Sida: << | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)Sveriges största forum för alla i bostadsrätt

Ett nytt forum för bostadsrätter har startats upp.
Länken till detta forum är http://hotpot.se/forum.

- - - Efterlysning - - -
Tips önskas om bra bostadsrättsföreningar i Malmö!

Skriv till media ! NU !!!

Klicka här för att läsa hotelsebrevet från styrelsen i Myggans förening
Ogiltig stämma                     "Budord för styrelsen"
Vad gäller för ledningarna i din lägenhet?

Klicka här för att se priser för bredband i HSB Bolina-nätet

Utsatt för telefonspam? Tipsa gärna om telefonnummer i detta forum!TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


roar

Lämna HSB
I en konkurrensutsatt värld , varför inte lämna HSB eftersom problemen verkar vara ohanterliga.

25/12 2006 (1601) e


Koordinator

Stephan

Efter genomläsning av dina inlägg under detta år, kan jag konstatera följande: Du är missnöjd med nuvarande styrelse.Ditt missnöje resulterar i att Du i detta forum, skriver en hel del om hur vissa personer i styrelsen, missbrukar sin förtroendepost. Du skriver också att allt Du skriver är sant. Med detta som utgångspunkt, vill jag fråga Dig om följande är sanning, eller lögn. På föreningens kräftfest, lär Du ha gett Dig på en av förvaltningens anställda, samt knuffat/trakasserat, en styrelseledamot.Detta är polisanmält. Anser Du, att Du i din frustration/
besvikelse/hat, mot styrelsen, har rätt att ge dig på andra personer. Tror Du, att det inträffade ökar dina chanser, att komma tillbaka i en styrelse. Jag är förvånad över att Du har sjunkit så djupt, att Du begår handlingar som leder till en polisanmälan. Du kan bättre. Du vet att pennan är mäktigare, än svärdet. Under din tid som ordförande, så var Du mestadels en sansad/vettig person. Nu lär Du, enligt uppgift, ha tappat greppet om Ditt liv.


25/12 2006 (1600) e


stephan

årets junöt.

Hur många fel, stadge resp. lagbrott på denna stämma?
Fakta 2 ledamöter med ett år kvar blev entledigade på grund av valprodecuren som företogs på stämman.


reducerat.
§ 3 Godkännande av röstlängd
Enligt röstlängd som upprättats genom avprickning i medlemsförteckning är nittiofem (95) röstberättigade medlemmar närvarande, varav fyra (4) med fullmakt.

Stämman godkänner röstlängden.

Bifogar deltagarlistan och fullmakter som Bilaga 1.
§ 4

§ 5
§ 6
§ 7 Styrelsens årsredovisning
Stephan Sundling frågar stämman om han skall peka ut de elva (11) små fel som smugit sig in i årsredovisningen?

Ordföranden finner att eventuella småfel kan diskuteras efter genomgången.
Stephan Sundling ifrågasätter varför det inte hållits några möten med Ekonomigruppen.

Nils Andersson påpekar att det hållits möten, men att dessa inte alltid protokollförts.

Bifogar årsberättelsen i form av powerpointbilder som Bilaga 2.
§ 8 Revisorernas berättelse
Ordförande läser högt revisorernas berättelse för stämman.

Stephan Sundling yrkar på att Nils Andersson, Torben Swede och Monica Olofsson ej beviljas ansvarsfrihet och läser utdrag ur mail till och från Nils Andersson.

Stämman beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
§ 9
§ 10

§ 11 Beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Stephan Sundling yrkar att stämman endast beviljar ansvarsfrihet till delar av styrelsen.

På frågan från ordföranden kan Stephan Sundling inte för närvarande precisera på vilka grunder eventuellt skadeståndsansvar kan föreligga för styrelseledamöter.

Frågan om ansvarsfrihet tas till omröstning så att röstning först sker i frågan om ansvarsfrihet kan beviljas för styrelsen som helhet.

En rösträkning ger resultatet fyrtiofem (45) röster för ansvarsfrihet för hela styrelsen och tjugofyra (24) röster mot ansvarsfrihet.

Stämman beslutar således att bevilja ansvarsfrihet för hela styrelsen.

Stephan Sundling reserverar sig mot beslutet med motiveringen att ”mitt förslag togs ingen hänsyn till av ordföranden”.
§ 12 Fråga om arvoden
Styrelsen föreslår oförändrade arvoden.

Stämman beslutar om oförändrade arvoden. Det vill säga att styrelsen tilldelas tio (10) basbelopp att fördela av styrelsen. Föreningsvald revisor arvoderas enligt löpande räkning.
§ 13 Val av styrelseledamöter och suppleanter
Stämman fastställer antalet ledamöter till oförändrade sju ordinarie ledamöter och två suppleanter förutom HSB:s representanter.

Valberedningen presenterar tolv (12) namn som är valbara till styrelsen som ordinarie eller suppleanter.

Ytterligare en anmälan om intresse har kommit in från Mona Olaussen.

Betty Sivertsen, Bengt Mossvall, Robert Berglund, Rolf Stockhaus, Gun Sundqvist, Vassilios Parastatis, Nils Andersson, Torben Swede och Axel Olli presenterar sig för stämman.

Torben Swede tillägger att han inte är valbar så länge Stephan Sundling sitter i styrelsen.

Mona Olaussen och Elias Gawrieh finns ej närvarande, men det konstateras att de har tillfrågats och tackat ja och är därför valbara.

Ordförande konstaterar att det skall väljas fyra (4) stycken nya ordinarie ledamöter och två (2) suppleanter.

Ett flertal förslag om ny styrelse dryftas.

Stephan Sundling föreslår att val skall förrättas genom sluten omröstning.

Ordföranden avvisar yrkandet om sluten omröstning då skäl för sluten omröstning saknas.

Per Bergström föreslår att man väljer en helt ny styrelse.

Ordföranden beslutar att stämman tar paus för att ge tid åt nya styrelseförslag.

Tre (3) nya förslag på sammansättning av helt ny styrelse kommer in. Ordföranden finner att valberedningens förslag utgör huvudförslag och övriga tre motförslag. Dessa tre motförslag ställs emot varandra. En rösträkning resulterar i följande resultat:

Stephan Sundling klargör innan röstningen att Elias Gawrieh och Robert Berglund skall vara suppleanter enligt hans förslag.

Förslag 1 från Christa Rhule 37 röster Bilaga 3
Förslag 2 från Per Bergström 17 röster Bilaga 4
Förslag 3 från Stephan Sundling 21 röster Bilaga 5

Förslag 1 ställs därefter mot valberedningens huvudförslag.

En rösträkning resulterar i femtio (50) röster för Förslag 1 och 27 röster för valberedningens huvudförslag.

Stämmans beslut utgörs således av Christa Rhules förslag att tillsätta ordinarie ledamöter Nils Andersson, Torben Swede och Axel Olli på två (2) år och Vassilios Parastatis, Eva-Britt Hedlund, Gun Sundqvist, Rolf Stockhaus på ett (1) år. Till suppleanter väljs på vardera ett (1) år Robert Berglund och Betty Sivertsen.

Stephan Sundling reserverar sig mot beslutet.
§ 14 Val av revisor
§ 15
§ 16
§ 17 Övriga anmälda ärenden/motioner
A Redovisning av motioner från stämman 2004
Motion 2 – Grillplats på gården Vädurens gata 215-226
Tony Boding redogör för ett nytt förslag om att iordningställa hela gården.
Motion 6 – Härmed yrkar jag på att Brf Väduren skall begära utträde ur HSB
Frågan är fortfarande aktuell.
Motion 10 – Föreningshus i Brf Väduren
Stephan Sundling redogör för problem inom styrelsen med att redovisa frågan.

Frågor kring ämnet hänvisas till § 18A.
Motion 15 – Gemensam el i föreningen
Information i ämnet gavs innan stämman.
B Inkomna motioner 2005
Jonas Wetterfors
ordförande"


JULNÖT 2

MOTIONERNA FRÅN SAMMA STÄMMA
Ordföranden klarlägger att han först kommer att kort sammanfatta motionen och styrelsens förslag till svar. Därefter får närvarande motionär yttra sig. Vartefter stämman får ställa frågor och lägga förslag innan beslut fattas.

Motionerna tillsammans med styrelsens svar biläggs som Bilaga 6.
Motion 1 Tvättider
Magnus Lindskog finns ej närvarande.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag att införa nya tvättider i ett tvättrum i varje tvättstuga.

Betty Sivertsen påpekar att tvättstugorna kommer att belastas högre om förslaget om individuell elmätning går igenom.
Motion 2 Nya stadgar
Stephan Sundling redogör för sin motion och ifrågasätter styrelsens svar om att bilda en grupp som redan finns.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag att styrelsen tillsätter en grupp som skall arbeta med stadgar och ordningsregler.

Stephan Sundling reserverar sig mot beslutet eftersom man inte kan föreslå att man skall bilda en grupp som redan finns.
Motion 3 Medlemsmöte
Stephan Sundling tar tillbaka sin motion.

Styrelsen bekräftar dock att man tagit åt sig av vad som sagts angående ytterlige information till föreningens medlemmar.
Motion 4 Årsavgiftshöjning
Tord Pettersson finns ej närvarande.

Ordföranden konstaterar att årsavgifter beslutas av styrelsen.

Stämman anser att motionen är besvarad med vad styrelsen sagt.
Motion 5 Revisorsval
Stephan Sundling redogör för syftet med motionen och hänvisar till stadgarna där det framgår att revisor väljs i samråd med styrelsen och HSB:s riksförbund.

Ordföranden avvisar motionen då den är oförenlig med stadgarna.
Motion 6 HSB ledamot
Stephan Sundling redogör för syftet med motionen och påpekar att styrelsen avgör om man skall ha en HSB-ledamot i styrelsen.

Stämman anser motionen besvarad med vad styrelsen sagt.
Motion 7 Eluttag i garaget
Stephen Collard finns ej närvarande.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag att avslå motionen.
Motion 8 Införande av besöksparkering endast för motorcyklar
Stephan Collard finns ej närvarande.

Stephan Sundling redogör för styrelsens förslag.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag att avslå motionen.
Motion 9 Uppsättning av skyltar
Stephen Collard finns ej närvarande.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag att anta motionen i sin helhet.
Motion 10 Trapp från Oxens Gata till gångvägen som mynnar ut i gångtunnel
Heléne Lindström finns ej närvarande.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag att avslå motionen.
§ 18 Styrelsens punkter
Stephan Sundling yrkar på att dessa frågor inte kan behandlas i nu. Styrelsen bör få hemläxa och förankra detta i styrelsen innan man presenterar det för stämman.

Per Tingvall lämnar en skriftlig deklaration/reservation gällande dessa frågor. Bilaga 7.
A Rekreationscenter
En information i frågan hölls före stämman.

Per Tingvall föreslår att man ej fortsätter på egen hand utan ser över möjligheterna att samarbeta med Akelius och Brf Tellus.

Nils Andersson förtydligar att det som styrelsen är ute efter idag är en acceptans att gå vidare med frågan.

Stämman beslutar att lägga ned projektet.
B Nya små lägenheter
Nils Andersson förtydligar att samma sak gäller denna fråga. Styrelsen vill ha en acceptans att fortsätta med frågan.

Stämman ger styrelsen acceptans att fortsätta med projektet och återkomma till stämman med bland annat en kostnadsredovisning.
§ 19 Stämmans avslutande
Mötet förklaras avslutat klockan 21.50.

25/12 2006 (1598) e


myggan

100 timmar att granska denna förenings ekonomiska förvaltning över 4 år tycker du det är mycket?
Sen att styrelsen lägger ut flera millioner i onödan genom att inte ta in anbud-det bryr du dig inte om?
Hur mycket har HSB konsulten plockat ut?
Redovisa då timmar gånger 1250kr i timmen!
200 timmar?400 timmar?
Annars så önskar jag ALLA en God Jul och ett Gott Nytt år.


24/12 2006 (1597) e


stephan

Styrelse och medlemmar

God jul alla medlemmar i brf, påverka din styrelse.
God jul till alla styrelseledamöter, arbeta för medlemmarna.

till Er andra God jul

24/12 2006 (1596) e


En anna mygga

Nej du myggan, jag är inte styrelsemedlem. Har bara tittat på info-tv kanalen. Att du sedan tycker att 128 000 kronor är lite pengar är ju bara skrattretande.

23/12 2006 (1595) e


G-I

Jag tycker inte det är konstigt att en styrelsemedlem berättar hur mycket en faktura blev (granskningsman ellöer annat). Men denna styrelseledamot borde väl kunna också svara på vad de har betalat för också.


23/12 2006 (1594) e


myggan

Tittade på !infotv" nu,du hade rätt en egen punkt tom! Tittade även i trapphus och hemsida där finns ingenting.
Vore fint om styrelsen redovisade alla sina fakturor på samma fina sätt!hehe


22/12 2006 (1593) e


Skägglave, medlem

Angående granskningspengar

Myggan, din attityd är verkligen sorglig.
Innan du går i taket så kan du väl läsa på Infokanalen.
Det brukar jag göra med jämna mellanrum.
Förvånar mig inte om du skulle ringa runt till styrelsen t o m på självaste julafton.Kom dig till ro nu och akta hjärtat.
Admin, god jul! 2

22/12 2006 (1592) e


myggan

"En annan mygga"

Det är ju helt otroligt att du som styrelsemedlem sitter här och babblar siffrer om granskningsmannens kostnader!
Du srår för denna summa?
Detta info kan vi dela ut i samtliga brevlådor?
Du skall veta att ingen annan vet vad granskningsmannen kostat,Helt ny uppgift!
Tack för den!
uppdraget till ganskningsmannen är:Att granska all ekonomisk förvaltning mellan 2002-2005 (4år)samt är utsedd av länstyrelsen i vänersborg.
Vi i intresseföreningen har INTE fått info från granskningsmannen och det ska vi inte ha!
Resultatet av granskningen ska ju redovisas på en extrastämma inför samtliga medlemmar
128000kr är ju en liten summa i sammanhanget vare sig han hittar fel eller kommer fram till att allt är i sin ordning!
Alla föreningar borde införa granskning minst vart tredje år!
Det att du sitter och lämnar ut styrelens matrial innan medlemmarna får reda på detta.Är detta förenligt med ditt uppdrag?
Kommer att kontakta styrelsen samt HSB representanten.Sen hoppas jag att du avgår och lämnar över till en annan som har vett på att veta vad som kan lämnas ut och inte!


22/12 2006 (1591) e

Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).Det kan vara intressant att se vem som hittar till
detta forum, så fyll gärna i vilken kategori du tillhör.

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4
Sida 5
Sida 6
Sida 7
Sida 8
Sida 9
Sida 10 Sida 11
Sida 12
Sida 13
Sida 14
Sida 15
Sida 16
Sida 17
Sida 18
Sida 19
Sida 20 Sida 21
Sida 22
Sida 23
Sida 24
Sida 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271


Tid: 2/06-2023 20:34:37 GMT (UTC+2 sista sön i mars - sista lör i okt, annars UTC+1)

1 användare totalt idag - 1 online - Senaste besök: