Fullmakt för ombud

Att föra min talan/utöva min rösträtt vid föreningsstämma i

Brf

som hålls den


  Datum (då denna fullmakt undertecknas):    
  Jag kan inte gå på/utöva min rösträtt på stämman:

  Namn:
   Lägenhetsnr: _____________ (ej obligatorisk uppgift, men underlättar om den uppges)

  Adress: _____________________________ (behöver ej uppges)
  Tel.nr. _____________________________ (behöver ej uppges)

  Jag ger därför fullmakt till följande ombud att företräda mig:

  Namn:
  Adress: _____________________________ (behöver ej uppges)
  Tel.nr. _____________________________ (behöver ej uppges)

   Fullmakten är giltig t.o.m _________________ (ej obligatorisk uppgift)

   Ev. övrig info:

  Underskrift (vittne behövs ej):

___________________________________
Utfärdare av fullmakt
Allt om bostadsrätter: http://hotpot.se/    -     Forum: http://hotpot.se/forum  -   Info

Föreningslagen 7 kap., § 2;
En medlems rätt vid föreningsstämman utövas av medlemmen personligen eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud med skriftlig, dagtecknad fullmakt.

Endast medlemmens make eller sambo eller annan medlem får vara ombud, om inte annat anges i stadgarna.
Är medlemmen en juridisk person får denne företrädas av ombud som inte är medlem, om inte annat anges i stadgarna.

Ingen får som ombud företräda mer än en medlem, om inte annat anges i stadgarna.

Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet.

En medlem kan vid föreningsstämman medföra högst ett biträde.
Endast medlemmens make eller sambo eller annan medlem får vara biträde, om inte annat anges i stadgarna.


  Bostadsrättslagen (BrL, 1991:614), 9 kap., § 14;
  Om flera medlemmar har en bostadsrätt gemensamt har de endast en röst, om inte något annat bestämts i stadgarna.