Sida: << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


Admin
Hemsida

HSB:s juridiska inkompetens...

har uttalat sig igen.

Så här står det i Vår Bostad #6/7 2006 ("expert" Sofie Kjellin

FRÅGA:
Får man göra om del av gårdsplan till parkering när det redan finns lediga parkeringsplatser för de boendes fordon intill fastigheten?

SVAR FRÅN HSB:
Enligt bostadsrättslagen ska föreningsstämman besluta om det ska ske en väsentlig förändring av föreningens hus eller mark.
I HSB:s normalstadgar för bostadsrättsföreningar anges vidare att styrelsen inte får besluta om förändringar av föreningens hus eller mark som innebär väsentliga ny-, om- eller tillbyggnader.
Om förändringen inte är väsentlig kan styrelsen själv ta beslutet.

Om det är tveksamt vem som kan fatta beslut om en viss åtgärd så bör detta avgöras utifrån åtgärdens omfattning eller de ekonomiska åtaganden som följer av åtgärden.
Åtgärder som innebär en standardförbättring eller att huset förses med nya installationer kräver i allmänhet beslut av föreningsstämman.

Styrelsen får dock anses ha befogenhet att fatta beslut om mindre åtgärder som till exempel byte till mer funktionsdugliga garageportar eller ett mindre tak över en sopcontainer. Att ta i anspråk en del av en gårdsplan till parkeringsplatser kan mycket väl vara en åtgärd som föreningsstämman ska ta ställning till.
Det beror på omständigheterna i det enskilda fallet, till exempel hur stor del av gårdsplanen som tas i anspråk eller hur många parkeringsplatser som ska byggas.


Vad tycks om ett svar som detta?

June 17 2006 (1076) e
    Kommentar av Admin
OK, om vi börjar bakifrån.

Vilka är "omständigheterna"?
Vad menas med att det "beror på omständigheterna i det enskilda fallet"?
Är "omständigheterna";
- hur stor del av gårdsplanen som tas i anspråk?
- hur många parkeringsplatser som ska skapas?
Var skulle då gränsen gå för % av gårdsplanen som tas i anspråk för parkeringsplatser?
Var skulle gränsen gå för hur många parkeringsplatser som skapas?


Svaret är korkat för det ger inget svar (som i de flesta andra svar HSB ger).

Sedan är frågan om det bara är dessa två parametrar som skulle vara avgörande? Eller finns det fler parametrar som spelar in?
Eftersom det står "till exempel" så förutsätter jag att det finns fler parametrar. Det kan tydligen bli precis hur omöjligt som helst att reda ut med detta resonemang, men det skulle vara intressant att veta vilka fler parametrar som gäller i detta specifika fall... med definitioner och klara gränser.
Men precis som i de två exempel "experten" tar upp så finns det ingen som kan svara på detta eftersom det inte finns några lagar, regler eller annat att utgå från avseende detta.

Vad "experten" tar upp är dessutom inget annat än hennes eget personliga tyckande... och hur relevant är det?

Och varför tar "experten" inte upp något om det som ingår i frågan, dvs att det redan idag finns outnyttjade p-platser? Det vore väl en "omständighet" om någon??? Alltså ett faktum av mer vikt än kanske något annat, om man nu ska utgå från olika - från fall till fall - specifika "omständigheter", som experten tycker att man ska göra.

Vag lag
HSB säger emot sig själv i sitt svar.
HSB säger att det måste till en stämma för att besluta om "väsentlig" förändring av hus och mark. Så långt är det rätt. Det står i lagen. Men frågan är hur denna lag är tillämplig i detta specifika fall, vilket "experten" inte kan svara på.

Tyvärr är lagen så vag som en lag någonsin kan vara, men om inte en omändring av gårdssplan till parkeringsplatser är en "väsentlig" förändring så vet jag inte vad en "väsentlig" förändring skulle vara. Vi vet från rättsfall att fällning av träd är en "väsentlig" förändring. Då vet vi också att denna förändring till parkeringsplats är en väsentlig förändring.

I HSB:s normalstadgar har man valt att hålla det på exakt lika vag nivå och inte mer konkret beskriva vad som egentligen gäller. Det står i stadgarna under "Beslutförhet";
Styrelsen eller firmatecknare får inte utan föreningsstämmans bemyndigande avhända föreningen, dess fasta egendom eller tomträtt.
Styrelsen eller firmatecknare får inte heller riva eller besluta om väsentliga förändringar av föreningens hus eller mark såsom väsentliga ny- till- eller ombyggnader av sådan egendom.

HSB vill inte gärna låta stadgarna komplettera lagarna i annat fall än om det är något som speciellt gynnar HSB (därför är HSB:s normalstadgar egentligen inte mycket annat än ett utdrag från de lagtexter som HSB varit med att skapa så att de skulle vara så luddiga som möjligt och vara till HSB:s fördel så mycket som möjligt... i stället för att lagarna skulle värna om medlemmarna och deras rättigheter samt vara till föreningens bästa och stimulera till en demokratisk miljö).

Oklara exempel
HSB:s "expert" tar upp att styrelsen får anses ha befogenhet att fatta beslut om mindre åtgärder som t.ex. byte till mer funktionsdugliga garageportar (vilket inte alls behöver vara sant) eller ett mindre tak över en sopcontainer (tveksamt exempel) och i meningen efter skriver experten "Att ta i anspråk en del av en gårdsplan till parkeringsplatser kan mycket väl vara en åtgärd som föreningsstämman ska ta ställning till".

Dööh? Jag har sällan sett någon vackla så fram och tillbaka i ett svar som i detta fall.

Här kommer ett tydligt exempel på vad styrelsen inte får besluta om på egen hand; byte av låssystem till tagg-system. Det är inte att beteckna som underhåll, utan det är en förbättring... en standardhöjning som är utöver vad som är nödvändigt om lås behöver bytas ut pga att de är för gamla.

Vem avgör vad?
Experten skriver också;
Om det är tveksamt vem som kan fatta beslut om en viss åtgärd så bör detta avgöras utifrån åtgärdens omfattning eller de ekonomiska åtaganden som följer av åtgärden.
Jaha... och vad innebär detta?
- Vem avgör om det är tveksamt vem som ska avgöra ett beslut? HSB vill inte skriva detta rakt ut, men HSB menar om styrelsen är tveksam om styrelsen har rätt att ta beslutet. Är styrelsen inte tveksam så gör alltså styrelsen med automatik rätt oavsett vilket.
- Och vad menar "experten" med att vid tveksamhet (alltså från styrelsen, inte från medlemmarna) så avgörs frågan om vem som ska fatta beslutet "utifrån åtgärdens omfattning eller de ekonomiska åtaganden som följer av åtgärden".
Jaha... och hur mycket klokare blev vi av det?
"...så avgörs frågan om vem som ska fatta beslutet..."? Beslut om åtgärd ska avgöras av vem?
"Åtgärdens omfattning" = ?
"Ekonomiska åtaganden som följer av åtgärden" = ?
Definitioner saknas. Var går gränserna?


"Kan" krävas ett stämmobeslut?
"Experten" skriver;
Att ta i anspråk en del av en gårdsplan till parkeringsplatser kan mycket väl vara en åtgärd som föreningsstämman ska ta ställning till.
Vad menas med detta? Kan? Frågan var inte vem som kan ta beslutet utan om styrelsen kan utföra aktuell förändring utan stämmobeslut.

Frågan obesvarad
Jag kan lova att personen som ställde frågan inte vet ett dugg mer idag om vad som gäller jämfört med innan frågan ställdes.

Hur det egentligen är!
Experten skulle i stället skrivit hur det egentligen ligger till. Dvs så här;

Styrelsen ska ägna sig åt underhåll. Exempel på detta är att byta ut utrangerade garageportar till nya och mer funktionsdugliga sådana, inom ramen för vad som kan betecknas som normalt löpande underhåll (och där "produkten" som utbyte sker till inte mer än försumbart överstiger priset för en "produkt" med motsvarande funktion som idag).
Allt annat - dvs allt som inte går att hänföra till normalt underhåll - är föremål för stämmobeslut. Att ändra om en del av en gårdsplan är inget underhåll av föreningen och beslut om detta måste tas på en stämma.


Solklart fall
Ovanstående fråga är ett solklart exempel på vad styrelsen saknar behörighet att besluta om (det finns många andra frågor där det är betydligt svårare att veta om styrelsen har rätt att fatta beslut). Jag vet att de flesta styrelser struntar i detta (speciellt när HSB ger så här luddiga svar på vad som egentligen gäller), men den dag en medlem inte accepterar styrelsens övertramp så kommer styrelsen att få problem.
Bostadsrättslagen

Juridik och lagar för brf:ar - Brl

Allt du behöver veta om lag & rätt

hotpot.se/forum

Nästa inlägg
Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).


I min förening är jag


Styrelseledamot/ordförande
Styrelseledamot/sekreterare
Styrelseledamot/studie- o fritidsorg.
Styrelseledamot/ledamot
Revisor
Revisor suppleant
Valberedning/sammankallande
Valberedning/övrig
Deltagare i arbetsgrupp
Medlem
Övrigt
Resultat

Det kan vara intressant att se vem som hittar till
detta forum, så fyll gärna i vilken kategori du tillhör.

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4
Sida 5
Sida 6
Sida 7
Sida 8
Sida 9
Sida 10 Sida 11
Sida 12
Sida 13
Sida 14
Sida 15
Sida 16
Sida 17
Sida 18
Sida 19
Sida 20 Sida 21
Sida 22
Sida 23
Sida 24
Sida 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271


Tid: 11/12-2019 04:46:25 GMT (UTC+2 sista sön i mars - sista lör i okt, annars UTC+1)

1 användare totalt idag - 1 online - Senaste besök: