Motion #97 - Övergripande riktlinjer för stämmor

Vad tycker du om nedanstående formel?

Styrelsen begår ett stort antal fel, t.o.m. rena lagbrott
+ Jag skriver motioner för att informera medlemmarna om problem
= Jag är den som begår fel

Hur går ovanstående ekvation ihop?
Så resonerar (naturligtvis) styrelsen, men hur tänker den del av stämman som resonerar lika ologiskt som styrelsen?

På stämman finns det en liten klick medlemmar som beter sig mycket illa och som aldrig någonsin själva har något konstruktivt att tillföra. Det kan väl inte vara så att denna lilla klick tillsammans med styrelsen kan tillåtas förstöra ekonomin för oss övriga medlemmar?

Motioner ska behandlas med respekt oavsett om det är 2 eller 200 motioner.

Som det är idag saboterar styrelsen medvetet och i egenintresse alla motioner genom att;
 • inte en enda motion utreds,
 • styrelsen ger så infantila svar på motionerna,
 • styrelsen rekommenderar avslag på i princip alla motioner, oavsett vad de handlar om,
 • av styrelsen utvald mötesordförande arbetar för styrelsen i stället för medlemmarna,
 • styrelsen använder Dina pengar för att försöka stoppa motioner,
 • HSB fullt ut alltid arbetar för styrelsen mot medlemmarnas bästa,
 • styrelsen bryter mot lagen och tar in ett stort antal folk till styrelsens stöd.
Hur kan du finna dig i detta?

Som alla kan se så gör styrelsen detta alltså inte bara i samarbete med HSB och den partiska mötesordföranden, utan även med den lilla klicken okunniga och hätska medlemmar som inte begriper att motionerna är för deras eget bästa.

 1. Om styrelsen skött sitt uppdrag så hade det inte funnits behov av så många motioner.

 2. Om stämman förstått sitt eget bästa och bifallit alla motioner som gagnar medlemmarna, och stämman sedan kontrollerat att styrelsen verkligen genomför stämmans beslut så hade det inte heller funnits behov av så många motioner.

MEDLEMSKONTROLL !!!!

Att det finns ett behov av många motioner och att det finns en medlem som offrar sig för att skriva en stor del av dessa kan väl ändå inte läggas den till last som engagerar sig?Varför ställer ingen medlem följande frågor till föreningens styrelse;

Varför har styrelsen inte brytt sig om att besvara de frågor som ställts till styrelsen och varför har styrelsen inte arbetat för att det inte skulle behöva bli så många motioner till stämman (genom att de betats av och genomförts innan stämman)?

samt;
Varför har styrelsen inte i ett enda läge försökt föra en dialog med den medlem som dels löpande ställt ett antal frågor och dels löpande skickat in en mängd motioner under loppet av flera månader?
Detta alltså för att lösa upp knutar och reducera antalet motioner.

samt;
Vad har styrelsen gjort för att minska antalet motioner till denna stämma? Dvs på vilka sätt och vid vilka tillfällen har styrelsen fört en dialog med motionären, och vilka bitar har åtgärdats sedan motionen lämnats in?


samt;
Varför har styrelsen inte utfört sina uppgifter och undersökt något så viktigt för föreningen som en inrapporterad misstänkt vattenskada?

samt;
Varför ljuger styrelsen för medlemmarna (t.ex. om Kjell Svenssons hot mot mig, om att styrelsen låtit undersöka rören med kamera, att stambyte skulle bygga på erfarenheter från andra brf:ar, etc)?

samt;
Varför följer styrelsen inte lagen (t.ex. när styrelsen inte utför det som stämman bestämt... t.ex. att lämna ut kopia av stämmoprotokoll, dela ut stadgeförslag, etc)?

Uppenbart att styrelsen skadar föreningen!
Även om man bortser från samtliga andra fel och misstag som denna styrelsen begått (vilket är ett mycket stort antal), borde detta vara mer än fullt tillräckligt för att förstå att denna styrelse rejält skadar föreningen och dess medlemmar såväl ekonomiskt som på en stor mängd andra sätt.

Du betalar!
När alla nu kan se hur rejält illa styrelsen skött styrelsearbetet - på Din bekostnad - så vore det rent ut sagt dåraktigt att ge denna styrelse förnyat förtroende!

Stämman orsakar att motioner kommer i retur!
Det kan väl inte vara meningsfullt för föreningen att samma motioner måste återkomma år efter år bara för att de inte behandlats på ett seriöst sätt?
Detta är styrelsens och den oengagerade stämmans fel, inte motionärens!

Stämman skrämmer nya medlemmar
Medlemmarna måste också förstå att hur stämman beter sig kommer som en chock för nya medlemmar. Stämmans betende skapar ett negativt rykte för föreningen, precis som när styrelsen missköter sitt uppdrag.

Styrelsen anses externt som inkompetent
De som utför uppdrag i föreningen suckar djupt när man pratar med dem om styrelsen.
De säger rakt ut att styrelsen inte kan någonting. Är det positivt att ha en dylik styrelse?

Andra föreningar lär sig av denna styrelses många fel
Hur stämmorna genomförs i denna förening och hur styrelsen beter sig redovisar jag i forumet, och de som läser detta över hela Sverige förfasas över hur det kan gå till i en brf.


Jag yrkar att;
 1. Riktlinjer för hur stämmor ska genomföras tas fram,
  där det tydligt ska framgå att motioner alltid ska behandlas med respekt och att
  mötesordförande är skyldig att omedelbart stoppa hätska attacker mot motionärer.

  Särskilt viktigt är hur stämma och mötesordförande ska agera när stämmodeltagare beter sig illa.

  Riktlinjerna tas fram av en arbetsgrupp med kompetens för detta.

Not. Om mötesordföranden försöker köra över motionerna som på årsstämman 2008 så kommer jag att tvingas stämma styrelsen/mötesordföranden, och frågan är om detta är något föreningen ska lägga tid och kraft på när det finns så mycket annat som behöver rättas upp efter styrelsens misskötsel av föreningen? Är det då inte bättre att behandla motionerna seriöst en gång för alla?

Tycker du inte det är bättre att Dina pengar används för något som tillför något för dig än att Du använder Dina pengar enbart för att skydda styrelsen?

lgh 47 - 2010-07-14 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka.

Styrelsens svar, skrivet av HSB:

Motion nr 97 om riktlinjer för stämmor och nr 99B om felaktigt genomförd stämma

Styrelsen vill med anledning av motionerna avge följande svar:

Föreningsstämman väljer den stämmoordförande, som ska leda förenings-stämman. Stämmoordföranden ska följa de regler, som gäller om föreningsstämma och om behandling av motioner i lagen om ekonomiska föreningar, och har då en skyldighet att stoppa personangrepp mot motionärer.
Någon anledning att tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram riktlinjer för stämmor finns därmed inte.

Röstning ska även ske enligt reglerna i lagen om ekonomiska föreningar och i föreningens stadgar. Styrelsen har för avsikt att se till att föreningsstämmor hanteras i enlighet med de regler som gäller för föreningsstämmor.

Om ett beslut av föreningsstämman inte har tillkommit i behörig ordning, eller i övrigt strider mot denna lag eller mot stadgarna, så har medlemmar i föreningen rätt att föra talan mot föreningen om att beslutet ska upphävas eller ändras.

Någon anledning för föreningsstämman att besluta om röstning, genomförande av stämmor och efterföljnad av lag och stadgar finns därmed inte.

Min kommentar: Varför finns det inte anledning att besluta något bara för att styrelsen personligen tycker att de gör rätt (vilket t.o.m. i motionerna bevisats att styrelsen inte gör).
Styrelsen instämmer i motionens yrkanden, men vill ändå att stämman ska avslå motionen!

Styrelsen och HSB får INTE ta ifrån stämman dess roll som föreningens högsta beslutande organ!


Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman avslår motionerna.
Övriga motioner


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.