Motioner till HSB Malmö, 2009

MOTION # 0.

Inledning:

 1. Halvering av valberedningens arvode
 2. Fastställande av framtida arvode till valberedning
 3. Revidering av arvode till HSB Malmös styrelse
Sammanfattningsvis så är motionerna till antal och omfattning så stort pga att;
 1. HSB Malmös styrelse inte svarar på medlemmarnas frågor.

 2. HSB Malmös styrelse inte diskuterar motionerna med motionärerna.

 3. HSB Malmös styrelse trixar med formuleringarna i motionerna för att inte utföra motioner enligt motionärens tanke och stämmans beslut (som exempelvis i fallet med stämmans beslut att alla medlemmar skulle informeras senast i december 2007 om deras motionsrätt till HSB Malmös stämmor).

 4. HSB Malmös styrelse genomfört så lite (inget) av alla grundläggande bitar, dvs av sådant som borde finnas och fungera utan att motioner om detta måste skrivas.

 5. Fullmäktigeledamöterna aldrig engagerar sig själva och inte skriver några motioner för att driva utvecklingen framåt.
Någon måste ta ett ansvar i organisationen

MOTION #65A

Frågor till styrelsen

 1. Tycker styrelsen för HSB Malmö att styrelsen inte har något ansvar - som högsta exekutivt ansvarig för HSB Malmö - för förtroendevalda som missköter sina uppdrag?

 2. Anser styrelsen att förtroendevalda ska kunna missköta sina uppgifter utan att styrelsen har ett ansvar att ingripa och informera medlemmarna/fullmäktige?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #65B

Frågor till valberedningen

Hur gör man för att få svar från valberedningen?
Om det är någon som vet skulle jag vara tacksam för tips!
Så länge det inte finns någon mer än jag bland samtliga medlemmar och fullmäktigeledamöter som ifrågasätter valberedningen och dess arbete så kommer valberedningen att fortsätta att inte bry sig. Ingen tjänar på detta!
 1. Vad är HSB Malmös valberednings skäl till att valberedningen inte besvarat en enda fråga från mig i egenskap av valberedare?

 2. Tycker HSB Malmös valberedning att detta är ett beteende som är lämpligt för en valberedning?

 3. För denna motion och alla övriga yrkanden som hör till valberedningen yrkar jag också att HSB Malmös styrelse ska anstränga sig för att få valberedningen att svara på samtliga frågor som berör dem

  Jag yrkar också att HSB Malmös styrelse ska redovisa i svaret till motionerna vad styrelsen gjort för att få valberedningen till att svara, och vad responsen från valberedningen varit.
Det är väl högst troligt att valberedningen kommer att göra som tidigare och bara strunta i alla frågor som berör valberedningen. Det är då stämmans skyldighet, i egenskap av representanter för HSB Malmös alla medlemmar, att utkräva svar från valberedningen!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #65C

Fråga till valberedningen

Jag vet att Börje Nilsson under 2007-2008 vidarebefordrat ett antal av mina frågor till valberedningen.
Jag har dessutom skrivit ett stort antal frågor till valberedningen i motionerna.
Det handlar om frågor som är extremt viktiga för organisationen.
Men valberedningen bryr sig inte det minsta om att svara på någon fråga från den enda person av 42.000 medlemmar som bryr sig om organisationen tillräckligt mycket för att ställa frågor till valberedningen.
 1. Varför får de som ställer frågor till valberedningen inte ens feedback på att frågor tagits emot?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #65D

Fråga till HSB Malmös fullmäktigeledamöter

 1. Är det stämmans åsikt att det är ok att valberedningen struntar i att svara på valberedarnas frågor?
Jag tror att det kan gagna föreningen om valberedningen lyfts ut ur sin skyddade miljö och tvingas stå till svars för sina handlingar, samt att krav börjar ställas på valberedningen så att det inte bara fungerar som i brf:arna där de som ställer upp väljs för att de ställer upp och inte för att de är de mest lämpade för uppgifterna.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #65E

Frågor till valberedningen

Med anledning av att HSB Malmös valberedning 2007 dubblade sitt arvode baserat på att valberedningen skulle följa koden för föreningsstyrning och att detta skulle innebära så mycket mer arbete för valberedningen, vill jag ställa följande frågor.

I HSB:s kod för föreningsstyrning (§ 1.3.1) står det;
"Föreningens valberedning ska lämna förslag till ordförande för ordinarie föreningsstämma.
Förslaget ska presenteras i kallelsen till stämman samt av valberedningen vid stämman
".

 1. Varför följde valberedningen inte koden här?
  Ska det ens behövas en kod för att valberedningen ska göra en så här självklar sak?

 2. Hur motiverar valberedningen sitt dubblerade arvode trots att det bevisligen inte var korrekt att valberedningen följde koden för föreningsstyrning?
Jag kan inte se att valberedningen följt koden överhuvudtaget. Valberedningsarbetet bedrevs precis lika dåligt som tidigare, och valberedningen har heller inte på en enda punkt kunnat visa att de följde koden efter att de fick dubblerat sitt arvode pga att de just skulle följa koden.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #65F

Frågor till valberedningen

Med anledning av att HSB Malmös valberedning 2007 dubblade sitt arvode baserat på att valberedningen skulle följa koden för föreningsstyrning och att detta skulle innebära så mycket mer arbete för valberedningen, vill jag ställa följande frågor.

I HSB:s kod för föreningsstyrning (§ 2.2.4) står det;
I anslutning till att kallelsen utfärdas ska på föreningens hemsida och i så många av föreningens informationskanaler som möjligt för styrelseledamot som föreslås för nyval eller omval samt de ledamöter som kvarstår anges:
- ålder samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet,
- uppdrag i föreningen och andra väsentliga uppdrag,
- vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen, samt
- övriga uppgifter som kan vara av betydelse för medlemmarna vid bedömningen av den föreslagna ledamotens kompetens och oberoende.


Varför följer valberedningen inte koden här?
 1. Varför följde valberedningen inte koden här?
  Ska det ens behövas en kod för att valberedningen ska göra en så här självklar sak?

 2. Hur motiverar valberedningen sitt dubblerade arvode trots att det bevisligen inte var korrekt att valberedningen följde koden för föreningsstyrning?
Jag kan inte se att valberedningen följt koden överhuvudtaget. Valberedningsarbetet bedrevs precis lika dåligt som tidigare, och valberedningen har heller inte på en enda punkt kunnat visa att de följde koden efter att de fick dubblerat sitt arvode pga att de just skulle följa koden.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #65G

Frågor till valberedningen

Med anledning av att HSB Malmös valberedning 2007 dubblade sitt arvode baserat på att valberedningen skulle följa koden för föreningsstyrning och att detta skulle innebära så mycket mer arbete för valberedningen, vill jag ställa följande frågor.

I HSB:s kod för föreningsstyrning (§ 2.2.4) står det;
I anslutning till att kallelsen utfärdas ska på föreningens hemsida och i så många av föreningens informationskanaler som möjligt för styrelseledamot som föreslås för nyval eller omval samt de ledamöter som kvarstår anges:
- ålder samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet


För de fyra som valberedningen föreslår till styrelsen (omval och nyval) samt för styrelsesuppleanten, de 2 revisorerna och revisorsuppleanten uppger valberedningen födelseår, men enligt koden så ska ålder även uppges bl.a. för Maj-Britt Thulin och Anders Lundberg.

Huvudsaklig utbildning har enbart uppgivits för 4-5 nominerade.
 1. Varför följde valberedningen inte koden här?
  Ska det ens behövas en kod för att valberedningen ska göra en så här självklar sak?

 2. Varför följde valberedningen inte koden och uppgav ålder för t.ex. Maj-Britt Thulin och Anders Lundberg?

 3. Varför följde valberedningen inte koden och uppgav huvudsaklig utbildning för t.ex. Birgitta Nilsson (valberedningens förslag till styrelsen)?

 4. Varför följde valberedningen inte koden och uppgav utbildning för bl.a. Maj-Britt Thulin och Anders Lundberg?

 5. Hur motiverar valberedningen sitt dubblerade arvode trots att det bevisligen inte var korrekt att valberedningen följde koden för föreningsstyrning?
Jag kan inte se att valberedningen följt koden överhuvudtaget. Valberedningsarbetet bedrevs precis lika dåligt som tidigare, och valberedningen har heller inte på en enda punkt kunnat visa att de följde koden efter att de fick dubblerat sitt arvode pga att de just skulle följa koden.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #65H

Frågor till valberedningen

Med anledning av att HSB Malmös valberedning 2007 dubblade sitt arvode baserat på att valberedningen skulle följa koden för föreningsstyrning och att detta skulle innebära så mycket mer arbete för valberedningen, vill jag ställa följande frågor.

I valberedningens material presenteras Olle Strand, men inte t.ex. Maj-Britt Thulin eller Anders Lundberg, trots att koden säger att detta ska göras.
 1. Varför följde valberedningen inte koden här?
  Ska det ens behövas en kod för att valberedningen ska göra en så här självklar sak?

 2. Hur motiverar valberedningen sitt dubblerade arvode trots att det bevisligen inte var korrekt att valberedningen följde koden för föreningsstyrning?
Jag kan inte se att valberedningen följt koden överhuvudtaget. Valberedningsarbetet bedrevs precis lika dåligt som tidigare, och valberedningen har heller inte på en enda punkt kunnat visa att de följde koden efter att de fick dubblerat sitt arvode pga att de just skulle följa koden.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #65I

Frågor till valberedningen

Med anledning av att HSB Malmös valberedning 2007 dubblade sitt arvode baserat på att valberedningen skulle följa koden för föreningsstyrning och att detta skulle innebära så mycket mer arbete för valberedningen, vill jag ställa följande frågor.

Ingen medlem eller fullmäktigeledamot vet om styrelseledamöterna, t.ex.
- Maj-Britt Thulin,
- Anders Lundberg,
kvarstår, men om en eller flera av dessa kvarstår så har valberedningen även här lyckats bryta mot HSB:s kod för föreningsstyrning, genom att ovanstående uppgifter, enligt § 2.2.4, inte uppges för dem (de presenteras inte ens med ett enda ord!).
 1. Varför följde valberedningen inte koden här?
  Ska det ens behövas en kod för att valberedningen ska göra en så här självklar sak?

 2. Hur motiverar valberedningen sitt dubblerade arvode trots att det bevisligen inte var korrekt att valberedningen följde koden för föreningsstyrning?
Jag kan inte se att valberedningen följt koden överhuvudtaget. Valberedningsarbetet bedrevs precis lika dåligt som tidigare, och valberedningen har heller inte på en enda punkt kunnat visa att de följde koden efter att de fick dubblerat sitt arvode pga att de just skulle följa koden.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #65J

Frågor till valberedningen

Med anledning av att HSB Malmös valberedning 2007 dubblade sitt arvode baserat på att valberedningen skulle följa koden för föreningsstyrning och att detta skulle innebära så mycket mer arbete för valberedningen, vill jag ställa följande frågor.

Enligt HSB:s kod för föreningsstyrning ska valberedningen föreslå arvode till de förtroendevalda.
I HSB:s kod för föreningsstyrning (§ 2.3.2) står det;
Valberedningen ska lämna förslag till val och arvodering av revisor samt redogöra för samtliga inkomna nomineringar.
Förslaget ska presenteras i kallelsen till föreningsstämman och på föreningens hemsida och i så många av föreningens informationskanaler som möjligt.


Valberedningen lämnade inget förslag för revisorer!
Varken i kallelse eller på HSB Malmös hemsida.
 1. Varför följde valberedningen inte koden här?
  Ska det ens behövas en kod för att valberedningen ska göra en så här självklar sak?

 2. Hur motiverar valberedningen sitt dubblerade arvode trots att det bevisligen inte var korrekt att valberedningen följde koden för föreningsstyrning?
Jag kan inte se att valberedningen följt koden överhuvudtaget. Valberedningsarbetet bedrevs precis lika dåligt som tidigare, och valberedningen har heller inte på en enda punkt kunnat visa att de följde koden efter att de fick dubblerat sitt arvode pga att de just skulle följa koden.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #65K

Frågor till valberedningen

Med anledning av att HSB Malmös valberedning 2007 dubblade sitt arvode baserat på att valberedningen skulle följa koden för föreningsstyrning och att detta skulle innebära så mycket mer arbete för valberedningen, vill jag ställa följande frågor.

Enligt HSB:s kod för föreningsstyrning ska valberedningen föreslå arvode till de förtroendevalda.
I HSB:s kod för föreningsstyrning (§ 2.3.2) står det;
Valberedningen ska lämna förslag till val och arvodering av revisor samt redogöra för samtliga inkomna nomineringar.
Förslaget ska presenteras i kallelsen till föreningsstämman och på föreningens hemsida och i så många av föreningens informationskanaler som möjligt.


Valberedningen redogjorde inte för samtliga inkomna nomineringar.
Varken i kallelse eller på HSB Malmös hemsida.
Jag själv vet flera nomineringar som utelämnades från valberedningens redovisning (inte bara jag själv).
 1. Varför följde valberedningen inte koden här?
  Ska det ens behövas en kod för att valberedningen ska göra en så här självklar sak?

 2. Hur motiverar valberedningen sitt dubblerade arvode trots att det bevisligen inte var korrekt att valberedningen följde koden för föreningsstyrning?
Jag kan inte se att valberedningen följt koden överhuvudtaget. Valberedningsarbetet bedrevs precis lika dåligt som tidigare, och valberedningen har heller inte på en enda punkt kunnat visa att de följde koden efter att de fick dubblerat sitt arvode pga att de just skulle följa koden.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #65L

Frågor till valberedningen

Med anledning av att HSB Malmös valberedning 2007 dubblade sitt arvode baserat på att valberedningen skulle följa koden för föreningsstyrning och att detta skulle innebära så mycket mer arbete för valberedningen, vill jag ställa följande frågor.

I HSB:s kod för föreningsstyrning (§ 2.2.5) står det att valberedningen på föreningsstämman ska lämna en redogörelse för hur dess arbete bedrivits.

Även i § 2.3.4 står detta;
"Valberedningen ska på stämman presentera och motivera sina förslag samt lämna en redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits".

Valberedningen motiverade inte sina förslag på stämman.
 1. Varför följde valberedningen inte koden här?
  Ska det ens behövas en kod för att valberedningen ska göra en så här självklar sak?

 2. Hur motiverar valberedningen sitt dubblerade arvode trots att det bevisligen inte var korrekt att valberedningen följde koden för föreningsstyrning?
Jag kan inte se att valberedningen följt koden överhuvudtaget. Valberedningsarbetet bedrevs precis lika dåligt som tidigare, och valberedningen har heller inte på en enda punkt kunnat visa att de följde koden efter att de fick dubblerat sitt arvode pga att de just skulle följa koden.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #65M

Frågor till valberedningen

Med anledning av att HSB Malmös valberedning 2007 dubblade sitt arvode baserat på att valberedningen skulle följa koden för föreningsstyrning och att detta skulle innebära så mycket mer arbete för valberedningen, vill jag ställa följande frågor.

I HSB:s kod för föreningsstyrning (§ 2.2.5) står det att valberedningen på föreningsstämman ska lämna en redogörelse för hur dess arbete bedrivits.

Även i § 2.3.4 står detta;
"Valberedningen ska på stämman presentera och motivera sina förslag samt lämna en redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits".

Valberedningen lämnade ingen redogörelse för hur valberedningens arbete bedrivits.
 1. Varför följde valberedningen inte koden här?
  Ska det ens behövas en kod för att valberedningen ska göra en så här självklar sak?

 2. Hur motiverar valberedningen sitt dubblerade arvode trots att det bevisligen inte var korrekt att valberedningen följde koden för föreningsstyrning?
Jag kan inte se att valberedningen följt koden överhuvudtaget. Valberedningsarbetet bedrevs precis lika dåligt som tidigare, och valberedningen har heller inte på en enda punkt kunnat visa att de följde koden efter att de fick dubblerat sitt arvode pga att de just skulle följa koden.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #65N

Frågor till valberedningen

Med anledning av att HSB Malmös valberedning 2007 dubblade sitt arvode baserat på att valberedningen skulle följa koden för föreningsstyrning och att detta skulle innebära så mycket mer arbete för valberedningen, vill jag ställa nedanstående frågor.

Enligt HSB:s kod för föreningsstyrning ska valberedningen motivera varför valberedningen valt var och en av de kandidater som de föreslår.

Inte med ett ord motiverades en enda av valberedningens förslag 2007!

I ett av tilläggen i efterskott från valberedningen, den 15 april, så är det några försök till motiveringar men bara för 5 av 42 förslag till olika förtroendeposter.
 1. Varför följde valberedningen inte koden här?
  Ska det ens behövas en kod för att valberedningen ska göra en så här självklar sak?

 2. Varför har valberedningen inte motiverat dem som valberedningen föreslår
  (utöver 5 av 7 personer till styrelsen, i efterskott)?

 3. Hur motiverar valberedningen sitt dubblerade arvode trots att det bevisligen inte var korrekt att valberedningen följde koden för föreningsstyrning?
Jag kan inte se att valberedningen följt koden överhuvudtaget. Valberedningsarbetet bedrevs precis lika dåligt som tidigare, och valberedningen har heller inte på en enda punkt kunnat visa att de följde koden efter att de fick dubblerat sitt arvode pga att de just skulle följa koden.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #65O

Frågor till valberedningen

Med anledning av att HSB Malmös valberedning 2007 dubblade sitt arvode baserat på att valberedningen skulle följa koden för föreningsstyrning och att detta skulle innebära så mycket mer arbete för valberedningen, vill jag ställa nedanstående frågor.

I HSB:s kod för föreningsstyrning (§ 2.2.3) står det;
Valberedningen ska informera kandidaterna om de utbildningskrav som finns inom HSB.
 1. Varför följde valberedningen inte koden här?
  Ska det ens behövas en kod för att valberedningen ska göra en så här självklar sak?

 2. Vilka utbildningskrav finns inom HSB Malmö, och för vilka?

 3. Hur motiverar valberedningen sitt dubblerade arvode trots att det bevisligen inte var korrekt att valberedningen följde koden för föreningsstyrning?
Jag kan inte se att valberedningen följt koden överhuvudtaget. Valberedningsarbetet bedrevs precis lika dåligt som tidigare, och valberedningen har heller inte på en enda punkt kunnat visa att de följde koden efter att de fick dubblerat sitt arvode pga att de just skulle följa koden.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #65P

Frågor till valberedningen

Med anledning av att HSB Malmös valberedning 2007 dubblade sitt arvode baserat på att valberedningen skulle följa koden för föreningsstyrning och att detta skulle innebära så mycket mer arbete för valberedningen, vill jag ställa nedanstående frågor.

HSB:s kod för föreningsstyrning § 2.2.1;
"Valberedningen ska lämna förslag på ledamöter i styrelsen och förslag på styrelseordföranden. Valberedningen ska också lämna förslag på styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter"

Förslag på styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter lämnades ej.
 1. Varför följde valberedningen inte koden här?
  Ska det ens behövas en kod för att valberedningen ska göra en så här självklar sak?
  Det har ju t.o.m. gjorts tidigare år.

 2. Hur motiverar valberedningen sitt dubblerade arvode trots att det bevisligen inte var korrekt att valberedningen följde koden för föreningsstyrning?
Jag kan inte se att valberedningen följt koden överhuvudtaget. Valberedningsarbetet bedrevs precis lika dåligt som tidigare, och valberedningen har heller inte på en enda punkt kunnat visa att de följde koden efter att de fick dubblerat sitt arvode pga att de just skulle följa koden.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #65Q

Frågor till valberedningen

Med anledning av att HSB Malmös valberedning 2007 dubblade sitt arvode baserat på att valberedningen skulle följa koden för föreningsstyrning och att detta skulle innebära så mycket mer arbete för valberedningen, vill jag ställa nedanstående frågor.

HSB:s kod för föreningsstyrning § 2.1.1;
"Föreningen ska ha en valberedning som representerar föreningens medlemmar. Föreningsstämman ska utse valberedningens ledamöter, en av ledamöterna utses till sammankallande. Stämmans beslut ska innefatta förfarande för att vid behov ersätta ledamot som lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört."

Vilket förfarande har valberedningen tagit fram för att vid behov ersätta ledamot som lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört?

Eftersom inget sådant beslut togs av stämman så har alltså koden inte ens följts här!
 1. Varför följde valberedningen inte koden här?
  Ska det ens behövas en kod för att valberedningen ska göra en så här självklar sak?

 2. Hur motiverar valberedningen sitt dubblerade arvode trots att det bevisligen inte var korrekt att valberedningen följde koden för föreningsstyrning?
Jag kan inte se att valberedningen följt koden överhuvudtaget. Valberedningsarbetet bedrevs precis lika dåligt som tidigare, och valberedningen har heller inte på en enda punkt kunnat visa att de följde koden efter att de fick dubblerat sitt arvode pga att de just skulle följa koden.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #65R

Frågor till valberedningen

Med anledning av att HSB Malmös valberedning 2007 dubblade sitt arvode baserat på att valberedningen skulle följa koden för föreningsstyrning och att detta skulle innebära så mycket mer arbete för valberedningen, vill jag ställa nedanstående frågor.

I HSB:s kod för föreningsstyrning (§ 2.2.2) står det att valberedningen ska fastställa kravprofiler för den eller de nya ledamöter som behöver rekryteras.

Uppenbarligen hade valberedningen inte tagit fram dessa kravprofiler, eftersom inga sådan presenterats.
Har valberedningen tagit fram dessa kravprofiler idag, och hur ser dessa i så fall ut (presenteras skrftligt i kallelsen til stämman)?
Om dessa nu tagits fram, varför har fullmäktige/medlemmarna inte fått ta del av dessa?
 1. Varför följde valberedningen inte koden här?
  Ska det ens behövas en kod för att valberedningen ska göra en så här självklar sak?

 2. Hur motiverar valberedningen sitt dubblerade arvode trots att det bevisligen inte var korrekt att valberedningen följde koden för föreningsstyrning?
Jag kan inte se att valberedningen följt koden överhuvudtaget. Valberedningsarbetet bedrevs precis lika dåligt som tidigare, och valberedningen har heller inte på en enda punkt kunnat visa att de följde koden efter att de fick dubblerat sitt arvode pga att de just skulle följa koden.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #65S

Frågor till valberedningen

Med anledning av att HSB Malmös valberedning 2007 dubblade sitt arvode baserat på att valberedningen skulle följa koden för föreningsstyrning och att detta skulle innebära så mycket mer arbete för valberedningen, vill jag ställa nedanstående frågor.

HSB:s kod för föreningsstyrning § 2.1.3;
"Föreningen ska senast sex månader före ordinarie föreningsstämma ange namnen på ledamöterna i valberedningen. Informationen ska återfinnas på föreningens hemsida. Där
skall även anges hur medlemmarna kan lämna förslag till valberedningen och vid vilken tidpunkt förslaget måste ha nått valberedningen för att med säkerhet kunna behandlas av valberedningen inför föreningsstämman.
"

Inför föregående årsstämma gjordes detta ej 6 månader före stämman, i enlighet med koden!
Ingen information om hur medlemmarna kunde lämna förslag eller när förslagen måste ha kommit in för att valberedningen med säkerhet skulle kunna behandla förslagen kom förrän i sista minuten.

Dessutom är detta ju en så märklig formulering som något kan vara i den första meningen.
Om koden i övrigt ska kunna följas måste det informeras om vilka som ingår i valberedningen senast tre veckor efter årsstämman.
 1. Varför följde valberedningen inte koden här?
  Ska det ens behövas en kod för att valberedningen ska göra en så här självklar sak?

 2. Hur motiverar valberedningen sitt dubblerade arvode trots att det bevisligen inte var korrekt att valberedningen följde koden för föreningsstyrning?
Jag kan inte se att valberedningen följt koden överhuvudtaget. Valberedningsarbetet bedrevs precis lika dåligt som tidigare, och valberedningen har heller inte på en enda punkt kunnat visa att de följde koden efter att de fick dubblerat sitt arvode pga att de just skulle följa koden.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #65T

Frågor till valberedningen

Med anledning av att HSB Malmös valberedning 2007 dubblade sitt arvode baserat på att valberedningen skulle följa koden för föreningsstyrning och att detta skulle innebära så mycket mer arbete för valberedningen, vill jag ställa nedanstående frågor.

HSB:s kod för föreningsstyrning §2;
"Föreningsstämmans beslut om tillsättning av styrelse respektive revisor bör beredas genom en av medlemmarna styrd, strukturerad och transparent process, som ger alla medlemmar möjlighet att ge sin syn på och lämna förslag i respektive fråga och som skapar goda förutsättningar för väl underbyggda beslut."

På vilket sätt anser valberedningen att alla medlemmar (inkl. dem som ej har Internet) fått möjlighet att "ge sin syn" och "lämna förslag i respektive fråga"?

Detta har inte gjorts och därmed uppstår frågan på vilket sätt som valberedningen arbetat för att skapa "goda förutsättningar" för "väl underbyggda beslut"!

På vilket sätt menar valberedningen att medlemmarna styrt en "strukturerad och transparent process" för att uppnå ovanstående för stämmans tillsättning av styrelse och revisorer?

Hur menar valberedningen att de inför föregående stämma arbetade för väl underbyggda beslut? Speciellt när vi alla kan se att valberedningen struntat i det mesta av koden!

Ingen föreslås eller väljs in på sina meriter!
Jag har aldrig sett att valberedningen skrivet en formulering som;
Pelle har gjort ett mycket gott arbete inom _ _ _ _ _ _ _ _ genom att han där har _ _ _ _ _ _ _ (konkret motivering).

Valberedningen har t.ex. inte;
 1. informerat om vilka av de nominerade som valberedningen intervjuat, så ingen vet vem som verkligen behandlats seriöst av valberedningen.

 2. informerat om varför valberedningen inte brytt sig om att kontakta vissa nominerade, vilket innebär att valberedningen egenmäktigt sorterar bort nominerade utan att valberedningen vet något om dessa (som alltså inte heller intervjuats).

  Vad baserar valberedningen sina förslag och beslut på för respektive kandidat när valberedningen inte vet något om dem som nominerats?

  Hur kan valberedningen få ett underlag att basera sina förslag på utan att ens kontakta de som nominerats?

 3. informerat om varför valberedningen ber HSB Malmö om information (personliga data) om de nominerade i stället för att kontakta dem som nominerats och få information direkt från dem.

 1. Varför följde valberedningen inte koden här?
  Ska det ens behövas en kod för att valberedningen ska göra en så här självklar sak?

 2. Varför har valberedningen inte tillfrågat alla nominerade om de ställer upp (med några få undantag)?

 3. Hur motiverar valberedningen sitt dubblerade arvode trots att det bevisligen inte var korrekt att valberedningen följde koden för föreningsstyrning?
Jag kan inte se att valberedningen följt koden överhuvudtaget. Valberedningsarbetet bedrevs precis lika dåligt som tidigare, och valberedningen har heller inte på en enda punkt kunnat visa att de följde koden efter att de fick dubblerat sitt arvode pga att de just skulle följa koden.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #65U

Frågor till valberedningen

Med anledning av att HSB Malmös valberedning 2007 dubblade sitt arvode baserat på att valberedningen skulle följa koden för föreningsstyrning och att detta skulle innebära så mycket mer arbete för valberedningen, vill jag ställa nedanstående frågor.

I HSB:s kod för föreningsstyrning (§ 2.2.2) står det att valberedningen ska genomföra en systematisk procedur för att söka kandidater till de styrelseposter som ska fyllas, baserat på medlemmarnas förslag.

På vilka olika sätt har valberedningen sökt kandidater till de förtroendeposter som ska tillsättas, utöver via det simpla formuläret på HSB Malmös webbplats?

Någon "systematisk procedur" för att söka kandidater står inte att finna!

Allt valberedningen gör är en simpel sammanställning av de förslag som kommer in (där valberedningen dessutom lagt över valberedningsarbetet på dem som nominerar, genom att dessa ska uppge all information om den som de nominerar), följt av någon form av "intervju" av vissa av valberedningen utvalda.

Vilka som ev. intervjuats får ingen någonsin reda på!

Valberedningen har inte ens gjort något så självklart som att ta kontakt med brf:arnas valberedningar. Inget utbyte av kunskaper, erfarenheter eller något annat har funnits mellan HSB Malmös valberedning och medlemmarna.
 1. Varför följde valberedningen inte koden här?
  Ska det ens behövas en kod för att valberedningen ska göra en så här självklar sak?

 2. Hur motiverar valberedningen sitt dubblerade arvode trots att det bevisligen inte var korrekt att valberedningen följde koden för föreningsstyrning?
Jag kan inte se att valberedningen följt koden överhuvudtaget. Valberedningsarbetet bedrevs precis lika dåligt som tidigare, och valberedningen har heller inte på en enda punkt kunnat visa att de följde koden efter att de fick dubblerat sitt arvode pga att de just skulle följa koden.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #65V

Frågor till valberedningen

Med anledning av att HSB Malmös valberedning 2007 dubblade sitt arvode baserat på att valberedningen skulle följa koden för föreningsstyrning och att detta skulle innebära så mycket mer arbete för valberedningen, vill jag ställa nedanstående frågor.

HSB:s kod för föreningsstyrning § 2.1.;
"Valberedningen är föreningsstämmans organ för beredning av stämmans beslut i tillsättningsfrågor med syfte att skapa ett bra underlag för stämmans behandling av dessa ärenden."

Bara av alla föregående frågor som redovisats här så kan alla konstatera att ett "bra underlag" verkligen inte har funnits för stämmans beslut i tillsättningsfrågorna!

Valberedningen ska bereda stämmans beslut, precis som det står i koden. Valberedningen ska enbart ta fram ett bra underlag för stämmans behandling. Det är alltså inte valberedningen som ska välja ut vilka som ska väljas.
 1. Varför följde valberedningen inte koden här?
  Ska det ens behövas en kod för att valberedningen ska göra en så här självklar sak?

 2. Hur motiverar valberedningen sitt dubblerade arvode trots att det bevisligen inte var korrekt att valberedningen följde koden för föreningsstyrning?
Jag kan inte se att valberedningen följt koden överhuvudtaget. Valberedningsarbetet bedrevs precis lika dåligt som tidigare, och valberedningen har heller inte på en enda punkt kunnat visa att de följde koden efter att de fick dubblerat sitt arvode pga att de just skulle följa koden.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #65W

Frågor till valberedningen

Med anledning av att HSB Malmös valberedning 2007 dubblade sitt arvode baserat på att valberedningen skulle följa koden för föreningsstyrning och att detta skulle innebära så mycket mer arbete för valberedningen, vill jag ställa nedanstående frågor.

HSB Malmö skriver (under nyhetsarkivet 2007);
"Valberedningen ska inför föreningsstämman presentera samtliga som är nominerade till styrelsen, alltså inte enbart de som valberedningen föreslår till val utan samtliga som är föreslagna".
Av 28 nomineringar till styrelsen år 2008 har valberedningen bara presenterat 4 särskilt prioriterade av valberedningen. Är inte det särbehandling!

Varför har valberedningen inte (utöver 4 förslag från valberedningen av 7 till styrelsen samt valberedningens förslag till styrelsesuppleant, 2 revisorer och en revisorsuppleant), presenterat någon av de andra nominerade, varken för styrelse eller någon annan post?

Valberedningen har inte heller presenterat de andra av valberedningen föreslagna personerna (ombud/ersättare till HSB Riksförbund, valberedare, etc).

Förstår inte valberedningen att det blir omöjligt för fullmäktigeledamöterna att ställa de olika nominerade mot varandra när nästan ingen presenterats och det inte för någon enda nominerad finns information om det som är viktigt för respektive post?
 1. Varför har valberedningen inte följt vad HSB Malmö deklarerat att valberedningen ska göra och satt ihop en presentation av samtliga som nominerats till styrelsen?

 2. Varför har valberedningen inte satt ihop en presentation av samtliga som nominerats?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #65X

Fråga till valberedningen

Med anledning av att HSB Malmös valberedning 2007 dubblade sitt arvode baserat på att valberedningen skulle följa koden för föreningsstyrning och att detta skulle innebära så mycket mer arbete för valberedningen, vill jag ställa nedanstående fråga.

HSB Malmö skriver i sitt valberedningshäfte för 2007 följande:
"...likaså kontaktuppgifter till både den som nominerar och till den som är nominerad".
Dessa kontaktuppgifter saknas i valberedningens material!
Inga kontaktuppgifter finns för en enda nominerad!
Valberedningen uppger inte ens namn på den som nominerats och har medvetet - utan att ens ange skäl för detta - t.o.m. tagit bort från vilken brf som nomineringen kommer (vilket funntis tidigare, även om det bara var för valberedningen).

Detta bryter mot den öppenhet som koden för föreningsstyrning anger ska gälla!
 1. Varför följer inte valberedningen vad HSB Malmö deklarerat att valberedningen ska göra och uppger kontaktuppgifter för;
  - den som nominerat?
  - den som nominerats?


Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #65Y

Fråga till valberedningen

Med anledning av att HSB Malmös valberedning 2007 dubblade sitt arvode baserat på att valberedningen skulle följa koden för föreningsstyrning och att detta skulle innebära så mycket mer arbete för valberedningen, vill jag ställa nedanstående fråga.

Valberedningen ska, enligt det dokument som valberedningens arvode baseras på (valberedningspolicy), under hela året upprätthålla en fortlöpande dialog med bostadsrättsföreningarnas styrelser, valberedningar och bospargruppens fullmäktigeledamöter.

På vilket sätt tycker valberedningen att den gjort detta?

Jag har t.ex. som valberedare inte haft en sekunds kontakt med HSB Malmös valberedning, och vad jag förstår gäller det rent generellt.
 1. Varför ignorerar valberedningen den arbetsinstruktion som gäller för valberedningen och struntar i att ha någon kontakt överhuvudtaget med;
  - bostadsrättsföreningarnas styrelser,
  - valberedningar och
  - bospargruppens fullmäktigeledamöter?


Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #65 (f.d. #82, se även nästa motion)

Halvering av valberedningens arvode - retroaktivt!

Bakgrund:

Från ett till två basebelopp!
HSB Malmös fullmäktigeledamöter lät sig grundluras på årsstämman 2007.
De accepterade valberedningens krav på en höjning av arvodet från ett till två basbelopp.
Detta utan att valberedningspolicyn från 2001-09-18 förändrades med ett enda ord.

Arvode omöjligt att fastställa utan arbetsbeskrivning för valberedningen!
I stället för att basera sitt krav på ett färdigt förslag till arbetsinstruktion för valberedningen så baserade valberedningen dubbleringen av sitt arvode på ett muntligt påstående om att de nu skulle göra så väldigt mycket mer, utan att egentligen kunna specificera denna påstådda ökning av arbetsbördan. Men eftersom valberedningspolicyn fortfarande är exakt densamma som före 2007 så var det bevisligen en lögn att valberedningens uppgifter utökades! Fullmäktige bara lallade med.

HSB:s kod för föreningsstyrning inget skäl för utökat arvode!
I utskick från valberedningen har vi sett att det står där att de har för avsikt att följa HSB:s kod för föreningsstyrning, trots att det inte ingår i deras arbetsspecifikation.
 • Vad valberedningen däremot undviker att berätta är att även om de skulle följa HSB:s kod för föreningsstyrning så innebär det ingen skillnad mot tidigare!
Mycket allvarligt om valberedningen inte följt koden under tidigare år!
Det som står i valberedningspolicyn är endast de absolut mest grundläggande uppgifterna för en valberedning, och det är inte särskilt svårt att följa dessa högst elementära punkter.
Om valberedningen inte följt vad som står i HSB:s kod för föreningsstyrning under tidigare år så är det mycket allvarligt. Men det kan i och för sig förklara en hel del.

Med en valberedning som inte anstränger sig så får man naturligtvis bara in de personer som ställer upp, och inte de som är (bäst) lämpade för uppgifterna!

Höjningen av arvodet på ett basbelopp som bestämdes på årsmötet 2007 för HSB Malmös valberedning måste ovillkorligen dras tillbaka retroaktivt i sin helhet av stämman, eftersom höjningen baserades på falska förespeglingar från valberedningen om utökade arbetsuppgifter.
Om inte detta görs så sänder HSB Malmö ut signaler att det är rätt att försöka lura till sig arvode på falska premisser. Man riskerar inget om man försöker "manipulera" till sig högre arvode.

En anständig valberedning hade själv erbjudit sig att dra tillbaka den begärda höjningen, med anledning av vad som nu avslöjats, men det lär vi nog tyvärr aldrig få se.

HSB Malmös styrelse kommer säkert att svara här att stämman godkänt arvodet, och då kan man inte göra något åt detta. Men då vill jag bara replikera att styrelsen omöjligen kan ha läst varken denna eller mina tidigare motioner; Stämman godkände arvodet på oriktiga uppgifter (enl. vad jag bevisat i mina motioner), och det är det som är kärnproblemet!

Det finns inget juridiskt hinder för att sänka valberedningens arvode retroaktivt!

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Arvodet till valberedningen halveras retroaktivt från årsstämman 2007.

  Detta för att tydligt visa för alla att det inte är acceptabelt att lura till sig höjningar av arvode, speciellt inte av en valberedning som speciellt utnyttjar sin position för detta.

  Efter att en komplett och färdig arbetsinstruktion för valberedningen tagits fram och antagits av stämman (enligt mina tidigare motioner samt nästa motion) så sätts ett nytt arvode baserat på arbetsbeskrivningen för valberedningen.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Beslut om nivå på arvodet till valberedningen sker under annan punkt på dagordningen, i vanlig ordning.


Min kommentar till styrelsens svar:
Det har styrelsen delvis rätt i, och därför borde denna motion behandlas i samband med;
"Bestämmande av arvoden och andra ekonomiska ersättningar till styrelse, revisorer och valberedning". Men vad har var frågan behandlas med något att göra?

Ett fullständigt meningslöst svar av HSB Malmös styrelse.

Var i dagordningen denna punkt behandlas är väl inget relevant svar från styrelsen på motionen?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
65. Halvering av valberedningens arvode – retroaktivt, Utifrån vad ska valberedningens arvode bestämmas?

Valberedningen redogör inför varje föreningsstämma för sitt arbete. Fullmäktige har sedan att ta ställning till presenterat material genom att antingen begära komplettering, eller känna att information uppnått vad som rimligen kan begäras för att de ska kunna fatta sitt beslut i frågor om val och arvoden.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Styrelsens svar har inte med motionens yrkanden att göra, varför styrelsens svar ej är applicerbart. Stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

Frågor till valberedningen
Svar önskas!

Valberedningen följer inte koden för föreningsstyrning!

VALBEREDNINGEN.
 1. Valberedningen baserade sin dubblering av arvodet helt på att de skulle följa koden för föreningsstyrning.

  På vilka olika sätt har valberedningen följt koden för föreningsstyrning inför årets stämma?
 2. Enligt HSB:s kod för föreningsstyrning ska valberedningen motivera varför valberedningen valt var och en av de kandidater som de föreslår.

  Inte med ett ord motiverades en enda av valberedningens förslag 2007!

  I ett av tilläggen i efterskott från valberedningen, den 15 april, så är det några försök till motiveringar men bara för 5 av 42 förslag till olika förtroendeposter.

  Varför har valberedningen inte motiverat de som valberedningen föreslår (utöver 5 av 7 personer till styrelsen, i efterskott)?

 3. Exakt vilka av de nominerade har valberedningen intervjuat?

 4. Vad vet valberedningen om dem som valberedningen inte brytt sig om att kontakta, med tanke på att valberedningen inte intervjuat dessa kandidater?

  Vad baserar valberedningen sina förslag och beslut på för respektive kandidat när valberedningen inte vet något om dem som nominerats?

 5. Varför ber valberedningen HSB Malmö om information om de nominerade i stället för att kontakta dem som nominerats och få information direkt från dem?

 6. Ingen föreslås eller väljs in på sina meriter!
  Jag har aldrig sett att valberedningen skrivet en formulering som;
  Pelle har gjort ett mycket gott arbete inom _ _ _ _ _ _ _ _ genom att han där har _ _ _ _ _ _ _ _ _ (konkret motivering).


 7. I HSB:s kod för föreningsstyrning (§ 1.3.1) står det;
  "Föreningens valberedning ska lämna förslag till ordförande för ordinarie föreningsstämma.
  Förslaget ska presenteras i kallelsen till stämman samt av valberedningen vid stämman
  ".

  Varför följer valberedningen inte koden här?
 8. I HSB:s kod för föreningsstyrning (§ 2.2.4) står det;
  I anslutning till att kallelsen utfärdas ska på föreningens hemsida och i så många av föreningens informationskanaler som möjligt för styrelseledamot som föreslås för nyval eller omval samt de ledamöter som kvarstår anges:
  - ålder samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet,
  - uppdrag i föreningen och andra väsentliga uppdrag,
  - vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen, samt
  - övriga uppgifter som kan vara av betydelse för medlemmarna vid bedömningen av den föreslagna ledamotens kompetens och oberoende.


  Varför följer valberedningen inte koden här?

 9. För de 4 som valberedningen föreslår till styrelsen (omval och nyval) samt för styrelsesuppleanten, de 2 revisorerna och revisorsuppleanten uppger valberedningen födelseår (ej ålder), men enligt koden så ska ålder även uppges bl.a. för Maj-Britt Thulin och Anders Lundberg.

  Varför följer valberedningen inte koden här?

 10. Huvudsaklig utbildning har enbart uppgivits för 4-5 nominerade;
  - Tommy Johansson ("högre bankexamen", "juridisk översiktskurs" ?),
  - Olle Strand (teleingenjör Polhemskolan Lund),
  - Björn Andersson (jur. kand.),
  - Jasin Kolar (internationell företagsekonomi).
  Varför?

 11. Varför följer valberedningen inte koden och uppger huvudsaklig utbildning för t.ex. Birgitta Nilsson (föreslagen av valberedningen till styrelsen)?

 12. Varför följer valberedningen inte koden och uppger utbildning för Maj-Britt Thulin och Anders Lundberg?

 13. Varför uppges inte utbildning för t.ex. av valberedningen föreslagna revisorer Berth Rasmusson (revisor i HSB Malmö, med felstavat namn) och Lena Andersson (revisor i HSB Malmö), när valberedningen nu uppger detta för den föreslagna revisorsuppleanten?

 14. Varför uppges inte utbildning för resten av de nominerade och för de av valberedningen föreslagna?

 15. Varför presenteras Olle Strand, men inte t.ex. Maj-Britt Thulin eller Anders Lundberg, trots att koden säger att detta ska göras?

  Ingen medlem eller fullmäktigeledamot vet om styrelseledamöterna, t.ex.
  - Maj-Britt Thulin,
  - Anders Lundberg,
  kvarstår, men om en eller flera av dessa kvarstår så har valberedningen även här lyckats bryta mot HSB:s kod för föreningsstyrning, genom att ovanstående uppgifter, enligt § 2.2.4, inte uppges för dem (de presenteras inte ens med ett enda ord!).

  Varför följer valberedningen inte koden här?
 16. Enligt HSB:s kod för föreningsstyrning ska valberedningen föreslå arvode till de förtroendevalda.
  I HSB:s kod för föreningsstyrning (§ 2.3.2) står det;
  Valberedningen ska lämna förslag till val och arvodering av revisor samt redogöra för samtliga inkomna nomineringar.
  Förslaget ska presenteras i kallelsen till föreningsstämman och på föreningens hemsida och i så många av föreningens informationskanaler som möjligt.


  Varför följer valberedningen inte koden här?
 17. I HSB:s kod för föreningsstyrning (§ 2.2.3) står det;
  Valberedningen ska informera kandidaterna om de utbildningskrav som finns inom HSB.

  Varför följer valberedningen inte koden här?
 18. HSB:s kod för föreningsstyrning §2.

  "Föreningsstämmans beslut om tillsättning av styrelse respektive revisor bör beredas genom en av medlemmarna styrd, strukturerad och transparent process, som ger alla medlemmar möjlighet att ge sin syn på och lämna förslag i respektive fråga och som skapar goda förutsättningar för väl underbyggda beslut."

  På vilket sätt anser valberedningen att alla medlemmar fått möjlighet att "ge sin syn på saken" och "lämna förslag i respektive fråga"?

  Goda förutsättningar?

  Väl underbyggda beslut?
 19. HSB:s kod för föreningsstyrning § 2.1.

  "Valberedningen är föreningsstämmans organ för beredning av stämmans beslut i tillsättningsfrågor med syfte att skapa ett bra underlag för stämmans behandling av dessa ärenden."

  Bra underlag?

 20. I HSB:s kod för föreningsstyrning (§ 2.2.2) står det att valberedningen ska genomföra en systematisk procedur för att söka kandidater till de styrelseposter som ska fyllas.

  På vilka olika sätt har valberedningen sökt kandidater till de förtroendeposter som ska tillsättas, utöver via det simpla formuläret på HSB Malmös webbplats?

 21. I HSB:s kod för föreningsstyrning (§ 2.2.5) står det att valberedningen på föreningsstämman ska lämna en redogörelse för hur dess arbete bedrivits.

  Även i § 2.3.4 står detta;
  "Valberedningen ska på stämman presentera och motivera sina förslag samt lämna en redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits".

  Varför har detta inte gjorts?

 22. I HSB:s kod för föreningsstyrning (§ 2.2.2) står det att valberedningen ska fastställa kravprofiler för den eller de nya ledamöter som behöver rekryteras.

  Har valberedningen tagit fram dessa kravprofiler?
  Hur ser dessa i så fall ut?
  Varför har fullmäktige/medlemmarna inte fått ta del av dessa (om de finns)?

 23. Hur kan valberedningen få ett underlag att basera sina förslag på utan att ens kontakta de som nominerats?
 24. Valberedningen skriver;
  "De punkter som är gemensamma i de intervjuer och andra samtal som föregått arbetet är att HSB Malmös styrelse ska innehålla kompetens från medlem, näringsliv, kommun, ekonomi och juridik. Vidare ska ledamöterna ha ett etablerat nätverk till gagn för organisationen och inte minst ett kommunikativt ledarskap som ligger nära brukarna."

  1. Vad innebär "kompetens från medlem"?
   På vilket sätt har var och en av de föreslagna kandidaterna detta?

  2. Vad hände med alla andra viktiga parametrar, t.ex. engagemang?

   HSB Malmö skriver i sitt valberedningshäfte för 2007 följande:
   "Det är viktigt att valberedningens förslag utgår från engagemang".
   Så de som valberedningen föreslagit har alltså störst engagemang ?
   Exakt på vilket sätt respektive medlem som valberedningen föreslagit visat sitt engagemang inom HSB Malmö?

  3. Varför har valberedningen inte med det kanske viktigaste av allt, dvs kompetens inom fastighetsverksamhet?

  4. Vilka är "brukarna" i formuleringen "ett kommunikativt ledarskap som ligger nära brukarna",
   vad innebär detta rent konkret, och
   på vilket sätt har de till styrelsen föreslagna personerna detta?

  5. Enligt valberedningspolicyn ska de som väljs dela kooperationens grundtankar.
   Vilka av de nominerade gör detta på vilket sätt?

   Hur kan valberedningen veta vilka som gör detta om valberedningen inte ens kontaktar de nominerade?
   Hur ska fullmäktige kunna veta detta om inte valberedningen vill informera om detta?


  Vad för "nätverk"?

 25. HSB Malmö skriver i sitt valberedningshäfte för 2007 följande:
  "Arbetet går ut på att förbereda inför medlemmarnas val av förtroendevalda i samband med årsmötet".
  Tror valberedningen att det finns en enda person utanför valberedningen (och dess närmaste krets) bland HSB Malmös 42.000 medlemmar som tycker att valberedningen förberett på ett tillfredsställande sätt inför valet av förtroendevalda?

 26. HSB Malmö skriver i sitt valberedningshäfte för 2007 följande:
  "En valberedning som tagit sitt uppdrag på allvar och som kan presentera ett väl underbyggt förslag, väl förankrat hos medlemmarna, får vanligtvis stor uppskattning, och förslaget antas ofta i sin helhet".
  Tycker valberedningen att valberedningen har ett väl underbyggt förslag och i så fall på vilket sätt?
  Speciellt med tanke på att det är bara 8 personer som presenterats till 42 förtroendeposter.
 27. HSB:s kod för föreningsstyrning § 2.1.1.

  "Föreningen ska ha en valberedning som representerar föreningens medlemmar. Föreningsstämman ska utse valberedningens ledamöter, en av ledamöterna utses till sammankallande. Stämmans beslut ska innefatta förfarande för att vid behov ersätta ledamot som lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört."

  Vilket förfarande har valberedningen tagit fram för att vid behov ersätta ledamot som lämnar valberedningen innan dessa arbete är slutfört?

  Varför har koden ej följts här genom att detta beslut ej tagits?
 28. HSB:s kod för föreningsstyrning § 2.1.3.

  "Föreningen ska senast sex månader före ordinarie föreningsstämma ange namnen på ledamöterna i valberedningen. Informationen ska återfinnas på föreningens hemsida. Där skall även anges hur medlemmarna kan lämna förslag till valberedningen och vid vilken tidpunkt förslaget måste ha nått valberedningen för att med säkerhet kunna behandlas av valberedningen inför föreningsstämman."

  Varför gjordes detta ej 6 månader före stämman, i enlighet med koden?
 29. HSB:s kod för föreningsstyrning § 2.2.1.

  "Valberedningen ska lämna förslag på ledamöter i styrelsen och förslag på styrelseordföranden. Valberedningen ska också lämna förslag på styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter"

  Varför följer valberedningen inte koden här?
 30. HSB Malmö skriver (under nyhetsarkivet 2007); "Valberedningen ska inför föreningsstämman presentera samtliga som är nominerade till styrelsen, alltså inte enbart de som valberedningen föreslår till val utan samtliga som är föreslagna".
  Av 28 nomineringar till styrelsen år 2008 har valberedningen bara presenterat 4 särskilt prioriterade av valberedningen. Är inte det särbehandling!

  Varför har valberedningen inte (utöver 4 förslag från valberedningen av 7 till styrelsen samt valberedningens förslag till styrelsesuppleant, 2 revisorer och en revisorsuppleant), presenterat någon av de andra nominerade, varken för styrelse eller någon annan post?

  Valberedningen har inte ens presenterat de andra av valberedningen föreslagna personerna (ombud/ersättare till HSB Riksförbund, valberedare, etc).

  Förstår inte valberedningen att det blir omöjligt för fullmäktigeledamöterna att ställa de olika nominerade mot varandra när nästan ingen presenterats och det inte för någon enda nominerad finns information om det som är viktigt för respektive post?
 31. HSB Malmö skriver i sitt valberedningshäfte för 2007 följande:
  "...likaså kontaktuppgifter till både den som nominerar och till den som är nominerad".
  Var står dessa kontaktuppgifter i valberedningens material?
  a) Inga kontaktuppgifter finns för en enda nominerad!
  b) Valberedningen uppger inte ens namn på den som nominerats och har medvetet - utan att ens ange skäl för detta - för årets nomineringar t.o.m. tagit bort från vilken brf som nomineringen kommer (vilket fanns förra året, även om det bara var för valberedningen... men då jag upptäckte misstänkt mygel här, så ville tydligen valberedningen inte ge medlemmarna en chans i år att kunna se hur det egentligen gått till).
 32. Valberedningen ska, enligt det dokument som valberedningens arvode baseras på (valberedningspolicy), under hela året upprätthålla en fortlöpande dialog med bostadsrättsföreningarnas styrelser, valberedningar och bospargruppens fullmäktigeledamöter.

  På vilket sätt tycker valberedningen att den gjort detta?

  Jag har t.ex. som valberedare inte haft en sekunds kontakt med HSB Malmös valberedning, och vad jag förstår gäller det rent generellt.
 33. Valberedningen skriver;
  Valberedningen påbörjade sitt arbete inför 2008 års stämma försommaren med att genomföra en utvärdering av arbetet inför 2007 års stämma.
  Resultatet av denna utvärdering har vi försökt fånga upp i detta års arbete, och inte minst skall presentationsmaterialet med våra förslag till val ha en annan utformning och kvalitet än föregående år.


  Vad innebär "försommaren"?
  I valberedningspolicyn (under rubriken "Arbetsmetoder") står det att valberedningen ska arbeta aktivt under hela året, varför bryter då valberedningen mot valberedningspolicyn och börjar sitt arbete först under "försommaren" enligt valberedningen här, men i praktiken först 2007-10-19 då det första livstecknet kom i form av ett standardutskick från valberedningen?

 34. På vilket sätt menar valberedningen att presentationsmaterialet skiljer sig från föregående år?
  På vilka olika och konkreta sätt tycker valberedningen att presentationsmaterialet blivit bättre, enligt vad som hävdas?

  Vilka konkreta förbättringar har valberedningen gjort i år jämfört med föregående år specifikt med anledning av den utvärdering som valberedningen har gjort?
 35. Varför har valberedningen inte informerat om vad respektive nominerad person har för önskan och mål med sitt uppdrag?

  Vad har de för önskan och mål?
 36. Varför har valberedningen inte informerat om uppgifter för ombud/ersättare till HSB Riksförbund, eller ens när de ska träda i tjänst?
 37. Till vilka nominerade har valberedningen informerat om vad respektive uppdrag innebär?

 38. HSB Malmö skriver i sitt valberedningshäfte för 2007 följande:
  "Det gäller att de personer som föreslås vid årsmötet är tillfrågade och väl insatta i vad som förväntas av dem".

  På vilka olika sätt har valberedningen - för var och en av de föreslagna - kontrollerat att de nominerade är väl insatta i vad som förväntas av dem?
  Varför har valberedningen inte följt detta och tillfrågat de nominerade?

 39. Varför har valberedningen inte tillfrågat alla nominerade om de ställer upp (med några få undantag)?

 40. HSB Malmö skriver i sitt valberedningshäfte för 2007 följande:
  "Samtliga nominerade måste även tillfrågas av valberedningen innan årsmötet".
  Vilka har valberedningen inte tillfrågat och varför?
  Jag och alla andra som inte tillfrågats är förvånade över detta!

 41. HSB Malmö skriver i sitt valberedningshäfte för 2007 följande:
  "Har den nominerade blivit tillfrågad och är positivt inställd är det bra om det står klart och tydligt".
  Var står detta i valberedningens material?
  Inte för en enda nominerad uppges om den är tillfrågad eller om de nominerade är positivt inställda.
 42. Om de som nominerat inte redovisas;
  - kan man inte se om någon nominerat sig själv,
  - kan man inte se om valberedningen själva nominerat vissa eller vilka,
  - kan man inte se hur många som nominerat en medlem,
  - kan man inte se om en person nominerat många,
  - kan man inte se om personer man upplever trovärdiga har nominerat,
  - etc.
  och det blir omöjligt att upptäcka och kontrollera om något inte gått rätt till.

  Vad är valberedningens skäl till att undanhålla medlemmarna från information genom att varken uppge vilka som nominerat eller hur många nomineringar varje kandidat fått från vilka?

  Vad menar valberedningen med följande?;
  Valberedningen har i år valt att inte ange vem som har nominerat en kandidat och inte heller hur många nomineringar en kandidat har fått. Beslutet är baserat på den kredit som tidigare har förts fram kring detta.

  Valberedningen har år fr.o.m. 2008 t.o.m. tagit bort vilken brf som nominerat (vilket fanns för i alla fall vissa nomineringar förra året, även om det bara var för nomineringarna till valberedningen, som mest verkade komma från valberedarnas egna brf:ar och kanske mest bara från valberedarna själva).
  Är det för att fullmäktige inte ska kunna se vilka som nominerats av valberedningen, eller finns det fler skäl?


  Vem har nominerat valberedarna;
  - Rolf Brandt,
  - Preben Karlsson,
  - Ingrid Holmberg?
  Och med vilken motivering?

  Varför presenterar en avgående valberedare valberedningens resultat i stället för någon av de tre ovanstående?
 43. För ett antal av de som nominerats (som sedan föreslagits av valberedningen) så uppges att de är (eller har varit?) HSB-ledamöter.

  Varför har valberedningen inte uppgett vilka brf:ar som dessa HSB-ledamöter sitter i?


  Detta är en viktig information ur flera aspekter, men inte minst för att se om nomineringar (om det uppgivits var dessa kommit från) kommit från brf:ar som påverkats att nominera aktuella personer.
 44. Varför har valberedningen inte gett förslag till varken protokollförare eller justerare/rösträknare, eller utskott?
 45. Är alla uppgifter för varje nominerad aktuella uppgifter, dvs vad som gäller idag (eller 4 veckor före stämman)?
 46. Varför har valberedningen ett separat sätt att ställa upp nomineringarna på för de som nominerats just till valberedningen?
 47. Varför uppger valberedningen (dock inte ens för alla nominerade) vilka poster som innehas för de nominerade i föreningen, men utan att redogöra för själva föreningen, t.ex.;
  - hur stor föreningen är,
  - hur många som sitter i styrelsen,
  - vad föreningens medlemmar anser om den nominerade,
  - etc?
 48. Valberedningen skriver att valberedningen intervjuat VD:n.
  Vilken VD är det som valberedningen intervjuat?
  När var detta och vilka frågor ställde valberedningen till VD:n?
  Vad kom fram av det?

 49. Valberedningen skriver att valberedningen intervjuat arbetstagarrepresentanterna.
  Vilka arbetstagarrepresentanter har valberedningen intervjuat och varför?
  När var detta och vilka frågor ställde valberedningen till arbetstagarrepresentanterna?
  Vad kom fram av detta?

 50. Valberedningen skriver att valberedningen intervjuat styrelsen.
  Vilka i styrelsen har valberedningen intervjuat?
  När var detta och vilka frågor ställde valberedningen till respektive ledamot?
  Vad kom fram av detta?
  Vilka framtida frågor kom det fram att styrelsen har att hantera?
  Vilka kompetenser kom valberedningen fram till att det saknades i styrelsen?

 51. Från vad som kan utläsas så har valberedningen inte intervjuat styrelsesuppleanten.
  Om ej, varför inte?
 52. Varför informerar valberedningen 2008 inte hur många möten valberedningen haft?
  Hur många möte har valberedningen haft?
  Vad har valberedningen gjort vid respektive möte?

 53. Har valberedningen skrivit protokoll vid varje möte?

  Om en medlem vill se valberedningens protokoll, får medlemmen detta?
  Varför inte?
 54. På vilket sätt menar valberedningen att valberedningen engagerat och motiverat medlemmar i val till förtroendeposter?
 55. På vilket sätt tycker valberedningen att den underlättat för brf:arnas valberedningar?
 56. På vilket sätt tycker valberedningen att valberedningen uppnått
  "en sammansättning som är representativ för HSB Malmös medlemskår"
  (enl. valberedningspolicy)?

 57. På vilket sätt tycker valberedningen att valberedningen uppnått
  "en god geografisk spridning inom HSB Malmös upptagningsområde"
  (enl. valberedningspolicy)?

 58. HSB Malmö skriver i sitt valberedningshäfte för 2007 följande:
  Valberedningen ska alltid "vara objektiv och se till föreningens bästa och bortse från sina egna eller andras särintresse".
  Tycker valberedningen att valberedningen följt detta?
  Det torde nämligen vara uppenbart för alla hur valberedningen försökt framhäva vissa medan valberedningen för andra i stället försökt att särskilt göra dem ointressanta i presentationen, förutom att valberedningen bara kontaktat vissa av de nominerade.
 59. HSB Malmö skriver i sitt valberedningshäfte för 2007 följande:
  "Det är viktigt att valberedningen låter alla komma till tals, och att samtliga nomineringar tas emot och övervägs likvärdigt".
  Tycker valberedningen att valberedningen låtit alla komma till tals, och i så fall på vilket sätt?
  Speciellt med tanke på att valberedningen endast kontaktat vissa utvalda av de nominerade!
  Tycker valberedningen att valberedningen övervägt samtliga nomineringar likvärdigt?
  Speciellt med tanke på att valberedningen endast kontaktat vissa utvalda av de nominerade och att valberedningen presenterat de nominerade på väldigt olika sätt beroende på valberedningens personliga tyckande.
 60. Av vilken anledning var jag den absolut enda person som valberedningen sorterade bort av de som var nominerade till posten som ombud/ersättare till HSB Riksförbund?

  Exakt vad är det som valberedningen menar att jag är sämre på jämfört med alla de 15 andra som valberedningen i stället föreslagit till dessa poster?

 61. Varför har valberedningen föreslagit Tommy Johansson som ersättare till HSB Riksförbund trots att han inte kan både väljas till styrelse och som ersättare av stämman (precis som för Mimmi Z.)?

  Förstår inte valberedningen ens något så grundläggande som att detta inte låter sig göras?
 62. HSB Malmö skriver i sitt valberedningshäfte för 2007 följande:
  "...bra om valberedningen sitter med på något styrelsemöte då och då samt deltar så mycket som möjligt i föreningens aktiviteter".
  1. Hur många styrelsemöten har valberedningen suttit med på?
  2. Exakt vilka aktiviteter inom HSB Malmö har valberedningen deltagit i sedan årsstämman 2007, fram till och med mars 2008?
 63. HSB Malmö skriver i sitt valberedningshäfte för 2007 följande:
  "Informera om arbetet, vilka som är med i valberedningen och hur man kommer i kontakt med dem".
  Hur menar valberedningen att valberedningen följt detta?
  Speciellt med tanke på att det första livstecknet från valberedningen kom 2007-10-19, och först då uppgavs kontaktvägar till valberedningen, dock bara telefonnummer.
  Dessutom uppger valberedningen felaktiga telefonnummer. Jag tror det var endast ett eller två telefonnummer som stämde.
 64. HSB Malmö skriver i sitt valberedningshäfte för 2007 följande:
  "Det är bra om man tidigt engagerar övriga föreningsmedlemmar i processen".
  På vilka olika sätt tycker valberedningen att de engagerat medlemmarna?
  Med sina två enda kortfattade, felaktiga och helt intetsägande utskick under hela sin mandatperiod?
 65. Varför har valberedningen med revisorerna Peter Sjöberg och Peter Gunnarsson för stämman att välja när stämman ändå inte har någon rätt att ta beslut om dessa pga HSB Malmös regelverk?

  Det ger ju bara en falsk bild av att stämman har en valmöjlighet!

 66. Vilka av de nominerade varken bor i en brf eller är bosparare?
  Varför har valberedningen valt att undanhålla fullmäktige denna information?

 67. Vilka av de nominerade har en webbplats för sin brf?
  Varför har valberedningen inte undersökt/informerat detta?


 68. Vilka av de nominerade har e-post?
  Varför har valberedningen inte undersökt/informerat om detta?

 69. Vad har Olle Strand tillfört under sin tid i styrelsen?
  Om det är någon fråga som är av relevans så är det väl just denna för en styrelseledamot som ska omväljas. Det måste vara den absolut utan jämförelse viktigaste frågan, men valberedningen har inte nämnt något om detta.

  Varför ställde Olle Strand inte upp som t.f. ordförande när han vill vara ordförande medan Maj-Britt Thulin inte vill detta, men ändå åtog sig uppdraget?

  Valberedningen skriver att Olle Strand står för "kontinuitet i organisationen".
  Men på vilket sätt (som då tydligen inte t.ex. Maj-Britt Thulin och Anders Lundberg, enligt valberedningen)?
 70. På vilket sätt är Jasin Kolar (som av okänd person nominerats till i princip allt som det går att nomineras till) och sekreterare Milena Kolar (Brf Länsmansgården, 29 lgh:er) släkt med varandra?
  De sitter som ordförande och sekreterare i samma styrelse. Bra?
  Vilka har nominerat dem?
 71. Har Birgitta Nilsson haft någon funktion inom HSB eller inom en brf någon gång?

 72. När valberedningen skriver att Birgitta Nilsson har "god kunskap om många olika typer av frågor med bäring på kooperationen", vad innebär detta? Som vilka frågor då?
 73. Varför har valberedning i år, precis som förra året selekterat bort Thomas Wallenberg? Är det för att han är moderat?
 74. Valberedningen uppger att Mona-Lill Påhlzon sitter som både styrelseordförande och revisor i Brf. Kaplanen. Är det bra?
 75. Tycker valberedningen att valberedningen presterat dubbelt så mycket som tidigare och i så fall på vilket sätt?

  Tycker valberedningen att valberedningen gjort sig förtjänt av 2 basbelopp, nästan 100.000 kr?

 76. Valberedningen har brutit mot praktiskt taget allt som det går att bryta mot i såväl;
  - koden för föreningsstyrning
  - valberedningspolicy
  - HSB Malmös rekommendationer
  - Allmänna regelverk och rekommendationer.

  Jag har här bara gett några exempel.


  Hur tycker valberedningen att medlemmarna ska kompenseras för att valberedningen inte följt den kod för föreningsstyrning som valberedningen baserade sitt krav på dubblerat arvode?
 77. FRÅGA TILL STYRELSEN:
  Tycker styrelsen att styrelsen inte har något ansvar - som högsta exekutivt ansvarig för HSB Malmö - för förtroendevalda som missköter sina uppdrag?
  Anser styrelsen att förtroendevalda ska kunna missköta sina uppgifter hur mycket som helst utan att styrelsen har ett ansvar att ingripa och informera medlemmarna/fullmäktige?

Svar på ovan ställda frågor från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


Medlem # 89093 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #65-2

Utifrån vad ska valberedningens arvode bestämmas?

Vad tycker Du ska bestämma nivån på valberedningens arvode?
 1. Arvodet till valberedningen ska bestämmas utifrån vad som presteras enligt framtagen och gällande arbetsinstruktion för valberedningen.

  Inte på vad valberedningen hastigt och lustigt nämner på en stämma, och dessutom utan att detta ens dokumenteras någonstans!

 2. Denna punkt läggs snarast (inom 6 månader) in i valberedningspolicy och/eller HSB Malmös stadgar.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #66A

Frågor till styrelsen, stämman och valberedningen

 1. Vad gör valberedningen i HSB Malmö så mycket mer för sina nästan 100.000 kr jämfört med vad valberedningen i HSB Stockholm gör för sina 10.000 kr, dvs 1/10 av arvodet jämfört med HSB Malmös valberedning!!! ???

 2. På vilket sätt tycker valberedningen att de gjort sig förtjänta av ett arvode som är 10 gånger högre än HSB Stockholms valberedning?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #66 (f.d. #83, se bl.a. fg motion) Att behandlas i samband med p. 22 i dagordningen

Fastställande av framtida arvode till valberedning

BAKGRUND:
Valberedningen i HSB Malmö lyckades på årsstämman 2007 få ledamöterna att dubbla valberedningens arvode från 1 inkomstbasbelopp (vem har sagt att det ska vara inkomstbasbelopp och inte prisbasbelopp?) till 2 inkomstbasbelopp, dvs ett arvode på runt 92.000 kr (exakt nivå framgår ej av varken förslag eller protokoll)!!!

Detta för inte mycket mer än att samla ihop några få namn på ett papper som sedan HSB Malmö skickar ut. Dessutom så gav valberedningen som skäl för sitt utökade arvode att de skulle få utökade uppgifter. Detta var dock ej sant! Valberedningens arbetsuppgifter kan omöjligen ha utökats förrän detta spikats i valberedningspolicyn. Först efter detta finns underlag för att göra en bedömning av på vilken nivå arvodet till valberedningen ska ligga.

I t ex HSB Stockholm ligger valberedningens arvode under motsvarande period på 10.000 kr (2007-2008 = 3 627:- per ledamot i valberedningen).
 • Vad tror du valberedningen i Malmö gör så mycket mer för sina nästan 100.000 kr jämfört med vad valberedningen i HSB Stockholm gör för sina 10.000 kr, dvs 1/10 av arvodet jämfört med HSB Malmös valberedning!!! ???
Jag önskar att;
 • Nytt arvode till valberedningen fastställs, mer i paritet med t.ex. arvodet till valberedningen för HSB Stockholm;
  • Mitt förslag;

   Alt 1: 600 kr/månad (7.200 kr för aktuellt verksamhetsår), med nuvarande arbetsuppgifter enligt valberedningspolicy. Detta arvode kan tyckas lågt jämfört med tidigare, men i förhållande till i policy bestämda arbetsuppgifter så är det ett högt arvode (jmfr t.ex. med arvodet för valberedning i HSB Stockholm)!

   Jag kan garantera att 7.200 kr är en rimlig nivå, och helt enligt det förslag som HSB Malmö faktiskt själv lagt ut på sin webbplats (vilket dessutom gör att styrelsen inte kan invända mot detta förslag).

   Alt 2: Efter att ev. utökade arbetsuppgifter fastställts av stämman i valberedningspolicy så utökas arvodet från 7.200 kr per verksamhetsår, till en nivå som är beroende på vilka uppgifter som valberedningen då får.
   Förslagsvis runt 40.000 kr/år, men det är helt avhängigt vilka uppgifter som tydligt specificerats i valberedningspolicy.
Hur denna motion måste behandlas
Eftersom det blir lite svårt att förändra valberedningens arvode i en motion på årsstämman så förutsätter detta att fullmäktigeledamöterna varit vakna och läst denna motion noga, samt tar upp dessa synpunkter under punkten för detta i stämmans dagordning (själv saknar jag yttranderätt så jag kan inte göra detta?).

Alternativt att de motioner som hör till valberedningens kommande arvode läggs in i dagordningen av styrelsen (vilket styrelsen borde vara skyldig att göra i allas intresse) under punkten, där den hör hemma, för fastställande av arvode till valberedningen.


Motsvarande gäller för valberedningspolicy.
Om en ny valberedningspolicy tagits fram innan denna stämma (där alla fått ge sina synpunkter, och där dessa bifogas förslaget) måste denna policy först godkännas av stämman, innan punkten för arvode till valberedningen behandlas.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 • Nytt arvode fastställs till valberedningen baserat på valberedningens i aktuell stund dokumenterade arbetsuppgifter;

  Alt 1. 7.200 kr/år med nuvarande uppgifter.

  Alt 2. Runt 40.000 kr med utökade arbetsuppgifter; nivå baserat på innehåll i gällande valberedningspolicy (dvs 7.200 kr - ca 40.000 kr).


  Om ingen färdig och av stämman antagen valberedningspolicy finns (utöver den simpla och intetsägande policy som togs fram 2001) inför denna stämma så sätts arvodet alltså enligt alternativ 1 ovan, och arvodet kan sedan höjas på en snart därefter tillsatt extrastämma, där en valberedningspolicy först tagits fram och antagits av stämman.
Denna motion är samma som motion #2 till den inställda extrastämman 2007-10-11.
Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut:
Se Motion om ”#82 Halvering av valberedningens arvode - retroaktivt!”.
Motivering: Se Motion om”#82 Halvering av valberedningens arvode - retroaktivt!”.


Min kommentar till styrelsens svar:
Ja, denna denna motion ska behandlas i samband med punkt 22 i dagordningen;
"beslut om arvodes- och ersättningsreglemente samt beslut om arvoden och alla andra ekonomiska ersättningar till...".

Fråga till styrelsen:
Men var i dagordningen denna punkt behandlas är väl inget relevant svar från styrelsen på motionen?

Vilka konkreta fakta har styrelsen att tillföra stämman för att underlätta stämmans beslut till motionens yrkande?


Styrelsen har rätt i att arvoden behandlas under annan punkt i dagordningen.
Notera att även om styrelsen är medveten om detta så ville styrelsen inte på årsstämman 2008 lägga in denna motion på rätt plats i dagordningen!

Styrelsens svar har inte med motionens yrkande att göra, varför styrelsens svar ej är applicerbart. Stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
66. Fastställande av framtida arvode till valberedning, Frågor till styrelsen, stämman och valberedningen

Då det gäller frågor om arvoden, och storleken på de förtroendevaldas arvoden, fastställs detta på föreningsstämman genom framlagda förslag.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #67A

Frågor till styrelsen

Var finns det regelverk som säger hur arvodet ska påverkas för styrelsen om förutsättningarna ändras och en ledamot hoppar av under resans gång?

Exakt vad stipulerar då detta regelverk?

Blir det en mindre ledamot så förstår ju alla att det också blir mindre gjort och/eller ett sämre resultat, som omöjligen kan motivera det arvode som bestämts på andra premisser.
 1. Med tanke på att en ledamot i HSB Malmös styrelse hoppade av strax efter årsstämman 2008, vad hände/har hänt med det arvode som stämman tilldelat styrelsen baserat på 7 ledamöter (och en suppleant)?

  Lyfter HSB Malmös styrelse och suppleant ändå det arvode fullt ut som stämman baserat på ett fler ledamöter?

 2. Motsvarande fråga gäller för vad som hände med det arvode för styrelsen före årsstämman 2008, där dåvarande styrelseordförande hoppade av, och det alltså blev en mindre ledamot i styrelsen även då.

  Innebär detta att det arvode som skulle betalats till f.d. styrelseordföranden under detta år (januari 2008 - årsstämman 2008; ca 60.000 kr) fryser inne?

  Eller har någon tagit ut detta arvode, och i så fall vem?
  Hur har detta arvode fördelats?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #67B

Fråga till styrelsen; redovisning av arvode, ersättningar och förmåner

 1. Hur mycket har var och en av styrelsens ledamöter samt suppleant erhållit mellan årsstämman 2008 och årsstämman 2009?

  Dvs, redovisning av;
  - bestämt arvode,
  - uttaget arvode samt för vilken period,
  - reseersättning (fr.o.m. - t.o.m),
  - förlorad arbetsförtjänst (fr.o.m. - t.o.m),
  - annan ospecificerad ersättning (fr.o.m. - t.o.m),
  - förmåner (t.ex. dator)

  per ledamot och suppleant.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #67 (f.d. #84) Att behandlas i samband med p. 22 i dagordningen

Revidering av arvode till HSB Malmös styrelse

Bakgrund:
HSB Malmös styrelse hade 07-08 ca. 734.000 kr i arvode (den exakta summan är hemlig, oavsett vad styrelsen vill hävda, vilket i kombination med vaga uppgifter i årsredovisningen bl.a. bidrar till att ingen kan kontrollera om styrelsen tagit ut mer arvode än vad som bestämts)!

Styrelsens arvode enligt uppgifter i Sydsvenskan 2007-2008 (i motsats till andra HSB-regioner så vill styrelsen inte avslöja i redovisningen hur mycket de tagit ut);
 • Styrelseordförandens arvode = 183.600 kr (4 basbelopp).
 • Övriga sex ledamöters arvode = 91.800 kr (2 basbelopp) per ledamot,
  dvs totalt 550.800 kr.
 • Summa: 734.400 kr. (16 basbelopp). Exklusive suppleant (1 basbelopp)!
Från HSB Malmös årsredovisning 2006 kan vi se att styrelse och VD då kostat medlemmarna 5,6 miljoner kronor i löner och ersättningar (inkl. sociala kostnader).

På årsstämman 2008 förändrades styrelsens arvode;
 • 15 inkomstbasbelopp fördelas inom styrelsen (720 000 kr)
 • Förlorad arbetsförtjänst
 • Reseersättning enligt vad som gäller för HSB Malmös anställda
Dvs i praktiken samma som tidigare, förutom att nu vet ingen vad styrelsen kommer att kosta medlemmarna.

Inget regelverk för "förlorad arbetsförtjänst" specificerades 2008!

Ingen förklaring till vilken reseersättning som gäller för HSB Malmös anställda gavs 2008!

Tydligen ska inget arvode utgå till styrelsesuppleanten (Björn Andersson, Brf Valby) under 2008-2009. Inget beslut togs om detta enligt stämmoprotokollet.

Som alla kan se från stämmoprotokollet bryter HSB Malmös valberedning även här mot koden för föreningsstyrning då inget separat arvode föreslagits för styrelsens orddförande.

HSB Malmös styrelse har betydligt högre arvode än HSB Stockholms styrelse !!!

Arvodet till HSB Malmös styrelse kan jämföras med arvodet på 187.395 kr (enligt HSB Stockholms stämmoprotokoll 07-04-23) under samma period, till HSB Stockholms styrelse (Sveriges största region, med betydligt högre lönenivåer än i Malmö).

Varför är det ingen som reagerar?

Så här kan det gå när styrelse och valberedning arbetar tillsammans för att höja varandras arvoden in absurdum!

Från lekmannaledamot till styrelseproffs över en natt
Det innebär t.ex. att nyinvalda ledamöter får nästan 100.000 kr, trots att varken erfarenhet av eller kunskap om styrelsearbete i en regionförening finns. Det är naturligtvis inte rimligt att man t.ex. som ny kommer in i HSB Malmös styrelse med fullt arvode, om såväl utbildning, kunskap och erfarenhet inom en styrelse i en förening av HSB Malmös storlek saknas.

Man kommer alltså som vanlig ledamot i en brf-styrelse (eller, mindre troligt, som vanlig medlem), utan några direkta krav på sig och får - fortfarande utan några speciella krav på sig - ett arvode på 100.000 kr rakt av!!!

Styrelseproffs saknas
Om det suttit styrelseproffs i HSB Malmös styrelse så kanske kostnaden varit försvarbar, men det är knappast någon hemlighet att dagens styrelse bara består av glada amatörer.

Är det bra med en lekmannastyrelse som HSB Malmös styrelse?
Med tanke på hur många motioner om förbättringar som bara jag har skrivit så är det inte helt lätt att säga att styrelsearbetet skötts riktigt som det borde. HSB Malmö har så många som 7 ledamöter för att något ska bli gjort, och inte bara för att fylla ut platser.

Vem vet vad styrelsen gör/har gjort?
Om följande fråga ställts till alla medlemmar i HSB Malmö; "Vad har HSB Malmös styrelse gjort och uppnått under året?", hur många skulle då kunna ge ens ett enda exempel på detta?

Jag hoppas detta visar för alla hur viktigt det är med tydliga mål! De finns ej idag!

Som framgår av protokoll så motiveras inte arvoden, utan valberedningen bara föreslår en summa som sedan oftast bara accepteras utan att ifrågasättas på något sätt av någon.

Arvode utan information om vad som ska göras eller har gjorts
Till råga på allt så får styrelsen sitt höga arvode utan att det finns en valberedning som presenterar varken vad styrelsen ska göra eller vad styrelsen gör/har åstadkommit! Medlemmarna hålls i ett totalt mörker avseende styrelsens arbete.

Till dig som fullmäktige!
Precis som med föregående motioner om valberedningen så är det viktigt att fullmäktigeledamöterna noga före stämman studerat denna motion, och sedan tar upp detta under punkten för arvoden i dagordningen.

Detta pga att man som "vanlig" medlem endast har reducerad möjlighet att påverka, och genom de motioner som skrivs kan man som regel inte ändra beslut som tagits tidigare i dagordningen (i praktiken omöjligt).

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. En normalisering görs av styrelsens arvode, till mer i paritet med såväl ledamöternas kvalifikationer som HSB Stockholms styrelsearvode.

  Nivån på styrelsearvodet sänks till max 400.000 kr,

  alternativt;

  till en nivå lägre än HSB Stockholms (under nuvarande omständigheter)!
  T.ex. ett styrelsearvode för HSB Malmös styrelse på 70 % av HSB Stockholms arvode.


  Detta under förutsättning att inga styrelseproffs väljs in i styrelsen (vilket borde göras!), eftersom kostnadsbilden i sådant fall förändras.
Denna motion är samma som motion #14 till den inställda extrastämman 2007-10-11 (och var förmodligen anledningen till att stämman då ställdes in).
Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Beslut om nivå på arvodet till styrelsen sker under annan punkt på dagordningen, i vanlig ordning.


Min kommentar till styrelsens svar:
Vad är detta för ett märkligt svar på en motion?

Visst ska denna motion behandlas i samband med punkt 22 i dagordningen;
"beslut om arvodes- och ersättningsreglemente samt beslut om arvoden och alla andra ekonomiska ersättningar till...", men styrelsens svar tillför inget.

Notera att styrelsen inte ens försvarar sitt på tok för höga arvode 2007-2008 på 16 basbelopp (exkl. suppleant), dvs 734.000 kr till 6-7 ledamöter.

Frågor till HSB Malmös styrelse:
Vad händer/har hänt med det arvode som stämman tilldelat styrelsen baserat på 7 ledamöter?

Innebär detta att det arvode som skulle betalats till f.d. styrelseordföranden under detta år (ca 60.000 kr) fryser inne?


Malmös VD tilldelar dessutom - utöver styrelsearvodet - ett särskilt arvode till de redan innan högavlönade arbetstagarrepresentanterna på 300.000 kr, och detta måste stoppas!

Styrelsen har rätt i att denna fråga normalt behandlas under annan punkt i dagordningen (notera att trots att styrelsen är medveten om detta så har styrelsen inte lagt in denna motion på rätt plats i dagordningen!), men nu har stämman valt att behandla frågan här.

Styrelsens svar har inte med motionens yrkande att göra, varför styrelsens svar ej är applicerbart. Stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
67. Revidering av arvode till HSB Malmös styrelse, HSB Malmös styrelse redogör för sitt arvode, Inget arvode till arbetstagarrepresentanter

Regler kring arvoden, och storleken på de förtroendevaldas arvoden, fastställs på föreningsstämman genom framlagda förslag. Arvoden till fackliga representanter fastställs av verkställande direktör.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #67-2

HSB Malmös styrelse redogör för sitt arvode

 1. HSB Malmös styrelse redogör i detalj för sitt arvode,
  - hur mycket var och en har, och
  - hur mycket de tagit ut, och
  - om samtliga övriga ersättningar;
       - reseersättning,
       - förlorad arbetsförtjänst,
       - annat ospecificerat
  - förmåner (t.ex. dator)
  per ledamot.

  Detta ska intygas av revisorerna.

 2. Detta informeras om årligen inför varje årsstämma.

  Alltså inte vad som normalt uppges i årsredovisningen, utan det faktiska arvodet och ersättningarna per ledamot.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #67-3

Inget arvode till arbetstagarrepresentanter

På eget bevåg (och utan information om detta) tilldelar HSB Malmös VD - utöver styrelsearvodet till de förtroendevalda - ett särskilt styrelsearvode till de redan innan högavlönade arbetstagarrepresentanterna på 300.000 kr!

Varför?

Arbetstagarrepresentanterna arbetar inte i medlemmarnas intresse. Tvärtom!
Varför ska medlemmarna betala dessa, utan att de ens tillför något för medlemmarna?

Arbetstagarrepresentanter får normalt sett annars inget arvode, i vissa fall en mindre mötesersättning (en symbolisk summa).

Vill de anställda på HSB Malmö ha arbetstagarrepresentanter i styrelsen så kan de naturligtvis få detta, men de ska inte arvoderas.
 1. Inget styrelsearvode ska utgå till arbetstagarrepresentanterna för deras deltagande i styrelsen (ev, kan en mindre mötesersättning vara acceptabel).

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


Index, motioner 2009, #1-208
Motioner del 2, #1-17
Motioner del 3, #18-26
Motioner del 4, #27-28
Motioner del 5, #29-37
Motioner del 6, #38-48
Motioner del 7, #49-55
Motioner del 8, #56-64
Motioner del 10, #68-77
Motioner del 11, #78-90
Motioner del 12, #91-99
Motioner del 13, #100-111
Motioner del 14, #112-127
Motioner del 15, #128-140
Motioner del 16, #141-142
Motioner del 17, #143-155
Motioner del 18, #156-161
Motioner del 19, #162-171
Motioner del 20, #172-178
Motioner del 21, #179-188
Motioner del 22, #189
Motioner del 23, #190
Motioner del 24, #191-193
Motioner del 19, #194-200
Motioner del 19, #201-203
Motioner del 27, #204
Motioner del 28, #205
Motioner del 29, #206-208


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)