DU ÄR VARNAD !!!

Mystisk HSB-
logga här
2006-05-15

REKOMMENDERAS

MOTTAGARE

Anmodan att vidtaga rättelse

Ni innehar en bostadsrättslägenhet med nr 999 i Brf Styrelsen-trakasserar.

Under slutet av april månad besökte vi dig för att informera dig om att flera medlemmar1 hört av sig till styrelsen och känner sig hotade2, otrygga2, kränkta2 och förolämpade2 av ditt beteende3. Detta i samband med radioutsändningar4, insändare4, tidningsreportage4 och framför allt spridning av desinformation i brevinkast och på styrelsens anslagstavlor5.
Trots detta har flera medlemmar6 hört av sig med liknande synpunkter7 på ditt beteende8 efter detta samtal. Styrelsen är skyldig att hantera störningsfrågor9 och ser allvarligt på det inträffade10.

Enligt bostadsrättslagen kap. 7 § 9 är "Bostadsrättshavaren skyldig att när han använder lägenheten iaktaga allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten. Likaså enligt kap. 7 § 12 svarar bostadsrättshavaren för någon som tillhör hans hushåll eller gästar honom eller av någon annan som han har inrymt i lägenheten.11
De störningar som härrör från Er lägenhet bryter mot detta stadgande.12

Förverkande13
Bostadsrättslagens 7 kap. § 18 p. 5. "Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med bostadsrätt och som tillträtts är förverkad och föreningen således berättigad att säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning" om inte bostadsrättshavaren följer vad som ovan sagts gällande kap. 7 § 9 och kap. 7 § 12.14

Ni anmodas att omgående vidtaga rättelse och tillse att störningarna upphör.15 Om inte omedelbar rättelse sker kommer bostadsrättsföreningen vidtaga de åtgärder som erfordras för att säga upp dig från din lägenhet.16

För HSB:s Brf Styrelsen-trakasserar
NAMNTECKNING AV VICE ORDFÖRANDE17
namnförtydligande
En likalydande skrivelse har översänts till
Socialkontoret för kännedom 18


En likalydande handling har denna dag

överlämnats personligen till lägenhetsinnehavaren

lagts ner i brevlådan
............... ................
datum       klockslag

överlämnats personligen till nedan angiven
vuxen medlem i lägenhetsinnehavarens hushåll

..................................................................

 
MAKTMISSBRUK, TRAKASSERIER

och

Psykiskt våld från styrelsen

Ovanstående varning är utdelad till en medlem av en styrelse i en HSB-förening.

Denna medlem har gjort sig obekväm bland ledamöterna i styrelsen för att han har åsikter som inte överensstämmer med styrelsens och för att han inte är rädd (som de flesta andra) att säga vad han tycker.

Nägra kommentarer enligt numrering ovan.
 1. "Flera medlemmar" har enligt styrelsens version hört av sig till styrelsen angående den aktuella medlemmen, Myggan. Det låter aningens obestämt. Hur många medlemmar då? Har styrelsen registrerat namnen på alla dessa personer?
  Vad specifikt har dessa personer framfört klagomål på, och varför vill styrelsen inte berätta vad dessa medlemmar i så fall klagat på?
  Tycker inte styrelsen att den anklagade har rätt att veta vem det är som riktat klagomål mot honom, likväl som att den anklagade måste veta vilka anklagelserna är och vad styrelsen vill att att medlemmen ska rätta upp?
  Allmän praxis för att hantera "störningsproblem" är att den eller de som berörs först - innan något annat görs, och innan styrelsen blandas in - själv kontaktar den som de anser sig störd av och påtalar detta. Hur många har personligen tagit kontakt med Myggan innan styrelsen grep in?
 2. Enligt styrelsen känner dessa "flera medlemmar" sig;
  • hotade
  • otrygga
  • kränkta
  • förolämpade
  Men styrelsen kan inte någonstans förklara varför någon medlem skulle känna på detta sätt. Hur i hela fridens dar kan man skriva ett hotelsebrev som detta utan att ens förklara anledningen???
  Om någon har anledning att känna sig hotad, otrygg, kränkt och förolämpad så är det väl i allra högsta grad Myggan !!! ???
 3. "Ditt beteende" ? Vad är Myggans beteende? Detta vill/kan styrelsen inte förklara, trots sina kraftfulla hot. Hur ska medlemmen kunna rätta upp något om styrelsen inte ens kan förklara vad problemet är???
  Vi som är lite insatta i detta efter det som skrivits av Myggan och andra i föreningen förstår direkt att det bara handlar om att styrelsen känner sig besvärad av vissa avslöjanden som Myggan deltagit i, rörande styrelsens bristande styrelsearbete.
 4. "... i samband med radioutsändningar, insändare, tidningsreportage..."
  Detta är allt vad styrelsen har lyckats komma på som anledning till sina hot. Men vad betyder detta? Vad är det egentligen som styrelsen reagerar på? Det framgår inte alls. Menar styrelsen att medlemmar i bostadsrättsföreningar tillhör en underpriviligierad grupp i samhället utan rättighet att sända radio, skriva insändare eller göra reportage i tidningar? Det verkar lite underligt. Var står det i lag eller stadgar att medlemmar i HSB-föreningar inte får ägna sig åt dessa sysslor, och att demokratin kan åsidosättas på detta sätt?
 5. Det som styrelsen tycker är värst (i skydd av styrelsens påstående att det är vissa medlemmar som är av denna åsikt) är "spridning av desinformation i brevinkast och på styrelsens anslagstavlor". Myggan har informerat en del om detta tidigare i forumet.
  För det första så blir inte information "desinformation" bara för att styrelsen, eller ens några medlemmar, tycker så. Det krävs lite mer än så.
  För det andra så finns det ingen i föreningen som har bättre möjlighet att korrigera eventuella falska rykten än en styrelse. Styrelsen har - i motsats till de enskilda medlemmarna - mängder med sätt att enkelt informera medlemmarna (och utan kostnad för styrelsen, också i motsats till hur det fungerar för medlemmarna), om styrelsen så önskar. Har styrelsen gjort detta?
  Den aktuella styrelsen kan och/eller vill inte berätta vad det är för desinformation som avses. Ska man framföra anklagelser på detta synnerligen allvarliga sätt så får man nog bemöda sig med att redogöra för vad som är problemet.
  Jag är i och för sig inte insatt i allt, men från vad jag som utomstående vet så här långt så är det styrelsen, om någon, som sprider desinformation. Övriga medlemmar i föreningen borde vara ohyggligt tacksamma för att det finns de som både uppmärksammar och påtalar felaktigheter och bristfällig info!
  Kan tillägga att den aktuella styrelsen tydligen hör till den majoritet av styrelser som inte vill införa ett forum för medlemmarna på sin webbsajt. Det indikerar att styrelsen inte är öppen. Om styrelsen vill begränsa medlemmarnas möjlighet att säga sin mening så får nog styrelsen vackert acceptera att medlemmar gör sig hörda via de få alternativ som är tillgängliga för dem.
 6. Styrelsen påstår att "flera medlemmar" åter hört av sig till styrelsen med klagomål på Myggan, efter styrelsens första muntliga "tillsägelse". Styrelsen vill inte säga hur många och Myggan får inte veta vem det är som riktar anklagelser mot honom, om detta nu skulle vara sant.
  Tänk om det fungerat likadant vid rättegångar, där den anklagade inte får veta vem som riktar anklagelserna mot honom. Vid en rättslig prövning av styrelsens agerande mot Myggan så kommer styrelsen att tvingas avslöja - om det skulle vara sant - vilka som riktat klagomål mot Myggan och hur dessa klagomål utformats (anklagelserna måste naturligtvis dessutom vara skriftligt nedtecknade).
 7. "Liknande synpunkter"??? Ej heller här vill styrelsen berätta vad problemet är som dessa påstådda "flera medlemmar" skulle ha framfört. Styrelsen fortsätter sin trend att hota om vräkning utan att berätta varför.
 8. "Ditt beteende"? Ja, mer konkret än "ditt beteende" kan styrelsen inte formulera sig avseende anledningen till sina hot.
 9. "Störningsfrågor"??? Styrelsen vet inte ens vad "störningsfrågor" betyder! Bara för att styrelsen upplever det störande att det finns medlemmar som inte jamar med styrelsen i alla frågor så blir detta inte en "störningsfråga" i ordets rätta betydelse. Styrelsen visar verkligen inte många tecken på intelligens.
 10. Styrelsen "ser allvarligt på det inträffade"??? Styrelsen fortsätter att vara så luddig som den kan. Nu pekar styrelsen (med formuleringen "det inträffade") på någon konkret incident, men kan fortfarande inte tala om vad det är för något.
 11. Nu börjar den riktiga skrämseltaktiken från styrelsen. Styrelsen plockar fram en paragraf från bostadsrättslagen som styrelsen hoppas ska kunna passa in på det som stör styrelsen, men som styrelsen inte vill berätta vad det är.
  Styrelsen nöjer sig inte ens med den första meningen i paragrafen, utan drar till med även den andra meningen... och vilken relevans har den andra meningen i sammanhanget?
 12. "De störningar som härrör från Er lägenhet bryter mot detta stadgande"???
  Ja, det är tydligen mycket störande för styrelsen att Myggan skriver sina insändare och reportage, men menar styrelsen på fullt allvar att han inte får göra detta i sin lägenhet? Är det OK om han gör detta på gräsmattan utanför, eller måste han befinna sig utanför föreningens område för att det ska vara okej?
  Styrelsen påstår att medlemmen bryter mot kap. 7 § 12;
  "...svarar bostadsrättshavaren för någon som tillhör hans hushåll eller gästar honom eller av någon annan som han har inrymt i lägenheten". På vilket sätt bryter medlemmen mot denna punkt???
  Vem som helst begriper att den av styrelsen citerade paragrafen från bostadsrättslagen inte är menad att avse ett förbud för medlemmar att tycka vad de vill och skriva vad de vill och säga vad de vill. Det finns länder - som Kina - där man inte har åsiktsfrihet och yttrandefrihet, men jag tycker personligen att vi inte ska närma oss dessa länder i vårt sätt att leva.
 13. Styrelsen trappar upp sina hot och inleder med en understruken rubrik med texten "Förverkande"! Det är med största sannolikhet HSB (via HSB-representanten) som ligger bakom det mesta (om inte allt) i formuleringen av ovanstående hotbrev, men det är styrelsen - och hela styrelsen, utan undantag - som har ansvaret för dessa trakasserier av enskilda medlemmar.
 14. Styrelsen försöker förtvivlat referera till paragrafer utan relevans för något. Bostadsrättslagen kap. 7 § 9, § 12 har lika lite med saken att göra som 7 kap § 18 p. 5. Det finns säkert många som fått liknande skrivelser från HSB/styrelser, och de flesta av dem kan man säkert lura och kuva. Men jag tror inte Myggan är så lättlurad. Det borde t.o.m. denna hotfulla styrelse förstå vid det här laget.
 15. "Ni anmodas att omgående vidtaga rättelse och tillse att störningarna upphör".
  Ja, så skriver faktiskt styrelsen... utan att ens kunna berätta vad det är styrelsen egentligen vill.
 16. Styrelsen avslutar med ett kraftfullt hot - baserat på ingenting - om att styrelsen kommer att göra allt i sin makt för att tvinga bort den som inte vill dansa efter styrelsens pipa.
 17. Man tycker att styrelsens ordförande borde vara den som undertecknar något så allvarligt som detta. Men här har styrelsens vice ordförande i stället påtagit sig denna dunkla uppgift. Det är inte utan att man undrar över anledningen till detta.
 18. En likalydande skrivelse har översänts till socialkontoret. Ja, om inte annat så får socialnämnden sig ett gott skratt.
Övrigt
Styrelsens förvanskade version av bostadsrättslagen lämnar också en del frågor obesvarade. Jag har snabbt dragit ut hela kapitel 7 från bostadsrättslagen. Du kan se hur denna lag egentligen är utformad genom att klicka här. Det styrelsen valt att selektera ut och refererar till via sina felaktiga citat hittar du där markerat i rött.

Bostadsrättslagen
Juridik och lagar för brf:ar - Brl
Allt du behöver veta om lag & rätt
hotpot.se/forum

Det finns tre andra saker man kan reagera på.
 1. Vad menar styrelsen med rubriken "REKOMMENDERAS" överst... vad är det styrelsen rekommenderar?
 2. "För HSB:s Brf xxx"?
  Varför skriver vice ordförande inte ut sin titel/position i styrelsen?
  Värt att notera är att vice ordförande i styrelsen också sitter i styrelsen för Folkpartiet Liberalerna. Man förväntar sig inte riktigt att en politiker använder sig av så ljusskygga metoder. Dylikt beteende är inte precis något som ökar förtroendet för detta parti!
  Skulle du vilja rösta på någon som är emot yttrande- och åsiktsfrihet samt allmänt motståndare till demokrati?
  Enligt vice ordförande så finns det inget styrelseprotokoll på beslutet att skicka Myggan ovanstående hotbrev. Svårt att förstå hur någon kan vara så otroligt dum! Det gör situationen, om möjligt, ännu mer besvärande för honom.
 3. Varför är inget alternativ förbockat av de tre längst ner i hotbrevet? Är det inte så att det är ett krav att det uppges hur hotbrevet levererats? Undrar om Myggan fick detta som rekommenderat brev?

Avslutningsvis...

Som utomstående kan man inte låta bli att dra lite på smilbanden över styrelsens korkade beteende, men egentligen är det ganska tragiskt att det får gå till så här. Jag förstår att Myggan känner sig kränkt. Det hade jag definitivt gjort i hans läge. Jag vet inte hur Myggan tar detta personligen, men att få en dylik skrivelse utan anledning från en styrelse kan vara fullt tillräckligt för att knäcka många. Jag kan bara hoppas att Myggan inte deppar ihop för detta samt att styrelsen polisanmäles och att Myggan får såväl upprättelse som skadestånd.

Bara för att en styrelse saknar förmåga att argumentera för sin sak så rättfärdigar inte detta att man tar till alla medel man kan i egenskap av styrelse för att försöka sätta dit en medlem. Jag har faktiskt svårt att se att detta övergrepp från styrelsen mot en enskild medlem kan vara mycket värre än vad det är i detta fall. Styrelsen ger onekligen intrycket av att vara inget mindre än en samling skurkar, enligt min mening.

Styrelsen försöker skrämma en medlem till tystnad, genom att utnyttja sin position som styrelse, men att styrelsen skickar ut hot om att kasta ut en medlem
utan att kunna redogöra för vad som är problemet, och
utan att kunna redogöra för vad de vill att medlemmen ska göra för att rätta upp det oredovisade problemet
känns bl.a. ganska patetiskt, ogenomtänkt och omoget.

Det är en uppenbart rutten styrelse som beter sig på detta sätt. Styrelsen är föremål för en undersökning av granskningsman, och i stället för att vara öppen, diskutera och informera så skyr styrelsen + HSB inga medel för att försöka rädda sitt eget skinn.

Styrelsen vet att det är tungt för en privatperson att kämpa mot en oregerlig styrelse som dessutom har HSB i bakgrunden som hela tiden stöttar styrelsen oavsett hur illa styrelsen beter sig mot medlemmarna (HSB är ju "part i målet"), men det är en stor fara på många sätt - även för demokratin - om man kan bete sig på detta sätt utan att det får rättsliga följder.

De medlemmar som inte aktivt och tydligt visar sin avsky mot styrelsens agerande borde skämmas öronen av sig. Dessutom... om medlemmarna tillåter en styrelse att bete sig på detta vis så kan de aldrig vara säkra på att det inte är deras tur nästa gång att tryckas ner.

När det gäller ledamöterna i den aktuella styrelsen så borde de vara mycket rädda för den rättsprocess och de straff som kan bli konsekvensen av styrelsens handlande. De i styrelsen som inte anser sig inblandade i styrelsens hotbrev kan nu bara rädda sig på ett sätt och det är med en offentlig ursäkt (skriftlig) där de till samtliga av föreningens medlemmar tar tydligt avstånd från hotbrevet (OBS! ni är varmt välkomna att skriva i forumet här, det skulle definitivt ge er pluspoäng). Annars är det faktiskt så att alla i en styrelse har ett gemensamt ansvar, och begår en ledamot ett fel/misstag så måste alla ledamöter gemensamt ta konsekvenserna av detta.

Det kommer förmodligen ta många år innan styrelsers förtryck av medlemmar med åsikter upphör, men någonstans måste man börja. Någon måste visa att medlemmar inte kan eller ska tolerera vad som helst från en styrelse, och att det faktiskt råder åsiktsfrihet i Sverige.

Hur historien utvecklas kommer löpande att informeras om på denna sida.

Not. Styrelsen må ha HSB i ryggen för sina trakasserier, men jag kan redan nu utlova att om Myggan väljer att dra detta vidare så kommer han att få mitt fulla stöd.

Not 2. En liten parantes i sammanhanget. Jag har valt att inte skriva ut namn på ansvariga i styrelsen, men tro inte att detta beror på att man inte får göra så. Jag har stöd i lag att på webbsidor namnge samtliga i denna styrelse som betett sig illa, men ännu så länge har jag valt att vara snäll och inte göra detta. Det kan förändras framöver.

Tipsa en vän

Skriv till media ! NU !!!


FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)
Sök på denna sajt om bostadsrätter.
Relevans Datum

  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan

Bredband / ADSL - Sanningen om Sveriges internetleverantörer !


© 2009 - Uppdaterad 2013-01-13 Stockholm • Göteborg • Malmö