Motion #27 - Info om kommande styrelsemöten

Bland annat för att medlemmarna ska veta när deras ärenden behandlas måste styrelsen informera om när styrelsen planerat in sina styrelsemöten. Så sker i många föreningar idag, och det är något som gagnar alla medlemmar.

Styrelsen i vår förening ser det tyvärr som ett problem om medlemmarna skulle känna till när styrelsen har sina möten.

Mina motioner i denna fråga redovisas här nedan.
Motion 17-12 - Info om kommande styrelsemöten

Jag föreslår att styrelsen i föreningen ska göra som många andra föreningar och lägga ut datum för det kommande årets ordinarie styrelsemöten på föreningens webbplats.

Detta så att medlemmarna vet när deras ärenden kommer att behandlas.

I detta schema ingår datum för nästa årsstämma.

Eftersom styrelsen ändå alltid gör detta schema så finns det ingen anledning att hemlighålla denna väsentliga information för medlemmarna.

Styrelsens svar år 2006 på denna motion (17-12)
Styrelsen har väldigt svårt att gå ut med datum för sina möten då vi ej kan planera för längre tid framöver på grund av våra arbeten.

Styrelsen anser därmed motionen besvarad.
Styrelsen protokollförde beslutet så som styrelsen formulerat svaret till motionen inför årsstämman, med tillägget "Stämman: Bifaller".

Mina kommentarer till styrelsens svar (17-12) med förslag

Datum för kommande styrelsemöte
Då kan jag informera styrelsen om att normalt förfaringssätt i föreningsstyrelser är att man bestämmer möten preliminärt för ett år framåt. Detta fungerar för alla andra styrelser, där ledamöterna inte ser sina arbeten som hinder för att boka in möten.

Att göra så här är mer eller mindre ett måste för att styrelsen ska kunna planera sitt arbete och fungera normalt, så att alla ledamöter kan komma till styrelsemötena. Sedan finns det inget som hindrar att datumen justeras allteftersom (och då ska dessa nya datum naturligtvis delges medlemmarna).

Fråga till styrelsen:
Om styrelsen inte arbetar som andra föreningar, vilket skäl vill styrelsen då uppge för att medlemmarna inte ska kunna få datum för nästa styrelsemöte i samband med att styrelsen vet detta själv?

Det hade varit så lätt för styrelsen att svara medlemmarna att styrelsen självfallet skulle ge medlemmarna denna information, men inte ens en så enkel sak vill styrelsen göra för medlemmarna.

Datum för nästa årsstämma
Styrelsen besvarade inte ens punkten om att i god tid informera medlemmarna om datum för nästa årsstämma. Styrelsen måste boka lokal för stämma ibland kanske ett halvt år i förväg.
Vad är styrelsens skäl för att hemlighålla datum för kommande stämma för medlemmarna?

Jag föreslår att styrelsen i föreningen ska göra som många andra föreningar och lägga ut datum för det kommande årets ordinarie styrelsemöten på styrelsens webbsajt.


Styrelsens svar år 2007 på motion 17-12
Styrelsen ser ingen anledning varför medlemmarna skall få del av styrelsens kommande interna möten, då medlemmarna inte har tillträde till dessa möten.

Om en medlem har ett specifikt ärende, som skall tas upp på ett styrelsemöte, och vill veta när ärendet skall behandlas, så kommer styrelsen naturligtvis att informera medlemmen.

Ordinarie föreningsstämma skall enligt §12 i föreningens stadgar hållas årligen för februari månads utgång. Kallelse får enligt § 13 i föreningens stadgar utfärdas tidigast fyra veckor före stämman och skall utfärdas senast två veckor före ordinarie föreningsstämma. Styrelsen ser inget behov av att ytterligare informera medlemmarna om när ordinarie föreningsstämma skall hållas.

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.

Mina kommentarer till styrelsens svar 2007 (17-12)

"Styrelsen ser ingen anledning varför medlemmarna skall få del av styrelsens kommande interna möten, då medlemmarna inte har tillträde till dessa möten", skriver styrelsen.
Vi är mycket väl medvetna om att styrelsen inte ser någon anledning till att medlemmarna ska ha mer än minsta möjliga information, men menar styrelsen att bara för att styrelsen inte ser någon anledning så är det ett skäl för att styrelsen inte ska informera om dessa möten?

Jag kan ge goda skäl till varför medlemmarna ska ha denna information!
Ett av dessa är att medlemmarna ska kunna veta när deras ärende behandlas.
Detta är särskilt viktigt i en brf som denna där informationen i övrigt är under all kritik.

"Om en medlem har ett specifikt ärende, som skall tas upp på ett styrelsemöte, och vill veta när ärendet skall behandlas, så kommer styrelsen naturligtvis att informera medlemmen", skriver styrelsen.
Ja, det är just det som är ett av problemen. Styrelsen informerar inte mer än om styrelsen är absolut tvingad att göra så. Förmodligen har det aldrig hänt i föreningens historia att styrelsen informerat en medlem varken före eller efter att medlemmens ärende behandlats av styrelsen.

Vi kan ju se nu svart på vitt att styrelsens ledamöter ljuger sig blåa!
Jag har t.ex. inte informerats av styrelsen om ett enda ärende avseende stambytet och tillhörande frågor.


"Styrelsen ser inget behov av att ytterligare informera medlemmarna om när ordinarie föreningsstämma skall hållas", skriver styrelsen.
Nej, men medlemmarna ser förhoppningsvis detta behov, så att medlemmarna kan planera och så att stämmodeltagandet kan förbättras.


Medlemmarna ska inte veta något?
Som säkert alla förstår så finns det inga problem med att medlemmarna informeras om när kommande styrelsemöten inplanerats. Det är bara styrelsen som tycker att det är bättre ju mindre medlemmarna känner till, oavsett vad det handlar om.

Oacceptabelt att styrelsen ljuger på detta sätt!
Styrelsen ljuger i sitt svar till ovanstående motion, eftersom vi nu kan konstatera att styrelsen inte vill informera om när medlemmens ärende ska behandlas och ej heller vad resultatet blev.

Jag yrkar att;
  1. Styrelsen ska informera medlemmarna om när styrelsens möten är planerade fram till nästa årsstämma. Vid justeringar av dessa tider så informeras även medlemmarna om detta (t.ex. på föreningens webbplats).

  2. Styrelsen ska hålla sitt löfte enligt stämmobeslut;
    "Om en medlem har ett specifikt ärende, som skall tas upp på ett styrelsemöte, och vill veta när ärendet skall behandlas, så kommer styrelsen naturligtvis att informera medlemmen",
    vilket styrelsen än idag inte uppfyllt.

  3. Styrelsen ska skriftligen informera medlemmen omedelbart efter styrelsemötet om styrelsens beslut efter att medlemmens ärende behandlats.

  4. Styrelsen ska i god tid innan stämma informera medlemmarna om vilket datum som stämman planerats till. För årsstämman, minst tre månader i förväg.
lgh 47 - 2010-07-14 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka.

Styrelsens svar, skrivet av HSB, på motsvarande motion 2009 (kom ej medlemmarna till del):
Motion nr 27 om information om kommande styrelsemöten

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:

Styrelsen ser ingen anledning till varför medlemmarna skall få del av tidpunkterna för styrelsens kommande interna möten.
Min kommentar (1): Som vi kan se - inte minst från stryelsens svar på de olika motionerna - så kan vi alla se att styrelsen inte ser någon anledning till att medlemmarna ska få någon information överhuvudtaget.

Om styrelsen hade brytt sig om att läsa denna motion så skulle de se anledningarna till detta, bl.a. för att medlemmarna ska veta när deras ärenden behandlas. Så sker i många föreningar idag, och det är något som gagnar alla medlemmar.

Här kan vi konstatera att styrelsen ytterst sällan behandlar medlemmarnas ärenden, och sällan eller aldrig ger några svar. Då är denna motion av kritisk betydelse.

Styrelsen och HSB får INTE ta ifrån stämman dess roll som föreningens högsta beslutande organ!


Om en medlem har ett specifikt ärende som skall tas upp på ett styrelsemöte, så kommer styrelsen naturligtvis att informera medlemmen om beslutet.
Min kommentar (2-3): Detta är en uppenbart allvarlig lögn. Detta sker inte, och ändå understår styrelsen sig att ljuga alla medlemmarna rakt upp i ansiktet på detta skamliga sätt.

Styrelsen har ingen skyldighet att besvara medlemmars frågor annat än på en föreningsstämma, om dessa frågor berör ett ärende på föreningsstämman.
Min kommentar (?): Styrelseledamöter som uttalar sig på detta sätt har inte i en styrelse att göra!

Vem pratar om skyldighet enligt lag. Här tar jag bara upp vad som är normalt beteende, men som tyvärr inte gäller för styrelsen.

Styrelsen och HSB får INTE ta ifrån stämman dess roll som föreningens högsta beslutande organ!


Ordinarie föreningsstämma skall enligt § 15 i föreningens stadgar hållas årligen, inom sex månader efter den 31 december. Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen finner skäl till det eller om det skriftligen begärs av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga röstberättigade. Kallelse får enligt § 16 i föreningens stadgar utfärdas tidigast fyra veckor före stämman och skall utfärdas senast två veckor före ordinarie och senast en vecka före extra föreningsstämma.

Styrelsen kommer att uppfylla dessa stadgeregler och ser inget behov av att ytterligare informera medlemmarna om när ordinarie eller extra föreningsstämma ska hållas.

Min kommentar (4): Det är naturligtvis tråkigt att styrelsen har denna sorgliga inställning och att styrelsen så totalt brister i respekten mot medlemmarna, men just därför är det viktigt att stämman styr upp detta och kräver bättre förhandsinformation som ökar engagemanget och möjligheterna att påverka sin egen boendesituation!

Styrelsen och HSB får INTE ta ifrån stämman dess roll som föreningens högsta beslutande organ!


Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.
Övriga motioner


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.