Sida: << | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)Sveriges största forum för alla i bostadsrätt

Ett nytt forum för bostadsrätter har startats upp.
Länken till detta forum är http://hotpot.se/forum.

- - - Efterlysning - - -
Tips önskas om bra bostadsrättsföreningar i Malmö!

Skriv till media ! NU !!!

Klicka här för att läsa hotelsebrevet från styrelsen i Myggans förening
Ogiltig stämma                     "Budord för styrelsen"
Vad gäller för ledningarna i din lägenhet?

Klicka här för att se priser för bredband i HSB Bolina-nätet

Utsatt för telefonspam? Tipsa gärna om telefonnummer i detta forum!TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


Hasse

2 miljoner för att vara VD i Malmö? För det är väl inte bara lön.... Jag vill minnas att det var liv om Örbäcks lön och det var långt till dagens nivå även om den var hög redan då.

9/09 2007 (2870) e
    Kommentar av Admin

Med de speciella förmåner som HSB Malmös VD har så skulle jag nog säga att Lars Danielssons lön totalt sett ligger en bra bit över 2 miljoner kronor år 2006.

Bara pensionskostnaderna ökade VD:ns lön på 1,9 miljoner kronor med ytterliggare drygt 1,4 miljoner kronor under 2006.

Så kan det gå när haspen inte är på!

Lön/arvode till styrelse och VD har höjts med 3,9 mkr på 3 år.

Men ingen tycks reagera på något. Om styrelsen pytsat ut 9 miljoner kronor om året till VD:n så skulle garanterat ingen ha något att anmärka på det.nike, medlem i fristående brf som är SBC-medlem

Ärende resp motion.

Så här står det i våra stadgar:
28 §
"---------------
Medlem, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen senast 14 dagar före stämmans hållande.
Inkomna motioner skall delges medlemmarna genom
utdelning eller genom postbefordran senast 7 dagar före stämmans hållande."

Vilka är skillnaderna mellan ärende och motion?

Är ärende t ex att jag önskar
1. att föreningsstämman diskuterar kommitténs rätt att självständigt besluta om och genomföra aktiviteter
inom ramen för kommitténs uppgifter, eller om styrelsen eller föreningsstämman skall fatta besluten
2. att föeningsstämman efter diskussionen röstar om vem som har beslutsrätten - kommittén, styrelsen eller föreningsstämman

Motion: jag föreslår
1. att kommittén utreder och lämnar förslag till aktiviteter
2. att föreningsstämman beslutar om föreslagna aktiviteter skall genomföras

Tacksam för era uppfattningar och råd.

9/09 2007 (2869) e
    Kommentar av Admin
Som JA svarar här ovan så är ärende och motion samma sak.

Dock, när medlemmar begär en extrastämma så är ärende separata punkter i dagordningen (även om det också på sitt sätt kan betecknas som motioner).


stephan

Riksbyggens senaste reklam. Vad har man gjort i 60 år suttit i garderoben??

"Många känner till att Riksbyggen, som är en kooperativ medlems- och intresseorganisation, bygger egna fastigheter. Med höstens kampanj vill de göra deras förvaltning av andra fastigheter lika känt.

Kampanjen är framtagen av Kasselring & Co som Riksbyggen skrev kontrakt med i början av året.

– Med kampanjen vill vi skapa uppmärksamhet och nyfikenhet kring en del av Riksbyggen som för många är okänd, vilket har gjort uppdraget extra intressant. Riksbyggen har arbetet med heltäckande fastighetsförvaltning i 60 år och det är den bredden vi vill visa, säger Johan Skylling, projektledare på Kasselring & Co.


9/09 2007 (2868) e


Hasse

Titta i årsredovisningen för Stockholm och Malmö. Det bör framgå där. Jag vet inte om det är någon skillnad.

9/09 2007 (2867) e


JO

Vad har VD i Stockholm och i Malmö i lön och förmåner?

9/09 2007 (2866) e
    Kommentar av Admin

HSB Göteborg;
Årsredovisning HSB Göteborg, 2006;
VD-lön: 1 292 000 kr per år.
VD:n har enligt årsredovisningen för 2006 1 292 tkr (någon som är bättre än jag på att tolka årsredovisningar får svara på mer vad som verkligen ingår i denna lön för HSB verkar inte vilja vara riktigt tydlig med detta).

"I verkställande direktörens lön ingår förmån av fri bil med 55(55). Verkställande direktören betalar själv drivmedlet. Verkställande direktören har per 2006-12-31 utnyttjat sin rätt att gå i pension vid 60 års ålder med 80 % av avgångslönen fram till 65 års ålder. Pensionsreserveringar har skett som täcker denna utfästelse. Något avtal om avgångsvererlag föreligger ej.
Utöver ovanstående har lunchsubventioner utgått enligt gängse normer.
"

Styrelse 502.000 kr i löner och ersättningar
VD 1.292.000 kr i löner och ersättningar


HSB Stockholm;
Årsredovisning HSB Stockholm, 2006 (Stämmoprotokoll 07-04-23)
"Verkställande direktörens årslön uppgår till 1 338 tkr. Pensionen för verkställande direktören omfattas av KTP-planen. Verkställande direktören har rätt att vid fyllda 62 år gå i pension. För att möjliggöra detta görs ett tillägg motsvarande 20% av pensionsgrundad lön i traditionell pensionsförsäkring eller fond. Vid uppsägning av verkställande direktören från föreningens sida gäller en uppsägningstid om sex månader. Avgångsvederlag utgår med tolv månadslöner efter uppsägningstidens utgång."

HSB Stockholm har vad jag kan se omöjliggjort att se vad som betalats ut till vem genom att baka ihop ett antal poster i årsredovisningen, 2006
Styrelse vd och vice vd 4.019.000 kr i löner och ersättningar
Styrelse vd och vice vd 4.748.000 kr i pensionskostnader

Hur dessa siffror går ihop förstår jag inte.
Styrelse = ca 185.000 kr + VD = 1.338.000 kr = ca 1,5 mkr.
Vice VD i HSB Stockholm har alltså en lön på ca. 2,5 mkr?
Eller vad ingår annars i dessa 2 400 000 kronorna?
Sedan tillkommer en ännu större summa (jämfört med löner och ersättningar til styrelse och vd/vice vd) i pensionskostnader; 4.748 tkr.

Genom att regionerna har helt olika sätt att redovisa löner och ersättningar på så är det inte bara omöjligt att se hur mycket som har betalats ut, utan det blir också omöjligt att jämföra.
Sveriges högst betalda VD

Vem är då Sveriges högst betalda VD inom HSB?
Jo, Lars Danielsson, HSB Malmö, leder överlägset med 1.871.000 kr i fast lön.

Hur oväntat var detta?

"Lars Danielsson tillträdde som VD i HSB Malmö den 1 januari 2006, med en årslön om 1.692.000 samt förmån av fri bil. HSB Malmö har också tecknat en privat sjukvårdsförsäkring i enlighet med anställningsavtalet. VD är berättigad till tjänstepension under anställningstiden som skall motsvara 35 % av vid varje tid gällande lön och det ekonomiska värdet av andra förmåner. Härutöver har HSB Malmö ingått avtal med Lars Danielsson om direktpension inklusive efterlevandepension innebärande att ålderspension utgår från 60-65 års ålder motsvarande 70 % av den vid 60 år gällande lönen inklusive förmåner. Pensionsutfästelserna är säkerställda och oantastbara (min kommentar: praktiskt om HSB Malmö går i konkurs) genom inbetalda premier till fristående pensionsinstitut. Skyldighet att göra pensionsavsättningar upphör vid anställningens upphörande. Vid uppsägning från HSB Malmös sida gäller en uppsägningstid på 24 månader och Lars Danielsson skall vara arbetspliktig i tre månader och därefter arbetsbefriad. Efter 60 års ålder är uppsägningstiden 12 månader. Vid uppsägningen från Lars Danielssons sida gäller en uppsägningstid på sex månader. VD är efter uppsägningstidens utgång berättigad till ett avgångsvederlag motsvarande sex månadslöner."

Som alla kan se så har Lars Danielsson inte bara överlägset högst lön, utan även de mest fördelaktiga förmånerna. Tack för detta, styrelsen. Spendera gärna fritt våra pengar precis hur ni vill!

Årsredovisning HSB Malmö, 2006
Vad VD och ordförande i HSB Riksförbund har i lön och ersättningar samt förmåner vill inte HSB avslöja!Hasse
Hemsida

I Norstedts gula arkiv skriver Anders Mallmén om just detta att nästa stämma inte alltid är känd och att en medlem kan skriva att motionen ska behandlas på kommande stämma. Då måste styrelsen ta upp motionen om kallelse inte har skickats ut..

8/09 2007 (2865) e
    Kommentar av Admin
Ja, det är litet smart trick att komma runt att extrastämmor inte utannonsats.

Vi får bara hoppas att motionerna inte resulterar i att extrastämman ställs in av styrelsen.

HSB Malmös styrelse har drygt 680.000 kr i arvode !!!

Arvodet till HSB Malmös styrelse kan jämföras med arvodet på 187.395 kr under samma period, till HSB Stockholms styrelse (Sveriges största region, men där styrelsen bara har nästan 1/4 i arvode jämfört med HSB Malmös styrelse).

Är det inte för jävligt, rent ut sagt???

Men så här kan det gå när styrelse och valberedning arbetar tillsammans för att höja varandras arvoden in absurdum!

En förutsättning för detta är naturligtvis att det sitter en stor samling oinitierade och oengagerade fullmäktigeledamöter som inte har vett att säga ifrån ens när det blir alltför galet.

Det innebär t.ex. att nyinvalda ledamöter får nästan 100.000 kr, trots att ingen kunskap finns om styrelsearbetet, och med total avsaknad av erfarenhet av detsamma.

Till råga på allt så får styrelsen sitt abnormt höga arvode utan att det finns en valberedning som presenterar varken vad styrelsen ska göra eller vad styrelsen gör/har gjort!
Medlemmarna hålls i ett totalt mörker avseende styrelsens arbete.
JA

Stämmer bra, kan saxa detta ur förarbetna sid 123-124 prop 1986/87:7 vilket gäller näst efter lagtexten:

En medlem har rätt att få ett ärende behandlat vid en föreningsstämma, om han begär det i den ordning och inom den tid som kan vara bestämd i stadgarna. Saknar stadgarna sådana bestämmelser, skall medlemmen skriftligen framställa sin begäran hos styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman. Den som har uteslutits ur föreningen saknar rätt att få ärenden behandlade vid stämman även om han ännu inte har avgått ur föreningen.
(Jfr 6 kap. 6 § i utredningens förslag.)
Paragrafen, som saknar motsvarighet i FL men har viss förebild i 9 kap. 7 § aktiebolagslagen, reglerar föreningsmedlemmarnas rätt att få ärenden behandlade vid föreningsstämma.
Första meningen ger en enskild medlem rätt att få ett ärende behandlat vid en föreningsstämma. Regeln avser såväl ordinarie som extra stämma. Av hänsyn till sina arbetsförhållanden har en förening enligt första meningen rätt att i stadgarna föreskriva i vilken ordning och inom vilken tid ett ärende skall anmälas för att kunna behandlas av stämman. Saknar stadgarna sådana bestämmelser, skall medlemmen enligt andra meningen skriftligen framställa sin begäran hos styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman.
I praktiken torde det ofta vara svårt för en medlem att utnyttja sin rätt enligt denna paragraf i fråga om extra stämma, eftersom han i allmänhet inte känner till att en sådan stämma skall hållas innan han har fått kallelsen till den.
En sådan medlem som enligt 3 kap. 5 § andra stycket har förlorat sin rätt att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter kan inte begära att få ett ärende behandlat vid stämma. En direkt bestämmelse om detta har tagits in sist i paragrafen. Om föreningsstämmans befogenheter enligt 12 § första stycket skall utövas av särskilt valda fullmäktige, tillkommer rätten enligt förevarande paragraf dels varje fullmäktig, dels varje medlem (se 12 § tredje och femte styckena). Det ligger däremot i sakens natur att en medlem som inte tillika är fullmäktig inte har rätt att på en stämma med föreningens medlemmar få ett sådant ärende behandlat som enligt stadgarna faller inom fullmäktiges kompetensområde.

8/09 2007 (2864) e
    Kommentar av Admin
Jag funderade precis på det:

"I praktiken torde det ofta vara svårt för en medlem att utnyttja sin rätt enligt denna paragraf i fråga om extra stämma, eftersom han i allmänhet inte känner till att en sådan stämma skall hållas innan han har fått kallelsen till den."

Nu råkade jag ju veta att det är inplanerat en extrastämma torsdagen den 11 oktober, men det är ju inget som det informerats om. Den här gången funkar det alltså eftersom jag vet att det är en extrastämma på gång, men normalt sett blir det som sagt svårt att få ärenden behandlade på extrastämmor eftersom man inte vet att det blir en extrastämma förrän kallelsen gått ut och det är för sent.


Hasse

Jodå, det går att motionera. Enligt föreningslagen har vi rätt att motionera till en föreningsstämma. Det står i kapitel 7:6 och finns det inga regler i HSB:s stadgar om motioner mer än till ordinarie stämma är det bara att skicka in nu och begära att motionen skall behandlas på kommande möte. 3

8/09 2007 (2863) e
    Kommentar av Admin
Ja Hasse, det har du förbaske mig rätt i!
Tack för detta tips!!!
Jag har ju själv tagit upp detta för några år sedan på dessa sidor, men det är inte så lätt att ha allt i huvudet. 3

Undrar om det någonsin hänt i historien att motioner behandlats på en extrastämma?
Men någon måste ju alltid vara först.

OK, jag kastar in några motioner då så får vi se hur HSB Malmös styrelse reagerar på detta.

Eftersom det är lite tajt med tid så kommer dessa motioner inte att bli särskilt bra eller väl formulerade, och eftersom regelverket säger att jag som motionär inte har yttranderätt på stämman så har jag tyvärr ingen möjlighet att försvara, förklara eller utveckla mina motioner.

Jag får helt enkelt hoppas att det är någon annan på stämman som vet vad det hela handlar om och som kan tala för mina motioner.

Och, som sagt, det skulle vara jättetrevligt om även några fullmäktigeledamöter visar lite engagemang och lämnar in motioner om valberedning och stadgeändringar till denna extrastämma.


Ingvar Andersson

Jag har nu fått veta att det går och skicka in motioner till mötet den 11/10. Så länge HSB inte har skickat ut någon kallelse måste de ta upp motioner som skickas in. Tyvärr är jag inte hemma utan på resande fot de två första veckorna i oktober, men det finns kanske någon annan som kan motionerna. Om jag förstå det rätt kan medlemmar i HSB göra detta.

8/09 2007 (2862) e
    Kommentar av Admin
Jo, alla medlemmar i respektive region har motionsrätt till sin regionförening.
Dvs, även t.ex. jag som inte ingår i fullmäktige kan motionera till HSB Malmö.

På årsstämman 2007 beslutades att HSB Malmö skulle gå ut med information om att alla medlemmar har motionsrätt, men trots påminnelser från mig så har HSB Malmö inte lagt ut denna information på sin webbplats.

I HSB Malmös stadgar står det;
§17
Motionsrätt
Medlem och fullmäktig, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie fullmäktigesammanträde skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen för januari månads utgång.

Det är allt vad som sägs om motionsrätten. Jag är rädd för att HSB Malmö kommer att utnyttja avsaknaden av regelverk för motionsrätt till extrastämma, för att hävda att det därmed inte är tillåtet att motionera till extrastämma.

Jag vet att "experterna" inom området säger precis vad du tagit reda på, dvs att så länge kallelse inte skickats ut så kan varje medlem skicka in en motion till en extrastämma. Men frågan är om HSB Malmö kommer att följa vad dessa experter säger, eller om HSB Malmö kommer att vrida tolkningen av sina stadgar till att motionsrätt saknas till extrastämmor?

Men visst, vi kan testa och se hur HSB Malmös styrelse kommer att hantera detta, men då gäller det nog att någon lämnar in en motion redan denna helg, annars kan det vara försent!

Jag kan formulera mina till styrelsen tidigare inlämnade fyra förslag på punkter till extrastämman till en mer formellt utformad motion, men fler får gärna lämna in motioner till HSB Malmö.
Framförallt skulle det vara kul om någon i fullmäktige engagerade sig.


Ingvar Andersson

11/10 hm, går det inte att motionera redan nu? HSB plockar inte bort något, det har jag svårt att tro.

8/09 2007 (2861) e
    Kommentar av Admin
Nejdå, HSB Malmö kommer definitivt inte att plocka bort någon motion.
Men den 11/10 är en extrastämma där HSB Malmös styrelse bestämmer vad som ska tas upp på dagordningen.

Jag har den 6/9 föreslagit styrelsen att lägga in 4 punkter i dagordningen för kommande extrastämma, och jag avvaktar svar. Om styrelsen bryr sig om vad jag (som inte är fullmäktige) föreslår vet jag inte, men vi får se.

Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).Det kan vara intressant att se vem som hittar till
detta forum, så fyll gärna i vilken kategori du tillhör.

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4
Sida 5
Sida 6
Sida 7
Sida 8
Sida 9
Sida 10 Sida 11
Sida 12
Sida 13
Sida 14
Sida 15
Sida 16
Sida 17
Sida 18
Sida 19
Sida 20 Sida 21
Sida 22
Sida 23
Sida 24
Sida 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271


Tid: 21/03-2023 05:45:26 GMT (UTC+2 sista sön i mars - sista lör i okt, annars UTC+1)

1 användare totalt idag - 1 online - Senaste besök: