Motioner

 1. Tidningen "HSB uppdraget" på webben 1A+1B
 2. Organisationsschema för HSB
 3. Information om Arne Axrups stipendiefond 3A
  - 3-2. Information om stipendier som utdelas.
  Se; HSB Malmös styrelseordförande självutnämnd i Arne Axrups stipendiefond?
 4. Redovisning av medlemsundersökning 1999-2009
  - 4-2. Årliga enkätundersökningar.
  - 4-3. Vad har enkätundersökningarna lett till för förbättringar?
 5. Komplett förteckning över Brf:ar inom HSB Malmö
 6. Utökat samarbete mellan brf:ar
  - 6-2. Plan för samordning mellan brf:ar.
  - 6-3. Löpande info om brf-samarbete.
 7. 24-timmarsregeln - HSB måste svara på frågor 7A
  - 7-2. Bekräftelser.
  - 7-3. Medlemsfrågor redovisas.
  - 7-4. Rätt att få svar!
 8. Ingen spärr för utskrift av information! + Format 8A-8C
  - 8-2. Format.
 9. Informationsmaterial till webben
 10. Ombud/biträde i valfri HSB-brf 10A-10G
  - 10-2. Ändring av stadgar för brf:ar om ombud/biträde.
 11. Utökning av medlemmarnas rättigheter 11A+11B
  - 11-2. Bostadsrättsföreningarna måste ändra sina stadgar.
  - 11-3. Juridiskt kunnigt externt biträde tillåtet i bostadsrättsföreningarna.
  - 11-4. Fullmäktige kan ta med sig juridiskt kunnig externt biträde.
 12. Information till medlemmarna
  - 12-2. Öppet kursmaterial.
 13. Info om när styrelsen har sina styrelsemöten 13A
 14. Bekräftelse från HSB på mottagande av motioner och övriga skrivelser 14A
  - 14-2 Omedelbar redovisning av inkomna motioner.
 15. Personval ska alltid förrättas genom "sluten" omröstning!
  - 15-2. Ändring av brf-stadgar avseende sluten omröstning vid val.
 16. Mentometerknappar vid röstning
 17. Fri placering på stämmor - demokratifråga ! [31+18]
  3.
 18. Förklaring av styrelseförsäkring 18A
  - 18-2. HSB Malmös styrelse redogör för brf:arnas styrelseförsäkring.
 19. Korrekta register över medlemmar, förtroendevalda, etc 19A-19C
  - 19-2. Korrekta register över förtroendevalda.
  - 19-3. Lista över fullmäktigeledamöter.
  - 19-4. Lista över HSB-ledamöter.
  - 19-5. Lista över förtroendevalda inom HSB Malmö.
 20. Information om förtroendevalda på webben
 21. Kontaktvägar till förtroendevalda på webben 21A-21C
 22. Redovisning av val och mål 22A-22B
  - 22-2. Arbetstagarrepresentanter ska inte vara ombud till HSB Riksförbund.
 23. Presentation av alla brf-valberedare
  - 23-2. Utökat samarbete mellan brf-valberedare.
 24. Info om HSB-ledamöter på webben
 25. Beskrivning vad HSB anställdas funktioner är
  - 25-2. Presentation av nyanställda.
 26. Redovisning av uppdrag 26A-26C
  - 26-2. VD ej HSB-ledamot eller del av brf-styrelse.
  - 26-3. Regelverk för bisysslor offentliggörs. [19+12]
  4.
 27. Försäljning Turning Torso och Turning Torso Gallery - En medlemsfråga 27A-27H
  - 27-2. Kompletta kalkyler över TT.
  - 27-3. HSB Malmö ska informera innan media.
 28. REVIDERING AV LÖNESÄTTNING OCH FÖRMÅNER FÖR VD 28A-28Q
  VD-lön i paritet med andra distrikt.
  - 28-2. Lön och förmåner för VD bestäms i samråd med fullmäktigeledamöterna.
  - 28-3. Avtal mellan f.d. VD och f.d. ordförande
  - 28-4. HSB Malmös styrelse utreder sig själv!
          Resultatet från utredningen som gjorts i ansvarsfrihetsfrågan redovisas
  - 28-5. Avtal med Ernst & Young sägs upp med omedelbar verkan. [8+25]
  5.
 29. Styrelse får ej föreslå arvode! 29A
  HSB Malmös styrelse får aldrig föreslå arvode till valberedning eller på annat sätt påverka arvodet till valberedningen!
 30. Arvoden och ersättningar ej i basbelopp
  Samtliga arvoden och ersättningar som stämman beslutar om ska alltid och överallt uttryckas i svensk valuta.
 31. Inga förskottsbetalningar av arvoden
  Specifikation av arvoden & inga periodiseringsfel
  31A-31C
  Arvoden inom HSB Malmö ska ej betalas ut i förskott.
  - 31-2. Redovisning av arvoden.
  I årsredovisning ska det uppges exakt belopp som betalats ut till respektive förtroendevald, tillsammans med utbetalningsdatum och vilken period som avses.
  - 31-3. Utbetalningsdatum för arvoden.
  Utbetalningsdatum för arvoden, och perioder för vilken utbetalningen gäller, ska alltid redovisas i brf:arnas årsredovisningar.
  - 31-4. Periodiseringsfel?
  HSB Malmö ska arbeta för att avvikelser i årsredovisningar aldrig förklaras enbart med att det är fel i periodiseringen.
  Korrigering görs i efterföljande årsredovisning.
  Korrigeringar förs in i stämmoprotokoll.
 32. Arkiveringsrutiner - Gallring - Arkivering av information 32A-32C
  Det som HSB Malmö ska arkivera från HSB:s stämmor för "all framtid" är bl.a.;
  • Stämmoprotokoll
  • Dagordning
  • Röstlängd
  • Motioner
  • Alla dokument (protokoll, nomineringar, etc) från valberedningen.
  Alla styrelseprotokoll med tillhörande dokument från såväl HSB Malmös styrelse som brf:arnas styrelseprotokoll ska också arkiveras för "all framtid".
  - 32-2. Fullmäktige beslutar om gallring.
  Vid gallring så tas särskilt beslut om detta av fullmäktigestämman.
  - 32-3. Upplysning om arkiveringsregler och gallringsregler.
  Alla upplyses om arkiverings- och gallringsregler.
  - 32-4. Utomstående ska tillåtas forska i HSB Malmös arkiv.
 33. Beslut som gäller längre än 1 år i separat dokument
  Stämmobeslut som gäller längre än 1 år förs in i separat offentligt dokument.
 34. Alla yrkanden på stämma förs in i protokoll
  Alla yrkanden som görs i motioner ska föras in i protokoll exakt så som de formulerats.
 35. Innehåll i röstlängd specificeras 35A-35B
  Röstlängder ska alltid finnas för stämmor och de ska innehålla minst här angiven information.
 36. Utökning av stadgar - öppenhet, justerare, frågerätt 36A-36C
  Följande paragraf läggs in i HSB Malmös stadgar; "Föreningens stämmor ska vara öppna för alla medlemmar, även de som inte valts som fullmäktige".
  Fullgjort sina skyldigheter?
  - 36-2. Stadgeändring justerare.
  Följande läggs in i stadgarna; "Till justerare vid föreningsstämma ska utses medlem som inte är styrelseledamot eller anställd i föreningen.".
  - 36-3. Stadgeändring frågerätt.
  Följande läggs in i stadgarna; "Föreningsstämmans ordförande ska se till att alla fullmäktige och motionärer på ett tillfredsställande sätt ges möjlighet att utöva sin lagstadgade rätt att ställa frågor på stämman, liksom att inom ramen för lagens bestämmelser om stämmoordföranden kommentera, föreslå ändringar i och tillägg till framlagda förslag och lägga fram nya förslag, innan stämman går till beslut.".
 37. Uppgifter för justerare/rösträknare specificeras +
  Arvodering av justerare/rösträknare

  Justerares och rösträknares uppgifter specificeras, med konsekvenser om uppdraget missköts.
  - 37-2. Justerare ska arvoderas.
  - 37-3. Aktiva rösträknare ska arvoderas. [19+12]
  6.
 38. Muntliga avtal får ej göras av styrelsen! 38A-38C
 39. Det ska vara praktiskt möjligt att klandra en stämma
  Max kostnad för medlem som klandrar stämma ska vara ansökningskostnaden.
  Om en medlem klandrar stämman ska HSB Malmö bära sina egna kostnader och alla kostnader för detta redovisas för alla.
  - 39-2. Ifrågasatt stämma ska utredas.
  Om medlem ifrågasätter en stämma måste styrelsen omedelbart utreda detta och snarast inför alla redovisa resultatet tillsammans med åsikter från den som ifrågasatt förfarandet på stämman.
 40. Styrelsen personligt skadeståndsskyldig pga hantering av klander 40A-40E
  Kostnaden för HSB Malmös styrelses hantering av klander redovisas.
  - 40-2. Klanderkostnader betalas av ledamöterna.
  Kostnaderna för klandret ska betalas av ledamöterna i HSB Malmös styrelse.
 41. Konsekvenser för styrelsens agerande/lagbrott
  HSB Malmös styrelse (2007) ställs till svars för det lagbrott HSB Malmös styrelse begått när de inte följt det högsta beslutande organets beslut om information avseende enskild medlems motionsrätt.
 42. Redovisning av rättsliga processer och stämmans godkännande
  Klara och entydiga riktlinjer för hur HSB Malmös styrelse ska agera i rättsprocesser tas fram, med bl.a. riktlinjer för hur styrelsen ska undvika rättsliga åtgärder mot styrelsen;
  • med information till medlemmarna,
  • hur medlemmarnas pengar kan utnyttjas i rättsprocesser,
  • vilket ansvar styrelsen ska ha,
  • hur styrelsen ska interagera med medlemmar för att reda ut problem,
  • etc.
  - 42-2. Redovisning av rättsliga processer.
  HSB Malmö ska utförligt på sin webbplats löpande redovisa samtliga av de rättsliga processer som HSB Malmö är involverade i.
  - 42-3. Fullmäktige får vara med och bestämma i vissa rättsliga processer.
  Fullmäktige ska ta beslut i alla rättsliga processer över en viss uppskattad nivå.
 43. Ersättare till fullmäktigeledamöter
  För varje fullmäktigeledamot ska alltid utses minst en ersättare som kan rycka in om ordinarie fullmäktigeledamot har förhinder.
  - 43-2. Mesta möjliga fullmäktige.
  HSB Malmös mål måste vara full representation från föreningarna på varje stämma!
 44. Restriktioner för vem som får vara fullmäktigeledamot 44A
  En brf ska kunna utse extern person som fullmäktigeledamot.
  - 44-2. HSB-tjänsteman och HSB-ledamot får ej vara fullmäktigeledamot.
  Tjänsteman på HSB och HSB-ledamot får aldrig utses som fullmäktigeledamot.
 45. Stämmans rätt i fråga om val av extern revisor
  Fullmäktige äger rätten att motsätta sig HSB:s val av extern revisor för HSB Malmö.
  I punkten i dagordningen för val av revisorer ska det finnas val av extern revisor där stämman tar ett beslut för eller emot HSB:s val.
 46. Redovisning av revisors (brf och HSB Malmö) uppdrag 46A
  Redovisning av specifikation för uppdrag för revisor som tillsätts av HSB i brf:arna.
  - 46-2. Regelverk tas fram för den revisor som tillsätts av HSB i brf:arna.
  - 46-3. Regelverk tas fram för den förtroendevalda revisorn i brf:arna.
  - 46-4. Regelverk tas fram för den revisor som tillsätts av fullmäktige för HSB Malmö.
 47. Specifikation av revisorernas uppgifter + åtgärdspaket 47A+47B
  Större öppenhet inom HSB Malmö, och kommunikationen mellan de olika förtroendevalda måste fungera bättre.
  - 47-2. Revisorer ska kontrollera styrelsens samarbete, etc.
  I revisorernas uppgift ska ingå att kontrollera hur arbetet inom styrelsen fungerar.
  - 47-3. Åtgärdspaket för styrelsekonflikter.
  Åtgärdspaket tas fram för att lösa styrelsekonflikter, med info till medlemmarna.
 48. Revisorers fel ska alltid redovisas och dokumenteras
  När revisorerna missat felaktigheter i årsredovisningen ska dessa fel föras in i stämmoprotokollet. [22+12]
  7.
 49. Möten mellan HSB Malmös valberedning och brf-valberedare m.fl.
  HSB Malmös valberedning ska ha möten med medlemmar, valberedare i brf:ar, styrelser, fullmäktigeledamöter & HSB-representanter.
 50. Valberedningens policy stående punkt i dagordningen 50A-50F
  Fastställande av valberedningspolicy läggs in i dagordning för HSB Malmös årsstämmor och ska alltid kunna justeras via motioner.
  - 50-2. Policy för valberedning tas fram av arbetsgrupp.
  Policy för valberedning tas fram av en arbetsgrupp som arvoderas.
  - 50-3. Valberedning återbetalningsskyldig för kostnader ej godkända av fullmäktige.
  - 50-4. Styrelsen ansvarar för att arbetsinstruktioner följs.
 51. Ändring av valberedningspolicy & stadgar -
  Arbeta under hela året, förbättra planering, nomineringsblanketter, e-post, etc.
  51A-D
  Valberedningen ska kunna nås via e-post.
  - 51-2. Arbeta under hela året.
  Valberedningen ska arbeta under hela året.
  - 51-3. Nomineringsblanketter året runt.
  Nomineringsmöjlighet ska finnas under hela året tillsammans med nomineringsinformation.
  - 51-4. Information om valberedningsprocedur.
  Valberedningen ska informera om valberedningsproceduren.
  - 51-5. Kandidater ska kunna föreslås fram till 2 månader före stämma.
  Det ska vara möjligt att nominera fram till 2 månader före årsstämman.
  - 51-6. Förslag redovisas på HSB Malmös webbplats så fort arbetet är klart.
  Valberedningens förslag ska redovisas på HSB Malmös webbplats så fort arbetet är klart.
  - 51-7. Redovisning av varje kandidats/förtroendevalds mål med sitt uppdrag.
  Valberedningen ska redovisa vad varje förtroendevald uttryckt sig ha för mål med sitt uppdrag.
  - 51-8. Redovisning av vad varje förtroendevald gjort och uppnått.
  Valberedningen ska inför redovisa hur varje förtroendevald presenterat vad denne gjort och uppnått under sin period som förtroendevald sedan föregående årsstämma.
  - 51-9. Redovisning av vilka som lämnar för att veta vilka som är viktiga att nominera till.
  Valberedningen ska snarast redovisa för medlemmarna om någon förtroendevald har för avsikt att lämna (eller har lämnat) sitt uppdrag.
  - 51-10. Löpande kontroll - Styrelsen informerar valberedning.
  Kontroll av om ledamöter kommer att lämna sitt uppdrag ska ske löpande vid flera tillfällen fram till nästa årsstämma av valberedningen.
  Styrelsen ansvarar för att snarast informera valberedningen om styrelsen får kännedom om att någon förtroendevald avser att lämna (eller har lämnat) sitt uppdrag.
  - 51-11. Redovisning av uppföljning och samtal.
  Valberedningen ska redogöra för den uppföljning och de samtal som gjorts med samtliga förtroendevalda, och vad som kom ut av detta.
  - 51-12. Redovisning av frågor som ställts till förtroendevalda.
  Valberedningen ska redovisa vilka frågor som i huvudsak kommer att ställas till de olika förtroendevalda.
  - 51-13. Löpande förbättring av planering och arbete - Med redovisning.
  Valberedningen ska löpande förbättra sin planering och sitt arbete samt i god tid före varje årsstämma redogöra för de förbättringar som gjorts.
 52. Förändring av valberedningspolicy -
  Alla får nominera, info om förslagsställare, arbets-/tidplan, protokoll, etc.

  Alla medlemmar ska ha rätt att föreslå kandidater till de olika förtroendeposterna via direkta förslag till HSB Malmös valberedning.
  - 52-2. Valberedningspolicy på HSB Malmös webbplats.
  Valberedningspolicy ska finnas på HSB Malmös webbplats och informeras om via medlemstidningen.
  - 52-3. Vem som nominerat vem ska redovisas.
  "Förslagsställare" ska inte bara uppges med brf, utan även med namn på den person som föreslagit medlem till en förtroendepost.
  - 52-4. Vem som nominerat vem ska redovisas även för tidigare år.
  Redovisning av förslagsställare samt dennes brf ska ske även från tidigare år.
  - 52-5. Valberedningspolicy - bättre specifikation för valberedningens arbete.
  Valberedningspolicy ska förbättras där det utarbetas en bättre specifikation för valberedningens arbete.
  - 52-6. Arbets- och tidplan från valberedningen ska specificeras.
  Riktlinjerna för arbets- och tidplan från valberedningen ska specificeras mer noggrant än idag.
  - 52-7. Valberedningens arbets-/tidplan offentliggörs.
  Valberedningens arbets-/tidplan för nomineringsproceduren ska finnas på HSB Malmös webbplats.
  - 52-8. Valberedningen informerar löpande om sitt arbete.
  Valberedningen ska löpande informera om sitt arbete på HSB Malmös webbplats.
  - 52-9. Valberedningens protokoll offentliggörs.
  Valberedningens protokoll ska finnas på HSB Malmös webbplats.
 53. Stadgeändring valberedning
  - Ändring av § 23 i HSB Malmös stadgar

  Texten i f.d. § 21 i HSB Malmös stadgar ska omedelbart ersättas med texten; "Vid val som sker vid fullmäktigesammanträdet kan förslag tas upp från medlemmar, utöver de som tidigare lämnats in till valberedningen.".
  Valberedningen ska ta fram tillräckligt många alternativ så att det ska finnas något att välja mellan och alternativa valberedningar tillåts, såväl som alternativa förslag direkt på årsstämman från enskilda medlemmar.
 54. Valberedningen ska redogöra för sitt arbete & Arbetsbeskrivning 54A
  Valberedningen ska årligen skriftligt redogöra för sitt arbete på ett utförligt sätt i god tid inför årsstämman.
  - 54-2. Arbetsbeskrivning för valberedning.
    En utförlig arbetsbeskrivning för valberedningen tas fram.
  - 54-3. Valberedningens arbets- och tidplan - suppleant.
    Hur ska suppleant i valberedningen hanteras?
  - 54-4. Valberedningens arbets- och tidplan - plan för ersättare.
    Beskrivning av plan för hur ledamot i valberedningen ska ersättas om denne lämnar valberedningen innan arbetet slutförts.
  - 54-5. Valberedningens arbets- och tidplan - offentliga protokoll.
    Valberedningens protokoll ska läggas ut på HSB Malmös webbplats.
  - 54-6. Valberedningens arbets- och tidplan - offentlig nomineringsprocedur.
    Valberedningens arbets-/tidplan för nomineringsproceduren till de olika organ som utses av fullmäktigestämman ska läggas ut på HSB Malmös webbplats.
  - 54-7. Valberedningens arbets- och tidplan - kravprofiler.
    Valberedningen ska ta fram kravprofiler för de ledamöter som ska tillsättas.
    Valberedningen ska presentera dessa kravprofiler för medlemmarna.
  - 54-8. Valberedningens arbets- och tidplan - hur uppfylls krav på kompetens/erfarenhet?
    Valberedningen ska presentera på vilket sätt de nominerade till styrelsen (och övriga föreslagna) uppfyller de krav på kompetens och erfarenhet som ställs på ledamöter i HSB Malmös styrelse (och övriga föreslagna).
  - 54-9. Valberedningens arbets- och tidplan - utvärdering av styrelsen.
    Valberedningen ska göra en utvärdering av styrelsen.
    Valberedningen ska presentera denna utvärdering av styrelsen och vad resultatet blivit.

  - Valberedningens arbetsbeskrivning - hur har valberedningsarbetet bedrivits?
  Skriftlig rapport;
  • 54-10. När träffades valberedningen första gången efter stämman?
  • Exakt vad gick då valberedningen igenom och vad kom man fram till?
  • Hur lades arbetet då upp för innevarande verksamhetsår?

  • 54-11. Exakt vad har VB diskuterat och kommit fram till på respektive möte?
  • Vilka har varit närvarande på respektive möte?

  • 54-12. I vilka projekt och ärenden har vilka i VB varit delaktiga i, och i vilket syfte?

  • 54-13. Har valberedningen utfört något som ligger utanför valberedningens arbetsbeskrivning, och i så fall vad och varför?

  • 54-14. Har någon i valberedningen erhållit extra arvode för något?

  • 54-15. Har någon form av ersättning (utöver arvode) från HSB utgått till någon i valberedningen?

  • 54-16. Exakt när har valberedningen träffat och intervjuat styrelsen?

  • 54-17. Exakt vilka frågor ställdes till styrelseledamot och suppleant under intervjun?
  • Vilka svar gav styrelse och suppleant?

  • 54-18. Vilka egenskaper/kompetenser kom valberedningen fram till att styrelsen skulle behöva kompletteras med?

  • 54-19. Vad ledde intervjun med styrelse/suppleant fram till rent konkret för valberedningens arbete och mål?

  • 54-20. Vilken bild har valberedningen fått av styrelsearbetet?

  • 54-21. Exakt när har valberedningen träffat och intervjuat övriga förtroendevalda utöver styrelsen?

  • 54-22. Exakt vilka frågor ställde valberedningen under intervjun med övriga förtroendevalda utöver styrelsen?
  • Vilka svar gavs?

  • 54-23. Vilka egenskaper/kompetenser kom valberedningen fram till att övriga förtroendevalda utöver styrelsen skulle behöva kompletteras med?

  • 54-24. Vad ledde intervjun med övriga förtroendevalda utöver styrelsen fram till rent konkret för valberedningens arbete och mål?

  • 54-25. Vilken bild har valberedningen fått av arbetet som övriga förtroendevalda utöver styrelsen har presterat?

  • 54-26. Vilka urvalskriterier har funnits när VB föreslagit de som VB föreslagit till val?

  • 54-27. Vad har valberedningens mål varit och anser valberedningen att målen uppnåtts?

  • 54-28. Har VB fört protokoll och har dessa protokoll arkiverats i HSB Malmös arkiv?

  • 54-29. Har VB redovisat alla inkomna nomineringar för HSB Malmös alla medlemmar?
 55. Uppställning av nominerade måste göras läsbar & korrekt
  Den sammanställning som valberedningen tar fram över de nominerade måste vara komplett, korrekt och läsbar, utan tvetydigheter.
  Valberedningspolicy kompletteras med vad som tagits upp i denna motion om hur valberedningens material ska utformas och hur valberedningens arbete på stämman ska fungera. [57+11]

  8.
 56. Redovisning av vem som nominerat - öppet valberedningsarbete
 57. Valberedningens arbete på stämma måste struktureras upp
  - 57-2. Valberedningspolicy - justerare och rösträknare.
  - 57-3. Valberedningspolicy - motivera nomineringar på stämman.
  - 57-4. Valberedningspolicy - sammankallande för valberedning.
  - 57-5. Valberedningspolicy - förslag på arvoden.
  - 57-6. Valberedningspolicy - mandattider ska uppges.
  - 57-7. Valberedningspolicy - ingen inkvotering.
 58. Underlag för val måste finnas
  - 58-2. Valberedningspolicy - beslutsunderlaget för val.
  - 58-3. Valberedningspolicy - motiveringar för de nominerade i kallelsen.
  - 58-4. Valberedningspolicy - motivering för styrelsen.
  - 58-5. Valberedningspolicy - relevant presentation med viktiga parametrar.
  - 58-6. Valberedningspolicy - skäl för att nominerad ställer upp.
  - 58-7. Valberedningspolicy - vad innebär uppdrag?
  - 58-8. Valberedningspolicy - övriga förtroendeuppdrag.
  - 58-9. Valberedningspolicy - tidigare förtroendeuppdrag.
 59. Öppen redovisning krav för att kunna väljas till HSB Malmös styrelse
 60. Information om hur länge en förtroendevald suttit
 61. Val av skrivkunniga förtroendevalda
 62. IT-kompetens i HSB Malmös styrelse
 63. Uppföljning av förtroendevalda
  - 63-2. Medlemmarnas syn på nominerade/förtroendevalda.
 64. Nyval av valberedning - Se även tillhörande viktiga bilaga! [24]
  9.
 65. Halvering av valberedningens arvode - retroaktivt 65A-65Y
  - 65-2. Utifrån vad ska valberedningens arvode bestämmas?
 66. Fastställande av framtida arvode till valberedning 66A
 67. Revidering av arvode till HSB Malmös styrelse 67A+67B
  - 67-2. HSB Malmös styrelse redogör för sitt arvode.
  - 67-3. Inget arvode till arbetstagarrepresentanter. [6+27]
  10.
 68. 1/3 av HSB Malmös styrelse ska bestå av styrelseproffs 68A
  1-2 ledamöter och max 1/3 av ledamöterna i styrelsen för HSB Malmö ska bestå av styrelseproffs.
  - 68-2. Valberedningen ska söka styrelseproffs.
  Valberedningen ska aktivt söka efter styrelseproffs, och presentera dessa för fullmäktige.
  - 68-3. Styrelseproffs i stadgarna.
  Det skrivs in i stadgar att styrelseproffs, utan att de behöver vara medlemmar i HSB Malmö, kan väljas in till styrelsen av stämman.
 69. Max tre år som styrelseordförande 69A
  En styrelseordförande kan inneha sin post under maximalt tre år i sträck, och efter detta måste det passera minst två år innan denna person åter kan inträda som styrelseordförande.
  - 69-2. Löpande utveckling av HSB:s kod för föreningsstyrning.
 70. UNDERLAG FÖR BESLUT OM SUPPLEANT TILL STYRELSEN SKA PLOCKAS BORT
  Suppleant till styrelsen ska finnas
  70A-70D
  - 70-2. Definition av arbetsuppgifter för styrelsesuppleant.
  Detaljerad definition av arbetsuppgifterna för styrelsesuppleanten ska finnas.
  - 70-3. Arvode till styrelsesuppleant baseras på arbetsbeskrivning.
 71. Suppleanter ska aldrig väljas på längre tid än 1 år
 72. Antal ledamöter och suppleanter uppges i stadgarna 72A
  Tydlig information om hur många ledamöter/suppleanter som ska väljas till;
  • valberedning,
  • ombud till HSB Riksförbund,
  • ersättare till ombud till HSB Riksförbund.
 73. Policies för suppleanter (valberedning, revisorer, ombud/ersättare)
  Väl utarbetad policy för;
  • ersättare till ombud till HSB Riksförbund.
  • 73-2. suppleant till valberedningen.
  • 73-3. suppleant till revisorerna.
  • 73-4. Suppleant som ersätter ledamot ska informeras om.
 74. Ombud och ersättare till HSB Riksförbund -
  Redovisning, uppgifter, stämmodagordning, motioner, arvode
  74A-74B
  Redovisning av ombud/ersättares fastställda uppgifter & kontaktvägar.
  - 74-2. Redovisning av ombud/ersättare.
  Redovisning av vad ombud/ersättare planerar att göra och har utfört före samt efter HSB Riksförbunds stämma.
  - 74-3. Dagordning för HSB Riksförbund med tillhörande dokument redovisas.
  - 74-4. Motioner till HSB Riksförbund redovisas före riksförbundets stämma.
  - 74-5. Stämmoprotokoll, från HSB Riksförbunds stämma, med tillhörande dokument redovisas.
  - 74-6. Ev. arvode till ombud/ersättare ska baseras på arbetsbeskrivning/policy.
  Ombud/ersättare ges ett arvode för sitt uppdrag.
  Arvode bestäms av stämman efter att arbetsbeskrivning/policy presenterats.
  Utskott tillsätts för att ta fram arbetsbeskrivning/policy för ombud/ersättare.
  - 74-7. Kostnader för ombud redovisas årligen som separat post i årsredovisningen.
 75. Ansvars- och arbetsfördelning + informationspolicy
  Arbetsordning för styrelse och VD offentliggörs
  75A-75B
  Arbetsordningen för styrelse och VD delges alla.
  - 75-2. Policy för ansvars- och arbetsfördelning inom styrelsen offentliggörs.
  - 75-3. Informationspolicy offentliggörs.
 76. Rutiner för att avsätta ledamot
  Om en majoritet i styrelsen på ett styrelsemöte förklarar sitt misstroende mot en ledamot så är styrelsen skyldig att kalla till en extrastämma.
  - 76-2. Reservpool av förtroendevalda.
 77. Fred på jorden 77A
  Målbeskrivning tas fram efter varje årsstämma med hur styrelsen ska arbeta.
  - 77-2. Redogörelse för mål.
  Före varje årsstämma redogör styrelsen för vilka mål som uppnåtts och hur, samt vad styrelsen inte lyckats uppnå och varför. [25+12]
  11.
 78. Brf:ens rätt att avpollettera HSB-ledamot 78A
  En brf-styrelse har rätt att byta ut sin HSB-ledamot om brf-styrelsen är missnöjd.
  - 78-2. HSB-ledamot, inget tvång.
  Det ska vara valfritt (enl. stämmobeslut i brf:en) om föreningen ska ha en HSB-ledamot.
 79. HSB-tjänsteman får ej vara HSB-representant i Brf med annan förvaltare 79A
  HSB Malmö ska inte utse en tjänsteman på HSB Malmö att sitta som HSB-representant i en brf där brf:en har förvaltningen hos annan än HSB.
  - 79-2. Styrelseledamöter och VD ej HSB-ledamot.
  Ledamöter i HSB Malmös styrelse samt VD ska ej inneha uppdrag som HSB-ledamöter.
 80. Definition av HSB-representantens roll i styrelsen
  Det tas fram en komplett beskrivning över HSB-representantens arbetsuppgifter.
 81. Hur blir man HSB-ledamot/HSB-representant? 81A-81C
  HSB Malmös styrelse ska svara på; hur en medlem blir HSB-ledamot, vem som tillsätter dessa, vad som krävs för kompetens och erfarenhet, vilken ersättning som utgår, vilka uppgifter som ingår, samt hur man ansöker till detta uppdrag.
  - 81-2. Vem kan bli HSB-ledamot?
  Vilka förutsättningar gäller för att kunna antas som HSB-ledamot av HSB Malmös styrelse?
 82. Öppna informationsmöten
  Alla informationsmöten som HSB Malmö kallar fullmäktige till ska också vara öppna för övriga medlemmar, precis som stämmor.
  Information om informationsmöten för fullmäktigeledamöter måste alltid läggas ut i god tid.
 83. Minst en extrastämma (till hösten) 83A
  Det ska årligen ska hållas minst en extrastämma till hösten/vintern.
 84. Information om vad som krävs för en extrastämma
  Information om vilka förutsättningar som gäller för att en extrastämma ska kunna begäras av fullmäktigeledamöterna.
  Aktuell lista med kontaktvägar till alla fullmäktige.
 85. Bättre system för att kunna begära en extrastämma
  Bättre möjligheter för att begära en extrastämma.
  - 85-2. Kontaktvägar till kontaktpersoner i brf:ar.
  Aktuell lista med kontaktvägar till alla kontaktpersoner i alla brf:ar för HSB Malmö!
  - 85-3. Antal fullmäktige för att kalla till extrastämma.
  5% för att kalla till extrastämma.
 86. HSB:s tal på stämman läggs ut på webben
  Inspelning av stämmor - läggs ut med ljud/streamad video

  Efter stämma läggs den information ut på nätet som inte är direkt kopplad till respektive punkt i dagordningen, t.ex. inledningstal.
  - 86-2. Stämmor läggs ut på nätet som ljud eller video med ljud.
 87. Redovisning av projekt- och arbetsgrupper samt utskott
  Löpande redovisning av samtliga utskott, projektgrupper, arbetsgrupper, etc.
  - 87-2. Arbetsgrupper, etc ska avsluta sitt arbete under innevarande år.
  - 87-3. Förändring av arbetsmetoder för utskott/grupper.
  - 87-4. Projektkunskaper i utskott/grupper/utredningar/råd.
  - 87-5. Arbetsgrupper, utskott, etc ska kunna kontaktas.
  - 87-6. Redovisning av kostnader för utskott/grupper.
  - 87-7. Justeringar av det som arvodeskommittén kommit fram till.
  - 87-8. Justeringar av det som medlemsgruppen kommit fram till.
  - 87-9. Förslag på justering. [24+6]

 88. Stämmohandlingar (kallelse, etc) på webben
  Styrelsen ska inför varje stämma lägga ut samtliga stämmohandlingar.
 89. Justerat stämmoprotokoll med alla justeringar på webben 89A
  Alla justerade stämmoprotokoll läggs i sin helhet ut på HSB Malmös webbplats senast tre veckor efter genomförd stämma.
  - 89-2. Protokoll med 10 års historik.
  Protokoll läggs ut med minst 10 års historik.
  - 89-3. HSB Riksförbund ska ändra kod för föreningsstyrning.
  HSB Malmö ska påverka HSB Riksförbund att texten i § 1.3.5 i HSB:s kod för föreningsstyrning ändras till "Röstlängden för stämman ska samtidigt redovisas".
  - 89-4. HSB Riksförbund ska följa kod för föreningsstyrning.
  HSB Malmö ska ställa krav på HSB Riksförbund att omedelbart själva följa § 1.3.5 i det avseende att stämmoprotokoll ska läggas ut på webbplatsen (HSB Riksförbund tycker tydligen att de står över koden för föreningsstyrning och att de därför själva inte behöver följa koden).
 90. Stämmoprotokoll till medlemmarna
  Medlemmar som vill ha en skriftlig kopia av HSB Malmös protokoll i sin helhet ska få detta inom tre arbetsdagar från begäran! [6+1]
  12.
 91. Komplett röstlängd för årsstämman 2007 offentliggörs 91A-91B
  Senast tre veckor efter denna stämma ska alla som vill få en kopia av röstlängd med alla närvarande för stämmor från och med årsstämman 2007, men även tidigare.
 92. Utdrag från HSB Malmös styrelseprotokoll 92A-92D
  Medlem som vill ha utdrag från HSB Malmös styrelseprotokoll i ärenden som berör denne ska få detta utan fördröjning.
  - När kan en medlem inte få utdrag om sig från styrelseprotokoll?
  Styrelsen ska klargöra i vilka fall en medlem inte ska kunna få ett utdrag från styrelseprotokoll i ärende som rör medlemmen.
 93. Offentliga styrelseprotokoll från HSB Malmö 93A-93B
  HSB Malmös styrelseprotokoll offentliggörs, exkl. känslig affärsinformation och information om enskilda medlemmar.
 94. Särskild medlemsrepresentant 94A-94B
  Det ska utses 5-10 särskilt utvalda medlemsrepresentanter (ej styrelseledamöter) från olika brf:ar, med uppgift att representera andra medlemmar än styrelseledamöter.
  - 94-2. Vad innebär det att vara fullmäktigeledamot?
  Löpande information om vad posten som fullmäktigeledamot innebär.
  - 94-3. Vem kan väljas till fullmäktigeledamot?
  Löpande information om att det står fritt för varje brf att välja vem de vill som fullmäktige, samt specifikt att dessa ej nödvändigtvis behöver ingå i styrelsen, eller ens vara medlemmar i föreningen.
  - 94-4. Avveckla bospargruppen.
 95. Tillsättande av demokrati- och insynsråd 95A
  En projektgrupp (ett utskott) tillsätts som arbetar med demokratifrågor.
 96. Vad gör HSB Malmö för demokratin? 96A-96P
  HSB Malmös styrelse informerar hur HSB Malmö arbetar med/kommer att arbeta med;
  • hur styrelsen i bostadsrättsföreningarna ska fungera?
  • hur medlemmarna ska få relevant information?
  • hur medlemmarnas möjlighet att påverka och framföra synpunkter skall stärkas?
  • hur HSB-organisationen (alltså exkl. brf:arna) ska bli mer demokratisk?
 97. Demokrati, öppenhet, insyn i HSB Malmö + Information 97A-97G
  HSB Malmös styrelse ska visa demokrati, öppenhet och insyn i enlighet med bl.a. ETHOS/HSB:s föreningskod, men även på andra sätt.
 98. Upplysning om den demokratiska medlemskontrollen 98A-98B
  Följande från HSB:s kod för föreningsstyrning ska gälla för HSB Malmö;
  "HSB Malmö ska kontinuerligt arbeta för att alla medlemmar ska veta att de har en rättighet/skyldighet att utöva inflytande. HSB Malmö har en skyldighet att upplysa medlemmarna om den demokratiska medlemskontrollen, dvs den 2:a principen i HSB:s kod för föreningsstyrning. HSB Malmös målsättning är att alla medlemmar ska känna till hur de går tillväga för att utöva inflytande och ha kunskap om de formella vägar som finns. Dvs bl.a. stämmor, motioner, val av valberedning, val av fullmäktigeledamöter och val av styrelse samt deltagande på och motioner till HSB Malmös årsstämmor."
  "HSB Malmö ska kontinuerligt arbeta med att utveckla formen för utbildning, praktik och information till medlemmarna."
  - 98-2. Den demokratiska medlemskontrollen.
  HSB Malmös styrelse ska med omedelbar verkan börja att aktivt och intensivt upplysa medlemmarna om den demokratiska medlemskontrollen.
 99. Hur arbetar HSB Malmö för inflytande och insyn? 99A-99D
  HSB Malmö ska börja följa HSB:s kod för föreningsstyrning enligt §5 och 5.2.1.
  5
  "Information om föreningsstyrning
  HSB-föreningens styrelse ska aktivt arbeta med att hitta nya former för enskilda medlemmars möjlighet att utöva inflytande i bostadsrättsföreningen, HSB-föreningen och HSB Riksförbund."
  5.2.1
  "Information på hemsida
  Föreningen ska på sin hemsida ha en särskild avdelning för föreningsstyrningsfrågor, där aktuella uppgifter om de förhållanden som ingår i föreningsstyrningsrapporten ska återfinnas tillsammans med övrig information som krävs enligt koden för föreningsstyrning." [14+40]

  13.
 100. Vad gör HSB Malmö för att locka medlemmar till HSB Malmös stämmor?
  Rösträtt och röstningsmetoder
  100A
  HSB Malmö ska börja följa HSB:s kod för föreningsstyrning i följande avseende;
  "Föreningen ska eftersträva att uppmuntra högsta möjliga deltagande på stämma. Röstning ska genomföras på ett formellt, noggrant och tillgängligt sätt. Vid föreningsstämman ska det användas en rättvis och tydlig metod för rösträkning och stämmoordföranden ska förklara denna metod för fullmäktige."
  "Fullmäktige har ett ansvar att använda sin rösträtt"
  "Varje fullmäktige har rätt att begära sluten votering."
  "Om en enskild fullmäktige begär sluten votering ska detta genomföras."
  - 100-2. Förenkling av röstning.
  HSB Malmö ska löpande arbeta för att förbättra och förenkla metoderna för röstning och rösträkning.
 101. Hur engagerar HSB Malmö medlemmarna? - Åtgärdspaket för ökat engagemang? A-B
  Ett åtgärdspaket för att engagera medlemmarna mer i sin boendemiljö och HSB:s verksamhet tas fram.
  - 101-2. Medlemmar ska engageras.
  Det förs in i HSB Malmös stadgar att HSB Malmös styrelse har ett ansvar för att löpande engagera medlemmarna på olika konkreta sätt.
  - 101-3. HSB Malmö ska locka yngre medlemmar.
  - 101-4. HSB Malmö måste göras mindre tjänstemannastyrt.
 102. Hur ser HSB Malmös etiska riktlinjer ut? 102A-102B
  Etiska riktlinjer tas fram för föreningens och, inte minst, styrelsens uppträdande. Dvs HSB Malmös styrelse ska börja följa HSB:s kod för föreningsstyrning i detta avseende.
  HSB Malmös styrelse ska svara på om styrelsen har för avsikt att visa demokrati, öppenhet och insyn, samt om styrelsen har för avsikt att avsevärt förbättra informationen till medlemmarna, och i så fall hur.
  - 102-2. Styrelsen ska visa demokrati, öppenhet och insyn.
  Det fastställs att HSB Malmös styrelse ska visa demokrati, öppenhet och insyn, samt på bästa möjliga sätt ge löpande information till alla medlemmar.
  - 102-3. Hur kommer styrelsen att förbättra informationen?
 103. Förklaring av HSB Malmös mycket märkliga uttalanden
  Styrelsen ska förklara sina uttalanden.
  Dylika uttalanden ska ej göras fortsättningsvis.
  - 103-2. Motionär ska inte angripas av styrelsen.
  - 103-3. Uttalanden som en styrelse inte ska göra.
 104. Öppen saklig och regelbunden information till medlemmarna 104A-104E
  HSB Malmös styrelse ska redogöra för hur föreningens information så förbättras så att den präglas av öppenhet och saklighet, med hög relevans och regelbundenhet.
  - 104-2. Regelverk för HSB Malmö.
  Nedanstående regelverk ska gälla för HSB Malmö;
  Styrelsen ska uppfylla de långsiktiga målen genom att ägna särskild omsorg åt att se till så att föreningens externa informationsutgivning till medlemmarna präglas av öppenhet och saklighet samt hög relevans för de målgrupper den riktar sig till.
  Styrelsen ska också lyssna av medlemmarna genom löpande aktiva åtgärder från styrelsen för att få input från medlemmarna, och styrelsen ska därefter ta hänsyn till medlemmarnas önskemål.
  Med regelbunden information från styrelsen ska styrelsen anstränga sig för att öka engagemanget bland medlemmarna.
 105. Styrelsens och VD:s information i HSB Malmös årsredovisning
  VD:s och styrelses texter i början av HSB Malmös årsredovisning läggs ut mer lättillgängligt och tydligt på HSB Malmös webbplats.
 106. Kurs i kooperationens grundtankar, HSB:s kärnvärderingar samt etik
  HSB Malmö ska löpande (ett par ggr om året) hålla kurser i
  • vad det innebär att vara en medlemsorganisation,
  • vad kooperationens grundtankar är,
  • vad demokrati innebär,
  • vikten av att ställa upp för varandra,
  • HSB:s kärnvärderingar,
  • etik.
 107. Mera makt till medlemmarna - utbildning
  HSB Malmös styrelse ska ta fram gratis medlemsutbildningar, och HSB Malmö ska göra ansträngningar att locka så många medlemmar som möjligt till dessa utbildningar.
 108. Saknade seminarier
  Gratis informations- och diskussionsbaserade seminarier arrangeras av HSB Malmö.
 109. Mera gratiskurser
  Gratiskurser arrangeras mer frekvent av HSB Malmö.
 110. Gratis medlemskommunikation 110A
  Kurser i medlemskommunikation hålls regelbundet och ska vara gratis!
 111. Gå ur HSB Riksförbund 111A-111D
  HSB Malmö går ur HSB Riksförbund.
  Krav ställs på HSB Riksförbund att ta fram en detaljerad uppdragsbeskrivning där HSB Riks visar vad de tillför HSB Malmö.
  - 111-2. Vad händer inom HSB Riksförbund & vilka kontakter?
  HSB Malmös styrelse redogör för vad som händer inom HSB Riksförbund, och vilka kontakter som HSB Malmö har med HSB Riksförbund i olika frågor.
  - 111-3. Uppdragsbeskrivning för HSB Riksförbund.
  Uppdragsbeskrivning för HSB Riksförbund redovisas. [23+15]
  14.
 112. Information om enskild medlems motionsrätt & valberedningen 112A
  - 112-2. Information om nomineringar.
  - 112-3. Direktutskick om motionsrätt.
  - 112-4. Påverka brf:ar att informera om motionsmöjligheten till HSB Malmö
 113. HSB Riksförbund ska informera om enskild medlems motionsrätt
 114. Motioner offentliggörs vid sista inlämningsdatum
  - 114-2. Styrelsens svar på motioner så fort som möjligt.
  - 114-3. Referens (med sammanfattning) i årsredovisningen.
  - 114-4. Utläggning av motioner på HSB Malmös webbplats.
 115. Senare inlämning av motioner
  115-2. Inlämning av motioner 5 veckor före stämman.
 116. Lista över motioner och motionärer &
  Krafttag för att fler motioner ska skrivas av flera
  116A-116C
  - 116-2. Styrelsen ska motivera alla att skriva motioner.
  - 116-3. De som skrivit de bästa motionerna premieras för detta.
 117. Motioner diskuteras med motionärerna
 118. Motioner ska noga utredas av styrelsen
  - 118-2. Styrelsen ska ge konkreta motiveringar till motioner.
  - 118-3. Styrelsen kan endast välja att föreslå bifall eller avslag till motionens yrkande.
  - 118-4. Motioner ska noga behandlas och utredas av styrelsen.
 119. Motioner ska besvaras/beslutas om en och en, etc.
  - 119-2. Stämman ska behandla varje motion för sig - inga "gruppbeslut" av motioner.
  - 119-3. Särbehandling och påhopp mot enskilda medlemmar ska stävjas.
  - 119-4. Mötesordföranden ska inte besvara frågor åt styrelsen.
 120. Motioner får inte grupperas eller förändras i ordning
  - Endast motionär får ändra en motion.
 121. Motion direkt kopplad till tidigare punkt i dagordningen behandlas där
 122. Styrelsen ska redovisa om någon motion ej tagits upp till stämman
  - 122-2. Missad motion
 123. Styrelsen får ej anlita någon annan att besvara motioner 123A
  - 123-2. Stadgeändringsförslag - redovisning av kostnader för motionshantering.
 124. Får ej svara på motion att "bevis saknas"
 125. Information och tips om hur man ska skriva en motion
  - 125-2. Tips till alla medlemmar om hur man skriver och får igenom motioner.
 126. Information om vad som gäller för motioner
 127. Konsekvenser om stämmobeslut ej följs [34+5]
  15.
 128. Svar på frågor om VD:ns löneavtal!
  - 128-2. Oberoende granskare om VD-lön.
 129. HSB Malmö ska aktivt verka för att alla brf:ar skaffar sig en webbplats med forum A-B
  - 129-2. Till informationen om varje nominerad ska följa information från valberedningen om den brf som den nominerade tillhör.
 130. Forum för medlemmarna 130A
 131. Forum för valberedarna
  - 131-2. Utökat samarbete mellan valberedare.
 132. HSB Malmös styrelseforum
 133. Införande av en fungerande sökfunktion på HSB Malmös webbplats
 134. Redovisning av förbättringar av HSB Malmös webbplats 134A
  - 134-2. Förbättring informationsmässigt av HSB Malmös webbplats.
  - 134-3. Högre kvalitet på elektroniska formulär.
 135. Ingen särbehandling av medlemmar
 136. Medlems pengar kan utnyttjas mot denne av styrelse, men inte tvärtom
  - 136-2. Klander av stämma.
 137. Arkivfunktion för HSB Riksförbund
  - 137-2. Möjlighet att kommentera det HSB Riksförbund skriver.
 138. HSB har inget tolkningsföreträde!
 139. HSB Malmö ska inte åsamka brf:ar skada, så som sker idag!
  En liten historia om hur HSB Malmö för medlemmarna bakom ljuset
  139A-139D
  - 139-2. HSB Malmö ska ej bevista stämma med fler än tillåtet.
  - 139-3. Stämmokostnader redovisas.
  - 139-4. Alla närvarande ska ingå i röstlängd.
  - 139-5. HSB Malmö ska inte hålla dåliga styrelser bakom ryggen.
  - 139-6. HSB Malmö ska varken backa upp eller dölja fel, misstag, brott av styrelse.
  - 139-7. HSB klargör för styrelser att HSB ej stöttar fel, misstag, brott av en styrelse.
  - 139-8. HSB klargör för medlemmar att HSB ej stöttar fel, misstag, brott av en styrelse.
  - 139-9. HSB Malmö ska verka för öppenhet och insyn i föreningarna.
  - 139-10. HSB Malmö ska verka för öppna styrelseprotokoll.
  - 139-11. HSB-ledamoten ska ha en kontroll- och upplysningsfunktion.
 140. HSB Malmö ska inte besvara motioner åt brf-styrelser 140A-140B [30+10]

  16.
 141. Regelverk för vattenskador 141A
  Det tas fram ett tydligt regelverk för bedömningar av vattenskador.
 142. Nya normalstadgar för HSB Malmö
  HSB Riksförbund ges möjlighet att inom 4 veckor ge sina synpunkter på de av mig förslagna nya normalstadgarna.
  Efter att HSB Riksförbund gett sina synpunkter görs ev. justeringar och nya normalstadgar antas för HSB Malmö på en nära förestående extrastämma.
  - 142-2 HSB Malmö ska påverka HSB Riksförbund att förbättra normalstadgarna. [3+1]
  17.
 143. Inledning. 143A-143B
  Vad som kan klandras i en stämma är inte bara besluten som tas, utan även; - protokollets riktighet, - vilka yrkanden som förekommit, och - hur besluten kommit till.
 144. Punkt 0 - Före stämman 144A
  HSB Malmös styrelse ska alltid följa lagen och tydligt i kallelse/dagordning uppge de ämnen som ska behandlas på stämman.
  - 144-2. Ordningsfråga!
  En definition tas fram för vad "ordningsfråga" är.
  - 144-3. Motioner får inte beröras i inledningstal.
 145. Punkt 3 - Upprättande och godkännande av röstlängd 145A-145C
  Styrelsen är skyldig att lämna ut en komplett röstlängd till den medlem som så begär.
  - 145-2 Allt underlag till justerarna.
  HSB Malmö ska lämna röstlängd, med allt underlag, till justerarna för justering.
 146. Punkt 4 - Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
  Punkt 5 - Val av två personer att fungera som rösträknare
  146A
  Rösträknare ska väljas som inte också är justeringsmän.
 147. Punkt 6 - Fastställande av dagordning 147A-147B
  Det läggs in en punkt för "Fastställande av dagordning" i dagordningen.
  - 147-2. Fastställande av dagordning.
  Det tas fram ett regelverk för vad som gäller avseende ändring av dagordning.
 148. Punkt 14 - Fastställande av medlemsavgift 148A
  Separat beslut tas på stämman för medlemsavgift för bosparare.
 149. Punkt 15 - Bestämmande av arvoden till styrelse, revisorer och valberedning 149A-C
  Inga arvoden eller ersättningar uppges i basbelopp, utan de ska alltid presenteras i svensk valuta.
  - 149-2. Det faktiska händelseförloppet.
  Protokollet ska beskriva det faktiska händelseförloppet.
  - 149-3. Beslutsprotokoll
  Protokoll som skrivs ska minst vara ett beslutsprotokoll, tillsammans med vad det innebär. Dvs bl.a. att alla yrkanden och reservationer ska framgå av protokollet.
 150. Punkt 16 - Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter 150A
  Rutiner tas fram för att rätta upp de fel i protokoll som inte upptäcks av protokollförare, mötesordförande och justeringsmän, utan som i stället upptäcks vid ett senare tillfälle.
 151. Punkt 17 - Val av ordförande
  Punkt 18 - Val av styrelseledamöter
  151A
  Det ska tydligt framgå såväl på stämma som i protokoll vilka som väljs och vem som efter val kommer att ingå i styrelsen, etc.
 152. Punkt 19 - Val av styrelsesuppleant 152A
  Mandattider för de som ska väljas ska tydligt ska framgå såväl av kallelse/dagordning före stämman, som på stämma, och i efterföljande protokoll.
 153. Punkt 33 och punkt 34 - Motion 1B och 2 153A-153B
  En motion kan inte dras tillbaka utan samtligas medgivande från de som står för motionen.
 154. Punkt 35 - Motion nr 3 (oberoende granskning)
  Om en fullmäktigeledamot begär sluten omröstning så ska detta ske.
 155. Punkt 26 samt Punkt 27 - Val av ombud och ersättare till HSB Riksförbund 155A
  Det ska alltid klargöras före val - och i protokoll - för vilken period som ombud till HSB Riksförbund och deras ersättare ska väljas på. [21+19]
  18.
 156. Fullmäktigeledamöter bestämmer dagordning vid av fullmäktige påkallad extrastämma
  - 156-2. Stadgeändringsförslag. 156A
 157. Fullmäktigeledamöter ges möjlighet att lägga in punkter i dagordning 157A
 158. HSB Riksförbunds kod får inte följas! 158A
 159. "Permanent" stadgegrupp tillsätts 159A
  - 159-2. Utredning av hur stadgar ska kunna ändras snabbare och lättare.
 160. Permanent formulär för stadgeförslag 160A
  - 160-2. Bekräftelse av stadgeförslag.
 161. Stadgar/policy uppdateras med HSB:s kod för föreningsstyrning för valberedning 161A
  16 yrkanden. [25+6]

