Motion #24B - Utdrag från styrelseprotokoll

Jag har begärt utdrag från styrelseprotokoll där styrelsen behandlat mina frågor. Precis som med precis allting annat så har styrelsen bara struntat i detta.

Därför begär jag att styrelsen nu i stället ska presentera dessa utdrag för alla medlemmar i svaret på denna motion.

Det är egentligen inget stämmobeslut, utan det är krav från mig personligen, men nekar styrelsen detta även offentligt här så visar det för alla att styrelsen är rädd för vad som ska komma fram i ljuset (något annat skäl kan ju, som alla förstår, omöjligen finnas).

Vägrar styrelsen ändå att offentliggöra denna behandling ställer jag detta krav på stämman i stället. Då måste styrelsen följa rutinerna för detta och till slut presentera dessa utdrag, alternativt gå in i rättstvist om detta (till ingen nytta för någon annan i föreningen utom möjligtvis styrelsens ledamöter).

Det är alltså viktigt för varje medlem i föreningen att kräva att jag får se dessa utdrag, och att stämman talar om för styrelsen att den ska följa denna motions yrkande.

Jag yrkar att;
  1. Styrelsen ska skriftligen presentera utdrag från styrelsens protokoll under 2008-2009 i alla frågor som berört mig.
lgh 47 - 2010-07-14 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka.

Styrelsens svar, skrivet av HSB, på motsvarande motion 2009 (kom ej medlemmarna till del):
Motion nr 24 om offentliga styrelseprotokoll och nr 24B om utdrag från styrelseprotokoll

Styrelsen vill med anledning av motionerna avge följande svar:

Enligt Anders Mallméns kommentar till lagen om ekonomiska föreningar, 3:e upplagan, s 213, är inte styrelseprotokoll offentliga. Varken medlem eller utomstående har rätt att få del av dem. Styrelsen bestämmer, med iakttagande av sin vårdnadsplikt, om spridningen av protokollen.
Min kommentar (?): Styrelsen/HSB upprepar samma dumheter varje gång, och har till och med så dålig koll på vad de säger att de emellanåt till och med säger helt emot sig själv. Ovanstående formulering har inget som helst annat syfte än att försöka lura medlemmarna om vad som egentligen gäller.

Det är helt upp till stämman att besluta att protokollen ska vara offentliga med undantag av personlig och för stunden känslig upphandlingsinformation.

Att på detta sätt försöka lura medlemmarna på ett så flagrant sätt är oförsvarbart.
Det visar bara att det inte går att lita på styrelsen!


Revisorerna har dock alltid rätt att ta del av protokollen, som de ju ska granska.
Min kommentar (?): Vad har detta med yrkandet att göra?

Styrelsen anser inte att det finns någon anledning att frångå denna vedertagna princip om att styrelseprotokoll inte är offentliga.
Min kommentar (?): Det är absolut inte någon "vedertagen princip" att styrelseprotokollen inte är offentliga. Det är bara dumma lögner i syfte att försöka hindra föreningens delägare i allra mesta möjliga mån till insyn i det som vi alla är delägare i.

Medlemmarna kommer emellertid att förses med erforderlig information från styrelsen.
Min kommentar (?): Det kommer naturligtvis medlemmarna inte alls att förses med. Det har ju t.o.m. styrelsen klargjort i svaren till de flesta av motionerna.

Mot bakgrund av ovanstående finns det inget skäl för stadgeändring. Inte heller finns det någon anledning att ge utdrag från styrelseprotokoll till motionären.
Min kommentar (1): Det styrelsen skriver här har inte med motionens yrkande att göra.

Varför får bara just jag inte några utdrag (enligt styrelsens/HSBs svar ovan)?

Menar styrelsen att en enskild medlem inte får utdrag från protokollen i ärenden som rör denne?

T.o.m. den annars helt insynsskyddade styrelsen i HSB Malmö ger medlemamrna utdrag i ärenden som rör denna medlem.


Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman avslår motionerna.
Övriga motioner


Mer om tystnadsplikt, sekretesss, lojalitetsplikt, vårdplikt ("vårdnadsplikt"), öppna protokoll;
- Styrelsen, tystnadsplikt gäller ej !!!

- Tystnadsplikt och offentliga protokoll
- Tystnadsplikt/sekretess gentemot medlemmar
- Tystnadsplikt för styrelseledamot?

- En styrelse ska iaktaga tystlåtenhet... enligt... gissa vem !
- HSB:s nya normalstadgar 2011 - öppenhet i brf minskas
- HSB:s spridning av vilseledande information om tystnadsplikt i en brf
- Hur bostadsrättsföreningen skadas pga HSB:s felaktiga påstående om att "tystlåtenhet" gäller i en brf-styrelse - (motion)
- HSB:s kod för föreningsstyrning minskar öppenheten

- Sysslomannaställning och ev. tystlåtenhet för styrelsen om det som direkt kan skada föreningen

- Om tystnadsplikt - Är detta ett skämt?

- Informationsplikt till övriga ledamöter i styrelsen för brf?

- Styrelse, arbetsutskott, tystnadsplikt i brf

- Tystnadsplikt fastighetsskötare från Riksbyggen

- Arbetsordning för styrelse

- Demokrati, information och öppenhet i en bostadsrättsförening

- Styrelseledamot i brf som vill införa tystnadsplikt för suppleanter i styrelsen - (motion)
Se även Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009

- Revisors tystnadsplikt och offentliga handlingar
- Har revisorn i en brf tystnadsplikt?
- Vad får en revisor i en bostadsrättsförening granska?
- Revisor skyddar styrelse från insyn - konkret exempel
- Utbyte av Ernst & Young som revisor pga deras syn på tystnadsplikt till fara för bostadsrättsföreningen (motion)
- Revisorn är köpt av HSB

- Valberedning, tystnadsplikt
- Får valberedningen i en bostadsrättsförening läsa styrelseprotokoll?
- Kan styrelsen i en brf delge valberedningen sammanträdesprotokoll?
- Relationen valberedning/styrelse i brf

- Har HSB-ledamoten tystnadsplikt?
- HSB-ledamoten - styrelsebeslut - ingen tystnadsplikt - (motion)
- HSB-ledamoten (HSB:s säljare i brf-styrelsen) en fara för föreningen
- Utbyte av HSB-ledamot (motion)

- HSB Landskrona vill inte lägga ut stämmoprotokoll

- Publicering av stämmoprotokoll och röstlängd på hemsida enligt HSB... och vad som egentligen gäller

- HSB Riksförbund påstår att medlem inte ens har rätt att skriva av stämmoprotokoll

- Kopiering av stämmoprotokoll till de medlemmar som önskar detta - (motion)
- Brf-styrelse vägrar lämna ut stämmoprotokoll... med stöd av HSB

- En oberoende granskning av Riksbyggen
- Riksbyggen/HSB, medlems rätt att läsa protokoll från styrelsemöte
- Riksbyggen om rätten att ta del av styrelseprotokoll
- Göran Olsson, SBC och Per Isacsson, Fastighetsmäklarna AB om öppna protokoll

- Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? - Del 1
- Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? - Del 2

- Hemligheter i en bostadsrättsförening - Offentliga eller hemliga protokoll?

- Rätt att läsa styrelseprotokoll, utdrag från sammanträdesprotokoll
- Offentliga styrelseprotokoll, vad bör censureras?
- Styrelseprotokoll och deras offentlighet

- Tillgång till styrelseprotokoll i brf
- Sekretess på styrelseprotokoll?
- Styrelseprotokoll - Rätt att ta del av?

- Offentliga styrelseprotokoll - (motion)
- Offentliga styrelseprotokoll

- Offentliga styrelseprotokoll
- Offentliga protokoll eller inte i en brf
- Tystnadsplikt, vårdplikt, lydnadsplikt, lojalitetsplikt
- Om tystnadsplikt eventuellt och skadestånd
- Tystnadsplikt och sysslomannaställning i brf
- Motion om tystnadsplikt
- Tystnadsplikt för styrelse? Vad kan skada förening/medlemmar?
- Tystnadsplikt, "vålla föreningen ekonomisk skada"
- Tystnadsplikt och HSB-ledamotens ansvar i samband med detta

- Ordförande i brf undanhåller information med "tystnadsplikt" som skäl
- Styrelse som missköter sitt uppdrag får sitta kvar pga att ledamöter tror de har tystnadsplikt
- Styrelseledamot rädd för att informera medlemmar pga tron att tystnadsplikt gäller i en brf-styrelse

- Öppenhet och ansvarsfrihet


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.