Motion #76 - Revisorernas berättelse

Stämman ska ställa frågor till revisorerna
Det finns en punkt i dagordningen för årsstämman som benämns "Revisorernas berättelse".
Under denna punkt ska stämman lämpligen ställa frågor till lekmannarevisorerna.
De fyra kanske viktigaste frågorna här är;
 1. Vad har ni kontrollerat mer specifikt?
 2. Vad har ni löpande kontrollerat under året, och när?
 3. Har ni hittat någa fel eller konstigheter i åsredovisningen?
 4. Har det funnits något som ni anmärkt på under året, och i så fall vad?
En annan viktig fråga till lekmannarevisorerna är hur de bedrivit sitt arbete.

Varför ställa frågor till revisorerna?
Dessa frågor är synnerligen viktiga för att kontrollera att lekmannarevisorerna verkligen fyller någon funktion och att de presterar något för det arvode stämman tilldelat dem. Detta alltså i stället för att de bara får ett arvode utan att någon vet om de gjort sig förtjänt av arvodet.

Revisorernas redogörelse i årsredovisningen
Emellertid, för att trimma upp stämman lite så är det naturligtvis fördelaktigt om svaren på dessa frågor i stället redovisas skriftligt i årsredovisningen. Måste frågorna ställas på stämman så går det bara åt en hel del onödig tid till detta, som kan användas till något bättre.

Intetsägande standardtext
Den standardtext som revisorerna annars skriver under i årsredovisningen är helt meningslös och säger absolut ingenting för någon (vilket alla vet).

Jag har tidigare skrivit motioner i denna fråga, bl.a. enligt nedan (år 2004).
MOTION 15

REDOVISNING FÖR MEDLEMMARNA AV REVISORERNAS ANMÄRKNINGAR

NYTT ARBETSSÄTT / STADGETILLÄGG:

Jag kunde under min tid i styrelsen konstatera att fg styrelse (före årsmötet 2003) fått väldigt många anmärkningar från revisorerna. De flesta av dessa har ej kommit till medlemmarnas kännedom. Om så varit fallet är jag övertygad om att dåvarande styrelse ej fått sitta kvar så länge som den gjorde. Revisorernas anmärkningar är således av kritisk betydelse för föreningen, där medlemmarna ges en chans att se om fel begåtts.

Jag föreslår därför att;

A) Det skrivs in i stadgarna att de anmärkningar styrelsen fått från revisorerna ska redovisas för samtliga medlemmar. Samtliga anmärkningar som ej till fullo utretts måste tas med.
Men där resultatet blivit att anmärkning strykts (t.ex. pga missförstånd) behöver ingen redovisning ske.

En dylik redovisning är en förutsättning för att medlemmarna ska kunna avgöra om sittande styrelse kan få förtroende för ytterligare en period.

Det är också viktigt att samtliga anmärkningar redovisas, inte bara fram till budgetårets slut, utan även ända fram till tiden strax innan årsmötet. Detta är nödvändigt för att inte onödig tid ska spillas i händelse av att det finns något som kan inverka på stämmans beslut i val av kommande års styrelseledamöter.

B) Fram till dess att punkt A skrivits in i stadgarna bestäms det på årsmötet att detta gäller.
Styrelsen svar på denna motion förtjänar inte ens att redovisas. Svaret hade inget med motionen att göra.
Jag yrkar att;
 1. Lekmannarevisorerna ska i årsredovisningen konkret svara på frågorna;
  - Hur har ni bedrivit ert arbete under året?
  - Vad har ni kontrollerat mer specifikt?
  - Vad har ni löpande kontrollerat under året, och när?
  - Har ni hittat några fel eller konstigheter i åsredovisningen?
  - Har det funnits något som ni anmärkt på under året, i så fall vad?
  - Vad blev resultatet av revisorernas uppföljning av stämmobeslut?

 2. Den externa revisorn ska skriva under årsredovisningen innan föreningens lekmannarevisorer skriver under (dvs den externa revisorns namn ska stå överst i revisionsberättelsen).
lgh 47 - 2010-07-14 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Är Du inte en del av lösningen så är Du en del av problemet!

Styrelsens svar, skrivet av HSB, på motsvarande motion 2009 (kom ej medlemmarna till del):

Motion nr 76 om revisorernas berättelse

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:

Medlemmarna har möjlighet att under punkten ”Revisorernas berättelse” ställa frågor om revisionen till de föreningsvalda revisorerna, vilka då får svara på frågorna. Någon anledning att i årsredovisningen tvinga de föreningsvalda revisorerna att svara på frågor finns därmed inte.

Min kommentar (1): Att styrelsen ens har en åsikt i denna fråga kan man verkligen ifrågasätta, men det saknas helt logik i styrelsens svar. Varför skulle det vara bättre att revisorerna får svara på frågorna på stämman än att svaren ges i årsredovisningen, vilket då skulle göra stämman mer meningsfull?

Styrelsen och HSB får INTE ta ifrån stämman dess roll som föreningens högsta beslutande organ!


Styrelsen ser inte vad det har för betydelse vem av revisorerna som skriver på revisionsberättelsen först. Styrelsen anser inte heller att det är något som föreningsstämman ska besluta om.Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.

Övriga motioner


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.