Motion #90 - Årlig stadgeenlig besiktning

I den del av årsredovisningen som styrelsen är involverad i, dvs de 3-4 första sidorna med mer allmänna uppgifter (och på mycket dålig svenska), så finns det en punkt som heter "Årlig stadgeenlig besiktning".

Det innebär att styrelsen en gång om året - utan utbildning eller kompetens för denna uppgift - går ett varv runt husen och "besiktigar" fastigheten.

Resultaten av dessa s.k. besiktningar är som följer;

2009
Årlig besiktning hölls 2010-02-11
- Bättre belysning på vindarna
- Nödutgångsskyltar ska kompletteras
- Fasaderna behöver fogas om
(Fjärde året, med 3 års mellanrum senast)
- Sophanteringen ska ses över


2007-2008
Årlig besiktning hölls 2009-02-24
- Socklarna på husen behöver putsas och målas
- Fuktspärr källare måste åtgärdas.
- Väggar i tvättstugorna behöver målas.

(Min kommentar: Den "årliga besiktningen" har här hållits med 2,2 års mellanrum!)


2006-2007
Årlig besiktning hölls 2006-12-09
- Socklarna på husen behöver putsas och målas

(Min kommentar: Nu har tydligen det mesta löst sig själv att döma av resultatet från denna besiktning. Balkongfästen har reparerat sig själv. Tegelfasader har reparerat sig själv. Etc.
Punkten här är bara kopierad från föregående års "Förväntad framtida utveckling".)


2005-2006
Årlig stadgeenlig besiktning hölls 2005-12-29. Närvarande var styrelse och revisorer.
I korthet kan följande berättas ur besiktningsprotokollet.
- Montering av brandlarm på vindarna passagesystem (Porttelefon).

(Min kommentar: Jag förstår inte, vad betyder detta på svenska?)
- Komplettering av yttre belysning.
(Min kommentar: Är det någon som förstår vad som menas med detta?)

Förväntad framtida utveckling - ombyggnad och underhållsplan
- Socklarna på husen putsas och målas, omfogning av södergavlarna samt reparation av gamla balkongfästen på södergavlarna är nödvändiga snarast.
(Min kommentar: Det var 2005 som detta var nödvändigt "snarast". Nu är det 2009, och inget har hänt. Det visar hur meningslösa dessa synpunkter från styrelsen är.
Punkten för omfogning tycks återkomma varje år sedan 2003, vad säger underhållsplanen?)


2004-2005
Årlig stadgeenlig besiktning hölls 04-11-28 av styrelsen
I korthet kan berättas ur besiktningsprotokollet
- Omfogning av tegelfasader av hus 3-5-7

(Min kommentar: År efter år kommer denna punkt om omfogning, utan någon förklaring till varken varför inget görs eller till något annat.)
- Entrépartier, 6 st upprostade invändigt
(Min kommentar: Ja, precis som föregående år, varför åtgärdas inte det som styrelsen anmärker på i stället för att bara upprepa anmärkningara från år till år?)
- Byte av radiatorer
(Min kommentar: Med så intetsägande kommentarer så kunde styrelsen lika gärna ha struntat i att skriva in dem i årsredovisningen. Vad då "Byte av radiatorer"? Vilka? Varför? Detta var år 2004, sedan hände inget på fyra år!)

Förväntad framtida utveckling - ombyggnad och underhållsplan
- Styrelsen har begärt in anbud på passagesystem och samt entrépartier har vi även tittat på byta tappvattenrör och stammar måste göras vid
(Min kommentar: Jag förstår inte, vad betyder detta på svenska?)
- Radiatorer bör även bytas ut
(Min kommentar: Vilka radiatorer? Varför? Enligt vem? När?)
- Tegelfasader bör också ses över och omfogas
(Min kommentar: Ständigt återkommande anmärkning)

2003-2004
Årlig stadgeenlig besiktning hölls tisdagen den 28 december 2004 av styrelsen tillsammans med revisorerna Curt Andersson och Gull-Britt Olsson.

I korthet kan följande berättas ur besiktningsprotokollet:
- Fastigheternas fasader har okulärbesiktigats och renoveringsbehov konstaterades, dock ej så omfattande som styrelsen hade befarat. Arbetet kommer att utföras sommaren 2005.

(Min kommentar: Så detta är alltså utfört 2005, men varför står då detta kvar som ett problem vid besiktningen nästa år? Och varför finns det efter detta inte med?)

- Målning av väggar i samtliga trapphus kommer att utföras under våren.
(Min kommentar: Felaktigt placerad punkt, ska ligga under "Förväntad framtida utveckling")

- Slipning av trapplan och trappsteg kommer att utföras före målning av trapphus.
(Min kommentar: Felaktigt placerad punkt, ska ligga under "Förväntad framtida utveckling")

- Entrépartier, 6 stycken, är upprostade och kommer att bytas ut.

2002-2003
Årlig stadgeenlig besiktning genomfördes lördagen den 11 oktober 2003 av styrelsen tillsammans med revisorerna Curt Andersson och Gull-Britt Olsson.

I korthet kan följande berättas ur besiktningsprotokollet:
- Fastigheternas tegelfogar kommer att ses över för att fastställa nuvarande skick och eventuellt reparationsbehov.

- Vi behöver lägga om våra gångar framför husblocken och eventuellt byta ut cementplattorna till något trevligare

- Almsjukan börjar gå hårt åt våra träd runt den öppna gräsytan vid bollplanen och vi behöver därför at plantera nya träd där inom de närmaste åren.

- Träden runt p-platserna inne på mellangårdarna är i mycket dåligt skick, både stammar och grenar riskerar att brytas, även här kommer nyplantering att ske.

- Vårt låssystem i våra entréer behöver bytas ut till något i en modernare tappning. Styrelsen kommer att se över vad detta kan innebära och återkommer i en särskild stämma med vilka för- och nackdelar som finns.

(Min kommentar: Men så blev det inte!)

- Tvättstugorna kommer att få nya maskiner där byte inte redan har skett, något som också ligger i fas med vår underhållsplan.
(Min kommentar: Här förlorade Du som medlem mycket pengar på att styrelsen inte gjorde som jag föreslog och bytte ut alla maskiner samtidigt, i en och samma upphandling.)

- Vi har haft problem med entrépartierna under en längre tid och tanken är att vi även här måste byta dessa. Styrelsen kommer under det kommande året att se över partierna och återkommer med ett åtgärdsförslag till medlemmarna.

2001-2002
Besiktning har ägt rum lördagen 2002-10-27 kl. 9:00.
Uppsättande av 4 el-dose lock som saknas i 7an.
Flagnande målarfärg fönstersmyg veckotvättstuga 7an.
Flagnande målarfärg trapphus i 7b
Trasig bräda cykelförråd utomhus.
Centrifug behandlas för utvändig rost.
Hus nr 3 källarplanet borttagande av brädvägg och uppmurande av siporex vägg gällande förrådsutrymme 2 och 42.

Kurs i stadgeenlig besiktning
Två styrelseledamöter (Hans-Åke och Kjell) har gått en HSB-kurs i stadgeenlig besiktning, men detta är en kurs som mest bara tar upp självklara bitar och är inte en kurs som ger kursdeltagarna några expertkunskaper överhuvudtaget.

Efter kurs på HSB försämrades kvaliteten från en redan innan dålig kvalitet på arbetet
Alla kan också se att resultatet inte blev tillfredsställande efter detta. Styrelsen hade endast en kortfattad punkt som resultat av den årliga besiktning. De problem som inte åtgärdats fanns inte med, och styrelsen ville inte ens redogöra för vem som deltog i besiktningen.

Du betalar för ingenting!
Med andra ord så känns det som ganska bortkastade pengar på kursen för dessa två ledamöter!


Jag yrkar att;
  1. Allt ska redovisas för medlemmarna avseende vad som kommit fram från den årliga besiktningen (dvs inte som t.ex. 2004-2005 där det står "I korthet kan följande berättas ur besiktningsprotokollet").

  2. Inte bara styrelsen ska närvara vid besiktningen, utan även de interna revisorerna. Även styrelsesuppleanter ska kallas till besiktningen.

  3. Det ska framgå från årsredovisningen exakt vilka förtroendevalda och ev. externa experter som närvarat vid besiktningen.

  4. Om en punkt återkommer från ett år till ett annat så ska styrelsen ge en förklaring till detta i årsredovisningen.

    Om en punkt inte återkommer från ett år till ett annat trots att ingen åtgärd vidtagits ska styrelsen ge en förklaring till detta i årsredovisningen (dvs varför ingen åtgärd gjorts).

  5. Varje punkt som anmärkts på vid besiktningen ska i årsredovisningen åtföljas av en planerad tidpunkt för när det ska åtgärdas, alternativt när det åtgärdades.
Admin, lgh 47 - 2010-07-14 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Är Du inte en del av lösningen så är Du en del av problemet!

Styrelsens svar, skrivet av HSB, på motsvarande motion 2009 (kom ej medlemmarna till del):
Motion nr 90 om årlig stadgeenlig besiktning

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:

Styrelsen svarar för föreningens förvaltning och i detta uppdrag ingår att underhålla föreningens fastighet. Arbetet med att underhålla föreningens fastighet sker fortlöpande och till sin hjälp gör styrelsen varje år en stadgeenlig besiktning. Protokollet från besiktningen är ett internt dokument inom styrelsen, som styrelsen inte anser medlemmarna behöver ta del av.
Min kommentar (1): Vad finns det för skäl till att styrelsen anser att delägarna i föreningen inte ska få reda på vad styrelsen har att anmärka på i det som vi alla äger tillsammans?
Är det bara för att skydda styrelsen genom att det inte ska finnas någon insyn i vår brf?

Styrelsen och HSB får INTE ta ifrån stämman dess roll som föreningens högsta beslutande organ!


Medlemmar har möjlighet att i årsredovisningens förvaltningsberättelse få information om den årliga stadgeenliga besiktningen och kan ställa frågor om detta på föreningsstämman.
Någon anledning att ytterligare redovisa om den årliga stadgeenliga besiktningen eller vem som ska närvara finns därmed inte.
Min kommentar (1): Så styrelsen ser ingen fördel i att slippa uppta onödig tid på frågor om detta på stämman?

Styrelsen och HSB får INTE ta ifrån stämman dess roll som föreningens högsta beslutande organ!

Min kommentar (2-5): Styrelsen har inte bemött yrkande 2-5.


Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.
Övriga motioner


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.