Sida: << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


stephan
Hemsida

HSB Riksförbund säljer revisionsverksamheten
För ytterligare information kontakta:

Gun-Britt Mårtensson, HSB Riksförbund, 08-785 3306
Niklas Widebeck, HSB Riksförbund, 08-785 3249
Christer Weglin, BoRevision, 08-737 90 40
Jörgen Götehed, BoRevision, 08-737 90 32


BoRevision

Jaha då var det dags för HSB att göra slag i saken att sälja Borevision.

Som vanligt när det gäller denna usla s.k. kooperativa organisation sker allt i hemlighet. Inga tips om hur föreningarna ska göra med sina stadgar, och se till att revisionen fungerar i en framtid. Under massvis av år har de flesta föreningar "brutit" mot stadgar avseende revisorer. Ända sedan HSB Riksförbund bytte organisation har någon annan än just de utsett revisorer till föreningarna trots att de i alla stadgar står att HSB:s Riksförbund utser (i samråd med föreningen) revisorer (den ena.

Nu låtsas man som det snöar igen och de flesta har inte fått någon information genom organisationen. Och de som skriver som det har inte mycket vetskap utan skriver bara om det för den ekonomiska företagsändring som sker.

Som vanligt, i soptunnan med HSB och deras medlemsinformation.


BoRevision får nya ägare

HSB Riksförbund har i enlighet med tidigare beslut på förbundsstämman avyttrat BoRevision i Sverige AB. Köpare är Christer Weglin och Jörgen Götehed som via bolaget Weglin & Götehed Konsulter AB förvärvat samtliga aktier i BoRevision i Sverige AB. Christer Weglin har varit chef för verksamheten sedan 1993 och VD i BoRevision 1994. Jörgen Götehed har sedan 1999 varit ställföreträdande VD i BoRevision. Både Weglin och Götehed har bland annat tidigare varit verksamma inom revisionsbyrån Deloitte.

Syftet med försäljningen är dels att revisionsverksamheten skall vara helt fristående från HSB och dels ge bolaget möjligheter att möta framtida ökande krav på kompetensförsörjning. Tillträdet sker den 2 januari 2007.

Ett flertal intressenter har erbjudits verksamheten och valet av köpare har uteslutande baserats på marknadsmässiga villkor.

BoRevision kommer även framledes att bibehålla den starka nischen bostadsrättsföreningar. Det skall vara den huvudsakliga inriktningen. BoRevision är Sveriges ledande revisionsbyrå inom bostadsrättsrevision. Det gäller både kunskapsmässigt och volymmässigt.

Köparna har för avsikt att bredda verksamheten för att öka serviceutbudet till bostadsrättsföreningar och företag. Breddningen kommer framför allt att innebära ett större och bredare utbud på konsultsidan för att möta en stark efterfrågan från bostadsrättsföreningar och företag. Flera av BoRevisions medarbetare har erfarenhet av och utför idag kvalificerade konsulttjänster.

HSB och andra förvaltare kommer efter försäljningen, på samma sätt som tidigare, att samarbeta med ett bolag som har en stabil personalsituation och mycket hög kunskap inom brf-sektorn.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Christer Weglin, 08-737 90 40
Jörgen Götehed, 08-737 90 32


BoRevision

Ska bli kul att se hur stor kostnadsökningen blir för revisionen nu för en bostadsrättsförening, när inte medlemspengar ska användas för detta ändamål att "hålla koll på föreningarna".

Inte tror jag att det kommer att kosta cirka 15000 kr om året för en förening på 900 lgh. Nej snarare marknadspriset som till exempel Öhrlings tar som internrevisor för samma bostadsrättsförening cirka 75 000kr per år.


BoRevision

Vad betyder nedanstående skrivning från HSB avseende försäljningen av att HSB NU SÄLJER UT SITT "KONTOLLREDSKAP" AV FÖRENINGARNA INOM ORGANISATIONEN"
LITE SENT, ELLER ???????

"revision
Syftet med försäljningen är dels att revisionsverksamheten skall vara helt fristående från HSB och dels ge bolaget möjligheter att möta framtida ökande krav på kompetensförsörjning. Tillträdet sker den 2 januari 2007"


BOREVISION

NI SOM ÄR UPPMÄRKSAMMA SER ATT DE SOM TAR ÖVER BOREVISION nu är, ordförande samt vice ordförande för samma organisation sedan 10 år tillbaka.

Detta trots att man säger att "alla" fått vara med att ge anbud!

Kan det verkligen vara så???????
Nej självklart inte. Detta är en intern övertagelse som gynnar och låter huvudorganisationen HSB ha "full kontroll" över framtiden.

Inavel kan det kallas på annat sätt.

Anbudomsättningbeloppet ska räknas med 4000 föreningar x 50 000kr?, vilket gör en summa av 200 000 000 kr per år.
Har detta handlats upp i fri konkurrens???

Ingen kan få mig att tro detta.


BoRevision

"HSB Riksförbund har i enlighet med tidigare beslut på förbundsstämman avyttrat BoRevision i Sverige AB. Köpare är Christer Weglin och Jörgen Götehed som via bolaget Weglin & Götehed Konsulter AB förvärvat samtliga aktier i BoRevision i Sverige AB. Christer Weglin har varit chef för verksamheten sedan 1993 och VD i BoRevision 1994. Jörgen Götehed har sedan 1999 varit ställföreträdande VD i BoRevision. Både Weglin och Götehed har bland annat tidigare varit verksamma inom revisionsbyrån Deloitte."

Jag förundras om denna text. De 2 som köpt BoRevison har arbetat där tillsammans i 18 år. Här gör man en deklaration att de tidigare varit veksamma i Deloitte (på stenåldern?) eller är det för att de gick över till HSB för länge sedan Deloitte nu kan gå ut och säga att "vi är sveriges största revisorsföretag med 1000 anställda?
För 30 år sedan var jag bland de bästa i landet i biljard, kan jag söka på de kriterierna nu?

December 19 2006 (1575) e
    Kommentar av Admin
Så här har HSB Malmö valt att formulera sig i frågan


Rutiner vid val av annan revisor än Borevision

Lagtext mm.

” Lagtexten (BrL 8:1) utgår från den grundregeln att revisorerna väljs av föreningsstämman, om det inte föreskrivs att en eller flera revisorer skall utses på annat sätt. Normalstadgarna för bostadsrättsförening gör ett sådant undantag. I Normalstadgarna framgår det att en eller två revisorer och en suppleant väljs av ordinarie stämma. Dock skall en revisor alltid utses av HSB Riksförbund. Syftet med en sammanhållen revision är att tillvarata kunskaper och erfarenheter som kan spridas inom HSB-rörelsen och därigenom underlätta för föreningarna att uppnå hög säkerhet i rutiner (intern kontroll), att upprätthålla god redovisningssed samt att förbättra effektiviteten.

Undantaget avser det normalfallet att HSB Riksförbund utser BoRevision. Tidigare förbundsstämma har beslutat att kravet skall kvarstå men att tillämpningen skall ske med beaktande av bostadsrättsföreningens önskemål när detta kan ske utan att äventyra kvaliteten. Önskar föreningen utse annan revisor än BoRevision skall beslutet fattas på föreningens ordinarie stämma. Beslutet förmedlas till den regionala HSB-föreningen vilka därefter har att granska den föreslagna revisorn och fatta ett beslut. HSB regionalt sänder sedan sitt beslut samt underlaget för beslutet till HSB Riksförbund som i sin tur fattar slutligt beslut i frågan. I praktiken är det lämpligt om bostadsrättsföreningen kontaktar den regionala föreningen för kontroll av föreslagen revisor för att se om denne kan godkännas av HSB-föreningen innan förslaget tas upp på föreningsstämman.

Anledningen till att beslutet i första skedet skall fattas av föreningsstämman är att det inte kan anses lämpligt att exempelvis styrelsen själv utser sin granskare. Det är stämman som ger uppdrag till revisorn att för stämmans räkning utföra granskning. Denna granskning redovisas sedan på nästkommande stämma tillsammans med ett förslag om ansvarsfrihet för avgående styrelsen.”

Rutiner för bostadsrättsföreningar inom HSB Malmö
Följande rutin rekommenderas att bostadsrättsföreningen följer när man har för avsikt att föreslå stämman utse annan revisor än Borevision.

1. För att erhålla förhandsbesked om föreslagen revisor kan bli godkänd, före det att stämman hålls, tar bostadsrättsföreningens styrelse kontakt med HSB Malmös styrelse via e-post eller brev (ställda till Lena Hammarström). Ange vilket förslag till annan extern revisor än Borevision man har för avsikt att föreslå stämman.
2. Bostadsrättsföreningen erhåller förhandsbesked.
3. På ordinarie föreningsstämma föreslår styrelsen stämman besluta att utse den föreslagna revisorn – stämman tar beslut.
4. Efter stämman och protokollsjustering lämnar styrelsen in via brev eller e-post begäran att utsedd revisor skall godkännas.
5. HSB Malmö vidarebefordrar föreningens begäran till Riksförbundet
6. Föreningen erhåller besked via HSB Malmö om godkännande eller ej.

Dessa rutiner gäller tills vidare.

Börje Nilsson 2006-09-20


Men någon information om vem som tar över revisionen, hur det ska fungera, vilka kostnaderna blir att auktoriserade revisorer i stället sköter denna uppgift, och hur ändringen av stadgarna ska formuleras, verkar det inte finnas från HSB.


Jag skulle gissa att Weglin & Götehed Konsulter AB finns, även om det är ett nystartat bolag med som enda uppgift att ta över BoRevision.

Det borde vara intressant för media att ta upp, men då bör tips till media innehålla frågor som;

 • Vad innebär det för HSB-föreningarna att Weglin & Götehed Konsulter AB tar över BoRevision?

 • Varför har HSB inte informerat HSB-föreningarna om vilka konsekvenserna blir (t.ex. ökade kostnader?) av förändringen?

 • Vad menar HSB med "Säljaren åtar sig att under en period av tre år utse den revisor som BoRevision anvisar för revision av HSB:s bostadsrättsföreningar."?

 • Vilken frihet har HSB-föreningarna att välja annan revisor?

 • HSB skriver, "Syftet med försäljningen är dels att revisionsverksamheten skall vara helt fristående från HSB och dels ge bolaget möjligheter att möta framtida ökande krav på kompetensförsörjning.".
  På vilket sätt menar HSB att revisionsverksamheten är helt fristående från HSB när HSB är BoRevisions enda kund och BoRevision t.o.m. sitter i samma lokaler som HSB (som i Malmö)?

 • På vilket sätt kommer förbättringar att ske, när det fortfarande är ej auktoriserade revisorer som ska utföra revision av HSB-föreningar och förmodligen - precis som tidigare - även av HSB-organisationen?

 • På vilket sätt blir revisionen nu bättre/mer noggrann av;
  - HSB-föreningarna,
  - HSB-organisationen?

 • HSB skriver; "Ett flertal revisionsbyråer har erbjudits verksamheten".
  Borevision skriver; "Ett flertal intressenter har erbjudits verksamheten och valet av köpare har uteslutande baserats på marknadsmässiga villkor."
  På vilket sätt har HSB bjudit ut BoRevision till försäljning, och vilka intressenter har visat intresse (om någon)?
  Vilka är de marknadsmässiga villkor som gjort att "Weglin & Götehed Konsulter AB" tog över?

 • HSB skriver; "HSB kommer efter försäljningen, på samma sätt som tidigare, att samarbeta med ett bolag som har en stabil personalsituation och mycket hög kunskap inom brf-sektorn. Ett företag där de anställda är mycket väl förtrogna med HSBs verksamhet.".
  Vad menas med "stabil personalsituation"? Jag gissar att HSB i förtäckta ordalag här säger att BoRevision inte har någon personalomsättning. Är det något som är bra?
  Ett företag som är mycket väl förtrogen med HSBs verksamhet? Det enda revisorer behöver kunna är revision! De behöver inte kunna verksamheten (vilket i och för sig BoRevision inte heller kan, oavsett vad HSB vill göra gällande). Det är ingen fördel om det företag som ska utföra revisionen är väl förtrogen med HSB, de som arbetar på HSB och HSBs verksamhet! Är inte en objektiv inställning det vikitigaste, vad revision anbelangar?

 • HSB skriver "Köparna har för avsikt att bredda verksamheten för att öka serviceutbudet till HSB och bostadsrättsföreningar. Breddningen kommer framför allt att innebära ett större och bredare utbud på konsultsidan vilket efterfrågas från HSB-föreningarnas sida.".
  Vad innebär dessa två luddiga meningar? Exakt vilket serviceutbud kommer att öka, och exakt vad är det HSB-föreningarna efterfrågat? Jag vet inget som HSB-föreningarna efterfrågat mer än auktoriserade revisorer, och så blir det inte med BoRevision. Vad som verkligen behövs är mer/större kompetens! Revisorerna måste t.ex. vara kompetenta nog att kunna stoppa att pengar försnillas inom HSB (så som t.ex. skett inom HSB Malmö) såväl som inom föreningar.

 • Är "Weglin & Götehed Konsulter AB" ett bolag som startats upp (när?) med som enda avsikt att på papperet ge BoRevision nya ägare, medan HSB behåller kontrollen över såväl BoRevision som över HSB-föreningarna?


BoRevision har ju inte varit något annat än ett sätt för HSB att ge sken av att revision utförts av HSB-föreningar. Men vi som vet hur det fungerat vet att revisionen varit i det närmaste obefintlig. Alla styrelser har kunnat göra nästan precis hur de vill, och det kommer de nu att fortsätta kunna göra, i kombination med att säkerheten för medlemmarna är exakt lika låg som tidigare.

Den "skenmanöver" som HSB nu har gjort med BoRevision tycks således endast vara en metod för att försöka tysta kritiken inom såväl HSB-föreningarna som i media. I praktiken blir det ingen förändring, och definitivt ingen som helst förbättring.

Det är precis som i företag där varje ny vd ska göra en omorganisation bara för att det ska märkas att det kommit en ny vd, och inte för att något ska bli bättre.

Nästa inlägg
Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).Det kan vara intressant att se vem som hittar till
detta forum, så fyll gärna i vilken kategori du tillhör.

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4
Sida 5
Sida 6
Sida 7
Sida 8
Sida 9
Sida 10 Sida 11
Sida 12
Sida 13
Sida 14
Sida 15
Sida 16
Sida 17
Sida 18
Sida 19
Sida 20 Sida 21
Sida 22
Sida 23
Sida 24
Sida 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271


Tid: 26/03-2023 03:49:57 GMT (UTC+2 sista sön i mars - sista lör i okt, annars UTC+1)

1 användare totalt idag - 1 online - Senaste besök: