Sida: << | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)Sveriges största forum för alla i bostadsrätt

Ett nytt forum för bostadsrätter har startats upp.
Länken till detta forum är http://hotpot.se/forum.

- - - Efterlysning - - -
Tips önskas om bra bostadsrättsföreningar i Malmö!

Skriv till media ! NU !!!

Klicka här för att läsa hotelsebrevet från styrelsen i Myggans förening
Ogiltig stämma                     "Budord för styrelsen"
Vad gäller för ledningarna i din lägenhet?

Klicka här för att se priser för bredband i HSB Bolina-nätet

Utsatt för telefonspam? Tipsa gärna om telefonnummer i detta forum!TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


H. R. Ordf
E-post

Ang oäkta bostadsrättsförening och fondering för underhåll -
Finns det några skattekonsekvenser för bostadsrättshavarna t.ex. vid försäljning? Eller när fonderade medel skall användas?

19/09 2007 (2903) e
    Kommentar av Admin
Vanligt förekommande frågor, vad jag kan se från sökmotorerna.
Jag kan dock tyvärr inte svara på detta, men allt som skrivs i detta forum genomgås efterhand av mig och samlas sedan ihop för att sammanställas i mer lättöverskådligt material med så bra svar som möjligt.


stephan

Renovering eller ombyggnad?
Stämma eller styrelsefråga?

Styrelsen har beslutat och påbörjat isolering av föreningens vindar. 29 trevåningshus får landgångar samt lösull istället för isoleringsbitar som det byggdes med.
Entreprenaden går på runt 4 miljoner. ingen information eller stämmokallelse är utfärdat.

Kan styrelser besluta om så stora arbeten?

19/09 2007 (2902) e


stephan
Hemsida

Favorit i repris.
Men nya bud

19/09 2007 (2901) e
    Kommentar av Admin
Jag skrev om alliansens löften om sänkning av fastighetsskatt när det var aktuellt.
Personligen tyckte jag det var enkelt att se att det inte skulle bli någon skillnad av betydelse.
När sossarna gick ut med att sänka fastighetsskatten så tog alliansen tillfället i akt och sa att de skulle avskaffa den helt. Först kunde de inte förklara sitt ogenomtänkta uttalande, med som enda avsikt att fiska röster. När de pressades av media så kröp det efter ett tag fram att fastighetsskatten inte alls skulle avskaffas. Man skulle bara byta namn på skatten.

Politiker ljuger, men det värsta är att de alltid kommer undan med sina lögner.
Vi är för mesiga.


H. R. Ordf
E-post

Angående oäkta bostadsrättsförening

Jag har en bostadsrättslägenhet där det varit flera vattenskador pga gamla ledningar. Fastigheten är byggd i slutet av 1950-talet och man har inte renoverat stammar mm. En hel del av fastighetsytan är affärslokaler.
På min fråga varför man ej avsatt medel för renovering svarar styrelsen att det inte varit möjligt pga skattekonsekvenser eftersom föreningen räknas
som oäkta brf.

Kan det vara möjligt att en brf av denna anledning har svårt att fondera medel för fastighetsunderhåll och därmed måste låta skador uppstå?


19/09 2007 (2900) e
    Kommentar av Admin
Nej, det är inte möjligt.
Enligt lag har man underhållsplikt och ska hålla föreningen "i bästa möjliga skick".
Vad detta sedan innebär rent konkret kan alltid diskuteras, men utan att känna till detaljer om ditt fall med stammarna så känns detta inte rätt. Blir det ett flertal vattenskador pga att stammarna borde bytts ut så måste det vara ett tydligt tecken på att underhållet inte skötts om det borde. Pengar måste finnas (på ett eller annat sätt) för att byta ut stammar (som rent tekniskt har en livslängd på runt 45 år).

Men samtidigt finns det naturligtvis nackdelar med oäkta bostadsrättsföreningar, som kanske kan komplicera den ekonomiska biten.


H. R. Ordf
E-post

Jag såg att lagen säger lite om detta. Det är ju inte 1 man = 1 röst, utan samfällighetsföreningen delas vanligen in i gemensamhetsanläggningar där fastigheterna har olika andelstal.
Lagtexten besvarar ju en del frågor. Men det blir en delikat fråga att administrera på en stämma...
Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

Föreningsförvaltning

48 § I fall som avses i 41 § andra stycket får vid avgörande av fråga som enbart rör
viss verksamhetsgren rösträtt utövas endast av de medlemmar som är
bidragsskyldiga till denna verksamhetsgren.
Den som underlåtit att i rätt tid fullgöra sin bidragsskyldighet får deltaga i
förhandlingarna men ej utöva rösträtt, innan han fullgjort vad han eftersatt.
Medlem eller annan får icke, själv eller genom ombud eller som ombud, deltaga i
behandlingen av angelägenhet, vari han äger ett väsentligt intresse som strider mot
föreningens.
Innehavare av rättighet i delägarfastighet får närvara och yttra sig vid behandlingen
av fråga som rör hans rätt.

49 § Röstberättigad medlem, som är närvarande vid föreningsstämma, har, oavsett
om han äger en eller flera delägarfastigheter, en röst. I fråga som har ekonomisk
betydelse skall medlemmarnas röstetal i stället beräknas efter delägarfastigheternas
andelstal, om medlem begär det. Dock får medlems röstetal ej överstiga en femtedel
av det sammanlagda röstetalet för samtliga närvarande röstberättigade medlemmar.
Medlems rösträtt kan utövas genom ombud. Ombud får ej företräda mer än en
medlem. Som stämmans beslut gäller den mening för vilken de flesta rösterna
avgivits. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning, medan i andra frågor den
mening gäller som biträdes av ordföranden.
Första och andra styckena gäller ej i den mån annat följer av 51 eller 52 §.
Avvikelse från andra stycket får föreskrivas i stadgarna.

19/09 2007 (2899) e
    Kommentar av Admin
Det mesta är precis som det fungerar lokalt i en bostadsrättsförening, med andelstal och allt.
Det är ju inte heller "1 man = 1 röst" i en brf.

Enda avvikelse jämfört med en samfällighetsförening vad jag kan se så här snabbt är;
"Dock får medlems röstetal ej överstiga en femtedel av det sammanlagda röstetalet för samtliga närvarande röstberättigade medlemmar."


G-I
Hemsida

Det var en intressant fråga. Så, om en brf med 100 boende delas i 2 delar: 20 köper lås och bygger en sam-förening tillsammans med rest-brf, betyder det att sam-föreningen består av 21 medlemmar. Det konstiga konsekvensen i det hela är att de 20 som har köpt lås kan bestämma över de 80 andra boende om de gemmensamma ytor.
Vid byggande av sam-föreningen borde kanske styrelsen till de 80 boende har krävt att ha rätt till 80 röster. Eller? Jag vet inte, jag bara brainstormar lite själv här.
Om man tar ett exempel där en fråga måste beslutas om, t.ex. snöröjning. Det kan bli konstigt om de 20 bestämmer att snöröjningen ska ske på ett sätt om de 80 boende vill ha det på ett annat sätt.
Vad säger ni om att möjligheten att:
- antligen ge styrelsen i brf:n 80 röster, eller
- ge alla 100 boende en röst (och ett medlemskap) i sam-föreningen?18/09 2007 (2898) e
    Kommentar av Admin
Det är mycket vi inte känner till i denna historia, men med tanke på att det mesta jag skriver om går ut på att införa demokatiskt boende så förespråkar jag naturligtvis att en medlem, dvs boende (verklig person, inte juridisk person), alltid ska ha en röst... hela vägen upp till "toppen".

Att sedan de flesta väljer att inte använda sin röst är tråkigt, men det är en annan femma.

Så fungerar det inte i HSB där den hierarkiska ordningen gör att det i praktiken är helt omöjligt för medlemmarna att påverka det övergripande HSB Riksförbund. Men när folk börjar förstå detta kanske det blir förändringar.


Jag tycker som regel att det inte finns någonting inom bostadsrättsvärlden som kan förvåna mig längre. Jag tror jag har sett och hört talas om det mesta. Men ändå lite då och då så dyker det upp saker där man bara kan skaka på huvudet och undra vad det är för dårskap som finns runtom oss.

Ett exempel på detta är hur HSB Riksförbund och regionföreningarna enats om att man ska införa HSB:s "nya" kod för föreningsstyrning.
Så här går det till;
  1. HSB Riksförbund tillsammans med de högsta cheferna och några få utvalda inom HSB:s regionföreningar (ingen av dessa är bevisligen kompetent för detta med tanke på det klart undermåliga resultatet) tar, utan att involvera medlemmarna, fram en kod för föreningsstyrning.

  2. Man arbetar under några år med att kopiera "Svensk kod för bolagsstyrning" rakt av där endast vissa ord som "bolag" ändras om till "förening".

  3. Sedan föreslår man att alla regionföreningar lägger till en mening i sina stadgar, i §3;
    "Föreningen ska följa den Kod för föreningsstyrning som HSB Riksförbunds förbundsstämma beslutat om".


Nu vet jag inte hur många som är intelligenta nog att i ovanstående se det helt absurda, så för att vara på den säkra sidan att så många som möjligt förstår vad det handlar om så kommer här en kortfattad förklaring.
Om vi bortser från att koden bara är en riktigt usel kopia av "Svensk kod för bolagsstyrning" så gäller följande;

I stället för att föra in de olika delarna av koden i varje regions stadgar så refererar man till ett externt dokument som ska följas. Vad får då detta för konsekvenser? Jo, koden togs inte fram på demokratisk väg till att börja med, och kommer naturligtvis heller aldrig i framtiden att justeras på demokratisk väg.

Så förutom att koden är helt odemokratisk och olämplig på många sätt så kan ett fåtal inkompetenta personer alltså fortsätta att helt fritt putta in fler och ännu mer galna saker i denna kod, och oavsett vad som förs in så ska detta följas eftersom det står i alla HSB-regioners stadgar att denna kod ska följas.

HSB Riksförbund förflyttar makten uppåt till sin egen högst odemokratiska organisation i stället för åt andra hållet som vore den mer demokratiska riktningen. Hur bra är det att precis vem som helst som känner för det på HSB Riksförbund när som helst kan tillföra stadgar som berör över en halv miljon medlemmar, utan att en enda medlem (inte ens de regionala HSB-föreningarna) ges en möjlighet att ge sin synpunkt, påverka eller ens informeras om varje förändring?

Man skapar alltså stadgar till stadgarna, men de nya stadgarna (koden) behöver inte följa de normala demokratiska rutinerna för att ändras, så som gäller enligt lagen för stadgar. De kompletterande stadgarna kan ändras när som helst och hur som helst av ett fåtal personer, utan att detta behöver godkännas regionalt enligt gängse rutiner.

Den som skulle kunna tänka sig att acceptera detta kan definitivt inte ha alla hönsen hemma!H. R. Ordf
E-post

Brf:s representation i samfällighetsförening

OK. Det speciella är ju att det är fastigheterna som är medlemmar i en samfällighetsförening och fastighetsägarna utövar medlemskapet.

18/09 2007 (2897) e
    Kommentar av Admin
Ja, ungefär motsvarande att jag är medlem i HSB Malmö, medan HSB Malmö i sin tur är medlem i HSB Riksförbund.

Medlemmarna i HSB Malmö väljer sina fullmäktigeledamöter som ska representera medlemmarna på HSB Malmös stämmor.

Dessa fullmäktigeledamöter väljer sedan de medlemmar som ska representera HSB Malmö i HSB Riksförbund.

En förening i förening... i förening (min brf är medlem i föreningen HSB Malmö, HSB Malmö är förening i HSB Riksförbunds förening).

Så i ditt fall måste varje fastighet välja sina ledamöter som representerar dem i samfällighetsföreningen, eller?


JA

Om det är den juridiska personen Bostadsrättsföreningen XXX som är medlem i samhfälligheten är det organledmöter eller den de utser som skall deltaga. Dvs ej medlemmar i bostadsrättsföreningen då dessa ej är medlemmar i samfälligheten.

18/09 2007 (2896) e


H. R. Ordf
E-post

Brf:s representation i samfällighetsförening
I samband med att BR-småhus nyligen friköpts av de boende i en brf och en samfällighetsförening bildats för att hantera gemensamma anläggningar med rest-brf och nya fastigheterna som medlemmar, uppkommer frågan om hur brf representeras i samf.för. styrelse och på dess stämmor. Vilka skall ha rätt att väljas? Kallas? Ta del av protokoll? Troligen representeras brf av sin styrelse, men har enskilda BR-havare rätt att närvara och yttra sig på samf.föreningens stämmor? Rösträtt? Hittar inget vägledande alls...

18/09 2007 (2895) e
    Kommentar av Admin
Wow! Det var verkligen en ovanlig fråga.
Vilka räknas som medlemmar i din samfällighetsförening och hur representeras medlemmar i samfällighetsföreningens styrelse?
Ja, jag kan inte basera det på någon lag, för detta område känner jag inte till, men rent logiskt kan jag säga att medlemmar är alla i som var medlemmar i brf:en. Varje bostad har en röst. Alla måste kallas precis enligt tidigare regler.

Men här krävs specialkunskaper inom detta område, och det är utanför mitt kunskapsområde.
Kanske någon annan kan detta bättre?

En sak är säker. Detta måste stå i samfällighetsföreningens stadgar!
Där kan man lägga in nästan vad som helst och hur som helst, men står det inte i stadgarna för samfällighetsföreningen vad som gäller så är något allvarligt fel.


stephan

Snart bastutider?

För 20 år sedan byggdes 5 stycken bastuanläggningar i föreningen (1986).
Stora protester av många boende, men stämman sade till slut ja. Som ni vet älskar framförallt finska medborgare att bada bastu. Arbetsinvandringen från Finland var hög mellan 60-80talet. vilket märktes i föreningen Väduren, där cirka 20% av de boende hade finskt ursprung, så beslutat att bygga bastuanläggningar var nog inte så konstigt.
För cirka 2 år sedan gick styrelsen ut med att svartmögel hade förstört anläggningarna (som ligger i källarplan utan speciellt bra ventilation).
Detta gavs ut i informationstidningen. Idag befolkas kanske 5-10 av föreningen av "försvenskade" finnar, så lite protester blev det nog när styrelsen informerade om stängning av någon till några av de 5 bastuanläggningarna.
Inget mer händer förrän nu, då det tydligen tagits beslut av styrelsen att "lyxupprusta bastuanläggningarna.
Total nerrivning av all interiör, och uppbyggnad med kakel på väggar och golv. Arbetet på bastun på min gård har pågått i 2 månader och när jag igår frågade när det blir klart, fick jag svaret om en månad.
Av mig beräknad kostnad för en bastu cirka 500 000kr.

Nu till frågan. Nytt stämmobeslut eller ej?

Att styrelsen inte går ut med enkät eller liknande är underligt?
I och för sig har de nog lag och stadgar med sig att detta är en renovering av befintlig bastu, men sunt förnuft verkar vara bortom horisonten?
Tider förändras, idag finns stora fina inomhusbad och bastuanläggningar (gym m.m) i direkt närhet.
Min bedömning av intäkterna i framtiden är att det kommer att säljas cirka 10 bastukort i veckan, som kostar 25kr och ger en bastutid av 2 timmar.
Lång Pay offtid blir det?

18/09 2007 (2894) e
    Kommentar av Admin
Ett skrämmande exempel på avsaknad av demokrati i kombination med galna lagar/stadgar som gör att det är i princip fritt fram för en liten grupp på några personer att bestämma för tusentals andra i föreningen (minns inte hur stor din förening är, men den är ju en av Sveriges största).

Ett tips är att sätta press på bostadsorganisationerna i stället. Det är de som i allra högsta grad är ansvariga för den odemokratiska miljön idag. Även om HSB sedan förra året starkt går ut med att det ska införas demokrati i HSB så kommer det att ta lång tid. Ju fler som sätter press på bostadsorganisationerna, desto fortare kommer denna demokratiseringsprocess att gå.

Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).Det kan vara intressant att se vem som hittar till
detta forum, så fyll gärna i vilken kategori du tillhör.

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4
Sida 5
Sida 6
Sida 7
Sida 8
Sida 9
Sida 10 Sida 11
Sida 12
Sida 13
Sida 14
Sida 15
Sida 16
Sida 17
Sida 18
Sida 19
Sida 20 Sida 21
Sida 22
Sida 23
Sida 24
Sida 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271


Tid: 2/06-2023 20:29:05 GMT (UTC+2 sista sön i mars - sista lör i okt, annars UTC+1)

1 användare totalt idag - 1 online - Senaste besök: