullmäktigesammanträdet beslutar i enlighet med förslaget.

FEL!:
Alltså har man inte valt några ombud till HSB:s Riksförbunds förbundsstämma för 2007 (eller 2008).
27. Val av sju ersättare till förbundsstämman 2006
Förslag: Valberedningens föredragande, Ingela Persson föreslår:
Gertie Andersson HSB:s brf Kastanjen, Agneta Söderblom HSB:s brf Södertorp, Tommy Johansson HSB:s brf Sandstenen, Bertil Björkman HSB:s brf Nybo, Lilian Qvarlander HSB:s brf Tapperheten 4 och Marianne Ljungström HSB:s brf Granen.
Beslut: Fullmäktigesammanträdet beslutar att konfirmera tidigare beslut.

FEL!:
Alltså har man inte valt några ersättare till HSB:s Riksförbunds förbundsstämma för 2007 (eller 2008).

"att konfirmera tidigare beslut"? Vad innebär det? Vilket beslut är det som konfirmeras?
32. Motion nr 1 A, från brf. Misteln, medlem i brf Almen och brf Dadeln i Malmö angående oh-bild
Fredrik Löfvall meddelar att motionärerna drar tillbaka motionen.

FEL!:
På stämman (punkt 6) bestämdes; "skall ordet 'medlem' stå efter Misteln före Almen och Dadeln". Ändå gör det inte detta här!

Det är inte brf Misteln som skrivit motionen, det är medlemmar i denna brf som står för motionen!
33. Motion nr 1 B, från brf. Misteln, Almen och Dadeln om åtgärder gällande tjänstefel
Fredrik Löfvall meddelar att motionärerna drar tillbaka motionen.

FEL!:
På stämman (punkt 6) bestämdes; "skall ordet 'medlem' stå efter Misteln före Almen och Dadeln". Ändå gör det inte detta här!
34. Motion nr 2 från brf Misteln, Almen och Dadeln angående motionsrätt
Ordföranden lämnar ordet till styrelsens ordförande Alf Gustavsson som anför att styrelsen i likhet med motionärerna ser positivt på denna medlemmarnas möjlighet.
Medlemmarnas motionsrätt kan informeras genom dagspress och/eller i samband med avisering av avgiftsavisering och medlemsavgifter i kvartal 1.
Beslut: Fullmäktigesammanträdet beslutar att tillstyrka motionärernas begäran såtillvida att information skall ske genom dagspress och/eller i samband med avisering av månadsavgifter och medlemsavgifter i kvartal ett.

FEL!:
Det stämmer inte att Alf Gustavsson höll något anförande.
På stämman (punkt 6) bestämdes; "skall ordet 'medlem' stå efter Misteln före Almen och Dadeln". Ändå gör det inte detta här!
35. Motion nr 3, från brf. Misteln och Dadeln om oberoende granskning avseende brevväxling
Fredrik Löfvall meddelar att motionärerna drar tillbaka motionen.

FEL!:
Motionen drogs inte alls tillbaka och här försöker mötesordförande, protokollförare och justerare till synes medvetet dölja att det här utfördes ett lagbrott i form av att mötesordföranden vägrade genomföra den slutna omröstning som begärts.

Det är en ren förfalskning av protokollet!

Försöksvotering för att upphäva sluten votering
Hur HSB/mötesordförande bröt mot stadgar/lagar.

Först skedde personval till HSB:s styrelse. Sluten votering begärdes. Mötesordförande svarade; "Ja, eftersom sluten votering begärts så måste vi följa detta [suck]".
Eftersom bara två rösträknare valts tog detta sanslöst lång tid.

När en fullmäktige i ett senare skede begärde sluten votering i en fråga för en motion så ändrade HSB / mötesordförande plötsligt föreningsreglerna/stadgarna och sa; "Det är ej med automatik som det blir en sluten omröstning".
Två röstningar genomfördes i stället.
1. Votering om ifall en försöksvotering skulle genomföras (stämman beslöt då att försökvotering skulle genomföras).
2. Försöksvotering om sluten votering genomfördes och stämman röstade då i sin "försöksvotering" för att sluten votering i frågan inte skulle genomföras (och anledningen till att det blev så var för att sluten votering var omöjlig att genomföra tidsmässigt pga det ej fungerande röstningssystemet).

Detta är olagligt med gällande stadgar/lagar!
Man röstar inte om hur man ska rösta!
Man röstar inte heller om man ska rösta om hur man ska rösta!

Detta lilla trick fungerade bara för att det inte var någon av de 163 röstberättigade deltagarna som kan stadgar/lagar (och jag saknade personligen rätt att yttra mig på stämman... även om inget beslut togs på stämman om detta).

Som om detta inte var nog så ändrade HSB hej vilt dagordningen och klargjorde för stämman specifikt att det var inga som helst problem med att göra detta. Då ska man veta att HSB på i princip varje stämma i min förening sedan 2003 med bestämdhet klargjort att det är helt omöjligt att ändra i dagordningen. De regler som gäller för medlemmarna gäller uppenbarligen inte för HSB. Vad är detta för märkligt sätt att trycka ner medlemmar, och hur stämmer detta överens med HSB:s värderingar om demokrati och rättvisa?

Under stämman så kom HSB gång på gång tillbaka till de 5 värderingar som HSB ska byggas på, varav en av hörnstenarna är demokrati. Men demokratin sätts effektivt ur spel när man inte följer det regelverk som gäller. Regelverk kan ibland kanske vara fel, men eftersom det nu finns ett dylikt regelverk så tycker jag inte att det bara är medlemmarna som måste följa detta. Även HSB borde rätta sig efter regelverket (alternativt arbeta för att regelverket justeras).stephan

HSB-stämman

Rösträknare 2+2???

4/06 2007 (2575) e
    Kommentar av Admin
Ja, jag vet. Jag förstår heller inte varför man på HSB Malmös årsstämma har två punkter (punkt 4 och 5) för att välja rösträknare.

Det stämmer inte med dagordningen.

Det stämmer inte heller med HSB Malmös stadgar för hur dagordningen ska se ut.

Justerarna av protokollet för HSB Malmös årsstämma måste antingen ha sovit sig igenom stämman, eller så har de inte ens läst det protokoll de justerat.


Myggan

Grattis Admin!
Väl kämpat!

4/06 2007 (2574) e
    Kommentar av Admin
Tack, återstår bara röstlängden.

Det är av extrem vikt att röstlängder läggs ut eftersom grunden för att kunna kontrollera om röstning har gått rätt till är just att medlemmarna får ta del av röstlängden på ett lättillgängligt sätt.
Man kan säga att detta är mötesordförandens och justerarnas ansvar att kontrollera, men om man vet hur det fungerar så vet man att detta är en omöjlig uppgift. Enda sättet att veta om det är rätt är att röstlängden är enkelt kontrollerbar av deltagarna själva (och andra).

Mängder med föreningar har röstlängden öppet på nätet. Jag kan säga redan nu att det inte står i strid med PUL. HSB har naturligtvis ett "personuppgiftsombud".... eller är det så att HSB missat detta? HSB uppger inte någonstans (inte ens HSB Riksförbund vad jag kan se) att de har någon "PUL-ansvarig".


Sven (ledamot)

På sidan 21 finns en artikel om Misteln.

4/06 2007 (2573) e
    Kommentar av Admin
Tack för tipset om artikeln med rubriken "HSB Malmö hotar förening med uteslutning"!

Tyvärr har de i artikeln missat en av de viktigaste punkterna. HSB äger heller ingen rätt att utesluta en förening pga att medlemmar ställer frågor. Det står i stadgarna för HSB. Även om stadgarna där är utformade helt enligt HSBs villkor så uppfylls ändå inte förutsättningarna i Mistelns fall.

HSB Malmö har idag, efter gårdagens styrelsesammanträde, lovat att lägga ut HSB Malmös stämmoprotokoll på nätet.

Hoppas att HSB nu lägger ut hela protokollet, och inte delar av det.

De flesta regioner har emellertid inte lagt ut sina protokoll. Om din region inte har stämmoprotokollen på nätet så får du kräva det av HSB.


Med tanke på vad jag skrivit här tidigare så uppstår osökt den etiska frågan om tjänstemännen på HSB har något ansvar gentemot medlemmarna, eller om tjänstemännen alltid kan gömma sig bakom styrelsen?

Som exempel; om styrelsen säger till en tjänsteman att ljuga för medlemmarna, har då tjänstemannen inget ansvar om tjänstemannen följer styrelsens direktiv och ljuger för sin arbetsgivare (medlemmarna)?


