Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Tolkningar av lagar och stadgar, Likabehandlingsprincipen, Lagen om ekonomiska föreningar (LEF), Bostadsrättslagen (BrL), vårdplikt, lydnadsplikt, lojalitetsplikt, informationsplikt, jäv (styrelse/stämma, för revisorer, HSB-representant, ledamöter, mötesordförande, m.fl.), trivselföreskrifter. Faktabanken innehåller många viktiga tips! Faktabanken RSS-feed för juridikforumet som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2008-02-14, 14:01
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Se här... Fullmakt för ombud - mall

Hur skriver man en fullmakt?

Eftersom många inte tycks veta hur en fullmakt ska se ut så vill jag här ge en länk till en fullmaktsmall för ett ombud till en föreningsstämma.

Fullmakt till föreningsstämma - exempel på fullmakt, där du kan fylla i uppgifterna online före utskrift

Den är lite onödigt innehållsrik, men det är bara för att förtydliga så mycket som möjligt. Ge gärna synpunkter på ovanstående formulär för fullmakt. Om önskemål finns på fler layouter för snabb utskrift av fullmakt så är det bara att skriva ett inlägg här med önskemål, så fixar jag det!

Oavsett hur fullmakten ser ut så ska det väldigt mycket till för att en styrelse ska kunna underkänna en fullmakt. Det är i princip enbart om styrelsen (eller fullmaktsgivaren) kan bekräfta att fullmakt inte utfärdats. Men det måste vara möjligt att utifrån fullmakten kunna identifiera vilken medlem i föreningen som utfärdat fullmakten, och fullmakten måste vara dagtecknad (dvs daterad med dagens datum för utfärdandet).

Fullmakten lämnas på stämman (till styrelsen, i samband med att man prickas av i röstlängden) i utbyte mot röstkort/röstlapp, och fullmakten ska sedan bifogas stämmoprotokollet som bilaga (i original).


Ingen får vara ombud för mer än en medlem på stämman.
Det är viktigt att känna till att en medlem bara kan ha fullmakt från en person (om inte annat uppges i stadgarna).
Att ombud endast får företräda en medlem utöver sig själv grundas i att ingen enskild medlem ska kunna samla ihop röster från oengagerade medlemmar.

Hur länge gäller en fullmakt?
En fullmakt gäller i ett år om inget annat specificerats i fullmakten. Det står fritt för alla fullmaktsgivare att begränsa en fullmakt i tid eller till en specifik stämma, och är t.o.m. att rekommendera.

Kan en fullmakt begränsas till att gälla en eller flera specifika frågor?
Absolut. Det skapar kanske lite administrativa problem men den som ger någon en fullmakt kan i fullmakten skriva att det endast är en viss fråga som ombudet har rätt att rösta i för dennes räkning.
Fullmaktsgivaren kan i fullmakten t.ex. skriva;
Citat:
Mitt ombud har rätt utöva mig tillkommande rösträtt vid
under stämman fattade beslut enligt följande:

För punkt ____ på dagordningen i kallelsen till mötet röstar jag
för / emot det av styrelsen i kallelse till mötet framlagda förslaget till överenskommelse.

För punkt ____ på dagordningen i kallelsen till mötet röstar jag
för / emot det av styrelsen i kallelse till mötet framlagda förslaget till överenskommelse.

För punkt ej specificerad ovan äger fullmaktsinnehavaren rätt att fritt för min
räkning rösta för eller emot av styrelsen eller motionär framlagt förslag.
Rent juridiskt är den som skriver en fullmakt ansvarig för det som görs med hjälp av fullmakten. Därför bör man tänka på hur man skriver.

Hur ska den som ger fullmakt veta att den som får fullmakten röstar så som fullmaktsgivaren önskar?
Detta kan lösas genom att fullmaktsgivaren lägger till en formulering i fullmakten i stil med följande;
Citat:
Jag/vi önskar att i de fall denna fullmakt används så ska rösten protokollföras så att man kan se hur rösten använts.
Även vid en ev. sluten omröstning ska det skrivas in i protokollet hur rösten utnyttjats.
Behöver en fullmakt bevittnas?
Absolut inte! Ingen kan kräva detta! Men fullmakten har naturligtvis större bevisvärde om fullmakten är bevittnad.

Ingen styrelse kan kräva mer av en fullmakt än vad lagen (och ev. stadgarna) säger.
T.ex. kan en styrelse inte kräva av medlemmarna att de måste uppge "kompletta adressuppgifter" i fullmakten.

Vem kan vara ombud?
Vem som kan vara ombud är lite oklart i lagar och stadgar.

I t.ex. HSB:s normalstadgar står det bara;
Citat:
Ombud och biträde
§ 13
En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen
eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom
ombud. Ombud skall förete skriftlig dagtecknad fullmakt.
Fullmakten skall företes i original och gäller högst ett år från utfärdandet.
Ombud får bara företräda en medlem.
Medlem får på föreningsstämma medföra högst ett biträde.
För fysisk person gäller att endast annan medlem eller medlemmens
make/maka, registrerad partner, sambo, föräldrar, syskon eller barn
får vara biträde eller ombud.
Jag har försökt utreda detta lite på följande webbsida;
Vem får vara med/rösta på stämman? (om biträde och ombud på stämma)

Notera att det står fritt för varje förening att inom lagens ramar utöka (dock ej att begränsa) vem som får vara ombud.
Varje brf bör absolut ändra stadgarna så att en medlem kan ta med sig en utomstående som stöd.

Om två personer står på kontraktet, vad gäller?
Vid föreningsstämman har varje bostadslägenhet en röst (om det inte uppges något annat i stadgarna). Man innehar alltså endast en röst per hushåll, oavsett om man är ensam ägare eller delägare till en lägenhet.

Om endast en delägare närvarar vid stämman behöver denna medlem inte ha fullmakt för sin sammanboendes räkning.

Återkallande av fullmakt - Hur återkallar man en fullmakt?
För att återkalla en fullmakt använder fullmaktsgivaren sig sig av en sparad kopia av fullmakten och bekräftar återkallandet på kopian, varefter kopian av fullmakten lämnas in till styrelsen.
Saknas kopia så går det ändå att återkalla fullmakten om så önskas, genom att skriftligt informera styrelsen om detta.


Formulär för fullmakt bör finnas i de handlingar som delas ut till medlemmarna av styrelsen inför varje stämma.


För mer information om röstning och röstlängd i brf, se bl a;
Beslut på stämman - olika typer av majoritet - Faktabanken

Stämma - Beslut på stämman, votering - Faktabanken

Rösträtt för medlem, stämma - Röstlängd - Faktabanken

Beslut i brf - Hur och med vilken majoritet på stämma? - Hur röstar man i en brf? Med hur stor majoritet måste beslut tas vid röstning för att beslut ska gå igenom. Med exempel. Faktabanken

Röstning 2/3 beslut, hur räknas det? - Hyresnämnden tror att blankröster ska räknas in i majoritetsbeslut vid röstning på stämma

Olika typer av majoritet vid röstning på stämma - Röstning med enkel majoritet

Hur avgörs beslut på stämma vid lika röstetal?

Vem får rösta på en bostadsrättsförenings stämma (årsstämma eller extrastämma)? - Vem har rösträtt i en brf? Rösta via ombud. Exempel på jävsituationer vid röstning på föreningsstämma

Får sambo till styrelseledamot rösta på stämman i föreningen? - I vilka frågor får styrelsen inte rösta på stämman?

Ombud och biträde på stämman - Faktabanken
Regelverk för ombud på stämma i brf, hur många röster? - I röstlängden ska framgå vem som utövar rösträtt

Vad gäller för fullmakter? - Frågor och svar om röstning via fullmakt? Hur länge gäller en fullmakt?
Fuska med fullmakt i brf
Hur ska giltig fullmakt se ut? - Vad ska fullmakt för röstning innehålla?
Regelverk för röstning via fullmakt - Kan två medlemmar i samma familj (samma bostadsrätt) ta var sin fullmakt?

Vem får rösta på stämma i brf för avliden medlem? - Hur styrker den som röstar för avliden medlem sin legitimitet och hur ska detta redovisas av styrelsen?

Får medlem som äger två lägenheter rösta två gånger på föreningsstämma i brf? - Har medlem lika många röster som bostadsrätter?
Rösträtt per medlem eller per bostadsrätt i brf? - Möjlighet att köpa sig mer makt i en brf, jämfört med andra medlemmar
Hur många röster har medlem som äger fler än en bostadsrätt?
Två röster tillsammans trots gifta/sammanboende i två lägenheter i samma brf? - Hur stor andel som innehas av bostadsrätt ej relevant för rösträtt
Har ordföranden, som äger tre lokaler i föreningen, tre röster på stämman? - "En röst per medlem som innehar bostadsrätt gemensamt"

Är frågan om ansvarsfrihet ett majoritetsbeslut? - Hur många röster krävs för att neka ansvarsfrihet för styrelsen i en brf?
Är röstning på stämma om ansvarsfrihet för styrelsen ett minoritetsbeslut?
Vem får rösta på föreningsstämman i frågan om ansvarsfrihet? - Kan medlem som ingått i styrelsen rösta mot ansvarsfrihet eller är denna medlem jävig vid röstning?
Styrelsen röstar i egen sak vid frågan om ansvarsfrihet - Är styrelsens ledamöter röstberättigade om styrelsens ansvarsfrihet?

Har styrelsen rösträtt i frågan om utbyte av styrelse? - Får styrelseledamot rösta på stämma om att byta ut styrelse?

Kan man rösta i ett ärende som finns på dagordningen men endast som diskussions/informationspunkt? - Kan beslut tas under diskussionspunkt i dagordning?

Kan stämman rösta om att få in en ny punkt i dagordningen?

Förfalskade fullmakter, mutade ja-röstare och slagsmål på stämman - Artikel i SDS om hur det kan gå till vid röstning i samband med ombildning
Fusk vid rösträkning på stämma i samband med ombildning - Hur vet man att rösträkning gått rätt till?

Har HSB 1 eller 2 röster i bostadsrättsförening hörande till HSB? - Har HSB-ledamot rösträtt på föreningsstämma?

Röstning på föreningsstämma om inglasning, socialens röster inräknade?

Kvalificerad majoritet vid röstning om stamrenovering/badrumsrenovering i brf?

Röstning i samband med balkongbygge - Hur stor majoritet måste det vara vid röstningen för att balkongbygge ska gå igenom?

HSB/Mötesordförande, tillika advokat, hittar på vad som gäller avseende röstning om nya stadgar

Exempel på stämma med sluten röstning där röstning ändå genomförs öppet

Måste inte större förändringar i brf röstas om på stämma? - Styrelsens rättighet att ta beslut om TV/bredband/telefoni

Vid röstning på stämma, måste ej närvarande medlemmar också tillfrågas? - Röstning om tillbyggnad av entré

Vid röstning på stämma om garage fick de med garage inte rösta - Fick ej rösta "i egen sak"

Illojal styrelseledamot - röstar mot sig själv på stämman - Illojalt för ledamot att rösta mot styrelsens förslag?

Får styrelsen rösta om motion? - Får styrelseledamot rösta i motion som innebär ändring av styrelsebeslut?

Rösta på sin egen motion - Styrelsens ordförande säger att medlem inte får rösta på sin egen motion

En nej-röst räcker för att beslut ej ska genomföras? - Veto-rätt i brf? Röstning per capsulam

HSB:s kod för föreningsstyrning - 2:a principen; "Medlemmarna i primärkooperativ har lika rösträtt (en medlem, en röst)".
1.3.4 "Röstning ska genomföras på ett formellt, noggrant och tillgängligt sätt. Vid föreningsstämman ska det användas en rättvis och tydlig metod för rösträkning och stämmoordföranden ska förklara denna metod".


Arbetsordning för styrelse i en brf - Majoritetskrav vid styrelsebeslut

Styrelsemöte brf - Lägga ner sin röst/reservera sig

HSB-ledamotens rätt att rösta om inträde i brf på styrelsemöte - HSB Riksförbund svarar

Rösta in vicevärd i styrelsen - Jäv?
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2014-06-17 klockan 09:37.
Svara med citat
  #2  
Gammal 2008-03-10, 16:05
Tommy Tommy är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Lund
Inlägg: 25
Standard

Vad är anledningen till begränsningen att endast medlemmens make/maka, sambo/registrerad partner, förälder, syskon eller barn får vara ombud eller biträde?

Varför ska det inte vara upp till varje medlem att bestämma vem denne anser bevakar dennes intresse bäst? Det måste väl vara medlemmens demokratiska rättighet att få avgöra själv?

Jag tycker inte det ska finnas någon begränsning överhuvudtaget på vem som får vara ombud/biträde!
Svara med citat
  #3  
Gammal 2008-04-27, 12:44
Myggans avatar
Myggan Myggan är inte inloggad
Exa-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Trollhättan
Inlägg: 147
OBS! OBS! OBS! Spela på lika villkor på stämman i föreningen

Hur skulle det se ut om en eller flera medlemmar hade med sig en kunnig person som kan nånting om juridiken?

HSB vill inte släppa in utomstående eller kunnigt folk som kan tillvarata medlemmarnas intressen, för det gäller att sätta medlemmarna/medlemmen på plats omedelbart!

Ibland händer det att medlem/medlemmar protesterar mot idiotiska förslag som kommer från styrelsen/HSB och det blir inte populärt bland de styrande i föreningen. Då tar man till andra metoder och hyr in utomstående "kunniga" som har som sin enda uppgift att trycka ner obekväma medlemmar!

Styrelsen/HSB vill inte att utomstående ska se hur ett årsmöte fungerar. Det vore inte bra om det kom fram hur odemokratiskt och illa medlemmar blir behandlade. Genom hot och trakasserier tvingar de fram absolut tystnad från medlemmarnas sida!

Därför kommer man ALDRIG att få ta med sig utomstående på en årstämma regisserad av HSB och deras hantlangare

Senast redigerad av Admin: 2010-11-28 klockan 15:12.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2008-08-16, 13:55
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
En bra idé Röstning på distans

Kan man som medlem rösta på distans i stämmofrågor?

Är det inte en väldigt bra fråga jag ställer mig själv här?

Måste en medlem verkligen gå på föreningsstämman för att kunna ge sin röst i olika frågor?

Även om man naturligtvis alltid bör gå på stämman för att höra hur diskussionen går och för att få mer input, så kan ju vissa frågor ganska enkelt avgöras genom att man bara lämnar in en undertecknad och dagtecknad lapp till styrelsen före röstningen på stämman med en text i stil med;
"Jag röstar mot styrelsens förslag i punkt 16 i dagordningen, och i motionerna om öppna styrelseprotokoll och specificering av vaktmästarens uppgifter så röstar jag för motionärens förslag".

Vad tror du? Låter detta sig göras, och i så fall varför/varför inte?

Eller är det enda alternativet till att man röstar själv, att låta ett av dig utsett ombud framföra din röst på stämman (med den nackdelen att du aldrig kan garanteras att detta ombud verkligen röstar så som du vill)?

Se även; Rösträtt.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2013-06-12 klockan 11:08.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 11:49.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare