Motioner till HSB Malmö, 2009

MOTION # 0.

Inledning:

 1. Svar på frågor om VD:ns löneavtal!
 2. HSB Malmö ska aktivt verka för att alla brf:ar skaffar sig en webbplats med forum
 3. Forum för medlemmarna
 4. Forum för valberedarna (obesvarad)
 5. HSB Malmös styrelseforum (obesvarad)
 6. Införande av en fungerande sökfunktion på HSB Malmös webbplats
 7. Redovisning av förbättringar av HSB Malmös webbplats
 8. Ingen särbehandling av medlemmar
 9. Medlems pengar kan utnyttjas mot denne av styrelse, men inte tvärtom
 10. Arkivfunktion för HSB Riksförbund
 11. HSB har inget tolkningsföreträde!
 12. HSB Malmö ska inte åsamka brf:ar skada, så som sker idag!
  En liten historia om hur HSB Malmö för medlemmarna bakom ljuset
 13. HSB Malmö ska inte besvara motioner åt brf-styrelser
Eftersom HSB Malmös styrelse inte svarat mig på;
 • om styrelsen kommer att vilja effektivisera stämman genom att tillsammans med mig resonera om mina motioner, så att motionerna kan reduceras och/eller göras lättare att fatta beslut utifrån
så vill jag föreslå alla med internetuppkoppling att gå till webbsidan http://hotpot.se/forum.

Forum
Där kommer jag att lägga ut kompletterande information om motionerna före stämman.
I detta forum där du gärna får ställa frågor med anledning av motionerna (eller diskutera vad du vill om bostadsrätter och HSB).

Helt öppet för alla!

Tyvärr vill HSB Malmös styrelse inte visa lite öppenhet och skapa ett forum för medlemmarna, att ventilera sina åsikter i, ställa frågor eller ge förslag. Styrelsens till synes bristande förståelse för demokratiska värderingar och medförande ovilja att skapa ett forum för medlemmarna är beklagligt på många sätt, men inte minst genom att medlemmarna därmed t.ex. inte kan diskutera motioner så att de dels blir så bra så möjligt innan de lämnas in och dels så att så många frågor som möjligt undanröjts om respektive motion innan stämman.
Det skulle kunna ge ett betydligt bättre resultat av stämmor. Eller vad säger styrelsen?

Sveriges största sajt om bostadsrätter
Men i väntan på att styrelsen visar öppenhet så går det alldeles utmärkt att använda forumet på min webbplats om bostadsrätter (Sveriges största!).

Jag kan sedan bara hoppas att styrelsen förstår att styrelsen redan i februari 2008 måste dela ut samtliga inkomna motioner så att alla får en ärlig chans att hinna läsa igenom dem.

Om styrelsen inte gör detta... ja, vad kan skälet då vara annat än att styrelsen vill undanhålla medlemmarna från information (helt i strid med HSB:s kod för föreningsstyrning), samt medvetet försöka få så många motioner som möjligt till att avslås av fullmäktige?

MOTION #128 (f.d. #140)

Svar på frågor om VD:ns löneavtal!

Bakgrund:

HSB Malmös styrelse har inte velat redovisa det avtal som Alf Gustavsson tog fram med Lars Danielsson. Varför styrelsen vill dölja detta för medlemmarna kan man undra över, men detta hemlighetsmakeri känns helt oacceptabelt i en medlemsorganisation, utöver att det bryter mot koden för föreningsstyrning (och etiska riktlinjer om det hade funnits sådana)!

Via omvägar har dock följande information kommit mig till del om detta VD-avtal:
 1. 160.000 kr i lön/månad (1.920.000 kr/år) exkl. sociala avgifter.

 2. 102.000 kr/månad i avsättning till kapitalförsäkring (1.224.000 kr/år).

 3.   56.000 kr i pensionsfond per månad (672.000 kr/år)
  Plus ev. övriga pensionsförmåner (tjänstepension, direktpension, efterlevandepension).
  Se årsredovisning: "Pensionsutfästelserna är säkerställda och oantastbara".

 4. x kr för förmån av fri bil (som tidigare).

 5. x kr för städning i hemmet (nytt krav från VD).
Totalt 340.000 kr/månad (om man bara räknar fri bil och städning som 22.000 kr/mån) + sociala avgifter = totalt 420.000 kr (plus ev. tillkommande oredovisade pensionsförmåner).
Alltså en höjning av VD:ns årslön till drygt 5 miljoner kronor (egentligen en hel del mer, beroende på hur man räknar).

Dvs ungefär hälften av medlemsavgiften från alla medlemmar i HSB Malmö går åt bara till VD:ns lön!

OBS!
Notera hur man i årsredovisningen för HSB Malmö försöker dölja VD:ns riktiga lön!


Sedan tillkommer;
 • privat sjukvårdsförsäkring till oredovisat värde, och en
 • fallskärm ("VD är efter uppsägningstidens utgång berättigad till ett avgångsvederlag motsvarande sex månadslöner", utan att det redovisas vad som ingår i "månadslöner").
OBS! HSB Malmös VD = drygt 5 mkr --- HSB Stockholms VD = under 1,6 mkr
De drygt 5 miljoner kronorna till HSB Malmös VD kan jämföras med lönen på 1,3 miljoner kronor till HSB Stockholms VD, som utöver detta endast har en "försumbar" del i förmåner (totalt under 1,6 mkr i lön och övriga förmånsersättningar).

Vad är det som gör att HSB Malmös VD ska ha 3,5 miljoner kronor mer än VD:n för Sveriges största region?


Den som går ut och säger att det är ett förhastat beslut att kicka en VD som beter sig på detta fula sätt har verkligen ett snedvridet sätt att se på vad som är rätt och fel!

Styrelsens tak
Det tak styrelsen satt för höjningen av VD:ns lön var till 3,9 miljoner kronor !!!
Men vad ingick i det tak som styrelsen satt? Bara rena lönekostnader eller inkluderat allt?

Hållhake?
Allt detta gör onekligen att man undrar vilken hållhake VD:n haft på styrelsen.

Fullmäktige skulle luras!
Från den information jag har så var det också avsikten att medvetet försöka lura fullmäktigeledamöterna om VD:ns löneökning, vilket inte precis gör situationen bättre.

Löneökning till över 5 miljoner kronor inget konstigt?
Till media har Alf Gustavsson förklarat sitt avtal med att det inte var något konstigt med avtalet eftersom VD:ns lön revideras årligen och detta var bara vad han gjorde.

De som röstade för att Lars Danielsson skulle få stanna kvar var;
 1. Styrelsesuppleanten.

 2. En av de sex kvarvarande styrelseledamöterna (ännu oredovisat vem detta är).

 3. Arbetstagarrepresentanterna (med stöd av sina suppleanter).
En fördel med vad som inträffat är att alla nu vet att arbetstagarrepresentanterna i styrelsen inte bryr sig om någonting, och att de närmast är att beskriva som en fara för medlemmarna och medlemmarnas bästa. Deras roll måste styras upp, och de måste få klart för sig att de inte ska ha någon makt att förstöra för medlemmarna på olika sätt, t.ex. genom att låta en VD sko sig på medlemmarnas bekostnad på detta synnerligen allvarliga sätt.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska skriftligen (senast i svaret på denna motion) besvara följande frågor;

  1. Exakt hur ser det avtal ut som Alf Gustavsson tecknat med Lars Danielsson?

   Detta avtal ska presenteras för alla medlemmar i sin helhet!

  2. Varför har styrelsen försökt dölja detta avtal in i det längsta?
   Varför har inte detta avtal presenterats för alla medlemmar (bl.a. lagts ut på HSB Malmös webbplats), trots att det var detta som var avgörande för att styrelsens ordförande gick/fick gå?

  3. Det är t.o.m. oklart om det tecknats något avtal med f.d. VD:n.
   Har ett kontrakt tecknats mellan VD och styrelseordförande?

   Om så har skett, hur kan styrelsen ge en person i styrelsen detta mandat? Och varför?

   Exakt hur är den fullmakt formulerad som gav ordföranden full frihet att göra vad han ville utan någon som helst insyn från övriga delar av styrelsen?

  4. Styrelsen påstår att de framfört klagomål både enskilt och i grupp hela tiden på Alf Gustavssons ledarskap. Vad exakt har detta rört för frågor?

   Styrelsen ska redogöra för alla klagomål styrelsen framfört till ordföranden.
   Detta för att veta hur styrelsen tänkt och agerat, vilket är inte minst viktigt inför val av styrelse på årsstämman.

  5. Vad är skälet till att styrelsen inte varit öppen och redogjort för dessa konfliktfrågor till medlemmarna (eller någon annan), varken före eller efter att styrelsens ordförande lämnade?
   Håller alla varandra om ryggen in i det längsta?

  6. Hur länge har detta förhållande pågått att VD:n förhandlat sin lön med sin rotary-broder, styrelseordföranden?

  7. Är detta skälet till att VD:n redan innan lyckats få en så ofattbart och oförtjänt hög lön och höga förmåner ?

  8. Vilka rutiner finns det i styrelsen (om några) när det kan gå till på det här sättet?

  9. Vad är skälet till att styrelsen inte informerat någon, inte ens revisorerna, om vad som pågått, när styrelsen haft sina åsikter om styrelseordförandens dåliga ledarskap så här länge?

  10. Vad är skälet till att styrelsen inte informerade revisorerna ens efter att avtalet mellan VD och styrelseordförande kom till styrelsens kännedom?

  11. Revisorerna fick i stället sin information via media. Tycker styrelsen att det är så det ska gå till?

  12. Hur kan styrelsen låta VD och ordförande förhandla med varandra trots att styrelsen visste om att de var president och vice president i samma Rotary-klubb?

   Varken styrelse eller suppleant har tydligen tyckt att det var något konstigt med detta förfarande, lika lite som att endast en enskild ledamot får full frihet att teckna avtal precis hur han vill utan den övriga styrelsens vetskap.

  13. Har Lars Danielsson något fallskärmsavtal som inte redovisats i HSB Malmös årsredovisning (eller är det "bara" de sex månadslönerna)?

  14. Vilket tak satte styrelsen på VD:ns lön (skriftligt i fullmakt till ordföranden), och exakt vad inkluderades i denna summa?

  15. Vilken advokat är det som fått uppdraget att förhandla med Lars Danielsson?

   Exakt vad ska förhandlas om?
   Hur ser uppdragsbeskrivningen ut?

  16. Hur mycket har VD och styrelseordförande (samt dagens t.f. VD Michael Carlsson) betalat för att ha sin Rotary-klubb i medlemmarnas lokaler?

  17. Hur mycket har VD för Sundsfastigheter i lön och övriga ersättningar/förmåner (specificerat per post)?

  18. Hur mycket har Michael Carlson i egenskap av både t.f. VD för HSB Malmö och VD för Sundsfastigheter i lön?
   Hur mycket i övriga ersättningar/förmåner (specificerat per post)?
   Varför har detta inte redovisats?

  19. Tycker styrelsen att det är rätt mot medlemmarna att de skulle luras att det fanns en ordförande i styrelsen, och att ingen skulle veta att denna ordförande tagits ifrån sin yttrande- och attesträtt, etc.?

  20. Tycker inte styrelsen det hade varit bättre om styrelsen själv gått ut med information till medlemmarna i de olika frågorna i stället för att media i precis varje fråga gått ut med information innan styrelsen (i bästa fall) informerat medlemmarna?

  21. Vad finns det mer för hemligheter som medlemmarna inte fått reda på?

   Eftersom ordföranden här getts förmånen att in blanco agera utan resten av styrelsens inblandning (vilket aldrig är hur en styrelse ska få fungera) så undrar man hur många ledamöter som fått samma möjlighet i hur många andra ärenden, och vilka?

  22. Finns HSB Malmös valberedning kvar, och om så är fallet, varför är det helt tyst från dem?

  23. Varför informerades varken styrelser eller övriga medlemmar om att planeringen för Köpenhamnsresan justerades så att HSB Malmös styrelse skulle börja svara på de frågor som fullmäktige (men inte medlemmarna) hade?

   Tycker styrelsen att det ska fungera på detta sätt?

  24. Hur kommer alla frågor och svar redovisas för alla de som inte kunde, fick eller hade möjlighet att närvara på frågestunden i Köpenhamn (ska det som vanligt vara media som informerar om vad som händer i HSB Malmö)?

   Fortfarande idag den 29 januari när jag skriver detta så inte en enda rättelse har gjorts på HSB Malmös webbplats om vilka förtroendevalda som ingår i styrelsen eller vad de har för positioner, att suppleant inte finns kvar (det informerades inte ens om att suppleant trätt in som ledamot, vilket inte sker med automatik som vissa tror), att arbetstagarrepresentanterna är borta, etc.
   Om medlemmarna får någon information så är det endast den knapphändiga information som kommer från media.


 2. Vilken ledamot i styrelsen röstade för att löneavtalet mellan f.d. VD och f.d. ordförande var ok?
  Medlemmarna ska informeras om vilken ledamot i styrelsen som röstade för att VD:n skulle få stanna kvar.


Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Styrelsen har uppfattningen att frågor om föreningens verksamhet besvaras så långt det är möjligt och lämpligt.
Det är också viktigt att denna information kan nå så många medlemmar som möjligt.
Information om sakfrågorna i motionen har getts vid tidigare tillfällen och kommer också att ges vid stämman.
Styrelsens uppdrag ska samtidigt kunna genomföras och förvaltas ansvarsfullt.


Min kommentar till styrelsens svar:
Problemet är att styrelsens uppfattning inte riktigt överensstämmer med verkligheten, och då måste problemet lösas på något sätt.
Styrelsen vill inte hitta en lösning, och då är det fullmäktigeledamöternas skyldighet i egenskap av representanter för alla HSB Malmös 42.000 medlemmar att se till så att en lösning kommer till stånd.

Vi kan se på de 33 första motioner här att medlemmarna inte får svar på frågor (där styrelsen besvarade 1½ fråga ett antal veckor efter utlovad tid för detta, trots att styrelsen hade flera månader på sig att besvara dessa tämligen enkla frågor). Styrelsen tvingar medlemmarna att skriva motioner om frågor som inte hör hemma som motioner, utan enkelt skulle kunnat besvaras utanför stämman. När sedan frågorna formuleras om som motioner så struntar styrelsen ändå i att svara på frågorna.

Sedan kan vi alla notera att styrelsen inte besvarat en enda fråga som ställts till styrelsen i övriga motioner till stämman.

Avslutningsvis kan vi se att inte ens en enda av de frågor som ställts till styrelsen i denna motion heller har besvarats av styrelsen... alltså för samma motion som styrelsen vågar säga att styrelsen besvarar frågor.

Styrelsen skriver i sitt svar till denna motion;
"Information om sakfrågorna i motionen har getts vid tidigare tillfällen och kommer också att ges vid stämman".
Men det stämmer inte!
Det har till ett fåtal utvalda getts viss selektiv information i en sakfråga i denna motion, men det är inte samma sak som att information getts i alla 22 mycket viktiga sakfrågor i denna motion till alla medlemmar.

Styrelsen har inte besvarat frågorna vilket innebär att frågorna måste ställas på stämman. Det kommer att ta upp helt onödig tid för alla deltagare.

Styrelsens svar har inte det minsta med motionen att göra, och styrelsen har inte heller (så här långt) uppfyllt löftet i sitt svar till motionen om att informera på stämman i dessa frågor, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
128. Svar på frågor om vd:ns löneavtal! Oberoende granskare av vd-lön

Tidigare verkställande direktören Lars Danielsson och ordföranden Alf Gustavsson beviljades inte ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007. Styrelsen uppdrog åt advokatfirman Lindmark Welinder i Lund att utreda konsekvenserna av icke beviljad ansvarsfrihet. En sammanfattning av advokatfirmans arbete jämte styrelsens beslut är utskickat till fullmäktige och ordförandena i bostadsrättsföreningarna och återfinns dessutom på hemsidan.

I detta fall anser styrelsen att informationsplikten är uppfylld.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #128-2

Oberoende granskare om VD-lön

 1. Tillsättning av oberoende granskare för att reda ut alla frågor runt VD:ns lön -
  en förutsättning för styrelsens ansvarsfrihet

  En oberoende granskare tillsätts för att reda ut alla frågor runt VD:ns lön, vilket måste vara en förutsättning för att kunna ge styrelsen ansvarsfrihet.

  Eftersom medlemmarna får så lite (ingen) information i detta ärende och jag misstänker att medlemmarna i bästa fall bara får luddiga svar på ovanstående frågor så återstår bara att tillsätta en oberoende granskare, om inte HSB Malmös rykte ska gå fullständigt i botten. Det får inte finnas några obesvarade frågor.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #129A

Frågor till styrelsen

 1. Varför har nästan inga av de brf:ar där styrelsens ledamöter sitter i styrelsen någon webbplats?

 2. Tycker inte styrelsen att de borde föregå med gott exempel, när nu HSB Malmö försöker få brf:arna inom HSB Malmö att gå över till HSB:s nya system för webbplatser?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #129B

Frågor till styrelsen

 1. Varför har ingen av de brf:ar där styrelsens ledamöter sitter i styrelsen något e-forum?

 2. Tycker inte styrelsen att de borde föregå med gott exempel, när nu HSB Malmö försöker få brf:arna inom HSB Malmö att gå över till HSB:s nya system för webbplatser?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #129 (f.d. #160)

HSB Malmö ska aktivt verka för att alla brf:ar skaffar sig en webbplats med forum

Bakgrund:
Om man går igenom alla förtroendevalda så tycks det som att ett krav för att väljas till något förtroendeuppdrag inom HSB Malmö är att den brf som den nominerade kommer från ej innehar en webbplats. Praktiskt taget ingen förtroendevald kommer idag från en brf med webbplats. Det är skrämmande. De förtroendevalda måste föregå med gott exempel.

Ingen webbplats för styrelseledamöternas föreningar
Det är också ganska märkligt att när nu HSB Malmö under 2008 ansträngt sig för att få föreningarna till att gå över till HSB:s nya system för webbplatser så är det bara 1 eller 2 av styrelseledamöterna som själva har en webbplats värd namnet. Vad ger det för signaler? Borde inte styrelsen själv föregå med gott exempel?

Inget forum i styrelseledamöternas föreningar
Ingen av styrelseledamöterna har heller själva något forum i sina egna föreningar!

Det finns nästan inga aktiva brf-forum. Men ett exempel på hur det ska se ut är forumet i brf Hagalund, där styrelsen svarar på frågor från medlemmarna. Grattis till dessa medlemmar!

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska konstant och aktivt verka på alla sätt som är möjliga för att alla brf:ar inom HSB Malmö ska inneha en webbplats med forum och med meningsfull information för medlemmarna.

 2. HSB Malmös styrelse ska löpande redovisa för alla medlemmar (på HSB Malmös webbplats) hur arbetet med detta fortlöper.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att det är upp till varje brf att delge sina medlemmar information och bestämma på vilket sätt man vill göra detta.
Styrelsen har dock för avsikt att verka för att HSB Malmö ska vara behjälplig i detta arbete.


Min kommentar till styrelsens svar:
Tråkigt att HSB Malmös styrelse inte vill verka för bättre brf:ar och ett bättre rykte för HSB.

Vad blev resultatet?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
129. HSB Malmö ska aktivt verka för att alla bostadsrättsföreningar skaffar sig en webbplats med forum

HSB Malmö kommer att presentera ett digitalt styrelserum under 2009. Detta kommer att kunna användas av bostadsrättsföreningar, vilka är medlemmar i HSB Malmö. Ett led i detta är också att erbjuda bostadsrättsföreningar en egen hemsida.

Däremot är det styrelsens uppfattning att det är upp till varje bostadsrättsförening att delge sina medlemmar information och bestämma på vilket sätt man vill göra detta - över ett digitalt gränssnitt eller inte.

Vidare anstår det valberedningen att presentera kandidater till val. Fullmäktige har sedan att ta ställning till presenterat material genom att antingen begära komplettering, eller känna att information uppnått vad som rimligen kan begäras för att de ska kunna fatta sitt beslut.

Styrelsens uppfattning är att detta inte behöver regleras genom beslut på föreningsstämman.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #129-2
 1. Till informationen om varje nominerad ska följa information från valberedningen om den brf som den nominerade tillhör
  Vid val av förtroendevalda till HSB Malmö ska fullmäktigeledamöterna upplysas för varje nominerad om den brf som personen kommer från har en webbplats med forum för brf:ens medlemmar, och vilken kvalitet det är på den aktuella webbplatsen (dvs hur mycket praktisk information det finns för medlemmarna på denna webbplats).

  Denna fråga är av intresse om medlemmen ingår i brf-styrelsen och därmed har möjlighet att påverka. Om den nominerade är en "vanlig" medlem så är denna information inte så intressant (eftersom medlemmar med dagen system i många föreningar mer eller mindre saknar möjlighet att påverka).

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #130A

Frågor till styrelsen

 1. Vad är det som gör att HSB Malmö är så extremt restriktiva med möjligheten att kommentera artiklar på HSB Malmös webbplats?

  Är HSB Malmö rädda för synpunkter från medlemmarna?

  Är det verkligen rätt att det är tjänstemännen på HSB Malmö som ska styra över vad medlemmarna får kommentera?

 2. Sedan kommentarfunktionen infördes är det endast en handfull artiklar där medlemmarna givits möjlighet att kommentera.
  Är det inte meningen att denna kommentarfunktion ska användas?

 3. Det kommer att ta tid innan medlemmarna lär sig hitta dit och använda sig av kommentarfunktionen till det som skrivs av HSB Malmö, så denna möjlighet måste finnas mer frekvent. Vad kan det finnas för skäl till att det inte går att kommentera allt, eller nästan allt, som HSB Malmö skriver om?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #130 (f.d. #16)

Forum för medlemmarna

Bakgrund:
Att medlemmarna ska ha ett gemensamt forum torde vara en självklarhet i en demokratisk organisation. Så är det emellertid inte inom HSB Malmö. Det fanns ett dylikt forum en gång. Men när det riktades kritik mot styrelsen stängdes detta forum snabbt ner.

Dessutom är det säkert något som skulle vara mer värdefullt än det mesta annat med ett forum där även HSB Malmö svarar på medlemmarnas frågor.

Det skulle kunna bli en riktig succé om det görs på rätt sätt. En kombination av forum, informationskanal, förslagslåda och engagemanghöjande åtgärd.

Frågor till HSB Malmös styrelse:
 1. När kommer HSB Malmö att öppna upp forumet (för medlemmarna) som stängdes ner för några år sedan på HSB Malmös webbplats, dvs när får HSB Malmös medlemmar ett forum att fritt diskutera i (som inte stängs ner av HSB Malmös styrelse om de med "avvikande" åsikt yttrar sig)?

 2. Jag önskar att HSB Malmös styrelse ska se till att föreningens webbplats innehåller ett forum som är öppet för alla medlemmar (där alla åsikter tillåts så länge de följer lagar och ej är kränkande). Forum får ej stängas ner med som skäl av ev. missbruk.
  Vad har HSB Malmös styrelse att invända mot detta?

 3. Vad är anledningen till att detta forum inte öppnats upp för flera år sedan?
 4. Vad tror HSB Malmös styrelse skälet är till att det i princip inte finns någon brf inom HSB Malmö med ett aktivt forum?

  Vill inte HSB Malmö försöka påverka brf:arna att skaffa sig ett forum?
Not.
F.d. VD skriver;
"Det demokratiska arbetssättet skall vara styrande i en bostadsrättsförening.".
Men om demokrati inte råder inom HSB-organisationen där HSB bara vill ha en envägskommunikation och inte vill låta medlemmarna komma till tals på något sätt, hur ska HSB kunna begära att brf:arna ska vara mer demokratiska än HSB-organisationen?


Svar från HSB Malmös styrelse den 16/10 2007 på ovanstående frågor:
"Dessa båda frågor, a och b, hänger samman med de förbättringar vi gör med vår hemsida och att organisationen har personella resurser att administrera detsamma".
Min kommentar till styrelsens märkliga svar:
Vilken fråga var detta svar på? Mina frågor hänger inte ett dugg ihop med de förbättringar av HSB Malmös webbplats som HSB Malmö refererat till under snart ett år, utan att det har hänt ett dugg. Ett extremt undvikande svar (som alltid) = inget svar !
 • Det krävs endast minimalt med personella resurser för administrera ett forum.
  Det är bara ett löjligt svepskäl för att inte ge medlemmarna en chans att i demokratisk ordning göra sig hörda. HSB Malmö får bara se till att det finns vad som behövs för att administrera forumet, så är det inte mer med det.
 • Standardsvaret på frågor om att HSB Malmös webbplats är under utveckling blir bara löjligare för varje gång.
Not.
HSB lägger 3 miljoner kronor (via designbyrån Oktavilla) under 2007 på att förbättra sin webbplats. Vad som går att uttolka från media så rör det sig bara om HSB Stockholms (eller HSB Riksförbunds?) webbplats.
"Oktavillas jobb blir nu att göra om designen på webben samt att koppla ihop den med HSB:s nya verktyg som just nu håller på att tas fram" (Ann Panzar, projektledare på HSB).

Jag yrkar att stämman beslutar att:
 1. HSB Malmös styrelse ska omedelbart öppna upp forumet för medlemmarna

 2. HSB Malmös styrelse ska se till att föreningens webbplats alltid innehåller ett forum som är öppet för alla medlemmar, där alla åsikter tillåts så länge de följer lagar och ej är kränkande personangrepp på enskilda medlemmar.

 3. Forum får ej stängas ner med som skäl av ev. "missbruk".

 4. HSB Malmös styrelse ska arbeta för att det blir ett aktivt forum - genom konstant information om detta forum till medlemmarna och genom att HSB Malmö svarar på frågor från medlemmarna i detta forum -, och löpande på HSB Malmös webbplats redovisar hur processen med detta fortlöper.
Jag vet att forum saknas även i nästan alla av HSB Malmös brf:ar, men jag hoppas att fullmäktige inte pga detta avstyrker denna enligt mig synnerligen utmärkta motion!


Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att undersöka möjligheten att på nytt ha ett forum för medlemmarna på HSB Malmös hemsida.


Min kommentar till styrelsens svar:
Det finns inget att undersöka.

Av vilka konkreta skäl vill HSB Malmös styrelse inte ha ett forum för medlemmarna (inte bara en kommentarfunktion till artiklar där HSB Malmö egenmäktigt styr vad som får kommenteras)?

Vad blev resultatet av styrelsens undersökning?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
130. Forum för medlemmarna

HSB Malmö tillämpar redan idag en form av forum genom att det är möjligt att kommenterar olika artiklar.

Frågan om ett öppet forum ser inte styrelsen nödvändigtvis som en fråga som ska beslutas av fullmäktige. Det måste vara den operativa ledningens uppgift att avgöra när och hur ett sådant ska lanseras.

Redan idag går det att ställa frågor till ordföranden över nätet. Något som utnyttjas av endast ett fåtal.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #131 (f.d. #17)

Forum för valberedarna

Bakgrund:
Alla forum som öppnats upp av HSB Malmös styrelse har snabbt stängts ner igen så fort någon liten kritisk röst gjort sig hörd,
men ett forum som aldrig ens startats är för valberedarna.
Jag har begärt detta, men inte lyckats få något vettigt/konkret svar. Mest bara den ständigt återupprepade frasen om att HSB Malmös webbplats är under utveckling.
Därför står tydligen hela verksamheten inom HSB stilla innan detta arbete påbörjats.

Frågor till HSB Malmös styrelse:
 1. Varför har inte valberedarna fått ett forum på webben (styrelsenätet) att diskutera i?
  Trots flera påminnelser från mig under ett antal år om denna fråga så har jag inte lyckats få något konkret svar!

 2. När kommer HSB Malmö att se till så att detta sker?
Not.
F.d. VD skriver;
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för hur vi vill att valberedningen ska fungera".
Tycker HSB Malmö att HSB Malmö underlättar för valberedningarna när HSB Malmö inte ens kan bistå med ett gemensamt forum för valberedarna?


INGET SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE PÅ DESSA FRÅGOR !!!
Tydligen var detta en väldigt känslig fråga för HSB Malmös styrelse.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Valberedarna ska omedelbart få ett forum på HSB Malmös webbplats att diskutera i.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att brf:ars valberedningar och deras arbete inte har behov av ett särskilt forum på HSB Malmös hemsida. Idéer, tips m.m. kan med fördel istället publiceras på ett forum som är öppet för alla. Den del av valberedningarnas arbete som är känsligt publiceras inte på forum av denna typ.


Min kommentar till styrelsens svar:
Att det är ett forum för valberedare innebär inte att åtkomsten begränsas till valberedare, bara att det enda som ska diskuteras i detta forum är det som hör till valberedningens arbete.

Fråga till styrelsen:
OK, men var är då detta forum som är öppet för alla?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
131. Forum för valberedarna, Utökat samarbete mellan valberedare - Extremt viktig motion!!!

Valberedningarna i respektive bostadsrättsförening får där begära ett forum inom ramen för verksamheten. Då det gäller HSB Malmös valberedning väljer den själv arbetssätt utifrån den instruktion som överenskommits.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #131-2

Utökat samarbete mellan valberedare - Extremt viktig motion !!!

 1. HSB Malmös styrelse ska aktivt verka på olika sätt för att samarbetet mellan alla HSB Malmös valberedare utökas avsevärt.

 2. HSB Malmös styrelse ska redogöra på HSB Malmös webbplats hur denna process med att förbättra samarbetet fortlöper.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #132 (f.d. #18)

HSB Malmös styrelseforum

Bakgrund:
Även HSB Malmös styrelseforum stängdes ner av HSB Malmös styrelse. Lika lite som att "vanliga" medlemmar har rätt att vara kritiska inom HSB så får någon styrelseledamot uttala sig det minsta kritiskt om HSB-organisationen.

Frågor till HSB Malmös styrelse:
 1. Vad är skälet till att även HSB Malmös styrelseforum stängts ner (för länge sedan)?

 2. Exakt när kommer detta forum att öppnas upp igen?
INGET SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE PÅ DESSA FRÅGOR !!!
Forumfrågor är helt uppenbart mycket känsliga frågor för HSB Malmös styrelse.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelseforum ska öppnas upp igen med omedelbar verkan!
 2. HSB Malmös styrelse ska arbeta för att styrelseforumet blir ett aktivt forum

  Resultatet av styrelsens arbete för att uppnå ett aktivt styrelseforum redovisas för alla på HSB Malmös webbplats.
 3. Det ligger inom HSB Malmös styrelses ansvarsområde att arbeta för aktiva forum inom HSB Malmö.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att brf:ars styrelser och deras arbete inte har behov av ett särskilt forum på HSB Malmös hemsida. Idéer, tips m.m. kan med fördel istället publiceras på ett forum som är öppet för alla. Den del av styrelsernas arbete som är känsligt publiceras inte på forum av denna typ.


Min kommentar till styrelsens svar:
Styrelsens svar är kopia av styrelsens svar till motionen om forum för valberedarna.

Fråga till styrelsen:
OK, men var är då detta forum som är öppet för alla?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
132. HSB Malmös styrelseforum

HSB Malmö tillämpar redan idag ett forum genom att det är möjligt att kommenterar olika artiklar.

Frågan om ett öppet forum ser inte styrelsen nödvändigtvis som en fråga som ska beslutas av fullmäktige. Det måste vara den operativa ledningens uppgift att avgöra när och hur ett sådant ska lanseras.

Redan idag går det att ställa frågor till ordföranden över nätet. Något som utnyttjas av endast ett fåtal.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #133 (f.d. #154, hör ihop med fg motion)

Införande av en fungerande sökfunktion på HSB Malmös webbplats

De som har använt sig av sökfunktionen på HSB:s webbplats vet att denna sökfunktion under vissa omständigheter inte fungerar alls, och i bästa fall fungerar den ytterst dåligt.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse får i uppdrag att se till så att det webbsystem som HSB Malmö ska få innehåller en sökfunktion som fungerar på ett bra och lättanvänt sätt (ska vara självförklarande), och man ska kunna söka inom enbart HSB Malmö.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Se Motion om "#153 Redovisning av förbättringar av HSB Malmös webbplats?".
Motivering: Se Motion om "#153 Redovisning av förbättringar av HSB Malmös webbplats?".


Min kommentar till styrelsens svar:
I styrelsens svar till ovan refererade motion står det;
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att HSB Malmös hemsida ska vara ett levande kommunikationsmedium för medlemmarna, och att arbetet med att vidareutveckla hemsidan ska pågå kontinuerligt.
Synpunkter och idéer tas tacksamt emot.


Styrelsen ger tyvärr ett meningslöst svar på denna motion.

Styrelsens svar har inget med motionens yrkande att göra, varför styrelsens svar ej är applicerbart Stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
133. Införande av en fungerande sökfunktion på HSB Malmös webbplats

HSB Malmös webbsida administreras genom HSB Riksförbund. En ny hemsida kommer att lanseras. De funktioner motionären önskar ser styrelsen inte nödvändigtvis behöver beslutas på föreningsstämman.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #134A

Fråga till styrelsen

 1. HSB Malmös webbplats är i stort behov av att förbättras rent informationsmässigt. Vilka konkreta förbättringar avser styrelsen låta göra så att den information som läggs ut blir intressantare, värdefullare och bättre på alla sätt?

  Dvs vilken information (dvs om vad?) kommer webbplatsen att kompletteras med?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #134 (f.d. #153)

Redovisning av förbättringar av HSB Malmös webbplats

HSB Malmö har i samband med frågor till HSB Malmö under i princip hela 2007 undvikit konkreta svar med som referens till att HSB Malmös webbplats skulle förbättras informationsmässigt. Vi har inte sett en enda liten förändring under de senaste åren.
HSB Malmös webbplats är närmast att beskriva som en katastrof (nästan lika beklämmande dålig som HSB Riksförbunds webbplats). År 2008 skedde ett lyft avseende strukturen, men fortfarande är själva informationen beklämmande dålig.

Det sägs att systemet (Polopoly) är föråldrat, men det är ingen ursäkt för att inte lägga ut information. Systemet fungerar alldeles utmärkt för detta, även om jag vet att systemet inte är bra på många andra sätt.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska redovisa i detalj exakt vilka förbättringar som är tänkta att göra av HSB Malmös webbplats informationsmässigt (alltså inte layoutmässigt, eftersom det naturligtvis inte är detta som har prioritet).

  Efter ett år av ursäkter för att medlemmarna inte får någon information med hänvisning till ett "föråldrat" webbsystem, så får man förutsätta att det sedan länge finns en färdig strategi för hur ett nytt system ska se ut och fungera (bortsett från att man kanske inte vet vilket detta system kommer att bli).
  Styrelsen kan alltså omöjligen svara här att det är under utredning.


 2. Denna information läggs ut (löpande) på HSB Malmös webbplats (utöver i svaret på denna motion).

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att HSB Malmös hemsida ska vara ett levande kommunikationsmedium för medlemmarna, och att arbetet med att vidareutveckla hemsidan ska pågå kontinuerligt.
Synpunkter och idéer tas tacksamt emot.


Min kommentar till styrelsens svar:
Styrelsen ger tyvärr ett meningslöst svar på denna motion.

Enligt den information jag har kommer HSB Malmös webbplats att bytas ut, precis som alla andra HSB-regioners, den 31 augusti 2008.
Fråga till styrelsen:
Varför informerade HSB Malmö inte om detta?

När sedan fördröjning av detta skedde till 2009 (okänt när) så var det tomt med information om detta på HSB Malmös webbplats (och är så fortfarande, i skrivandes stund).
Varför?

Styrelsens svar har inget med motionens yrkanden att göra, varför styrelsens svar ej är applicerbart. Stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
134. Redovisning av förbättringar av HSB Malmös webbplats, Förbättring informationsmässigt av HSB Malmös webbplats, Högre kvalitet på elektroniska formulär

HSB Malmös webbsida administreras genom HSB Riksförbund. En ny hemsida kommer att lanseras. De funktioner motionären önskar ser styrelsen inte nödvändigtvis behöver beslutas på föreningsstämman.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #134-2

Förbättring informationsmässigt av HSB Malmös webbplats

 1. HSB Malmös styrelse ges i uppdrag att förbättra HSB Malmös webbplats informationsmässigt (inte bara att det görs lättare att hitta befintlig information, utan även att informationen kompletteras, utökas och görs bättre på alla sätt).

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #134-3

Högre kvalitet på elektroniska formulär

 1. De elektroniska formulär som läggs ut på HSB Malmös webbplats ska vara av hög kvalitet, anpassad även för vana datoranvändare (med lite högre krav), och kunna användas frekvent för olika ändamål.

 2. HSB Malmös styrelse får i uppdrag att se till att så sker.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #135 (f.d. #163)

Ingen särbehandling av medlemmar

Bakgrund:

Alla ska behandlas lika
Det står i lagen att alla medlemmar ska behandlas lika. Man kan säga att det är den mest grundläggande lagparagraf som finns för bostadsrättshavare. Men som vi tyvärr alltför ofta kan konstatera så levs detta inte upp till.

Många exempel där HSB Malmös styrelse särbehandlar medlemmar
HSB Malmös styrelse är bara ett av många exempel på en styrelse som enligt min bestämda mening behöver anpassa sig efter lagen i detta avseende. Det finns många exempel på särbehandling från HSB Malmös styrelse (inte bara i hur HSB Malmös styrelse behandlar "vanliga" medlemmar jämfört med styrelseledamöter).

Ett av en strid ström med exempel på särbehandling från HSB Malmös styrelse är att när jag ber om utdrag från styrelseprotokoll så får jag det inte. Däremot är det tydligen inga som helst problem om vem som helst annars begär detta.

Naturligtvis kommer HSB Malmös styrelse att förneka detta (oavsett hur många konkreta exempel någon presenterar på styrelsens särbehandling). Men faktum kvarstår, oavsett hur mycket styrelsen försöker bortförklara allt med att det är en tolkningsfråga, etc.

Ett sätt att tydliggöra denna lag om likabehandling, så att den kanske följs lite bättre, är att komplettera stadgarna med vad lagen säger.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Medlemmar får ej särbehandlas/diskrimineras.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Anse besvarad.
Motivering: Styrelsen har uppfattningen att alla medlemmar ska behandlas lika.


Min kommentar till styrelsens svar:
Det är kanske inte alla medlemmars uppfattning?

Detta uttalande om att styrelsen tycker att alla ska behandlas lika är ganska ointressant när så ändå inte sker. Alltså måste något hända för att styrelsen ska följa sin påstådda åsikt.

Fråga till styrelsen:
Även om detta skulle vara enligt allas uppfattning (vilket det naturligtvis, som alla begriper, inte är), varför skulle det hindra att formuleringen läggs in i stadgarna?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
135. Ingen särbehandling av medlemmar

Motionären yrkar att medlemmarna inte får särbehandlas/diskrimineras. Lagen om ekonomiska föreningar i kap 6:13 säger att: ”Styrelsen eller annan ställföreträdare för föreningen får inte företa en rättshandling eller annan åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem”.

Styrelsen kan inte se att motionärens fråga behöver omfattas av beslut på föreningsstämman.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #136 (f.d. #165)

Medlems pengar kan utnyttjas mot denne av styrelse, men inte tvärtom

Bakgrund:

Som det är idag kan en styrelse utnyttja medlemmarnas egna pengar mot medlemmarna.
Alltså inte bara HSB Malmös styrelse (som vi nu tyvärr sett flera exempel på), utan varje styrelse i en bostadsrättsförening.

En styrelse kan alltså använda medlemmarnas pengar i princip obegränsat för att anlita advokater, juridiska experter och vad de vill mot en medlem. Men om en medlem vill kräva att lagar och stadgar följs av styrelsen så får medlemmen eller medlemmarna själv lägga ner tid och pengar på detta. Hur logiskt är detta?

Så långt från kooperationens grundtankar som man kan komma!
Detta förhållande är naturligtvis fullständigt ohållbart eftersom det skapar en orimlig och extremt odemokratisk situation där det blir nästintill omöjligt att uppnå demokrati och rättvisa.

Ändring måste till!
Det måste vara en självklarhet för alla och envar att en styrelse inte ska ha rättigheten att använda medlemmens pengar mot en medlem, om inte en medlem har motsvarande möjlighet mot styrelsen. Den som inte förstår detta har verkligen inget i en styrelse att göra.

Hur kommer HSB Malmös styrelse & fullmäktigeledamöterna att reagera på denna motion?
Med tanke på att nästan alla fullmäktigeledamöter också är styrelseledamöter så kommer det verkligen att bli intressant att se hur reaktionen blir på denna motion.
Vilka argument kommer att framföras mot denna motion?
Ja, ett argument som kommer att komma som ett brev på posten är;
 • "Om en medlem missköter sig så måste vi som styrelse kunna använda föreningens pengar mot denne medlem!"
Ja, visst är det så. Men det är inte vad denna motion handlar om. Jag skulle kunna skriva många, många sidor om detta, men jag vill gärna att alla använder sin tankeförmåga själv, så att jag inte behöver förklara varje liten självklarhet!

Jag skulle heller inte bli särskilt förvånad om någon till och med skulle säga:
 • "Styrelsen är vald av medlemmarna och då måste man ha förtroende för denna styrelse".
En sådan allmängiltig kommentar förtjänar inte ens ett svar. Det bara visar på en okunnighet om hur det fungerar i en brf. Om man inte kan komma på några sakliga och konkreta argument så är det kanske bättre att hålla tyst, enligt min mening.

Kritiskt viktig motion
Denna motion är om inte den allra viktigaste demokratiska förbättring som kan göras, så definitivt en av de allra viktigaste. Det skulle vara ett stort steg bakåt i utvecklingen om stämman avslår denna motion!

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Förslag tas fram för att lösa problemet med att styrelser på ett otillbörligt sätt kan använda medlemmens pengar mot medlemmen
  Ett utskott tillsätts för att snarast utarbeta ett förslag för att lösa problemet med att rättvisa och demokrati i brf:ar hindras av systemet som det ser ut idag, där styrelser kan använda medlemmens pengar mot honom själv.

 2. Om en styrelse kan använda medlemmarnas pengar mot en medlem så ska medlemmen kunna göra motsvarande mot en styrelse
  Om en styrelse kan använda föreningens pengar mot en medlem så får det inte råda något tvivel om att en medlem kan göra detta på motsvarande sätt i olika situationer där styrelsen inte följer regelverket.

 3. Resultatet av denna utredning ska presenteras på en extrastämma inom 6 månader.

  Beslut tas då för hur en rekommendation ska formuleras till alla medlemmar om hur brf:ens stadgar ska ändras så att en enskild medlem har samma rättigheter och möjligheter i en tvist mot styrelsen, som styrelsen har mot den enskilde medlemmen.

 4. Resultatet presenteras därefter omedelbart på HSB Malmös webbplats och skickas ut till alla medlemmar i ett direktutskick.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Bara för att en enskild medlem har betalt in medlemsavgift till en förening så blir inte föreningens kapital de facto medlemmens kapital, utan föreningens kapital ägs av kollektivet medlemmar, som vanligtvis också har utsett en styrelse att förvalta föreningens kapital.


Min kommentar till styrelsens svar:
Föreningens kapital = medlemmens kapital!

Medlemmarna har utsett en styrelse att förvalta föreningens kapital, men inte för att använda deras pengar mot dem.

Styrelsens svar har inte det minsta med motionen att göra.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
136. Medlems pengar kan utnyttjas mot denne av styrelse, men inte tvärtom, Klander av stämma

Om en enskild medlem vill klandra eller inleda en tvist mot HSB-föreningen, eller sin egen bostadsrättsförening, måste sådan medlem vara införstådd med att eventuella kostnader kan falla på medlemmen själv.

Styrelsen kan inte se att denna fråga ska avgöras genom beslut på föreningsstämma eller omfattas av stadgeändring.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #136-2

Klander av stämma

 1. Det ska vara möjligt att klandra en stämma i HSB Malmö utan att riskera mer än maximalt ansökningsavgiften till domstolen
  Det ska vara möjligt för en medlem i en brf att klandra en stämma som denne anser ha gått felaktigt till, utan att behöva riskera mer än ansökningsavgiften till Tingsrätten.

  En positiv effekt av detta blir att stämmorna garanterat kommer att genomföras på ett mer korrekt sätt i framtiden.

 2. Detta läggs snarast till i stadgarna.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #137 (f.d. #166)

Arkivfunktion för HSB Riksförbunds webbinformation

Bakgrund:

HSB Riksförbund saknar historik
Den information HSB Riksförbund har på sin webbplats i nyhetskolumnen täcker bara 4-5 steg bakåt, sedan försvinner informationen för gott. HSB Riksförbund har inte som alla andra föreningar en arkivfunktion där medlemmarna kan gå tillbaka och läsa tidigare information. Man kan verkligen fråga sig vad skälet till detta kan vara, men det är helt uppenbart att det är medvetet eftersom de valt att avvika från övriga med samma system.

HSB Riksförbunds webbplats i stort behov av förbättringar
I och för sig så händer det nästan aldrig någonting på HSB Riksförbunds webbplats. De har uppenbarligen ingen som löpande lägger ut information där. HSB Riksförbunds webbplats skulle enkelt kunna vinna pris som Sveriges tråkigaste webbplats med den mest ointressanta informationen (förutom att den ofta är felaktig).

Uppenbarligen är det ingen som bryr sig, varken mottagare eller givare av information.
Men om HSB Riksförbund någon dag kanske börjar presentera information av något värde så kanske intresset så sakteliga skulle börja öka?

Jag vet redan att svaret från styrelsen på denna motion kommer att bli det svar jag fått höra så många gånger på de mest varierande frågor, nämligen att webbplatsen är "under construction". Men det saknar betydelse för denna motion!

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse och ombuden till HSB Riksförbund ska aktivt försöka påverka HSB Riksförbund att på sin webbplats;
  • lägga ut mer, bättre och oftare uppdaterad information,

  • lägga ut löpande (och mycket) information om vad som händer i de olika regionerna (positivt som negativt),

  • ha en arkivfunktion (så att man kan se alla tidigare nyheter minst 5 år tillbaka) precis som alla regionföreningar har.

  För alla tre ovanstående punkter gäller detta oavsett webbsystem som används, och oavsett vilka förändringar som är på gång.

 2. Redovisning om hur detta arbete fortlöper läggs ut på HSB Malmös webbplats fram till dess att det genomförts av HSB Riksförbund.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att via formella såväl som informella kontakter med HSB Riksförbund verka för att dess hemsida vidareutvecklas.


Min kommentar till styrelsens svar:

Frågor till styrelsen:
Så styrelsen rekommenderar med andra ord stämman att bifalla min motion, även om styrelsen inte vill skriva detta i klartext?

En redogörelse önskas från HSB Malmös styrelse hur styrelsen gjort detta efter årsstämman 2008.

Vad blev resultatet och exakt vilka formella och informella kontakter med HSB Riksförbund har HSB Malmös styrelse tagit i denna fråga efter årsstämman 2008?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
137. Arkivfunktion för HSB Riksförbunds webbinformation, Möjlighet att kommentera det HSB Riksförbund skriver

HSB Riksförbunds hemsida är ingen HSB Malmö fråga, mer än att det är styrelsens avsikt att via formella såväl som informella kontakter med HSB

Riksförbund verka för att dess hemsida vidareutvecklas.

En ny hemsida kommer att lanseras under 2009.

Styrelsens uppfattning är att denna fråga inte kan beslutas av föreningsstämman.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #137-2.

Möjlighet att kommentera det HSB Riksförbund skriver

 1. HSB Malmös styrelse och ombuden till HSB Riksförbund ska aktivt försöka påverka HSB Riksförbund att ha en möjlighet att kommentera det som HSB Riksförbund skriver på HSB Riksförbunds webbplats (dvs en kommentarfunktion som HSB Malmö har, även om den inte används).

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #138 (f.d. #164)

HSB har inget tolkningsföreträde!

Bakgrund:
HSB har egenmäktigt tagit sig rätten att ha tolkningsföreträde i allt som står i alla stadgar (regionföreningens såväl som normalstadgarna) och lagar.

Luddigt regelverk - Felaktiga tolkningar från HSB
Verkligheten är att HSB inte alls har något tolkningsföreträde. Bara i HSB Malmös svar på de motioner jag skrivit i min brf kan man se hur allvarligt felaktiga tolkningar HSB Malmö gör.
Det är en sak att ha ett luddigt regelverk som lämnar öppet för i princip hur många tolkningar som helst (vilket inte alls är nödvändigt, oavsett vad HSB vill hävda om detta), men det är ännu värre att göra så uppenbart felaktiga tolkningar som HSB kan göra emellanåt.

HSB gör den tolkning som passar HSB bäst för dagen
Det hela blir inte bättre av att HSB gör den tolkning som passar HSB bäst för dagen. T.ex. vad gäller avseende vad som på stämman kan ändras eller ej i dagordningen. Vill HSB Malmö att medelmamrna ska kunna ändra dagordningen, ja då gäller detta regelverk. Vill HSB Malmö att medlemmarna inte ska kunna ändra dagordningen, ja då gäller detta regelverk i stället.

Skälet till varför HSB:s tolkningar är så fel
Många tror att bara för att HSB säger något så är det så det är. Detta har gjort att HSB (inte bara HSB Malmö) inte ens anstränger sig i att ge så korrekta svar som möjligt. Jag har i alla år irriterat mig på de undermåliga, och tidvis allvarligt felaktiga, svar som inte minst HSB Riksförbund lämnar i medlemstidningen.

Den odemokratiska miljön skapar dåliga förutsättningar
Det värsta är att sanningen aldrig kommer fram. HSB Riksförbund kan skriva precis vilka galenskaper som helst utan att någon reagerar. Nu senast helt felaktiga regler som gäller när en brf antar en sökande som medlem. HSB Riksförbund är naturligtvis också noga med att se till så att ingen ska ges möjlighet att korrigera deras felaktigheter. Ingen ska kunna bemöta riksförbundets felaktigheter. Därav att HSB Riksförbund t.ex. saknar forum och online läsarkommentarer.

Lösningen på problemet
För att i mesta möjliga mån få bort luddiga, tvetydiga stadgar och för att få betydligt bättre kompletteringar till lagen så tror jag det första och viktigaste steget är att klart och tydligt föra in i stadgarna att HSB inte har tolkningsföreträde. Det är bara vad som gäller idag, men genom att detta, oavsett hur självklart det kan tyckas för mig och en del andra, finns på pränt i stadgarna (i kombination med andra åtgärder) så kan det börja gå i rätt riktning.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Det fastställs att HSB ej har tolkningsföreträde av lagar/stadgar
  För att försöka styra bort så många som möjligt av de meningslösa luddiga stadgar som finns idag i brf:arna så föreslår jag att det fastställs en gång för alla att HSB ej har tolkningsföreträde på något sätt.

 2. Detta förs snarast (inom 6 månader) in i stadgarna för HSB Malmö.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att HSB Malmö inte besitter något ”tolkningsföreträde” enligt någon lag eller något annat regelverk.


Min kommentar till styrelsens svar:
Utmärkt!
Men när styrelsen nu instämmer med min motion varför vill styrelsen ändå inte rekommendera stämman att bifalla motionen?

Är det för att styrelsen enkelt ska kunna ändra sin inställning senare?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
138. HSB har inget tolkningsföreträde!

Det är styrelsens uppfattning att HSB Malmö inte har något ”tolkningsföreträde” enligt någon lag eller något annat regelverk.

Styrelsens uppfattning är att denna fråga inte behöver beslutas av föreningsstämman eller påkalla ändring av nuvarande stadgar i HSB Malmö.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #139A

Fråga till styrelsen

 1. Tycker styrelsen att det ska höra till HSB Malmös uppgifter att skydda en dålig brf-styrelse så att det försvårar för medlemmarna att upptäcka hur illa brf:en sköts?

  Eller ska HSB-ledamoten, på alla sätt som är möjliga, verka för att medlemmarna blir informerade om oegentligheter och fel som styrelsen begår så att medlemmarna ges en chans att kunna vidtaga åtgärder innan det är för sent?


Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #139B

Fråga till styrelsen

 1. Hur motiverar HSB Malmös styrelse att HSB Malmö skyddar styrelsen i min brf oavsett hur galet denna styrelse beter sig?

  Tacksam för ett svar som inte innehåller en irrelevant text om att HSB Malmö inte anser att HSB skyddat styrelsen i min brf. Nedanstående exempel visar tydligt på detta, och så gör även alla motioner jag skrivit till min egen brf till 2009.

  Säger HSB Malmös styrelse att HSB Malmö inte skyddar styrelsen i min brf så kan jag till nästa årsstämma för HSB Malmö lämna in alla motioner från min brf för att ytterliggare visa bortom allt tvivel att så visst är fallet.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #139C

Frågor till styrelsen

 1. Om en HSB-ledamot misstänker lagbrott/oegentligheter i styrelsen, är det HSB Malmös åsikt att det enda HSB-ledamoten då behöver göra är att påtala detta för revisorn, och sedan har HSB-ledamoten fullgjort sina förpliktelser såväl juridiskt som etiskt/moraliskt?

 2. Anser HSB Malmös styrelse att HSB-ledamoten i övrigt inte har någon skyldighet att se till så att medlemmarna blir varse om detta?

 3. Om en HSB-ledamot upptäcker upptäcker t.ex. att styrelsen inte genomför stämmobeslut, hur menar HSB Malmö att HSB-ledamoten ska hantera detta?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #139D

Frågor till styrelsen

 1. Om en HSB-ledamot upptäcker upptäcker allvarligare brister i styrelsens arbete, som kanske inte är rena oegentligheter/lagbrott, hur menar HSB Malmö att HSB-ledamoten ska hantera detta om styrelsen inte vill göra något åt dessa allvarligare brister?

 2. Anser HSB Malmös styrelse att HSB-ledamoten i övrigt inte har någon skyldighet att se till så att medlemmarna blir varse om detta?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #139 (f.d. #34)

HSB Malmö ska inte åsamka brf:ar skada, så som idag!
En liten historia om hur HSB Malmö lurar medlemmarna

Bakgrund:

I min egen brf så sitter det en styrelse som tyvärr lämnar en hel del övrigt att önska. De gör i princip inte en enda sak rätt (av det lilla som de rent faktiskt presterar). Om det finns en lag som går att bryta mot så verkar de anstränga sig för att göra detta på ett eller annat sätt.

Dessutom;
 1. Denna styrelse höjer själv sina egna arvoden,
 2. ordföranden skaffar sig förmåner som t.ex. gör att telefonkostnaderna ökar med 500% eller mer och en mängd andra oredovisade o/e oförklarade förmåner,
 3. de följer inte lagen t.ex. genom att de inte bryr sig om att följa stämmans beslut,
 4. felaktiga kallelser,
 5. ger inte tillgång till stämmoprotokoll i lagstadgad tid (vittne: HSB-ledamoten Bengt Skånhamre),
 6. de ljuger öppet för stämman om saker som t.o.m. lätt kan bevisas som lögner,
 7. de vägrar svara på skrivelser från medlemmarna,
 8. de brister helt enkelt i kompetens för mycket och vet inte ens vad som krävs för en fullmakt,
 9. etc., etc. i nästan all oändlighet.
Allt finns dokumenterat med detaljerad bevisföring för det mesta av detta. Jag skulle enkelt kunna skriva en hel bok bara om de galenskaper denna styrelse gjort, så det är naturligtvis helt omöjligt att gå in närmare på allt detta här.

Styrelsen gör inte bara fel genom ren okunnighet
Observera alltså att det här inte är frågan om en styrelse som bara gör fel genom okunnighet. Alla kan vi göra fel, så det är inte det jag anmärker på , utan det handlar om en maktfullkomlig styrelse som medvetet bryter mot regelverk, som medvetet inte svarar på skrivelser, som medvetet inte vill att någon som kan något i sakfrågor ska hjälpa dem, som inte drar sig för lögner i något läge, som medvetet försöker stoppa all insyn, etc.

Allt detta händer under HSB Malmös beskyddande vingar!

HSB Malmö håller tyst! - De få med insyn avslöjar inget!
Jag är fullt ut medveten om styrelsens kraftigt bristande kompetens, eftersom jag har lite kunskap och erfarenhet inom området. Naturligtvis är HSB Malmö precis lika införstådd med detta som jag är, även om det aldrig kommer att inträffa att någon på HSB Malmö rakryggat vågar ställa sig upp och säga detta. Systemet är tyvärr uppbyggt på detta sätt, vilket gör att medlemmarna lever farligt när de få med insyn tiger som muren i alla lägen. Mycket farligt!

Nu över till det stora problemet här

På varje stämma som hålls i min förening så backas den dåliga styrelsen upp av HSB Malmö på alla sätt. HSB Malmö håller hela tiden denna farliga styrelse om ryggen.
Styrelsen i min brf klarar inte ens av att själv besvara de enklaste motioner utan anlitar HSB Malmö för att svara på alla motioner från bostadsrättsföreningens medlemmar.
 1. För 44.400 kr besvarar HSB Malmö motioner åt styrelsen
  För dyra pengar, senast fyrtiofyratusenfyrahundra kr - 44.400 kr (!!!) -, skriver HSB Malmö - i all hemlighet -, svar på medlemmarnas enkla motioner åt styrelsen i min brf!

  Det är alltså ingen utredning i sakfrågor som HSB Malmö får dessa pengar för!
  Det är enbart "skyddspengar" för styrelsen.

  Okunniga och oriktiga svar från HSB Malmö
  HSB Malmös chefsjurist Stellan Håkansson svarar på medlemmarnas motioner.
  Det ena svaret efter det andra är ganska långt ifrån sanningen. Han bara utnyttjar medlemmarnas okunskap, och kan därför svara på ett okunnigt och oriktigt sätt utan att medlemmarna reagerar. Han trixar och vänder på formuleringar, och gör allt för att försöka vända varje motion till att den inte är bra (på styrelsens uppdrag).

  Allt detta gör HSB Malmö i tron att det aldrig ska avslöjas hur det egentligen gått till.
  Därför är det särskilt viktigt att jag här redovisar sanningen.

 2. Enda mål att alla motioner ska avslås oavsett vad de handlar om
  HSB Malmös uppgift av styrelsen är att med alla medel få medlemmarna till att avslå samtliga motioner, oavsett hur värdefulla och bra motionerna är. Motionerna ligger ute på min webbplats med HSB Malmös svar så alla kan se hur HSB Malmö beter sig.

  T.o.m. styrelsens mötesordförande förvånad över hur motionerna hanterades
  På årsstämman 2007 i min brf var det var till och med så att den advokat styrelsen i hemlighet anlitat som mötesordförande flera gånger ytterst förvånat inflikade att många av motionerna var bra och att de inte borde avslås. Inte ens han - som i övrigt var pinsamt tydligt på styrelsens och HSB:s sida - kunde avhålla sig från att visa sin förvåning över att de okunniga medlemmarna lät sig påverkas så mycket av HSB Malmö. Men HSB Malmös nedlagda arbete att påverka medlemmarna att avslå alla bra motioner från alla medlemmar vägde tyvärr tyngre.

  Inte ens motioner som bara handlade om att styrelsen skulle följa lagen (vilket inte gjorts, därav motioner om detta, i stället för att dra styrelsen inför rätta) gick igenom pga HSB Malmös ansträngningar med att påverka medlemmarna i föreningen.

 3. Stellan Håkansson på HSB Malmö debiterar 18.000 kr enbart för att i det tysta närvara på stämma
  Stellan Håkansson, på HSB Malmö, närvarade på årsstämman 2007 i min brf. Det enda han fick att göra där var att svara på några enkla och grundläggande frågor från mig, på de svar han hade formulerat. De få svar jag fick tillbaka var mycket förvirrade.

  För bara sin fullständigt onödiga närvaro på stämman debiterade Stellan Håkansson föreningen 17.700 kr (alltså delvis av mina pengar!).

 4. HSB Malmö röstar i min förening för brf-styrelsen mot medlemmarna och mot alla motioner
  Med fullmakt från HSB Malmös styrelse sitter sedan chefsjurist Stellan Håkansson längst fram på stämman och tydligt röstar mot samtliga motioner som skrivits.

 5. HSB Malmö hjälper till med att hitta dyra advokater som sedan anlitas utan medlemmarnas kännedom
  Vidare så fixar HSB Malmö dyra advokater åt styrelsen som ska vara experter på att hålla stämmor så att alla medlemmar med åsikter och frågor trycks ner på bästa sätt.

  HSB-advokat utan kunskap om lagen
  Det märkliga är att dessa "HSB-advokater" inte ens klarar av att följa lagen i sitt uppdrag som mötesordförande.

  De tillåter smutskastningar på stämman, utan att reagera (i alla fall om det är mot dem som inte tycker exakt som styrelsen), de har inte lärt sig att en medlem har yttrande- och frågerätt, etc.

  Stämmoprotokoll som advokaterna skrev innehöll ett antal mycket allvarliga och direkta felaktigheter
  såväl som mängder med mindre felaktigheter.
  Allt finns dokumenterat av mig och kan mycket enkelt bevisas.

 6. Den av HSB Malmö utsedde revisorn lurar medlemmarna
  HSB Malmö ordnar fram den av HSB Malmö utsedde revisorn från Ernst & Young till styrelsens stöd (som för övrigt tillsatts i ett "skenval"). Denna revisor t.o.m. ljög för medlemmarna på årsstämman 2007, vilket är dokumenterat av mig.

  Revisorn lurade medlemmarna i min brf till att tro att styrelsen i min brf gjort en upphandling av revisor för föreningen och att BoRevision då ersattes med Ernst & Young. En lögn som dessutom är mycket lätt att bevisa som sådan.

 7. Priset för en lögn från en revisor = 4.500 kr
  Ovanstående var denna "HSB-revisors" enda uppgift på stämman, och för denna lögn fick medlemmarna betala 4.500 kr i ersättning.

  Detta samtidigt som han slipper skadestånd för den skada han orsakar föreningen genom att skriva under en årsredovisning som är proppfull med felaktigheter.

 8. Revisorer och styrelse är ett
  Vad som också komplicerar situationen är att de två interna revisorerna agerar som en del av styrelsen (justering av stämmoprotokoll görs t.ex. av styrelsesuppleant och intern revisor).

  Anledningen till att revisorerna inte gör någon kontroll av årsredovisningen eller något annat är inte bara den saknade kompetensen för detta. När styrelse och revisorer är lika okunniga så går man naturligtvis ihop för att inte avslöjas.

  Därmed är cirkeln sluten och ingen som helst insyn eller kontroll finns.

 9. Turning Torso flyttar till min brf under stämman
  På varje stämma i min förening så drar styrelsen med sig ett helt batteri av HSB-folk.
  De främre raderna fylls snabbt upp av personal från HSB på stämmorna i min förening.

  Alla sitter där för att backa upp den fega styrelsen i alla frågor så gott de kan, oavsett vad det handlar om. Styrelsen gömmer sig själva bland medlemmarna runtom i lokalen och vågar inte ens gå upp på podiet med advokaterna de anlitat mot medlemmarna.

 10. HSB Malmö begår otvetydigt lagbrott !!!
  Vad HSB Malmö inte tycks känna till är att deras närvaro är i direkt strid med lagen.
  Eller så bryr sig HSB Malmö inte om det, eftersom de är så säkra på att ingen kommer att dra dem inför rätta ändå.

  Lagen gör nämligen ingen skillnad på styrelse och vanlig medlem. Detta är solklart!
  Endast en med fullmakt från HSB Malmös styrelse får närvara. Ändå så tömmer HSB Malmö Turning Torso på personal och skickar dem på stämmorna i min förening.

  HSB Malmö tror att de står över lagen
  HSB Malmö tror att bara för att de arbetar på HSB så är de fria att bryta mot lagen.

 • 300.000 kr för tre stämmor mot normalt 5.000 - 10.000 kr per stämma
  Styrelsen i min lilla bostadsrättsförening kastade ut nästan 200.000 kr på en enda stämma (jämfört med normalt 10.000 kr), med som enda mål att försöka dölja styrelsens fel och misstag samt för att stoppa alla motioner från att gå igenom.

  Årsredovisningen är svårtolkad och klargör inte vad som kostat vad, men den totala kostnaden för tre stämmor är enligt styrelsen 300.000 kr, varav 200.000 kr specificerats för en av dessa tre stämmor.

 • Nästa stämma uppskattades till 100.000 kr
  Kostnaden för årsstämman 2008 har styrelsen i årsredovisningen hävdat att de tror den kommer landa på 100.000 kr. "Besparingen" tycks främst ligga i att inga motioner överhuvudtaget besvaradets denna gång (mer än med en mening/motion i stil med "Du har inga bevis"... vilket jag självklart har).

 • Kostnad för föregående extrastämma; 50.000 - 100.000 kr
  Kostnaden för den senaste extrastämman i min förening har styrelsen inte velat avslöja, men min uppskattning är närmare 100.000 kr (normalt ca 5.000 kr).

 • Varje stämma i min förening hålls av advokater.
  De av HSB Malmö och styrelsen anlitade advokaterna har inga som helst skrupler.
  Senaste gångerna har advokat Mats Engstrand från advokatfirman Delphi varit mötesordförande. Han ger verkligen inte ett gott intryck. Det finns oerhört mycket att skriva om detta (inget positivt), men jag ska inte gå närmare in på det just här!

HSB Malmö bistår med hjälp att försöka täcka över alla fel som styrelsen gör.

Det finns ett tillfälle på året som denna styrelse måste lämna sitt ide och tvingas konfronteras för alla de misstag, fel och brott (enl. mig) som de begår, och det är på årsstämman. Det är alltså det enda tillfället som övriga medlemmar får en chans att se i alla fall en liten del av vad som hänt bakom kulisserna.

Men då står HSB Malmö där och blockerar all insyn och stöttar styrelsen i varje fel, misstag och olaglighet som denna styrelse gjort.

Ska det verkligen fungera på detta viset?

Hur vanligt förekommande är detta?
Nu råkar jag veta att min brf är inte den enda inom HSB Malmö där HSB Malmö beter sig så här, så jag kan inte ta åt mig "äran" att vara ensam om att bli behandlad så illa av HSB Malmö. Hur ofta HSB Malmö täcker över för styrelser finns det naturligtvis ingen statistik på. Men om inte HSB Malmö snart upphör med att till varje pris skydda maktfullkomliga styrelser och bistå med hjälp att trycka ner varje enskild medlem som har en åsikt som inte överensstämmer med styrelsen så får väl ett system tas fram för att registrera detta med de drabbades hjälp (om det inte finns någon annan lösning).
 • Hopplös kamp för enskild medlem mot styrelse och HSB
  • Hur ska en enskild motionär utan resurser kunna värja sig mot en dålig styrelse som stöds fullt ut av HSB Malmö, ett gäng inhyrda advokater, revisorer, etc, etc., där alla gör allt för att skydda styrelsen/sig själva, och dölja samtliga fel?

  • SKYR INGA MEDEL - LJUGER ÖPPET
   Speciellt med tanke på att styrelsen inte skyr några medel där inga lögner är för stora och där ingen av de inblandade avslöjar de lögner som de alla är fullt medvetna om! De lögner som styrelsen förmedlar till medlemmarna har under rådande förhållande HSB Malmö precis lika stort ansvar för som de i styrelsen som rent faktiskt framför dem!

  • PERSONLIGA PÅHOPP & MOBBNING I OANADE MÄNGDER
   På stämmorna i min brf är det nu bara två personer kvar som vågar yttra sig kritiskt mot alla de fel som begås av styrelsen. På varje stämma så haglar det personliga påhopp över oss. En stämning som styrelsen, med rena osanningar och alla till buds stående sätt, i nära samarbete med HSB Malmö byggt upp under lång tid.

   Även om det bara är några få som står för dessa dumma påhopp så kan det inte tillåtas få gå till så här! HSB Malmö tror att de kan gå fria från en rättslig prövning bara för att HSB Malmö inte själv står för påhoppen. HSB Malmö tror att de kan gå fria från att fällas för dessa trakasserier bara för att HSB Malmö överlämnar till någon annan att sitta som mötesordförande. Jag är inte fullt lika säker på att det kommer att lyckas. Detta tack vare den extremt enkelt bevisbara inblandningen av HSB Malmö i de trakasserier som genomförs.

   HSB Malmö ställas till svars för sina handlingar
   Om HSB Malmö fortsätter på detta vis så finns det ingen annan utväg än att dra HSB Malmö inför rätta. Inte så mycket för min egen skull kanske, utan mer för alla andra utsatta i föreningarna som råkar illa ut. Därför ger jag HSB Malmö en sista chans nu att inte bara upphöra med sin mobbningstaktik, utan att även anstränga sig att i alla fall lite försöka att återställa vad de orsakat.
   Det är HSB Malmö som har bollen, och jag hoppas därför att HSB Malmö också gör bra mycket mer än vad jag yrkat här nedan. Med start nu!

  • MINA PENGAR ANVÄNDS MOT MIG !!!
   Inte blir det bättre av att styrelsen inte har någon bortre gräns för hur mycket de kan använda av mina pengar och de andra medlemmarnas pengar enbart i syfte att hålla sig kvar på sina på tok för högt arvoderade poster!
Ska det verkligen höra till HSB Malmös uppgifter att skydda en dålig styrelse så att det aldrig kan avslöjas hur illa föreningen sköts?

Jag hoppas innerligt att det inte finns en enda person som tycker något annat än att det är mycket fult och oansvarigt av HSB Malmö att på detta sätt utnyttja en inkompetent styrelse för att göra sig en rejäl hacka på godtrogna medlemmarnas bekostnad.

Det här måste vara så långt från de kooperativa tankarna som man kan komma!

HSB Malmö resonerar som att en dålig styrelse är bättre än ingen styrelse, och därmed får usla styrelser sitta kvar tack vare HSB Malmö. Men när det verkligen kommer till kritan så blir det alltid en styrelse som kan ta över.

Det viktiga är att en styrelse alltid måste vara införstådd med att om de missköter sitt uppdrag så kommer HSB Malmö inte att stå där och backa upp dem, så som sker idag.

Inte en kamp MOT, utan en kamp FÖR !!!
När jag m.fl. träffade HSB Malmös styrelse efter sommaren 2007 så fick vi de traditionella anklagelserna riktade mot oss med antydningar om att vi bara var ute efter att ställa till med problem.

Min kamp mot hur det ofta går till idag inom HSB är verkligen inte en kamp mot någon, det är en kamp för i främsta hand de 42.000 medlemmarna inom HSB Malmö, men även för alla bostadsrättshavare och bosparare i hela landet. Det är en ganska ensam kamp.
Vi är några stycken i Malmö som inte låter oss tryckas ner så lätt och som vågar stå upp mot allt vi utsätts för. Det hade varit trevligt om fler hade velat ställa upp, och jag hoppas att fullmäktigeledamöterna på årsstämman 2008 banar väg för en kooperation som ställer upp för alla medlemmar, där alla ska veta att det inte är acceptabelt att ljuga eller förtrycka någon annan.

Såväl styrelsens svar på denna motion som ledamöternas beslut i denna motion kommer att visa hur det blir med den saken.


Hur kommer HSB Malmös styrelse att svara på denna motion?

 • Undanflykter och kommentarer utan relevans för denna motion
  På denna motion kommer vi naturligtvis få höra ett antal undanflykter, där HSB Malmös styrelse bl.a. kommer att lägga ansvaret på andra utanför HSB. HSB Malmös styrelse kommer att svara i stil med att om medlemmarna inte är nöjda så får de byta ut styrelsen, och andra floskler som inte har det minsta med denna motion att göra (utan som bara är till för att förvilla).

  HSB Malmös styrelse kommer att säga att det är ett internt problem i föreningen, trots att jag så detaljerat beskrivit att det är precis vad det inte är.

 • Inga detaljer
  HSB Malmös styrelse kommer i sitt svar inte att vilja gå in i detaljer, eftersom sanningen naturligtvis inte precis är till någon fördel för dem.
  HSB Malmös styrelse kommer i bästa fall att plocka ut några få punkter som de bemöter, där de tror att de kan ha en chans att förvirra stämman.

 • Ingen diskussion med mig
  HSB Malmös styrelse kommer heller inte att vilja diskutera denna motion med mig (mer än i så fall för att be mig dra tillbaka den). Detta eftersom styrelsen vet att jag har rätt, och då går det inte att argumentera emot vad jag här avslöjat.
  HSB Malmös styrelse kommer inte att våga ta tjuren vid hornen.

 • Styrelsen kommer inte ge mig möjlighet att bemöta styrelsens svar
  För att skydda sig själva så mycket som möjligt så kommer styrelsen inte att ge mig någon möjlighet att bemöta det svar som styrelsen skriver på denna motion.

  Detta för att jag inte ska kunna kommentera oriktiga påståenden från en styrelse som aldrig tycks våga stå för sina uttalanden.

 • Så luddiga och undanglidande svar som möjligt
  HSB Malmös styrelse kommer att akta sig noga för att säga något konkret. De vågar inte säga något konkret i sitt svar till denna motion av rädsla för att det kan motbevisas. Svaret från styrelsen kommer av denna anledning att bli mycket luddigt.

 • Styrelsen kommer att bekosta extern hjälp med DINA pengar
  Styrelsen kommer kanske att anlita en advokat för att formulera svar på denna motion (m.fl.), för att inte riskera att sanningen avslöjas. Denna advokat - med som enda uppgift att skydda styrelsen (känns det igen?), och inte att på det minsta sätt värna om medlemmarnas bästa - får medlemmarna i HSB Malmö vackert betala, dessutom trots att svaret inte blir bättre.

  Frågan blir då om du vill ha en styrelse som inte själv kan formulera sig?

 • Inga erkännanden eller ursäkter
  HSB Malmös styrelse kommer under inga omständigheter att erkänna sina gärningar.

  HSB Malmös styrelse kommer att hävda att vad jag skriver här inte är sant. Men jag kan garantera att jag aldrig skriver något som inte är sant. Varför skulle jag göra det? Vad skulle jag ha att tjäna på detta? Tvärtom är det ju så att det inte är någon rolig uppgift att avslöja tråkiga sanningar som i denna motion, för det finns alltid de som hatiskt angriper sanningssägaren på olika irrelevanta sätt, med påhopp och allt, i stället för att hålla sig till själva sakfrågan. Så tro mig när jag säger att allt vad jag skriver här är fullt ut sant! Allt finns dessutom väl dokumenterat i detalj på min webbplats om bostadsrätter!

 • Ingen lösning på problemet
  HSB Malmös styrelse kommer inte heller att presentera någon lösning på problemet.

  En styrelse i HSB Malmö som värnar om medlemmarna hade tagit detta problem på största allvar och omedelbart sett till att ta fram ett åtgärdspaket som säkrar att HSB Malmö aldrig mer stöttar usla styrelser på medlemmarnas bekostnad.

 • Bevisligen osanna påståenden om att styrelsen inte känner till vad som hänt
  Möjligen kommer HSB Malmös styrelse hävda att de är okunniga om allt vad som försiggått i min förening. Jag vill därför nämna att HSB Malmös styrelse (Maj-Britt Thulin) själv delat ut fullmakter till HSB-personal att närvara på stämmor i min brf. Naturligtvis gör de inte detta utan att helt veta skälet till varför HSB Malmö fyller upp varje stämma i min brf.

  Och Bengt Skånhamre sitter i styrelsen i min brf.

  Att HSB Malmös styrelse inte skulle veta vad som hänt i min brf, eller vad HSB Malmö haft för sig, är som alla säkert förstår därför helt uteslutet.

  Men nu vet styrelsen! Styrelsen har några månader på sig att visa att de tar seriöst på detta, och verkligen anstränger sig för att för att uppnå kraftiga förbättringar!

 • Ingen notis om att jag redogjort för hur styrelsens svar kommer att utformas
  Jag tror inte ens att HSB Malmös styrelse kommer att bry sig om att jag redan här redogjort för hur HSB Malmös styrelse kommer att reagera på denna motion.
  De litar på att det ska vara lätt att lura fullmäktigeledamöterna med traditionellt luddiga, svävande, och irrelevanta svar.

  De små trick jag beskrivit här kommer att vara genomgående för nästan alla motioner, som den uppmärksamme kommer att kunna notera.

 • Jag hoppas...
  ... naturligtvis att jag har fel i hur HSB Malmö kommer att hantera denna motion, men om inte förr så vet vi det med säkerhet den 25-26 april 2009.

  Skulle jag ha fel så kommer ovanstående redogörelse för styrelsens bemötande av motioner inte att stå i den motion som alla får ta del av.
  Men om ovanstående text står kvar på stämman så vet alla att det blev exakt som jag förutspådde.

Jag för fram problemen inom HSB Malmö i ljuset och nu är det dags för var och en av fullmäktigeledamöterna att sätta ner foten och visa att de tar ansvar och inte accepterar dylikt beteende, enligt vad jag beskrivit i denna motion.

JÄV FÖR FULLMÄKTIGE
Det är en uppenbar jävsituation som uppstår här, med anledning av att de flesta som ska besluta i denna motion är direkt och personligt berörda av motionen. I en fungerande demokratisk organisation skulle därför fullmäktigeledamöterna - som nästan uteslutande består av styrelseledamöter (exkl. Bospargruppen) - sakna rätt att fatta beslut i denna fråga, och frågan skulle i stället beslutas direkt av HSB Malmös 42.000 medlemmar.

Därför blir det särskilt intressant att se inte bara hur styrelsen besvarar denna motion, utan kanske framförallt fullmäktigeledamöternas reaktion och beslut.

Hur sannolikt är det att stämman fattar ett beslut som innebär att HSB Malmö inte ska backa upp dem när de gör fel, och att HSB Malmö inte ska bistå med hjälp att täcka över de misstag de ev. gör, och att HSB Malmö inte stillatigande kommer att acceptera osanningar från styrelser? Det lär aldrig inträffa!!!

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö ska återbetala de pengar som HSB Malmö kostat min brf för de tre stämmorna, uppskattningsvis 200.000 kr (vilket eg. borde vara över 300.000 kr, dvs den totala kostnaden enligt årsredovisningen, exkl. skadestånd), dvs samtliga pengar som HSB Malmö debiterat min brf för de tre stämmorna.

  HSB Malmö bör dessutom skicka en skriftlig ursäkt till varje medlem i min brf för att på detta sätt visa på ärlighet och uppriktighet samt att HSB Malmö verkligen inser att man inte får bete sig så här, och fortsättningsvis inte kommer att agera på detta sätt.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Brf:ar är självständiga föreningar som ibland anlitar tjänster från HSB Malmö. Brf:ar ska följa lagar och stadgar. Om detta inte görs så är det brf:ens medlemmar och revisor som ska agera.
Om HSB Malmö (i egenskap av medlem i en brf) upptäcker lagbrott, så ska HSB Malmö påtala detta för revisorn i brf:en.


Min kommentar till styrelsens svar:
Denna motion handlar inte om andra!
Motionen avser HSB Malmös styrelse och styrelsens ansvar.

Självständig på HSB:s villkor
Sanningen är kanske mer att en brf är "självständig" på HSB:s villkor (enligt bl.a. brf:ens stadgar, HSB Malmös stadgar och HSB Malmös fria tolkningar av stadgar samt den HSB-ledamot som HSB uttrycker är en länk mellan HSB och brf:en).

"Brf:ar ska följa lagar och stadgar. Om detta inte görs så är det brf:ens medlemmar och revisor som ska agera"???
Är det någon som någonsin hört en revisor som avlönas av HSB anmärka på något fel?

Moral och etik
Och återigen, detta handlar inte om andra. Motionen handlar enbart om HSB Malmö och HSB Malmös moral och etik.

Vad ska HSB Malmö göra?
"Om HSB Malmö (i egenskap av medlem i en brf) upptäcker lagbrott, så ska HSB Malmö påtala detta för revisorn i brf:en"???
HSB Malmö ska inte påtala lagbrott för revisorn, utan HSB Malmö är skyldig att först och främst polisanmäla lagbrott. Det borde vara en självklarhet för alla att lagbrott ska anmälas.

HSB Malmös styrelse besvarade denna motion exakt så fel som jag förklarat i själva motionen att de skulle göra.

Notera hur HSB Malmös styrelse noga aktade sig för att beröra en enda sakfråga i denna motion.
Konsekvensen av detta blir att stämman blir lidande, och onödig tid på stämman måste tas upp med att ställa och få svar på frågor. Frågorna hade så lätt kunnat besvarats i förväg, om bara HSB Malmös styrelse sett till HSB Malmös medlemmars bästa.

HSB Malmös styrelse undviker fegt problemen
Notera också att HSB Malmö inte kommenterade med ett enda ord om vad som stod i den 7 A4-sidor långa bakgrunden till yrkandena.

HSB Malmös styrelse vill inte ens i sitt svar informera om de har för avsikt att betala tillbaka de pengar HSB Malmö helt i onödan kostat mig och min brf, enligt motionen.
- 300.000 kr för tre stämmor
- För 44.400 kr besvarar HSB Malmö motioner åt brf-styrelsen
- Stellan Håkansson debiterar 18.000 kr bara för att närvara på stämman
- HSB Malmö röstar mot medlemmarna
- HSB Malmö begår solklart lagbrott
- Enda mål att alla motioner ska avslås
- HSB Malmö bistår med dyra advokater, utan medlemmarnas vetskap
- Av HSB Malmö utsedd revisor Peter Sjöberg, Ernst & Young, lurar medlemmar; pris=4.500 kr
- Turning Torso flyttar till min brf
- Personliga påhopp, särbehandling och mobbning

Styrelsens svar har inte det minsta med motionen att göra.

Styrelsen bemöter ej ett enda av motionens yrkanden, varför styrelsens svar helt kan bortses från här! Styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är) blir därmed omöjligt att anta för stämman!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
139. HSB Malmö ska inte åsamka bostadsrättsföreningar skada, så som idag!, En liten historia om hur HSB Malmö lurar medlemmarna, HSB Malmö ska ej bevista stämma med fler än tillåtet, Stämmokostnader redovisas, Alla närvarande ska ingå i röstlängd, HSB Malmö ska inte hålla dåliga styrelser bakom ryggen, HSB Malmö ska varken backa upp eller dölja fel, misstag, brott av styrelse, HSB klargör för styrelser att HSB ej stöttar fel, misstag, brott av en styrelse, HSB klargör för medlemmar att HSB ej stöttar fel, misstag, brott av en styrelse, HSB Malmö ska verka för öppenhet och insyn i föreningarna, HSB Malmö ska verka för öppna styrelseprotokoll, HSBledamoten ska ha en kontroll- och upplysningsfunktion

Styrelsens uppfattning är att det som återfinns under 139 inte tillför något som behöver beslutas av föreningsstämman och avfärdar den i sin helhet.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #139-2

HSB Malmö ska ej bevista stämma med fler än tillåtet

 1. HSB Malmö ska följa lagen, precis som medlemmar måste göra, och inte bevista någon brf-stämma med mer än max tillåtet antal personer, dvs en person med fullmakt.

  Detta gäller fram till dess att föreningen ändrat sina stadgar så att medlemmarna får samma rättigheter som styrelser orättmätigt tagit sig tidigare.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #139-3

Stämmokostnader redovisas

 1. Alla kostnader för alla HSB Malmös stämmor och möten ska tydligt och särskilt redovisas separat i årsredovisningen.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #139-4

Alla närvarande ska ingå i röstlängd

 1. Alla som närvarar på stämman ska redovisas i röstlängden.
  HSB Malmö ska verka för att röstlängder inte manipuleras.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #139-5

HSB Malmö ska inte hålla dåliga styrelser bakom ryggen

 1. HSB Malmö ska inte skada brf:ar genom att hålla dåliga styrelser bakom ryggen.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #139-6

HSB Malmö ska varken backa upp eller dölja fel, misstag, brott av styrelse

 1. HSB Malmö ska inte backa upp eller försöka dölja fel, misstag och brott som en styrelse begår. Alla styrelser ska vara fullt och klart medvetna om att detta inte ingår i HSB Malmös uppgifter.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #139-7

HSB klargör för styrelser att HSB ej stöttar fel, misstag, brott av en styrelse

 1. Info till styrelser: HSB Malmös styrelse ansvarar för att brf-styrelser alltid är införstådda med att brf-styrelsen inte kommer att understödjas av HSB Malmö om styrelsen begår allvarliga felaktigheter och misstag och ej heller vid oegentligheter/brott om dessa kommer till HSB:s kännedom.

  HSB Malmö ska inte acceptera att medlemmar undanhålls information bara för att den kan vara känslig eller avslöjande för hur brf-styrelsen agerat i olika frågor.

  Medlemmarna ska alltid ha rätt att veta vad som händer i brf:en, och inte bara till årsstämman!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #139-8

HSB klargör för medlemmar att HSB ej stöttar fel, misstag, brott av en styrelse

 1. Info till medlemmar: HSB Malmö ska noga och löpande informera alla medlemmar i alla brf:ar om att HSB Malmö inte kommer att stå stillatigande bakom en styrelse som begår fel/misstag eller brott eller stötta allvarliga fel, misstag eller brott som begås av en styrelse.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #139-9

HSB Malmö ska verka för öppenhet och insyn i föreningarna

 1. HSB Malmö ska verka för medlemmarnas bästa genom öppenhet & insyn i brf:arna.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #139-10

HSB Malmö ska verka för öppna styrelseprotokoll

 1. HSB Malmö ska alltid rekommendera och verka för öppna styrelseprotokoll.
  Det ska bl.a. finnas en uttalad och skriftlig policy för HSB Malmö att öppna ("offentliga") styrelseprotokoll alltid rekommenderas av HSB Malmö.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #139-11

HSB-ledamoten ska ha en kontroll- och upplysningsfunktion

 1. HSB-ledamoten ska ha en kontroll- och upplysningsfunktion vad gäller brott och oegentligheter.
  Det ska ligga i HSB-representantens uppgift att när denne ser fel/misstag, oegentligheter, brott eller dylikt (t.ex. misstanke om jäv eller trakasserier från styrelsen av enskild medlem) inom en styrelse så ska HSB-representanten omedelbart rapportera detta vidare till HSB Malmö.

 2. Denna rapport ("svarta listan") ska finnas tillgänglig för alla på HSB Malmö och det är styrelsens och varje tjänstemans (som har kontakt med brf:ar) ansvar att veta vad som står i denna rapport för den brf som de har kontakt med.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #140A

Fråga till styrelsen

 1. Tycker styrelsen att det är rätt av HSB Malmö att på det sätt som beskrivs i motionen "HSB Malmö ska inte besvara motioner åt brf-styrelser" besvara motioner åt styrelsen och tjäna stora pengar på styrelsens okunskap, utan ens medlemmarnas vetskap?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #140B

Fråga till HSB-ledamot Bengt Skånhamre... och till HSB Malmös styrelse

 1. Du sitter som ledamot i min brf.
  Vad anser du om det agerande från HSB Malmö som jag beskrivit i motionen;
  "HSB Malmö ska inte besvara motioner åt brf-styrelser"?


Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #140 (f.d. #136)

HSB Malmö ska inte besvara motioner åt brf-styrelser

Bakgrund:
Styrelsen i min förening klarar själv inte av att svara på inkomna motioner. De låter därför HSB Malmö besvara motioner som ställs i min lokala brf. Det är skrämmande att HSB åtar sig dylika uppdrag, men så fungerar det tyvärr. En fördel med detta är dock att jag kan se i detalj hur HSB Malmö besvarar motioner.

HSB Malmö använder alla trick de kan för att få stämman att avslå varje motion och för att brf:ens styrelse sedan ska slippa genomföra de motioner som till viss del gått igenom.
Det har därför i princip aldrig hänt att en motion gått igenom helt, oavsett hur bra den varit.
Inte ens om det enbart handlat om att följa lagen.

Hemligt!
Detta sker i största hemlighet och medlemmarna får aldrig reda på att HSB Malmö lagt ner en massa energi på att trycka ner motionärer, varken i svaren på medlemmens motioner eller via brf:ens årsredovisning.

HSB Malmö tjänar pengar på styrelsens inkompetens, och detta alltså utan att det ens avslöjas för medlemmarna.

HSB Malmö åtar sig uppdrag med som enda syfte att trycka ner motionärer
Jag anser att HSB Malmö inte ska smutsa ner sitt rykte på detta högst odemokratiska sätt, genom att åta sig uppdrag med som enda syfte att hjälpa styrelser formulera svar för att direkt lura medlemmarna att avslå alla motioner, oavsett hur bra och viktiga de är.

Detta är inget annat än ett hån mot demokratin!

Direkta lögner från HSB Malmö, allt för att lura stämman
HSB Malmö utför detta arbete t.o.m. genom att besvara motioner med allt ifrån fula vinklingar till rena och otvetydiga lögner. Är det så att HSB Malmö skulle förneka detta så kommer jag att till hela Sveriges åsyn på min webbplats om bostadsrätter, lägga ut ett antal exempel på hur HSB Malmö rent konkret fört medlemmarna bakom ljuset.

HSB Malmö ska inte få underminera brf:ar med sitt direkta agerande
Är det så att brf-styrelsen är så fullständigt inkompetent att den inte ens klarar av att svara på motioner så måste detta komma till medlemmarnas kännedom, så att de ges en möjlighet att omedelbart sparka ut denna katastrofstyrelse.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö/HSB-representanter ska inte åta sig uppdrag - utan brf-stämmans uttryckliga godkännande först - att besvara motioner åt brf-styrelser för att därigenom t.ex. tjäna pengar på styrelsens bristande kunskaper.

  Det är alltså inget problem om en styrelse behöver hjälp av HSB Malmö med att utreda ett eller ett par ärenden av kostnader och dylikt, men det är inte HSB som ska skriva svaren rent generellt åt styrelser (enl. vad jag redogjort för här ovan).

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Styrelsen i en brf har möjlighet att få hjälp av HSB Malmö med olika tjänster.
Det är styrelsens uppfattning att hjälp med motioner inte ska undantas från de uppgifter som en brf:s styrelse kan få hjälp från HSB Malmö med.
Styrelsen i brf:en avgör på vilket sätt man vill föreslå stämman att besluta om motionerna.


Min kommentar till styrelsens svar:

Fråga till HSB Malmös styrelse:
Det kan väl inte vara meningen att styrelsen i en kooperativ organisation ska understödja subversiv verksamhet av illvilliga styrelser?

Innan styrelsen svarar på en motion så kanske det skulle vara bra om styrelsen läste motionen först.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
140. HSB Malmö ska inte besvara motioner åt bostadsrättsföreningarnas styrelser

Styrelsen i en bostadsrättsförening har möjlighet att få hjälp av HSB Malmö med olika tjänster.

Det är styrelsens uppfattning att hjälp med motioner inte ska undantas från de uppgifter som styrelsen i en bostadsrättsförening kan få hjälp med från HSB Malmö.

Styrelsen i bostadsrättsföreningen avgör på vilket sätt den vill föreslå stämman att besluta om motionerna.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
Index, motioner 2009, #1-208
Motioner del 2, #1-17
Motioner del 3, #18-26
Motioner del 4, #27-28
Motioner del 5, #29-37
Motioner del 6, #38-48
Motioner del 7, #49-55
Motioner del 8, #56-64
Motioner del 9, #65-67
Motioner del 10, #68-77
Motioner del 11, #78-90
Motioner del 12, #91-99
Motioner del 13, #100-111
Motioner del 14, #112-127
Motioner del 16, #141-142
Motioner del 17, #143-155
Motioner del 18, #156-161
Motioner del 19, #162-171
Motioner del 20, #172-178
Motioner del 21, #179-188
Motioner del 22, #189
Motioner del 23, #190
Motioner del 24, #191-193
Motioner del 19, #194-200
Motioner del 19, #201-203
Motioner del 27, #204
Motioner del 28, #205
Motioner del 29, #206-208


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)