  19.
 162. Stadgeändringsförslag §3 162A
  Det ska förtydligas vad medlemskap i HSB Riksförbund innebär.
  - 162-2. Kostnader och vilka avgifter som gäller till HSB Riksförbund utreds och redovisas för medlemmarna.
 163. Stadgeändringsförslag §15 163A-163B
  Det förtydligas vad formuleringen "fullgjort sina skyldigheter" innebär
  Motionär har yttrande- och förslagsrätt i de punkter i dagordningen som är direkt kopplade till motionärens motion.
  - 163-2. Det definieras i stadgarna vilken styrelseledamot, revisor och VD som avses.
  - 163-3. Fullmäktigeledamot som så begär detta får sitt yttrande inlagt i protokollet.
 164. Stadgeändringsförslag §16 164A
  Minst en suppleant per fullmäktigeledamot.
  - 164-2. Fullmäktige ska max kunna bestå av 25 % från bospargruppen.
 165. Stadgeändringsförslag §18
  Kallelse (och alla dokument som hör till kallelsen) ska, samtidigt som kallelse skickas ut, läggas ut på HSB Malmös webbplats.
 166. Stadgeändringsförslag §20 166A-166B
  Det förtydligas vad "stämmans öppnande" innebär, och vilka beslut som kan tas där.
  - 166-2. Endast formuleringen "val av protokollförare" ska stå i dagordningen.
  - 166-3. Det förtydligas vad "godkännande av röstlängd" innebär.
  - 166-4. Även motionärer får "till protokollet anteckna sin mening".
 167. Stadgeändringsförslag §20
  Arvode för utskott bestäms på stämman i samband med att arbetsbeskrivning fastställs och utskottet sätts ihop.
  - 167-2. En punkt för "Arvode till ombud till HSB Riksförbund och dess ersättare" ska finnas i dagordningen.
 168. Stadgeändringsförslag §22
  Formuleringen "ombud och suppleanter till HSB Riksförbund" läggs in i stället i stadgarna.
 169. Stadgeändringsförslag §24
  Stämmoprotokollet ska läggas ut på HSB Malmös webbplats senast tre veckor efter stämma.
  - 169-2. Alla styrelseledamöter ska signera alla sidor i styrelseprotokollet för att de läst och förstått allt, så att man kan se att allt och alla sidor kommit alla till del.
 170. Stadgeändringsförslag §35 170A
  "Medlem som inte uppfyller sina skyldigheter eller förfar bedrägligt mot föreningen eller på annat sätt företar handling som skadar föreningens intressen" förtydligas.
  - 170-2. Fullmäktigestämman beslutar om uteslutning.
 171. Styrelsen ska inte smutskasta enskilda medlemmar 171A
  Det förs in i etiska riktlinjer för HSB Malmö att det inte får gå till enligt vad jag beskrivit i denna motion.
  HSB Malmös styrelse ska be om ursäkt. [20+9]
  20.
 172. Diskussionsunderlag till medlemmarna på webben
  - 172-2. Löpande förfrågningar och utredningar om hur brf:arna kan förbättras.
 173. Redovisning av förtroendevaldas respons 173A-173B
 174. Återinsätt medlemsrådgivaren + Skriftliga svar
  - 174-2. Koppling mellan yrkande och styrelsens svar saknas.
  - 174-3. Vad är "kostnadsfri medlemsrådgivning"?
 175. Senaste 10 årens årsredovisningar för HSB Malmö läggs ut
 176. "HSB Malmö Nytt" på webben
 177. Avveckla HSB Omsorg
 178. HSB Malmö ska vara aktiv i frågan om postboxar [10+2]

  421 motioner + 243 frågemotioner

  21.
 179. Hur behandlas motioner? 179A
 180. Bättre information om stämmor
 181. Hur HSB Malmö (inte) svarar på frågor! 181A
 182. Inför "Lex HSB" för att få bort fiffel och mygel inom HSB-organisationen
 183. 850.000 kronor för HSB Malmös årsstämma 2008... eller 1.050.000 kr? 183A-183D
 184. Seminarier inom HSB
  - 184-2. Kostnadsfria seminarier; Inflytande och demokrati
  - 184-3. Kostnadsfria seminarier; Hur man skriver motioner
  - 184-4. Kostnadsfria seminarier; Hur man ska förebygga och hantera vattenskador
  - 184-5. Kostnadsfria kurser och seminarier, konkreta förslag
 185. Medlemmarna får betala för information !!! 185A
 186. Kurs för styrelse, fullmäktigeledamöter och medlemmar
 187. HSB Malmös fastighetsaffärer - förlust på 1,1 miljarder kr... och mer
 188. HSB Malmös årsredovisning - Ren rappakalja!
  - 188-2. Redovisning av HSB Sundsfastigheter AB

  22.
 189. 40-60 % av brf:arna är orepresenterade på HSB Malmös årsstämmor
  - 189-2. Aktivering av inaktiva brf:ar

  23.
 190. HSB-ledamoten - en fara för föreningen! 190A (21 frågor)
  - 190-1. HSB-ledamoten inget tvång
  - 190-2. HSB-ledamot ej anställd på HSB
  - 190-3. HSB-ledamot max tre år i sträck i samma brf
  - 190-4. HSB-ledamoten ska ej kunna styras av styrelsen att ej svara på frågor
  - 190-5. Konkretisering av vad det innebär att företräda samtliga medlemmar
  - 190-6. Medlemmarna ska komma i första hand
  - 190-7. HSB-ledamoten ska främst verka för medlemmarnas bästa
  - 190-8. HSB-ledamoten ska verka för att stämmobeslut följs
  - 190-9. Vad ska HSB-ledamoten göra vid beslut till nackdel för föreningen
  - 190-10 Vilket mandat har HSB-ledamoten?
  - 190-11 Hur ska HSB-ledamoten se till att beslut följer regelverk?
  - 190-12 Om styrelsen missköter sina uppgifter ska HSB-ledamot värna om medlemmar
  - 190-13 Vad innebär "god ordning"?
  - 190-14 Vad innebär "affärsmässighet" och "ärlighet"?
  - 190-15 Medlemmar ska ges möjlighet till dialog
  - 190-16 Stöd och bollplank, men bara för styrelsen
  - 190-17 Konkretisering av grundläggande värderingar för HSB-ledamoten

  24.
 191. HSB-ledamoten - Uppdragsavtal 191A
  - 191-2. HSB-ledamotens uppdragsavtal offentliggörs
  - 191-3. Anmärkningar på HSB-ledamot ska utredas av HSB Malmö
  - 191-4. Ordning på HSB-ledamöter
  - 191-5. HSB-ledamot ska inte åta sig särskilda uppdrag i brf:en
  - 191-6. Tjänstemän ej fullmäktige
  - 191-7. Ledamot i HSB Malmös styrelse ej fullmäktige
  - 191-8. Ledamot i HSB Malmös styrelse ej HSB-ledamot
  - 191-9. Enväldig ordförande styr HSB-ledamot
 192. HSB-ledamoten - styrelsebeslut - ingen tystnadsplikt
 193. Svar från HSB Malmö mindre vinklade

  25.
 194. Vilka är arbetstagarrepresentanter? 194A-194C
  - 194-2. 10 ledamöter i styrelsen
 195. Arbetstagarrepresentanternas hemliga arvoden och HSB Malmös agerande
 196. Lönesänkning med 12.000 kr/mån för HSB-tjänstemän
  - 196-2. Fördjupad revision om löner
  - 196-3. Redovisning av löner, förmåner och ersättningar
  - 196-4. Stämman ska godkänna VD:s löneökningar
  - 196-5. Utbyte av Ernst & Young
  - 196-6. Nya förtroendevalda revisorer
  - 196-7. Regelverk för revision av VD och styrelse
  - 196-8. Sänkning av arvode till förtroendevalda revisorer
  - 196-9. Utredning om HSB Malmös höga sjukfrånvaro
 197. Varje fel använd krona är en stöld från medlemmarna
 198. Depositionsavgiften avvecklas
 199. Lista över styrelsearvoden
 200. Lista över deltagare på brf:arnas årsstämmor

  26.
 201. HSB Malmös årsstämma 2008 - Hur en stämma inte ska gå till + Debatt i SKD
 202. HSB Malmös två mest engagerande frågor på årsstämman 2008
 203. Vem odugligförklarar vem? - Likhetsprincipen

  27.
 204. Hur HSB och HSB Malmö ser på klander och demokrati 204A

  28.
 205. Klander av HSB Malmös årsstämma 205A-205E

  29.
 206. Obesvarade frågor 206A-206Ä
 207. ROT
 208. Avveckla tidningen Inblick [70+46 (= Totalt 491+289)]
Turning Torso
HSB Malmös högkvarter
Byggt av medlemmarnas pengar
hotpot.se/forum


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)
  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan


©2012 - Uppdaterad 2013-01-11 Stockholm • Göteborg • Malmö