Motion #15 - Motioner ska utredas
Effektivisering av stämman

Så här står det på föreningens webbplats;
"Föreningsstämma
Varje år håller föreningen en stämma där alla medlemmar är varmt välkomna att delta.
Vi hoppas att alla medlemmar är med på föreningsstämman för att informera sig om föreningen samt tycka till i de frågor som diskuteras.

Motionera regelbundet
Medlem som vill ta upp något ärende på föreningsstämman kan lämna in en skriftlig motion till styrelsen. Detta ska ske före oktober månads utgång
(
min kommentar: ska vara före februari månads utgång).
Styrelsen behandlar motionen och årsstämman beslutar om att anta, avslå eller kanske ge styrelsen i uppdrag att utreda frågan i motionen.

Du har också rätt att ställa frågor vid årsstämman
".

samt;
"Det är du och dina grannar som äger föreningen
Som bostadsrättsinnehavare har du inte bara del i bostadsrättsföreningens tillgångar utan också i skulderna. Alla i föreningen måste därför ta ansvar. Du har ett särskilt ansvar för din lägenhet men du har också ansvar för fastigheten som sådan och kringmiljön. Vi hoppas att du ska engagera dig i frågor som rör ditt boende och bli en aktiv medlem
".

Styrelsen säger en sak i ord men visar på motsatsen i handling!
Som det fungerat så här långt så vill styrelsen inte diskutera eller gå igenom någon enda motion med någon motionär. Aktiva medlemmar motverkar styrelsen med alla medel.
Som var och en förstår så kan detta bara ge ett dåligt resultat. Och det är DU som betalar!

Motioner utreds aldrig av styrelsen, vilket minskar engagemanget
Nu är engagemanget så lågt att det, utöver jag själv, inte är mer än någon enstaka medlem av föreningens 240 medlemmar som skriver motioner, men om styrelsen utrett de motioner som skrivs tillsammans med motionärerna så skulle ändå stämman spara tid på detta.

Eller vill du hellre sitta lång och onödig tid på stämman för att gå igenom motioner?

Styrelsen betalar HSB för att göra det arbete Du betalar styrelsen för att göra
År 2007 så betalade styrelsen HSB för att göra styrelsens arbete och besvara motionerna, med som uppdrag att alla motioner skulle avslås oavsett vad de handlade om.
Det kostade dig mycket pengar att styrelsen inte utförde sina uppgifter ens här.

Styrelsen ej kapabel att ens svara på motioner (än mindre att utreda dem)
År 2008 skrev styrelsen själv svar på motionerna. Även om svaren från HSB var undermåliga så var de i alla fall långt bättre än när styrelsen själv svarar på motioner.


Exempel (med felstavningar & övriga skrivfel enligt original) på styrelsens märkliga svar;

4. Mobiltelefonräkning
"Då det bara är vaktmästaren och vicevärden som har tjänstetelefon till en fast avgift. (och övriga telefonkostnader beror på porttelefonerna) så avslås skrivelsen då den inte avspeglar verkligheten".
Alltså trots att styrelsen redovisat den högsta telefonkostnaden bland HSB Malmös alla föreningar så avspeglar det inte verkligheten att telefonkostnaden är för hög?

Styrelse och HSB-ledamot drar sig heller inte det minsta för att ljuga Dig rakt upp i ansiktet.
Det finns en särskild post för porttelefoner (2.890 kr år 06-07), och den har ingen koppling till styrelsens rekordhöga telefonkostnader.

Styrelsen verkar inte befinna sig i samma verklighet som alla vi andra.

2. Olagligt genomförd extrastämma
"Då stämman genomfördes enlig gällande stadgar så avslår styrelsen denna skrivelse".

För denna som för alla motioner så kan styrelsen inte avslå någon motion, och det är tråkigt att styrelsen inte ens har denna grundläggande kunskap.

Domstolen håller inte med styrelsen
Stämman genomfördes bevisligen inte enligt lag/stadgar. Detta konstaterade även tingsrätten, men eftersom det inte skulle leda till någon förbättring så fick det denna gång räcka med att tingsrätten utfärdade en skarp varning till styrelsen.

Styrelsens sanslösa svar
Jag skulle kunna gå igenom styrelsens svar till varje motion och visa på hur rent ut sagt infantila precis varje svar från styrelsen är.

Varje svar från styrelsen är irrelevant, och på en nivå som gör att man skulle kunna tro att det är en överförfriskad 10-åring som författat svaren.

Bengt Skånhamre sa på en stämma att styrelsen "behandlat" flera hundra motioner (minns inte exakt hur många han sa) under de senaste åren.
Men styrelsen har inte behandlat någon motion överhuvudtaget !!!
För styrelsen handlar det enbart om att försöka se till att alla motioner - oavsett vad de handlar om - avslås av stämman. Hur många av dessa hundratals motioner har styrelsen yrkat bifall till? I princip ingen (speciellt om man med bifall räknar in att styrelsen även genomfört motionen).
Alla måste bara av detta förstå att det är något allvarligt fel med styrelsen som beter sig på detta sätt.

Styrelsen tar inte sitt uppdrag på det minsta allvar, och det är Du som får betala för detta!

För styrelsen handlar det bara om att försöka göra allt för att döda intresset av att skriva motioner, så att styrelsen kan göra och bete sig fritt precis hur de vill, utan hänsyn till medlemmarna eller föreningens behov.

Stämman måste ta sitt ansvar och strunta i vad styrelsen tycker och i stället se till vad som är bäst för föreningen genom att bifalla motioner!


Jag har tidigare skrivit motioner inom detta område, enligt följande;
Motion 14. Motioner ska utredas

En av föreningsstyrelsers grundläggande uppgifter är att utreda motioner inför årsstämman. I vår förening tror jag emellertid inte att en enda motion utretts under alla år. Vi har i princip enbart fått styrelsens personliga tyckande.

Om styrelsen ska ha rätt att ge sitt personliga tyckande i förväg så ska alla medlemmar ha samma möjlighet.

Genom att styrelsen inte utreder motionerna så vet styrelsen att taktiken med att ingen motion ska kunna godkännas av medlemmarna kan bibehållas.

Jag föreslår därför att det införs att;
  1. Styrelsen ska utreda motioner med kostnader, vad lagar/stadgar säger om så behövs, och all information som är nödvändig för att medlemmarna ska kunna ta beslut på årstämman, utan att ytterliggare stämma behöver genomföras.
  2. Styrelsen ska vara 100 % neutral i sina svar på motionerna (vilket bevisligen inte varit fallet tidigare), och inte skriva något personligt tyckande.
Det finns naturligtvis motioner som inte kräver någon utredning (t.ex. denna), men då ska svaret från styrelsen ändå vara såväl neutralt som det som är bäst för föreningen på olika sätt, inte minst ur demokratisk synvinkel.

HSB Malmös svar åt styrelsen på motion 14
Medlemmarna har rätt att lämna in motioner till styrelsen avseende någon för föreningen relevant fråga med förslag till beslut på ordinarie föreningsstämma. Styrelsen skall därefter ge sitt svar på motioner med förslag till beslut på ordinarie föreningsstämma.

Föreningsstämman fattar sedan beslut om motionerna.

I styrelsens svar skall styrelsen ange sin inställning till motionen och de omständigheter som ligger till grund för inställningen.

Styrelsen behöver i detta svar inte vara helt neutral. Inte heller har styrelsen någon skyldighet att utreda samtliga omständigheter i det ärende som motionen omfattar.

En annan fråga är att föreningsstämman kan besluta att styrelsen skall utreda ett speciellt ärende.

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.

Mina kommentarer till HSB:s svar 2007 (14)

"Styrelsen behöver i detta svar inte vara helt neutral", skriver HSB.
Det är sant. Det finns tyvärr inga krav på detta. Därför är det viktigt att medlemmarna är medvetna om denna svaghet i systemet, och börjar ställa krav på neutralare svar där styrelsen inte bara ser till sitt eget personliga bästa.

"Inte heller har styrelsen någon skyldighet att utreda samtliga omständigheter i det ärende som motionen omfattar", skriver HSB.
Det är också sant. Det är liksom därför jag skriver denna motion.

"En annan fråga är att föreningsstämman kan besluta att styrelsen skall utreda ett speciellt ärende", skriver HSB.
Ja, det är som sagt en annan fråga.


Jag yrkar att;
  1. Styrelsen ska utreda motioner tillsammans med motionären.

  2. Styrelsen ska utreda motioner med kostnader, vad lagar/stadgar säger, om så behövs, och all information som är nödvändig för att det ska bli så enkelt som möjligt för medlemmarna att kunna ta beslut på årstämman, utan att ytterliggare stämmor behöver genomföras.

  3. Styrelsen ska avhålla sig från att i sina svar på motioner ge sitt personliga tyckande, utan endast framföra det som är av värde för medlemmarnas beslut i respektive fråga.

    Dvs styrelsen ska inte bara se till sitt eget personliga bästa i de svar styrelsen ger, utan styrelsen ska i stället försöka se till vad som är bäst för föreningen och medlemmarna.
lgh 47 - 2010-07-14 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Är Du inte en del av lösningen så är Du en del av problemet!

Styrelsens svar via HSB:

Motion nr 15 om utredning av motioner

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:

Styrelsen förutsätter att motionären själv kan utveckla sina motioner. Om medlemmarna tycker att någon motion är intressant, så kan det leda till att styrelsen får i uppdrag att närmare utreda ärendet i motionen. I styrelsens svar på en motion har styrelsen inte någon skyldighet att utreda samtliga omständigheter i det ärende som motionen omfattar. Någon anledning för styrelsen att närmare utreda motioner med motionären finns därmed inte.

I styrelsens svar skall styrelsen ange sin inställning till motionen och de omständigheter som ligger till grund för inställningen. Styrelsen behöver i detta svar inte vara helt neutral. Styrelsen har dock alltid för avsikt att verka för föreningsmedlemmarnas bästa.

Min kommentar (1): Detta svar som ordagrant återkommer i styrelsens svar till flera motioner saknar relevans för motionen.

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att förenings-stämman avslår motionen.
Övriga motioner


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.