Motioner 2011

Se Motioner 2011

Motioner 2010

 1. Motionären ska ha sista ordet
 2. Anlitande av advokat
 3. Val av fullmäktigeledamot
 4. Valberedningen
 5. Utbyte av stämmoordförande
 6. Kvalificerad styrelseordförande
 7. Revisorer
 8. Justering av protokoll, hur fel kan det bli?
 9. Vem kontrollerar revisorerna?
 10. Styrelsens sekreterare
 11. Föreningens inaktuella hemsida
 12. Vad gör vicevärden?
 13. Orimligt höga telekostnader
 14. Undermålig förvaltningsberättelse - Statistik
 15. Motioner ska utredas - Effektivisering av stämman
 16. Ofördelaktiga placeringar
 17. Trivselföreskrifter
 18. Offentliga styrelseprotokoll
 19. Utdrag från styrelseprotokoll
 20. Behandling/utredning av motioner - MED RESPEKT!
 21. Redovisning av arvoden - Styrelsen har tagit ut mer arvode än stämman fastställt
 22. Tryggare / säkrare boende - Styrelsen bryter mot lagen!
 23. Tryggare / säkrare boende - Ordförande misstänks för förskingring
 24. Plan för bättre information och engagemang
 25. Styrelsen ska svara medlemmarna! - Styrelsen bryter mot lagen
 26. Inga anonyma skrivelser från styrelsen
 27. Info om kommande styrelsemöten
 28. Föreningens budget
 29. Prognos på månadsavgifter
 30. Föreningens fastighetsförsäkring
 31. Utökad stämmodagordning
 32. 10-års kalkylen
 33. Mål för verksamheten
 34. Sänkning av revisorsarvode
 35. 300.000 kr i stämmokostnader
 36. Utdelning av motioner
 37. F.d. mattpiskningsrum
 38. Fritidslokalen - Styrelsen bryter mot lagen
 39. Anbud administration/förvaltning
 40. Olika bevakningsområden
 41. Vad innebär det att vara justerare?
 42. Energistatistik för föreningen
  Kontroll av förbrukning; fjärrvärme, el, vatten
 43. Besparingsplan
 44. Finanspolicy
 45. Maxbelopp / utgiftstak
 46. Definition av vad styrelsen kan besluta om
 47. Utnyttja kompetensen i föreningen - Ingen juridisk kompetens i styrelsen!
 48. Genomförande av motioner
 49. Vattenskada - Nödvändigt med snabb reaktion
 50. Checklista
 51. Upphandling, städavtalet - Behovsöversyn, sänkning av kostnader
 52. Upphandling, trädgårdsskötsel
 53. Kollektivt bostadsrättstillägg
 54. Föreningen står för yt- och tätskikt vid underhåll
 55. Redovisning av konferenser
 56. Intervju med styrelsen
 57. Revisorernas berättelse
 58. Medlemsenkät om information
 59. Extrastämma om motioner, etc.
 60. Balkonginglasningstillstånd - Styrelsen bryter mot lagen
 61. Vaktmästartjänsten, arbetsbeskrivning
 62. Åtgärdslista för avtal och motioner
 63. Beslutsliggare, viktig
 64. Vilka suppleanter har kallats till vad?
 65. Inventariebok
 66. Betonghäckar bort !!!
 67. Fuktkontroll
 68. Periodiseringsfel oacceptabelt
 69. Årlig stadgeenlig besiktning
 70. Specifikation av underhållskostnader
 71. Kostnader för förtroendevalda/personal - "Övriga arvoden/ersättningar"
 72. Ombud/biträde - Styrelsen begår lagbrott
 73. Utträde ur HSB Malmö
 74. Löpande uppdaterad informationspärm
 75. Övergripande riktlinjer för stämmor
 76. Styrelsen ska visa sig på stämmor
Övriga motioner, #77 -112.

Motion #1 - Motionären ska ha sista ordet

Jag yrkar att ;
 1. Innan motioner färdigställs och delas ut till medlemmarna före stämman ska medlemmen i sann demokratisk anda givits möjlighet att kommentera styrelsens svar på medlemmens motion, och få med denna kommentar till sin motion. Dvs medlemmen får alltid sista ordet till sin motion.
Motionären ska ha sista ordet 2 sid.

lgh 47 - 2010-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum

Motion #2 - Anlitande av advokat

Styrelsen kommunicerar med medlemmar via advokat

Jag yrkar att ;
 1. Alla uppdrag som styrelsen anlitat en advokat för ska specificeras och förklaras skriftligt av styrelsen, med samtliga kostnader för advokaten (per anlitat uppdrag).
  Detta ska göras även till varje årsstämma i framtiden.

 2. Styrelsen får aldrig anlita en advokat mot en medlem utan att först informera medlemmen skriftligt om dels att styrelsen har för avsikt att göra detta och dels exakt hur detta uppdrag till advokaten kommer att formuleras.

 3. En arbetsgrupp (arvoderad?) tillsätts för att snarast ta fram ett regelverk för de fall styrelsen ska kunna anlita en advokat.

  Resultatet delas ut skriftligt till alla medlemmar och beslutas om på en kommande höststämma som styrelsen kallar till.
Anlitande av advokat 1 sid.

lgh 47 - 2010-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum

Motion #3 - Val av fullmäktigeledamot

Jag yrkar att;
 1. Val av fullmäktigeledamot med ersättare för denne ska ske på stämman, och inte som tidigare, internt inom styrelsen.

 2. Vald fullmäktigeledamot ska skriftligt rapportera från fullmäktigesammanträdena (snarast efter dessa)
  till alla medlemmar i föreningen
  (dvs så som stämman redan tidigare beslutat, även om detta beslut sedan inte följdes av den utsedda fullmäktigeledamoten).

  Redovisningen ska innehålla vilka motioner som skrivits till stämman och hur föreningens fullmäktige röstat på stämman.

 3. Fullmäktigeledamoten arvoderas med 500 kr per stämma som fullmäktige deltager på.

  Detta som morot för att verka i en positiv anda för föreningen och
  för arbetet att skriva rapporten från stämman samt
  för att skriva motioner till HSB Malmö.

 4. Vem som är fullmäktigeledamot och ersättare ska snarast efter att dessa utsetts redovisas för alla medlemmar (så att medlemmarna vet vem de ska vända sig till om de har förslag på frågor att föra fram till HSB-organisationen).

 5. HSB Malmö ska förklara varför de fört medlemmarna bakom ljuset avseende vem som kan väljas som fullmäktigeledamot.
  Jag förväntar mig också att HSB Malmö ber om ursäkt för detta, och att HSB Malmö försöker hålla sig till sanningen i fortsättningen.

  Denna fråga förutsätter jag att HSB-ledamot Bengt Skånhamre för vidare i HSB Malmös organisation och att svar ges omedelbart, samt skriftligt i svaret till denna motion !!!
Val av fullmäktigeledamot - Styrelsen bryter mot lagen 4 sid.

lgh 47 - 2010-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum

Motion #4 - Valberedningen

Jag yrkar att;
 1. Valberedningsblankett för nominering enl. valberedningens önskemål på utformning kopieras upp av styrelsen till alla medlemmar varje år, tre månader före årsstämman, och delas ut av valberedningen i föreningen till alla medlemmar.

 2. Valberedningens ledamöter ska alla oberoende av varandra kunna komma in i alla de tre husen. Som det fungerar idag så försöker styrelsen hindra valberedningens arbete genom att inte ens ge valberedningen tillgång till den fastighet som vi alla är delägare i.

  Det måste vara en självklarhet att stämman inte ska tillåta styrelsen att hindra valberedningens arbete på detta sätt eller på andra sätt!

 3. När valberedningen ber om listor på nyinflyttade ska styrelsen omedelbart förse valberedningen med dessa listor.
  Även här försöker styrelsen hindra valberedningens arbete genom att inte låta valberedningen få någon information om vilka som flyttat in.

 4. Styrelsen ska rent generellt alltid underlätta valberedningens arbete på alla sätt som är möjliga.

 5. Styrelsen ska vara skyldig att i varje årsredovisning upplåta plats för en rapport och information från valberedningen.

 6. Eftersom styrelsen bevisligen och tyvärr inte förstått att en styrelse inte på något sätt får lägga sig i valberedningens arbete är det viktigt att här fastställa en gång för alla att styrelsen aldrig får styra eller blanda sig i valberedningens arbete på något sätt.

 7. Skrivelser från styrelsen (speciellt när det gäller e-post) ska vara undertecknade med personligt namn på den som skrivit/svarat, precis som det fungerar överallt annars i världen (men tyvärr inte här).

 8. Tidsintervallet för hur länge dörrarna står öppna ska kortas till ett minimum för att förhindra obehöriga att komma in.
Valberedningen/valberedningsblankett 3 sid.

lgh 47 - 2010-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum

Motion #5 - Utbyte av stämmoordförande

Jag yrkar att;
 1. Advokat Mats Engstrand, eller annan advokat som styrelsen har anlitat (eller har för avsikt att anlita) mot någon medlem får aldrig sitta som mötesordförande på föreningens stämmor (jävsituation).

 2. En så neutral och opartisk mötesordförande som möjligt (ej knuten till HSB eller styrelsen) ska anlitas till föreningens stämmor.

 3. Förslag på mötesordförande från medlem ska som regel ha företräde framför styrelsens förslag på mötesordförande.

 4. Innan mötesordförande väljs av stämman ska stämman informeras om kostnaden för denna.

 5. Styrelsen skriver; "Däremot blir det svårt att bjuda in personer i förväg, som dessutom inte är medlemmar i föreningen, då det inte framgår klart om de kommer att bli valda. Ett beslut som ytterst medlemmarna äger i sin hand". Detta är ett problem och det måste lösas på något sätt! Bl.a. genom punkt 3 här ovan.

  En för uppgiften kvalificerad arbetsgrupp (arvoderad?) tillsätts av stämman för att ta fram rutiner för detta, som sedan presenteras på en höststämma för beslut.

 6. Kostnaden för mötesordförande per stämma ska klart framgå av årsredovisningen (precis som övriga stämmokostnader).
Utbyte av stämmoordförande 3 sid.

lgh 47 - 2010-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum

Motion #6 - Kvalificerad styrelseordförande

Jag yrkar att;
 1. En kvalificerad och ekonomiskt kunnig extern styrelseordförande som kan styra upp verksamheten i föreningen och leda in föreningen och ledamöter på rätt väg i styrelsearbetet väljs.
Kvalificerad styrelseordförande 2 sid.

lgh 47 - 2010-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum

Motion #7 - Revisorer

Jag yrkar att;
 1. Val av för uppgiften kompetenta revisorer görs.

 2. Beslut tas om att föreningen ska ersätta de interna revisorerna med en extern revisor som har kompetens inom området och som har ett uttalat uppdrag att löpande under året kontrollera styrelsen och dess verksamhet (t.ex. att upphandlingar sker på ett korrekt sätt).

 3. Beslut tas om att ej arvodera den av HSB utsedde revisorn.
  I stadgarna står det att en revisor utses av HSB Riksförbund. Men det står inget om att föreningen måste betala något för denna revisor. Jag anser inte att denna revisor är värd något arvode och att föreningen därför kan besluta att inget arvode ska utbetalas till denna revisor.

  Pengarna för den av HSB utsedde revisorn kan vi utnyttja för att i stället få en kvalificerad revisor i föreningen.

 4. Arvode för revisorer ska vara efter kompetens & engagemang.
  Att revisorerna i föreningen idag har ett så högt arvode utan att prestera något är orimligt. Med dagens prestation och kompetens för uppdraget kan revisorerna få mellan 0 kr och 1.000 kr.
  Med viljan, engagemanget och kompetensen kan sedan arvodet öka.

 5. Samtliga fel som revisorerna anmärkt på under året ska varje år redovisas i årsredovisningen.
Revisorer 5 sid.

lgh 47 - 2010-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum

Motion #8 - Justering av protokoll, hur fel kan det bli?

Jag yrkar att ;
 1. Stämmor ska genomföras enligt regelverk, i motsats till hur det som regel fungerat tidigare (enl. bl.a. vad jag redovisat).

 2. Justerarna måste ta sin uppgift på mer allvar än att släppa igenom fel i stämmoprotokoll så som redovisats här ovan.

  Medlemmarna måste fundera på hur kvaliteten på justeringarna kan säkras.

 3. Protokoll ska skrivas med högre kvalitet, och ett sätt för att försöka uppnå protokoll med i alla fall någon form av kvalitet och verklighetsförankring är att stämmoprotokoll läggs ut på föreningens webbplats.

 4. Stämmoprotokoll läggs ut retroaktivt på föreningens webbplats, från år 2000 och framåt, tillsammans med ev. anmärkningar från justerare.

  Särskilt viktigt är att justerarnas anmärkningar medföljer!

 5. Revisorer (lekmannarevisorer såväl som den av HSB utsedde revisorn) som inte bryr sig om att kontrollera varken årsredovisning eller stämmoprotokoll, och släpper igenom fel på det sätt som jag redovisat här, ska avsättas med omedelbar verkan och aldrig mer få stämmans förtroende!

 6. En styrelse som begår så här många fel (oavsett hur många av dessa som inte är medvetet) borde ha insikt nog att avgå frivilligt, men om så ej sker måste medlemmarna inse att styrelsen förbrukat allt förtroende och medlemmarna måste se till att något konkret händer.
Justering av protokoll, hur fel kan det bli? 17 sid.

lgh 47 - 2010-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum

Motion #9 - Vem kontrollerar revisorerna?

Jag yrkar att;
 1. Styrelsen ska med omedelbar verkan för alla medlemmar presentera den externa revisorns (Ernst & Young) uppdragsavtal (det ska göras redan i styrelsens svar på denna motion!!!).

 2. Uppdragsavtal tas fram för lekmannarevisorerna av en för detta kompetent arbetsgrupp som tillsätts av stämman (där alla medlemmar ges möjlighet att ge sina förslag och synpunkter).

  Resultatet presenteras på en höststämma som styrelsen kallar till, där stämman tar beslut om hur uppdragsavtalet ska formuleras.

 3. En stor öppenhet ska råda i föreningen så att medlemmarna ges tillfredsställande möjlighet att granska revisorernas arbete.
Vem kontrollerar revisorerna? 1 sid.

lgh 47 - 2010-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum

Motion #10 - Styrelsens sekreterare

Jag yrkar att;
 1. Sekreterare väljs/utses till styrelsen som ej är ordblind, behärskar svenska språket och som är duktig på att formulera sig.
Styrelsens sekreterare 1 sid.

lgh 47 - 2010-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum

Motion #11 - Föreningens inaktuella hemsida

Jag yrkar att;
 1. Styrelsen får i uppdrag att löpande uppdatera föreningens webbplats, och förse denna hemsida med relevant information.
Föreningens inaktuella hemsida 1 sid.

lgh 47 - 2010-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum

Motion #12 - Vad gör vicevärden?

Jag yrkar att;
 1. Stämman beslutar att styrelsen ska ta fram en arbetsordning för vicevärden, utifrån vilken sedan arvodet bestäms av stämman.

 2. Medlemmarna ska genast informeras skriftligt om vilka arbetsuppgifter som hör till vicevärden, så att medlemmarna vet i vilka frågor medlemmarna kan/bör/ska kontakta vicevärden.

 3. Vaktmästaren utses som vicevärd.
Vad gör vicevärden? 3 sid.

lgh 47 - 2010-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum

Motion #13 - Orimligt höga telekostnader

Jag yrkar att;
 1. Telefonkostnaderna reduceras för styrelsen, t.ex. genom att förmånligare abonnemang tecknas (utan fria telefonsamtal).
  Målet ska vara att komma ner i 5.000 - 9.000 kr/år i telefonkostnader.

 2. Specificerade listor ska alltid finnas för alla föreningstelefoner, och dessa ska alltid kontrolleras av revisorerna.

 3. Kostnaden för porttelefonin ska alltid redovisas separat i årsredovisningen, och hisstelefoner för sig.
Orimligt höga telekostnader 3 sid.

lgh 47 - 2010-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum

Motion #14 - Undermålig förvaltningsberättelse
Statistik

Jag yrkar att;
 1. Stämman ska ställa krav på styrelsen att vara utförlig i årsredovisningens förvaltningsberättelse. Med statistik.

  Informationen i årsredovisningen under;
  - Väsentliga händelser under året,
  - Förväntad framtida utveckling, och
  - Slutord
  ska vara utförlig, meningsfull, engagemanghöjande samt skriven på god svenska!

  Det handlar om Dina pengar !!!

 2. Styrelsen ska löpande verka för ökat engagemang och i årsredovisningen redovisa på vilka olika sätt styrelsen gjort detta under redovisningsåret.
Undermålig förvaltningsberättelse - Statistik 2 sid.

lgh 47 - 2010-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum

Motion #15 - Motioner ska utredas
Effektivisering av stämman

Jag yrkar att;
 1. Styrelsen ska utreda motioner tillsammans med motionären.

 2. Styrelsen ska utreda motioner med kostnader, vad lagar/stadgar säger, om så behövs, och all information som är nödvändig för att det ska bli så enkelt som möjligt för medlemmarna att kunna ta beslut på årstämman, utan att ytterliggare stämmor behöver genomföras.

 3. Styrelsen ska avhålla sig från att i sina svar på motioner ge sitt personliga tyckande, utan endast framföra det som är av värde för medlemmarnas beslut i respektive fråga.

  Dvs styrelsen ska inte bara se till sitt eget personliga bästa i de svar styrelsen ger, utan styrelsen ska i stället försöka se till vad som är bäst för föreningen och medlemmarna.
Motioner ska utredas - Effektivisering av stämman 3 sid.

lgh 47 - 2010-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum

Motion #16 - Ofördelaktiga placeringar

Jag yrkar att;
 1. När medlemmarnas pengar placeras så ska styrelsen göra detta riskfritt, men ändå till högsta möjliga ränta. Dvs styrelsen är skyldig att undersöka alternativ.
Ofördelaktiga placeringar 1 sid.

lgh 47 - 2010-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum

Motion #17 - Trivselföreskrifter

Jag yrkar att;
 1. Seriöst utformade trivselföreskrifter för medlemmarna tas fram av för uppgiften kompetenta personer, och presenteras skriftligt för alla medlemmar, med möjlighet för varje medlem att ge kommentarer och förslag på förbättringar (vilket bl.a. innebär att styrelsen ska låta kopiera upp exemplar till alla medlemmar).

  Denna arbetsgrupp utses av stämman och arvoderas för uppgiften.
  På en extrastämma till hösten presenteras slutresultatet.
Trivselföreskrifter 2 sid.

lgh 47 - 2010-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum

Motion #18 - Offentliga styrelseprotokoll

Jag yrkar att;
 1. Offentliga styrelseprotokoll införs i föreningen (även retroaktivt).

  DELFÖRSLAG 1:
  Jag föreslår att styrelsens protokoll löpande presenteras för medlemmarna (exkl. information som rör enskilda medlemmar, som enbart lämnas ut till den medlem som denna information berör, och för stunden upphandlingskänslig information).

  DELFÖRSLAG 2:
  Jag föreslår även att alla ledamöter i styrelsen måste skriva under ett papper om att de vid begäran kommer att lämna ut styrelseprotokoll till medlemmar utan fördröjning. En förutsättning för att få ingå i styrelsen är alltså att detta krav uppfylls.

  DELFÖRSLAG 3:
  Jag föreslår slutligen att ovanstående snarast förs in i stadgarna så att det för framtiden aldrig ska råda något tvivel om att styrelsen är skyldig att utan fördröjning lämna ut utdrag från protokollen om enskilda medlemmar till dessa medlemmar, och att resten av protokollen (en kopia av originalet) lämnas ut till alla medlemmar som begär detta.
Offentliga styrelseprotokoll 7 sid.

lgh 47 - 2010-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum

Motion #19 - Utdrag från styrelseprotokoll

Jag yrkar att;
 1. Styrelsen ska skriftligen presentera utdrag från styrelsens protokoll under 2008-2009 i alla frågor som berört mig.
Utdrag från styrelseprotokoll 1 sid.

lgh 47 - 2010-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum

Motion #20 - Behandling/utredning av motioner
MED RESPEKT!

Jag yrkar att;
 1. Styrelsen ska behandla motionerna på ett seriöst sätt, motioner ska utredas (inte bara med som utgångspunkt att motionerna alltid ska avslås, så som det fungerat tidigare), och svaren som styrelsen ger på motionerna ska vara meningsfulla samt relevanta.
Behandling/utredning av motioner - med respekt! 2 sid.

lgh 47 - 2010-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum

Motion #21 - Redovisning av arvoden
Styrelsen har tagit ut mer arvode än stämman fastställt

Jag yrkar att;
 1. I föreningens årsredovisning ska för varje arvode uppges.
  - utbetalningsdatum
  - för vilken period arvodet avser
  - vem arvodet avser (alltså separat redovisning per förtroendevald)
  - hur mycket som utbetalats till var och en (namngivna).

 2. Motsvarande ska göras för övriga ersättningar (telefonersättningar, förlorad arbetsförtjänst, etc).

 3. För mycket uttagna arvoden/ersättningar ska återbetalas, med ränta.
Redovisning av arvoden 1 sid.

lgh 47 - 2010-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum

Motion #22 - Tryggare / säkrare boende
Styrelsen bryter mot lagen!

Jag yrkar att;
 1. Styrelsen tar fram en plan för tryggare och säkrare boende, på vilken medlemmarna får möjlighet att ge sina synpunkter, och denna plan redovisas sedan tillsammans med inkomna synpunkter skriftligt inför en extrastämma till hösten som styrelsen kallar till, och där beslut då tas av stämman.
Tryggare / säkrare boende - Styrelsen bryter mot lagen 2 sid.

lgh 47 - 2010-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum

Motion #23 - Tryggare / säkrare boende
Ordförande misstänks för förskingring

Jag yrkar att;
 1. Delägarnas insyn i verksamheten måste avsevärt utökas på olika sätt för att undvika framtida problem och för att uppnå ett tryggare och säkrare boende. De viktigaste parametrarna för att uppnå trygghet och säkerhet i boendet är;
  - en total öppenhet i föreningen
  - offentliga styrelseprotokoll
  - en detaljerad årsredovisning
  - kompetenta revisorer
  Dvs det krävs revolutionerande förändringar i denna förening.

  Men det finns säkert en hel del mer som kan göras, och jag vill därför föreslå att en för detta kompetent arbetsgrupp (arvoderad?) tillsätts för att ta fram en plan för tryggare och säkrare boende med ovanstående parametrar som utgångspunkt.
Ordförande misstänks för förskingring 1 sid.

lgh 47 - 2010-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum

Motion #24
Plan för bättre information och engagemang

Jag yrkar att;

En arbetsgrupp (arvoderad?) bestående av medlemmar som inte ingår i dagens styrelse, tillsätts av stämman som snarast tar fram en plan för;
 1. bättre information till medlemmarna,
 2. hur medlemmarna ska ges bättre möjlighet att komma till tals,
 3. hur styrelsen ska engagera medlemmarna mer i sin boendemiljö.
Alla medlemmar ska ges möjlighet att lämna sina synpunkter på denna plan och arbetsgruppens färdiga resultat presenteras på en extrastämma som styrelsen kallar till under hösten, då beslut också tas.

Plan för bättre information och engagemang 4 sid.

lgh 47 - 2010-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum

Motion #25 - Styrelsen ska svara medlemmarna!
Styrelsen bryter mot lagen

Jag yrkar att;
 1. Det fastställs en gång för alla att medlemmarnas frågor ska besvaras.

 2. För alla skrivelser som kommer till styrelsen via mejl ska snarast mottagningsbekräftelse skickas.

 3. Alla frågor via mejl ska snarast besvaras via mejl av styrelsen.
Styrelsen ska svara medlemmarna! - Styrelsen bryter mot lagen 3 sid.

lgh 47 - 2010-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum

Motion #26 - Inga anonyma skrivelser från styrelsen

Jag yrkar att;
 1. För de skrivelser som kommer till medlemmarna ska namn finnas med på den person som skrivit skrivelsen.
Inga anonyma skrivelser från styrelsen 2 sid.

lgh 47 - 2010-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum

Motion #27 - Info om kommande styrelsemöten

Jag yrkar att;
 1. Styrelsen ska informera medlemmarna om när styrelsens möten är planerade fram till nästa årsstämma. Vid justeringar av dessa tider så informeras även medlemmarna om detta (t.ex. på föreningens webbplats).

 2. Styrelsen ska skriftligen informera medlemmen omedelbart efter styrelsemötet om styrelsens beslut efter att medlemmens ärende behandlats.

 3. Styrelsen ska i god tid innan stämma informera medlemmarna om vilket datum som stämman planerats till. För årsstämman, minst tre månader i förväg.
Info om kommande styrelsemöten 3 sid.

lgh 47 - 2010-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum

Motion #28 - Föreningens budget

Jag yrkar att;
 1. Medlemmarna ska få tillgång till föreningens budget i skriftlig form varje år, direkt efter att den färdigställts.
Föreningens budget 1 sid.

lgh 47 - 2010-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum

Motion #29 - Prognos på månadsavgifter

Jag yrkar att;
 1. En kvalificerad prognos på de närmaste fem årens månadsavgifter ska presenteras i varje årsredovisning.
Prognos på månadsavgifter 1 sid.

lgh 47 - 2010-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum

Motion #30 - Föreningens fastighetsförsäkring

Jag yrkar att;
 1. Föreningens avtal för fastighetsförsäkringen ska läggas ut på föreningens webbplats i sin helhet (och en skriftlig kopia lånas ut till den som så önskar).
Föreningens fastighetsförsäkring 1 sid.

lgh 47 - 2010-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum

Motion #31 - Utökad stämmodagordning

Jag yrkar att;
 1. "Styrelsens planering" ska behandlas på ordinarie föreningsstämma. Dagordningen till årsstämman utökas med följande punkter;
  • Godkännande av mål för verksamheten.
  • Godkännande av styrelsens planering.
Utökad stämmodagordning 1 sid.

lgh 47 - 2010-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum

Motion #32 - 10-års kalkylen

Jag yrkar att;
 1. Föreningens underhållsplan med 10-årskalkyl ska läggas ut på föreningens webbplats (och kopior lånas ut till de medlemmar som önskar låna denna).
10-års kalkylen 1 sid.

lgh 47 - 2010-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum

Motion #33 - Mål för verksamheten

Jag yrkar att;
 1. Föreningens stämma (inte styrelsen) ska formulera minst fem mål. Målen ska vara tidsbestämda.

 2. På varje årsstämma går stämman igenom dessa mål och gör en bedömning över hur mycket som uppnåtts och i vilken grad, tillsammans med ev. justeringar/tillägg av mål.

 3. En boendeenkät om detta delas ut där alla själva får föreslå vilka mål föreningen ska ha och dessa presenteras sedan på en extrastämma till hösten då beslut tas om vilka mål som ska gälla.
Mål för verksamheten 1 sid.

lgh 47 - 2010-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum

Motion #34 - Sänkning av revisorsarvode

Jag yrkar att;
 1. Om inte konkreta och skriftliga krav ställs på prestation för de interna lekmannarevisorerna ska arvodet till de interna lekmannarevisorerna sänkas till max 7.000 kr, förslagsvis 2.000 kr totalt.
Sänkning av revisorsarvode 1 sid.

lgh 47 - 2010-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum

Motion #35 - 300.000 kr i stämmokostnader

Jag yrkar att;
 1. Det beslutas en gång för alla att styrelsen inte får åsamka medlemmarna en så hög kostnad för stämmorna.

 2. Styrelsen ska själv besvara och utreda motioner och inte anlita HSB eller någon annan för detta, utom för utredning av motion där extern kompetens måste anlitas pga att kompetens inom föreningen saknas, men då ska detta särredovisas (det har dock aldig inträffat i denna förenings historia att någon motion utretts).

 3. Stämmokostnader ska detaljredovisas varje år i fortsättningen (för att slippa att frågor om detta måste ställas på varje stämma).
300.000 kr i stämmokostnader 3 sid.

lgh 47 - 2010-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum

Motion #36 - Utdelning av motioner

Jag yrkar att;
 1. Kopior av alla motioner delas ut senast tre veckor efter datumet för när motioner senast ska vara inlämnade.

 2. Motionerna läggs ut på föreningens webbplats, allteftersom motionerna lämnas in.
Utdelning av motioner 2 sid. (Tot 19 sid.)

lgh 47 - 2010-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum

Motion #37 - F.d. mattpiskningsrum

Jag yrkar att;
 1. Samtliga lokaler ska tydligt redovisas i årsredovisningen,
  - inte bara var de finns utan även
  - exakt vad de använts till, och
  - vem som hyr respektive lokal, och
  - från när lokalen hyrs samt till vilket datum, och
  - exakt vad varje lokal ev. inbringat i hyra (hyra/månad), samt
  - dess kostnader
  (redovisat per lokal).

 2. Stämman beslutar på årsstämman (varje år) hur lokalerna ska utnyttjas.

 3. "Mattpiskningsrum" i 3:an görs om till pingis-rum (den som ev. hyr denna lokal kastas ut).
F.d. mattpiskningsrum 2 sid.

lgh 47 - 2010-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum

Motion #38 - Fritidslokalen
Styrelsen bryter mot lagen

Jag yrkar att;
 1. Stämman tar fram en plan för bättre utnyttjande av fritidslokalen.
  Lämpligen genom att en för detta kompetent arbetsgrupp tillsätts för att utreda detta där alla medlemmar ges en möjlighet att ge sina synpunkter, och där resulatet redovisas på en extrastämma till hösten, för beslut av stämman.

 2. Alla intäkter/kostnader för fritidslokalen ska redovisas separat och tydligt i årsredovisningen (inkl. till årsstämman 2009, så att medlemmarna slipper ställa frågorna om detta på själva stämman).
Fritidslokalen - Styrelsen bryter mot lagen 2 sid.

lgh 47 - 2010-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum

Motion #39 - Anbud administration/förvaltning

Jag yrkar att;
 1. Styrelsen ska redovisa den senaste upphandling som styrelsen gjort av ekonomisk förvaltning;
  1. Vilka gick offertförfråga ut till och exakt när?
  2. Vem utformade offertförfrågan?
  3. Hur gick upphandlingen till?
  4. Vilka svar kom in från vem och till vilka priser?
  5. Vad var det som gjorde att styrelsen beslutade sig för den som styrelsen beslutade sig för (läs: HSB Malmö)?

  Styrelsen lär i vanlig ordning inte besvara dessa frågor, men det innebär bara att medlemmarna tvingas att utkräva ett detaljerade svar på stämman. Styrelsen belastar därmed stämman med onödig tid, och enbart i syfte att försöka skydda sig själv.

 2. Styrelsen ska ta in offerter från minst 4 aktörer när det gäller administration/förvaltning.

 3. Detta ska naturligtvis ske i frånvaro av HSB-representanten (som inte ens får närvara vid diskussionen om detta i styrelsen).

 4. Styrelsen lägger ut detta uppdrag på någon extern och neutral part, med dokumenterad kompetens för detta.

 5. I det slutgiltiga valet måste stor vikt fästas vid att en extern och neutral part skriver årsredovisningen.

 6. Resultatet ska redovisas snarast skriftligt för medlemmarna med motiveringar för varför den som valts, valdes.
Anbud administration/förvaltning 3 sid.

lgh 47 - 2010-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum

Motion #40 - Olika bevakningsområden

Jag yrkar att;
 1. Styrelsen ska skriftligen besvara frågan om vad resultatet blev enligt styrelsens svar 2006 där styrelsen skrev att de skulle "titta över ansvarsområdena för att se hur de kan fördelas".

 2. Styrelsen ska dela upp sina uppgifter i olika bevakningsområden och skriftligen informera medlemmarna om detta, så att medlemmarna vet vad de olika ledamöterna sysslar med, och vem som kan vad.
  Medlemmarna ska snarast informeras om resultatet!
Olika bevakningsområden 3 sid.

lgh 47 - 2010-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum

Motion #41 - Vad innebär det att vara justerare?

Jag yrkar att;
 1. För att få lite kvalitet i justerarnas viktiga uppgift så arvoderas justerarna med ett av stämman fastställt arvode.

 2. Stämmoprotokoll läggs ut på föreningens hemsida 3 veckor efter stämman.

 3. Justeringsmännens uppgifter och riktlinjer förs in i protokoll, på webbplats, i informationspärm och övriga för detta lämpliga ställen.

  Här ska det även stå att en primär uppgift inte bara är att kontrollera om de skrivna besluten överensstämmer med vad som bestämdes på stämman, utan även (inte minst viktigt) att allt finns med
Vad innebär det att vara justerare? 2 sid.

lgh 47 - 2010-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum

Motion #42 - Energistatistik för föreningen
Kontroll av förbrukning; fjärrvärme, el, vatten

Jag yrkar att;
 1. Styrelsen ska löpande hålla koll på och föra statistik över kostnaderna för fjärrvärme, el och vatten.

 2. Dessa siffror presenteras löpande på föreningens hemsida (med start från ett antal år tillbaka) så att alla medlemmar kan se utvecklingen för förbrukning och kostnader.

  Energistatistik ska presenteras från minst 2002 och framåt.

 3. Driftskostnaderna med statistik ska redovisas i årsredovisningarna.
Energistatistik för föreningen - Kontroll av förbrukning; fjärrvärme, el, vatten 4 sid.

lgh 47 - 2010-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum

Motion #43 - Besparingsplan

Jag yrkar att;
 1. Styrelsen ska löpande och skriftligt redovisa för alla medlemmar vilka åtgärder styrelsen vidtager, och kommer att vidtaga framöver (på specificerad tid) för att spara pengar för föreningen.
  Detta görs lämpligen i årsredovisning samt på föreningens hemsida.
Besparingsplan 3 sid.

lgh 47 - 2010-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum

Motion #44 - Finanspolicy

Jag yrkar att;
 1. Styrelsen tar fram en finanspolicy för föreningen och presenterar denna för på en extastämma till hösten då stämman tar beslut om denna.
Finanspolicy 1 sid.

lgh 47 - 2010-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum

Motion #45 - Maxbelopp / utgiftstak

Jag yrkar att;
 1. Det bestäms att i alla frågor där kostnader (utöver löpande fakturor i stil med värmekostnader) kan tänkas överskrida ett belopp av totalt förslagsvis 50.000 kr (inberäknat alla kostnader som kan härröras till den aktuella posten, även nära framtida drifts- och underhållskostnader) så måste beslut om detta tas av på en av styrelsen kallad stämma.
Maxbelopp / utgiftstak 2 sid.

lgh 47 - 2010-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum

Motion #46 - Definition av vad styrelsen kan besluta om

Jag yrkar att;
 1. Följande regel införs för styrelsen (som sedan läggs in i stadgarna):
  Styrelsen ska ägna sig åt underhåll, och beslutsbehörigheten begränsas till detta område. Exempel på underhåll är att byta ut utrangerade tvättmaskiner till nya och mer funktionsdugliga sådana, inom ramen för vad som kan betecknas som normalt löpande underhåll (och där "produkten" som utbyte sker till inte mer än försumbart överstiger priset för en "produkt" med motsvarande funktion som idag).

  Allt annat - dvs allt som inte går att hänföra till normalt underhåll - är föremål för stämmobeslut. Att t.ex. ändra om en del av en gården är inget underhåll av föreningen och beslut om en standardhöjande åtgärd eller väsentlig förändring av denna typ måste således tas på en stämma.
Definition av vad styrelsen kan besluta om 3 sid.

lgh 47 - 2010-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum

Motion #47 - Utnyttja kompetensen i föreningen
Ingen juridisk kompetens i styrelsen!

Jag yrkar att;
 1. Det beslutas att styrelsen är skyldig att utnyttja medlemmarnas olika kompetenser på bästa sätt.

  Styrelsen ska till styrelsemöten adjungera medlemmar inom de områden där medlemmarnas kompetens kan tillföra kunskaper till styrelsen och för de beslut som tas. Alldeles särskilt viktigt är då den juridiska kompetensen, som behövs i de flesta frågor.

 2. Styrelsen ska aktivt inhämta information bland alla medlemmar om vilka som är beredda att ställa upp inom vilka områden.

 3. I årsredovisningen redogör styrelsen sedan kortfattat hur medlemmarnas kompetens utnyttjats under året.
Utnyttja kompetensen i föreningen. Ingen juridisk kompetens i styrelsen! 1 sid.

lgh 47 - 2010-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum

Motion #48 - Genomförande av motioner

Jag yrkar att;
 1. De motioner som bifalles av stämman ska - om inget annat specifikt beslutas - genomföras snarast, men som allra senast innan nästa årsstämma.
Genomförande av motioner 1 sid.

lgh 47 - 2010-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum

Motion #49 - Vattenskada
Nödvändigt med snabb reaktion

Jag yrkar att;
 1. En utförlig anvisning (om vad tillstånd behövs för och hur processen ska gå till för bostadsrättshavare som önskar bygga om) tas fram av för denna uppgift lämpliga personer. Resultatet delas sedan ut till alla, och alla nya medlemmar får denna anvisning.

 2. En policy tas fram för hur kostnaderna ska fördelas vid skador som uppstår i föreningen. Detta tas fram av för detta lämpliga personer i en av stämman utsedd arbetsgrupp.
  Resultatet redovisas inför och på en extrastämma till hösten (som styrelsen kallar till), för beslut av stämman.

 3. En av stämman utsedd arbetsgrupp undersöker alternativa fastighetsförsäkringar där fastighetsförsäkringen täcker åldersavdrag (upp till en viss nivå).
  Resultatet redovisas inför och på en extrastämma till hösten (som styrelsen kallar till), för beslut av stämman.

  En försäkring där åldersavdrag ej görs på arbetet ska eftersträvas och prioriteras i det slutgiltiga valet.

 4. Alla medlemmar - eller de medlemmar som så önskar - ska få HSB:s broschyr "Vägledning för hantering av vattenskador".

 5. Det är styrelsens skyldighet att skyndsamt undersöka misstänkta vattenskador som medlemmarna rapporterat till styrelsen.

  Detta brister styrelsen tyvärr i och därför måste stämman förklara för styrelsen att detta ingår i styrelsens uppgifter.
Vattenskada - Nödvändigt med snabb reaktion 6 sid.

lgh 47 - 2010-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum

Motion #50 - Checklista

Jag yrkar att;
 1. Föreningen ska ta fram en checklista att användas vid en
  - vattenläcka,
  - brand eller
  - annan krissituation.
  Dels för styrelsen och dels för medlemmen.
  Denna lista ska delas ut till alla medlemmar.

  Detta görs lämpligen av en för detta kompetent arbetsgrupp som stämman tillsätter.
Checklista 1 sid.

lgh 47 - 2010-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum

Motion #51 - Upphandling, städavtalet
Behovsöversyn, sänkning av kostnader

Jag yrkar att;
 1. Styrelsen ska för medlemmarna skriftligt redovisa den senaste upphandlingen av städning;
  1. Vilka gick anbudsförfrågan ut till?
  2. Vem utformade anbudsförfrågan?
  3. Hur gick upphandlingen till?
  4. Vilka svar kom in från vem och till vilka priser?
  5. Vad ingår övergripande i städavtalet (enb. trappuppgångar?)?
  6. Vad var det som gjorde att styrelsen beslutade sig för den som styrelsen beslutade sig för?

  Styrelsen lär som vanligt inte besvara dessa frågor, men det innebär bara att medlemmarna tvingas att utkräva detaljerade svar på stämman. Styrelsen belastar därmed stämman med onödig tid, och enbart i syfte att försöka skydda sig själv, inte för föreningens bästa.

 2. Styrelsen ska ta in anbud från minst 4 aktörer.

 3. Stämman ska ställa krav på att avtal med städning tecknas på max 2 år och att resultatet från varje upphandling av städning redovisas medlemmarna i årsredovisningen, så att medlemmarna kan känna sig trygga i att detta sköts på rätt sätt.
Upphandling, städavtalet - Behovsöversyn, sänkning av kostnader 2 sid.

lgh 47 - 2010-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum

Motion #52 - Upphandling, trädgårdsskötsel

Jag yrkar att;
 1. Styrelsen ska för medlemmarna redovisa den senaste upphandlingen av trädgårdsskötsel;
  1. Vilka gick anbudsförfrågan ut till?
  2. Vem utformade anbudsförfrågan?
  3. Hur gick upphandlingen till?
  4. Vilka svar kom in från vem och till vilka priser?
  5. Vad ingår övergripande i trädgårdsavtalet?
  6. Vad var det som gjorde att styrelsen beslutade sig för den som styrelsen beslutade sig för?

  Styrelsen lär i vanlig ordning inte besvara dessa frågor, men det innebär bara att medlemmarna tvingas att utkräva detaljerade svar på stämman. Styrelsen belastar därmed stämman med onödig tid, och enbart i syfte att försöka skydda sig själv, inte för föreningens bästa.

 2. Styrelsen ska alltid ta in anbud från minst 4 aktörer.

 3. Stämman ska ställa krav på att avtal med trädgårdsskötsel tecknas på max 2 år och att resultatet från varje upphandling av trädgårdsskötsel redovisas medlemmarna i årsredovisningen, så att medlemmarna kan känna sig trygga i att detta sköts på rätt sätt.

 4. Det underlag som ingår i anbudsförfrågan för trädgårdsskötsel ska presenteras skriftligt för alla medlemmar så att varje medlem vet vad som ingår i arbetsbeskrivningen för den trädgårdsskötsel som görs.
Upphandling, trädgårdsskötsel 2 sid.

lgh 47 - 2010-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum

Motion #53 - Kollektivt bostadsrättstillägg

Jag yrkar att;
 1. Styrelsen går snarast ut med en enkätförfrågan till samtliga medlemmar om vilka som har bostadsrättstillägg. Undersökning av fördelar/nackdelar med kollektivt bostadsrättstillägg utreds.
  Resultatet presenteras skriftligt för medlemmarna inom 2 månader, och sedan tas beslut på om bostadsrättstillägg ska tecknas kollektivt.
  Detta beslut tas på en extrastämma till hösten som styrelsen kallar till.

 2. Upphandling ska göras av fastighetsförsäkring, med minst tre olika aktörer och där möjlighet till gemensamt bostadsrättstillägg finns.

 3. Styrelsen ska redovisa ev. tidigare gjorda upphandlingar av fastighetsförsäkringen.
Kollektivt bostadsrättstillägg 2 sid.

lgh 47 - 2010-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum

Motion #54
Föreningen står för yt- och tätskikt vid underhåll

Jag yrkar att;
 1. Föreningen ska ha en fastighetsförsäkring som täcker åldersavdrag för medlemmarna, och medlemmarna ska skriftligen informeras i detalj om vad som gäller avseende detta.

 2. Föreningen ska ta fram ett regelverk där medlemmen inte ska behöva stå för något i händelse av att medlemmens lägenhet påverkas pga underhåll/reparation av det som ligger inom föreningens ansvarsområde.

 3. Föreningen ska undersöka och ta fram en skrivelse om och hur en medlem kompenseras i det fall medlemmen inte kan nyttja sin lägenhet pga reparationer/underhåll av sin lägenhet.
Föreningen står för yt- och tätskikt vid underhåll 3 sid.

lgh 47 - 2010-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum

Motion #55 - Redovisning av konferenser

Jag yrkar att;
 1. De förtroendevalda som deltar i konferenser ska strax efter konferensen skriftligt redovisa väsentliga fakta för alla medlemmar i föreningen vad som togs upp på konferensen, vad de lärt sig, och vad som kan vara applicerbart på vår egen förening.

 2. De som ev. deltagit i ovan nämnda konferens 2009 ska skriftligt i svaret till denna motion presentera en redovisning från konferensen.

 3. Konferenser (ej kostnadsfria dylika) för förtroendevalda ska årligen godkännas av stämman, med hänsyn till innehållet i konferensen.

 4. Styrelsen ska redogöra för om någon tagit ut ersättning för förlorad arbetsinkomst för fredagen den 30 januari 2009, och i så fall för hur mycket!

 5. En maxsumma ska sättas för konferenser av stämman varje år.

 6. En maxsumma ska sättas för utbildning av stämman varje år.

 7. Det fastställs vem som ska kunna gå på konferenser på medlemmarnas bekostnad.
Redovisning av konferenser 3 sid.

lgh 47 - 2010-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum

Motion #56 - Intervju med styrelsen

Jag yrkar att;
 1. Styrelsen, samt styrelsens suppleanter, ska vara skyldiga att ställa upp på enskilda intervjuer och gruppintervju med valberedningen.

 2. Samma sak för övriga förtroendevalda.

 3. Styrelsen (inkl. HSB-ledamoten) ska varje år skriftligt besvara valberedningens frågor. Som standard ingår då bl.a. följande frågor;
  - Vilka ledamöter och suppleanter har varit närvarande på vilka möten sedan föregående årsstämma?
  - Har kallelse till möten för styrelsen alltid skett korrekt?
  - Har suppleant, och i så fall vilka, kallats till alla möten?
  - Har någon suppleant trätt in som ersättare för ledamot (i så fall vem, för vem och när)?

  Ovanstående är primära frågor för att valberedningen ska kunna utföra sina uppgifter, och en styrelse får aldrig försöka hemlighålla viktiga uppgifter på det sätt som denna styrelse gör.
  Styrelsen måste vara skyldig att svara på frågor från valberedningen, eftersom detta är så extremt viktigt för föreningen.

 4. Ovanstående frågor ska även besvaras i årsredovisningen, så att stämman slipper uppta onödig tid på stämman med dessa frågor.
Intervju med styrelsen 1 sid.

lgh 47 - 2010-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum

Motion #57 - Revisorernas berättelse

Jag yrkar att;
 1. Lekmannarevisorerna ska i årsredovisningen konkret svara på frågorna;
  - Hur har ni bedrivit ert arbete under året?
  - Vad har ni kontrollerat mer specifikt?
  - Vad har ni löpande kontrollerat under året, och när?
  - Har ni hittat några fel eller konstigheter i åsredovisningen?
  - Har det funnits något som ni anmärkt på under året, i så fall vad?
  - Vad blev resultatet av revisorernas uppföljning av stämmobeslut?

 2. Den externa revisorn ska skriva under årsredovisningen innan föreningens lekmannarevisorer skriver under (dvs den externa revisorns namn ska stå överst i revisionsberättelsen).
Revisorernas berättelse 2 sid.

lgh 47 - 2010-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum

Motion #58 - Medlemsenkät om information

Jag yrkar att;
 1. En från styrelsen fristående arbetsgrupp ska gå ut med en enkät till alla medlemmar med förfrågan om ifall de upplever informationen från styrelsen som tillfredsställande eller om de vill ha mer information.

  Samt med ett antal tillhörande frågor som är lämpliga att ställa i ämnet för att få en bättre inblick i hur medlemmarna vill ha det (t.ex. om man som enskild medlem några gånger under året vill kunna föra fram sina synpunkter till alla övriga medlemmar i föreningen).

  Arbetsgruppen sammanställer undersökningen och presenterar den skriftligt för alla medlemmar, via ett utskick som styrelsen kopierar upp.

  På en extrastämma till hösten som styrelsen kallar till så behandlas sedan denna fråga, och beslut tas om hur informationen ska kunna förbättras med ledning av resultatet från enkäten.

 2. Styrelsen ska svara på frågorna;
  Tycker styrelsen att styrelsen skött informationen till medlemmarna bra, eller på vilka olika sätt tycker styrelsen att informationen kunde varit bättre?

  Exakt på vilka sätt vill styrelsen rent konkret förbättra informationen till medlemmarna?
Medlemsenkät om information 1 sid.

lgh 47 - 2010-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum

Motion #59 - Extrastämma om motioner, etc.

Jag yrkar att;
 1. Styrelsen ska alltid kalla till en extrastämma till hösten, där bl.a. styrelsen redogör för;
  - vad styrelsen har gjort,
  - vad som är på gång,
  - vilka stämmobeslut som styrelsen genomfört och hur,
  - vilka stämmobeslut som är kvar att göra under året, och
  - när dessa beslut beräknas vara genomförda och klara.
Extrastämma om motioner, etc. 2 sid.

lgh 47 - 2010-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum

Motion #60 - Balkonginglasningstillstånd
Styrelsen bryter mot lagen

Jag yrkar att;
 1. Frågan om balkonginglasning, kollektivt bygglov och kostnader ska utredas av styrelsen och snarast (senast inom 2 månader, om detta inte är gjort innan stämman, vilket man bara kan hoppas) skriftligt redovisa resultatet för medlemmarna.
Balkonginglasningstillstånd - Styrelsen bryter mot lagen 2 sid.

lgh 47 - 2010-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum

Motion #61 - Vaktmästartjänsten, arbetsbeskrivning

Jag yrkar att;
 1. Vaktmästarens arbetsuppgifter ska redovisas skriftligt för alla medlemmar.
Vaktmästartjänsten, arbetsbeskrivning 2 sid.

lgh 47 - 2010-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum

Motion #62 - Åtgärdslista för avtal och motioner

Jag yrkar att;
 1. Styrelsen ska ha en åtgärdslista som alltid följer med styrelseprotokollen där samtliga avtal ingår med datum för när avtalen senast ska sägas upp.

  I denna åtgärdslista ska även samtliga sedan tidigare år av stämman tagna beslut, tillsammans med datum för när dessa senast ska utföras, följa med.

 2. Ny upphandling ska göras varje gång ett avtal går ut (t.ex. för städning, trädgårdsskötsel, administrativ förvaltning, etc).
Åtgärdslista för avtal och motioner 1 sid.

lgh 47 - 2010-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum

Motion #63 - Beslutsliggare, viktig

Jag yrkar att;
 1. Styrelsen är skyldig att föra beslutsliggare, och det protokollförs vilka styrelseledamöter som utsetts som huvudansvariga för detta.

 2. Beslutsliggaren ska kontrolleras av de föreningsvalda revisorerna.

 3. Revisorerna ska skriftligt redogöra i årsredovisningen alla eventuella anmärkningar på beslutsliggaren.
Beslutsliggare 1 sid.

lgh 47 - 2010-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum

Motion #64 - Vilka suppleanter har kallats till vad?

Jag yrkar att;
 1. Styrelsen ska svara på frågan om exakt;
  -vilka styrelsesuppleanter som kallats till vilka av styrelsens möten,
  -vilka styrelsesuppleanter som närvarat vid vilka styrelsemöten,
  -vilka som närvarat på varje möte som styrelsen haft.

 2. Styrelsen ska också svara på frågan om vilka beslut som togs på de möten som suppleanter kallats till (redovisning från styrelsen i form av beslut per suppleant).

 3. Styrelsen ska skriftligen svara på frågan om ifall tillfredsställande beslutsunderlag givits i tillfredsställande tid för alla beslut, till alla med rösträtt på alla styrelsemöten där beslut tagits av styrelsen.

 4. Styrelsen ska skriftligen svara på frågan om ifall någon reserverat sig mot något beslut, vem som gjort detta och för vilka beslut.

 5. Styrelsen ska skriftligen varje år, senast tre veckor innan motionstiden gått ut, skriftligen ge valberedningen ovanstående information.

 6. Ovanstående ska skriftligen redovisas av styrelsen i årsredovisningarna framöver (så att frågor om detta inte behöver uppta helt onödig tid på stämmorna).
Vilka av styrelsens suppleanter har kallats till vilka möten? 1 sid.

lgh 47 - 2010-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum

Motion #65 - Inventariebok

Jag yrkar att;
 1. Styrelsen ska skriftligen och detaljerat redovisa allt om föreningens inventariebok (i svaret till denna motion).

 2. Styrelsen ska föra en detaljerad inventariebok.

 3. Två ledamöter i styrelsen ska utses som huvudansvariga för innehållet i inventarieboken, och medlemmarna ska informeras årligen (i årsredovisning) vem styrelsen utsett till detta och under vilken period.

 4. Inventarieboken ska regelbundet kontrolleras av de föreningsvalda revisorerna.

 5. De föreningsvalda revisorerna ska (i årsredovisningen) skriftligt redogöra för hur de kontrollerat föreningens inventariebok under de senaste åren, och vilka fel de i så fall hittat.
Inventariebok 2 sid.

lgh 47 - 2010-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum

Motion #66 - Betonghäckar bort !!!

Jag yrkar att;
 1. Det ska löpande ske en rotation på styrelseledamöter och suppleanter!
  Ingen ska sitta längre än tre år i sträck.
Betonghäckar bort !!! 1 sid.

lgh 47 - 2010-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum

Motion #67 - Fuktkontroll

Jag yrkar att;
 1. Fuktkontroll görs i alla lägenheter,
  alternativt så samordnar föreningen en renovering av samtliga badrum som inte renoverats den senaste tiden.
Fuktkontroll - Våtrumskontroll 2 sid.

lgh 47 - 2010-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum

Motion #68 - Periodiseringsfel oacceptabelt

Jag yrkar att;
 1. Alla frågor som besvaras med "periodiseringsfel" ska senast två veckor efter stämman skriftligen redovisas för samtliga medlemmar på vilket sätt detta fel uppkommit och hur det periodiserats fel samt vad som egentligen gäller.

 2. Periodiseringsfel, precis som alla övriga fel i redovisningen, ska självfallet tydligt redovisas fullt ut i nästa års årsredovisning.
Periodiseringsfel oacceptabelt 1 sid.

lgh 47 - 2010-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum

Motion #69 - Årlig stadgeenlig besiktning

Jag yrkar att;
 1. Allt ska redovisas för medlemmarna avseende vad som kommit fram från den årliga besiktningen (dvs inte som t.ex. 2004-2005 där det står "I korthet kan följande berättas ur besiktningsprotokollet").

 2. Inte bara styrelsen ska närvara vid besiktningen, utan även de interna revisorerna. Även styrelsesuppleanter ska kallas till besiktningen.

 3. Det ska framgå från årsredovisningen exakt vilka förtroendevalda och ev. externa experter som närvarat vid besiktningen.

 4. Om en punkt återkommer från ett år till ett annat så ska styrelsen ge en förklaring till detta i årsredovisningen.

  Om en punkt inte återkommer från ett år till ett annat trots att ingen åtgärd vidtagits ska styrelsen ge en förklaring till detta i årsredovisningen (dvs varför ingen åtgärd gjorts).

 5. Varje punkt som anmärkts på vid besiktningen ska i årsredovisningen åtföljas av en planerad tidpunkt för när det ska åtgärdas, alternativt när det åtgärdades.
Årlig stadgeenlig besiktning 2 sid.

lgh 47 - 2010-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum

Motion #70 - Specifikation av underhållskostnader

Jag yrkar att;
 1. En specifikation av löpande och periodiskt underhåll ska ingå i varje årsredovisning.
Specifikation av underhållskostnader 2 sid.

lgh 47 - 2010-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum

Motion #71 - Kostnader för förtroendevalda/personal
"Övriga arvoden/ersättningar"

Jag yrkar att;
 1. Samtliga kostnader som är direkt kopplade till förtroendevalda och personal ska placeras under tydliga poster för detta under rubriken "Förtroendevalda och personalkostnader" i årsredovisningen.

 2. Under "Förtroendevalda och personalkostnader" i årsredovisningen får posterna "Övriga arvoden", "Övriga ersättningar" eller liknande aldrig förekomma. Allt ska specificeras här så att inga frågetecken finns om vad som är vad eller vad som hör till vad och vem.

 3. Suppleanternas arvode ska vara en separat post i årsredovisningen.
Kostnader för förtroendevalda/personal - "Övriga arvoden/ersättningar" 1 sid.

lgh 47 - 2010-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum

Motion #72 - Ombud/biträde
Styrelsen begår lagbrott

Jag yrkar att;
 1. Föreningens stadgar ändras omedelbart så att varje medlem får ta med sig ett juridiskt ombud.

 2. Föreningens stadgar ändras omedelbart så att varje medlem får ta med sig ett valfritt biträde.
Ombud/biträde - Styrelsen bryter mot lagen 3 sid.

lgh 47 - 2010-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum

Motion #73 - Utträde ur HSB Malmö

Jag yrkar att;
 1. En för uppgiften kompetent arbetsgrupp (arvoderad?) tillsätts av stämman för att ta fram fördelar och nackdelar med att föreningen är medlem i HSB Malmö.

  Alla medlemmar ges möjlighet att ge sina synpunkter på det material som denna arbetsgrupp tar fram.

  Resultatet presenteras skriftligt på en höststämma som styrelsen kallar till, där stämman sedan fattar beslut om hur vi ska gå vidare i frågan.
Utträde ur HSB Malmö 2 sid.

lgh 47 - 2010-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum

Motion #74 - Löpande uppdaterad informationspärm

Jag yrkar att;
 1. Styrelsen ska redogöra för informationspärmen/boendepärmen;
  - Vem ska den delas ut till (löpande till nya medlemmar)?
  - Vad ska den innehålla?
  - Vad kommer att tillföras, enligt styrelsens planering?
  - Vem tar fram informationen för denna pärm?
  - Vilka ledamöter har utsetts av styrelsen som ansvariga för pärmen?
  - Hur kommer medlemmarna bli delaktiga i vad pärmen ska innehålla?
  - Hur ska informationspärmen uppdateras?
  - Vad ska målet vara med denna informationspärm?
  - Etc?

 2. Informationspärmen ska årligen uppdateras.

 3. Skriftlig medlemsinformation (vad är på gång, vad har gjorts, tips, enkäter, etc) delas ut minst 4 ggr per år, med jämn periodicitet.
Löpande uppdaterad informationspärm 4 sid.

lgh 47 - 2010-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum

Motion #75 - Övergripande riktlinjer för stämmor

Jag yrkar att;
 1. Riktlinjer för hur stämmor ska genomföras tas fram,
  där det tydligt ska framgå att motioner alltid ska behandlas med respekt och att
  mötesordförande är skyldig att omedelbart stoppa hätska attacker mot motionärer.

  Särskilt viktigt är hur stämma och mötesordförande ska agera när stämmodeltagare beter sig illa.

  Riktlinjerna tas fram av en arbetsgrupp med kompetens för detta.
Övergripande riktlinjer för stämmor 3 sid.

lgh 47 - 2010-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum

Motion #76 - Styrelsen ska visa sig på stämmor

Jag yrkar att;
 1. På stämmor i denna förening så ska hela styrelsen sitta på scenen så att medlemmarna kan se vilka som ingår i styrelsen och kunna ställa frågor till alla.

 2. Det vore ett plus om även revisorerna fanns med på stämman på scenen så att medlemmarna får se vilka dessa är, och jag yrkar att så ska ske fortsättningsvis.

  Alldeles särskilt i behandlingen av motionerna eftersom mycket av motionerna berör dem.
Styrelsen ska visa sig på stämmor 1 sid.

lgh 47 - 2010-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.
  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan


© 2010 - Uppdaterad 2015-03-12