Warning: include(block.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 3

Warning: include(block.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 3

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'block.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 3
Forum / gstbok - Om HSB/Brf, BoRevision och BoLina - anslagstavla
Sida: << | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)Sveriges största forum för alla i bostadsrätt

Ett nytt forum för bostadsrätter har startats upp.
Länken till detta forum är http://hotpot.se/forum.

- - - Efterlysning - - -
Tips önskas om bra bostadsrättsföreningar i Malmö!

Skriv till media ! NU !!!

Klicka här för att läsa hotelsebrevet från styrelsen i Myggans förening
Ogiltig stämma                     "Budord för styrelsen"
Vad gäller för ledningarna i din lägenhet?

Klicka här för att se priser för bredband i HSB Bolina-nätet

Utsatt för telefonspam? Tipsa gärna om telefonnummer i detta forum!TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


roar

Lämna HSB
I en konkurrensutsatt värld , varför inte lämna HSB eftersom problemen verkar vara ohanterliga.

25/12 2006 (1601) e


Koordinator

Stephan

Efter genomläsning av dina inlägg under detta år, kan jag konstatera följande: Du är missnöjd med nuvarande styrelse.Ditt missnöje resulterar i att Du i detta forum, skriver en hel del om hur vissa personer i styrelsen, missbrukar sin förtroendepost. Du skriver också att allt Du skriver är sant. Med detta som utgångspunkt, vill jag fråga Dig om följande är sanning, eller lögn. På föreningens kräftfest, lär Du ha gett Dig på en av förvaltningens anställda, samt knuffat/trakasserat, en styrelseledamot.Detta är polisanmält. Anser Du, att Du i din frustration/
besvikelse/hat, mot styrelsen, har rätt att ge dig på andra personer. Tror Du, att det inträffade ökar dina chanser, att komma tillbaka i en styrelse. Jag är förvånad över att Du har sjunkit så djupt, att Du begår handlingar som leder till en polisanmälan. Du kan bättre. Du vet att pennan är mäktigare, än svärdet. Under din tid som ordförande, så var Du mestadels en sansad/vettig person. Nu lär Du, enligt uppgift, ha tappat greppet om Ditt liv.


25/12 2006 (1600) e


stephan

årets junöt.

Hur många fel, stadge resp. lagbrott på denna stämma?
Fakta 2 ledamöter med ett år kvar blev entledigade på grund av valprodecuren som företogs på stämman.


reducerat.
§ 3 Godkännande av röstlängd
Enligt röstlängd som upprättats genom avprickning i medlemsförteckning är nittiofem (95) röstberättigade medlemmar närvarande, varav fyra (4) med fullmakt.

Stämman godkänner röstlängden.

Bifogar deltagarlistan och fullmakter som Bilaga 1.
§ 4

§ 5
§ 6
§ 7 Styrelsens årsredovisning
Stephan Sundling frågar stämman om han skall peka ut de elva (11) små fel som smugit sig in i årsredovisningen?

Ordföranden finner att eventuella småfel kan diskuteras efter genomgången.
Stephan Sundling ifrågasätter varför det inte hållits några möten med Ekonomigruppen.

Nils Andersson påpekar att det hållits möten, men att dessa inte alltid protokollförts.

Bifogar årsberättelsen i form av powerpointbilder som Bilaga 2.
§ 8 Revisorernas berättelse
Ordförande läser högt revisorernas berättelse för stämman.

Stephan Sundling yrkar på att Nils Andersson, Torben Swede och Monica Olofsson ej beviljas ansvarsfrihet och läser utdrag ur mail till och från Nils Andersson.

Stämman beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
§ 9
§ 10

§ 11 Beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Stephan Sundling yrkar att stämman endast beviljar ansvarsfrihet till delar av styrelsen.

På frågan från ordföranden kan Stephan Sundling inte för närvarande precisera på vilka grunder eventuellt skadeståndsansvar kan föreligga för styrelseledamöter.

Frågan om ansvarsfrihet tas till omröstning så att röstning först sker i frågan om ansvarsfrihet kan beviljas för styrelsen som helhet.

En rösträkning ger resultatet fyrtiofem (45) röster för ansvarsfrihet för hela styrelsen och tjugofyra (24) röster mot ansvarsfrihet.

Stämman beslutar således att bevilja ansvarsfrihet för hela styrelsen.

Stephan Sundling reserverar sig mot beslutet med motiveringen att ”mitt förslag togs ingen hänsyn till av ordföranden”.
§ 12 Fråga om arvoden
Styrelsen föreslår oförändrade arvoden.

Stämman beslutar om oförändrade arvoden. Det vill säga att styrelsen tilldelas tio (10) basbelopp att fördela av styrelsen. Föreningsvald revisor arvoderas enligt löpande räkning.
§ 13 Val av styrelseledamöter och suppleanter
Stämman fastställer antalet ledamöter till oförändrade sju ordinarie ledamöter och två suppleanter förutom HSB:s representanter.

Valberedningen presenterar tolv (12) namn som är valbara till styrelsen som ordinarie eller suppleanter.

Ytterligare en anmälan om intresse har kommit in från Mona Olaussen.

Betty Sivertsen, Bengt Mossvall, Robert Berglund, Rolf Stockhaus, Gun Sundqvist, Vassilios Parastatis, Nils Andersson, Torben Swede och Axel Olli presenterar sig för stämman.

Torben Swede tillägger att han inte är valbar så länge Stephan Sundling sitter i styrelsen.

Mona Olaussen och Elias Gawrieh finns ej närvarande, men det konstateras att de har tillfrågats och tackat ja och är därför valbara.

Ordförande konstaterar att det skall väljas fyra (4) stycken nya ordinarie ledamöter och två (2) suppleanter.

Ett flertal förslag om ny styrelse dryftas.

Stephan Sundling föreslår att val skall förrättas genom sluten omröstning.

Ordföranden avvisar yrkandet om sluten omröstning då skäl för sluten omröstning saknas.

Per Bergström föreslår att man väljer en helt ny styrelse.

Ordföranden beslutar att stämman tar paus för att ge tid åt nya styrelseförslag.

Tre (3) nya förslag på sammansättning av helt ny styrelse kommer in. Ordföranden finner att valberedningens förslag utgör huvudförslag och övriga tre motförslag. Dessa tre motförslag ställs emot varandra. En rösträkning resulterar i följande resultat:

Stephan Sundling klargör innan röstningen att Elias Gawrieh och Robert Berglund skall vara suppleanter enligt hans förslag.

Förslag 1 från Christa Rhule 37 röster Bilaga 3
Förslag 2 från Per Bergström 17 röster Bilaga 4
Förslag 3 från Stephan Sundling 21 röster Bilaga 5

Förslag 1 ställs därefter mot valberedningens huvudförslag.

En rösträkning resulterar i femtio (50) röster för Förslag 1 och 27 röster för valberedningens huvudförslag.

Stämmans beslut utgörs således av Christa Rhules förslag att tillsätta ordinarie ledamöter Nils Andersson, Torben Swede och Axel Olli på två (2) år och Vassilios Parastatis, Eva-Britt Hedlund, Gun Sundqvist, Rolf Stockhaus på ett (1) år. Till suppleanter väljs på vardera ett (1) år Robert Berglund och Betty Sivertsen.

Stephan Sundling reserverar sig mot beslutet.
§ 14 Val av revisor
§ 15
§ 16
§ 17 Övriga anmälda ärenden/motioner
A Redovisning av motioner från stämman 2004
Motion 2 – Grillplats på gården Vädurens gata 215-226
Tony Boding redogör för ett nytt förslag om att iordningställa hela gården.
Motion 6 – Härmed yrkar jag på att Brf Väduren skall begära utträde ur HSB
Frågan är fortfarande aktuell.
Motion 10 – Föreningshus i Brf Väduren
Stephan Sundling redogör för problem inom styrelsen med att redovisa frågan.

Frågor kring ämnet hänvisas till § 18A.
Motion 15 – Gemensam el i föreningen
Information i ämnet gavs innan stämman.
B Inkomna motioner 2005
Jonas Wetterfors
ordförande"


JULNÖT 2

MOTIONERNA FRÅN SAMMA STÄMMA
Ordföranden klarlägger att han först kommer att kort sammanfatta motionen och styrelsens förslag till svar. Därefter får närvarande motionär yttra sig. Vartefter stämman får ställa frågor och lägga förslag innan beslut fattas.

Motionerna tillsammans med styrelsens svar biläggs som Bilaga 6.
Motion 1 Tvättider
Magnus Lindskog finns ej närvarande.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag att införa nya tvättider i ett tvättrum i varje tvättstuga.

Betty Sivertsen påpekar att tvättstugorna kommer att belastas högre om förslaget om individuell elmätning går igenom.
Motion 2 Nya stadgar
Stephan Sundling redogör för sin motion och ifrågasätter styrelsens svar om att bilda en grupp som redan finns.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag att styrelsen tillsätter en grupp som skall arbeta med stadgar och ordningsregler.

Stephan Sundling reserverar sig mot beslutet eftersom man inte kan föreslå att man skall bilda en grupp som redan finns.
Motion 3 Medlemsmöte
Stephan Sundling tar tillbaka sin motion.

Styrelsen bekräftar dock att man tagit åt sig av vad som sagts angående ytterlige information till föreningens medlemmar.
Motion 4 Årsavgiftshöjning
Tord Pettersson finns ej närvarande.

Ordföranden konstaterar att årsavgifter beslutas av styrelsen.

Stämman anser att motionen är besvarad med vad styrelsen sagt.
Motion 5 Revisorsval
Stephan Sundling redogör för syftet med motionen och hänvisar till stadgarna där det framgår att revisor väljs i samråd med styrelsen och HSB:s riksförbund.

Ordföranden avvisar motionen då den är oförenlig med stadgarna.
Motion 6 HSB ledamot
Stephan Sundling redogör för syftet med motionen och påpekar att styrelsen avgör om man skall ha en HSB-ledamot i styrelsen.

Stämman anser motionen besvarad med vad styrelsen sagt.
Motion 7 Eluttag i garaget
Stephen Collard finns ej närvarande.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag att avslå motionen.
Motion 8 Införande av besöksparkering endast för motorcyklar
Stephan Collard finns ej närvarande.

Stephan Sundling redogör för styrelsens förslag.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag att avslå motionen.
Motion 9 Uppsättning av skyltar
Stephen Collard finns ej närvarande.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag att anta motionen i sin helhet.
Motion 10 Trapp från Oxens Gata till gångvägen som mynnar ut i gångtunnel
Heléne Lindström finns ej närvarande.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag att avslå motionen.
§ 18 Styrelsens punkter
Stephan Sundling yrkar på att dessa frågor inte kan behandlas i nu. Styrelsen bör få hemläxa och förankra detta i styrelsen innan man presenterar det för stämman.

Per Tingvall lämnar en skriftlig deklaration/reservation gällande dessa frågor. Bilaga 7.
A Rekreationscenter
En information i frågan hölls före stämman.

Per Tingvall föreslår att man ej fortsätter på egen hand utan ser över möjligheterna att samarbeta med Akelius och Brf Tellus.

Nils Andersson förtydligar att det som styrelsen är ute efter idag är en acceptans att gå vidare med frågan.

Stämman beslutar att lägga ned projektet.
B Nya små lägenheter
Nils Andersson förtydligar att samma sak gäller denna fråga. Styrelsen vill ha en acceptans att fortsätta med frågan.

Stämman ger styrelsen acceptans att fortsätta med projektet och återkomma till stämman med bland annat en kostnadsredovisning.
§ 19 Stämmans avslutande
Mötet förklaras avslutat klockan 21.50.

25/12 2006 (1598) e


myggan

100 timmar att granska denna förenings ekonomiska förvaltning över 4 år tycker du det är mycket?
Sen att styrelsen lägger ut flera millioner i onödan genom att inte ta in anbud-det bryr du dig inte om?
Hur mycket har HSB konsulten plockat ut?
Redovisa då timmar gånger 1250kr i timmen!
200 timmar?400 timmar?
Annars så önskar jag ALLA en God Jul och ett Gott Nytt år.


24/12 2006 (1597) e


stephan

Styrelse och medlemmar

God jul alla medlemmar i brf, påverka din styrelse.
God jul till alla styrelseledamöter, arbeta för medlemmarna.

till Er andra God jul

24/12 2006 (1596) e


Warning: include() [function.include]: http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_include=0 in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 1455

Warning: include(http://hotpot.se/ad/adrotate.php) [function.include]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 1455

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'http://hotpot.se/ad/adrotate.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 1455

En anna mygga

Nej du myggan, jag är inte styrelsemedlem. Har bara tittat på info-tv kanalen. Att du sedan tycker att 128 000 kronor är lite pengar är ju bara skrattretande.

23/12 2006 (1595) e


G-I

Jag tycker inte det är konstigt att en styrelsemedlem berättar hur mycket en faktura blev (granskningsman ellöer annat). Men denna styrelseledamot borde väl kunna också svara på vad de har betalat för också.


23/12 2006 (1594) e


myggan

Tittade på !infotv" nu,du hade rätt en egen punkt tom! Tittade även i trapphus och hemsida där finns ingenting.
Vore fint om styrelsen redovisade alla sina fakturor på samma fina sätt!hehe


22/12 2006 (1593) e


Skägglave, medlem

Angående granskningspengar

Myggan, din attityd är verkligen sorglig.
Innan du går i taket så kan du väl läsa på Infokanalen.
Det brukar jag göra med jämna mellanrum.
Förvånar mig inte om du skulle ringa runt till styrelsen t o m på självaste julafton.Kom dig till ro nu och akta hjärtat.
Admin, god jul!

22/12 2006 (1592) e


myggan

"En annan mygga"

Det är ju helt otroligt att du som styrelsemedlem sitter här och babblar siffrer om granskningsmannens kostnader!
Du srår för denna summa?
Detta info kan vi dela ut i samtliga brevlådor?
Du skall veta att ingen annan vet vad granskningsmannen kostat,Helt ny uppgift!
Tack för den!
uppdraget till ganskningsmannen är:Att granska all ekonomisk förvaltning mellan 2002-2005 (4år)samt är utsedd av länstyrelsen i vänersborg.
Vi i intresseföreningen har INTE fått info från granskningsmannen och det ska vi inte ha!
Resultatet av granskningen ska ju redovisas på en extrastämma inför samtliga medlemmar
128000kr är ju en liten summa i sammanhanget vare sig han hittar fel eller kommer fram till att allt är i sin ordning!
Alla föreningar borde införa granskning minst vart tredje år!
Det att du sitter och lämnar ut styrelens matrial innan medlemmarna får reda på detta.Är detta förenligt med ditt uppdrag?
Kommer att kontakta styrelsen samt HSB representanten.Sen hoppas jag att du avgår och lämnar över till en annan som har vett på att veta vad som kan lämnas ut och inte!


22/12 2006 (1591) e

Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).


Databas hittas ej.