Sida: << | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)Sveriges största forum för alla i bostadsrätt

Ett nytt forum för bostadsrätter har startats upp.
Länken till detta forum är http://hotpot.se/forum.

- - - Efterlysning - - -
Tips önskas om bra bostadsrättsföreningar i Malmö!

Skriv till media ! NU !!!

Klicka här för att läsa hotelsebrevet från styrelsen i Myggans förening
Ogiltig stämma                     "Budord för styrelsen"
Vad gäller för ledningarna i din lägenhet?

Klicka här för att se priser för bredband i HSB Bolina-nätet

Utsatt för telefonspam? Tipsa gärna om telefonnummer i detta forum!TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


Sven (medlem)
Hemsida

Mitt tidigare svar från HSB i frågan om offentliga protokoll finns i inlägg 551, se bollen.

5/02 2007 (1833) e
    Kommentar av Admin

Detta är ett bra exempel på hur farligt det är när HSB ljuger för medlemmarna. Det finns naturligtvis varken lag eller tillägg till någon lag om att styrelserna inte får visa styrelseprotokollen för medlemmarna. Lögner av denna typ gör inte precis att det skapas ett förtroende för HSB.Sven (medlem)

Admin: Om några veckor ska på ett möte med HSB (ej Malmö) och om det ges tillfälle kan jag ta upp några av de frågor som du skrev om i inlägget två snäpp under det här. Jag tar gärna mot fler tips om frågor som jag kan ställa. Offentliga protokoll är nog något som jag ska ta upp, men jag vet av erfarenhet att svaret man får är att detta inte tillåts enligt lagen. Visst har du en sida med argument för offentliga protokoll. Vad ska jag mer göra för att övertyga dom? Ta med lagboken kanske...

5/02 2007 (1832) e
    Kommentar av Admin
Sven, det skulle vara fantastiskt bra om du kunde göra detta.

Om fler kunde vidarebefordra frågorna till respektive bostadsorganisation/regionkontor så är jag övertygad om att saker skulle börja hända. Ju fler inom bostadsorganisationerna som konfronteras med dessa frågor, desto bättre. T.o.m. enskilda styrelser kan lämna över frågorna till HSB- respektive Riksbyggen-representanten i styrelsen och be om svar.Den senaste versionen av frågorna finns nu hela tiden på webbsidan;
Frågor till bostadsorganisationerna

Vad gäller öppna protokoll så finns det en omfattande information här;
Offentliga styrelseprotokoll


stephan

Illojalitet

Ordförande till förvaltningen

"Hej Tony

Att jag skriver till dig först innan jag samtalar med de övriga i styrelsen är att jag vet att du har samma planer/visioner som jag om vad styrelsen/föreningen, borde göra för att förbättra samarbetet/samverkan mellan de olika boendeintressenter/organisationer/föreningar som finns inom Brandbergen. Om du har tid så kan vi samtala runt detta på måndag."

"Tony
För att ytterligare utöka servicen/visa på våran uppskattning, föreslår jag att du avtalar med ett lämpligt företag om en modell av fruktkorg. Det nämnda finns i olika modeller/storlek 1 per vecka. Vi kan börja med ett avtal på 6 månader, och därefter utvärdering, för att sen beställa på 1-2 år.
Nils Andersson"

Grupperingar eller som här ordförandemissbruk, skadar nog samarbetet på sikt i en styrelse.
Hierarkin i brf styrelserna är fel, då ordförande oftast betraktas som "kung"
Jämfört med sanningen. Det lilla "extraansvar" han har är försumbart?

5/02 2007 (1831) e


Nicklas - medlem

Vad säger HSB?

Det finns verkligen en hel del intressant information här.
En sak jag undrar över är vad HSB säger om alla dessa problem i föreningarna? Vad är HSB:s åsikt? Vilka planer har HSB för att lösa problemen?

5/02 2007 (1830) e
    Kommentar av Admin

Frågor till HSB


Det är viktiga frågor du tar upp. Tyvärr är det kanske inte så lätt att få svar från HSB, men jag har själv säkert hundratals frågor jag skulle vilja ställa till HSB.
Några exempel (i ingen speciell ordning) :

 1. Anser HSB att brf:arna är demokratiskt uppbyggda? I så fall hur?
  Tror HSB att medlemmar i allmänhet upplever föreningarna som demokratiska?
  HSB bevakar i första hand styrelsens intressen, men tycker HSB att det är rimligt att det inte finns någon organisation som bevakar medlemmarnas intressen, dit medlemmar kan vända sig (kostnadsfritt) för att få hjälp (t.ex. i tvister med styrelsen o/e HSB)?


 2. Anser HSB att demokratin fungerar bra i föreningarna och att medlemmarna är nöjda med hur styrelserna tar hänsyn till medlemmarnas åsikter och önskemål?
  Anser HSB att styrelser inte behöver besvara skriftliga frågor från medlemmarna med skriftliga svar?


 3. Vad gör HSB för att förbättra demokratin i föreningarna, vad har HSB gjort, och vad kommer HSB att göra framöver avseende demokratiseringsåtgärder?
  Hur vanligt tror HSB att det är att medlemmar, pga att de uttalar sina åsikter/förslag, utsätts för glåpord och "mobbning" på olika sätt i föreningar och på stämmor, av styrelser eller av andra medlemmar? Ser HSB detta som något problem (t.ex. för demokratin)?


 4. Varför har HSB Malmö inget forum? (Jag tror jag vet svaret från HSB, men eftersom jag anser att detta svar är helt oaccptabelt så är det viktigt med följdfrågor.)
  Anser HSB att forum för medlemmarna inte behövs?
  Kommer HSB Malmö att lägga tillbaka ett forum för medlemmarna (när)?


 5. I konflikter mellan styrelser och medlemmar, anser HSB att HSB då hjälper medlemmarna lika mycket som HSB är till stöd för styrelsen?
  Tycker HSB att det är rimligt att en styrelse obegränsat, och utan regelverk för detta, kan använda medlemmarnas pengar (även pengarna från de medlemmar som styrelsen har en schism med) för resurser (t.ex. advokatkostnader) mot medlemmarna, medan motparten helt själv får bekosta sitt försvar mot styrelse/HSB?


 6. Förutom att det i lag och stadgar inte finns något som hindrar att styrelseprotokoll är öppna för medlemmarna, vad anser HSB om att medlemmarna kan få kopior av styrelseprotokoll eller att protokollen läggs ut på föreningens webbsajt (med känsliga uppgifter borrtagna)?


 7. Tycker HSB att medlemmarna har tillräcklig insyn i styrelsernas arbete, som det fungerar idag? Vad anser HSB kan förbättras avseende insynen för medlemmarna, och hur?


 8. Är HSB intresserad av att hjälpa till så att medlemmarna får bättre insyn i styrelsernas arbete? I så fall, hur?


 9. Tycker HSB att HSB:s normalstadgar och föreningarnas stadgar är bra och tillräckliga som de ser ut idag?
  Vilka brister finns i normalstadgarna?
  Vad tycker HSB behöver förbättras och klargöras i HSB:s normalstadgar?
  Kommer HSB att verka för att detta sker?
  Tycker HSB att medlemmarna har tillräckligt med informationsmaterial om vad som gäller i föreningen (via lagar/stadgar), eller kan detta förbättras på något sätt?
  Tycker HSB att lag och stadgar är tillräckligt tydliga avseende vad styrelser får besluta om och vad styrelser ska ägna sig åt?
  Tycker inte HSB att föreningarna borde ha ett kostnadstak för hur mycket styrelserna kan spendera utan stämmobeslut? Hur anser HSB att ett sådant regelverk övergripande skulle kunna utformas, och på vilken nivå i förhållande till föreningens storlek skulle ett sådant kostnadstak ligga enligt HSB:s bedömning?


 10. På vilket sätt har HSB motiverat styrelser och underlättat för föreningarna att uppdatera sina stadgar efter att bostadsrättslagen förändrades år 2003?
  Hur många föreningar har fortfarande de gamla, ogiltiga, stadgarna?
  Anser HSB att det är rimligt att så många brf:ar fortfarande (4 år senare) inte uppdaterat stadgarna enl. gällande lag?


 11. Tycker HSB att bostadsrättslagen är bra utformad som den ser ut idag?
  Vilka förbättringar av lagen tycker HSB bör göras, och verkar HSB för att så ska ske (hur)?


 12. Vilka problem anser HSB är de största på stämmor (årsstämma såväl som extrastämma)?
  Tycker HSB att det är bra att mötesordförande på stämmorna är någon i styrelsen eller någon från HSB? Vilka risker/problem ser HSB med detta förfarande?
  Tycker HSB inte att det är underligt att styrelser (utan stöd i stadgar/lagar) kan ta in personer som stöd för styrelsens åsikter till stämmor, medan medlemmar inte kan ta in utomstående till stämmor för hjälp med att framföra sina synpunkter?


 13. Vad anser HSB är skälet till att styrelserna oftast försöker påverka medlemmarna att avslå de flesta motionerna som skrivs av medlemmarna?
  Tycker HSB att styrelserna besvarar och utreder inkomna motioner på rätt sätt och tillräckligt bra?
  Vad anser HSB kan förbättras här?
  Tycker HSB att det är rimligt att motioner avfärdas av styrelsen med formuleringar i stil med;
  "Styrelsens sätt att arbeta för att hålla nere kostnaderna för den löpande förvaltningen är en angelägenhet som styrelsen har att själv behandla" (det primära i fetstil)? Dvs anser HSB att det finns frågor i föreningen (alltså främst det som enligt styrelsens egen definition ingår i den "löpande förvaltningen") som medlemmarna inte har med att göra?
  Vad tror HSB skälen är till att det skrivs så få motioner av medlemmarna?
  På vilka sätt kan förfarandet med motioner förbättras, enligt HSB?


 14. Av vilken anledning vill HSB Malmö inte lägga ut dagordning och protokoll för HSB:s årsstämmor/fullmäktigemöten på nätet?
  Finns det något som hindrar att detta görs eller kan HSB tänka sig att lägga ut denna information på sin webbplats?


 15. Vad är HSB:s åsikt rent allmänt om dessa webbsidor (http://hotpot.se/bo.htm) om bostadsrätter?
  Vad är HSB:s åsikt specifikt om det som skrivits på webbsidan http://hotpot.se/hsb-vattenskada.htm?


 16. Varför är HSB inte aktiv i detta forum (http://hotpot.se/php/gbhsb), och är det något som HSB skulle kunna tänka sig att vara? Om ej så är fallet, varför?
  Varför erbjuder HSB inte möjlighet att skicka in (maila) frågor och få skriftliga svar från HSB (företrädesvis via ett forum öppet för alla medlemmar)?


 17. Vad är HSB:s åsikt om de problem som tagits upp de senaste veckorna i Sydsvenskan?
  Ser HSB någon anledning till att förändrda sina egna rutiner, informera bättre eller påverka styrelser med anledning av detta? I så fall, hur?


 18. Anser HSB att styrelserna besitter tillräcklig kompetens för sina uppgifter?
  Inom vilka områden menar HSB att kompetensen/kunskapen är lägst/behöver förbättras?


 19. Vilka problem upplever HSB som störst inom styrelser?


 20. Kan HSB se några nackdelar eller risker för medlemmarna med att HSB har en representant i varje styrelse? I så fall vilka?


 21. Tycker HSB att föreningarnas årsredovisningar är tillräckligt bra utformade för att så många medlemmar som möjligt ska kunna tolka och förstå dem?
  Finns det något som kan göra siffrorna och informationen i årsredovisningarna tydligare, och i så fall vad (och verkar HSB för att så ska ske)?
  Tycker HSB att det är rimligt att brf-styrelser har ett representationskonto för leverantörer?


 22. Varför är det bara för certifierade föreningar som HSB tycker att 5-årsplanen (eller 10/20-årsplanen) ska presenteras för medlemmarna? HSB kan påverka styrelser, men varför har HSB inte försökt påverka ej certifierade föreningars styrelser att visa upp sin
  - åtgärdsplanering för de närmaste åren,
  - 10-års-underhållsplan/kalkyl,
  - 20-års-underhållsprognos,
  för medlemmarna?
  Ser HSB något problem med att medlemmarna får ta del av vad som är planerat i föreningen under de närmaste åren?


 23. Hur många föreningar är certifierade inom HSB Malmö idag, och tycker HSB att kraven för certifiering är tillräckliga?
  Varför tror HSB att det är så få föreningar som blivit certifierade?
  HSB försöker bara påverka styrelserna att certifiera sig/föreningen, men varför försöker inte HSB påverka medlemmarna att ställa krav på styrelserna om certifiering eller att uppfylla de krav som innebär en certifiering?


 24. Vilka metoder rekommenderar HSB till styrelserna för att få medlemmarna att engagera sig mer i sin förening?
  Varför tror HSB att engagemanget bland medlemmarna är så dåligt som det är idag?
  Varför tror HSB att det är så få medlemmar som kommer till stämmorna?


 25. Vilka minimumkrav (kunskaps- och kompetensmässigt) tycker HSB att det ska ställas på de interna revisorerna (dvs de av medlemmarna valda revisorerna) och revisorsuppleanterna i brf:arna?
  Anser HSB att kraven och reglerna är/ska vara desamma för de "interna" revisorerna som för den revisor som enligt HSB:s normalstadgar ska utses av HSB:s riksförbund?


Detta är bara några snabba frågor "on top of my head". Jag har en väldig massa fler frågor, och inte minst följdfrågor till ovanstående frågor.

Jag kommer kanske i veckan att skicka ovanstående frågor till HSB Malmö. Ev. svar kommer att redovisas i detta forum.

Ovanstående frågor borde ställas till var och en av de 34 HSB-regionföreningarna i Sverige.
Det skulle vara oerhört intressant att sammanställa dessa svar.
Naturligtvis bör även Riksbyggen få samma frågor!PS.
Missa inte mitt andra forum, klicka här.
Det är ett forum där du på ett betydligt bättre sätt kan följa diskussioner och inlägg.
När du registrerar dig i detta forum kan du prenumerera på inlägg så att du får ett mail varje gång ett inlägg enligt ditt val dyker upp. Plus många fler finesser.

Detta forum lämpar sig mest för kortare inlägg, där man snabbt kan lägga in ett inlägg.

Bägge forumen är optimerade så att sökmotorerna snabbt fångar upp vad du skrivit, och därmed kan fler med samma problem hitta dit och lägga in tips och dylikt inom det ämne du skriver.PS 2.
Det är tyvärr inte så många som ännu så länge har besvarat enkätfrågan i slutet på denna sida;
"I min förening är jag..."
men det tycks som att det är förhållandevis många ledamöter i detta forum (hela 43 %).
Det är mycket bra eftersom det visar på att det finns intresse bland styrelserna.
Men det skulle vara kul om fler medlemmar är aktiva i detta forum.
Ställ gärna frågor här eller berätta om hur det fungerar i din förening!


Sven (medlem)

Admin skrev:

"Det fina är att det är så lätt att kontrollera vilken kvalisort det är på styrelsen.
Det är bara att pingla styrelsen och ställa några korta frågor;

1. Skulle jag kunna få kopior av de tre senaste styrelseprotokollen?"

Ett nej på denna fråga tycker jag inte nödvändigtvis innebär att det är en dålig styrelse. Svaret från vår styrelse på denna fråga är ungefär: Vi skulle gärna lämna ut protokollen, men tyvärr tillåter inte HSB oss att göra det. Eftersom vi inte vill försämra vårat förhållande till HSB kommer vi därför inte lämna ut några protokoll. Om du vill kan du däremot gärna läsa minnesanteckningar från alla de senaste mötena på vår hemsida.

Jag tycker därför inte att ett nej i detta fall innebär att styrelsen är dålig. Det är snarare HSB:s fel. Det skulle så klart vara ännu bättre om protokollen var offentliga. Men hur många HSB-föreningar har offentliga protokoll? Inte så många väl?

4/02 2007 (1829) e
    Kommentar av Admin
Helt korrekt som du säger Sven, och min tanke var inte att ett nej skulle tolkas som att styrelsen var dålig. Dock kan man uttolka mycket från hur styrelsen besvarar denna fråga.

Svarar styrelsen t.ex. att styrelseprotokollen enligt lag inte får visas för medlemmarna, så antingen ljuger styrelsen medvetet eller så är styrelsen inte insatt i lagar och regler, vilket är illa.

Om styrelsen svarat som du beskriver, Sven, så är det bättre men långt ifrån bra.
Det indikerar nämligen att styrelsen går i HSB:s ledband. HSB kan försöka påverka styrelsen att inte lämna ut protokollen, men HSB kan aldrig tvinga en styrelse.

En styrelse får aldrig, aldrig vara rädd för HSB. Det ska vara HSB som ska vara rädd för att försämra relationen med medlemmarna, och inget annat!!!


Det fanns flera outtalade finesser med mina tre förslag. Bara att ringa styrelsen ger en hel del information. Går det överhuvudtaget att få tag på styrelsen? Hur agerar de mot dig? Är det en trevlig ton, eller upplever du irritation över att du ställer frågor och önskemål? Upplevs det som att styrelsen försöker dölja något. Etc. etc.

Nej, det är tyvärr inte så många styrelser som har öppna styrelseprotokoll. Jag har inte kollat alla föreningar i Sverige, men i min allmänna sökning har jag bara hittat 15-20 föreningar med öppna styrelseprotokoll, dvs där styrelseprotokollen lagts ut på nätet (det finns säkert fler).

HSB visar vägen för föreningarna genom att HSB själv försöker göra det svårt för medlemmarna att läsa stämmoprotokollen för HSB Malmö. Det är faktiskt så att HSB på många olika sätt försöker lära ut att det inte ska finnas någon insyn i styrelsens arbete och att demokrati inte ska förekomma.

HSB är alltså ett mycket dåligt föredöme för föreningarna.


myggan
Hemsida

OOOOOtroligt!!
se bollen

4/02 2007 (1828) e
    Kommentar av Admin

Jantelagen styr föreningarna


Och då skummar Karl G Jönsson ändå bara på ytan.

Det borde nu efter Karl G Jönssons mycket givande krönikor vara uppenbart för alla att bostadsorganisationer som HSB under alla år försökt dölja hur det fungerar i föreningar. Bostadsorganisationerna har i princip inte lyft ett finger för att komma till rätta med alla problem.

Om inte bostadsorganisationerna vill bistå med hjälp att uppnå väl fungerande föreningar, och styrelser inte vill eller kan åstadkomma förändringar så återstår bara en möjlighet;

Alla medlemmar, i föreningar över hela landet, som är intresserade av att säkra de pengar de investerat i sitt boende måste samordna sig för att förändra stadgar, få en aktiv och fungerande valberedning, få in rätt personer i styrelsen och för att på olika sätt införa demokrati i brf:ar


För att uppnå detta behövs motioner och extrastämmor.


HSB Malmö kommer snart att ha årsstämma. Denna stämma borde bevakas av media, men jag kommer i alla fall att bevaka vad som händer på denna årsstämma, och hur många styrelser det är som under denna stämma talar för medlemmarnas bästa.

Dagordning för HSB Malmös årsstämma är ännu inte fastställd. Det ska bli spännande att se om HSB försöker att fortsätta stoppa huvudet i sanden, eller om de problem som nu kommit fram i media kommer att tas upp på stämman.

Att det odemokratiska systemet inom brf:ar inte kollapsat för länge, länge sedan beror enbart pga det bristande engagemanget där endast några procent (i bästa fall) engagerar sig i föreningen.


När det nu skrivs i media om problemen i brf:ar så uppstår den värsta tänkbara situationen för brf:ar och för bostadsorganisationerna, nämligen att allt fler efterhand kommer att bli upplysta om problemen och kritiken kommer långsamt (eller snabbt?) att eskalera.


stephan

Grattis till Admin

För en bra sida, och uppmärksamheten i sydsvenskan.

4/02 2007 (1827) e
    Kommentar av Admin
Tack Stephan.
Hoppas Karl G Jönssons eminenta krönikor om brf:ar fortsätter länge, länge till.

En tilll synes ofta använd strategi för HSB och brf:ar när kritiken kommer och vidarna blåser kallt, är att ligga lågt, inte uttala sig alls, eller i alla fall så lite som möjligt, och vänta till stormen blåst över.

Om HSB och brf:ar vet att det finns ett utrymme reserverat i SDS för styrelser som beter sig illa och för om HSB begår felaktigheter så kanske en "helt ny världsordning" kan uppstå på relativt kort tid.


stephan

2 § Är lägenheten, när den skall tillträdas första gången efter bostadsrättsupplåtelsen, inte i det skick som bostadsrättshavaren har rätt att fordra enligt 1 §, får han avhjälpa bristen på föreningens bekostnad, om inte styrelsen på tillsägelse ombesörjer åtgärden så snart det kan ske. Kan bristen inte avhjälpas utan dröjsmål eller underlåter styrelsen att efter tillsägelse ombesörja åtgärden så snart det kan ske, får bostadsrättshavaren efter uppsägning frånträda bostadsrätten. Uppsägning får dock ske endast om bristen är av väsentlig betydelse. Sedan bristen blivit avhjälpt får uppsägning inte ske. För den tid lägenheten är i bristfälligt skick har bostadsrättshavaren rätt till skälig nedsättning av årsavgiften.
Bostadsrättshavaren har även rätt till ersättning för skada, om bristen beror på försummelse från föreningens sida.

0 fast det kanske är lite tungt att beställa ett stambyte själv??? 0

4/02 2007 (1825) e


stephan

bostadsrättslagen
Fallet med ditt förråd är solklart ett fatighetsproblem och styrelsen är ansvarig.
Möjligheten styrelsen har är att din försäkring kan täcka skadan, och föreningen står för din självrisk.
Annars är det fastighetsförsäkringen som en förening måste ha, och skall tecknas av styrelsen, som ska ta skadan.

"Föreningens ansvar för lägenhetens skick
7 kap.
4 § Sedan tillträde medgetts är föreningen skyldig att hålla lägenheten, huset och marken i gott skick, i den mån ansvaret inte enligt 12 § vilar på bostadsrättshavaren. Bestämmelserna i 2 § tillämpas om föreningen åsidosätter sin reparationsskyldighet eller om det på något annat sätt uppstår hinder eller men i nyttjanderätten genom föreningens vållande. Lag (1995:1464)."

4/02 2007 (1824) e


Medlem

Trädgård

Hej!

Tack för alla svar Ni har skickat in(trädgårdsarbete). Det uppskattas verkligen! Jag har under en lång tid kämpat med olika frågor där styrelsen bara säger:"Så är det bara!". Man har svårt att kolla upp vad som gäller och därför finner jag detta forum fantastiskt! En annan fråga som inte heller är löst är följande:

Jag har i vår källare(bostadsrättsföreningen) haft ett antal översvämningar med jämna mellanrum. Avloppsvatten har trängt in i vårt förråd och förstört saker. Vi har av försäkringsbolaget fått ersättning en gång. Det har under tiden gjorts en utredning(enl. styrelsen)som visar sig att huset har "satt sig" och att rören behöver bytas ut. Det tråkiga i sammanhanget är att det endast är jag som drabbas vid varje översvämning då golvet lutar åt mitt förråd(händer fortfarande). Har påpekat detta två ggr skriftligen till styrelsen som svarade EN gång att det får lösas med mitt försäkringsbolag! Det andra brevet där jag beskrev att jag inte fått svar på hur frågan ska lösas har efter två månader inte besvarats. Min fråga är då följande:

1.Vem bär ansvaret att jag INTE kan utnyttja mitt förråd till fullo? Jag kan inte flytta sakerna någon annan stans. Jag betalar trots allt en hyra där detta förråd ingår.

Ordförande i föreningen har muntligen sagt att han inte vet vad de(styrelsen) ska svara men att de fann det konstigt att jag var påstridig att lösa problemet. De fann att försäkringsbolaget ska lösa mina problem(har ett brev från dem på detta). Jag tycker personligen att detta är ett styrelseproblem och inte mitt. Samtidigt hävdar han att jag inte har fattat konceptet på vad en bostadsrättsförening går ut på. Han menar att detta är mitt problem då jag äger en andel i föreningen. Styrelsen har inte med detta att göra då de endast förvaltar.

Ibland blir man matt!

Kan Ni vara snälla och hjälpa mig med denna fråga också. Ska ta upp detta på årsstämman, om de lyssnar.
0


4/02 2007 (1823) e
    Kommentar av Admin

"Så är det bara"


Ett säkert mycket vanligt svar från styrelser... och hur bemöter man det?

Detta är ju en så liten och enkel sak att lösa.
Obegripligt att det får finnas styrelser som inte förstår att de är till för att bistå medlemmarna med hjälp, och inte för att motarbeta och göra livet surt för dem.

Ditt problem är styrelsens problem, och det är styrelsen som ska se till att lösa det eftersom avloppet och tillhörande skador ligger under styrelsens ansvar. Alltså under styrelsens förvaltning

HD har i slutet av 2006 kommit med en vansinnig dom (läs Om vattenskada) som gör att ingenting är säkert längre, men just detta specifika fall kan det uschla domslutet inte ha inverkat på.

Så styrelsen får snällt se till att hjälpa dig (naturligtvis ska du inte heller betala avgift för ett förråd som du inte kan använda dig av). Styrelsen löser dina problem, och sedan är det inte ditt problem vad som händer mellan styrelsen och försäkringsbolaget.

Ordföranden i din förening, som menar att du inte fattat konceptet på vad en brf går ut på, tycks inte ha fattat konceptet varken på vad en brf eller vad en styrelse går ut på.

Försäkringsfrågor kan vara en mardröm. Om styrelsen inte utför vad styrelsen är tillsatt för att göra, och försäkringsbolaget hänvisar till styrelsen så har man hamnat hamnat i en taskig sits.
Med dagens usla regelverk kan detta lätt inträffa.

PS.
På kommande stämma kan det kanske vara lämpligt att försöka se till så att ordförande byts ut.
Skriv motion !!!!

Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).Det kan vara intressant att se vem som hittar till
detta forum, så fyll gärna i vilken kategori du tillhör.

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4
Sida 5
Sida 6
Sida 7
Sida 8
Sida 9
Sida 10 Sida 11
Sida 12
Sida 13
Sida 14
Sida 15
Sida 16
Sida 17
Sida 18
Sida 19
Sida 20 Sida 21
Sida 22
Sida 23
Sida 24
Sida 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271


Tid: 21/03-2023 06:20:47 GMT (UTC+2 sista sön i mars - sista lör i okt, annars UTC+1)

1 användare totalt idag - 1 online - Senaste besök: