Motion #3 - Utbyte av HSB-ledamot

Här nedan följer de frågor jag ställt till HSB Malmö där det visar sig att HSB Malmö alltid håller HSB-ledamoten under armarna oavsett hur mycket HSB-ledamoten bryter mot alla regelverk. Det är viktigt att föreningen har en HSB-ledamot som inte skadar föreningen.

HSB-ledamotens roll och ansvar i föreningen

Skrivelse #32, till HSB Malmös styrelse (#6) med svar från HSB Malmös styrelse

SV: Frågor till dig som tjänsteman
From: Maj-Britt Thulin (Maj-Britt.Thulin@malmo.hsb.se)
Sent: Monday, November 24, 2008 2:20:26 PM
Cc: Michael Carlsson (Michael.Carlsson@malmo.hsb.se)


Det har dröjt med svaren på dina frågor. Anledningen till detta är att jag har önskat svara på ett så korrekt sätt som möjligt och att jag fått be Stellan titta på frågan om regler vid ombyggnation.

Med vänliga hälsningar
Maj-Britt Thulin


HSB-ledamoten, förtydliganden av frågor
Sent: Monday, November 24, 2008 9:48:43 PM
To: maj-britt.thulin@malmo.hsb.se
Cc: Michael Carlsson (michael.carlsson@malmo.hsb.se)

jag noterade att för de flesta av frågorna som jag ställt till styrelsen om HSB-ledamoten så önskade du kompletteringar.
Jag har lite snabbt satt ihop svar på dina frågor, och om du önskar ytterliggare förtydliganden så är du välkommen att fråga om detta.Ej mottagningsbekräftelse!
Du skriver;
"Du säger att ledamoten bekräftar mottagande av skrivelser men inte besvarar dem. Jag har talat med Bengt, som är ledamot i din förening. I din förening har styrelsen tagit samma policy som vi har i HSB Malmö, nämligen att det är ordförande i föreningen eller annan ställföreträdare som styrelsen utser, som svarar på frågor från medlemmarna, så du bör vända dig till ordförande i din styrelse".
Så är det inte!
Bengt har bekräftat mottagandet av en del av skrivelserna. Jag tänker inte räkna på hur många, men säg att ungefär 50 procent av mina skrivelser till Bengt har bekräftats.
Som det är nu så är det bara några av mina skrivelser som jag vet att de kommit fram till Bengt, och det är inte hållbart, eller hur?
1. Alla skrivelser som jag begär ska bekräftas, måste också bekräftas av Bengt. Hoppas vi är överens om det?
Maj-Britt: Det är rimligt att begära att man ska bekräfta att man mottagit ett mail – även om man inte har mandat att besvara det.
Jag: HSB-ledamoten behöver inget mandat för att svara på frågor, men det är bra att vi i alla fall är överens om att HSB-ledamoten misskött sina uppgifter här.


OK att en HSB-ledamot visar på en rejäl feghet i sitt uppdrag och gömmer sig bakom styrelsen?
14. Efter att du läst vad jag skrivit, anser du inte att HSB-ledamoten visat på en skrämmande feghet?
Maj-Britt: Nej - jag tycker att ledamoten hamnat i en olycklig sits.
Jag: På vilket sätt tycker du att HSB-ledamoten hamnat i en olycklig sits?
Du tycker inte att medlemmarna hamnat i en olycklig sits?
Tråkigt att medlemmarna alltid kommer i sista hand och att de närmast tycks ses som något nödvändigt ont.


15. Tycker du det ingår i en HSB-ledamots uppdrag att gömma sig bakom resten av styrelsen, och inte ta det minsta ansvar för en maktfullkomlig styrelse som beter sig illa mot medlemmar och som skadar föreningen?
Maj-Britt: En styrelse ska gemensamt ställa sig bakom det man kommit fram till med sina beslut. Det innebär inte att en ledamot kan ha avvikande uppfattning vid själva beslutet.
Jag: Jag förstår inte vad du menar! Vad är svaret på min fråga, anser du att en ledamot inte behöver ta något ansvar för en styrelse som missköter sig?

Är det OK att HSB-ledmoten bryter mot det avtal HSB-ledamoten undertecknat och endast företräder styrelsen (och sig själv)?
HSB-ledamoten har skrivit under följande;
"HSB-ledamoten företräder samtliga bostadsrättsföreningens medlemmar".
HSB-ledamoten föreräder alltså inte styrelsen, utan alla föreningens 240 medlemmar.
18. Tycker du att HSB-ledamoten företräder medlemmarna eller styrelsen efter att ha läst det jag skrivit om händelseförloppet, där HSB-ledamoten inte svarat på en enda fråga, inte agerat vid en möjlig vattenskada, etc.?
Maj-Britt: HSB-ledamoten företräder samtliga medlemmarna i sitt styrelsearbete och har särskilt att bevaka att styrelsen inte gynnar enskilda medlemmar på övriga medlemmars bekostnad.
Jag: Ditt svar här var fjärran från själva frågan.
Men det är bra att vi är överens om att det är medlemmarna och inte styrelsen som HSB-ledamoten ska arbeta för.
Däremot så vill jag tipsa dig om att läsa in vad likhetsprincipen och generalklausulen säger, för de överensstämmer inte med din personliga tolkning här.5. Vem tycker du det är HSB-ledamoten ska arbeta för, styrelsen eller medlemmarna?
Maj-Britt: HSB-ledamoten ska arbeta för medlemmarna - precis som övriga styrelsemedlemmar - det gör han bäst genom sina insatser i styrelsearbetet.
Jag: Ja, men om HSB-ledamoten då inte gör några insatser i styrelsearbetet, vill inte HSB Malmö ta något som helst ansvar för detta (speciellt när det nu framgått så tydligt som det gjort att HSB-ledamoten inte bara varit passiv, utan även skadat föreningen)?4. Menar du att HSB-ledamoten ska rätta sig efter styrelsebeslut (om detta är sant) som är endast till styrelsens fördel, men till medlemmarnas nackdel?
Maj-Britt: Du gör en värdering av ett hypotetiskt beslut samtidigt som du ställer en fråga. Det går inte att svara på således en retorisk fråga.
Jag: Det finns inget som helst hypotetiskt i denna fråga. Ett styrelsebeslut som bevisligen leder till att jag inte får svar på en enda fråga är aldrig något som kan gagna någon medlem. Det är enbart till glädje för styrelsen som kan fortsätta att bete sig illa.
Det är heller inget som helst retoriskt i denna fråga. Jag kan omformulera frågan, om du vill. Frågan är om en HSB-ledamot ska rätta sig efter beslut som är till nackdel för medlemmarna, och om HSB-ledamoten inte ska agera i detta läge?9. Menar du att HSB-ledamoten inte har ansvar att agera i detta läge (när styrelsen i min brf vägrar att såväl svara som att bekräfta att de tagit emot skrivelser, styrelsen har inte bekräftat mottagandet av EN ENDA skrivelse), och hur menar du att HSB-ledamotens tysthet och ovilja att agera är förenligt med såväl lagar för ledamoten som det avtal HSB-ledamoten skrivit under?
Maj-Britt: Du har inte förklarat vilket läget är - om jag förstår rätt är du missnöjd med det sätt stambyte sker i din förening - men om det är ett demokratiskt fattat beslut - så måste du finna dig i det. Om ni är flera medlemmar som inte gillar sättet arbetet bedrivs på så skulle ni kanske samla ihop er och be att få ett möte med styrelsen. I alla fall kan inte vi från HSB Malmö gå in i suveräna föreningar och lägga oss i deras styrelsearbete. HSB-ledamoten har inte heller mandat att obstruera mot styrelsebeslut fattade i demokratisk ordning. Det är de fakto ledamotens uppgift att se till att beslut fattas i enlighet med befintliga regelverk.

Jag: Visst har jag förklarat vilket läget är (men jag förstår inte vad du vill ha förklarat).
Att jag är missnöjd med hur stambytet sker hör till en annan fråga. Här handlar det om att skrivelser inte besvaras och att HSB-ledamoten inte ser sig behöva ta något som helst ansvar för detta. Du tycks i varje fråga försöka skjuta över ansvaret från HSB-ledamoten till resten av styrelse, som att HSB-ledamoten inte har det minsta ansvar för något.

Du skriver; "
I alla fall kan inte vi från HSB Malmö gå in i suveräna föreningar och lägga oss i deras styrelsearbete". Det är lite konstigt att när det passar HSB Malmö så kan HSB Malmö styra och ställa en hel del, men när HSB Malmö inte finner frågan intressant så finns det aldrig en möjlighet för HSB Malmö att kunna påverka de "suveräna" föreningarna. Detta säger du trots att alla vet att HSB Malmö har mycket stor makt och kan påverka väldigt mycket... om HSB Malmö bara velat arbeta för medlemmarnas bästa och det goda boendet.

Du skriver; "
HSB-ledamoten har inte heller mandat att obstruera mot styrelsebeslut fattade i demokratisk ordning". Så att HSB-ledamoten skulle följa lagar/stadgar/HSB-ledamotsavtal och verka för medlemmarnas bästa (i det här specifika fallet att medlemmarnas skrivelser och frågor besvaras) är vad du anser att "obstruera"?
Hur menar du att inte svara på medlemmarnas skrivelser är ett demokratiskt fattat beslut?

Du skriver "
Det är de fakto ledamotens uppgift att se till att beslut fattas i enlighet med befintliga regelverk". Jag kan bara hoppas att du inte tycker att detta är HSB-ledamotens enda uppgift, men hur försvarar du då att HSB-ledamoten inte agerar, varken kraftfullt eller överhuvudtaget, när styrelsen - inkl. HSB-ledamoten - inte följer stämmobeslut (enl. vad du borde vara väl insatt i nu efter att du läst vad jag skrivit på den länk du tidigare fått av mig, dvs att stadgeförslag inte delats ut, i enlighet med vad stämman beslutat)?

Utanför frågan så handlar det inte om demokratiskt fattade beslut. Och varför tycker du att jag ska finna mig i att lagen inte följs?
Dvs styrelsen kan inte lägga över ansvaret till medlemmarna på det som hör till föreningen. Är det din och HSB Malmös mening att en förening kan göra detta (även bortsett från det specifika fall jag talar om här med rören)?


Är det ok att en HSB-ledamot inte tar det minsta ansvar för de fel och brott som styrelsen begår?
13. När en styrelse missköter sina uppgifter på detta allvarliga sätt, tycker du då inte att HSB-ledamoten ska ställa upp för medlemmarna och agera... och om inget annat fungerar helt enkelt välja att avgå med som skäl att HSB-ledamoten inte kan ställa upp på att styrelsen missköter sig?
Maj-Britt: Här kan jag inte svara dig – Du riktar allvarliga anklagelser mot såväl HSB-ledamoten som din styrelse och talar till och med om brott – utan att styrka det.
Jag: Om du inte läst vad jag tidigare skrivit och länken du fick, och du inte vill fråga HSB-ledamoten om detta (som skulle kunnat ge dig ett exakt svar på detta) så upprepar jag ännu en gång att styrelsen i min brf - inkl. HSB-ledamoten - brutit mot lagen när stämmans beslut ej följts (ej utdelat stadgeförslag).
Så jag bollar frågan tillbaka till dig, och ber om ett svar på denna fråga.
Inom parantes så vill jag hävda att du kunnat svara på frågan även om du inte vetat vad som specifikt åsyftades. Frågan kan ses som generell.


Har inte HSB-ledamoten ett större ansvar än övriga ledamöter?
17. Tycker du att en HSB-ledamot gjort rätt som, med det extra ansvar han har, bl.a. genom sitt avtal som HSB-ledamot men även i egenskap av den speciella kunskap han sitter i styrelsen för, inte sett till att styrelsen utrett ens de allra mest grundläggande frågor inför ett stambyte med tillhörande rördragning i medlemmarnas bostadsrättslägenheter?
T.ex.
17a. frågan om vem som kommer att ansvara för de rör föreningen drar i medlemmarnas hall, badrum och kök.
Maj-Britt: Ovanstående behöver du nog förtydliga om jag ska förstå.
Jag: Detta finns i detalj förklarat i den länk du ursprungligen fick av mig, men jag kan kort redogöra för detta ännu en gång. Enligt HSB:s normalstadgar, som min brf nyligen antagit, ansvarar medlemmarna för utanpåliggande rör. Dvs de rör som styrelsen vill ska dras i min lgh övergår då från föreningens ansvar till mig personligen. Att styrelsen och HSB-ledamoten inte förstått detta kan man väl förutsätta, men tycker du att en styrelse och HSB-ledamot kan tillåtas begå så här allvarliga misstag?
Övriga misstag och fel som begåtts av styrelse och ledamot framgår av länken du fått.

17c. vem som får underhållsansvaret om det skulle bli som styrelsen sagt att medlemmarna själv får byta och bekosta detta byte av golvbrunn.
Maj-Britt: Tacksam för förtydligande
Jag: Även detta framgår tydligt från vad jag skrivit innan och den länk du ursprungligen fick av mig. Med gällande lagar och stadgar så har föreningen ansvaret för golvbrunnen i badrummet. Ändå säger styrelse och HSB-ledamot att medlemmen själv ska bekosta arbetet med byte av golvbrunn i samband med sin badrumsrenovering. Det låter sig inte göras, eller hur? Hur försvarar du att en HSB-ledamot, när styrelsen i övrigt inte förstår bättre, inte ser till att ens en så här elementär sak utreds och informeras om till medlemmarna innan något arbete påbörjas?

17d. vad försäkringsreglerna för såväl fastighetsförsäkringen som för bostadsrättshavarnas egna försäkringar säger.
Maj-Britt: Tacksam för förtydligande
Jag: Även detta framgår tydligt från vad jag skrivit innan och den länk du ursprungligen fick av mig. Arbetet har startats upp och genomförts utan att styrelse och HSB-ledamot ens brytt sig om att utreda vilka konsekvenser arbetet får försäkringsmässigt för förening och för enskilda bostadsrättshavare. Hur försvarar du att en HSB-ledamot inte ser till att ens en så här elementär sak utreds och informeras om till medlemmarna innan något arbete påbörjas?

Är det ok att HSB-ledamoten verkar för att medlemmar särbehandlas och inte ingriper på något sätt mot detta?
HSB-ledamoten har även skrivit under följande;
"Ledamoten skall verka för att alla medlemmar i bostadsrättsföreningen behandlas lika..." .
19. Tycker du att det är likabehandling när det är så uppenbart att styrelsen undviker såväl mig som mina frågor?
Maj-Britt: Detta är ett ostyrkt påstående från dig - jag har inte haft möjlighet att tala med din styrelse eller övriga medlemmar i din förening för att utreda om ditt påstående är korrekt. Därför kan jag inte svara på din fråga.
Jag: Vad menar du med att det är ostyrkt påstående? Varför skulle du behöva tala med styrelsen eller medlemmarna i min brf? I och för sig tycker jag du borde göra detta, men du har en HSB-ledamot, Bengt Skånhamre, som du kan fråga om detta ifall du inte litar på mig.
Frågan kvarstår; Tycker du att HSB-ledamoten - som HSB Malmös styrelse är ansvarig för - inte är skyldig att verka för att alla medlemmars frågor besvaras, samt att styrelsen inkl. HSB-ledamoten inte är skyldig att undersöka en möjlig vattenskada (som du också kan fråga HSB-ledamoten Bengt Skånhamre om, ifall du undrar något om detta)?


19b. Även om det varit så att ingen annan heller får svar på frågor från styrelsen, tycker du att det är något en HSB-ledamot ska ställa upp på?
Maj-Britt: Se svaret ovan,.
Jag: Och se mitt svar ovan. Det är alltså inget ostyrkt påstående och du har alltid möjlighet att fråga HSB-ledamoten. Men oavsett vilket så kan frågan ses som generell och behöver inte besvaras med utgångspunkt just från hur illa det fungerat i styrelsen i min brf.
Hur menar du att en fullmäktigeledamot ska agera i en situation som denna?


20. Tycker du det är rätt att HSB-ledamoten inte svarar på min fråga om vad HSB-ledamoten avser att göra för att jag ska få svar på mina akuta frågor?
Maj-Britt: Se svaret ovan,.
Jag: Och se mitt svar ovan. Det är alltså inget ostyrkt påstående och du har alltid möjlighet att fråga HSB-ledamoten. Men oavsett vilket så kan frågan ses som generell och behöver inte besvaras med utgångspunkt just från hur illa det fungerat i styrelsen i min brf.
Hur menar du att en fullmäktigeledamot ska agera i en situation som denna?


OK att HSB-ledamoten bryter mot det avtal HSB-ledamoten undertecknat och inte verkar för att god ordning råder?
HSB-ledamoten har även skrivit under följande;
"Ledamoten skall verka för att god ordning råder i föreningens verksamhet".
Maj-Britt: Om det föreligger oordning i din förenings verksamhet bör du ta upp det med styrelsen och medlemmarna i din förening.
Jag: Varför ska jag ta upp en fråga med min styrelse som rör det avtal HSB-ledamoten skrivit under? Hur kan du lasta över ansvaret för detta avtal på en bostadsrättsförening?
Jag vill nog hävda att HSB inte alltid kan göra det enkelt för sig och bara kan lägga över ansvar på andra, Vad det handlar om just här är HSB-ledamotens roll och ansvar.


Styrelsen har inte utrett en enda av de ens mest grundläggande frågorna inför stambytet med tillhörande kostnader. Totalt kaos!
21. Kan det efter min redogörelse vara mer uppenbart än att det sista som råder är god ordning?
Maj-Britt: För mig är det inte uppenbart. Tacksam för ytterligare förtydligande.
Jag: Det är lite svårt att förtydliga något som jag redan på så många sidor beskrivit. Men kort sammanfattat så har i princip inget undersökts och utretts (ansvarsfördelningar, försäkringsfrågor, etc) innan styrelsen drog igång arbetet med stambytet. Alltså mer kaos än "god ordning". I övrigt ber jag dig läsa vad jag tidigare skrivit (inkl. vad som står i detta dokument), om du behöver mer kött på benen.

22. Tycker du att det är ok att HSB-ledamoten är inblandad i detta kaos och de problem detta leder till i föreningen?
Maj-Britt: Se svaret på frågan ovan
Jag: Och se mitt svar ovan. Frågan kvarstår.

23. Tycker du det är ok att HSB-ledamoten ställer upp på att styrelsen inte med ett enda ord informerat om arbetets gång i föreningen sedan det drog igång före sommaren 2008?
Maj-Britt: Tacksam om du styrker detta påstående.
Jag: Hur vill du att jag ska styrka detta? Ska jag lämna in den saknade information som vi inte fått till dig? Vad säger HSB-ledamot Bengt Skånhamre om detta? Kan han visa på att någon information givits till medlemmarna från styrelsen, och i så fall vilken och när?
Frågan kvarstår.


24. Tycker du det är ok att HSB-ledamoten inte svarar på mina frågor om vad HSB-ledamoten avser att göra åt detta och därmed spär på den oordning som redan råder, alltså dessutom i strid med det avtal han skrivit under?
Maj-Britt: Se svaret på frågan ovan.
Jag: Varför frågar du inte HSB-ledamoten om detta? Du har via kopior av mail och från den länk du ursprungligen fått sett att Bengt inte svarar på vad han tänker göra i sin roll som HSB-ledamot. Allt HSB-ledamoten svarar är att jag kommer att få reda på hans åsikt om detta... vad han nu menar med det? Jag har fortfarande inte fått HSB-ledamotens åsikt. Frågan kvarstår.

Är det ok att HSB-ledamoten bryter mot det avtal HSB-ledamoten undertecknat och inte är ärlig samt inte agerar affärsmässigt till ekonomisk skada för föreningen?
HSB-ledamoten har även skrivit under följande;
"Affärsmässighet och ärlighet utmärker ledamotens relationer och arbetssätt i styrelsen".
24. Tycker du HSB-ledamoten betett sig affärsmässigt här där det med största sannolikhet blir extra och onödiga kostnader pga först styrelsens dåliga förarbete och sedan pga den fördröjning av arbetet som jag förstår att styrelsens agerande leder till?
Maj-Britt: Vad består styrelsens dåliga förarbete i. Varför blir det fördröjningar? Vad är HSBledamotens roll i detta?
Jag: Bra frågor. Dessa borde du ställa till HSB-ledamoten.
Som jag beskrivit här, tidigare i mina mail till dig, samt i den länk du ursprungligen fått så har i princip inget förarbete gjorts.
Fördröjningar torde vara det naturliga resultatet av att styrelsen vägrar svara på en enda fråga och av att jag inte kan låta styrelsen härja fritt i min bostadsrättslägenhet förrän jag fått svar på mina frågor så att jag och alla andra vet vad som gäller. När arbetet är utfört så är det försent att utreda.
HSB-ledamotens roll får du be HSB-ledamoten om en mer specifik redogörelse för eftersom han borde vara den som vet detta bäst, eller hur? Men annars sitter han i den styrelse som orsakat detta, och har således en stor roll, i praktiken större roll än övriga ledamöter.

25. Tycker du det är ärligt av HSB-ledamoten att (oavsett det påstådda styrelsebeslutet om att ordföranden utsetts att svara på frågor... om det bara är mina frågor eller om det är andra medlemmars frågor framgår inte?) vägra svara varken på föreningsfrågorna eller frågorna om hans roll som HSB-ledamot?
Maj-Britt: Se tidigare svar.
Jag: Jag vet inte vilka tidigare svar jag ska se... så det är lite svårt att bemöta detta.
Men du kan väl se mina tidigare svar. Frågan, som är tydlig, kvarstår.

26. Tycker du det är ärligt av HSB-ledamoten att inte svara på vad HSB-ledamoten kommer att göra för att jag ska få svar på de föreningsfrågor jag ställt?
Maj-Britt: Se tidigare svar.
Jag: Jag vet inte vilka tidigare svar jag ska se.. så det är lite svårt att bemöta detta.
Men du kan väl se mina tidigare svar. Frågan, som är tydlig, kvarstår.

OK att HSB-ledamoten bryter mot det som HSB förklarat är HSB-ledamotens roll och inte
följer regelverk?

Vidare så säger HSB så här i avtal och på HSB:s webbplats om HSB-ledamotens roll;
"HSB-ledamoten ska ge styrelsen och medlemmarna en trygghet i att fattade beslut står i överensstämmande med gällande lagstiftning, stadgar samt likarättspricipen".
27. Tycker du att det står i överensstämmelse med lagar och stadgar att föra över underhållsansvaret för föreningens rör på medlemmarna, utan att varken informera om detta eller ens ta ett stämmobeslut om detta?
Maj-Britt: Tacksam för objektiva fakta
Jag: Objektiva fakta är exakt vad du fått. Vad mer vill du ha?
Om du inte litar på mig och du inte vet vad HSB:s normalstadgar säger så fråga t.ex. HSB Malmös jurist vem som ansvarar för rör så som de var tidigare (inbyggda) jämfört med vem som ansvarar för rör som styrelsen bestämt (utanpåliggande). Eller se stadgar!

HSB-ledamoten har i sin roll som stämmosekreterare skrivit allvarligt felaktiga protokoll, och vill sedan inte kommentera detta utan hänvisar till att brf-styrelsen ska svara på de fel han begått, och som sedan de blinda justerarna inte brytt sig om att korrigera.
29. Tycker du att det är så en HSB-ledamot ska bete sig mot medlemmarna, alltså först göra allvarliga fel och sedan inte stå för detta, utan hänvisa till andra?
HSB-ledamoten har dessutom brutit mot lagen tillsammans med styrelsen när de inte följt stämmobeslut (alltså stämmobeslut som Bengt underlåtit att föra in i protokollet).
Maj-Britt: Vilka är de allvarliga fel som du anklagar HSB-ledamoten för att ha gjort. På vilket sätt har styrelsen och ledamot brutit mot lagen? Du måste precisera när du kastar ur dig så allvarliga anklagelser.
Jag: Om du läst tidigare mail till dig samt länken du ursprungligen fick av mig så hade du fått det preciserat. Annars tycker jag det är rätt bra preciserat redan i frågeställningen här.
I stämmoprotokollet som HSB-ledamoten skrivit för stämma i min brf så står det felaktiga namn på justerare. Dessutom verkar beslut som tagits ha tillförts i efterskott i protokollet, men beslut (inte bara ett beslut) har dessutom inte förts in som beslut. Bengt har sedan lovat att rätta upp ett av besluten och säger att styrelsen lovat att följa stämmobeslutet och dela ut det stadgeförslag som stämman beslutade skulle delas ut före sommaren 2008. Sedan hände ingenting. Jag hade nöjt mig med att felet korrigerats av styrelsen, men som det är nu så blir brottet bara allvarligare.
Jag tycker du ska utreda detta brott med den som är ansvarig, och som du i din tur i egenskap av HSB Malmös styrelseledamot ansvarar för, dvs HSB-ledamoten.

31. Tycker du att det är så en HSB-ledamot ska bete sig? Det är ok att bryta mot lagen på detta flagranta sätt, utan att HSB Malmös styrelse bryr sig?
Maj-Britt: Du upprepar dina anklagelser om lagbrott men jag förstår inte alls vad det handlar om. Det framgår inte av din skrivelse.
Jag: Jo, visst har det framgått mycket tydligt av mina skrivelser, men nu har jag förtydligat detta ännu en gång i föregående fråga. Frågan kvarstår.

Vilka medlemmar har drabbats och på vilket sätt har dessa medlemmar drabbats ekonomiskt?
Maj-Britt, du skriver;
"Du säger också:Föreningen har drabbats som helhet såväl som enskilda medlemmar, och kommer att fortsätta drabbas ekonomiskt. Vilka är dessa medlemmar och på vilket sätt har de drabbats ekonomiskt?. Vad är HSB-ledamotens roll i det?".
35. När arbetet i föreningen stannar upp så som de tvingats göra pga att styrelsen först inte utrett ens de mest grundläggande frågorna och sedan vägrar både att svara på frågor och att utreda frågorna tillsammans med mig, så hoppas jag att du förstår att risken är överhängande att samtliga medlemmar i föreningen drabbas av att arbetet förskjuts framåt i tiden, eller hur?
Maj-Britt: Här framför du återigen anklagelser mot föreningen. Jag kan inte svara för här föreligger inga fakta – enbart dina personliga värderingar och påståenden.
Jag: Varför vill du inte tillfråga HSB-ledamoten om detta ifall du tvivlar på vad jag säger?
Jag kan inte se en bättre eller enklare väg än att göra detta.
Jag har i övrigt förtydligat frågeställningen i de tidigare svar jag gett här (i fråga 24, etc.), och hoppas du tar detta på allvar.
Dessutom är det styrelsen jag jag riktar mig mot, och inte föreningen.

36. Jag hoppas också att du förstår att min (och andra medlemmars) planering med badrumsrenovering förskjuts pga styrelsens agerande, vilket i sin tur också kan leda till fördyringar förutom det otal ökade problem detta leder till?
Maj-Britt: Se mina frågor ovan - du måste utveckla och förtydliga dina påstående och frågor. Vilka är de andra medlemmarna? Varför hörs inte dom?
Jag: Vilka de andra medlemmarna är torde framgå tydligt av själva frågan, dvs bl.a. de medlemmar som står beredda att renovera sina badrum. Varför de inte hörs (om det skulle vara så) kan jag svara på, men det är irrelevant för denna fråga.
I övrigt se mina tidigare svar här. Frågan kvarstår.


Är det ok att HSB-ledamoten bryter mot det avtal HSB-ledamoten undertecknat och inte är något kvalificerat stöd/bollplank till föreningen?

I HSB-ledamotens uppdragsavtal står även följande;
"HSB-ledamoten skall vara ett kvalificerat stöd och bollplank till bostadsrättsföreningarna i deras styrelsearbete och föreningsverksamhet".
37. Efter att du läst om vad som hänt i min brf, tycker du att HSB-ledamoten på något sätt kan betecknas som ett "kvalificerat stöd"?
Maj-Britt: Jag behöver ha objektiva bevis för de anklagelser du utslungar när det gäller styrelse och ledamot. Så allvarliga anklagelser måste vara ordentligt styrkta innan man kan agera.
Jag: Ja, berätta bara vilka "objektiva bevis" du vill ha för vad, så löser vi det.
I egenskap av styrelseledamot i HSB Malmö så måste det vara ditt ansvar att utreda detta, i stället för att bara vara passiv i alla frågor.


Ingen trygghet, ingen omtanke, ingen samverkan, inget engagemang och ingen hållbarhet i beslut och agerande från HSB-ledamot
I HSB-ledamotens uppdragsavtal står även följande;
"HSB-ledamoten delar HSB-rörelsens och HSB Malmös grundläggande värderingar uttryckta i orden engagemang, trygghet, hållbarhet, omtanke, samverkan samt värnar om HSB:s kooperativa grundprinciper".
38. Jag kan inte precis säga att jag varken från HSB-ledamoten eller styrelsen i övrigt upplevt någon trygghet, omtanke eller samverkan under detta stamrörsbyte... och heller inget engagemang!
Kan du se något av detta?
Maj-Britt: Hur uppfattar dina grannar och situationen? Jag kan inte agera utifrån en persons ostyrkta påstående - det måste finnas substans och objektiva fakta bakom de anklagelser du ger uttryck för innan man kan agera.
Jag: Mina grannar kan inte lag och stadgar så bra som jag kan, och befinner sig därför i ett klart underläge, speciellt eftersom ingen information från styrelsen förekommer. Men de jag pratat med är milt uttryckt irriterade över styrelsens och HSB-ledamotens beteende.
Om det är något som du tycker är ostyrkt så får du berätta vad detta är, utöver det jag redan klargjort här. Sedan förstår jag inte vad det har för betydelse om det är en person som berättar hur det fungerat eller om det är flera. Jag har av naturliga anledningar bäst inblick i de fel och misstag som begåtts, och jag har aldrig tidigare sagt något som varit osant, så HSB Malmös styrelse borde enligt min mening ha särskilt stor tillit till mig.


39. Utan vare sig omtanke, samverkan eller engagemang - och inte tillstymmelse av trygghet för mig eller andra medlemmar, hur kan man överhuvudtaget bryta mer mot sina uppgifter som HSB-ledamot än vad Bengt gjort?
Maj-Britt: Jag kan inte agera utifrån en persons ostyrkta påstående - det måste finnas substans och objektiva fakta bakom de anklagelser du ger uttryck för innan man kan agera.
Jag: Se tidigare svar. Om det är något speciellt, utöver det som jag redan redogjort för här, så måste du berätta vad det är du vill ha styrkt, utöver den information du kan få från HSB-ledamoten. Det är din skyldighet att utreda, eller hur?

Alla regelverk bryts mot av HSB-ledamoten, vad ger detta för signaler?
40. Det känns som att allt som går att bryta mot det har brutits mot i denna historia, och HSB Malmös styrelse kan inte bara sticka huvudet i sanden och låtsas som ingenting när detta inträffar. Vad ger detta för signaler?
Maj-Britt: Jag kan inte agera utifrån en persons ostyrkta påstående - det måste finnas substans och objektiva fakta bakom de anklagelser du ger uttryck för innan man kan agera.
Jag: Se tidigare svar. Om det är något speciellt, utöver det som jag redan redogjort för här, så måste du berätta vad det är du vill ha styrkt, utöver den information du kan få från HSB-ledamoten. Det är din skyldighet att utreda, eller hur?

Ingen som helst moral eller etik från HSB-ledamoten
Moral och etik hos HSB-ledamoten lyser också den med sin frånvaro.
Och då har jag här inte ens gått in på den usla upphandling som gjorts av föreningen, vilket - som också klargjordes av juristerna på bostadsrättsmässan - kan leda till personligt skadestånd (dvs pengar ur egen ficka). Jag har heller inte berört hur Bengt och resten av styrelsen lurade medlemmarna genom att i kallelse uppge stambytet som "byte av kall- och varmvattenledningar".
Maj-Britt: Jag kan inte agera utifrån en persons ostyrkta påstående - det måste finnas substans och objektiva fakta bakom de anklagelser du ger uttryck för innan man kan agera.
Jag: Se tidigare svar. Om det är något speciellt, utöver det som jag redan redogjort för här, så måste du berätta vad det är du vill ha styrkt, utöver den information du kan få från HSB-ledamoten. Det är din skyldighet att utreda, eller hur?

OK att HSB-ledamot inte bryr sig om att medlemmarnas skrivelser och frågor ignoreras?
Du säger att min förening antagit samma policy som HSB Malmö att det är ordföranden som besvarar skrivelser, och att HSB-ledamoten måste rätta sig efter detta.

2. Men när då ordföranden inte besvarar någon skrivelse överhuvudtaget (vilket du kan se från länken du fick innan) trots att styrelsen (enligt Bengt, men som ingen sett något bevis för... jag vill nog se utdrag från styrelseprotokoll om detta) tagit ett beslut om att ordföranden ska göra detta så är något fel, eller hur?
Maj-Britt: Detta är en fråga mellan dig och din ordförande
Jag: Varför tycker du inte att HSB-ledamoten har något ansvar?
Varför tycker du att HSB Malmös styrelse inte ska ta något ansvar för HSB-ledamoten?


3. Menar du att HSB-ledamoten inte har ansvar att agera i detta läge där medlemmarna inte får svar (inte ens på direkt akuta frågor), och hur menar du att det i så fall är förenligt med såväl lagar som det avtal HSB-ledamoten skrivit under?
Maj-Britt: Återigen har bostadsrättsföreningens styrelse bestämt hur tågordningen ska vara bör styrelsens ledamöter följa detta. Något som även gäller HSB ledamoten.
Jag: Varför tycker du inte att HSB-ledamoten har något ansvar?
HSB-ledamoten lyder inte under någon lag att följa dåliga styrelsebeslut, eller hur?
Och när du här på annat ställe svarar att HSB-ledamoten har tystnadsplikt så blir jag rädd över att du inte vet bättre än så. Jag trodde alla idag - efter min information om detta - var fullt klara över att styrelseledamöter inte har tystnadsplikt!

6. Att styrelsen skulle ha tagit detta beslut om att det är styrelsens ordförande som svarar är sedan något Bengt informerade om först efter den tionde skrivelsen (om jag minns rätt på rak arm, men någonstans där), alltså efter väldigt lång tid. Varför?
Maj-Britt: Det vet jag inte, egentligen borde väl din styrelse informera om det.
Jag: Varför tycker du inte att HSB-ledamoten har något ansvar?
Varför tycker du att HSB-ledamoteninte ska behöva svara för sina egna handlingar?
Tycker du inte det är rimligt att du ställer denna enkla fråga till HSB-ledamoten?

7. Tycker du inte det är märkligt att jag inte fick det beskedet från Bengt efter min första skrivelse? Tycker du HSB-ledamoten betett sig korrekt i detta avseende?
Maj-Britt: Se svar ovan:
Jag: Varför tycker du inte att HSB-ledamoten har något ansvar?

8. När sedan styrelsen i min brf vägrar att bekräfta att de tagit emot skrivelser (oavsett om det är på papper eller elektroniskt), så är också något fel, eller hur?
Styrelsen har inte bekräftat mottagandet av EN ENDA skrivelse!
Maj-Britt: Återigen - detta är en fråga mellan din brf-styrelse och dig.
Jag: Varför tycker du inte att HSB-ledamoten har något ansvar?
Det är inte en fråga mellan mig och styrelsen i min brf. Det handlar här om HSB-ledamotens ansvar och skyldigheter!


OK att HSB-ledamoten inte svarar på frågor som är specifika för honom som HSB-ledamot och HSB-tjänsteman?
10. Tycker du det är rätt att Bengt inte ska svara på följande frågor?
 1. Vem är det som bestämt att mina frågor till dig ska besvaras av styrelsens ordförande i min brf?
 2. Sedan när gäller detta?
 3. För vilka frågor gäller detta?
 4. Varför får jag då inga svar från styrelsens ordförande (vilket jag aldrig någonsin tidigare heller fått)?
Maj-Britt: Det är ju din styrelse som beslutat detta. Din styrelseordförande måste därför besvara även dessa frågor.
Jag: Varför tycker du inte att HSB-ledamoten har något ansvar?
Om styrelsen i min brf beslutat detta vet vi inte, men om så varit fallet så är HSB-ledamoten en del av denna styrelse, och har ett ansvar för alla beslut som tas, även de beslut som innebär att medlemmars frågor inte blir besvarade. Det handlar om HSB-ledamotens roll och ansvar.

11. Bengt hänvisar till ordföranden i min brf på alla frågor, även när det rör sig om frågor riktade till HSB Malmö om HSB-ledamotens roll, men du ser inget fel i det?
Maj-Britt: Se svar ovan, jag utgår ifrån att du avser HSB ledamotens roll i din egen bostadsrättsförening, som jag tidigare förklarat har HSB-ledamoten att rätta sig efter de beslut som fattas i den styrelse han eller hon deltar i.
Jag: Varför tycker du inte att HSB-ledamoten har något ansvar?
Och nej, du utgår från något felaktigt. Jag avser HSB-ledamotens roll generellt, dvs jag ställer specifika HSB-ledamotsfrågor (som du fått kopior på), men får inte svar på dessa.
Och då avser jag alltså inte bara följande obesvarade frågor till HSB-ledamoten;
 1. Du hävdade tidigare att du skulle ta upp "mina frågor" med styrelsen. Vilka var de frågor du tog upp, mer specifikt?
 2. Det är bra att jag lär få veta vad du har för syn på frågan i min brf, men det finns inget skäl till att du inte kan berätta detta redan nu? Håller styrelsen dig som gisslan, kanske?
 3. Förstår du att föreningen skadas på ett allvarligt sätt av styrelsens agerande?
 4. Är det bara mina frågor som styrelsens ordförande ska besvara?
  Eller alla medlemmars frågor?
 5. När har detta beslut tagits att det är ordföranden som ska svara på frågor?
 6. Du vet mycket väl att jag med denna styrelse - i vilken du ingår - i princip aldrig fått några svar tidigare. Jag har aldrig sett ett enda tecken på att du reagerat på hur styrelsen misskött denna del av sina uppgifter. Varför tror du att det skulle ha skett någon drastisk förändring avseende detta just nu, och att jag skulle få svar?
 7. Du säger att du "utgår" från att jag får svar på mina frågor. Men i så fall måste ordföranden någonstans mellan svärorden över mig ha yttrat något om att han kommer att se till så att jag får svar. Eller du bara utgår från det ändå?
  Trots att jag normalt annars aldrig får svar på några frågor till styrelsen! Varför skulle denna gång vara annorlunda?
 8. Vem har bestämt att du inte får svara på t.ex. min fråga om varför styrelsen inte svarar på mina frågor?
 9. Vad är det du menar som hindrar dig att svara på ovanstående frågor, om du fortfarande inte vill besvara dessa?
OK att HSB-ledamoten inte svarar på frågor som är grundläggande för styrelsearbetet?
12. Utöver dessa HSB-specifika frågor så har jag även ställt frågor till styrelsen inkl. Bengt;
 • Vad är skälet till att styrelsen inte vill höra av sig?
 • Har styrelsen för avsikt att besvara mina frågor och synpunkter?
 • När kommer jag i så fall att få svar?
Utan svar från varken Bengt eller resten av styrelsen.
Maj-Britt: Återigen frågor som bör besvaras av ordförande i din förening.
Jag: Varför tycker du inte att HSB-ledamoten har något ansvar?
Tycker du att det är ok att HSB-ledamoten låter det passera obemärkt att inte ens ovanstående grundläggande frågor besvaras, och att HSB-ledamoten inte tar tag i detta?

OK att HSB-ledamoten bryter mot det avtal HSB-ledamoten undertecknat och inte verkar för att god ordning råder?
"Ledamoten skall verka för att god ordning råder i föreningens verksamhet".
Maj-Britt: Om det föreligger oordning i din förenings verksamhet bör du ta upp det med styrelsen och medlemmarna i din förening.
Jag: Varför tycker du inte att HSB-ledamoten har något ansvar?
Varför tycker du att HSB Malmös styrelse inte har något ansvar för HSB-ledamoten?
Tycker du inte att du borde ta upp denna fråga med HSB-ledamoten?


30. Efter mycket skrivande fram och tilbaka där jag klargör att jag kan komma att stämma
styrelsen, med skadestånd, för att de på detta allvarliga sätt bryter mot lagen så får jag beskedet från Bengt att de kommer att följa stämmobeslutet och dela ut stadgeförslaget. Sedan händer inget! Är det ok, enligt dig?
Maj-Britt: Du får tala med din förening - jag har inte den insynen i din förening att jag kan svara på dessa frågor
Jag: Varför tycker du inte att HSB-ledamoten har något ansvar?
Om det skulle vara insyn du behöver för att ta tag i detta så kanske det vore lämpligt att fråga HSB-ledamoten om detta, eller hur?
Du skriver själv att du varit i kontakt med styrelsen i min brf, varför såg du då inte till att skaffa dig insyn i de frågor som är viktiga i sammanhanget, gällande HSB-ledamotens agerande?


När jag säger att jag misstänker läckage från våningen ovanför pga en växande fläck i mitt badrumstak så reagerar inte styrelsen, inkl. HSB-ledamoten.
Maj-Britt: När det gäller reaktioner på din misstänkta vattenskada, så är det återigen din styrelse som du måste kontakta.
Jag: Varför tycker du inte att HSB-ledamoten har något ansvar?
Speciellt när du nu vet att styrelsen, inkl. HSB-ledamot Bengt Skånhamre, inte ens tar tag i något så viktigt som en möjlig vattenskada (vilket du kan fråga HSB-ledamoten om)?


33. Tycker du att styrelsen gör rätt som inte agerar omedelbart i detta läge?
Maj-Britt: Kan ej svara på detta – det är en fråga för din egen bostadsrättsförening, Jag har inte insikt i din förening och vet inte hur ni valt att hantera era interna ärenden.
Jag: Tycker du att det är en fråga om "interna ärenden" ifall en styrelse med en HSB-ledamot ska bry sig om vattenskador eller ej?
Varför tycker du inte att HSB-ledamoten har något ansvar?

b. Tycker du att HSB-ledamoten gör rätt som inte agerar omedelbart i detta läge?
Maj-Britt: Frågan är retorisk och kräver inget svar.
Jag: Varför tycker du inte att HSB-ledamoten har något ansvar?
Det finns inget som helst retoriskt i denna fråga och jag vill gärna ha svar på hur HSB Malmö ser på denna extremt viktiga fråga om HSB-ledamoten.

34. Tycker du att HSB:s jurister (och SBC:s samt Riksbyggens) har fel när de sitter på bostadsrättsmässan och säger att styrelsen är skyldig att agera i detta läge?
Maj-Britt: Frågan är retorisk och kräver inget svar.
Jag: Varför tycker du inte att HSB-ledamoten har något ansvar?
Det finns inget som helst retoriskt i denna fråga och jag vill gärna ha svar på hur HSB Malmö ser på denna extremt viktiga fråga om HSB-ledamoten.Vad är HSB-ledamotens roll i den skada föreningens medlemmar drabbas av?
Vad HSB-ledamotens roll i detta är, undrar du?
Ja, HSB-ledamoten är till att börja med en del av styrelsen - och har bara därigenom ett mycket stort ansvar för alla de onödiga problem och kostnader föreningen drabbas av - men sedan har HSB-ledamoten i sin roll av HSB Malmö ett utökat ansvar, vilket sedan även understryks av det avtal som HSB-ledamoten skrivit under.
Maj-Britt: Rent generellt kan jag säga att HSB-ledamoten har lika stort ansvar som resten av styrelsen – varken mer eller mindre. När du talar om det som händer i din förening, så måste du vända dig dit för att få svar.
Jag: Varför skulle jag vända mig till till min förening i frågor om HSB-ledamoten?
Hur har du kommit fram till att HSB-ledamoten varken mer eller mindre ansvar än övriga ledamöter?
Detta säger du trots att du vet att HSB-ledamoten lyder under det HSB-ledamotsavtal som du själv tydligen varit delaktig i att ta fram.
Dessutom! Om du varit på bostadsrättsmässan så skulle du kunnat höra juristerna förklara att de med mer kunskaper har ett utökat ansvar i styrelsen. Tycker du inte att HSB-ledamot Bengt Skånhamre efter alla år i HSB har mer kunskaper än de oerfarna ledamöterna i min brf?


Har inte HSB-ledamoten ett större ansvar än övriga ledamöter?
16. Är det inte din åsikt att HSB-ledamoten har ett större ansvar än övriga ledamöter (inte bara pga det särskilda avtal som HSB-ledamoten skrivit under)?
Maj-Britt: HSB-ledamotens ansvar är det samma som övriga ledamöter - dock kan ledamoten få en viktigare roll framför allt i styrelser som är nya och själv saknar kompetens.
Jag: Ja, men säger du inte emot dig själv här, jämfört med föregående fråga?
Nu håller du ju med mig om vad jag skrivit i sista stycket i föregående fråga.
Samtidigt säger du emot dig själv i detta svar.
Jag anser att det är viktigt att förstå att HSB-ledamoten har ett större ansvar dels av den anledning du själv nämner här, och dels genom det särskilda HSB-ledamotsavtal som HSB-ledamoten lyder under.
Du tycker väl inte att avtal inte ska gälla?När jag säger att jag misstänker läckage från våningen ovanför pga en växande fläck i mitt badrumstak så reagerar inte styrelsen, inkl. Bengt.

Är HSB-ledamoten mindre ansvarig än resten av styrelsen?
Maj-Britt: Nej
32. HSB-ledamoten är inte mindre ansvarig för de fel som görs av brf-styrelsen, eller hur?
Maj-Britt: Du har lagt in en värdering i frågan som gör att jag inte kan eller vill svara på den.
Jag: Här finns ingen som helst värdering i denna fråga. Var ser du den?
Min fråga är generell; Är HSB-ledamoten mindre ansvarig för fel som styrelsen gör?
Jag trodde att du redan svarat här att HSB-ledamoten inte är mindre ansvarig för fel som styrelsen gör. Missuppfattade jag dig?

Ska en HSB-ledamot rätta sig efter styrelsebeslut?
Maj-Britt, du skriver;
"Ledamoten måste ju rätta sig efter de styrelsebeslut som fattas - så i den delen kan vi inte agera".
Men det stämmer definitivt inte !!! Det är faktiskt så fel som någonting överhuvudtaget kan vara!
En ledamot - oavsett om det är en HSB-ledamot eller övrig ledamot, men naturligtvis särskilt om det är en HSB-ledamot pga dennes utökade ansvar, bl.a. genom sitt avtal - ska och får inte rätta sig efter beslut som på olika sätt är fel/bryter mot lag och stadgar. Att just detta styrelsebeslut (om det är sant, vilket vi inte vet), som sedan leder till att medlemamrna inte får några svar, i sig kanske inte bryter mot lag/stadgar är sedan en annan sak.
Maj-Britt: En HSB-ledamot är styrelsemedlem på samma villkor som förtroendevalda styrelsemedlemmar och har att rätta sig efter samma regelverk - även tystnadsplikten. Vi har inte anledning att tro att det beslut som din styrelse fattat och som du ogillar bryter mot lag eller stadgar.
Jag: Fel, och det är just det som är det viktiga här. HSB-ledamoten har ett utökat ansvar! Det borde du känna till som varit med om att ta fram HSB-ledamotsavtalet.
Om du sedan tror att styrelseledamöter har tystnadsplikt så måste du nog ta reda på fakta först, eftersom så absolut inte är fallet.
Har du ingen anledning att tro att de beslut styrelsen i min brf bryter mot lag och stadgar?
Du har fått all information om detta tidigare, du kan kontrollera med HSB-ledamoten och även med juristerna om du själv inte är insatt i regelverket, och jag har i denna skrivelse förtydligat allt som du undrat över.
Har du fortfarande ingen anledning att tro att styrelsens beslut bryter mot lagar/stadgar?
T.ex. att inte följa stämmobeslutet att dela ut stadgeförslaget, som jag berättat om.
Eller t.ex. att styrelsen obemärkt försöker smyga över ansvaret på det som hör till föreningens ansvarsområde till de enskilda medlemmarna (de utanpåliggande rören).
Jag vet inte hur man ska kunna hitta tydligare lag- och stadgebrott !!!

En HSB-ledamot har inte tystnadsplikt, utan vårdplikt (vilket i praktiken nästan är motsatsen till tystnadsplikt)
Dessutom är det viktigt att känna till såväl att HSB-ledamoten inte har tystnadsplikt som att HSB-ledamoten inte behöver följa det påstådda styrelsebeslutet.
En HSB-ledamot har, precis som övriga ledamöter, en vårdplikt, och det innebär på intet sätt att ledamoten/HSB-ledamoten ska följa styrelsen. Tvärtom innebär det att varje enskild ledamot är enligt lag skyldig att göra det som är bäst för medlemmarna och föreningen i stort.
Jag kan bara hoppas att du förstår att Bengt, bl.a. genom att vägra svara på mina frågor, inte ens de frågor som är specifika för honom/HSB, bryter mot vårdplikten!
Just vårdplikten har brutits mot på ett flertal sätt, vilket framgår av min redogörelse såväl tidigare som i detta mejl.
Maj-Britt: Det avtal för HSB-ledamöter som du refererar till har jag själv varit med om att ta fram.
HSB-ledamoten omfattas som jag uppgivit ovan av tystnadsplikten precis som övriga styrelsemedlemmar. Samtliga styrelsemedlemmar omfattas av vårdplikt mot föreningens medlemmar. Samtliga ledamöter ska ta ställning för medlemmarnas intresse i de beslut styrelsen fattar. Om man inte kan ställa sig bakom ett styrelsebeslut, ska man reservera sig och det kan HSB-ledamoten så klart göra. Är det styrelser som sysslar med korruption eller kriminalitet bör ledamoten agera. Men så är ju inte fallet i din styrelse vad jag förstår.

Jag: Trots att jag här, redan tidigare, informerat dig om att en ledamot inte har tystnadsplikt så svarar du ändå mig att styrelseledamöterna har tystnadsplikt !!!
En ledamot har inte tystnadsplikt och som ledamot i HSB Malmös styrelse tycker jag nog att det är ganska viktigt att du är införstådd med detta! Fråga juristerna om du inte tror på mig!
Jag kan inte svara på om styrelsen i min brf sysslat med korruption och kriminalitet, men jag blir lite rädd om du anser att detta är det enda läge som en HSB-ledamot ska bry sig om något. Du t.o.m. säger att ledamoten "bör" agera i sådana fall, i stället för "ska"!
Nu är frågan om du förstår att HSB-ledamoten brutit mot vårdplikten på ett antal olika sätt, bl.a. genom att inte verka för att medlemmarna får svar på för föreningen kritiska frågor, och att HSB-ledamoten inte tar ansvar för att stämmobeslut ej följts, och att HSB-ledamoten inte sett till att styrelsen gjort något förarbete inför stambytet, och genom att HSB-ledamoten skrivit felaktiga protokoll, etc., etc (enligt allt vad jag skrivit till dig tidigare, här, samt i länken du fått)?

17b. Tycker du att en HSB-ledamot gjort rätt, med det extra ansvar han har bl.a. genom sitt avtal som HSB-ledamot men även i egenskap av den speciella kunskap han sitter i styrelsen för, som inte sett till att styrelsen utrett ens de allra mest grundläggande frågor inför ett stambyte med tillhörande rördragning i medlemmarnas bostadsrättslägenheter, t.ex.
- med vilken rätt styrelsen drar rör i medlemmarnas bostadsrättslägenheter?
Maj-Britt: Styrelsen har en självklar rätt och skyldighet att utföra underhållsarbete på de installationer som är bostadsrättsföreningens ansvar att åtgärda.
Jag: Ja, det är tydligen din personliga åsikt, men verkligheten ser annorlunda ut, och det måste vara regelverket man utgår från, eller hur?

28. Tycker du det står i överensstämmelse med lagar/stadgar att förändra medlemmars bostad invändigt (garderob, hall, badrum, köksskåp), utan att medlemmen ska ha något att säga till om detta?
Maj-Britt: Det är inte ovanligt att så sker i samband med olika typer av renoveringar.
Jag: Har du då några exempel på detta?
Menar du då också att det inte är ovanligt att föreningar bryter mot lag och stadgar?


28b. Om du tycker att det följer lagar och stadgar, vill jag ha en motivering.
Maj-Britt: Stambyte är en underhållsfråga och styrelsen bestämmer utformningen.
Se svar nedan som jag fått från Stellan Håkansson vår jurist. Han har noga granskat.

Som stöd för ändrad rördragning kan anföras Boverkets regelsamling för byggande, BBR. Denna tar sikte på nybyggnader. Vid ändringar av byggnader finns Boverkets allmänna råd för ändring av byggnad, BÄR.
Denna bygger mycket på BBR, men undantag görs när hänsyn måste tas till byggnadens förutsättningar och ändringens omfattning. Jag håller mig därför mycket till BBR, som innehåller regler för byggande som man skall följa. Detta är ett förtydligande av lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. och förordningen (1994:1215) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m.

Enligt 2:2 BBR får byggherren välja de material och tekniska lösningar som är ekonomiskt rimliga och praktiska att sköta så länge lagens krav på ekonomiskt rimlig livslängd uppfylls.

Byggnadsdelar och installationer med kortare livslängd än byggnadens avsedda brukstid bör vara lätt åtkomliga och lätta att byta ut samt även på annat sätt vara lätta att underhålla, driva och kontrollera.

Fastighetsägaren måste då se till att tappvattenledningar läggs synligt. Lätt att underhålla, kontrollera och byta ut.

Enligt 6.5335 BBR får i de delar av golvet som regelmässigt blir utsatta för vattenbegjutning eller vattenspill endast genomföringar för avloppsenheter utföras.
I badrum där fuktspärr finns får man inte lägga tappvattenledningar i golvet.

Enligt 6:625 ang utformning av tappvatteninstallationer skall risk för skador på omgivande byggnadsdelar eller andra olägenheter på grund av frysning, kondensering eller till följd av utströmmande vatten begränsas.

Som allmänt råd anges att tappvattenledningar bör utformas så att eventuellt utläckande vatten från ledningarna snabbt kan upptäckas och så att vattnet inte orsakar skador.

I BÄR står att nya va-system bör förläggas och utföras så att de är åtkomliga för underhåll och byte.

Att man ska ta hänsyn till byggnadens förutsättningar i BÄR kan innebära att tappvattenledningar inte placeras i vägg.

Invändningar om försämrat estetiskt utseende och dammsamling är vaga invändningar.

Även Miljöbalkens regler och brandskyddsregler kan bli tillämpliga.
Försäkringsbolagen ställer för ersättning ur försäkring krav på att BBR , branschregler och ”Säkert vatten” följs.


28c. Om du håller med mig om att det inte följer lagar/stadgar så vill jag veta hur du anser att HSB-ledamoten ska följa sin uppgifter och ta tag i detta.
Maj-Britt: Av svaret ovan ser du att jag inte håller med dig
Jag: Maj-Britt, har du ens läst igenom vad Stellan skrivit? Det finns ju absolut ingenting där som är relevant! Speciellt inte för de lagar/stadgar som styrelsen bryter mot!

Maj-Britt, du skriver; "Stambyte är en underhållsfråga och styrelsen bestämmer utformningen". Men då ser du väldigt, väldigt enkelriktat. Stambyte skulle kunna definieras som en underhållsfråga (även om det faktiskt inte riktigt är det i praktiken), men att styrelsen bestämmer utformningen har du bara tagit ur luften, med som förutsättning att styrelsen är allsmäktig. Bostadsrätten är fortfarande min rätt, och jag anser att lagar och stadgar ska följas, inte Stellans högst personliga åsikter eller vaga rekommendationer för nybyggen.

Jag är inte särskilt överraskad att svaret från Stellan är kraftigt vinklat till fördel för styrelsen i min brf. Om svaret varit det minsta till medlemmarnas fördel så hade jag däremot blivit rejält förvånad.

Det är naturligtvis bra med byggnormer. Men det är då viktigt att känna till att byggnormer inte är lagar (ej heller stadgar), och byggnormer kan inte överrida lagar/stadgar. Stadgar är för medlemmarnas säkerhet, inte minst så att en styrelse inte ska kunna missbruka sin makt alltför mycket. Lagar och stadgar gäller, och normerna är rekommendationer, precis som Stellan inleder sin skrivelse med att säga.

Att Stellan, som han skriver, väljer att hålla sig till BBR för nybyggnader i stället för BÄR för existerande byggnader är kanske naturligt eftersom Stellan inte lyckats hitta något i regelverket för existerande byggnader som talade för styrelsens agerande (vilket han förvisso inte lyckades med ens i BBR). Men det blir självfallet fel att göra så. Det finns liksom en anledning till att man har en norm för nybyggnader och en norm för arbeten som görs i befintliga byggnader.


Enligt 2:2 BBR får byggherren välja de material och tekniska lösningar som är ekonomiskt rimliga och praktiska att sköta så länge lagens krav på ekonomiskt rimlig livslängd uppfylls.
Jag: Först säger Stellan att BBR avser nybyggnad, och BÄR avser ändring av byggnader. Men i stället för att då referera till det som är aktuellt för detta fall så refererar Stellan ändå till regelverket för nybyggnad, dvs BBR. Men det spelar inte så stor roll i detta fall eftersom jag inte kan se att denna text har någon relevans för något.

Byggnadsdelar och installationer med kortare livslängd än byggnadens avsedda brukstid bör vara lätt åtkomliga och lätta att byta ut samt även på annat sätt vara lätta att underhålla, driva och kontrollera.
Jag: Detta speciellt utvalda utdrag från BBR (alltså inte från BÄR, som i stället är det korrekta regelverket för detta fall där det rör sig om ändring av befintlig byggnad) står under rubriken "2 Allmänna regler för byggande" (senaste lydelse BFS 2006:12).

Hela texten lyder som följer:
2:2 Ekonomiskt rimlig livslängd
Allmänt råd
Byggherren får välja de material och tekniska lösningar som är ekonomiskt rimliga och praktiska att sköta så länge lagens krav på ekonomiskt rimlig livslängd uppfylls. Med livslängd avses den tid under vilken en byggnad eller byggnadsdel med normalt underhåll uppvisar erforderlig funktionsduglighet.
Byggnadsdelar och installationer med kortare livslängd än byggnadens avsedda brukstid bör vara lätt åtkomliga och lätta att byta ut samt även på annat sätt vara lätta att underhålla, driva och kontrollera.
Byggnadsdelar och installationer som inte avses bytas ut under byggnadens avsedda brukstid bör antingen vara beständiga eller kunna skyddas, underhållas och hållas i stånd så att kraven i dessa föreskrifter uppfylls.
Förväntade förändringar av egenskaperna bör beaktas vid val av material och tekniska lösningar. (BFS 2006:12).

Denna text saknar värde i sammanhanget (och är dessutom fel regelverk).


Fastighetsägaren måste då se till att tappvattenledningar läggs synligt.
Lätt att underhålla, kontrollera och byta ut.

Jag: Denna text om att fastighetsägaren måste se till att tappvattenledningar läggs synligt finns varken i BBR eller BÄR! Det är uppenbart att detta bara är en personlig åsikt!!!
Det finns ingen text som ställer krav på att tappvattenledningar ska vara lätta att underhålla, kontrollera och byta ut. Denna subjektiva åsikt har mixats in bland texterna från regelverken för att läsaren ska luras att tro att formuleringen är hämtad från regelverket!!! Ett mycket vanligt trick från HSB (notera att källan ej uppgavs, och när HSB ej anger källan kan man ana ugglor i mossen).

Enligt 6.5335 BBR får i de delar av golvet som regelmässigt blir utsatta för vattenbegjutning eller vattenspill endast genomföringar för avloppsenheter utföras.
I badrum där fuktspärr finns får man inte lägga tappvattenledningar i golvet.

Jag: Saknar helt relevans (på flera sätt) i denna fråga.

Enligt 6:625 ang utformning av tappvatteninstallationer skall risk för skador på omgivande byggnadsdelar eller andra olägenheter på grund av frysning, kondensering eller till följd av utströmmande vatten begränsas.
Jag: Ja, självfallet ska det vara så. Man ska t.ex. inte lägga kopplingar oåtkomliga i väggen.
Denna byggnorm för nya byggnader (alltså fortfarande fel regelverk) har alltså ingen relevans för den aktuella frågan.

Som allmänt råd anges att tappvattenledningar bör utformas så att eventuellt utläckande vatten från ledningarna snabbt kan upptäckas och så att vattnet inte orsakar skador.
Jag: Ja, nu har vi gått från vad en norm för nybyggnader säger till vad som är ett allmänt råd för nybyggnader. Detta är rena självklarheter, men har inte det minsta att göra med att rör inte kan placeras i väggen. Det handlar bara om normal aktsamhet i detta råd.

I BÄR står att nya va-system bör förläggas och utföras så att de är åtkomliga för underhåll och byte.
Jag: Nu uppges inte var denna allmänna rekomendation står i BÄR så det blir svårt att kontrollera (jag kan inte hitta denna rekommendation). Men dels är det en rekommendation i en byggnorm som inte överrider lag/stadgar, och dels innebär inte rörläggning i vägg att va-systemet inte är åtkomligt för underhåll och byte. Det är kanske lite mer komplicerat, men det går alldeles utmärkt att underhålla och byta rör som läggs i vägg. De rör som läggs in idag kommer förmodligen dessutom att hålla under resten av fastighetens livslängd.

Att man ska ta hänsyn till byggnadens förutsättningar i BÄR kan innebära att tappvattenledningar inte placeras i vägg.
Jag: Att man ska ta hänsyn till byggnadens förutsättningar i BÄR, enligt Stellan, och att detta då KAN innebär att tappvattenledningar inte placeras i vägg, är en synnerligen subjektiv slutsats av Stellan själv, utan något som helst stöd ens i byggnormerna (dvs även om man bortser från precis allt annat, utom det som Stellan vilar sina subjektiva åsikter på)!
Jag har noterat att det är vanligt att HSB smyger in personliga åsikter bland utdrag från olika regelverk för att det ska se ut som att de personliga åsikterna egentligen härstammar från regelverken, men jag tycker detta är ett mycket fult trick. T.o.m. rent oärligt!

Invändningar om försämrat estetiskt utseende och dammsamling är vaga invändningar.
Jag: Självklart är detta vaga invändningar för någon som arbetar för motparten, vad annat skulle Stellan kunna ha för personlig åsikt om detta? Irrelevant!

Även Miljöbalkens regler och brandskyddsregler kan bli tillämpliga.
Jag: På vilket sätt då? Jag har mycket svårt att se någon koppling mellan mina frågor och Miljöbalkens regler samt brandskyddsregler. Det känns lite som att då kan man också referera till jordabalken och revisionslagen när man ändå är igång.
Väldigt, väldigt vagt och långsökt !!!


Försäkringsbolagen ställer för ersättning ur försäkring krav på att BBR , branschregler och ”Säkert vatten” följs.
Jag: Vilka försäkringsbolag hävdar detta uttryckligen? Var hittar jag detta på pränt?
Det påstående är tyvärr en ren lögn från HSB Malmös jurist! Jag vet vad som gäller här!
Och på exakt vilket sätt skulle detta vara relevant för den aktuella frågan?


HSB Malmös partiska jurist tillägger följande;

Om vi sedan går över till vad stadgarna säger och vår tolkning av vad detta innebär.

Enligt § 36 i bostadsrättsföreningens stadgar är bostadsrättsföreningen ansvarig för ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten, om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet.
Bostadsrättsföreningen har därutöver underhållsansvaret för ledningar för avlopp, gas, elektricitet, vatten och anordningar för informationsöverföring som föreningen försett lägenheten med och som inte är synliga i lägenheten.
Bostadsrättshavaren är ansvarig för synliga ledningar för avlopp, gas, elektricitet, vatten och anordningar för informationsöverföring till de delar de är synliga i lägenheten och betjänar endast den aktuella lägenheten.

Min kommentar: Korrekt. Det är precis vad normalstadgarna säger, och som samtidigt klargör att styrelsen inte egenmäktigt kan gå in och lägga över på medlemmarna det som föreningen ansvarar för.

I § 37 i bostadsrättsföreningens stadgar står att ”bostadsrättsföreningen får åta sig att utföra sådan reparation och samt byte av inredning och utrustning vilken bostadsrättshavaren enligt § 36 skall svara för. Beslut härom skall fattas på föreningsstämma och får endast avse åtgärd som företas i samband med omfattande underhåll eller ombyggnad av föreningens hus och som berör bostadsrättshavarens lägenhet. Föreningens åtgärder enligt denna bestämmelse skall ske till sedvanlig standard.
Mitt svar: §37 i stadgarna har absolut ingenting med någonting jag undrat om att göra.

Vilken "inredning samt utrustning" som "bostadsrättshavaren enligt § 36 skall svara för" avses?

Vi har bara pratat om vattenledningsrör samt golvbrunn som föreningen ansvarar för.
Dvs utgångsläget i det jag efterfrågat är att;
föreningen ansvarar enligt regelverket för golvbrunnen och de rör som föreningen installerat och samtidigt ligger dolda i väggar, medan
utgångsläget i § 37 är att bostadsrättshavaren ansvarar för en viss sak, t.ex. toalettstol, som föreningen sedan i vissa fall och under vissa förutsättningar kan ha en möjlighet att gå in och ta över ansvaret för från bostadsrättshavaren, med de uppenbara problem detta sedan får som en konsekvens.

Dvs två helt olika saker som blandats ihop, och § 37 är alltså inte på något sätt tillämplig i det som jag efterfrågat!
§37 syftar på att bostadsrättshavaren ansvarar för xxx och att föreningen kan gå in och ta underhållsansvaret för xxx, medan det här i stället handlar om att föreningen ansvarar för yyy, där sedan styrelsen självsvådligt lägger över ansvaret för yyy på bostadsrättshavaren.


Om ett stämmobeslut tagits i enlighet med § 37 har bostadsrättsföreningen även tagit över bostadsrättshavarens ansvar för de synliga ledningarna i lägenheten och bestämmer då också utformningen.
Min kommentar: Inget stämmobeslut har någonsin tagits i enlighet med § 37!
Enligt vad jag beskrivit ovan så är dessutom inte § 37 tillämplig i detta fall, men annars är det helt korrekt;
Dvs, om bostadsrättshavaren ansvarar för något och stämman skulle ta ett beslut om att föreningen ska åtgärda detta så tar föreningen också över ansvaret för underhåll etc, i framtiden. Men det är som sagt inte vad frågeställningen handlar om.


Om en bostadsrättshavare trots detta framför krav på hur ledningsdragningen ska utföras i den egna lägenheten som innebär ett annat utförande av ledningsdragningen och därmed en högre kostnad än den standardledningsdragning som bostadsrättsföreningen avser att utföra i övriga lägenheter, kan det inte vara förenligt med likabehandlingsprincipen att alla bostadsrättshavare ska vara med och betala denna extrakostnad. Extrakostnader för att utföra åtgärder som innebär en avvikelse i förhållande till ”sedvanlig standard” får i så fall bostadsrättshavaren ifråga själv betala. Som vi ser det har dock inte bostadsrättshavaren ”rättighet att kräva” av bostadsrättsföreningen att ledningsdragningen sker på det sätt bostadsrättshavaren önskar.
Min kommentar: Ja, nu är utgångspunkten felaktig, så detta resonemang faller då helt.

HSB Malmös jurist skriver;
"Som vi ser det har dock inte bostadsrättshavaren 'rättighet att kräva' av bostadsrättsföreningen att ledningsdragningen sker på det sätt bostadsrättshavaren önskar".


I övrigt handlar det inte alls om någon standardhöjning. Det handlar i stället om en uppenbar och rejäl standardsänkning för bostadsrättshavaren, där dessutom lägenhetens värde otvivelaktigt och odiskutabelt minskar kraftigt.

Eftersom tidigare resonemang som grundade denna åsikt bevisligen är helt felaktigt så vill jag att vi backar tillbaka och rättar upp tankebanorna lite.
Frågan är; Med vilken rätt kan en styrelse självsvådligt gå in och bestämma över en bostadsrättshavares lägenhet och förändra bostadsrättshavarens lägenhet estetiskt samtidigt som utrymmet i lägenheten minskas och där styrelsen lägger över det stadgade underhållsansvar som föreningen har på bostadsrättshavaren?

Med vilken rätt skulle en förening kunna gå in och genomföra en så här markant standardsänkning, som det är frågan om här, från hur det varit tidigare som standard av medlemmens lägenhet?


Att genomföra ett kall- och varmvattenledningsbyte är en omfattande åtgärd som också måste skötas rationellt och kostnadseffektivt för bostadsrättsföreningen. Vi tror då att det skulle vara mycket svårhanterligt för en styrelse om många bostadsrättshavare skulle ha egna önskemål om hur ledningar ska dras m m. och för bostadsrättsföreningen att sedan få ett vettigt pris på entreprenaden.
Min kommentar: Svårt eller inte. Jag anser att lagar och stadgar måste följas, men oavsett detta så ser jag inget som helst komplicerat i att rör läggs i vägg. Alla (minst de som så önskat) skulle ha fått "innanliggande" rör, men när det nu det inte blivit så pga styrelsens allvarliga slarv så kan jag inte se på vilket sätt det skulle bli "svårhanterligt" att göra rätt nu? Ett "vettigt pris" på entreprenaden skulle det ha blivit om entreprenaden beställts på rätt sätt. Det finns inget som tyder på att bytet av kall- och varmvattenledningsbytet i min brf skett på ett "rationellt" eller "kostnadseffektivt" sätt. Tvärtom. Styrelsen har bevisligen inte undersökt någonting överhuvudtaget innan arbetet drog igång. Visst kostar det säkert en liten slant mer med innanliggande rör, men för att styrelsen gjort fel så ska väl inte enskilda medlemmar behöva bli lidande i onödan?

Styrelsen har begått ett antal mycket allvarliga fel (enl. vad jag beskrivit), och för dessa fel är det enligt min mening oundvikligt att medlemmarna kommer att tvingas betala för.
Men som jag ser det är de fel styrelsen begått skadeståndsgrundande, inte sant?


Övrigt:
Kan något tydligare än ovanstående exempel visa hur viktigt det är att det finns någon objektiv part dit medlemmar kan vända sig för att få saker utredda? När HSB svarar medlemmar så handlar det uteslutande om att argumentera för styrelsen, oavsett hur fel styrelsen har. Nu kan jag tydligen lagar och stadgar bättre än vad HSB:s jurister kan, men hur många medlemmar är det inte som drabbas av detta motstånd från såväl styrelse som HSB, vilket gör det till en alltid högst ojämn kamp för den enskilda medlemmen.

Not!
Efter att jag skrivit ovanstående och skickat i retur till HSB Malmö, så fick jag svar från HSB Malmö att de gjort en feltolkning, och att § 37 mycket riktigt inte är relevant. Nytt svar har utlovats.
Expertledamot, ja tack - HSB-ledamot som enbart är till nackdel för medlemmarna, nej tack!
Jag vill gärna ha en "expertledamot" i min brf, speciellt med tanke på hur illa lekmannastyrelsen sköter sina uppgifter, men då ska det inte vara en ledamot som enbart arbetar för styrelsen i stället för medlemmarna, och som alltid befinner sig under HSB:s beskyddande vingar, som det fungerar idag. Nu skyddar HSB-ledamoten alla fel och brott som styrelsen begår och HSB Malmö skyddar i sin tur HSB-ledamoten. Det är inte bra!

Avslutningsvis...
Om inte HSB Malmös styrelse tar detta på allvar och snabbt reagerar med kraft och tydlighet så vill jag bara säga att HSB Malmös styrelse - i egenskap av högsta ansvarig för HSB-ledamöterna - blir högst delaktig i det som hänt.

Nu är ju du också HSB-ledamot, Maj-Britt, så du har kanske svårt att se detta med objektiva ögon, men tycker du ändå inte att det borde ha räckt med det första exemplet jag ger dig här för att inse att HSB-ledamoten betett sig på ett otillbörligt sätt?

Jag kan utveckla vad jag tagit upp ovan ännu mer, men hälften av det jag tagit upp känns långt mer än tillräckligt för att visa på de allvarliga fel som HSB-ledamoten begått, och jag hoppas innerligt att du kan se detta.

Maj-Britt: jag förstår att du inte är nöjd med mina svar. Jag har försökt se objektivt på dina frågor och besvara dem enkelt och rakt i den omfattning jag kunnat besvara dem. Jag har låtit experter titta på frågor som jag själv inte kunnat besvara. När det gäller alla anklagelser om allvarlig misskötsel och till och med brott – så varken vill jag eller kan jag befatta mig med den typen av påståenden utan att det föreligger hårda objektiva fakta. Det är ju i sig ett allvarligt brott att utslunga tvivelaktiga anklagelser.

Ett försvarstal för HSB-ledamoten av sällan skådat slag !!!
Notera här att Maj-Britt Thulin, i stället för att svara seriöst på frågorna och göra en seriös utredning, i stället väljer anklaga mig för att begå ett "allvarligt brott" för att jag berättar hur det ligger till. En typisk standardmetod av HSB! Sedan när blev det ett brott att informera och begära utredning? Jag har inte "utslungat" några tvivelaktiga anklagelser, jag har enbart redogjort för situationen och framställt fakta, som sedan tyvärr inte beaktats det minsta av HSB Malmös styrelse.
Det finns inget som helst objektivt i svaret från HSB Malmös styrelse!

För HSB handlar det tydligen enbart att försöka skrämma medlemmar till tystnad och lydnad. Det fungerar säkert oftast. Dock inte denna gång.


Svar från Maj-Britt Thulin;

SV: HSB-ledamoten, förtydliganden av frågor
From: Maj-Britt Thulin (Maj-Britt.Thulin@malmo.hsb.se)
Sent: Tuesday, November 25, 2008 11:50:26 AM

Din bostadsrättsförening har fattat beslut om att renovera stammar i demokratisk ordning, ett beslut som styrelsen nu verkställer. Alla dina frågor med koppling till detta, är interna angelägenheter i din förening och jag får be dig ta kontakt med din styrelse kring det här. En ordning styrelsen i din bostadsrättsförening också vill ska gälla och skrivit till HSB Malmös styrelse om.

Därutöver har jag blivit informerad om att styrelsen bjudit in dig till ett möte. Du har också möjlighet att ta kontakt med föreningens advokat Mats Engstrand.

Jag kommer inte att lägga ner mer tid på dina ytterligare frågor, då det med största sannolikhet bara kommer att leda till ännu fler frågor i en oändlig loop. Då det gäller HSB ledamoten ser jag ingen anledning till att fortsätta dialogen - jag har fullt förtroende för Bengt Skånhamre som är ledamot i din förening.

Med vänliga hälsningar
Maj-Britt ThulinMitt svar;

RE: SV: HSB-ledamoten, förtydliganden av frågor
Sent: Tuesday, November 25, 2008 12:36:06 PM
To: maj-britt.thulin@malmo.hsb.se

Jag förstår inte.
Först ber du mig om förtydliganden, och när du får vad du önskat så säger du att du inte kommer att lägga ner mer tid på mina frågor.
Varför bad du mig då om förtydligande i den ena frågan efter den andra?

Att du inte kommer att besvara mina frågor om HSB-ledamoten motiverar du med att det "med största sannolikhet bara kommer att leda till ännu fler frågor i en oändlig loop".
Är nu detta ett skäl som HSB Malmö alltid kommer att använda sig av för att strunta i att följa det uttalade löfte som du var med att ge om att medlemmarnas frågor ska besvaras?

Du skriver;
"Då det gäller HSB ledamoten ser jag ingen anledning till att fortsätta dialogen - jag har fullt förtroende för Bengt Skånhamre som är ledamot i din förening".
Jag finner det lite märkligt att du kan uttala dig om att du har fullt förtroende för HSB-ledamoten, trots allt jag redogjort för dig. HSB Malmös styrelse vill alltså inte ta ansvar för de HSB-ledamöter som styrelsen ansvarar för. Det är högst oroväckande att styrelsen för HSB Malmö inte tar sina uppgifter på allvar.

Du skriver;
"Din bostadsrättsförening har fattat beslut om att renovera stammar i demokratisk ordning, ett beslut som styrelsen nu verkställer".
Så du vet att min förening fattat ett beslut i demokratisk ordning, men om allt det andra som jag informerat HSB Malmös styrelse om vet du ingenting?

Du skriver;
"Alla dina frågor med koppling till detta, är interna angelägenheter i din förening och jag får be dig ta kontakt med din styrelse kring det här".
Nu handlade i och för sig mina frågor till dig om HSB-ledamoten, och det måste du förstå att det inte är interna frågor för min brf, eller?
Inte ens de övriga frågorna är interna. HSB-ledamoten sitter i styrelsen i min brf på uppdrag av HSB Malmö, och därmed blir allt som HSB-ledamoten är delaktig i, i min förening, även HSB Malmös angelägenheter. Alldeles särskilt när felaktigheter begåtts.

Sedan skriver du;
"En ordning styrelsen i din bostadsrättsförening också vill ska gälla och skrivit till HSB Malmös styrelse om".
Ja, det är väl självklart att styrelsen inte är intresserad av att någon medlem på det minsta sätt ska kunna få något stöd utifrån.
Men varken HSB-ledamoten eller HSB Malmös styrelse, eller HSB Malmö i övrigt, lyder under styrelsen i min brf.

Du skriver;
"Därutöver har jag blivit informerad om att styrelsen bjudit in dig till ett möte".
Du har också blivit informerad om två saker.
 1. Det är inte en inbjudan av styrelsen att "bjuda in mig" till en öppettid för styrelsen som jag skulle kunnat gå på ändå.
 2. Jag har inte möjlighet att gå vid denna tidpunkt för styrelsens öppettid, och styrelsen inkl. HSB-ledamoten i min brf kommer inte att ge någon annan tid för ett "personligt möte". Men även om styrelsen hade gjort detta så är det givet från början att styrelsen kommer att svara lika lite på mina frågor som de gjort tidigare.
Du skriver;
"Du har också möjlighet att ta kontakt med föreningens advokat Mats Engstrand".
 • Så du tycker det är en naturlig väg att föra en dialog mellan styrelse och medlemmar, att gå via en advokat?
 • Och varför skulle jag ta kontakt med advokaten? Ingen vill berätta vad hans uppdrag är, men när han har svar till mig på mina frågor så förutsätter jag att han kontaktar mig.
Kommentar från mig: Mats Engstrand är inte föreningens advokat. Han är styrelsens advokat som samarbetar med HSB Malmö, och därför får sina uppdrag av HSB Malmö! Han arbetar enbart för sin uppdragsgivare, styrelsen, mot medlemmar!
HSB-ledamoten
Sent: Thursday, November 27, 2008 3:23:58 PM
To: claes.caroli@malmo.hsb.se; maj-britt.thulin@malmo.hsb.se; anders.lundberg@malmo.hsb.se; olle.strand@malmo.hsb.se; mimmi.zetterman@malmo.hsb.se; birgitta.nilsson@malmo.hsb.se; bjorn.andersson@malmo.hsb.se

Till styrelsen för HSB Malmö
 
Med anledning av att HSB Malmö så frekvent säger sig verka för "ETHOS" så har jag en kort övergripande fråga till HSB Malmös styrelse.
HSB Malmös styrelse är ansvarig för HSB-ledamoten.
Anser HSB Malmös styrelse att det avtal som HSB-ledamoten måste skriva under innan denne träder i tjänst, och som ger HSB-ledamoten ett utökat ansvar, ska gälla?
 
Och som en liten bonusfråga undrar jag vad HSB Malmös styrelse anser att konsekvenserna rent konkret ska bli om HSB-ledamoten ändå inte följt detta avtal och/eller inte verkar för det som ETHOS står för (tyvärr finns det ingen information om detta på HSB Malmös webbplats)?
 
Tacksam för ett mer konkret svar än "det beror på omständigheterna från fall till fall", eftersom det är en konkret och viktig fråga som förtjänar ett konkret svar.
 
Personligen tycker jag att HSB-ledamoten inte bara ska verka för Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke och Samverkan, utan att det avtal HSB-ledamoten skrivit under är av vital betydelse. Jag hoppas att HSB Malmös styrelse inte är av avvikande åsikt.

Notera hur HSB Malmös styrelse lägger allt ansvar på föreningens "styrelse" (och knappt ens det) medan HSB-ledamoten inte gjort det minsta fel någonstans trots att han ingår i styrelsen.
Så fort HSB Malmös styrelse upplever situationen besvärlig så bryter styrelsen ensidigt diskussionen varje gång, med den ena dumma förklaringen efter den andra som skäl för detta (eller så bara struntar styrelsen helt i att svara).

HSB Malmös styrelse skjuter ifrån sig i precis varenda fråga, tar inget ansvar för den HSB-ledamot styrelsen ansvarar för och ger synnerligen subjektiva svar på allt till sin egen fördel, till brf-styrelsens fördel och till HSB Malmös fördel (medlemmarna har noll och inget värde). Det är som de tre kinesiska aporna; döv, stum och blind.


Jag yrkar att ;
 1. HSB-ledamoten byts ut till någon som arbetar för medlemmarna i föreningen och på ett seriöst sätt tillför något.

  HSB-ledamoten ska inte vara anställd på HSB, och därmed partisk, och det ska inte vara en HSB-ledamot som suttit som HSB-ledamot i för många år.
lgh 47 - 2010-07-14 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka.

Styrelsens svar, skrivet av HSB, på motsvarande motion 2009 (kom ej medlemmarna till del):
Motion nr 3 om utbyte av HSB-ledamot

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:

En HSB-ledamot utses och entledigas av HSB Malmös styrelse. Entledigande av en HSB-ledamot sker i princip om övriga styrelseledamöter begär detta hos HSB Malmö. Någon sådan begäran önskar inte övriga styrelseledamöter göra när det gäller nuvarande HSB-ledamot i föreningen. Inte heller har styrelsen uppfattningen att ett flertal medlemmar vill att nuvarande HSB-ledamot byts ut.
Min kommentar (1): Styrelsens svar är en kopia av styrelsens svar till motion 3B, och mina svar är desamma här som till den motionen.

Av praktiska skäl tjänstgör anställda på HSB Malmö även som HSB-ledamöter. Nuvarande HSB-ledamot vet att han som HSB-ledamot företräder föreningens medlemmar.
Han kan därmed inte vara partisk bara på grund av sin anställning i HSB Malmö.
Att vara en bra HSB-ledamot kräver erfarenhet, och även om det kan vara eftersträvansvärt med nyare HSB-ledamöter med färska idéer så låter det sig inte alltid göras av praktiska skäl.
Min kommentar (1): Vad som är praktiskt för HSB Malmö är inget som är relevant för denna förening.

Jag har överväldigande bevis för att HSB-ledamoten inte ser till föreningens bästa. HSB-ledamoten är enbart ett verktyg för styrelsen att verka mot medlemmarna så att styrelsen skyddas från insyn i allra möjligaste mån.

Att en HSB-ledamot som är anställd på HSB är partisk just för att denna HSB-ledamot är anställd på HSB Malmö är en självklarhet. Jag kan dessutom förhandstipsa om att detta kommer att uppmärksammas i media efter sommaren.

Det har varit ett mycket stort utbyte av HSB-ledamöter den senaste tiden. Dock har vår förening undantagits från dessa förändringar, även om HSB-ledamoten i vår förening bytts ut i de flesta övriga föreningar som han också sitter i (vilket är många).


Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.