Vad gäller vid försäljning/överlåtelse?

Föreningen bör ha en beskrivning för allt av vikt i samband med försäljning av bostadsrätt.

Se även;
Mall för överlåtelse av bostadsrätt - PDF-format
Mall för överlåtelse av bostadsrätt - MS Word-format DOCX
Mall för överlåtelse av bostadsrätt - MS Word-format DOC (äldre format)
Not. Ovanstående mall inkluderar formulär för;
ANSÖKAN OM UTTRÄDE/MEDLEMSKAP I BOSTADSRÄTTSFÖRENING.

HSB:s formulär för överlåtelse av bostadsrätt - MS Word-format DOC

Allmänna kommentarer till formulär för "Överlåtelseavtal Bostadsrätt"

1. Köpeskilling.
Köpeskillingen skrivs ut i bokstaverad form och med siffror.

2. Tillträdesdag.
Fyll i vilket datum bostaden skall tillträdas av köparen. Ange datum ÅÅÅÅ-MM-DD, Ex. 2008-09-01

3 §2 Lägenhetens skick.
I köpekontraktet finns en friskrivning av eventuella fel på bostadsrätten;
Lägenheten säljs i befintligt skick. Köparen har av säljaren uppmanats att noggrant undersöka bostadsrätten.”.
Friskrivningen gäller ej om säljaren känt till ett dolt fel som köparen inte informerats om, eller om lägenheten säljs i ett betydligt sämre skick än vad köparen har haft fog att förutsätta.

4 Fyll i eventuella artiklar som ingår i köpet. Det kan vara till exempel vara en tvättmaskin som står i bostaden.
Ange art av artikel samt modell. Ex. ”Tvättmaskin, Bosch 900 ST”.
Kylskåp, frys, spis och liknande fasta tillbehör ingår i köpet och får inte tas bort av säljaren.

5 Samtycke till försäljning av bostadsrätten ska lämnas i de fall då säljaren använder bostadsrätten som gemensam bostad med en make/maka, registrerad partner eller sambo.

6 §1 Köpeskillingens belopp.
Eventuell handpenning kvitteras.
Erläggs ingen handpenning ifylls ”Noll (0) kronor"


Försäljning av bostadsrätt

Försäljning av bostadsrätt utan mäklare

Överlåtelse- och pantsättningsavgift

Överlåtelse, förvärv av bostadsrätt

Förvärv av bostadsrätt - Köpa bostadsrätt

Överlåtelse, övergång av bostadsrätt

Begäran om utdrag ur lägenhetsregistret

Rutiner vid försäljning

Att överlåta

Vad är en överlåtelse?

Den vanligaste formen av överlåtelse är försäljning. Byte eller gåva av bostadsrätt är också överlåtelse.

Hur ska överlåtelseavtalet se ut?
Avtalet måste uppfylla vissa formkrav. Det måste vara skriftligt och ska skrivas under av Dig som säljare och av köparen. Avtalet ska också innehålla uppgift om vilken lägenhet som avses samt priset.

Vad händer om avtalet inte uppfyller formkraven?
Ett avtal som inte uppfyller formkraven är ogiltigt. Har priset angivits felaktigt är det ändå priset i avtalet som gäller.

Måste min make/sambo godkänna överlåtelsen?
Om lägenheten är Er gemensamma bostad krävs att Din make/sambo lämnar samtycke till överlåtelsen.

När blir överlåtelsen giltlig?
Överlåtelsen blir giltig först i och med att köparen beviljats medlemskap i föreningen. Om köparen inte beviljas medlemskap är överlåtelsen ogiltig.

Vad är överlåtelseanmälan?
Detta är inget överlåtelseavtal. Anmälan är endast ett arbetsmaterial för att underlätta styrelsens handläggning av medlemskapet m m.

Har föreningen rätt att ta betalt vid en överlåtelse?
Föreningen kan enligt stadgarna ha rätt att ta ut en överlåtelseavgift för administrationen i samband med överlåtelsen och varje såld bostadsrätt. Överlåtelseavgiften får högst vara 2,5% av basbeloppet.

Om du säljer din bostadsrätt

När du säljer din bostadsrätt är det viktigt att ta kontakt med föreningens vicevärd innan avflyttning.
Viktigt är att säljaren återlämnar samtliga utkvitterade nycklar till Vicevärden i samband med utflyttningen.
Köparen kvitterar sedan ut lägenhetsnycklarna hos vicevärden


SÅ HÄR GÖR DU NÄR DU SÄLJER DIN LÄGENHET

1. Du kan själv skaffa köpare, eller få hjälp av en mäklare som mot överenskommet arvode sköter om annonsering, visning m.m.

Mäklararvode bostadsrätt
Vad är rimligt arvode för mäklare?
Mäklare arvode - Forum bostadsrätt
hotpot.se/forum

2. Du har som säljare s k upplysningsplikt, dvs att du alltid är skyldig att upplysa köparen om eventuella fel och brister i lägenheten. Glöm inte uppge s.k. dolda fel. Köparen har undersökningsplikt, dvs han är skyldig att informera sig om lägenhetens skick.

Köparen har undersökningsplikt, dvs han är skyldig att informera sig om lägenhetens skick.

3. Om du har lån och banken har lägenheten som säkerhet, måste du kontakta långivaren och meddela att du ska sälja. Lånen måste lösas eller övertas av köparen.

4. När du och köparen har kommit överens om ett pris för lägenheten i befintligt skick, kan ni upprätta ett köpeavtal mellan er. (Obs! även make/maka/sambo ska skriva under anmälan) Där måste bl a stå att köpet är giltigt först efter att köparen är godkänd som medlem i bostadsrättsföreningen GoaGubbar, och överlåtelsen ägt rum på HSB-kontoret.

5. När du bestämt köpare av din lägenhet ska du anmäla till bostadsrättsföreningen att du ska sälja lägenheten. Det gör du genom att fylla i en överlåtelseanmälan som finns på HSB-kontoret eller hos vice värden, och lämna den till vicevärden. Därefter tas ärendet upp på ett styrelsemöte som ska godkänna överlåtelsen. Vicevärden lämnar sedan godkänd anmälan till HSB-kontoret.

6. En överlåtelseavgift ska av säljaren betalas in till HSB.

7. Om köparen/-arna inte är medlem/-ar i HSB, ska medlemskap tecknas. Kostnaden för detta är f n 500 kr = andel 500 kr/person.

8. När överlåtelseavgiften och medlemskapet är inbetalt förbereder HSB-kontoret ärendet varefter ni kontaktar köparen och gör en tidsbeställning hos HSB för överlåtelse, om inget eget avtal skrivits.
När eget avtal skrivits, bifogas 1 ex med originalunderskrifter samt överlåtelseanmälan.

9. Köpare och säljare träffas på HSB-kontoret där överlåtelseavtal upprättas. Försäljningen skall godkännas av äkta make eller sambo.
Kan ni inte komma båda två kan ni skriva en fullmakt.

10. Kom ihåg att du fortfarande kan ha kvar ditt medlemskap i HSB även om du säljer din lägenhet och flyttar till annan bostad.

11. Bostadsrättsbevis tillsammans med andra informationsbroschyrer som hör till lägenheten överlämnas till köparen.

12. Hyresavtal på bilplats upphör i samband med din flyttning och kan INTE övertas av den nye bostadsrättshavaren direkt. Vicevärden sköter uthyrning av ovanstående objekt, varför köparen måste kontakta vicevärden för information om föreningens kösystem. Säljaren bör kontakta vicevärden någon vecka innan avflyttning för att säga upp dessa extraobjekt. KOM IHÅG ATT TILL VICEVÄRDEN ÅTERLÄMNA NYCKLAR TILL ENTRÉ/VIND, ETC.!

13. I samband med avflyttningen skall föreningen göra tillsyn av lägenheten. Vid tillsynen bör både säljare och köpare närvara.Föreningens representant gör vid detta tillfälle en översyn av de installationer m.m. som föreningen ansvarar för. Säljaren skall till Vicevärden återlämna samtliga utkvitterade nycklar. Köparen kvitterar sedan ut nycklar till lägenheten innan inflyttning. Om det vid avflyttningen saknas av säljaren utkvitterade nycklar, kommer föreningen på säljarens bekostnad att byta låscylinder till aktuell dörr. Detta för att garantera köparen att ingen utomstående har tillgång till nyckel för aktuell dörr.

Telefon vicevärd:
___-___ __ __

14. Har du ytterligare frågor ring gärna HSB-kontoret, där _______, tel _____, ansvarar för överlåtelser inom föreningen.

Köpa/sälja

Att köpa en bostadsrätt kallas att ta över en bostadsrätt, en s.k. överlåtelse.

Bostadsrätter i HSBs bostadsrättsföreningar säljs antingen av den boende själv eller via en mäklare. De flesta lägenheter utannonseras i dagspressen under lediga lägenheter eller i mäklarnas annonser.

Lägenheterna säljs i befintligt skick och priset är en fråga mellan säljare och köpare.

För att få ta över en bostadsrätt så ansöker du om medlemskap i den aktuella bostadsrättsföreningen. Det finns med på överlåtelseavtalet och ansökan lämnas till styrelsen i bostadsrättsföreningen.

Köparen får överlåtelseavgiften fakturerad. Överlåtelseavtal och informationsblad hämtas hos vicevärden.

De flesta bostadsrättsföreningar tar en sk kreditupplysning på den som ansöker om medlemskap för att ta reda på ifall det finns t ex registrerade betalningsanmärkningar. Bostadsrättsföreningen kan neka medlemskap vid sådan anmärkning.

Efter att du har blivit beviljad medlemskap kan överlåtelsen avslutas och du har rättighet att flytta in i lägenheten.


Insatsen

Vad gäller för insats?

För bostadsrättslägenheten betalar Du en insats grundad på bostadens storlek och för den upplåtna marken en upplåtelseavgift grundad på storlek och läge.

Det är Din medverkan i bostadsfinansieringen och det gör Dig till delägare och medlem i den bostadsrättsförening som äger fastigheten.


Uttag av överlåtelseavgift och pantsättningsavgift

Enligt beslut av styrelsen kommer Brf _____ fr o m år 2009 att ta ut avgift av bostadsrättshavaren vid överlåtelse och pantsättning av bostadsrätt. Föreningen har enligt §20 i stadgarna rätt att ta ut avgift i dessa fall.

Överlåtelseavgift tas ut med ett belopp svarande mot 2,5% av prisbasbeloppet. Avgiften erläggs av säljaren.

Pantsättningsavgift tas ut med ett belopp svarande mot 1% av prisbasbeloppet.


Se dessutom;
Köp av bostadsrätt - viktiga frågor att ställa
inkl. ansvarsfördelning samt upplysnings- och undersökningsplikt.

Skriv till media ! NU !!!


Tipsa en vän

FORUM

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)
Är det något du undrar om avseende överlåtelse och försäljning av bostadsrätt? Har du några tips? Kom gärna med idéer och förslag.

Sök på denna sajt om bostadsrätter.
Relevans Datum

  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Startsidan för dessa sidor om bostadsrättsföreningar Huvudsida
  HSB stadgar för bostadsrätt - Det är allas ansvar att stadgarna innehåller allt av vikt för föreningen HSB:s normalstadgar
      - enbart för att skydda HSB och styrelse?
  Om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet, eller vägra styrelsen ansvarsfrihet Vad innebär det att inte bevilja
       styrelsen ansvarsfrihet?
  Mall för stadgar i en brf Sveriges bästa brf-stadgar   HSB - Vad kan HSB om juridik? Vad får styrelsen besluta om?
  Förslag på förändringar av föreningslagen och bostadsrättslagen NY FÖRENINGSLAG!   HSB - vilken arbetsordning gäller för styrelsen? Arbetsordning för styrelse
  HSB - Lagar, föreskrifter och regler för boende i bostadsrättsförening Länkar till lagar och föreskrifter   HSB - Förslag på vad styrelsens ledamöter måste arbeta utifrån Budord för styrelsen
  Hur gör du för att gå ur HSB trots att du bor i en HSB-brf? Utträde ur HSB   HSB - kompetens i styrelsen Vilken kompetens behövs i en styrelse?
  Exempel på en anmälan till hyresnämnden i anledning av en av styrelsen felaktigt genomförd stambytesrenovering Anmälan till hyresnämnden   Om valberedningen och dess uppgifter Valberedningen
  ad gäller vid uthyrning i andra hand? Andrahandsuthyrning   Tips och rekommendationer för hur man formulerar en motion till stämman Hur skriver man en motion?
  Startsidan för dessa sidor om bostadsrättsföreningar Överlåtelse av bostadsrätt   HSB - Exempel på motioner till en årsstämma Exempel på motioner till ett årsmöte
  Vad gäller vid försäljning/överlåtelse av bostadsrätt? Rutiner vid försäljning. Köpa/sälja. Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift Försäljning av bostadsrätt   Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009 Motioner HSB 2009
  HSB - Vad gäller avseende vattenskada i brf? Vad gäller avseende vattenledningsskada?   Länkar till alla dokument för HSB Malmös årsstämma 2009 HSB Malmös årsstämma 2009
  Begäran om utdrag ur lägenhetsregister för bostadsrättsförening - Mall. Viktig information att begära innan köp av bostadsrätt!!! Lag (2006:378) om lägenhetsregister Utdrag ur lägenhetsregister   Klander av HSB Malmös årsstämma 2008, del 2a Klander HSB årsstämma 2008
  HSB - Vem ska underhålla bostadsrätten? - Vad ansvarar medlemmarna för i sin bostadsrätt och vad ansvarar styrelsen för i föreningen? Vem ansvarar för vad?   HSB - information till medlemmarna Information till medlemmarna
  HSB - Vad gäller avseende parkeringsplats till bostadsrätt i en bostadsrättsförening? Vad gäller avseende p-plats?   Offertförfrågan för badrumsrenovering, tips med exempel på hur en offertförfrågan kan utformas för att få bästa möjliga svar Offert badrumsrenovering
  Vem får delta och rösta på föreningens stämma? En djupgående analys av regelverket Vem får närvara på stämman?   Information från HSB om certifiering av bostadsrätter Certifiering av bostadsrätt
  Hur många går på föreningens stämmor? En sammanställning över närvaron på stämmor i brf:ar inom HSB Malmö Stämma, närvarostatistik   Länkar till HSB, Riksbyggens, SBC:s samt privata bostadsrättsföreningar Länkar till bostadsrättsföreningar
  Hur tolkar man en årsredovisning på bästa sätt/enklast? Förklaringar till balansräkning och resultaträkning, etc Tolka en årsredovisning   Exempel på en anmälan till hyresnämnden i anledning av en av styrelsen felaktigt genomförd stambytesrenovering SDS om bostadsrätter
  Arvoden och ersättningar för alla styrelser i bostadsrättsföreningar inom HSB Malmö (förlorad arbetsförtjänst, bilersättning, telefonersättning, etc). Med rekommendation på arvodesnivå Arvode brf-styrelse - Per lgh   Att bo i bostadsrätt är inte som att bo i eget hus. Man får inte alls bestämma allt själv, tvärtom. Bostadsformen kräver samarbete, smidighet, tolerans och en bra styrelse. 15/3-2005 DN Bostad - Håll koll på styrelsen
  Ersättningar till styrelse och VD i HSB Malmö samt jämförelse med andra HSB-regioner i Sverige Arvode HSB Malmö   Hellre ett möte för mycket än ett för lite. Arbetsgrupper i huset som tar ansvar för gård, städning, hissinstallation och försäljning av lediga lägenheter. Stort och smått måste diskuteras, ansvaret delas, annars kan medlemmarna känna sig överkörda. 23/2-2005 DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
  HSB - Vicevärdens uppgifter Vicevärdens uppgifter   Syna föreningen - före bostadsköpet och Styrelsen bestämmer om protokoll ska lämnas ut. SVD 2004-06-10 SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
  Information om BoRevision BoRevision - en fara för din förening   HSB - Föreningar lämnar HSB och andra tar ut pengar från HSB - Läs Sydsvenskans artikel om detta SDS - Föreningar tar ut pengar från HSB
  Om värme och ventilation i bostadsrätt Värme och ventilation   Information om hur HSB lurade medlemmarna på 50 miljoner kronor HSB Malmö skandalen
  HSB - Varning från en förenings styrelse där enskilda medlemmar kränks Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB och Riksbyggen Frågor till HSB/Riksbyggen
  HSB - Utskick från en förenings styrelse där enskilda medlemmar kränks Ett styrelseutskick   Motion inlämnad till 32 regionkontor, och HSB:s respons på detta Hur HSB i Sverige svarar på frågor
HSB om vad det innebär att bo i en bostadsrätt Om boendet i en brf
Allt om Riksbyggen Riksbyggen
Se länkar ovan       


Bredband / ADSL - Sanningen om Sveriges internetleverantörer !


© 2009 - Uppdaterad 2013-07-26 Stockholm • Göteborg • Malmö