HSB Malmös stämmoprotokoll nu utlagt, tyvärr dock ej i sin helhet.

Se även mina kommentarer (ej ännu klart) på denna sida.

Alf Gustafsson har nu lagt till följande information;
"Då det gäller bilagorna avvaktar vi besked om det är förenligt med personuppgiftslagen att publicera röstlängden. I bilaga 4, årsredovisningen återfinns också bilaga 5, revisionsberättelsen".
Bil. 4 (årsredovisning) och bil. 5 (revisionsberättelsen) finns på annat ställe (precis som bilaga 2 och 3, dvs dagordningen och kallelsen) så de behöver inte finnas med här.stephan
Hemsida

Utförsäljning av hyresrätter.

Se upp, innan du blir våt om fötterna du som ska köpa din hyresrätt.

4/06 2007 (2572) e


stephan

HSB måste synas

Det är svårt att finna ord vad jag tycker om HSB. Men ett som är säkert är att HSB starkt bidrar till att upplösa den Svenska modellen.
Diktaturfasonerna som HSB använder mot sina egna medlemmar är så skrämmande att man ibland förstår varför det sker oförståliga händelser.
HSB:s förakt för sina egna medlemmar, hör hemma i organisationer som apartheid och liknande.
Det är konstigt att man när HSB nu valde Turning som högkvarter inte installerade hissar endast för "HSB-höjdare".3/06 2007 (2571) e


Plutten

HSBs stämmoprotokoll

Jag läste om problemen med att få tillgång till stämmoprotokollen från HSB. Vad är det för dårar som sitter på HSB Malmö? Jag ser dessutom att man kan läsa om Johnny Örbäck på HSBs sidor i Stockholm ( "HSB Malmös förre vd åtalad" ) men på Malmös webbsidor står där ingenting om detta. Hur mystiskt är det att behöva läsa HSBs webbsidor i Stockholm för att se vad som händer i Malmö?

Kan man inte sparka ut den där informationschefen Skånhamre och sätta in Admin som informationschef i stället? Det är nog enda sättet om medlemmarna i Malmö ska få någon information från HSB. 3

3/06 2007 (2570) e


stephan

Placeringar av föreningsmedel

Ska/får en styrelse placera föreningspengarna i aktier och obligationer????

2/06 2007 (2569) e


Sven (ledamot)

De tillgångar du pratar om är de materiella anläggningstillgånarna. Finansiella anläggningstillgångar är t. ex. innehav av obligationer eller andra långsiktiga penningplaceringar. I och med att en brf har en väldigt stabil ström av inbetalningar under året är det mycket sannolikt att vinsten i princip motsvaras av en ökning av likvida medel -amorteringar + nya lån. Detta innebär att det inte finns finansiella anläggningstillgångar motsvarande UH-fonden så har man troligen amorterat på lånen som finansierar fastigheterna. Det är då rimligt att man belånar fastigheterna för att få likvida medel att ta ut pengar ur UH-fonden med. Ibland kan det vara bra att tänka i analogier till privatlivet - tänk på UH-fonden som en "mental avsättning" till framtida renovering av din lägenhet. Det kanske ligger långt fram i tiden och pengarna du har över nu tycker du att du kan amortera ditt lägenhetslån med. När du väl vill renovera lägenheten har du inga likvida medel utan belånar lägenheten för att få loss pengar. Alternativ kanske du sätter pengarna i en aktiefond eller dyligt - en finansiell anläggningstillgång - och säljer den den dag du vill renovera.

1/06 2007 (2568) e


stephan

Finansiella tillgångar

Visst det är föreningens värden i form av byggnader, mark m.m. men det ger inga pengar färrän du lånar på det????

1/06 2007 (2567) e

Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).Det kan vara intressant att se vem som hittar till
detta forum, så fyll gärna i vilken kategori du tillhör.

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4
Sida 5
Sida 6
Sida 7
Sida 8
Sida 9
Sida 10 Sida 11
Sida 12
Sida 13
Sida 14
Sida 15
Sida 16
Sida 17
Sida 18
Sida 19
Sida 20 Sida 21
Sida 22
Sida 23
Sida 24
Sida 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271


Tid: 21/03-2023 05:57:06 GMT (UTC+2 sista sön i mars - sista lör i okt, annars UTC+1)

1 användare totalt idag - 1 online - Senaste besök: