Sida: << | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)Sveriges största forum för alla i bostadsrätt

Ett nytt forum för bostadsrätter har startats upp.
Länken till detta forum är http://hotpot.se/forum.

- - - Efterlysning - - -
Tips önskas om bra bostadsrättsföreningar i Malmö!

Skriv till media ! NU !!!

Klicka här för att läsa hotelsebrevet från styrelsen i Myggans förening
Ogiltig stämma                     "Budord för styrelsen"
Vad gäller för ledningarna i din lägenhet?

Klicka här för att se priser för bredband i HSB Bolina-nätet

Utsatt för telefonspam? Tipsa gärna om telefonnummer i detta forum!TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


Sven (medlem)

Tack för svaret admin. Låt säga att någon tex dumpar ett gäng bilbatterier och annat farligt avfall i något gemensamt utrymme. Har föreningen då rätt att låta medlemmen i fråga betala vad det kostar föreningen att frakta bort skräpet?

3/01 2007 (1656) e
    Kommentar av Admin
Ja, då är det ju inte fråga om böter, utan om en ren kompensation för de utgifter föreningen haft.
I ett sådant fall är jag övertygad om att föreningen har full rätt att utkräva skälig ersättning för att frakta bort avfallet.

Problemet i sådana här fall (säkert inte ovanligt) är väl oftast bevisbördan. Det är sällan lätt att att bevisa vem som skräpat ner.


Sven (medlem)

Finns det något åtgärd mellan skriftlig varning och vräkning som en förening kan ta till mot en medlem. Har en förening tex rätt att ge en medlem böter?

3/01 2007 (1655) e
    Kommentar av Admin
Vi hade väl denna fråga uppe för diskussion för inte så länge sedan om jag inte missminner mig (eller om det var ett mail som jag svarade på?).

Det finns inget i lag eller normalstadgar som säger att en förening/styrelse kan utdela "böter".
Även om motsatsen heller inte finns i lag/stadgar (dvs att en förening/styrelse saknar rätt att utdela böter) så är jag rätt övertygad om att böter aldrig kan utdelas i föreningar.

Man kan bara utkräva kompensation för något som skadats, en ren sakskada (alltså ej att definiera som böter).
Dvs en styrelse kan inte bötfälla en medlem för att denne t.ex.hållit alla grannar vakna en hel natt med för hög volym på stereon.

Böter har i och för sig utdelats i min förening (med stöd av HSB), men om den drabbade vägrar att betala så lär det inte vara mycket föreningen/styrelsen kan göra åt saken.

Således finns det ingen åtgärd mot en medlem mellan skriftlig varning och vräkning.

Kanske något att fundera på hur detta skulle kunna lösas, men då får man vara mycket, mycket försiktig så att man inte ger styrelsen utökad makt att trakassera medlemmar för att påtvinga åsikter eller för att klara sig undan kritik. Det är redan idag nästintill omöjligt att kunna kritisera en styrelse så att övriga medlemmar får ta del av denna kritik.


stephan

Bostadsrättslagen

Som jag tidigare sagt är BRL inte värt ett piss tydligen. Här står de boende slätt tills allt har prövats och det lär ta sin tid. HSB som svarat på såna här frågor tidigare har bara gissat, liksom alla andra konsulter/experter. Vad som står i stadgar, lag måste vinklas innan man vet vad som gäller.
Bra att det kommer en dom i detta som Admin säger svåraste i BRF:er. Jag tror också att det just nu är svårare än någonsin att tolka då de flesta fortfarande har stadgar gällande innan lagändringen avseende inre underhåll kom 1 juli 2003.

Jag undrar vad som gäller i "min" förening, och för hur länge? Föreningen och entreprenören har under senaste året fixat cirka 40 vattenskador som "kom till" under en icke stämmobeslutande rensning av ventilationssystemet. (kostnaden gissa jag på uppgick till 10-15 miljoner) något svar fick man inte på frågan på senaste stämman. Endast att pågående arbeten var uppe i 30 miljoner.
Entreprenaden gick till så att alla radiatorer togs bort och därefter byttes donet som fördelar tillfuften. vilket betyder att man tömde allt radiatorvatten och senare luftade alla radiatorer(samma som element) man har också försett de flesta lägenhter med ballofixer i kök och badrum.
Jag undrar vad som skulle gälla om samma sak hände som nu HD uttalat sig om med dessa förutsättningar???

vattnet hittar alltid nya vägar, vattnet urholkat stenen? Kanke skall vi återgå till att hämta vatten på gården?

3/01 2007 (1654) e
    Kommentar av Admin
Ett sätt att framtvinga en ny, uppdaterad och bättre bostadsrättslag är att allt fler prövar frågor i domstolen (i samförstånd med medlemmarna, så att ingen medlem behöver drabbas, bara för att ärenden måste prövas).

I fallet med bostadsrättsföreningen i Täby så hoppas jag att hemförsäkringen täckte i alla fall det mesta av kostnaderna.


myggan
Hemsida

HD,s dom i sin helhet.
Klicka på bollen

3/01 2007 (1653) e
    Kommentar av Admin
Det ser ut som om Ekot hade rätt om domen avseende HSB:s Bostadsrättsförening City i Täby.

HD refererar genomgående till bostadsrättslagen 7 kap, 12 §;
Bostadsrättshavarens ansvar för lägenhetens skick
12§
Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick, om inte något annat bestämts i stadgarna eller följer av andra-femte styckena. Detta gäller även mark, om sådan ingår i upplåtelsen.

Bostadsrättshavaren svarar inte för reparationer av ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten, om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet. Detsamma gäller ventilationskanaler.

För reparationer på grund av brand- eller vattenledningsskada svarar bostadsrättshavaren endast om skadan uppkommit genom

1. hans eller hennes egen vårdslöshet eller försummelse, eller
2. vårdslöshet eller försummelse av
a) någon som hör till hans eller hennes hushåll eller som besöker honom eller henne som gäst,
b) någon annan som han eller hon har inrymt i lägenheten, eller
c) någon som för hans eller hennes räkning utför arbete i lägenheten.

För reparation på grund av brandskada som uppkommit genom vårdslöshet eller försummelse av någon annan än bostadsrättshavaren själv är dock denne ansvarig endast om han eller hon brustit i omsorg och tillsyn.

Tredje stycket gäller i tillämpliga delar om det finns ohyra i lägenheten. Lag (2003:31).
Bostadsrättslagen

Juridik och lagar för brf:ar - Brl

Allt du behöver veta om lag & rätt

hotpot.se/forum

Utifrån enbart vad det står i denna paragraf gör sedan Högsta Domstolen fria tolkningar.

HD vill inte definiera vatten till värmesystem som något som hör till föreningen. Eeeh?
Det är sannerligen inte min tolkning, och jag tycker att lag/stadgar är solklara på detta!
HDs dom går också tvärsemot HSBs tolkning !!!

Klämring (för fixering av golvmatta till golvbrunn), tvättställ, blandare, vattenlås, avstängningsventil, bottenventil och packning, badkar, duschkabin, duschslang, WC- stol, tvättmaskin, torktumlare. torkskåp, tvättbänk, kall- och varmvattenledning (till de delar som är synliga i lägenheten och bara försörjer den egna lägenheten) inkl armatur hör till bostadsrättshavarans ansvar.
Avloppsledning med golvbrunn (föreningen ansvarar för rensning av avloppsledning, brh svarar för rensning av golvbrunn), vattenradiator, värmeledning, ventil, termostat hör till bostadsrättsföreningens ansvar, enligt min tolkning.


Underhålls- och reparationsansvarets fördelning framgår av föreningens stadgar:
"Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenhetens inre med tillhörande övriga utrymmen i gott skick. Föreningen svarar för husets skick i övrigt".

Bostadsrättshavaren svarar för lägenhetens väggar, golv och tak samt underliggande fuktisolerande skikt, inredning och utrustning; såsom ledningar och övriga installationer för vatten, avlopp, värme, gas, ventilation och el till de delar dessa befinner sig inne i lägenheten och inte är stamledningar, svagströmsledningar; i fråga om vattenfyllda radiatorer och stamledningar svarar bostadsrättshavaren dock endast för målning; i fråga om stamledningar för el svarar bostadsrättshavaren endast fr. o. m. lägenhetens undercentral (proppskåp), golvbrunnar, eldstäder, rökgångar, inner- och ytterdörrar samt glas och bågar i inner- och ytterfönster. Bostadsrättshavaren svarar dock inte för målning av yttersidorna av ytterdörrar och ytterfönster.

Bostadsrättshavaren svarar för reparation i anledning av brand eller vattenskada i lägenheten endast om skadan uppkommit genom bostadsrättshavarens eget förvållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som tillhör hans hushåll eller gästar honom eller av annan som han inrymt i lägenheten eller som utför arbete där för hans räkning.

Gränsdragning för vvs-rörledningar!
För inkommande vattenledningar går gränsen mellan föreningens ansvar och medlemmens ansvar vid kulventilerna (eller motsvarande avstängningsventiler). För utgående vatten- eller avloppsrör går gränsen mellan föreningens ansvar och medlemmens ansvar vid golvytan (vid respektive sko i golvet, t.ex. gjutjärnsröret vid toalettstolens avlopp och vid golvbrunn).

Inom den del som är medlemmens ansvar får man får byta delar som har gått sönder, t.ex. en kran. Men man får inte ändra rördragningen eller utöka systemet med några nya rör. I sådana fall behövs föreningens tillstånd. Plaströr som är skadade, visar tecken på sprickbildning eller är mycket slitna skall bytas ut så fort som möjligt.

Det är således bostadsrättshavarens ansvar att byta packningar i kranen, att ta hand om rinnande toalett och att rensa stopp i vattenlåset. Vaskrensaren (en gummiklocka på skaft) kan även vara första hjälpen till en stoppad toalett!


I HSBs nya normalstadgar från 2003 (§36) står emellertid följande:
Bostadsrättsföreningen svarar för reparationer av ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten, om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet. Detsamma gäller för ventilationskanaler.
Föreningen har därutöver underhållsansvaret för ledningar för avlopp, gas, elektricitet, vatten och anordningar för informationsöverföring som föreningen försett lägenheten med och som inte är synliga i lägenheten. Bostadsrättsföreningen ansvarar vidare för underhåll av radiatorer och värmeledningar i lägenheten som föreningen försett lägenheten med.


Ovanstående (i röd text) från HSBs normalstadgar står alltså i strid med HDs dom.

HD nämner inget om det viktiga faktum att bostadsrättslagen (såväl den gamla lagen före 2003, som den nya lagen) talar om stammar.

I det aktuella fallet handlade det om en luftningsnippel som läckte.

Lagen är mycket otydlig (som alltid) men då inga föreningar (vad jag känner till) har någon regelbunden kontroll av radiatorer så faller det sig kanske naturligt om det är upp till bostadsrättshavaren att ha kontroll och underhåll av just denna bit?

PS.
Under 2004 var det på tal att man i HSB Göta skulle förbättra HSBs normalstadgar.

Men vad det utmynnade i framgår inte.


Per /medlem

Nedanstående är hämtat från Sveriges Radios webbsajt


"11:25 | tisdag 2 januari 2007
HD: Vattenläckage inte bostadsrättsförenings ansvar
Ett vattenläckage från ett element i en bostadsrättslägenhet är ägarens ansvar och inte föreningens. Det slår Högsta domstolen fast.

Det var ett par som tvingades byta ett parkettgolv för 45 000 kronor sedan ett element läckt under en längre resa.

De ansåg att det var en vattenskada enligt bostadsrättslagen, men föreningen gick till domstol.

Enligt HD är det bara vattenskador från vattenledningar som är bostadsrättsföreningens ansvar."
3/01 2007 (1652) e
    Kommentar av Admin

Vattenläckage i bostadsrätt - HDs dom!!!

Se länk.

"Enligt HD är det bara vattenskador från vattenledningar som är bostadsrättsföreningens ansvar."

Jag hoppas att det är Ekot på Sveriges Radio som har fel i vad HD:s dom egentligen säger, för så okunnig kan väl i alla fall inte (ens) HD vara ???

Eller är det jag som tolkar HDs dom på ett felaktigt sätt?

Säger HD att bostadsrättsföreningarnas stadgar inte överensstämmer med lagen?

Menar HD kanske att vattenskador från radiator är bostadsrättshavarens ansvar medan vattenskador från vattenledning till radiator är bostadsrättsföreningens ansvar?

Men det blir fel, vilket som.
Det är bara stammarna - dvs de rör som betjänar fler än en lägenhet, som är föreningens ansvar.

Det känns som det finns stora brister i regelverket vad gäller vattenläckage, en av de absolut största frågorna inom bostadsrättsföreningar.

Om HD:s dom är vad Ekot hävdar måste nu landets alla bostadsrättsföreningar snabbt göra om sina stadgar, annars blir HD:s dom prejudicerande. Frågan är hur stadgarna kan skrivas om utan att bryta mot HD:s tolkning av bostadsrättslagen?


Bostadsrättslagen

Juridik och lagar för brf:ar - Brl

Allt du behöver veta om lag & rätt

hotpot.se/forumstephan

Fråga till medlemssektionen
Borde Ni inte plita ner några rader om försäljningen av BoRevision.
Men det är väl inget medlemmarna har med att göra, enligt HSB:s slutna informationsavdelning.
Om det finns någon sådan?
Öppna organisationen det skulle alla tjäna på.
Stephan i Haninge
svar:
Fortsatt prioritering av bostadsrättsföreningar
BoRevision kommer även framledes att bibehålla den starka nischen bostadsrättsföreningar. Det skall vara den huvudsakliga inriktningen. BoRevision är Sveriges ledande revisionsbyrå inom bostadsrättsrevision.

Köparna har för avsikt att bredda verksamheten för att öka serviceutbudet till HSB och bostadsrättsföreningar. Breddningen kommer framför allt att innebära ett större och bredare utbud på konsultsidan vilket efterfrågas från HSB-föreningarnas sida. Flera av BoRevisions medarbetare har erfarenhet av och utför idag kvalificerade konsulttjänster.

Avtalet innebär bland annat att köparna lämnar en femårig garanti på den schablonmässiga prismodellen (arvodestrappa) som idag finns för revision av medlemsföreningar inom HSB. Säljaren åtar sig att under en period av tre år utse den revisor som BoRevision anvisar för revision av HSB:s bostadsrättsföreningar.


HSB kommer efter försäljningen, på samma sätt som tidigare, att samarbeta med ett bolag som har en stabil personalsituation och mycket hög kunskap inom brf-sektorn. Ett företag där de anställda är mycket väl förtrogna med HSBs verksamhet. Samarbetet mellan HSB och BoRevision gäller under en period av minst tre år med början år 2007.

Hälsningar
Thomas KarlssonReflexioner på HSB:s svar om BoRevision

Man kan tydligt se vem som ställde ultimatum för försäljningen?
Någon som har hörts talas om "trappan".
Tänk om fler hade möjligheten att bestämma att vi måste gå till LIDL och handla.
Man kan bara hoppas att "det nya företaget" svarar på brev, vilket BoRevision tidigare har totalstruntat i så fort det är "lite besvärligt".
I motsats till om någon styrelserepresentant från HSB skriver, då händer det att "trappan" har ökat till högsta nivå, på grund av diskussioner med styrelseledamöter.


Cirkeln snart sluten?

Jag har här kopierat in mitt första inlägg på denna sida från augusti 2005.

jag minns mycket väl hur det kändes då.

"Ett litet inlägg så här i början. Du har rätt att det står i stadgarna att HSB:s Riksförbund utser ledamöter och Revision åt föreningarna. Vad du kanske inte visste om HSB Stockholm i alla fall, är att Riksförbundet absolut inte utser några av nämnda. HSB har nämligen omorganiserat så att Riksförbundet endast sysslar med PR och har endast 6 anställda, enligt ett av de få svar jag fått från "hemliga organisationen HSB".

Det var ett bra tag sedan Riksförbundet hade möten som behandlade just utnämnanden till styrelser och föreningar. Idag står de över lagen som säger att en ledamot i ekonomisk förening endast kan väljas på max 4 år. HSB kör med att "om vi inte meddelar annat sitter nuvarande kvar".

2/01 2007 (1648) e


Fd. ledamot i brf

Ja så kom sanningen: Du satt som ordf. då en firmatecknare ensam attesterat fakturor för 10 milj. Du var förmodligen själv en av 4 firmatecknare. (Vanligtvis är man ju 4 firmatecknare).O ingen av dom 3 övriga funderade nångång vem som attesterar fakurorna?

Då är du ju själv delaktig i förskingringen eller hur? Och som ordf. har man väl det där lilla "extra" ansvaret.

Då fattar jag varför du inte anmäler det. 0

30/12 2006 (1641) e


stephan

Årsredovisning.
Hur det kan gå till när man är en mot en samling där alla vill dölja.
Efter detta skrev jag till styrelsen att jag inte är med på fler möten där inga underlag finns i kallelsen.
På nästa möte tog man beslut för cirka 20 miljonerutan underlag, varav ni sett ett "årets sämsta beslut".
sedan kom stämman som blev "när katten är borta kan råttorna dans på bordet.
"20 april
Årsredovisningen
Tony Boding berättar att man ej ännu fått kommentarerna från revisorerna. Därför finns just nu inget förslag på årsredovisning. Han berättar även att revisorerna vill träffa styrelsen.

Styrelsen frågar Ann Eriksson hur mycket material hon fått in till årsredovisningen från styrelsen.

Ann Eriksson svarar att endast Monica Olofsson och Bo Widerdal inkommit med material.

Samtliga uppmanas att inkomma med sina uppgifter till Ann Eriksson så att hon kan sammanställa en förvaltningsberättelse.

Ett förslag till årsredovisning, sifferdelen kommer att finnas i inför styrelsemötet den 27 april.

Stephan Sundling föreslår att man ger förvaltningen i uppdrag att iordningställa ett förslag till årsredovisning.

Torben Swede påpekar att man i höst bör följa den ambition man hade i höstas och börja med årsredovisningen redan i oktober.

27 april
Årsredovisningen
Styrelsen beslutar att alla skall lämna sitt material till årsredovisningen till Ann Eriksson för sammanställning.

4maj
Minnesanteckningar från information från revisorn
Revisor Jonny Isaksson överlämnar ett dokument från honom själv och medrevisor Lars-Göran Pettersson från BoRevision med frågeställningar och tips till styrelsen. Bilaga 11 Dokumentet gås igenom punkt för punkt och genomgående vill man att styrelsen lämnar gammalt groll bakom sig och tittar framåt på det som är viktigt.
SBC
En fordran finns i årsredovisningen på SBC
Bitte Sandebert och Nils Andersson berättar att et möte med SBC kommer att hållas den 24maj.

Stephan Sundling anser att det brev som revisorn hänvisar till från juristen i ärendet ej tagits upp på ett bra sätt i styrelsen.
Inre reparationsfonden
Stephan Sundling att det skall in i protokollet hur mycket som betalats ut till medlemmarna varje år från inre reparationsfonden.
Yttre fond
Jonny Isaksson berättar att den yttre fonden skall vara kopplad till en underhållsplan men att underhållsplan saknas.

Stephan Sundling riktar kritik mot Ekonomigruppen för att man inte tagit fram en underhållsplan.

Jonny Isaksson påpekar att det inte är Ekonomigruppens uppgift att ta fram en underhållsplan.

Bo Widerdal menar att det är hela styrelsens ansvar och att man påbörjat arbetet genom att ha genomfört en del besiktningar.

Stephan Sundling ifrågasätter vad detta är för besiktningar.

Jonny Isaksson konstaterar i alla fall att det är bättre att lägga undan för mycket än för lite.
Balans och resultaträkning
Revisorn frågar om någon har kommentarer eller frågor på balans och resultaträkningen?

Stephan Sundling anser sig inte känna igen många siffror, men kommer att ställa sina frågor senare.
Styrelsens förvaltning
Revisorn påpekar att arbetsordningen är ett bra dokument som bör följas. Han påpekar även att det hålls för många möten och på grund av detta ges för lite tid att förbereda frågorna.

Samtliga är överens om att de förslag till förbättringar som finns under punkt 1 Styrelsearbetet är bra.

Stephan Sundling påpekar att han tycker att informationen är dålig och att man ej behandlat hans punkter.

Bo Widerdal lägger till att det är en konstig metod att samla på sig långa listor med ärenden.
Majoritetsbeslut
Jonny Isaksson påpekar att man tillämpar majoritetsbeslut i denna styrelse och att det är löjeväckande om någon har avvikande mening i varje fråga.
Frågor
Stephan Sundling ifrågasätter förfarandet med sluten omröstning där man valde alla fyra poster samtidigt. Han vill ha svar på denna fråga angående konstitueringen.

Stephan Sundling påpekar även att det endast finns fyra beslut där VU förberett beslutsunderlaget och lagt förslag.

Stephan Sundling läser upp och lämnar över en skrivelse till protokollet. För dem som vill läsa kommer skrivelsen att finas i en pärm i styrelserummet. Bilaga 12.
Årsredovisningen
Jonny Isaksson konstaterar att Stephan Sundling inte verkar vara villig att skriva under årsredovisningen. Han påpekar att underskriften gäller årsredovisningen och ej styrelsearbetet.

Jonny Isaksson lämnar mötet.

Årsredovisningen
Godkännande av bokslut
Stephan Sundling frågar ekonomigruppen om man behandlat/förberett bokslutet.

Nils Andersson och Monica Olofsson svarar att det inte finns några minnesanteckningar från sådana möten

Fortsättning, se nästa punkt.
Godkännande av förvaltningsberättelse
Tony Boding berättar att det har kommit in förslag till ändringar från Stephan Sundling och Bitte Sandebert av redaktionellt slag.

Stephan Sundling påpekar att de ändringar hans ändringar är tagna ur den ekonomiska planen. Bilaga 7. Han vill samtidigt passa på att ta upp den ekonomiska planen på dagordningen.

Förslagen till ändringar gås igenom och införs enligt Bilaga 4.

Stephan Sundling protesterar mot att ekonomigruppen inte har gått igenom årsredovisningen.

Styrelsen godkänner bokslut och förvaltningsberättelse med ändringar enligt Bilaga 4.

Stephan Sundling reserverar sig enligt Bilaga 10.

Punkten justeras omedelbart.

Tomas Edström och Monica Olofsson lämnar mötet.

Bo Widerdal föreslår att ordföranden signerar samtliga sidor i årsredovisningen.

Styrelsen beslutar att ordföranden signerar samtliga sidor i årsredovisningen."

Jag satt alltså i styrelsen och av anledning att en firmatecknare skrivit under fakturor, som ingen annan i styrelsen kände till blev det som det blev.


ÅRSredovisning

Säg mig den som suttit i en styrelse och fått en årsredovisning i handen på detta möte, hur Ni skulle reagerat.

Vi satt 2 timmar och diskuterade några siffror i en balansomslutning nära 100 miljoner. Ändå blir slutresultatet att årsredovisningen godkänns med omedelbar justerng. DET STINKER:
Vilket sanningen kom fram till fast det tagit lång tid, då endast någon i styrelsen hade fått ta del av något i förväg.


Ingen av de övriga 3 firmatecknarna vet troligen inte ens nu om det.Styrelsen

Vakna nu för helsefyr.

Jag tror inte många av Er vet sanningar som ni borde veta. men att inte kunna lägga ihop 1+1, 0ch 2+2 säger ju det mesta om Er kapacitet.

Nu drar väl advokatkostnader iväg inför mötet med Tingsrätten avseende de fakturor för mångmiljonbelopp som ställts som krav på föreningen (för ej utförda arbeten).

Jag kan garantera Er att jag skulle lösa detta åt Er för 500kr.
Men hittills har Ni låtsas som det inte finns några medlemmar i denna förening och framförallt har Ni gått på falsk hörsägen från människor som vill rädda sitt eget skinn, avseende de obeskrivningsbara agerande de "usla" ledamöterns m.fl gjort för föreningen.

Men att 9-12 personer kan vara så dj-a fega att inte svara eller begära förtydliganden på de anklagelser som gjorts mot Er kan bara betyda att Ni alla är samma skrot o korn som de verkliga bovarna?
Det hade räckt med ett svar, kom ner och berätta sanningarna som du säger dig veta. så hade livet varit mycket lättare för en hel del. Inkl.mig.

Fick jag bestämma skulle ni få sitta i 2 veckor uppe på ett tak på vatten o bröd. Eftersom föreningen har så många hus får Ni egen kuppe.(som Carl.Gustav sa)
stephan
Jag lägger ut denna sida, för att vara säker på att det kommer till styrelsen för läsning och inte fastnar i Förvaltarens käftar.Väduren
en förening i förskingringen

Jag skriver från och med i år i en uppg, det som skall bli "bovarnas fall"

dagems text. Ni som vill läsa min uppg om Väduren i fortsättningen hittar den kanske på stephansundling.

Idag skall jag gå och se vad för julbord föreningen bjuder på.
Jag fick höra att HSB:s representant Bo Widerdal svarat på ett brev från en boende, och tyckt att styrelsen gjort mycket. Boende PT ifrågasatte vad de skulle gjort som han tyckte var bra. PT skall skriva och fråga efter BW:s traditionella julsemester och be att få något exempel.

Jag ska skiva ihop ett brev till de föreningar "vår" förvaltare sköter och informera en del. Det lustiga i denna dans med Adex föreningar är att de har samma revisor, samma konsulter och gör samma entreprenader, med samma entreprenörer. För mig helt ofattbart då föreningarna har olika byggnadsår, ligger i olika kranskommer i Stockholm.
ARIA ett konsultföretag som härstammar från Örebro, men som jag vet har "hjälpt" alla dessa föreningar, så de nu kan ha en filial i stockholm är inblandade i allt. framförallt har de lanserat på vems begäran? att bygga smålägenhter i alla föreningar de flesta har i slutskedet efter stora investeringar sagt nej på stämman.

Smålä'genheterna skylle byggas i gamla cykelrum, och andra lokaler i föreningarna. )skall en bostadsrättsföreningen satsa på nyproduktion, nej tycker jag) men för konsulterna och förvaltningen skulle det innebära stora intäkter och långsiktiga arbeten. De har också bara talat om hälöften av vad som skulle hända vid ett Ja på en stämma. Mycket snabbt skulle då projektet utökas med nya hus på gårdarna till tvättstugor, cykelrum m.m.

Det är sånt här som gör att det är "farligt" med okompetenta styrelser som sitter några år och "tycker till". Många som aldrig skulle vara i närheten att få besluta om mångmiljonprojekt.
Men vad gör de inte för att få berätta för sina barnbarn att detta har farfar, morfar etc beslutat om.BÄSTA STYRELSE
Dagens inlägg i envägskommunikationen med "min" förening.
"
BÄSTE STYRELSE
Hur tolkar Ni denna dom?
APROPÅ 15 MILJONORSPROJEKTET, MER LUFT BAKOM RADIATORERNA
SOM NI BESLUTADE OM UTAN STÄMMA
Att styrelsen inte riktigt kanske kan de här grejerna kan vara förlåtet. men Ni andra "bovar", speciellt ADEX som tjänade storkovan på besiktningar och andra göromål som avisering etc på eget lagt förslag, är svårt att förlåta.
Och Bo Widerdal du har bara en än gång visat vad du går för blanda in Midgård på denna punkt är precis likt dig. samtidigt som du fick med i styrelseprotokollet som du kan visa dina barnabarn att se här Jag var den enda som tyckte att det inte var någon bra ide, för det skulle ju inte hjälpa att bli varmare i lägenheterna. Jonny som vanligt med skygglappar och ögonbindel, bara jag får ha kvar mina uppdrag hos ADEXs föreningar är jag nöjd, och får jobba kvar hos Öhrlings?

Man måste väl nämna Torben i dessa sammanhang också. När det kommer till kritan så blir det väl som "jag trodde det skulle vara en upphandlingsförhandling, som när du ensamutredde och var på vippen att blåsa alla medlemmar på 16 miljoner. Det är väl det enda jag har att tacka Bitte för, att vi tog över coh torben ville att styrelsen skulle polisanmäla några boende för att de talade "sanning", eller har du verkligen köpt de 7 datamaskiner som du säger dig äga. Några hårddiskar är i alla fall föreningens, plus allt du lyckades radera ur alla datamaskiner för några år sedan. Applåder till sån klant.

Att du aldrig tog upp vad du förstört kanske kommer med en förklaring en vacker dag``

Jag kommer aldrig att upphöra med att tala om sanningarna om ER.

Läs nu och begrunda, OCH TÄNK OM NI NÅGON GÅNG SKULLE VARA BARA ETT MINSTA UNS ÖDMJUKA, OCH SÄGA ATT VI HADE FEL.
ELLER KAN VI INTE DISKUTERA SAKER O TING.

MEN FÖRR SKALL VÄL SOLEN SLOCKNA."Väduren

Senaste rönen från myndigheter. får mig att tro att det bara finns en skandal kvar vad denna Vädurens styrelse, förvaltare ADEX samt revisorn från Öhrlings kan "hitta på".

Vilket eventuellt blir nästa klagomål från mig, när det visar sig att Ni sitter och spelar Lotto tillsammans för medlemmarnas pengar.Väduren

Nytt rekord (världs)?
Någon föreningen som kan "bräcka" väduren?

4 miljoner i skuld till kronofogden!Väduren
Till nils och Tony
för kännedom till revisor

Mail från Nils till tony.

"Är det inte bättre att du tar över lite mer av avtalen?. Pangea har ihop det för mycket med Stephan". Fastighetsskötseln fungerar inte tycker jag."

Var det av dessa anledningar som Tony och övriga i styrelsen gick med på att du Nils kunde vara med att "lägga ner" ärendet mot Bengt Nerpin avseende golven i Nils lägenhet som avgjordes i Tingsrätten?

Om jag inte har fel, och det brukar jag inte ha så var det Adex som hade uppdraget att se till att Bengt Nerpin betalade utan kompromisser den skuld på 23 000kr som ställts till föreningen genom faktura av Söderbergs Måleri?
Bo widerdal och Torben Swede var också av den åsikten att bengt utan krusiduller skulle betala hela fakturan, se styrelseprotokoll 2004.

Torben uttalade sig på denna punkt mycket tydligt att inga kompromisser skulle vara möjliga.

Ändå måste han senare ha "krypit till korset" då Vädurens betalda faktura på 23 000kr + några kronor till slu blev genom tingsrättsbeslut att bengt nerpin endast blev skyldig föreningen 9000kr.

Revisorn godkände detta tydligen då han var klart insatt i fallet genom information "från den som vet allt"

Men vad gör det om hundra år?

"skattefifflarna går fria, de handlar bara för en tia"

Citat nationalteatern 1969.
Väduren
Nils f.d. ordf. Tony= förvaltare, jonny revisor.

Av alla sanningar jag refererar till frågar jag mig vem i styrelsen skall ta sitt ansvar i Sveriges största srättförening, alla styrelseledamöter blir BROTTSLINGAR IFALL NI INTE FRÅGAR OM SANNINGSHALTEN I DET JAG SKRIVER?.

Nils till tony
Tony=inköpt adminastratör, som getts lillfinret och numera "tar hand om alla uppdrag"

Nils till Tony 26 december

Det har varit alltför tyckande hit och dit under projketektets gång samt att Alf Fredell, inte till fullo har klarat av sitt åtagande/ansvar,gentom styrelsen/förvaltningen. Nu återstår det att om det vi kan få några pengar pengar tillbaka, för dom missar som Alf fredell har gjort., men även från de övriga entreprenörerna ( det blir Alf Fredell, som får ta i den heta potatisen) Om jag fått min vilja igenom, så skulle förvaltningen ha haft en tumme i ögat på entreprenörerna)samt på AF. Dom har haft för lösa tyglar. Förhoppningsvis, så har styrelsen lärt sig något till nästa projekt (avser upprustning/utbyggnad av bastudelarana) Jag har försökt att avkräva Stephan ett svar, när detta projekt skall uppstartas, men inte erhållit någon återkoppling. En sak jag har klart för mig; att det inte blir någon ny Alf >Dredell. som omtalar vad som skall inhämtas lätta pengar i det projektet. Då är det bättre med en som pekar med "hela handen", och långt med. oklarheter i dettta brev bevarar jag . Tack på förhand. med vänlig hälsning .
Nils Anderssson ordförande i brf Väduren.ENTREPRENÖRER

Alf Fredell är en entreprenör från norra landsakpet utanför det idag ledande området Stockholm.,


Kompis med Adex som förvaltar föreningar (stora) i stockholmsområdet (varför?) reseersättning) är vad jag tror, Nej det ligger annat bakom.

Återkommer om samma revisorer, samma konsulter m.m senare.Väduren

Skrivet ur minnet hur det gick till när föreningen "kantrade".

En ordföranden blev blåst av en smartare förvaltare.
Hittills har det kostat medlemmarna 25 miljoner, med resultat 0. På onsdag får vi se hur fortsättning följer.VÄDUREN o ADEX

Med Världens sämsta beslutsunderlag (finns på annat inlägg) gick styrelsen till beslut, med omedelbar justering att förcaltningen Adex skulle få fria tyglar att "fixa" så föreningens ventilationssystem blev godkänt enligt OVK. Trots att föreningen sedan 5 år tillbaka har ett avtal med Siemens där det klart och tydligt står att godkänd OVK ingår.

Styrelsen tog ett lån på 15 miljoner och blåste igång leftprojektet. Information till medlemmar, ja gårdvis när arbetet var slutfört. De som nu efter 1,5 år utan ventilation som klagar får till svar av entrerenören som föröker "fixa till" blir att det gick inte att komma fixa på grund av dåligt ventilationssystem från början. Styrelsen då på frågor, har vi?vadå?senare?.

Luftprojektet som underhand utvidgades med lghbeiktning, ballofixer, och uppsättning brandvarnare, så att alla boende fick räkna med 5 dagars "intrång" i lägenheterna. Stämmobeslut, nej denna styrelse är likt ALLSMÄKTIGE tror de.

Jag har över ett halår efter färdigställandet av arbetena frågat kommunen avseende Vädurens OVK. Det finns inget inskickat.

När skall Ni sluta spela MONOPOL med medlemmarnas pengar?

Senaste rönen när jag träffar medlemmar är att nu kan vi snart sälja tv:n för allt Tvljud från grannarna blir så jobbigt när alla har olika tvkanaler på.
I entreprenaden togs alla radiatorer bort, bakom dessa fanns ett hederligt gammalt handgjort hantverk i form av ett ventilationsdon. Dessa togs bort och istället ersattes det med en bockad plåt. Luftutsläppet som tidigare var en fin vals med millimeterspringa är numera 20x 3 centimeter. Detta tillsammans med ej isolerad ventilationstrumma ger ljudeffekter. Senaste rönen jag hört är att styrelsens lilla information i någon tidning står att några skall få "ljuddämpare". De bornde har nog redan löst detta med det naturliga, en tygtrasa som förhindrar att någon godkänd OVK får föreningen leta efter i mannaminne.

Tack styrelsen i Väduren för att ni till och med tänker mindre än han i Lorry som bor i Sundbyberg och tycker att hans ideer i stora vida världen utanför sumpan skulle funka tills han kommer på "tänkte inte på det"Entreprenörer Väduren

Som man bäddar får man ligga?

I nummer 3-2005 i Vi i Väduren skriver entreprenören ARIA följande.
Vi har fått svaret att entreprenören som gjorde fasadarbetena i föreningen har gått i konkurs, och att företaget köps upp av ett annat företag, som sålt vidare och så vidare..... Till slut hamnade vi hos ett försäkringsbolag i Zurich.

Sanningen i detta var att företaget numera gått ihop med ett annat fasadrenoveringsföretag.

Gör Aria så här för att visa att de gör något för sitt enorma arvode de fått senaste åren av föreningen på tvivelaktiga (ideer)? som att bygga ett nytt hus för 40 miljoner (rekreationscenter) eller 40 nya små lägenheter (kostnad 40 miljoner?) för en vinst av som de redovisade på en stämma av 5000kr per år?

Ja vad annat ska man tro när deras "försvunna entreprenörer) nu dyker upp och gör garantiarbten på fasaderna.

Eller är det jag som ser spöken? I så fall är de verkligen verklighetstrogna då man kan ta dem i handen och prata med dem. På fråga att de skulle varit "förvunna" skakar de på huvudet.

Nej sanningen är bara att Vädurens entreprenörer "skor sig friskt" medan styrelseledamöterna har noll koll, och låter medlemmarnas pengar blåsa bort för att använda ett i dagens väder passande namn.Bästa medmänniskor.

"Undertecknad godkänner härmed denna faktura och bekräftar även att några kvittningsgilla motfodringar inte finns samt att denna faktura ovillkorligen kommer att betalas till Finanshuset L."

Detta är underskrivet av förvaltningen ADEX, för vädurens räkning.

Styrelsen har motstridigt till Tingsrätt att man betalat del av detta till entreprenören och inte till finanshuset.
Resten ,större delen har föreningen långt efter påskrifter bestridit att "arbetet ej var utfört".

Finanshuset har framfört det helt klara att det inte går att komma långt efteråt med såna bortförklaringar.
Hela ärendet förefaller helt klart och därmed blev också resultatet SOM FÖRVÄNTAT

Samma dag som Tingsrättsförhandlingar ska hållas AVSEENDE CIRKA 3 900 000 KR inkommer fax från parterna att de drar tillbaka sina krav. Styrelsbeslutet i detta ärende kommer att gå till historien, oavsett hur det är taget och formulerat.

Man behöver inte vara Einstein för att begripa att föreningen tillgodosåg finanshuset L:s krav. Möjligen med någon liten justering neråt.

MEDLEMMARNA SOM INTE KOMMER ATT FÅ VETA SANNINGAR, FÖRRÄN MÖJLIGEN NÄR TIDEN SÄTTER STOPP FÖR SÅNA HÄR BESLUT. ALLA LEDAMÖTER RISKERAR VÄLDIGT MYCKET. MAN SKALL VETA ATT EN DEL STYRELSELEDAMÖTER SOM INTE VAR LEDAMÖTER NÄR KRAVEN KOM TILL NU HAR BESLUTAT ATT BETALA UT AV MEDLEMMARNAS PENGAR, KANSKE PÅ FELAKTIGA GRUNDER.
REVISORN VET MAN INTE HELLER OM HAN FÅTT ALLA KORT PÅ BORDET.

FÖR EGEN DEL KOMMER JAG NU ATT TRAPPA UPP MINA REDAN KLART UPPTRAPPADE FÖRSÖK ATT AVSLÖJA DETTA OCH ALL ANNAN VILLFARELSE VÄDURENS MEDLEMMAR FÅR UTSTÅ, FÖR SÅ MÅNGA MÄNNISKOR SOM MÖJLIGT.

DET FINNS REDAN EN DEL SOM OCKSÅ KÄNNER TILL MINA TIDIGARE ANKLAGELSER ATT SAMMA PERSONER SOM I SENASTE FALLET HAR BLÅST FÖRENINGEN PÅ ÅTSKILLIGA MILJONER. (STÄMMOPROTOKOLL VÄUREN 2006)

Jag Stephan Sundling, besvarar alla intressenters nyfikenhet i detta ärende, tel i katalogen, eller mail som finns angivit på annan sida i forumet.

Helt klart kommer jag också ge min syn på detta och alla andra ärenden styrelsen i Väduren har åsamkat oss medlemmar i mycket tvivelaktiga andra "affärer".Ansvarsfrihet ?

Det finns tydligen en del som tvivlar på sanningshalten i mina inlägg. So What Allt jag lägger/lagt ut är sanningar, men till hänsyn för personer har jag ibland skrivit" runt" det är numera slut med det och jag ska tala helt klarspråk.
Det har verkligen varit svårt att få hjälp i detta och egentligen är det nog bara en persson som lyssnat.
Här är min skrivelse till Vädurens senaste stämma, som sedermera avslogs hos Länsstyrelsen efter idogt arbete av styrelsens advokater på min delaktiga bekostnad "lyckades få skrivningen underkänd med en namnteckning, bra jobbat!!!

Fortsättning följer.


Ej ansvarsfrihet för styrelsen för år 2005
Denna skrivelse som jag redovisar på brf Vädurens årstämma är ett YRKANDE på att styrelsen eller som i kommande attsatser, delar av styrelsen inte kan få ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005.
Följande åberopande för detta grundar jag på att jag har med hög men inte absolut säkerhet granskat följande arbeten och kommit fram till följande.
Att jag inte kan vara 100%-ig i mitt utlåtande grundar sig på dels att jag inte haft någon möjlighet att ta del av alla kostnader.
Mina antagandens sanningshalt riktar sig på årsredovisningsinformationen och övriga förfrågningar.
Elsanering: Bilagor 1-4
Av av de cirka 1,8 miljoner denna entreprenad kostat föreningen har cirka 50% utförts. Resterande utförande som föreningen ej erhållit bedömer jag till cirka 900 000kr.
Ventilbyten: bilagor 5-6
Av fakturerade cirka 5,6 miljoner denna entreprenad kostat föreningen har cirka 50% utförts.
Resterande utförande som föreningen ej erhållit bedömer jag till cirka 2 798 000kr.
Byte säkerhetsdörrar målning barnvagnsrum: bilagor 7-8:
Ej utfört beräknad kostnad 788 000kr.
Vattenskador: bilaga 9.
Beräknad ej erhållen försäkringskostnad för föreningen 1 000 000kr
Övrigt
Övriga arbeten utförda främst från Modulbygg har jag inte haft möjlighet att följa på samma sätt som de ovan men med stamspolning, lokalupprustning m.fl. beräknar jag att arbeten för ytterligare cirka 1 000 000kr kan ha utförts med lika reultat som de nämnda.
Detta betyder att de i styrelsen som, på grund av dålig kontroll av arbetena, skrivit på fakturor på ett sätt som inte är godkänt, och inte fört fram entreprenaderna för kännedom till alla styrelseledamöter har gjort sig skyldig till att föreningen har betalat cirka 4 480 000kr 1 000 000. för mycket
Jag yrkar med detta som underlag på:
Att granskning skall ske av styrelsens förehavanden år 2004/05 av oberoende revisor enligt FL lagen om ekonomiska föreningar kap.8 § 2
Att ansvarsfrihet ej kan godkännas för sittande styrelse.
Att ansvarsfrihet ej heller kan ges åt firmatecknarna Monica Olofsson, och Bitte Sandebert för del av verksamhetsåret 2005
samt
Att i det fall stämman ändå beslutar om godkänd ansvarsfrihet för samtliga i styrelsen, skall denna skrivelse gälla som reservation om ansvarsfrihet för styrelsen för åren 2004/05.Väduren

Jag förstår nu varför styrelsen inte sa ett knäpp på stämman.
De visste om att förvaltaren hade skrivit på ytterliga fakturor för 3 miljoner, där arbetena var än mindre utförda än mina redovisade dittills.

Styrelsen hade också betalat en del av dessa 3 miljoner en gång till.

Hur illa får en styrelse sköta sig innan framförallt revisorer agerar som fått alla fakta av mig i massor av exemplar, men endast besvarat mina sanningar en gång med "jag får inte tala med medlemmar". är det någor jag får vetskap om ska jag gå till styrelsen"

Är det så det ska fungera att styrelsen ska få chanser att linda in sina misstag i bomull och anlita advokater för medlemmarnas pengar för att "rädda eget skinn".

Mama mia, som kocken i Lady o Lufsen sa.Väduren
Brev från Nils till Tony Boding

"Bakgrund Nils har åtagit sig dessa uppdrag på tisigare styrelsemöte. (min not)
Nils orsdf. Tony förvaltare.

Tony
Hur gör vi med dessa? Finns det något som vi kan rapportera på nästa styrelsmöte? Jag vill undvika att Stephan skall få kritisera/ifrågasätta, än nödvändigt. Det är jobbigt ändå. Tacksam för återkoppling. Oklarhet i detta brev besvarar jag.

Utan att gått igenom protokoll (det gör jag idag) så är det väl 5 objekt som vi har gemensamt, och som jag nu har avsikt att lämna en rapport.

1. snickerilokalen. vad kanvi säga om dett objekt? här kommer troligen Stephan att framhäva förlorade hyresintäkter. vad säger vi om nuläget avseende snickerilokalen. (min not. troligen är alla maskiner för inköpta 100 000kr borta idag)

2. Nyckelkvittenser. här kommer troligen Stephan att skjuta in sig på att det finns ett antal "viktiga nycklar" ute, som om dom kommer i fel händer kan skada föreningen. Vad säger vi om detta objekt?
(att Nils fick/åtog sig detta uppdrag berodde på att styrelsen konstaterat att många entreprenörer inte hade återlämnat huvudnycklar. Vattenfall hade tillexempel "ute" cirka 50 huvudnycklar, Siemens och andra företag i samma antal. Nu föreslås ett "låsbyte för 8,4 miljoner. Lätt att arbeta med andras pengar)

4 Garage, bommar, avstängningar. där vill ju Stephan att stämman skall få säga sitt. innan vi går vidare med dessa objekt, så blir det väl ingen fortsättning på objekten. skulle i så fall vara G# Varm, som inte ens stephan kan förneka att det finns problem med. Vad säger vi om dessa objekt?

"Detta medförde en faktura på 500 000kr, där ingen annan i styrelsen vet något om?
Fakturan förlikades efter ett år. Fakturan var endast underskriven av förvaltaren)

Detta är ett utdrag av ett brev mellan en ordförande och en förvaltare, tyvärr har jag inte fått veta förvaltarens svar till ordförande av denna skrivning, men med facit i hand kan man tro att det togs som beställningar en del av detta och förvaltaren kunde skicka sina dagliga fakturor till föreningen ?

ORDFÖRANDE FICK ARVODE FÖR DE UPPDRAG HAN ÅTOG SIG, INTE FÖR DE HAN UTFÖRDE, FÖR DÅ SKULLE DET INTE BLIVIT MÅNGA CENT.

VAD KALLAS DETTA? INSIDERS? MAKTMISSBRUK? GALENSKAP? OMOMPETENS OM DEMOKRATI?Förvaltningar
Risker med att låta förvaltaren ta över helt, anse jag denna sannsaga är ett levande exempel på.
Dagens inlägg till den styrelse som utövar "Stöööööööööööörst möööööööööliga tyyyyyyyystnad".

Bäste styrelse o revisorer i Väduren

Som vanligt när en vald styrelse bara tiger, trots att det hör till deras plikt som valda i en bostadsrättsförening att svara på medlemmarnas frågor/funderingar, måste jag spekulera.
Med den erfarenhet (13 år som f.d. ledamot) jag har verkar mina spekulationer hamna sanningen mycket nära hela, då styrelsen i annat fall skulle reagera?

Det senaste styrelsen lyckas med att "göra upp i godo" med ett finansinstitut i Tingsrätten avseende ett krav från ett företag på cirka 3,9 miljoner är kanske inte det värsta jag tycker denna styrelse har gjort fel, Men det hamnar på 5 i topp.
Att "tillåta" att förvaltaren skriver under fakturor på arbeten till ovillkorligen betalning, kanske har att göra med att det då inte fanns någon ledamot som skulle ha gjort som förr, "det vill signera utan att kolla överhuvudtaget att arbetet fakturorna avsåg var utförda". Det med samma företag som förvaltningen hur tydligt som heslt haft nära "samröre" med genom att använda/låna deras bilar, och ha loggor tillsammans på dessa bilar. Hur nära samrabete är inte det, säg?

Det kanske har varit lättare senaste halvåret då denn firmatecknare nu åter finns med i styrelsen nu som vice ordförande. Att inte revisor som fått all information enligt tidigare inlägg (stämmo inlägg) här där föreningen tillexempel "köpt" 1000 ventiler för 3500kr st inkl.uppsättning som i katalogen kostar högst 200kr st. Att skriva på såna fakturor utan att ens kolla att inte ens antalet är på långa vägar inte ens sant, kallar jag "förskingring av föreningens egendom". Det senare här toppar också 5 i topp.

De andra 3 bland 5 i topp av "dåliga affärer" denna styrelse presenterar jag senare.

Tillbaka nu till senaste "uppgörelsen" Ett Finansinstitut köper fakturor från entreprenörer. de försäkrar sig om betalning med en text jag har skrivit i tidigare inlägg här. Jag kan för allt smör i Småland inte tro att de "gett upp sina krav, genom att cirka en timme innan förhandlingar i tingsrätten skriva och säga att man "tar tillbaka ställda krav". Samma förvaltare som bara för en månad sedan fick ett nytt 3årsavtal av föreningen. Visste styrelseldamtöterna då till signerandet av fakturorna? Då menar jag de nyinvalda?

Idag tog jag rea på hur det står till med företaget som stämt föreningen genom finansinstitutet, lika illa som de senaste tre åren, till och från cirka 2 000 000kr i skulder till skatteverk och enskilda sökanden, Det är tur de haft Väduren för att hållt sig flytande?

30/12 2006 (1638) e
    Kommentar av Admin
Tillägg av Stephan 9/2 2007:
Väduren
Ett sanningsbrev om dagen gör gott för själen.

"Speciellt till Nils
men för kännedom till Er andra i Vädurens styrelse samt revisorn från öhrlings.
för cirka ett år sedan var jag och drack "gratiskaffet" i föreningslokalen.
Påpekade då till Axel och Nils att renoveringen av lokalen det var ett stort fuskjobb, .


Jag var också tidigare där och tittade på när de gjordes iordning. svart abrbetskraft, på gränsen till barnarbete försigick.

Kanske därför det ser ut som det gör nu?
Och du Nils inför mig och andra sa du då att de skulle fixa felen inom kort.

Inom kort för dig är inte vad jag menar med det, kunde jag konstarera när jag nu var där för ett tag sedan.

Men besiktningar av arbeten kan/görs ju inte då inga andra i styrelsen vet om att de utförts överhuvudtaget.

JO en vet allting men han, förvaltaren Tony har ju ljugit om "allt" hittils och kan ju i nuläget inte gå tillbaka eller tala om vad medlemmarna betalat för för entreprenader, som han med en ekonoms kunnighet "gömt undan i årsredovisngar i gigantiska poster om mångmiljoner?
För det första är mycket inte ens utfört, och det som är gjort är så undernådigt att det skulle bli skandal om styrelseledamöter fick se vad föreningen betalat mångmiljonbelopp för.

En bra taktaik av ett företag som enbart kommit till väduren för att roffa åt sig så mycket det bara går.

Till sin hjälp har han/har haft en samling firmatecknare som litar blint på det skojaren Tony säger. Skriver gladeligen på utan att ens fundera om styrelsen tagit det beslutet. På några fakturor har Bitte skrivit någon rad som ganska bra talar om vilken kontroll hon hade vid underskriften. Att revisorn som "kanske tagit en titt" på fakturorna efter tips genom skrivningar från mig föranledde kanske till "så här är inte bra att göra" eller ett namn till måste till i efterhand.?
Såsom vice ordförande skrev till mig när hon under ett år satt i valberedningen och var lite sur (hon gjorde sedan en Torben; det vill säga, att som sammankallande i valberedningen slå in sig själv i styrelsen) "Gun har fått i uppdrag av styrelsen att göra om alla handlingar där den invalda i styrelsen personen som inte ens var medlem i föreningen satt med som firmatecknare.

Förvaltaren Tony, skyllde på att det var Bo Widerdal HSB ledamoten som "hade kollat" vilket medförde att under 8 månader satt en ledamot med i styrelsen utran berättigandet därtill. Har styrelsen tagit reda på om alla beslut under denna tid är giltiga, eller var det det som Gun fick sudda bort hans deltagande?

Så här fortgår det i Sveriges kanske största HSB-förening.

Skäms och gör som Forsmarks styrelse är det enda tips jag kan ge Er, så någon ny styrelse kan ta över och rädda det sjunkande skeppet."


Tillägg av Stephan 8/2 2007:
Väduren

Jag orkar inte mer nu.
Jag lägger ut dagens skivelse till styrelsen och revisorer här. Det är svårt att förstå vad det handlar om, det gör ju bara de inblandade som vet vad de gjort. men jag hoppas att f.d. och några till håller tyst och inser att så här kan man inte skriva om inte hela grisen har allt kött kvar på benen?
"TILL TONY
för kännedom till Er alla.

Nu har du förbanne mig ljugit för sista gången.
Ditt djävla ljug (jag svär ytterst sällan, vilket i detta fall bevisar att det är fan i mig bäst att du går och gömmer dig)

Ditt ljug och allt djävla snack som har hjälpt dig från min sida när jag var "ute ur bilden" och du drog enorma fördelar av detta har fått mig att få upp ögonen vilken bov du är.

Du har redan stulit så mycket från mig och alla andra medlemmar, så nu får det tamifan vara nog.
Det du gjort denna förening är så hiskeligt att det är tur du lever i nutid, annars hade du varken haft armar eller ben kvar.

Polisnanmäl nu denna skrivelse, så det blir slut på ditt hyckleri NU.

Ni andra vet jag inte hur mycket Ni vet om, men det är så mycket att Ni ocks bör inom lås o bom.

Upp med korten på bordet gäller alla, så än en gång detta får ett slut.

Vad ska jag skriva för sanningar, innan ni förstår att en del av er är förskingrare, tjuvar, förfalskare och Gud vet allt ni gjort, eller som Bo Widerdalskrev till Nils vid tillfälle.
"det är bäst vi ber revisorn kollar allt som Stephan gjort så vi inte ""åker dit på något vi borde vetat"". men vi kallar det att vi ber reviorn kolla hela styrelsen"

Känner du igen denna skrivning Bo?
Vad jag kan få fram av alla gamla hemliga kontakter heter storbovarna Nils och Tony, medan de flesta av er andra mest har "försvarat och skyddat de stora bovarna".
För att vara riktigt ärlig kanske de allra nya i styrelsen "bara" begått felet att inte talat med medlemmar i angelägna ärenden, eller med andra ord kanske någon gång kollat upp de grova sanna beskyllningar jag framfört till styrelse och revisorer.
Revisorn, inte ens värd att nämnda, men har hamnar trots allt i någon egen kategori.
Kanske de berömda apornas, vill inte höra, vill inte se, vill inte prata.
P.S glöm ej heller bort Bitte Sandebert som låtit så många miljoner försvinna ur föreningen, för "damm".


Tillägg av Stephan 4/2 2007:
FÖRVALTARBESTÄLLNING
a la`Nils Andersson

I G:3ans garage fick du av mig i uppdrag att borttaga möglet, samt sätta upp en fukktmätare. Detta är väl gott och väl, men enligt mitt sätt att se på det hela en konstgjord andning, och man kommer inte tillrätta med den egentliga orsaken till varför det är så fuktigt, och kallt. DU och jag, vet vad som behöver göras, men det verkar vi vara ensamma om. Man kan ibland fråga sig vilka medlemmar/betalar som vissa i styrelsen "lyssnar på/ta inblick av. Inte är det dom som har sin p-plats iG3

Sedan får du tala om för Stephan att han inte har sin arbetplats i köket. Som vanligt hade han brett ut sig på halva köksbordet.

Hörde av M att datorerna är på gång. Det skall bli roligt att se minerna på Torben och Thomas, när de upptåcker att det inte går att surfa på samma sätt som tidigare. Att de nu själva får betala sin surfning.

BEHÖVS DET MER ÄN EN ORDFÖRANDE I VÄDURENS STYRELSE?
Inte alls konstigt att förvaltaren efter såna här beställningar kan göra som han vill.
Tillexempel skriva på miljonfakturor ensam.?


Tillägg av Stephan 3/2 2007:
Vädurens styrelse.

Jag kan hålla med några här att jag börjar bli tjatig om denna styrelse och revisorer från Öhrlings,men som han i Lts Dance säger MEN.
I ett och ett halvt år har jag skrivit brev till styrelsen, det började med ganska försynta frågor som sedan trappats upp till mer eller mindre hot undrar jag.
Vad Ni som har synpunkter på mina inlägg jag skulle ha gjort när styrelsen efter att besvarat de 2 första skrivningarna med att "vi har mottagit din skrivelse" och sedan hållit käften. Detta gäller styrelsen.
Revisorn började jag skriva att trots att jag sitter med som ledamot har jag ingen aning om vad 3,5 miljoner i bokslutet står för och därav måste jag reservera mig mot detsamma.
Efter detta har samme person och BoRevision fått svart på vitt allt jag skrivit om här och mycket mer, trots detta har jag bara fått ett svar, "jag skall kontakta styrelsen och höra efter".

Tystnaden är nog det värsta man kan råka ut för till slut blir man desperat, det har nog fler än jag blivit?
Visst kan jag anmäla till polis eller Länsstyrelsen, men vad tror Ni krävs för att denna ekonomiska brottslighet jag skriver om inte skulle "fatna" i något av "brist på bevis" (styrelsen har ju ensamrätt till alla handlingar och kan begå större brott med att "gömma").
Tidsbrist hos Länsttyrelsen har vi läst om i sydsvenskan, och jag tror också polisen har stor tidsbrist, med risk för att "fallet läggs ner".
Så jag fortsätter nog att "försöka hänga dom själv tilsammans med fler och fler medlemmar som inser att det inte har stått rätt till.
Den stora protesten kommer nog som 1992 då föreningen sist höjde avgiften.
Detta gjorde man med hela 70% vilket gjort att föreningen smalat på sig så stora resurser att detta som nu pågår varit möjligt.


Tillägg av Stephan 2/2 2007:
Styrelseillojalitet.

Här kommer kanske ytterligare ett inlägg som är svårt att förstå? Men jag vill ändå visa hur det går till på styrelsemöten. Kan verkligen Vädurens styrelse vara ensam om alla konstiga hanteringar av ärenden? ?
Styrelsen har fått 100 chanser att diskutera med mig istället för denna konversation som är en envägs, men vad gör man.??

I en styrelse skall man väl diskutera saker och ting innan möten och beslut?
Men går det så här långt från en ordförande till det s.k arbetsutskottet som består av 4 stycken vilket = med majoritet i en styrelse i och med ordförandes utslagsröst, har man nog trampat i klaveret=.
I alla fall om det som i detta fall gäller avtal på cirka 3, 500 000kr?

"Nils ordförande till TS, MO, BS = (arbetsutskottet)

Adex vill förlänga avtalen med 2 år. De föreslår inga föändringar i nuvarande avtal. Här kommer stephan att yrka på ny upphandling, samt att styrelsen inte har fått ta del av underlaget. Men fakta är att om vi inte före fösta juni har lämnat besked till Adex, så blir de tvugna att varsla son personal. (avtalet går ut sista december min not) Det är visserligen inte vårt ansvar, men om man vill ha en bra relation med sin entreprenör, så gör man inte det som stephan troligen kommer att föreslå. En juridisk fråga: kan man som bilaga, lägga med ett påskrivet avtal i kallelsen till styrelsemötet. Risk finns ju att bilagan kommer i "orätta" händer, att något annat företag, får ta del av avtalet.

Vi framtog också på planeringsmötet (stephan ej närvarande) förslag att arbetsutskottet också skulle vara avtalsgrupp ok?


Avtal med AdEx
Torben Swede frågar Robert Boding ADEX om höjningen på x%. Robert klargör att det gäller en höjning år 2005 och sedan ingen höjning 2006.

VU har föreslagit att man antar förslaget till förlängning.

Styrelsen beslutar att anta förslaget och förlänga de avtal som går ut
2004-12-31 med två (2) år. Beslutet är enhälligt. Samtliga firmatecknare skall underteckna avtalet. Det nya avtalet börjar gälla från och med 2005-01-01.

Punkten justeras omedelbart.

Bo Widerdal vill att man tittar på vilka uppgifter förvaltningen kan ta över från styrelsen.

Stephan Sundling ifrågasätter senare Robert Bodings närvaro vid beslutet.

(JAG HADE AVISERAT ATT JAG SKULLE KOMMA SENARE TILL DETTA STYRELSEMÖTE, "LISTIGT NOG HADE MAN FLYTTAT DENNA PUNKT TILL DEN FÖRSTA PÅ DAGORDNINGEN.)

(NEDANSTÅENDE PUNKT KOM SENARE DÅ JAG VAR MED.)
Avtalsgrupp
Torben Swede föreslår att man tillsätter en styrelseledamot till varje avtal.

Nils Andersson föreslår att man tar upp frågan i VU.

Stephan Sundling påpekar att man måste tillsätta en grupp att förhandla med AdEx. Torben Swede menar att avtalet är det samma med en prisjustering. Stephan påpekar att det inte finns något avtal sedan tidigare.
Styrelsen beslutar att diskutera Avtalsgruppen på VU.
PÅ NÄSTA STYRELSEMÖTE LADE JAG RESERVATION AV BESLUTET OM NYTT AVTAL.

Stephan Sundling reserverar sig mot beslutet att förlänga innevarande avtal med AdEx enlig beslut den 22 juni § 266."

Så här i efterhand är man glad att man reservera sig mot att Adex skulle få förlängt kontrakt.
I alla fall om man ser hur det gick till. Först storkomplott från nils sida till arbetsutskottet. Att också anställd var med när beslutet togs, kan man fundera hur såna "experter" som Bo Widerdal och Torben Swede kunde tillåta.

Jag kan bara med alla fakta nu när det visar sig att förvaltaren kan själv skriva under fakturor i mångmiljonklassen att det är "lurt" med det hela.

Har Ni fått extra arvode allihopa inklusive revisor Jonny?

Vad annat ska man tro när man läser fakta????


Tillägg av Stephan 30/1 2007:
HUR DET GICK/GÅR TILL I VÄDUREN

2 år efter detta brev från dåvarande ordförande till förvaltaren för Väduren Adex, kostar föreningen på några miljoner på p-platserna. Det dyra var ju asfaltering som inte är diskuterat förrän "kvart i tolv" och var en onödig investering. Ett halvår innan hade stämman beslutat att sätta upp motorvärmare på p-platserna. Av det blev det inget, men resten blev "rena lyxen" med tillexempel byte av all gatubelysning trots att alla armaturer var bytta 5 år tidigare? mycket kort levnadstid.

Efter att ha "hittat detta brev" kan man undra hur stort samarbetet mellan ordförande förvaltningen och övriga styrelsen har varit?

4 förslag fanns från ordföranden som här är reducerade, medan sammanfattningen är i sin helhet.

1. Endast uppmärkning och marknadsföring för att hyra ut.
2. breddning av alla platser + 1.
3. förutom 1+2 även motorvärmare.
4. 1+2+3+ inhägnad av alla p-platser som försvårar tillträde/ingrepp från obehöriga.

Sammanfattning: Förvaltningen får i uppdrag att inkomma med prisbild/er, avseende dom olika förslagen. När man inkommit med samtliga förslag, så sammanställes dessa, och styrelsen fattar beslut om vilket förslag som man tror kan samla flest intressenter. personligen tror jag på alternativ 4. Det finns inom föreningen ett antal lastbilar, större personbilar, stadsjeepar, husbilar, som i nuläget står "oskyddade" på uteplatser. Dessa fordon har ett stort värde, som jag tror ägarna är beredda att betala för att få stå på en "skyddad" plats. marknadsför man även den "skyddande platsen", extremt, så tror jag på en hög uthyrningsbeläggning"


Min sammanfattning: Ett par månader efter att detta skrevs visade ordförande upp sin nya stadsjeep. Hur många illojala fel och om det var detta som gjorde att förvaltaren högst troligt tog en massa betalt för planering enligt denna ordförandebeställning vet jag inte men gissar att det inte var gratis.

Styrelsens insyn, inte mycket kan man tro.
Hur vanligt tror ni detta är att en ordförande kör över allt och alla och "nojsar" med förvaltaren.?
Fy fan Nils, det är så dj..a osmaklöigt att läsa dina "beställningar till förvaltaren utan att övriga styrelse inte fick veta något förrän fem i tolv.
Ännu uslare är att förvaltaren Tony som är ADEX bara "sög i sig" och gjorde som ordföranden "beställde.

Lidande: medlemmarna i en av Sveriges störta föreningar.
Åskådare: HSB_ledamot och Öhrlings revisionsbyrå:s Jonny.Tillägg av Stephan 26/1 2007:

Adex
Tony är Adex.

Jag fick i min brevlåda en uppmaning från styrelsen och ADEX just nu.

Ett projekt som jag har skrivit är världens sämst underbyggda beslut någonsin. nu skall man in för femte gången i min lägenhet. Stämman sagt sitt, nej i väduren verkar det vara utomjordingar som beslutar helt enligt egna påhitt. kostnad för att ta bort 40 år gamla fina hantverk som donen bakom radiatorerna var, och ersätta dem med en "megafon" så att vanlig samtalston numera hörs mellan våningarna har säkerligen kostat föreningen mellan 10 och 15 miljoner.

Bra info om hur du skall göra för att släppa in dem nästa fredag, citat från meddelandet.

Styrelsen
Att Ni behandlar oss medlemmar som förtåndshandikappade har jag sett och förstått med de skrivelser och på det sätt ni beslutar i denna styrelse i de flesta ärenden.

Och att ADEX tydligen tar betalt för varje ord de skriver känns också ganska självklart.
Men som vanligt det är ju inte Era pengar, utan medlemmarna som får betala.
men Ni kanske skulle fundera att Ni faktiskt också är medlemmar även om Ni tror att ni är några "fantaster" från en värld som vi medlemmar inte fattar???????

Avseende ventilationsprojektet.
Som kommer att kallas Vädurens "luftprojek" i flera bemärkelser länge i framtiden.

"Det är viktigt att man kommer in i lägenheter för att arbetet skall kunna genomföras (ett arbete som 3 medlemmar innan igångsättandet av detta "luftprojekt" hade klagat över?)
Om Ni inte kan vara hemma ovanstående tid, lämna Era nycklar på förvaltningskontoret, märkta med lägenhetsnummer.
Observera att det inte går att boka andra eller mer precisa tider med entreprenören. Samtliga från xxxxx kommer att bära namnbrickor.
Lämna nycklar till lägenheten senast onsdag den 31 januari.
Vill du inte lämna in en extranyckel till förvaltningen meddela oss hur Ni lämnar tillträde till Er lägenhet senast ovanstående datum."


Tydligt och klart.?

Då skall jag vara lika tydlig och klar.

Nyckeln ligger under dörrmattan.

Från Stephan 30/12 2006:
Gott slut Gott nytt år.

Först vill jag tacka Admin för det arbete han lagt ner på att få männsikor att förstå vart bostadsrätten är på väg. Speciellt som en ny familg kommer snart, d.v.s. allmänyttan som kommer att säljas ut i parti o minut till bostadsrätter. Tyvärr vet inte så många att de blir mer eller mindre "laglösa" så lagen om bostadsrättsföreningar är så tunn och styrs/har styrts av HSB Riksbyggen och uppdykaren SBC även om de är äldst?. Jag hoppas denna sida ska få alla nya bostadsrättsägare (även de gamla som lever i någon sorts troende att detta med att äga lägenheten är bra) att inse att det behövs NÅGOT mer.

Tack till Er andra också som håller sidan vid liv.

In i 2007 med öppna ögon o öron. inte som en del skygglappar på och proppar i öronen, och troendet att HSB vet bäst.


stephan

FÖRSKINGRA
© Svenska Akademien
BETYDELSE: göra av med l. förslösa (andras ägodelar, särsk. anförtrodda medel för egen räkning0 jur. äv. med avs. på enstaka föremål (ss. en sak köpt på avbetalning0
BRUK:
(på ett slösaktigt l. onyttigt l. oaktsamt sätt) göra av med l. göra ända på l. hava bort (ägodelar), förslösa; äv. abs.; förr äv. i förb. med prep. till: (utan nytta) använda l. utgiva (ngt) till (ngt ändamål).


30/12 2006 (1636) e


Fd. ledamot i brf

Du vet ju tydligen inte vad förskingra betyder. Det är om man tar pengar eller annat till sig själv.

Och om det är så som du säger att 2 ska skriva på och man inte gjort det vad fan väntar du på då?

Då är det ju hur enkelt som helst att få det utagerat. Det kan ju en 3_åring förstå. Och har du SETT att bara 1 skrivit på? Hur vet du annars det?

Men antagligen har du inte sett det utan det är bara egna antaganden/gissningar.


30/12 2006 (1635) e

Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).Det kan vara intressant att se vem som hittar till
detta forum, så fyll gärna i vilken kategori du tillhör.

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4
Sida 5
Sida 6
Sida 7
Sida 8
Sida 9
Sida 10 Sida 11
Sida 12
Sida 13
Sida 14
Sida 15
Sida 16
Sida 17
Sida 18
Sida 19
Sida 20 Sida 21
Sida 22
Sida 23
Sida 24
Sida 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271


Tid: 2/06-2023 21:15:31 GMT (UTC+2 sista sön i mars - sista lör i okt, annars UTC+1)

1 användare totalt idag - 1 online - Senaste besök: