Motioner till HSB Malmö, 2009

MOTION # 0.

Inledning:

 1. Muntliga avtal får ej göras av styrelsen!
 2. Det ska vara praktiskt möjligt att klandra en stämma
 3. Styrelsen personligt skadeståndsskyldig pga hantering av klander
 4. Konsekvenser för styrelsens agerande/lagbrott
 5. Redovisning av rättsliga processer och stämmans godkännande
 6. Ersättare till fullmäktigeledamöter
 7. Restriktioner för vem som får vara fullmäktigeledamot
 8. Stämmans rätt i fråga om val av extern revisor
 9. Redovisning av revisors (brf och HSB Malmö) uppdrag
 10. Specifikation av revisorernas uppgifter + åtgärdspaket
 11. Revisorers fel ska alltid redovisas och dokumenteras
OBS !!! Styrelsen måste alltid ta kontakt med motionärerna för att diskutera motionerna.

Om det inte i detta stycke står att HSB Malmös styrelse tagit kontakt med mig för att diskutera motionerna så vet alla att HSB Malmös styrelse medvetet försökt komplicera stämman i syfte att få stämman till att avslå så många motioner som möjligt!

Jag kan bara hoppas att du inte får läsa ovanstående text utan att HSB Malmös styrelse ser till såväl stämmans som alla medlemmars bästa och i samarbete med mig tar fram motioner med svar från styrelsen som gör att stämman inte blir onödigt utdragen, svår och irriterad.

Bollen är i styrelsens händer!

Organisationen måste kunna behandla motioner!

En organisation med 42 000 medlemmar måste ha rutiner för att kunna hantera att i alla fall 10 % av medlemmarna skriver var sin motion.

En brf måste kunna hantera att betydligt fler än 10 % av föreningens medlemmar skriver var sin motion!


Dvs HSB Malmö måste ha förmåga att seriöst behandla, utreda, svara på, och ta beslut om 4 200 motioner. Tidsbrist är en helt oacceptabel förklaring till att motioner inte behandlats seriöst!

Saknas kompetens i styrelsen för att kunna behandla motioner får detta lösas på något sätt.

MOTION #38A

Fråga till styrelsen

 1. Hur frekvent är det som styrelsen gör enbart muntliga avtal, som i exemplen med advokaten som styrelsen anlitade mot Brf Misteln, samt anlitande av advokat med anledning av klandret av årsstämman 2008, samt överenskommelsen mellan styrelsen och f.d. styrelseordföranden om VD-lönen?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #38B

Frågor till styrelsen

 1. Vad är anledningen till att styrelsen emellanåt gör enbart muntliga avtal som i fallet med advokaten som styrelsen anlitade mot Brf Misteln?

  Hur försvarar styrelsen dessa muntliga avtal?

 2. Tycker styrelsen det är lämpligt att en styrelse gör muntliga avtal, med dem som styrelsen anlitar, i stället för skriftliga?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #38C

Frågor till styrelsen och revisorerna

 1. Vad anser revisorerna om detta agerande från styrelsen att göra muntliga avtal?

 2. Vilka anmärkningar har revisorerna gjort angående detta?

  Och varför har medlemmarna inte fått höra revisorernas ståndpunkt här?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #38 (f.d. #67)

Styrelsen får ej göra muntliga avtal!

Bakgrund:

Advokat utan skriftligt uppdrag
Vid möte mellan mig samt Brf Misteln och HSB Malmös styrelse den 15 augusti 2007 så framkom det att den advokat (Fredrik Bogren) som HSB Malmös styrelse anlitat för att försöka tysta styrelsen i brf Misteln från att ställa frågor, inte hade något skriftligt uppdrag från HSB Malmös styrelse.

HSB Malmös styrelse gör muntliga avtal

Direkta frågor till HSB Malmös styrelse (skriftligt svar i god tid före stämman önskas);
 1. Är det så HSB Malmös styrelse brukar teckna avtal? Muntligt?

 2. Vad är anledningen till att styrelsen gör muntliga avtal som i fallet med denna advokat?

 3. Är det för att det inte ska kunna finnas några bevis i efterskott som styrelsen och HSB Malmö ska kunna ställas till svars för?

 4. Vad anser revisorerna om detta? Vilka anmärkningar har de gjort i denna fråga?
Kritiskt granskande - en överlevnadsfråga för HSB Malmö
Styrelsens agerande visar hur väldigt viktigt det är att alla medlemmar är kritiskt granskande och inte är rädda för att ställa frågor. Genom att styrelsen ifrågasätts så minskar risken att styrelsen gör något som drabbar medlemmarna i onödan.

Den som aldrig blir ifrågasatt kan bete sig hur som helst utan risk!


Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse får inte göra muntliga avtal.

  Alla uppdrag måste specificeras skriftligen i förväg och dokumenteras detaljerat i protokoll, med uppdraget som bilaga till protokollet.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Huvudregeln är att ett avtal mellan två parter är bindande, oavsett om det är skriftligt eller muntligt. Dock är det styrelsens uppfattning att när HSB Malmö uppdrar åt någon att företräda eller vara ombud för HSB Malmö, ska detta uppdras skriftligt för att den som erhållit uppdraget på anmodan ska kunna styrka sin behörighet när man företräder HSB Malmö.
När ett sådant avtal har slutits muntligt bör det därför ratificeras skriftligt snarast möjligt.


Min kommentar till styrelsens svar:
För att göra en lång bortförklaring kort så erkänner styrelsen här att styrelsen gjort fel när styrelsen ingått muntliga avtal, utan någon skriftlig dokumentation för dessa avtal.
Fråga till styrelsen:
Är det korrekt uppfattat av mig?

Att muntliga avtal är bindande har inte den minsta relevans för denna motion! Motionen handlar om medlemskontroll, och att det styrelsen företar sig ska dokumentras, samt att det aldrig får förekomma justeringar i efterskott eftersom dessa helt uppenbart enbart är till för att dölja vad som verkligen har hänt och som avsevärt försvårar en revision!

Hur många avtal, uppdrag och överenskommelser som gjorts utan att dessa protokollförts och/eller nedtecknats i ett skriftligt avtal har vi ingen information om, men vi känner i alla fall till två fall; advokaten som styrelsen anlitade mot Brf. Misteln för att Brf. Misteln ställde frågor, samt överenskommelsen mellan VD och f.d. styrelseordföranden om VD-lönen.

Det är med andra ord av extrem vikt att denna motion genomförs omedelbart.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: 38. Styrelsen får ej göra muntliga avtal

Huvudregeln är att ett avtal mellan två parter är bindande, oavsett om det är skriftligt eller muntligt.

Dock är det styrelsens uppfattning att när HSB Malmö uppdrar åt någon att företräda, eller vara ombud för, HSB Malmö, ska detta uppdras skriftligt för att den som fått uppdraget på fråga ska kunna styrka sin behörighet, när denne företräder HSB Malmö.

När ett sådant avtal har slutits muntligt bör det därför ratificeras skriftligt snarast möjligt.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #39 (f.d. #69)

Det ska vara praktiskt möjligt att klandra en stämma

Det är inte pengarna som ska styra!
Som det fungerar idag så är det i praktiken nästan omöjligt att klandra en stämma, oavsett hur felaktigt den genomförts och hur galna protokoll som skrivits.

De demokratiska principerna åsidosätts...
De demokratiska principerna åsidosätts eftersom ingen enskild medlem (eller ens brf) vågar riskera sina pengar i en rättegång med HSB Malmö som obehindrat kan utnyttja medlemmarnas pengar för att alltid klara sig undan.

I fallet med klandret av Brf Misteln så klargjorde HSB Malmö tydligt via f.d. VD och f.d. styrelseordförande att de inte skydde några medel (dvs av delägarnas medel) för att klara sig undan sitt ansvar.

Det finns inte ens mod nog i organisationen för en större grupp att klandra en stämma, oavsett vilka lagbrott som begås, så länge alla är rädda enbart för sin egen personliga del.

Ska medlemmar kunna skrämmas till tystnad?
Jag anser inte att det är rimligt att de som klandrar en stämma ska kunna eller tillåtas skrämmas till att dra tillbaka sitt klander.

Det måste därför tas fram klara riktlinjer så att en medlem vet att man inte kan råka illa ut bara för att han/hon är en ansvarskännande medlem, och därför vill se till att regelverk följs samt att medlemmarnas bästa tillgodoses.

Skrämselmetoder från HSB Malmö, i stället för att ta sitt ansvar
Notera att HSB Malmös styrelse till och med till domstolen, i styrelsens svar på klandret, begärde att Brf Misteln skulle ta alla kostnaderna i denna rättstvist, ovanpå allt annat.

Stämmor som de år 2007 och 2008 får aldrig upprepas!
Det är hemskt att det får går till så här bara för att det finns enstaka medlemmar som är lite vakna och ser till föreningens bästa genom att uppmärksamma en så extremt illa skött stämma som den 2007. HSB Malmös styrelse trycker gång på gång ner medlemmar som försöker engagera sig, och detta är bara ett exempel i mängden.

HSB Malmös styrelse tvingade fram ett klander av stämman
HSB Malmös styrelses agerande ska också ses utifrån perspektivet att Brf Misteln såväl som jag själv gång på gång, innan klandret lämnades in, försökte reda ut problemen och de felaktigheter som begåtts.

HSB Malmös styrelse vägrade vid varje tillfälle att svara, och de vägrade dessutom att bekräfta varje skrivelse i denna fråga, trots att vi uttryckligen begärde åtminstone detta.

För HSB Malmö existerar inte möjligheten att lösa problem den enkla vägen, genom diskussioner och överenskommelser om förbättringar.


Demokratin måste säkras!
Det är alltså helt uppenbart att det måste till ett regelverk för att säkra demokratin inom HSB.

HSB Malmös styrelse kommer i sitt svar på denna motion att, med märkliga och irrelevanta argument, motsätta sig ett regelverk som säkrar demokratin. Styrelsen vill att det ska vara fritt fram för styrelsen och HSB Malmö att begå fel utan att det får konsekvenser. Men då har styrelsen också tydligt visat för alla att styrelsen prioriterar sig själva framför medlemmarna.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Max kostnad för medlem som klandrar stämma ska vara ansökningskostnaden
  Rutinerna för hur stämmor ska kunna klandras ändras så att det inte ska kosta en medlem mer än maximalt de 450 kr en stämningsansökan kostar för att klandra en stämma.

 2. Om en medlem klandrar stämman ska HSB Malmö bära sina egna kostnader och alla kostnader för detta redovisas för alla

  På detta sätt kan inte längre HSB Malmös styrelse utnyttja sin ställning och medlemmarnas pengar för att sätta medlemmar på plats, och HSB Malmö har därmed tagit ett litet men ack så viktigt steg närmare en demokratisk miljö.

 3. Kostnaderna för den rättsliga processen ska dessutom löpande redovisas för medlemmarna.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Talan mot föreningen (klander) regleras i "Lag om ekonomisk förening", och det är styrelsens uppfattning att HSB Malmö inte ska frångå denna hantering.
Styrelsen ser gärna att förslag till förbättringar eller förtydliganden kommer in till organisationen när behov för detta finns.


Min kommentar till styrelsens svar:

Fråga till HSB Malmös styrelse:
Frångå vilken hantering då?
Det är inte alls tal om att "frångå denna hantering".

Vi har alla sett att det inte har har någon större effekt att "förslag till förbättringar eller förtydliganden kommer in till organisationen när behov för detta finns".
Felen fortsätter att begås!

Styrelsens märkliga svar går inte att kommentera mycket mer än så.

Styrelsen bemöter inte motionens yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och därmed kan stämman ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
39. Det ska vara praktiskt möjligt att klandra en stämma, Ifrågasatt stämma ska utredas

Talan mot föreningen (klander) regleras i "lag om ekonomisk förening", och det är styrelsens uppfattning att HSB Malmö inte ska frångå denna hantering.

Den eller de som väljer att klandra en föreningsstämma måste också ta med i beräkningen att dylikt förfarande är förenat med kostnader.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #39-2

Ifrågasatt stämma ska utredas

 1. Om medlem ifrågasätter en stämma måste styrelsen omedelbart utreda detta och snarast inför alla redovisa resultatet tillsammans med åsikter från den som ifrågasatt förfarandet på stämman

 2. Följande läggs snarast in i stadgarna (inom 6 månader);
  Om en medlem ifrågasätter en stämma så måste HSB Malmös styrelse omedelbart ta tag i detta, och reda ut detta med den som ifrågasätter stämma eller protokoll.

  Detta måste vara högprioriterat för styrelsen, och styrelsen ska göra allt som står i dess makt för att på ett korrekt sätt (företrädesvis med information till alla medlemmar) snabbt reda ut de fel som begåtts såväl på stämma som i protokoll.

  Inga hot eller påtryckningar i någon form får framföras av styrelsen gentemot den medlem som ifrågasätter stämma/protokoll.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #40A

Fråga till styrelsen

 1. Vad blev den totala kostnaden för medlemmarna pga HSB Malmös styrelses dåliga hantering av klandret av HSB Malmös årsstämma 2007, och vad ingår i denna kostnad?
  (Redovisas senast i det skriftliga svaret från styrelsen på denna motion.)Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!

MOTION #40B

Fråga till styrelsen

 1. Vad är kostnaderna så här långt för klandret av HSB Malmös årsstämma 2008 pga fullmäktiges dåliga hantering i detta ärende?
  (Redovisas senast i det skriftliga svaret från styrelsen på denna motion.)


Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #40C

Frågor till styrelsen

 1. Tycker styrelsen att styrelsen skött klandret av årsstämman 2007 på ett bra sätt?

 2. Tycker styrelsen att styrelsen skött klandret av årsstämman 2008 på ett bra sätt?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #40D

Fråga till styrelsen

 1. Vad tycker HSB Malmös styrelse att styrelsen kunde gjort bättre avseende klandret av årsstämman 2007?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #40E

Fråga till styrelsen

 1. Vad tycker HSB Malmös styrelse att styrelsen kunde gjort bättre avseende klandret av årsstämman 2008?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #40 (f.d. #70)

Styrelsen personligt skadeståndsskyldig pga hantering av klander

I fallet med klandret av årsstämman 2007 anser jag att styrelsens dåvarande ledamöter ska bli personligt skadeståndsskyldiga för hur de hanterat detta.

Styrelsen vägrar föra en dialog förrän klander lämnats in
Styrelsen vägrade att föra en dialog med någon av dem som påtalade felaktigheterna på stämman och felaktigheterna i stämmoprotokollet, vilket i sin tur ledde till den enda kvarvarande möjligheten, dvs att klandra stämman, vilket bara en enda brf i hela HSB Malmö hade kurage nog att göra. Minst lika skrämmande som styrelsens agerande.

Styrelsen anser sig själva inte vara kompetenta
För att försvara de bevisligen begångna felen (som styrelsen delvis erkänner, men ändå inte anser sig behöva ta något ansvar för) och sig själva anlitade då HSB Malmös styrelse en advokatfirma. Varken styrelsen eller HSB Malmö i övrigt anser tydligen sig kompetenta nog för att själva kunna bemöta ett tydligt och enkelt klander av stämma och protokoll.

Finns det ingen juridisk kompetens inom HSB Malmö, eller ens i södra Sverige?

Medlemmarnas pengar används för att skydda styrelsen i stället för att rätta upp fel
Detta är naturligtvis ett extremt klandervärt beteende av HSB Malmös styrelse, som bara tycks vilja rädda sitt eget skinn, i stället för att se till medlemmarnas bästa.

Styrelsen väljer alltså hellre att använda medlemmarnas pengar till att bussa dyra advokater på medlemmar, som vill hävda sin lagstadgade rätt och som ser till föreningens bästa, än att föra en dialog och reda ut problemen internt.

Ingen ansvarsfrihet
Notera att styrelsens hantering av detta ärende gör att HSB Malmös styrelse enligt min mening inte borde få ansvarsfrihet, men även om styrelsen får ansvarsfrihet så är det inget direkt hinder för att denna motion tillstyrks fullt ut av fullmäktigeledamöterna (oavsett vad HSB Malmös styrelse vill hävda om detta).

Eftersom jag inte är fullmäktigeledamot och därför inte har någon rätt att yttra mig under punkten för ansvarsfrihet - trots denna motion? -, så hoppas jag att det finns i alla fall någon orädd fullmäktigeledamot som tar upp vad som sägs i denna motion under punkten för ansvarsfrihet på stämman.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Kostnaden för HSB Malmös styrelses hantering av klander 2007 redovisas

  Kostnaden för HSB Malmös hantering av klander av årsstämman 2007 ska snarast (senast två veckor efter stämman) redovisas på HSB Malmös webbplats, utöver i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion.

 2. Kostnaden för HSB Malmös styrelses hantering av klander 2008 redovisas

  Kostnaden för HSB Malmös hantering av klander av årsstämman 2008 ska snarast (senast två veckor efter stämman) redovisas på HSB Malmös webbplats, utöver i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att information avseende klandret av stämman 2007 har skett via vårt nyhetsbrev på hemsidan.
Det är också viktigt att påpeka att det inte är styrelsens ledamöter som klandrats. Det är föreningen som klandrats, i enlighet med "Lag om ekonomisk förening".
Ansvarsfrihet beslutas om under annan punkt på dagordningen, i vanlig ordning.


Min kommentar till styrelsens svar:
Styrelsen skriver;
"Det är också viktigt att påpeka att det inte är styrelsens ledamöter som klandrats".
Det som denna motion handlar om är klander av styrelsens hantering av klandret, inte om själva klandret!

Styrelsens svar har inte med motionens yrkanden att göra (utom sista meningen, men detta svar från styrelsen här är ej relevant), varför styrelsens svar ej är applicerbart, och därmed kan stämman ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
40. Styrelsen personligt skadeståndsskyldig på grund av hantering av klander, Klanderkostnader betalas av ledamöterna

Denna klandertalan, mot HSB Malmös föreningsstämma 2007, slutade med att bostadsrättsföreningen återkallade sin talan och att HSB Malmö medgav att vardera parten skulle stå sina egna kostnader.

Klander mot föreningsstämman 2008, den del som avser behandling av motioner, är föremål för tingsrättens hantering och inte avslutat.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #40-2

Klanderkostnader betalas av ledamöterna

 1. Kostnaderna för klandret ska betalas av ledamöterna i HSB Malmös styrelse

  De advokatkostnader och alla andra kostnader som kan hänföras till klandret av årsstämman 2007 ska betalas fullt ut av ledamöterna i HSB Malmös dåvarande styrelse, och inte av HSB Malmös medlemmar.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #41 (f.d. #71, se även motion #25 för kompletterande info)

Konsekvenser för styrelsens agerande/lagbrott

Bakgrund:

Motion om enskild medlems motionsrätt
Den motion som inlämnades av ett antal ledamöter 2007 om att information till alla medlemmar inom HSB Malmö skulle gå ut om enskild medlems motionsrätt till HSB Malmös fullmäktigesammanträden bifölls av årsstämman 2007. Motionen innebar att senast en månad före motionstidens utgång den 31 januari 2008 så skulle HSB Malmö informera om detta via avgiftsavierna för kvartal 1 och (eller) i media.

Ingen information medföljde avgiftsavier - för sent utlagd information i SDS/SkD
Avgiftsavierna för kvartal 1 fick jag någon gång i mitten på december 2007, och där stod inte ett ord om enskild medlems motionsrätt. Ingen information om enskild medlems motionsrätt fanns ens på HSB Malmös webbplats innan det till slut lades ut i media.

Med andra ord har HSB Malmös styrelse bevisligen ej följt stämmobeslutet, och ett dylikt beteende av en styrelse måste få konsekvenser för HSB Malmös styrelse.

I annat fall skulle man skicka ut signaler om att det är ok att begå lagbrott, och jag kan bara hoppas att fullmäktigeledamöterna inte är av den inställningen att lagbrott är ok.

Lagbrott måste få konsekvenser
HSB Malmös styrelse måste följa lagar, speciellt de som vi alla känner till (som i detta ärende). I annat fall så faller rättssystemet ihop och demokratin upphör helt att fungera inom HSB.

Exakt vilka konsekvenser styrelsens lagbrott ska få för styrelsen kan man diskutera.
Mitt förslag är enligt yrkande nedan.

Vad innebär ansvarsfrihet?
Som upplysning kan i detta sammahang nämnas, eftersom tyvärr nog inte så många känner till detta, att det i praktiken inte betyder något att få ansvarsfrihet. Det är också av denna anledning som man diskuterar att avveckla denna formella procedur.

Alternativ lösning
Alternativet är att en eller flera medlemmar drar styrelsen inför rätta. Personligen tycker jag att det är bättre om fullmäktigeledamöterna visar att det i alla fall finns ett visst rättsmedvetande bland dem genom att de utkräver sanktioner mot den styrelse som så flagrant struntat i att följa lagar. I annat fall blir fullmäktigeledamöterna indirekt delaktiga i styrelsens brott, och medlemmarna kan börja reagera om inte fullmäktige tillvaratar medlemmarnas intresse, så som de är skyldiga att göra.

Kanske det t.o.m. är så att styrelseledamöter som bryter mot lagen inte ska återväljas?

Hur kommer HSB Malmös styrelse att svara på denna motion?
Jag betvivlar inte för ett ögonblick att HSB Malmös styrelse i sitt svar på denna motion kommer att försöka vända det till att stämmobeslutet 2007 var ett annat än det som motionärerna framställt. Det är tyvärr så det alltför ofta fungerar (även i min egen brf, där detta sker vid precis varje stämma, med stöd av HSB Malmö).

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse (2007) ställs till svars för det lagbrott HSB Malmös styrelse begått när de inte följt det högsta beslutande organets beslut om information avseende enskild medlems motionsrätt.

  Fullmäktige behandlar hur man vidare ska hantera denna fråga under en extrastämma till hösten, som HSB Malmös styrelse kallar till.

 2. Fullmäktigeledamöterna görs skadeståndsskyldiga om fullmäktige ej beslutar enligt yrkande #1
  Skulle fullmäktigeledamöterna trots allt mot bättre vetande ge HSB Malmös styrelse ansvarsfrihet under punkten för denna fråga i dagordningen så föreslår jag att fullmäktigeledamöterna görs skadeståndskyldiga gentemot föreningen med 10 % av sitt arvode.

Styrelsens svar 2008:
Förslag till beslut: Se Motion "#70 Styrelsen personligt skadeståndsskyldig pga hantering av klander".
Motivering: Se Motion "#70 Styrelsen personligt skadeståndsskyldig pga hantering av klander".


Min kommentar till styrelsens svar:

Styrelsen svarar till dåvarande motion #70 följande:
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att information avseende klandret av stämman 2007 har skett via vårt nyhetsbrev på hemsidan.
Det är också viktigt att påpeka att det inte är styrelsens ledamöter som klandrats. Det är föreningen som klandrats, i enlighet med "Lag om ekonomisk förening".
Ansvarsfrihet beslutas om under annan punkt på dagordningen, i vanlig ordning.


Styrelsen skriver;
"Det är också viktigt att påpeka att det inte är styrelsens ledamöter som klandrats".
Fel! Det som denna motion handlar om är "klander" av styrelsens hantering av klandret!

Frågan om ansvarsfrihet har heller inte det minsta med denna motion att göra!

Notera att styrelsen inte vågat bemöta ett enda av argumenten i denna motion!

Styrelsens svar har inte med motionens yrkanden att göra, varför styrelsens svar ej är applicerbart. Därmed kan stämman ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
41. Konsekvenser för styrelsens agerande/lagbrott

Motionären gör gällande att styrelsens agerande medfört lagbrott och att lagbrott måste få konsekvenser.

Denna motion är besvarad vid fjolårets stämma.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #42 (f.d. #72)

Redovisning av rättsliga processer och stämmans godkännande

Bakgrund:
Med anledning av klandret av årsstämman 2007 och HSB Malmös styrelses efterföljande försök att skrämma Brf Misteln till tystnad så är det uppenbart att det måste till förändringar av systemet.

Medlemmarnas pengar till styrelsens personliga försvar
Det måste vara ett allvarligt fel i systemet om medlemmarnas pengar kan användas till styrelsens försvar när styrelsen begått felaktigheter eller brutit mot lagen.

Rutiner och riktlinjer måste tas fram, så att såväl styrelse som övriga medlemmar vet vad som egentligen gäller avseende detta.

Tänk Till !
Det är min förhoppning att fullmäktigeledamöterna noga tänker igenom vad jag framfört här, eftersom denna motion är av mycket stor betydelse för framtiden.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Klara och entydiga riktlinjer för hur HSB Malmös styrelse ska agera i rättsprocesser tas fram, med bl.a. riktlinjer för hur styrelsen ska undvika rättsliga åtgärder mot styrelsen;
  - med information till medlemmarna,
  - hur medlemmarnas pengar kan tillåtas utnyttjas i rättsprocesser,
  - vilket ansvar styrelsen ska ha,
  - hur styrelsen ska interagera med medlemmar för att reda ut problem,
  - etc.


  Ett utskott tillsätts för att snarast (inom 3 månader) ta fram riktlinjerna.

  Alla medlemmar ska ges en god möjlighet (via omfattande information) att föreslå hur dessa riktlinjer ska utformas, innan slutresultatet redovisas.

  Resultatet presenteras snarast för stämman, och redovisas på HSB Malmös webbplats.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att när någon väcker talan mot föreningen i domstol är det styrelsens uppgift att hantera detta med HSB Malmös och dess medlemmars bästa i åtanke.
Det är vidare styrelsens avsikt att resultatet av rättsprocesser mot föreningen redovisas på lämpligt sätt på hemsidan. Detsamma gäller eventuella rättsprocesser som föreningen initierar.


Min kommentar till styrelsens svar:
Men om det är styrelsens uppfattning att det är styrelsens uppgift att hantera detta med HSB Malmös och dess medlemmars bästa i åtanke, varför gör styrelsen då inte detta?

Det verkar i stället som att det som görs bara är i styrelsens personliga intresse.

Är det t.ex. inte i medlemmarnas bästa intresse att klander löses mellan den som klandrat och styrelsen i stället för att medlemmarnas pengar förbrukas till advokater?

Styrelsen bemöter endast ett yrkande, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och därmed kan stämman inte anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
42. Redovisning av rättsliga processer och stämmans godkännande, Fullmäktige får vara med och bestämma i vissa rättsliga processer

Det är styrelsens uppfattning att när någon väcker talan mot föreningen i domstol är det styrelsens uppgift att hantera detta med HSB Malmös och dess medlemmars bästa i åtanke.

Det är vidare styrelsens avsikt att resultatet av rättsprocesser mot föreningen redovisas på lämpligt sätt på hemsidan. Detsamma gäller eventuella rättsprocesser som föreningen initierar.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #42-2

Redovisning av rättsliga processer

 1. HSB Malmö ska utförligt på sin webbplats löpande redovisa samtliga av de rättsliga processer som HSB Malmö är involverade i.

  Medlemmarna har en rättighet att få information om detta.
  Det är dessutom en extremt viktig information för att medlemmarna ska få en liten inblick i hur styrelsen sköter sina uppgifter så att medlemmarna ges en demokratisk möjlighet att påverka.


 2. En kortfattad redovisning om de rättsliga processerna som HSB Malmö är och har varit inblandade i ska alltid finnas med i årsredovisningen.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #42-3

Fullmäktige får vara med och bestämma i vissa rättsliga processer

 1. Fullmäktige ska ta beslut i alla rättsliga processer över en viss uppskattad nivå

  Från och med årsstämman 2009 måste det krävas fullmäktigestämmans godkännande för rättsliga processer, där HSB Malmö är involverade, som beräknas kunna överstiga en viss summa pengar (nivå föreslås på och av stämman).

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #43 (f.d. #59)

Ersättare till fullmäktigeledamöter

Bakgrund:

Ersättare/suppleanter till fullmäktigeledamöterna saknas
Om man gör en djupdykning bland föreningarna och kontrollerar hur val av fullmäktige-ledamöter ser ut så kan man konstatera en sak. Extremt få föreningar/styrelser har utsett någon ersättare. Jag anser att detta är en extremt viktig funktion och det får i princip inte finnas någon förening som inte är representerad på fullmäktiges möten med som allra minst en fullmäktigeledamot.

Skälet till att det blivit så fel som det är idag är helt enkelt att HSB Malmö inte har förstått vikten av att informera och tala om vad som är rätt/bäst.

Två eller flera ersättare till fullmäktigeledamoten
Det finns inget som hindrar att man för varje fullmäktigeledamot utser 2 eller fler suppleanter! Det är faktiskt t.o.m att föredra att varje fullmäktigeledamot har två suppleanter! Det finns allt att vinna på detta (var och en får själv räkna ut alla de plus detta ger), och inget att förlora!

Hälften saknades - Ingen respekt för de som valt dem!
På årsstämman 2007 saknades representanter från hälften av HSB Malmös föreningar.
Jag undrar om medlemmarna i dessa orepresenterade föreningar är medvetna om hur deras förtroendevalda missbrukar sitt förtroende som vald representant för föreningen?

Här kan du se vilka föreningar som inte är representerade på HSB Malmös stämmor
Se webbsidan http://hotpot.se/hsb-malmo-fullmaktige-2007.htm för en lista över vilka brf:ar som inte var representerade på fullmäktigestämman 2007 (så gjordes även under 2008 och en motsvarande lista kommer att göras för årsmötet 2009, o.s.v.).

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. För varje fullmäktigeledamot ska alltid utses minst en ersättare (helst 2), som kan rycka in utifall att ordinarie fullmäktigeledamot har förhinder att komma på HSB Malmös stämma.

  HSB Malmös styrelse ansvarar för att löpande påverka alla föreningar (via HSB-representanten, konstant information och alla tänkbara sätt) så att detta görs.

 2. "Vanliga" medlemmar måste också löpande upplysas av HSB Malmö om hur viktig denna funktion är, och vad det innebär att vara fullmäktigeledamot.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att kontinuerligt vidareutveckla och förstärka det demokratiska inflytandet i beslutsprocesserna inom HSB Malmös och bostadsrättsföreningarnas verksamhet.


Min kommentar till styrelsens svar:

Fråga till styrelsen:
Vad har styrelsens svar med denna motion att göra?

Här handlar det om att ta konkreta beslut så att alla vet vad som gäller och så att det verkligen sker förändringar.

Styrelsen har inte gjort särskilt mycket under sin tid för att "vidareutveckla och förstärka det demokratiska inflytandet", utan har tvärtom såväl tidigare som i precis varje svar på motionerna försökt avvärja varje form av förstärkning av demokratin.

Vad blev resultatet av styrelsens vidareutveckling och förstärkning av det demokratiska inflytandet i beslutsprocesserna?

Styrelsens svar har inget med motionen att göra, varför styrelsens svar ej är applicerbart och styrelsens förslag (vilket det nu är) kan därmed ej antas!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
43. Ersättare till fullmäktigeledamöter

Fullmäktigeledamot i HSB Malmö utses av bostadsrättsförening och bospargrupp. Detta framgår av HSB Malmös stadgar § 16 pkt 1 och 2.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #43-2

Mesta möjliga fullmäktige

 1. HSB Malmös mål ska vara full representation från föreningarna på varje stämma!

 2. HSB Malmös styrelse redovisar löpande (bl.a. på HSB Malmös webbplats) hur de arbetar för att försöka uppnå detta.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #44A

Fråga till styrelsen

 1. Finns det något regelverk idag för fullmäktigeledamöter, dvs främst för
  - vilka som får/ej får utses, och
  - hur många föreningar man får vara fullmäktigeledamot i?


  (Tacksam om svar inte innehåller vad vi alla redan vet, t.ex. att de väljs antingen av stämman eller av styrelsen.)

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #44 (f.d. #60)

Restriktioner för vem som får vara fullmäktigeledamot!

Bakgrund:
Idag så finns det HSB-representanter (tjänstemän på HSB) som valts som fullmäktige-ledamöter. Det finns alltså HSB-ledamöter som är fullmäktige i flera föreningar.

Lista över alla HSB Malmös HSB-ledamöter
HSB Malmö vill inte redovisa sina fullmäktigeledamöter, men jag har sammanställt HSB-ledamöterna på webbsidan (ej helt uppdaterad);
http://hotpot.se/hsb-malmo-representant.htm.
Där kan man se vilka HSB-ledamöter som också är fullmäktigeledamöter.
De fullmäktigeledamöter som gått på stämmorna har jag redovisat på en annan webbsida;
http://hotpot.se/hsb-malmo-fullmaktige-2007.htm

Fullmäktigeledamot för obegränsat antal föreningar
Att HSB-ledamöter kan väljas som fullmäktige för ett obegränsat antal föreningar beror enbart på att det inte finns någon som helst kontroll inom HSB Malmö och att HSB Malmö tycks anstränga sig för att hemlighålla all information så att ingen vet hur det egentligen fungerar eller borde fungera, vilket gör det särskilt svårt att upptäcka bristerna.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. En brf ska kunna utse extern person som fullmäktigeledamot (även icke-medlem)

  Endast medlemmar i den egna föreningen ska normalt inneha uppdrag som fullmäktigeledamot, men en brf ska ha möjlighet att under en tidsbegränsad period (maximalt 1 år) kunna utse extern person som fullmäktigeledamot via stämmobeslut, där fullmäktigeledamoten väljs direkt av stämman.

 2. HSB Malmös styrelse går snarast (inom en månad, och löpande) ut med information om detta (bl.a. på HSB Malmös webbplats, men även i medlemstidningen, etc).

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att det är respektive brf som beslutar om sin representation till HSB Malmös fullmäktige. Dock håller styrelsen med motionären i sak om att det är lämpligt att brf:arna så långt det är möjligt representeras av brf:ens egna medlemmar och inte väljer HSB Malmös ombud i brf:en att representera brf:en i HSB Malmös fullmäktige.


Min kommentar till styrelsens svar:
Notera hur styrelsen undviker att svara på frågan som ställts till styrelsen i motionen.
Det innebär att frågan måste ställas på stämman i stället och ta upp onödig tid för oss alla.

"Dock håller styrelsen med motionären i sak om att det är lämpligt att brf:arna så långt det är möjligt representeras av brf:ens egna medlemmar och inte väljer HSB Malmös ombud i brf:en att representera brf:en i HSB Malmös fullmäktige".
Men så har jag inte alls skrivit! Styrelsen och jag är av helt olika åsikt i denna fråga som styrelsen försöker lura stämman om att styrelsen håller med mig i.
Fråga till styrelsen:
Vad menar styrelsen med ovanstående citat?

Det får naturligtvis aldrig någonsin förekomma att en enda tjänsteman på HSB utses som fullmäktigeledamot, och det är viktigt att detta stadgas.

Styrelsen har inget att argumentera mot mina yrkanden.

Styrelsen, som här säger emot både sig själv och HSB Malmös tjänstemän, bemöter inte motionens yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är) kan ej antas av stämman!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
44. Restriktioner för vem som får vara fullmäktigeledamot, HSB-tjänsteman och

HSB-ledamot får ej vara fullmäktigeledamot

Det är styrelsens uppfattning att det är respektive bostadsrättsförening som beslutar om sin representation till HSB Malmös fullmäktige. Detta gäller även för bospargrupp.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #44-2

HSB-tjänsteman och HSB-ledamot får ej vara fullmäktigeledamot

 1. Tjänsteman på HSB får aldrig utses som fullmäktigeledamot

  Det är alltid och ovillkorligen förbjudet att utse en tjänsteman på HSB som fullmäktigeledamot.

  HSB Malmös styrelse ansvarar för att kontrollera att ingen bryter mot detta.

 2. HSB-ledamot får aldrig utses som fullmäktigeledamot

  Det är alltid och ovillkorligen förbjudet att utse en bostadsrättsföreningens HSB-representant som fullmäktigeledamot.

  HSB Malmös styrelse ansvarar för att kontrollera att ingen bryter mot detta.

 3. HSB Malmös styrelse går snarast (inom en månad, och löpande) ut med information om detta (bl.a. på HSB Malmös webbplats, men även i medlemstidningen, etc).

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #45 (f.d. #155)

Stämmans rätt i fråga om val av extern revisor

Bakgrund:

Är HSB en parlamentarisk organisation?
Det är lite märkligt att HSB så ofta refererar till sig själv som en parlamentarisk organisation samtidigt som det finns delar som är absolut raka motsatsen till detta.

Varför ska föreningens högsta beslutande organ inte ha något att säga till om avseende val av revisor?
HSB Malmö äger idag rätten att utse en extern (auktoriserad) revisor för HSB Malmö. Detta i sig kanske kan vara acceptabelt, men att det högsta beslutande organet inte uttryckligen skulle ha rätt att motsätta sig ett val som HSB Malmö gjort är naturligtvis helt i strid med den parlamentariska organisation som HSB Malmö utger sig för att vara.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Fullmäktige äger rätten att motsätta sig HSB:s val av extern revisor för HSB Malmö.

 2. I punkten i dagordningen för val av revisorer ska det finnas val av extern revisor där stämman tar ett beslut för eller emot HSB:s val.

  Motsätter sig stämman HSB Malmös val av revisor ska HSB Malmö komma med nytt förslag.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Revisorerna väljs av stämman, om det inte föreskrivs i stadgarna att en eller flera revisorer skall utses på annat sätt.


Min kommentar till styrelsens svar:
Att döma av detta svar så förutsätter HSB Malmös styrelse att alla fullmäktigeledamöter är helt okunniga om de mest grundläggande sakerna inom HSB.

Är styrelsen medveten om att HSB Malmö inte är en bostadsrättsförening?

Styrelsen bemöter inte motionens yrkande, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
45. Stämmans rätt i fråga om val av extern revisor

Revisorerna väljs av stämman om det inte föreskrivs i stadgarna att en eller flera revisorer ska utses på annat sätt.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #46A

Fråga till styrelsen

 1. Hur ser uppdragsavtalet ut för den revisor som HSB utser i brf:arna?

  Avtalet önskas i sin helhet till svaret på denna motion.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #46 (f.d. #73)

Redovisning av revisors (brf och HSB Malmö) uppdrag

Revisorer i brf:ar - orsaken till dagens situation
Alla som har den minsta inblick i verksamheten i en brf kan snabbt konstatera att den revisor som tillsätts av HSB Malmö i brf:arna i princip inte tillför något. Denna "HSB-revisor" anlitas och avlönas av HSB och är därmed i en form av jävsituation som med största säkerhet bidrar kraftigt till att revisionen av brf:arna är just så erbarmligt dålig som den bevisligen är idag.

Prestation av brf-revisor blir i förhållande till arvode
Med de ynka 15.000 kronor som denna externrevisor kostar per år för en större brf så är det inte svårt att förstå att kvaliteten blir därefter. Säkerheten för medlemmarna är väldigt dålig, speciellt i alla de brf:ar som inte har någon intern revisor som kan något om området (t.ex. i min egen förening). De interna revisorerna i min brf är i princip helt okunniga när det gäller revision och jag tror inte de ens förstår det mest grundläggande i årsredovisningen. När man ovanpå det har en extern revisor som inte heller bryr sig så lever medlemmarna farligt!

Inte ens svinn av mångmiljonbelopp uppmärksammas av revisorerna
Vi har t.o.m. kunnat se att HSB:s revisorer (BoRevision) - precis som HSB Malmös styrelse och de interna revisorerna - inte ens upptäcker när VD:n för HSB Malmö trollar bort upp till 50 mkr, förutom andra affärer vi kunnat läsa om i media, t.ex. skattesmällen på 230 mkr.

Vad min motion inte handlar om
Det är min förhoppning att HSB Malmös styrelse avhåller sig för att nämna vad vi alla redan vet, dvs att medlemmarna väljer sina revisorer, etc. Min motion handlar inte alls om detta!

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Redovisning av specifikation för uppdrag för revisor som tillsätts av HSB i brf:arna

  HSB Malmös styrelse ska öppet redovisa för alla medlemmar (via bl.a. HSB Malmös webbplats) exakt hur uppdraget ser ut idag för den revisor som tillsätts av HSB Malmö i brf:arna. Dvs en tydligt uppdragsbeskrivning i sin helhet.

  Medlemskontroll
  Medlemmarna måste veta vilka krav de ska kunna ställa på revisorn!

  Även i svaret på denna motion ska HSB Malmös styrelse naturligtvis presentera exakt hur uppdragsavtalet är formulerad idag.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är inte till HSB Malmö som revisorer i brf:ar rapporterar, utan de rapporterar till brf:arnas stämmor.
En revision görs genom att revisorn utför vissa granskningsåtgärder enligt god revisionssed, i den omfattning som krävs för att kunna göra ett uttalande i en revisionsberättelse.
Normalt innebär en revisors uttalande inget absolut uttalande om sakers förhållanden utan ett uttalande som i rimlig grad torde vara korrekt.
Revisorsnämnden utövar tillsyn över godkända och auktoriserade revisorer.
Någon motsvarande tillsynsmöjlighet över lekmannarevisorer finns inte.


Min kommentar till styrelsens svar:
Vad mer har styrelsen att säga som jag (och förhoppningsvis de flesta fullmäktigeledamöterna) definitivt kan minst lika mycket om som styrelsen?

Fråga till styrelsen:
Varför vill styrelsen inte svara på motionen?

Styrelsens svar här har inget med motionen att göra.

Styrelsens svar har inte med motionens yrkanden att göra, varför styrelsens svar ej är applicerbart. Stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
46. Redovisning av revisors (bostadsrättsförening och HSB Malmö) uppdrag, uppdragsbeskrivning för av HSB tillsatt revisor i bostadsrättsföreningarna, uppdragsbeskrivning för bostadsrättsföreningarnas internrevisorer, uppdragsbeskrivning för HSB Malmös förtroendevalda revisorer

Det är inte till HSB Malmö som revisorer i bostadsrättsföreningar rapporterar, utan de rapporterar till bostadsrättsföreningarnas stämmor.

En revision görs genom att revisorn utför vissa granskningsåtgärder enligt god revisionssed, i den omfattning som krävs för att kunna göra ett uttalande i en revisionsberättelse.

Normalt innebär en revisors uttalande inget absolut uttalande om sakers förhållanden utan ett uttalande som i rimlig grad torde vara korrekt.

Revisorsnämnden utövar tillsyn över godkända och auktoriserade revisorer.
Någon motsvarande tillsynsmöjlighet för lekmannarevisorer finns inte.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #46-2

Uppdragsbeskrivning för av HSB tillsatt revisor i brf:arna

 1. Grundläggande regelverk tas fram för den revisor som tillsätts av HSB i brf:arna

  HSB Malmös styrelse ansvarar för att ta fram ett grundläggande regelverk för den revisor som tillsätts av HSB Malmö i brf:arna, där ansvar och uppgifter förtydligas.

  Resultatet presenteras för medlemmarna (bl.a. på HSB Malmös webbplats) och tas upp på nästkommande stämma (inom 6 månader) för beslut av stämman.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #46-3

Uppdragsbeskrivning för brf:arnas internrevisorer

 1. Grundläggande regelverk tas fram för den förtroendevalda revisorn i brf:arna

  HSB Malmös styrelse ansvarar för att ta fram ett grundläggande förslag till regelverk för de revisorer som tillsätts av medlemmarna i brf:arna, där ansvar och uppgifter förtydligas.

  Resultatet presenteras för medlemmarna (bl.a. på HSB Malmös webbplats) och tas upp på nästkommande stämma (inom 6 månader) för beslut av stämman.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #46-4

Uppdragsbeskrivning för HSB Malmös förtroendevalda revisorer

 1. Grundläggande regelverk tas fram för den revisor som tillsätts av fullmäktige för HSB Malmö

  HSB Malmös styrelse ansvarar för att ta fram ett grundläggande regelverk för HSB Malmös internrevisorer, där ansvar och uppgifter förtydligas.

  Resultatet presenteras för medlemmarna (bl.a. på HSB Malmös webbplats) och tas upp på nästkommande stämma (inom 6 månader) för beslut av stämman.
Tyvärr kan vi nog förutsätta att styrelsen kommer att motsätta sig en dylik medlemskontroll, men fullmäktige måste besluta enligt medlemmarnas bästa, inte styrelsens!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #47A

Frågor till HSB Malmös förtroendevalda revisorer;
(Berth Rasmusson, Lena Andersson)

 1. Hur har ni som revisorer bedrivit ert arbete sedan årsstämman 2008?

 2. Har ni gjort några förbättringar i ert arbete, och i så fall vilka?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #47B

Frågor till HSB Malmös externa revisorer;
(Peter Sjöberg och Peter Gunnarsson, Ernst & Young)

 1. Hur har ni som revisor bedrivit ert arbete sedan årsstämman 2008?

 2. Har ni gjort några förbättringar i ert arbete, och i så fall vilka?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #47, hör ihop med fg motioner (f.d. #74)

Specifikation av revisorernas uppgifter + åtgärdspaket

Bakgrund:

Oinformerade revisorer
I SkD kunde vi den 12/1 2008 läsa att revisorerna var helt omedvetna om krisen i HSB Malmös styrelse. De säger att det enda de vet är vad de läst i media. Är detta rimligt?

HSB Malmös förtroendevalda revisor svarar;
"- Detta är naturligtvis allvarligt, men som revisor kan jag utan mer vetskap inte säga mer än att jag är mycket förvånad.
Vi har inte uppfattat signaler om ett misstroende
".


Saknas kontroll inom HSB Malmö?
En fråga som osökt dyker upp då är vad skälet är till att de förtroendevalda revisorerna inte uppfattat dessa signaler? Med tanke på att vad det än handlar om så tycks det ha pågått under en lång period (sedan sommaren 2007). Det måste helt enkelt finnas fel i systemet som det är av största vikt att snabbt rätta upp.

HSB Malmös förtroendevalda revisor svarar;
"Även ett ärende som för inte är av större vikt för en revisor kan orsaka ett kompakt misstroende i en styrelse".

Hur kan man resonera så? Ska inte allt som kan skapa ett "kompakt misstroende" i styrelsen per automatik vara av stor vikt för revisorerna? Vad ska vi annars ha internrevisorer till?

Ingen vet något
Ingen information gick ut om vad krisen handlade om. Styrelseordföranden vägrade säga något. Ingen av de övriga sex ledamöterna vågade uttala sig. Valberedningen ville inte uttala sig. Revisorerna visste ingenting. Och de anställda sade sig vara helt oinformerade.

Nödvändiga förändringar
Det här visar med all önskvärd tydlighet att det inte håller att ingen vet vad revisorns uppgifter är inom HSB Malmö.

När problem uppstår inom en styrelse, som i detta fall, så måste medlemmar informeras om detta. I annat fall tar hela HSB skada utan att någon kan vidtaga några åtgärder.

Alla rädda för att uttala sig
Styrelse, valberedning och revisorer får inte vara så rädda för att uttala sig i media. Naturligtvis finns det gränser för vad som behöver yttras, men i ett fall som detta så måste någon ta bladet ur mun. Annars skadas HSB:s anseende bara ännu mer, eftersom den enda naturliga slutsatsen som medlemmarna kan dra när ingen vågar träda fram är att alla fegt håller varandra om ryggen.

Kritik mot systemet, inte mot revisorerna
Vad jag tar upp här är ingen direkt kritik mot revisorerna, utan mot systemet som sådant.
Det måste ske förbättringar av rutiner och regelverk, med en större öppenhet!

Kravformulering
Det måste ställas krav på revisorerna inom HSB Malmö att revisorerna löpande kontrollerar statusen inom styrelsen. De har faktiskt ett större ansvar för detta än valberedningen.

Brott mot HSB:s kod för föreningsstyrning
HSB Malmös synsätt att det är bättre att vara hemlighetsfull än öppen är inte heller i överensstämmelse med HSB:s kod för föreningsstyrning.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Bättre kommunikation mellan förtroendevalda
  Det fastställs tydligt att det måste finnas en större öppenhet inom HSB Malmö, och kommunikationen mellan de olika förtroendevalda måste fungera bättre.

  Rutiner för detta tas fram av ett för detta tillsatt utskott som tar fram ett förslag för stämman att ta beslut om på en inom 4 månader av styrelsen tillsatt extrastämma.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: HSB Malmös revisorer rapporterar till stämman.
Det är styrelsens avsikt att utveckla instruktioner för lekmannarevisorer inom HSB Malmö på samma sätt som det idag finns valberedningspolicy.
I övrigt regleras revisorernas arbete av lagar och stadgar samt av tillämpliga styrdokument.


Min kommentar till styrelsens svar:
Styrelsens svar här har inte mycket med motionen att göra.

Frågor till styrelsen:
Vilka är de tillämpliga styrdokument för revisorerna som styrelsen refererar till i sitt svar på motionen?

Kan styrelsen presentera dessa skriftligen?


Vad blev resultatet av styrelsens utveckling av instruktioner för lekmannarevisorer inom HSB Malmö?

Styrelsens svar har inte med motionens yrkanden att göra, varför styrelsens svar ej är applicerbart. Stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
47. Specifikation av revisorernas uppgifter + åtgärdspaket, Revisorer ska kontrollera styrelsens samarbete etcetera, Åtgärdspaket för styrelsekonflikter

HSB Malmös revisorer rapporterar till stämman. I övrigt regleras revisorernas arbete av lagar och stadgar samt av tillämpliga styrdokument.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #47-2

Revisorer ska kontrollera styrelsens samarbete, etc

 1. I revisorernas uppgift ska ingå att kontrollera hur arbetet inom styrelsen fungerar

  Det ska tydligt framgå att i revisorernas uppgift ingår att hålla kontroll över hur samarbetet inom styrelsen fungerar, och att se till så att alla parter informeras om det finns brister i samarbetet.

  Alla måste också informeras om att man kan vända sig till revisorerna i frågor som dessa.

  Revisorerna ska inte vänta på att någon i styrelsen framför klagomål, utan revisorerna är skyldiga att löpande ställa olika frågor till styrelsens ledamöter (enskilt) för att utifrån de svar revisorerna får utröna hur statusen är i styrelsen.
Jag tror man kan förutsätta att HSB Malmös styrelse kommer att försöka avstyra en medlemskontroll som innebär att medlemmarna skulle kunna få reda på misskötsel eller problem inom styrelsen, men detta ligger i så fall inte i någon annans intresse än styrelsen!

I samtliga övriga medlemmars fall är en denna medlemskontroll av synnerligen stor vikt!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #47-3

Åtgärdspaket för styrelsekonflikter

 1. Åtgärdspaket tas fram för att lösa styrelsekonflikter, med info till medlemmarna

  Det tas snarast fram ett åtgärdspaket för att kunna lösa situationer liknande det som inträffade vid årsskiftet 07-08, på ett bättre sätt.
  HSB Malmös styrelse ansvarar för att detta sker (inom 3 månader).

  Dvs, om en majoritet av styrelsen är missnöjd med en ledamot så måste medlemmarna informeras om detta, och en stämma ska snabbt efter detta ta beslut om nödvändiga åtgärder som måste göras. Detta måste ske på ett så enkelt och snabbt sätt att HSB Malmö skadas i minsta möjliga mån.

  Resultatet redovisas sedan för medlemmarna (bl.a. på HSB Malmös webbplats).

  Alternativt till att styrelsen utreder frågan så kan ett utskott tillsättas för detta.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #48 (f.d. #113)

Revisorers fel ska alltid redovisas och dokumenteras

Bakgrund:
När revisorerna har begått fel i årsredovisningen då de inte hittat felaktigheter i olika former så är det lätt att dessa fel "glöms bort" och inte registreras i protokoll. De som inte deltog på stämman får aldrig någonsin en möjlighet att få reda på vilka fel årsredovisningen innehåller (oavsett vad man vill kalla dem, alltså även "periodiseringsfel" ska noteras i protokollet).

Exakt så fungerar det bevisligen i min egen brf, där årsredovisningen innehållit kanske runt 50 felaktigheter eller mer, utan att stämmans anmärkningar på dessa felaktigheter ens fördes in i stämmoprotokollet eller någon annanstans.

Detta är ett traditionellt system där alla ofta håller varandra om ryggen, och just därför är det särskilt viktigt att göra allt för att detta genast ska stoppas. Även HSB Malmö måste säkras från att fel döljs på dylikt sätt.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. När revisorerna missat felaktigheter i olika former i årsredovisningen så ska dessa fel per automatik föras in i stämmoprotokollet efter att detta påpekats av stämman.

  Denna information ska läggas in i protokollet av protokollföraren (och kontrolleras av justerarna) utan att detta särskilt behöver påpekas av någon.

 2. I nästkommande årsredovisning redovisas samtliga fel som anmärkts på i årsredovisningen.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: En revision utförs genom att revisorn utför vissa granskningsåtgärder enligt god revisionssed i den omfattning som krävs för att kunna göra ett uttalande i en revisionsberättelse.
Normalt innebär en revisors uttalande inget absolut uttalande om sakers förhållanden utan ett uttalande som i rimlig grad torde vara korrekt.
Revisorsnämnden utövar tillsyn över godkända och auktoriserade revisorer.
Någon motsvarande tillsynsmöjlighet över lekmannarevisorer finns inte.


Min kommentar till styrelsens svar:

Fråga till HSB Malmös styrelse:
Vad har styrelsens svar med motionen att göra?
Det är verkligen min förhoppning att alla redan vet vad styrelsen säger här.

Styrelsen bemöter inte motionens yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
48. Revisorers fel ska alltid redovisas och dokumenteras

En revision utförs genom att revisorn vidtar vissa granskningsåtgärder enligt god revisionssed, i den omfattning som krävs för att kunna göra ett uttalande i en revisionsberättelse.

Normalt innebär en revisors uttalande inget absolut uttalande om sakers förhållanden, utan ett uttalande som i rimlig grad torde vara korrekt.

Revisorsnämnden utövar tillsyn över godkända och auktoriserade revisorer.
Någon motsvarande tillsynsmöjlighet över lekmannarevisorer finns inte.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
Index, motioner 2009, #1-208
Motioner del 2, #1-17
Motioner del 3, #18-26
Motioner del 4, #27-28
Motioner del 5, #29-37
Motioner del 7, #49-55
Motioner del 8, #56-64
Motioner del 9, #65-67
Motioner del 10, #68-77
Motioner del 11, #78-90
Motioner del 12, #91-99
Motioner del 13, #100-111
Motioner del 14, #112-127
Motioner del 15, #128-140
Motioner del 16, #141-142
Motioner del 17, #143-155
Motioner del 18, #156-161
Motioner del 19, #162-171
Motioner del 20, #172-178
Motioner del 21, #179-188
Motioner del 22, #189
Motioner del 23, #190
Motioner del 24, #191-193
Motioner del 19, #194-200
Motioner del 19, #201-203
Motioner del 27, #204
Motioner del 28, #205
Motioner del 29, #206-208


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)