Fullmakt för ombud

Att föra min talan/utöva min rösträtt vid föreningsstämma i

Brf

som hålls den


  Datum (då denna fullmakt undertecknas):    
  Jag kan inte gå på/utöva min rösträtt på stämman:

  Namn:
   Lägenhetsnr: _____ (ej obligatorisk uppgift, men viktig för kontrollmöjlighet)

  Adress/Tel nr (behöver ej uppges): ____________________________________________

  Jag ger därför fullmakt till följande ombud att företräda mig:

  Namn:   Lgh: _____
  Adress/Tel nr (behöver ej uppges): ____________________________________________

   Fullmakten är giltig t.o.m _________________ (ej obligatorisk uppgift)

   Ev. övrig info:

  Underskrift (vittne behövs ej):

___________________________________
Utfärdare av fullmakt
Allt om bostadsrätter: http://hotpot.se/    -     Forum: http://hotpot.se/forum  -   Info

Föreningslagen 6 kap., § 4;
En medlem som inte är personligen närvarande vid föreningsstämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud. En medlem får inte företrädas av fler än ett ombud. Rätten att anlita ombud får begränsas i stadgarna. En medlem har dock alltid rätt att anlita sin make, sin sambo, en annan medlem eller en ställföreträdare för en annan medlem som ombud.

Ombudet ska ha en fullmakt som är skriftlig, daterad och undertecknad av medlemmen.

En fullmakt gäller högst ett år från utfärdandet.

En medlem eller ett ombud får ha med sig högst ett biträde vid föreningsstämman. Biträdet får yttra sig vid föreningsstämman.


  Bostadsrättslagen (BrL, 1991:614), 9 kap., § 14;
  Om flera medlemmar har en bostadsrätt gemensamt har de endast en röst, om inte något annat bestämts i stadgarna.