Frågor till HSB och Riksbyggen

Några exempel (i ingen speciell ordning) :
Demokrati (1-3) Forum (4) Konflikter (5) Styrelseprotokoll samt öppenhet & ärlighet (6)
Insyn (7-8) Stadgar (9-10) Lagen (11) Stämmor (12)
Motioner (13) Dagordning & Protokoll (14) Om hotpot.se/bo.htm (15-16) SDS (17)
Styrelsens kompetens (18) Problem inom styrelser (19) HSB-representant (20) Årsredovisningar (21)
Certifiering (22-23) Engagemang (24) Revisorer (25)


Frågorna som ingen vågar ställa (?)...

 1. Den gemensamma nämnaren för kooperationer är synen på demokrati och jämlikhet.
  Anser HSB att brf:arna är demokratiskt uppbyggda? I så fall på vilket sätt?
  1. Kooperation är latin och betyder samarbete eller samverkan.
   Hur tycker HSB att samarbetet och samverkan fungerar mellan medlemmar och styrelser i föreningar, rent generellt?
   Vilka problem (med lösningar) finns i detta avseende?
   Hur tycker HSB att samarbetet och samverkan fungerar mellan medlemmar och HSB i föreningar, rent generellt?
   Hur tycker HSB att samarbetet och samverkan fungerar mellan medlemmar och medlemmar i föreningar, rent generellt?
  1. Stämman ska vara föreningens högsta beslutande organ, men vem är det som styr föreningarna, enligt HSB, i praktiken (alltså bortsett från olika orsaker), medlemmarna eller styrelsen? (Ett ärligt och uppriktigt svar önskas.)
   Hur stor del av de beslut som tas i föreningarna är medlemmarna delaktiga i, tror HSB?
  1. Tror HSB att medlemmar i allmänhet upplever föreningarna som demokratiska?
  1. Med tanke på att det oftast tycks sitta äldre män i föreningarnas styrelser, och i andra hand äldre kvinnor, vems intressen tror HSB prioriteras högst i föreningarna?
   Hur tror HSB att föreningarnas framtid säkras om man sällan eller aldrig satsar på de under 50 i HSB-föreningar?
   På vilka sätt försöker HSB bidra till att engagera yngre i föreningar och inom HSB?
  1. Anser HSB att det är rätt att styrelser kan bryta mot lag och stadgar medan medlemmarna stoppas av styrelsen från att göra samma sak?
   Exempel:
   Enligt lag och stadgar (se §20 i normalstadgarna från 2003 för HSB) får endast personer närvara på föreningsstämmor som är medlemmar i föreningen eller medlemmens make/registrerad partner, sambo, föräldrar, syskon eller barn.
   Det innebär t.ex. att inte ens mötesordförande på stämman får vara från HSB/Riksbyggen, såtillvida denna person inte också är medlem i föreningen eller sitter i styrelsen. Styrelserna tar in externt folk för jämnan (t.ex. extern revisor), och bryter därmed mot såväl bostadsrättslagen som stadgarna. Om en medlem vill ta med sig en extern person (t.ex. advokat) på stämman som stöd och hjälp för sina åsikter så stoppar styrelsen denna medlem från att göra detta med stöd av samma lagar och stadgar som även stoppar styrelsen från att göra vad styrelsen gör.

   Se Styrelser bryter mot lag och stadgar!

 2. Anser HSB att demokratin fungerar bra i föreningarna och att medlemmarna är nöjda med hur styrelserna tar hänsyn till medlemmarnas åsikter och önskemål?
  1. Anser HSB att de sätt som medlemmarna kan göra sig hörda på är tillräckliga, och att det fungerar bra i föreningarna?
   Dvs inga förändringar behöver göras inom detta område?
  1. Med tanke på att det är medlemmarna som äger HSB, anser inte HSB att medlemmarna borde ges bättre möjlighet att komma till tals, än som det fungerar idag där det normalt bara är på årsstämman, en gång om året, som medlemmarna (i bästa fall) kan göra sig hörda, och då enbart till styrelsen (ej till HSB)?
  1. Anser HSB att styrelser inte behöver besvara skriftliga frågor från medlemmarna (med skriftliga svar)? Se http://hotpot.se/hsb-tips-styrelse.htm
   Finns det något system som bättre kan säkra att medlemmarna får svar på sina frågor eftersom det helt uppenbart inte fungerar med dagens system?

 3. Vad gör HSB för att förbättra demokratin i föreningarna, vad har HSB gjort, och vad kommer HSB att göra framöver avseende demokratiseringsåtgärder?
  1. Det tycks finnas en liten klick medlemmar i olika föreningar som aldrig tillför något på stämmorna, men som i stället stör stämmorna genom att skrika och svära samt bete sig på ett barnsligt sätt, till synes utan anledning.
   Hur vanligt tror HSB att det är att medlemmar, pga att de uttalar sina åsikter/förslag, utsätts för glåpord, mobbning, hot och trakasserier på olika sätt i föreningar och på stämmor, av styrelsen eller av andra medlemmar?
   Ser HSB detta som något problem (t.ex. för demokratin)?
   Tror inte HSB att just det faktum att medlemmar som har åsikter om sin förening ganska snabbt trycks ner, kan vara en stor anledning till det dåliga engagemanget i föreningarna?
   På vilka sätt försöker HSB stävja att medlemmar som på olika sätt engagerar sig i sin förening utsätts för hot och trakasserier av styrelse eller av andra medlemmar?
   I min förening har mötesordföranden från HSB, inför alla medlemmar på stämman, riktat direkta hot mot några av HSB utvalda medlemmar för att de kritiserat styrelsen och HSB. Anser HSB att detta är acceptabelt?
  1. Anser HSB att det är rimligt att en årsstämma kan hållas sex månader efter redovisningsåret?
   Ser inte HSB några problem med att ett halvt år kan passera?
   Om fel/oegentligheter begåtts i styrelsen blir det svårare att reda ut dessa ju längre tid som passerar, och problemen kan växa för föreningen.
   Borde inte eg. en årsstämma hållas maximalt en månad efter redovisningsåret?


 4. Varför har HSB Malmö inget forum för medlemmarna på sin webbplats?
  1. Anser HSB att forum för medlemmarna inte behövs?
  1. Kommer HSB Malmö att lägga tillbaka ett forum för medlemmarna (när)?
  1. Anser HSB att HSB främjar den fria debatten bland medlemmar inom föreningar?
   På vilket sätt?
  1. Vad gör HSB för att stimulera till att intresseföreningar skapas i brf:ar och att det löpande förekommer öppna diskussioner i föreningarna?


 5. I konflikter mellan styrelser och medlemmar, anser HSB att HSB då hjälper medlemmarna lika mycket som HSB är till stöd för styrelsen?
  1. HSB bevakar i första hand styrelsens intressen, men tycker HSB att det är rimligt att det inte finns någon organisation som bevakar medlemmarnas intressen, dit medlemmar kan vända sig (kostnadsfritt) för att få hjälp (t.ex. i tvister med styrelsen o/e HSB)?
  1. Tycker HSB att det är rimligt att en styrelse obegränsat, och utan regelverk för detta, kan använda medlemmarnas pengar (även pengarna från de medlemmar som styrelsen har en schism med) för resurser (t.ex. advokatkostnader) mot medlemmarna (dvs ägarna av såväl föreningen som av HSB), medan motparten helt själv får bekosta sitt försvar mot styrelse/HSB?


 6. Förutom att det i lag och stadgar inte finns något som hindrar att styrelseprotokoll är öppna för medlemmarna, vad är HSBs inställning till att medlemmarna kan få kopior av styrelseprotokoll eller att protokollen läggs ut på föreningens webbsajt (med känsliga uppgifter borrtagna)?
  1. HSB m.fl. brukar säga att medlemmar i kooperativa föreningar tror på etiska värden som hederlighet och öppenhet.
   Tycker HSB att det är viktigt att styrelserna visar öppenhet och ärlighet gentemot medlemmarna?
  1. Vilka begränsningar i öppenheten inom föreningar/HSB tycker HSB är bra/rimliga?
  1. Tycker HSB att det är viktigt att HSB föregår med gott exempel för styrelserna och visar öppenhet och ärlighet gentemot medlemmarna?

 7. Tycker HSB att medlemmarna ska ha insyn i styrelsens arbete?
  1. Tycker HSB att medlemmarna har tillräcklig insyn i styrelsernas arbete, som det fungerar idag?
  1. Vilka fördelar ser HSB med att medlemmarna har insyn i styrelsens arbete (enl. regelverk som fastställs i stadgar)?
  1. Vilka nackdelar ser HSB med att medlemmarna har insyn i styrelsens arbete (enl. regelverk som fastställs i stadgar)?
  1. Vad anser HSB kan förbättras avseende insynen för medlemmarna, och hur?

 8. Är HSB intresserad av att hjälpa till så att medlemmarna får bättre insyn i styrelsernas arbete? I så fall, hur?


 9. Tycker HSB att HSB:s normalstadgar och föreningarnas stadgar är bra och tillräckliga som de ser ut idag?
  1. Vilka brister/svagheter finns i normalstadgarna?
  1. Vad tycker HSB behöver förbättras och klargöras i HSB:s normalstadgar?
   Vad tycker HSB om de förslag till ändringar av stadgarna som finns på webbsidan "Förslag om justeringar av stadgar"? Vilka ändringar är bra/dåliga?
  1. Kommer HSB att verka för att stadgar förbättras och klargörs (bl.a. genom att inhämta förslag direkt från medlemmarna) och snarast skrivs om?
  1. Tycker HSB att medlemmarna har tillräckligt med informationsmaterial om vad som gäller i föreningen (via lagar/stadgar), eller kan detta förbättras o/e förtydligas på något sätt (hur)?
  1. Tycker HSB att lag och stadgar är tillräckligt tydliga avseende vad styrelser får besluta om och vad styrelser ska ägna sig åt (respektive ej ägna sig åt)?
   Vad skulle HSB önska vore tydligare avseende detta?
  1. Tycker HSB att lag & stadgar är tillräckligt tydliga avseende styrelsers skyldigheter (främst gentemot medlemmar) och medlemmars rättigheter (främst gentemot styrelsen)?
   Vad skulle HSB önska vore tydligare avseende detta?
  1. Tycker inte HSB att föreningarna borde ha ett kostnadstak för hur mycket styrelserna kan spendera utan stämmobeslut?
   Hur anser HSB att ett sådant regelverk övergripande skulle kunna utformas, och på vilken nivå i förhållande till föreningens storlek skulle ett sådant kostnadstak ligga enligt HSB:s bedömning?

 10. På vilket sätt har HSB motiverat styrelser och underlättat för föreningarna att uppdatera sina stadgar efter att bostadsrättslagen förändrades år 2003?
  1. Hur många föreningar har fortfarande de gamla, ogiltiga, stadgarna?
  1. Anser HSB att det är rimligt att så många brf:ar fortfarande (4 år senare) inte uppdaterat stadgarna enl. gällande lag?
   Vad anser HSB kan göras för att stadgar uppdateras snabbare/oftare/lättare?
  1. Tror HSB att ej uppdaterade stadgar kan leda till någon typ av problem för medlemmar/styrelser, och i så fall på vilket sätt?


 11. Tycker HSB att bostadsrättslagen är bra utformad som den ser ut idag?
  1. Vilka förbättringar och förtydliganden av lagen tycker HSB bör göras, och verkar HSB för att så ska ske (konkret hur)?
  1. Har HSB några andra svar än
   - "Stämman kan avsätta styrelsen",
   - "Stämman kan ta beslut om att tillsätta en granskningsman"
   på när styrelsen bryter mot lag o/e stadgar?
   Som det fungerar idag kan styrelser riskfritt bryta mot t.ex. bostadsrättslagen och föreningens stadgar. Styrelser klarar sig alltid eftersom det är så komplicerat att reda ut oegentligheter (bl.a. pga bristen på insyn) och för att det är så komplicerat att ställa en styrelse till svars för sina handlingar, samt för att medlemmar tror att det inte är bra med negativ publicitet för sin förening. Är det bra, eller borde det finnas straff i form av t.ex. skadestånd när styrelser bryter mot lag och stadgar?
  1. Vad är HSB:s åsikt om att det inrättas en tillsynsmyndighet för bostadsrättsföreningar?


 12. Vilka problem anser HSB är generellt sett de största stämmor (årsstämma såväl som extrastämma)?
  1. Tycker HSB att det är bra att mötesordförande på stämmorna är någon i styrelsen eller någon från HSB?
   Vilka risker/problem ser HSB med detta förfarande?
  1. Tycker HSB att en mötesordförande är neutral som under en årsstämma på begäran av en medlem, inför alla medlemmar på stämman, sitter och läser upp ett helt ovidkommande 2 ½ A4-sidor långt hatbrev riktat mot två andra medlemmar i föreningen (vilket har hänt i min förening av en som arbetar på HSB Malmö; L.C.)?
  1. Tycker HSB inte att det är underligt att styrelser (utan stöd i stadgar/lagar) kan ta in personer (ej medlemmar i föreningen) som stöd för styrelsens åsikter till stämmor, medan medlemmar inte kan ta in utomstående till stämmor för hjälp med att framföra sina synpunkter eller hävda sin rätt?
  1. Tycker HSB att det är rimligt att det i årsstämmans dagordning anges att punkten motioner som standard ligger sist?
   Motionerna är en del av processen för medlemmarna för att kunna avgöra om styrelsen ska få ansvarsfrihet. Därför borde behandlingen av motioner som standard ligga före punkten; "Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen".
  1. Tycker HSB att det är rätt av styrelse och HSB att ändra om en av stämman beslutad sluten omröstning till en öppen omröstning, och vad kan göras för att sådana regelbrott inte kan förekomma?
   Exempel:
   Styrelsen och HSB gjorde ett mycket fult trick i min förening, ett solklart lagbrott.
   I frågan om ansvarsfrihet så bestämde styrelsen att ett papper med en färg (gul) skulle betyda att medlemmen gav styrelsen ansvarsfrihet och en annan färg (röd) skulle motsvara att styrelsen inte fick ansvarsfrihet. Sedan fick medlemmarna, en och en, inför styrelsen och revisorerna samt alla andra medlemmar öppet (så att alla kunde se vilken röst man gav) lägga sitt färgade papper i en låda.

  1. Tycker HSB att det är rätt av mötesordföranden att inleda stämman med att tala om för medlemmarna att medlemmarna inte har rätt att under punkten "Fastställande av dagordningen" justera om dagordningen (flytta fram/bak punkter)?
   På två årsstämmor i rad har mötesordföranden (Leif Cruse, HSB Malmö) talat om för medlemmarna i min förening att punkterna i dagordningen inte får stuvas om.

 13. Vad anser HSB är skälet till att styrelserna oftast försöker påverka medlemmarna att avslå alla/nästan alla motioner som skrivs av medlemmarna?
  1. Tycker HSB att föreningarnas styrelser utreder och besvarar inkomna motioner på rätt sätt och tillräckligt bra?
   Styrelser utnyttjar sin position där styrelsen, genom att inte utreda motioner, omöjliggör att beslut kan fattas på stämman. Tycker HSB att det är rimligt att det kan fungera så?
  1. Vad anser HSB kan förbättras i hur styrelserna utreder och besvarar motioner?
  1. Hur vanligt tror HSB det är att styrelser utreder motioner i samarbete/samråd med motionären, och att svaren från styrelsen tas fram tillsammans med motionären?
   Hur tycker HSB att det ska fungera med hanteringen av motioner?
  1. Tycker HSB att det är rimligt att motioner avfärdas av styrelsen med formuleringar i stil med;
   1. Styrelsens sätt att arbeta för att hålla nere kostnaderna för den löpande förvaltningen är en angelägenhet som styrelsen har att själv behandla.
   2. Styrelsen svarar för föreningens förvaltning och i detta uppdrag ingår att hantera frågan om vicevärd. Något direktiv från föreningsstämman finns där inget behov av.
   3. Föreningsstämman får inte ta ifrån styrelsen dess uppgifter angående föreningens förvaltning.
   4. Då det gäller våra parkeringsplatser gäller den ordningen att föreningen är att betrakta som hyresvärd och den som hyr parkeringsplats hyresgäst. Detta är ett förhållande som faller under styrelsens förvaltning... och därför kan medlemmarna inte ha önskemål vad gäller regelverket för parkeringsplatser.
   5. Styrelsen anser det vara av väsentlig nackdel för föreningen att information ges om trädgårdsskötselavtalet och städavtalet för föreningen, och kommer därför inte att svara på några frågor om vad som gäller avseende trädgårdsskötsel och städning.
   6. frågor om föreningens org. och förvaltning enl stadgar och bostadsrättslag ligger inom styrelsens ansvarsområde så finner styrelsen ej anledning behandla dem som motioner.
   Dvs anser HSB att det finns frågor i föreningen (alltså främst det som enligt styrelsens egen definition ingår i den "löpande förvaltningen") som medlemmarna inte har med att göra? I så fall vad?
   Tycker HSB att lag och stadgar är bra utformade när styrelser kan ljuga på ett sådant flagrant sätt inför medlemmarna som i ovanstående sex exempel från verkligheten?
   För ovanstående svar till motioner gäller att dessa utformats i samarbete med HSB. Hur försvarar HSB att HSB är direkt delaktig i att lura medlemmarna?
  1. Vad tror HSB skälen är till att det skrivs så få motioner av medlemmarna?
  1. På vilka sätt kan förfarandet med motioner förbättras, enligt HSB?
   Är det rimligt att motioner måste lämnas in 4 månader i förväg och att motioner får läsas av medlemmarna först 1-2 veckor innan årsstämman (i bästa fall)?
   Varför står det inte i HSB:s normalstadgar att motioner (och årsredovisningar) måste delas ut skriftligt till samtliga medlemmar?
   Tycker inte HSB det är rimligt att medlemmar ska kunna få motioner (och årsredovisningar) skriftligt?
  1. Varför finns det inget i lag eller stadgar som rent konkret (via regelverk) säger att styrelsen är skyldig att genomföra stämmans beslut?
   Varför finns det inget regelverk för detta (avsaknad av regelverk gör att det kan ta många år innan den enklaste lilla motion genomförs enligt beslut av stämman)?
   I min förening svarar styrelsen bara att styrelsen själv bestämmer när en motion ska genomföras om det inte på stämman fastställts en tid för när motionen ska genomföras. Det är inte hållbart! En motion måste alltid genomföras under verksamhetsåret (om inget annat specifikt sagts)


 14. Av vilken anledning vill HSB Malmö inte lägga ut dagordning och protokoll för HSB:s årsstämmor/fullmäktigemöten på nätet?
  1. Finns det något som hindrar att detta görs, eller kan HSB tänka sig att lägga ut denna information på sin webbplats?
   (Riksbyggen lägger ut protokoll från fullmäktigemöten.)


 15. Vad är HSB:s åsikt rent allmänt om webbsidorna avseende bostadsrätter; http://hotpot.se/bo.htm?
  1. Vad är HSB:s åsikt specifikt om det som skrivits på webbsidan; http://hotpot.se/hsb-vattenskada.htm?

 16. Varför är HSB inte aktiv i forumethttp://hotpot.se/php/gbhsb, och är det något som HSB skulle kunna tänka sig att vara? Om ej så är fallet, varför?
  1. Varför erbjuder HSB inte medlemmar möjligheten att få skriftliga svar från HSB (företrädesvis via ett forum öppet för alla medlemmar, men även via mail)?
  1. Tar HSB de medlemmar på allvar som riktar kritik mot HSB?
   På vilket sätt ger HSB dessa medlemmar möjlighet att göra sina röster hörda, och att få svar på sin kritik och sina frågor?


 17. Vad är HSB:s åsikt om de problem som tagits upp de senaste veckorna i Sydsvenskan?
  1. Ser HSB någon anledning till att förändra sina egna rutiner, informera bättre eller påverka styrelser med anledning av detta? I så fall, hur?


 18. Anser HSB att styrelserna besitter tillräcklig kompetens för sina uppgifter?
  1. Inom vilka områden menar HSB att kompetensen/kunskapen rent generellt är lägst/behöver förbättras?
  1. På vilka sätt kan kompetensen/kunskapen förbättras inom styrelsen?
   Jag har själv gått introduktionskurserna för nya ledamöter som HSB har, men efter dessa kurser visste jag i princip inte ett dugg mer än innan. Kurserna var mest om HSB:s historia (det kändes lite som "hjärntvätt") och mycket allmänt om föreningar (ungf. det som finns i ytliga info-blad). Om jag nu inte råkat känna till lite i förväg så hade jag med andra ord kommit in helt nollställd i en styrelse, och det känns inte som särskilt positivt för föreningar att ha ledamöter som kan absolut ingenting om varken föreningar eller styrelsearbetet inom dessa.


 19. Vilka problem upplever HSB som störst inom styrelser?


 20. Kan HSB se några nackdelar eller risker för medlemmarna med att HSB har en representant i varje styrelse? I så fall vilka (utan att blanda in ev. fördelar enl. HSB)?


 21. Tycker HSB att föreningarnas årsredovisningar är tillräckligt bra utformade för att så många medlemmar som möjligt ska kunna tolka och förstå dem?
  1. Finns det något som kan göra siffrorna och informationen i årsredovisningarna tydligare, och i så fall vad (och verkar HSB för att så ska ske... hur)?
  1. Varför redovisas aldrig revisorernas anmärkningar (pm) för medlemmarna?
   Tycker inte HSB att medlemmarna har rätt att få information om vilka anmärkningar som revisorerna gjort (oavsett hur obetydliga någon anser dem vara)?
  1. Tycker HSB att det är rimligt att brf-styrelser har ett representationskonto för leverantörer?


 22. Varför är det bara för certifierade föreningar som HSB tycker att 5-årsplanen (eller 10/20-årsplanen) ska presenteras för medlemmarna?
  HSB kan påverka styrelser, men varför har HSB inte försökt påverka ej certifierade föreningars styrelser att för medlemmarna visa upp sin;
  - åtgärdsplanering för de närmaste åren (5-årsplan),
  - 10-års-underhållsplan/kalkyl,
  - 20-års-underhållsprognos?
  1. Ser HSB något problem med att medlemmarna får ta del av vad som är planerat i föreningen under de närmaste åren? I så fall vad?


 23. Hur många föreningar är certifierade inom HSB Malmö idag?
  1. Varför tror HSB att det är så få föreningar som blivit certifierade?
  1. HSB försöker bara påverka styrelserna att certifiera sig/föreningen, men varför försöker inte HSB påverka medlemmarna att ställa krav på styrelserna om certifiering eller att uppfylla de krav som innebär en certifiering?
  1. Tycker HSB att kraven för certifiering är tillräckliga?
  1. Tycker inte HSB att det mesta som ingår i HSB:s certifiering borde gälla ändå i alla föreningar, utan att någon certifiering ska behövas för detta?
   Mycket av det som ingår i certifieringen kan lika gärna, och ännu bättre, läggas in i HSB:s normalstadgar, men varför har HSB inte gjort detta?


 24. Vilka metoder rekommenderar HSB till styrelserna för att få medlemmarna att engagera sig mer i sin förening?
  1. Varför tror HSB att engagemanget bland medlemmarna är så dåligt som det är idag?
  1. Varför tror HSB att det är så få medlemmar som kommer till stämmorna?


 25. Vilka minimumkrav (kunskaps- kompetens- och erfarenhetsmässigt) tycker HSB att det ska ställas på de interna revisorerna (dvs de av medlemmarna valda revisorerna) och revisorsuppleanterna i brf:arna?
  1. Anser HSB att kraven och reglerna är/ska vara desamma för de "interna" revisorerna som för den revisor som enligt HSB:s normalstadgar ska utses av HSB:s riksförbund?
  1. Varför finns det inga direktiv/regelverk för hur de interna revisorerna ska arbeta?
   Varför informeras inte medlemmarna tydligt om vad revisorernas skyldigheter är?
   Med dagens system vet inte medlemmarna vilka krav de kan ställa på revisorerna, och de som ställer upp som revisorer vet inte vad deras uppgifter egentligen är.
  1. Tycker HSB att det är rimligt att personer i föreningen, som väljs till revisorer, inte har någon som helst kunskap eller erfarenhet av revision (eller ens av ekonomi)?
   (I min förening har som revisorer valts en revisor som bevisligen inte har den minsta kunskap eller erfarenhet av revision/ekonomi samt en revisor som ingen i föreningen överhuvudtaget vet vad han har för kunskap/kompetens/erfarenhet. Dessa personval har skett med HSB:s uttryckliga stöd.)
  1. Varför finns det ingen fråga i dagordningen om ansvarsfrihet för revisorerna?
Bostadsrättslagen
Juridik och lagar för brf:ar - Brl
Allt du behöver veta om lag & rätt
hotpot.se/forum

Detta är bara några snabba frågor "on top of my head". Jag har en väldig massa fler frågor, och inte minst följdfrågor till ovanstående frågor, men de jag tagit upp här är vad jag ser vara de kanske mest viktiga frågeställningarna.

Det är tuffa frågor här, och risken är överhängande att svaren blir väldigt luddiga och svävande. Men det är viktigt inte bara att frågorna ställs och att HSB svarar på dessa frågor så konkret som möjligt, utan även att alla tar sig en allvarlig funderare på dessa frågor.

Ev. svar kommer att redovisas här.

Ovanstående frågor bör ställas till var och en av de 34 HSB-regionföreningarna i Sverige samt till Riksbyggen.
Det skulle vara oerhört intressant att sammanställa dessa svar.
 • Enskilda medlemmar kan ställa ovanstående frågor till sin styrelse eller till HSB/Riksbyggen.
 • Enskilda medlemmar kan ställa frågorna i motioner.
 • Enskilda medlemmar kan be sina styrelser ställa frågorna till HSB/Riksbyggen och sedan redovisa svaren för medlemmarna.
 • Styrelser kan ta upp frågorna med HSB/Riksbyggen-representanten, och be om svar.
 • Styrelser kan ta upp frågorna på årsmöten/fullmäktigemöten med HSB/Riksbyggen.
 • Media kan pressa bostadsorganisationerna på uttömmande svar på dessa frågor.
Frågorna måste väckas på olika håll, så att alla blir medvetna om vilka problem som finns. Ju fler som ställer ovanstående frågor, desto fortare kommer förändringar att komma till stånd.

Ställ frågor, utifrån ovanstående punkter, till HSB:s nya medlemstidning
Hemma i HSB

hemma@hsb.se

Ställ frågorna en och en (en fråga per mail), annars kanske HSB tycker att det blir för mycket för HSB att besvara.


Du kan även ställa samma fråga till din lokala HSB-förening:
Stockholm (HSB Stockholm, HSB Södertörn, HSB Norra Stockholm, HSB Södetälje, HSB Arlanda) Lokalredaktör: Renée Eklind renee.eklind@stockholm.hsb.se HSB Göteborg
Lokalredaktör: Ida Beckman
ida.beckman@gbg.hsb.se
HSB Malmö
Lokalredaktör: Sandra Leth
sandra.leth@malmo.hsb.se
HSB Göta
Lokalredaktör: Rolf Lind
rolf.lind@gota.hsb.se
HSB Mitt
Lokalredaktör: Carina Viklund
carina.viklund@norr.hsb.se
HSB Norr
Lokalredaktör: Lisa Wikström
lisa.wikstrom@norr.hsb.se
HSB Dalarna, HSB Gävleborg och HSB Mälardalen
Lokalredaktör: Kerstin Svensson
kerstin.svensson@malardalen.hsb.se
HSB Nordvästra Götaland
Lokalredaktör: Andréa Nordensäter
andrea.nordensater@nvg.hsb.se
HSB Umeå
Lokalredaktör: Agneta Andersson
agneta.andersson@umea.hsb.se
HSB Östergötland
Lokalredaktör: Annika Christiansson
annika.christiansson@ostergotland.hsb.se

För e-post adresser till alla regioner inom HSB, klicka här.Riksbyggen är mer oåtkomliga och har inte något kontaktsätt i frågor från medlemmarna till Riksbyggen.
Men ställ då i stället frågorna till;
Sten-Åke Karlsson, VD
Mari Broman, Vice VD och chef för Koncernstöd

Parallellt med ovanstående kan du skicka en kopia av din fråga till;
DN:s BostadsjuridikHSB kan påverka föreningarna

När det kommer upp i media om föreningar som missköter sig på olika sätt så får man med jämna mellanrum höra från HSB att de inte kan påverka föreningarna (läs: styrelserna). Sanningen är att HSB har betydligt större möjlighet att påverka styrelserna än vad medlemmarna har. HSB har en representant i styrelsen som har mycket stora möjligheter att påverka, om HSB så önskar. HSB skulle också kunna ta fram normalstadgar som betydligt bättre säkrar föreningen.

Om det är någon som kan påverka styrelserna, göra dem effektivare samt kunnigare och förbättra rutinerna i HSB-föreningarna så är det HSB. Men om HSB inte vill göra detta (t.ex. med en så enkel sak som avsevärt bättre normalstadgar) så blir det svårt att komma till rätta med problemen inom föreningarna. Då återstår bara att medlemmarna "revolterar".
Tipsa en vän

Skriv till media ! NU !!!


FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)
Sök på denna sajt om bostadsrätter.
Relevans Datum


  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Startsidan för dessa sidor om bostadsrättsföreningar Huvudsida
  HSB stadgar för bostadsrätt - Det är allas ansvar att stadgarna innehåller allt av vikt för föreningen HSB:s normalstadgar
      - enbart för att skydda HSB och styrelse?
  Om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet, eller vägra styrelsen ansvarsfrihet Vad innebär det att inte bevilja
       styrelsen ansvarsfrihet?
  Mall för stadgar i en brf Sveriges bästa brf-stadgar   HSB - Vad kan HSB om juridik? Vad får styrelsen besluta om?
  Förslag på förändringar av föreningslagen och bostadsrättslagen NY FÖRENINGSLAG!   HSB - vilken arbetsordning gäller för styrelsen? Arbetsordning för styrelse
  HSB - Lagar, föreskrifter och regler för boende i bostadsrättsförening Länkar till lagar och föreskrifter   HSB - Förslag på vad styrelsens ledamöter måste arbeta utifrån Budord för styrelsen
  Hur gör du för att gå ur HSB trots att du bor i en HSB-brf? Utträde ur HSB   HSB - kompetens i styrelsen Vilken kompetens behövs i en styrelse?
  Exempel på en anmälan till hyresnämnden i anledning av en av styrelsen felaktigt genomförd stambytesrenovering Anmälan till hyresnämnden   Om valberedningen och dess uppgifter Valberedningen
  ad gäller vid uthyrning i andra hand? Andrahandsuthyrning   Tips och rekommendationer för hur man formulerar en motion till stämman Hur skriver man en motion?
  Vad gäller vid försäljning/överlåtelse av bostadsrätt? Rutiner vid försäljning. Köpa/sälja. Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift Överlåtelse av bostadsrätt   HSB - Exempel på motioner till en årsstämma Exempel på motioner till ett årsmöte
  Vad gäller vid försäljning/överlåtelse av bostadsrätt? Rutiner vid försäljning. Köpa/sälja. Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift Försäljning av bostadsrätt   Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009 Motioner HSB 2009
  HSB - Vad gäller avseende vattenskada i brf? Vad gäller avseende vattenledningsskada?   Länkar till alla dokument för HSB Malmös årsstämma 2009 HSB Malmös årsstämma 2009
  Begäran om utdrag ur lägenhetsregister för bostadsrättsförening - Mall. Viktig information att begära innan köp av bostadsrätt!!! Lag (2006:378) om lägenhetsregister Utdrag ur lägenhetsregister   Klander av HSB Malmös årsstämma 2008, del 2a Klander HSB årsstämma 2008
  HSB - Vem ska underhålla bostadsrätten? - Vad ansvarar medlemmarna för i sin bostadsrätt och vad ansvarar styrelsen för i föreningen? Vem ansvarar för vad?   HSB - information till medlemmarna Information till medlemmarna
  HSB - Vad gäller avseende parkeringsplats till bostadsrätt i en bostadsrättsförening? Vad gäller avseende p-plats?   Offertförfrågan för badrumsrenovering, tips med exempel på hur en offertförfrågan kan utformas för att få bästa möjliga svar Offert badrumsrenovering
  Vem får delta och rösta på föreningens stämma? En djupgående analys av regelverket Vem får närvara på stämman?   Information från HSB om certifiering av bostadsrätter Certifiering av bostadsrätt
  Hur många går på föreningens stämmor? En sammanställning över närvaron på stämmor i brf:ar inom HSB Malmö Stämma, närvarostatistik   Länkar till HSB, Riksbyggens, SBC:s samt privata bostadsrättsföreningar Länkar till bostadsrättsföreningar
  Hur tolkar man en årsredovisning på bästa sätt/enklast? Förklaringar till balansräkning och resultaträkning, etc Tolka en årsredovisning   Exempel på en anmälan till hyresnämnden i anledning av en av styrelsen felaktigt genomförd stambytesrenovering SDS om bostadsrätter
  Arvoden och ersättningar för alla styrelser i bostadsrättsföreningar inom HSB Malmö (förlorad arbetsförtjänst, bilersättning, telefonersättning, etc). Med rekommendation på arvodesnivå Arvode brf-styrelse - Per lgh   Att bo i bostadsrätt är inte som att bo i eget hus. Man får inte alls bestämma allt själv, tvärtom. Bostadsformen kräver samarbete, smidighet, tolerans och en bra styrelse. 15/3-2005 DN Bostad - Håll koll på styrelsen
  Ersättningar till styrelse och VD i HSB Malmö samt jämförelse med andra HSB-regioner i Sverige Arvode HSB Malmö   Hellre ett möte för mycket än ett för lite. Arbetsgrupper i huset som tar ansvar för gård, städning, hissinstallation och försäljning av lediga lägenheter. Stort och smått måste diskuteras, ansvaret delas, annars kan medlemmarna känna sig överkörda. 23/2-2005 DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
  HSB - Vicevärdens uppgifter Vicevärdens uppgifter   Syna föreningen - före bostadsköpet och Styrelsen bestämmer om protokoll ska lämnas ut. SVD 2004-06-10 SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
  Information om BoRevision BoRevision - en fara för din förening   HSB - Föreningar lämnar HSB och andra tar ut pengar från HSB - Läs Sydsvenskans artikel om detta SDS - Föreningar tar ut pengar från HSB
  Om värme och ventilation i bostadsrätt Värme och ventilation   Information om hur HSB lurade medlemmarna på 50 miljoner kronor HSB Malmö skandalen
  HSB - Varning från en förenings styrelse där enskilda medlemmar kränks Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB och Riksbyggen Frågor till HSB/Riksbyggen
  HSB - Utskick från en förenings styrelse där enskilda medlemmar kränks Ett styrelseutskick   Motion inlämnad till 32 regionkontor, och HSB:s respons på detta Hur HSB i Sverige svarar på frågor
HSB om vad det innebär att bo i en bostadsrätt Om boendet i en brf
Allt om Riksbyggen Riksbyggen
Se länkar ovan       

Bredband / ADSL - Sanningen om Sveriges internetleverantörer !


©2009 - Uppdaterad 2013-01-11 Malmö / Skåne • Stockholm • Göteborg