Warning: include(block.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 3

Warning: include(block.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 3

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'block.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 3
Forum / gstbok - Om HSB/Brf, BoRevision och BoLina - anslagstavla
Sida: << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


JA

Anledning till att jag säger som jag gör är att det finns ett Hovrättsavgörande där man säger att bedömningen måste vara objektivt gjort (välgrundad dvs inte rena gissningar) och att den avser huruvida sökanden skall kunna fullgöra sina ekonomiska förpliktelser. Dessutom framgår av samma fall att styrelsen har vida ramar i i bedömningen om den skäligen skall nöja sig med sökande medlem.

Återigen i BRL framgår att man inte får ha en aboslut inkomstgräns som krav men att bedöma sökanden ekonomiska förmåga är alltså tillåtet.

Om du förstås inte hävdar att Hovrättens dom är felaktig. Men i sånt fall måste man vara tydlig med det, då får man istället argumentera för hur "det bör fungera" istället för hur det är och vad som är tillåtet.

Om man känner sig felaktigt behandlad kan man överklaga ett nekande från en förening.

May 25 2007 (2536) e
    Kommentar av Admin
Men JA, i BRL står det inte att man inte får ha en absolut inkomstgräns som krav för medlemsskap.

"Sådana stadgevillkor för medlemskap är utan verkan som innebär
1. att ett visst medborgarskap eller en viss inkomst eller förmögenhet skall utgöra förutsättning för inträde i föreningen"


Det står klart och tydligt att man inte får ha något inkomstkrav överhuvudtaget.
Man får ej heller ha något förmögenhetskrav.

Dessa två parametrar är obevekliga enligt lagen.
Det finns heller ingen annanstans i lagen som vikten av dessa reduceras på något sätt.

Eftersom jag inte läst hela rättsfallet RH 2000:22, och bakgrunden inte framgår från den del du tog upp, JA, så kan jag inte säga med säkerhet om min bedömning är att hovrätten gjort rätt eller fel.
Men det tycks helt uppenbart som att hovrätten gjort fel.

Tyvärr görs det ofta fel i det svenska rättssystemet. Kompetensen är helt enkelt inte tillräckligt hög, och rättssystemet är inte uppbyggt för att kunna hantera den mängd av rättsfall vi har i Sverige. Polisen avskriver majoriteten av ärenden, och sedan behandlar rättsväsendet resterande fall utan eftertanke, och sedan har man infört ett prövningstillstånd som gör att vi har ett rättssystem att jämföra med ett kommunistlands för 100 år sedan.

Kompetensen bland advokater kan också vara skrämmande låg. Detta framgick för egen del senast med all önskvärd tydlighet när advokatfirman Schumacher höll i min förenings stämma.

Jag har en del personlig erfarenhet från rättsfall, och jag frapperas varje gång över hur låg kompetensen är i Tingsrätt, etc. Och jag kan tillägga att jag aldrig förlorat ett rättsfall.

Jag är av den åsikten att det bör fungera som det står i lagen, dvs jag anser att lagen ska följas i detta fall. Och jag anser inte att Hovrätten har rätt att göra bedömningar som på ett så uppenbart sätt står i direkt motsats till vad lagen säger.

För de som vill att lagen ska följas och att lagar ska tolkas på ett rätt och rimligt sätt så kan vi idag lyckligtvis gå utanför det svenska rättssystemet. Det svenska rättssystemet får gång på gång på tafsen av EU-domstolen, och Sverige borde skämmas rejält för detta... men hur försöker man skärpa sig? Ja, inte på något sätt alls. Sverige är också lyckligt lottade att ha en justitiekansler som inte är som alla andra ämbetsmän. Göran Lambertz tar sitt arbete på allvar, och Sveriges hopp står näst intill enbart till att Göran Lambertz lyckas få ändringar till stånd.

Som en liten påminnelse till läsarna lägger jag här igen in hovrättsfallet som JA syftar på;
I kravet på att föreningen skäligen bör godta förvärvaren som bostadsrättshavare och således bevilja medlemskap ligger i första hand att den nytillträdande bostadsrättshavaren skall vara i stånd att fullgöra sina ekonomiska förpliktelser mot föreningen. Den prövning som föreningen har att göra måste självfallet ske på ett objektivt sätt och grundas på utredning i rimlig omfattning beträffande sökandens ekonomiska förhållanden. Det ligger samtidigt i sakens natur att en bostadsrättsförening måste ges vida ramar för sin skälighetsbedömning, särskilt som denna är inriktad på framtida och därmed på svårbedömbara förhållanden. För förvärvarens men inte för överlåtarens del finns vid avslag en rätt till prövning av hyresnämnd. För att en bostadsrättsförenings beslut att vägra förvärvaren medlemskap skall kunna föranleda skadeståndsansvar gentemot den medlem som överlåtit bostadsrätten måste det - förutsatt att skadeståndsskyldighet inte redan på annan grund är utesluten - krävas att föreningen i avsevärd grad har åsidosatt sin skyldighet att iakttaga objektivitet vid prövningen...

...Hovrätten kan inte finna att utredningen ger stöd för annat än att föreningen, genom sin styrelse, gjort en seriös och på objektiva skäl grundad bedömning av sökandenas förmåga att fullgöra sina förpliktelser mot föreningen men funnit att de saknat förmåga till detta...

Nästa inlägg
Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).


Databas hittas ej.