Motion - Offentliga styrelseprotokoll

Se denna motion till HSB;
Offentliga styrelseprotokoll från HSB
och HSB Malmös styrelses svar.

Se även en av mina motioner i min egen brf;
Offentliga styrelseprotokoll i bostadsrättsföreningen

FÖRSLAG 1:
Jag föreslår att HSB lägger in i normalstadgarna att styrelseprotokollen ska vara offentliga (exkl. information som rör enskilda medlemmar, som enbart lämnas ut till den medlem som denna information berör och exklusive vissa känsliga uppgifter som rör de upphandlingar som föreningen gör) för medlemmarna i föreningen. Styrelsen måste alltså lämna ut skriftliga kopior av styrelseprotokoll (även retroaktivt) till de som så önskar.

FÖRSLAG 2:
HSB går skriftligen ut till alla styrelser med en allmän rekommendation om att styrelsen ska se till så att alla medlemmar kan ta del av protokollen på ett enkelt (och kostnadsfritt) sätt.

Detta så att det aldrig ska råda något tvivel om att styrelsen är skyldig att utan fördröjning lämna ut utdrag från styrelseprotokollen om enskilda medlemmar till dessa medlemmar, och att resten av protokollen (en kopia av originalet) lämnas ut till alla medlemmar som begär detta. I normalstadgarna skrivs det också in att styrelseprotokollen kan läggas ut på föreningens webbsajt.

FÖRSLAG 3:
HSB lägger ut denna rekommendation om öppna styrelseprotokoll på HSBs webbplats.
Här läggs också brevet som HSB skickat ut till alla styrelser i regionen om att styrelseprotokoll ska vara öppna.

FÖRSLAG 4:
HSB ska på olika sätt verka för att alla medlemmar ska känna till att styrelseprotokoll ska vara öppna och vikten av att så sker.

BAKGRUND:
Det finns inget (varken i lag eller i stadgar) som säger att styrelsens protokoll måste vara hemliga, och det finns heller absolut ingen som kan ange något gångbart skäl till att styrelseprotokoll inte ska kunna visas för medlemmar.

Författaren Björn Lundén skriver i sin bok "Ekonomiska föreningar" följande;
"Styrelsen eller föreningsstämman kan besluta att alla styrelseprotokoll ska vara offentliga. Det kan också tas in bestämmelser om detta i stadgarna".

Reglerna om styrelseprotokoll i ekonomiska föreningar finns i FL, 6 kap, 8 §, 3dje st.
Paragrafen anger att vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll som undertecknas och justeras av ordföranden och den ledamot som styrelsen utser. Styrelseledamöter och verkställande direktören har rätt att få avvikande mening antecknad i protokollet. Protokoll skall föras i nummerföljd och förvaras på ett betryggande sätt.

Det är allt som står där. Dvs, det finns inga som helst hinder rent juridiskt för att medlemmarna ska ha tillgång till styrelseprotokollen.

Lagen är tydlig på att offentliga protokoll är fullt tillåtet, och inga hinder finns. Dessutom så finns det redan ett antal föreningar i landet som lämnar ut styrelseprotokollen till medlemmarna. Det finns föreningar med styrelseprotokoll som är öppna för hela världen (vilket är helt enligt lag och stadgar) genom att de läggs ut på webbsajter. Ett exempel på HSB-förening med styrelseprotokoll som är öppna för hela världen är Brf Brudstenen. Fler exempel är Brf Polarvinden, Brf Träffen, Brf Fatet, Brf Huvudstalund, Brf Vargen 7, Brf Stenröset, Brf Solrosgatan, Brf Boklok Röbäck, Brf Pärongården, Brf Hagen, etc. Det finns redan idag säkert en hel del andra bostadsrättsföreningar med styrelser som inte är rädda för att dela med sig av styrelseprotokollen via webben, via anslagstavlor, direktutskick, i informationsblad, etc.

Att medlemmarna får ta del av styrelsens protokoll ger en märkbart ökad säkerhet för föreningen.

Lite kort om varför styrelseprotokoll ska vara offentliga, dvs varför medlemmarna ska få se alla styrelseprotokoll och få utdrag från dem.
 1. Det finns ett antal styrelser som inte ger något beslut överhuvudtaget i vissa ärenden. Med offentliga protokoll så ökas säkerheten i föreningen och medlemmen är helt plötsligt inte maktlös.

 2. Genom att styrelsen lämnar ut protokoll/utdrag kan medlemmen se om medlemmens ärende behandlats. Medlemmen kan även se när ärendet behandlades.

 3. Om medlemmen skulle få ett beslut så vet medlemmen inte om han/hon fått hela beslutet. Och medlemmen får kanske inte heller motiveringen bakom, dvs hur styrelsen resonerat.

 4. Det finns de som hävdar att enskilda medlemmar ändå normalt informeras skriftligt om styrelsens beslut över ett inskickat ärende. Så fungerar det kanske i vissa föreningar, men i det stora flertalet föreningar fungerar det med all säkerhet inte alls så. Med offentliga styrelseprotokoll löses detta frekvent förekommande problem och styrelsens uppgifter blir klarare.

 5. Genom att medlemmen får protokoll eller utdrag från protokoll så vet medlemmen att den information som medlemmen får är samma som den ledamöterna i styrelsen fått.

 6. Med offentliga protokoll så ställer detta krav på styrelsen att skriva meningsfulla protokoll, och framtiden säkras på ett enormt bättre sätt än tidigare. Nya styrelser vet helt plötsligt att de inte ger sig in i ett totalt mörker (som ofta är fallet pga att styrelser misskött skrivandet av protokollen). VIKTIG PUNKT!
  Erfarenhetsmässigt vet jag att styrelseprotokoll är tämligen intetsägande normalt sett. När styrelsen vet att medlemmarna kan läsa styrelseprotokollen så mer eller mindre tvingas styrelserna till att dokumentera alla beslut som tas och dessutom se till så att detta görs på ett korrekt sätt.

 7. Genom att medlemmarna får information om vad som händer i föreningen och vilka beslut som styrelsen tagit så struktureras det annars ganska ofta ostrukturerade arbetet upp inom styrelsen. Som det fungerar idag kan styrelsens arbete hela tiden ifrågasättas och missförstånd och onödiga rykten uppstå. Med offentliga styrelseprotokoll löses detta problem. Ett exempel är t.ex. att styrelsen tvingas att vara tydlig med de val av leverantörer som görs.

 8. En fördel är att medlemmars eller styrelseledamöters företag inte kan få konkurrensfördelar gentemot andra leverantörsföretag till föreningen när det finns offentliga styrelseprotokoll.

 9. Om det är något "fuffens" i styrelsen så kommer detta fram nästan omedelbart.
  I annat fall kan det ta flera år (om någonsin) innan oegentligheter upptäcks.

 10. Ingen kan ange något giltigt skäl till varför medlemmen inte skulle få protokoll/utdrag. Vad skulle det vara för information som styrelsen vill hemlighålla för medlemmen?
Kort och gott så ska det inte vara upp till respektive styrelse om det ska råda demokrati i föreningen, utan detta ska vara fastställt i regelverket.

Det finns säkert en och annan styrelse som felaktigt anser att med offentliga styrelseprotokoll så blir detta någon form av granskning av styrelsens beslut. Man kan naturligtvis se det på detta sätt om man inte tänker demokratiskt, men det är ju faktiskt så att systemet i en medlemsorganisation som HSB innebär just att medlemmarna ska granska styrelsens beslut.
Den granskning som revisorerna utför är ofta starkt begränsad och i många fall kanske till och med obefintlig (såväl av den revisor som utsetts av medlemmarna som den av HSB utsedda revisorn). Det finns med andra ord ett mycket stort behov av öppenhet och insyn i vad som händer i föreningen.

Hur styrelserna löser biten med att plocka bort känslig information kan kanske vara upp till varje styrelse. En enkel metod för detta är att föra in dylika punkter i en separat bilaga till huvudprotokollet. Rent praktiskt blir det alltså inga som helst problem att delge enskilda medlemmar vissa delar av protokollet och samtliga medlemmar övriga delar.
Känslig information som ej ska vara med i de protokoll medlemmarna får se är främst klagomål på störningar.

Ett av de bästa tecknen på en väl fungerande förening är att det finns en öppenhet från styrelsens sida gentemot medlemmarna, och att medlemmarna inte är rädda för att uttrycka sina åsikter. Genom att medlemmarna får insyn i styrelsens arbete och vad som händer i föreningen på ett demokratiskt sätt så kan engagemanget bland medlemmarna öka och föreningen kan fungera bättre.

Se webbsidan http://hotpot.se/bo.htm med tillhörande sidor för allmän information om allt som berör boendet i en bostadsrätt, och mer information om styrelseprotokoll.


Mer om tystnadsplikt, sekretesss, lojalitetsplikt, vårdplikt ("vårdnadsplikt"), öppna protokoll;
- Styrelsen, tystnadsplikt gäller ej !!!

- Tystnadsplikt och offentliga protokoll
- Tystnadsplikt/sekretess gentemot medlemmar
- Tystnadsplikt för styrelseledamot?

- En styrelse ska iaktaga tystlåtenhet... enligt... gissa vem !
- HSB:s nya normalstadgar 2011 - öppenhet i brf minskas
- HSB:s spridning av vilseledande information om tystnadsplikt i en brf
- Hur bostadsrättsföreningen skadas pga HSB:s felaktiga påstående om att "tystlåtenhet" gäller i en brf-styrelse - (motion)
- HSB:s kod för föreningsstyrning minskar öppenheten

- Sysslomannaställning och ev. tystlåtenhet för styrelsen om det som direkt kan skada föreningen

- Om tystnadsplikt - Är detta ett skämt?

- Informationsplikt till övriga ledamöter i styrelsen för brf?

- Styrelse, arbetsutskott, tystnadsplikt i brf

- Tystnadsplikt fastighetsskötare från Riksbyggen

- Arbetsordning för styrelse

- Demokrati, information och öppenhet i en bostadsrättsförening

- Styrelseledamot i brf som vill införa tystnadsplikt för suppleanter i styrelsen - (motion)
Se även Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009

- Revisors tystnadsplikt och offentliga handlingar
- Har revisorn i en brf tystnadsplikt?
- Vad får en revisor i en bostadsrättsförening granska?
- Revisor skyddar styrelse från insyn - konkret exempel
- Utbyte av Ernst & Young som revisor pga deras syn på tystnadsplikt till fara för bostadsrättsföreningen (motion)
- Revisorn är köpt av HSB

- Valberedning, tystnadsplikt
- Får valberedningen i en bostadsrättsförening läsa styrelseprotokoll?
- Kan styrelsen i en brf delge valberedningen sammanträdesprotokoll?
- Relationen valberedning/styrelse i brf

- Har HSB-ledamoten tystnadsplikt?
- HSB-ledamoten - styrelsebeslut - ingen tystnadsplikt - (motion)
- HSB-ledamoten (HSB:s säljare i brf-styrelsen) en fara för föreningen
- Utbyte av HSB-ledamot (motion)

- HSB Landskrona vill inte lägga ut stämmoprotokoll

- Publicering av stämmoprotokoll och röstlängd på hemsida enligt HSB... och vad som egentligen gäller

- HSB Riksförbund påstår att medlem inte ens har rätt att skriva av stämmoprotokoll

- Kopiering av stämmoprotokoll till de medlemmar som önskar detta - (motion)
- Brf-styrelse vägrar lämna ut stämmoprotokoll... med stöd av HSB

- En oberoende granskning av Riksbyggen
- Riksbyggen/HSB, medlems rätt att läsa protokoll från styrelsemöte
- Riksbyggen om rätten att ta del av styrelseprotokoll
- Göran Olsson, SBC och Per Isacsson, Fastighetsmäklarna AB om öppna protokoll

- Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? - Del 1
- Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? - Del 2

- Hemligheter i en bostadsrättsförening - Offentliga eller hemliga protokoll?

- Utdrag från styrelseprotokoll - (motion)
- Rätt att läsa styrelseprotokoll, utdrag från sammanträdesprotokoll
- Offentliga styrelseprotokoll, vad bör censureras?
- Styrelseprotokoll och deras offentlighet

- Tillgång till styrelseprotokoll i brf
- Sekretess på styrelseprotokoll?
- Styrelseprotokoll - Rätt att ta del av?

- Offentliga styrelseprotokoll - (motion)
- Offentliga styrelseprotokoll

- Offentliga styrelseprotokoll
- Offentliga protokoll eller inte i en brf
- Tystnadsplikt, vårdplikt, lydnadsplikt, lojalitetsplikt
- Om tystnadsplikt eventuellt och skadestånd
- Tystnadsplikt och sysslomannaställning i brf
- Motion om tystnadsplikt
- Tystnadsplikt för styrelse? Vad kan skada förening/medlemmar?
- Tystnadsplikt, "vålla föreningen ekonomisk skada"
- Tystnadsplikt och HSB-ledamotens ansvar i samband med detta

- Ordförande i brf undanhåller information med "tystnadsplikt" som skäl
- Styrelse som missköter sitt uppdrag får sitta kvar pga att ledamöter tror de har tystnadsplikt
- Styrelseledamot rädd för att informera medlemmar pga tron att tystnadsplikt gäller i en brf-styrelse

- Öppenhet och ansvarsfrihet
Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Hur fungerar det med motioner i din förening?

Om du har förslag på motioner, dela gärna med dig av dessa.

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)
  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan