Motioner till HSB Malmö 2009

MOTION # 0.

Inledning:
 1. HSB-ledamoten - en fara för föreningen!

Varför skulle HSB Malmö inte kunna behandla 500 motioner?
Det finns dem som säger att 500 motioner inte är rimligt. Varför skulle det inte vara det?
500 motioner är väl snarare ett minimum i en organisation med 42.000 medlemmar.

Klarar en medlemsorganisation som HSB inte av att 10 % - var tionde medlem - skriver en motion var (vilket i HSB Malmös fall ger drygt 4.000 motioner), ja då måste det ju verkligen finnas ett riktigt allvarligt fel i systemet.

Om jag hade haft en spänn för varje gång jag hört varianter på;
" Om du bara hade haft några enstaka motioner så hade du fått medlemmarna på din sida"...
Världen fungerar inte riktigt på det sättet, och det förvånar mig att det är så många som tror att det skulle fungera.

Alla måste vara införstådda med att generellt är det så att motioner ska avslås oavsett vad de handlar om och oavsett hur bra de är (precis som det alltid fungerat inom HSB Malmö, även om det tog sig extrema former på årsstämman 2008).

500 avslagna motioner bättre än 10 bifallna motioner?
Man kan kanske t.o.m. uppnå mycket mer med 500 avslagna motioner än med 10 bifallna motioner (även om det säkert aldrig i Sveriges historia hänt att någon fått så många som 10 motioner bifallna... gissningsvis ligger rekordet på 2 eller 3 bifallna motioner) !!!!

Men visst! Det har sina nackdelar, och en av dem är tyvärr att man blir rejält hatad för sitt engagemang av alla de oengagerade och okunniga.MOTION #190A

Frågor till styrelsen - Ansvarsfrågor!!!

 1. Tycker HSB Malmös styrelse att det ska behövas ett "mandat" för HSB-ledamoten att svara på frågor av vikt för medlemmarna, som styrelsen inte svarar på?

  Ska det finnas en frihet och skyldighet för HSB-ledamoten att svara på viktiga frågor (som ej skadar förening/medlemmar) från medlemmarna, oavsett om styrelsen utsett en ledamot att svara på alla medlemmars frågor (men som kanske ej sköts)?

 2. Vilket ska komma främst för HSB-ledamoten, medlemmarna eller styrelsen?

 3. Anser HSB Malmös styrelse att en ledamot i en styrelse inte behöver ta något ansvar för en styrelse som missköter sig?

 4. Är det HSB Malmös styrelses åsikt att alla styrelseledamöter ovillkorligen ska ställa sig bakom alla beslut som tas av styrelsen (även av en maktfullkomlig styrelse som beter sig illa mot medlemmar och som skadar föreningen)?

 5. Ska HSB-ledamoten rätta sig efter styrelsebeslut som endast är till styrelsens fördel, men till medlemmarnas nackdel?

  Dvs ska en HSB-ledamot rätta sig efter beslut som är till nackdel för medlemmarna, och ska inte HSB-ledamoten då agera i detta läge... och i så fall hur?


 6. Är det OK att HSB-ledamoten bryter mot det avtal HSB-ledamoten undertecknat som HSB-ledamot och i stället endast företräder styrelsen (och sig själv)?

 7. Om HSB-ledamoten inte gör några insatser i styrelsearbetet, vill inte HSB Malmös styrelse ta något som helst ansvar för detta?

 8. Vilket ansvar har HSB-ledamoten att agera i ett läge där styrelsen vägrar att såväl svara på medlemmarnas skrivelser som att bekräfta att de tagit emot skrivelser?

  Hur menar HSB Malmös styrelse att HSB-ledamotens tysthet och ovilja att agera i ett dylikt läge är förenligt med såväl lagar för ledamoten som det avtal HSB-ledamoten skrivit under, samt HSB:s kod för föreningsstyrning?


 9. Hur försvarar HSB Malmös styrelse att HSB-ledamoten inte agerar, varken kraftfullt eller överhuvudtaget, när styrelsen - inkl. HSB-ledamoten - inte följer stämmobeslut?

  Vilka konkreta åtgärder (stadiet för medlemmarna att påverka styrelsen med ord är passerat) menar HSB Malmös styrelse att HSB-ledamoten ska ta i detta läge?

 10. När en styrelse missköter sina uppgifter (t.ex. genom att inte följa stämmobeslut), tycker HSB Malmös styrelse då inte att HSB-ledamoten ska ställa upp för medlemmarna och agera... och om inget annat fungerar helt enkelt välja att avgå med som skäl att HSB-ledamoten inte kan ställa upp på att styrelsen missköter sig?

 11. Tycker HSB Malmös styrelse att en HSB-ledamot, med det extra ansvar han har, bl.a. genom sitt avtal som HSB-ledamot men även i egenskap av den speciella kunskap han sitter i styrelsen för, gjort rätt om HSB-ledamoten inte sett till att styrelsen utrett ens de allra mest grundläggande frågor inför ett stambyte med tillhörande rördragning i medlemmarnas bostadsrättslägenheter?

 12. Med gällande lagar och stadgar så har föreningen ansvaret för golvbrunnen i badrummet. Ändå säger styrelse och HSB-ledamot att medlemmen själv ska bekosta arbetet med byte av golvbrunn i samband med sin badrumsrenovering.
  Det låter sig inte göras, eller hur?

  Hur försvarar HSB Malmös styrelse att en HSB-ledamot, när styrelsen i övrigt inte förstår bättre, inte ser till att ens en så här elementär sak utreds och informeras om till medlemmarna innan något arbete påbörjas?


 13. Är det ok att HSB-ledamoten verkar för att medlemmar särbehandlas och inte ingriper på något sätt mot detta?

  Tycker t.ex. HSB Malmös styrelse att HSB-ledamoten - som HSB Malmös styrelse är ansvarig för - inte är skyldig att verka för att alla medlemmars frågor besvaras, samt att styrelsen inkl. HSB-ledamoten inte är skyldig att undersöka en möjlig vattenskada?

 14. Tycker HSB Malmös styrelse det är rätt att HSB-ledamoten inte svarar på frågan om vad HSB-ledamoten avser att göra för att medlemmarna ska få svar på akuta frågor?

  Hur ska en HSB-ledamoten agera i en situation som denna?

 15. Är det OK att HSB-ledamoten bryter mot det avtal HSB-ledamoten undertecknat som HSB-ledamot och inte verkar för att god ordning råder?
  HSB-ledamoten har skrivit under följande;
  " Ledamoten skall verka för att god ordning råder i föreningens verksamhet".


  Dvs vilket ansvar, om något, anser sig HSB Malmös styrelse ha i en dylik situation (när det inte hjälper för medlemmarna att försöka föra en dialog med styrelsen)?

 16. Anser styrelsen inte att HSB-ledamoten har en skyldighet att svara på frågor från medlemmarna som rör dennes roll som HSB-ledamot?

  Vem ska annars svara på dessa frågor?

 17. Är det ärligt och korrekt av HSB-ledamoten att inte svara på vad HSB-ledamoten kommer att göra för att medlemmar ska få svar på de föreningsfrågor som ställts?

 18. Exempel: HSB-ledamoten har i sin roll som stämmosekreterare skrivit allvarligt felaktiga protokoll, och vill sedan inte kommentera detta utan hänvisar till att brf-styrelsen (vilket styrelsen inte gör och aldrig kommer att göra) ska svara på de fel han begått, och som sedan de "blinda" justerarna inte brytt sig om att korrigera.

  Tycker HSB Malmös styrelse att det är så en HSB-ledamot ska bete sig mot medlemmarna, alltså först göra allvarliga fel och sedan inte stå för detta, utan hänvisa till andra?

  HSB-ledamoten har dessutom brutit mot lagen tillsammans med styrelsen när styrelsen inte följt stämmobeslut (alltså stämmobeslut som ej ens förts in i protokollet av HSB-ledamoten).

  Tycker inte HSB Malmös styrelse att HSB Malmös styrelse har något ansvar att ta tag i dylika problem?


 19. Tycker HSB Malmös styrelse det är rätt att HSB-ledamoten inte svarar på frågor som är specifika för honom som HSB-ledamot och HSB-tjänsteman?

  Tycker HSB Malmös styrelse det är rätt att HSB-ledamoten inte svarat på t.ex. följande frågor?
  1. Vem är det som bestämt att mina frågor till HSB-ledamoten ska besvaras av styrelsens ordförande i min brf?
  2. Sedan när gäller detta?
  3. Varför saknas officiell information om detta?
  4. För vilka frågor gäller detta?
  5. Varför får medlemmarna då inga svar från styrelsens ordförande (vilket medlemmarna aldrig någonsin tidigare heller fått)?
  6. Du hävdade tidigare att du skulle ta upp "mina frågor" med styrelsen.
   Vilka var de frågor du tog upp, mer specifikt?
  7. Det är bra att jag lär få veta vad du har för syn på frågan i min brf, men det finns inget skäl till att du inte kan berätta detta redan nu?
   Håller styrelsen dig som gisslan, kanske?
  8. Förstår du att föreningen skadas på ett allvarligt sätt av styrelsens agerande?
  9. Är det bara mina frågor som styrelsens ordförande ska besvara?
   Eller alla medlemmars frågor?
  10. När har detta beslut tagits att det är ordföranden som ska svara på frågor?
  11. Du vet mycket väl att medlemmarna med denna styrelse - i vilken du ingår - i princip aldrig fått några svar tidigare. Jag har aldrig sett ett enda tecken på att du reagerat på hur styrelsen misskött denna del av sina uppgifter.
   Varför tror du att det skulle ha skett någon drastisk förändring avseende detta just nu, och att medlemmarna skulle få svar?
  12. Du säger att du "utgår" från att jag får svar på mina frågor.
   Men i så fall måste ordföranden yttrat något om att han kommer att se till så att medlemmarna får svar. Eller du bara utgår från det ändå?
   Trots att jag normalt annars aldrig får svar på några frågor till styrelsen!
   Varför skulle denna gång vara annorlunda?
  13. Vem har bestämt att du inte får svara på t.ex. min fråga om varför styrelsen inte svarar på mina frågor?
  14. Vad är det du menar som hindrar dig att svara på ovanstående frågor, om du fortfarande inte vill besvara dessa?
  15. Vad är skälet till att styrelsen inte vill höra av sig?
  16. Har styrelsen för avsikt att besvara mina frågor och synpunkter?
  17. När kommer jag i så fall att få svar?

  Vilket ansvar har HSB-ledamoten här för att frågor av ovanstående typ besvaras?

  Vilket ansvar har HSB Malmös styrelse att frågor i stil med ovan besvaras av HSB-ledamoten (eller av HSB Malmös styrelse)?

 20. På min fråga om HSB-ledamotens roll och ansvar har Maj-Britt Thulin svarat mig;
  "Rent generellt kan jag säga att HSB-ledamoten har lika stort ansvar som resten av styrelsen – varken mer eller mindre".

  Förstår HSB Malmös styrelse att detta svar är helt felaktigt?


 21. Anser HSB Malmös styrelse att det avtal som HSB-ledamoten måste skriva under innan denne träder i tjänst, och som ger HSB-ledamoten ett utökat ansvar, ska gälla?

  Vad anser HSB Malmös styrelse att konsekvenserna rent konkret ska bli om HSB-ledamoten ändå inte följt detta avtal och/eller inte verkar för det som ETHOS står för?

Svar undanbedes som på något sätt har att göra med att HSB Malmös styrelse inte kan gå in och styra suveräna/autonoma brf:ar. Det handlar här rent generellt om HSB-ledamoten, som HSB Malmös styrelse kan påverka på alla tänkbara sätt... om bara viljan finns.

Vad medlemmarna i brf:en kan, bör och ska göra är alltså inte vad ovanstående frågor handlar om överhuvudtaget, utan det handlar enbart om HSB-ledamotens och HSB Malmös styrelses ansvar!!!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #190

I min förening så har jag kunnat konstatera att HSB-ledamoten inte tillför något för föreningen och av denna anledning har jag ställt ett antal frågor till HSB Malmös styrelse om HSB-ledamotens roll och ansvar i föreningen.

HSB-ledamoten kan riskfritt begå obegränsat med fel
Här nedan följer frågor som jag ställt till HSB Malmö (tillsammans med de svar jag erhållit från HSB Malmös styrelse) där det visar sig att HSB Malmö alltid håller HSB-ledamoten under armarna oavsett hur mycket HSB-ledamoten bryter mot alla regelverk. Det är viktigt att föreningen har en HSB-ledamot som inte skadar föreningen.

HSB-ledamotens roll och ansvar i föreningen

Skrivelse till HSB Malmös styrelse med svar från HSB Malmös styrelse

SV: Frågor till dig som tjänsteman
From: Maj-Britt Thulin (Maj-Britt.Thulin@malmo.hsb.se)
Sent: Monday, November 24, 2008 2:20:26 PM
Cc: Michael Carlsson (Michael.Carlsson@malmo.hsb.se)


Det har dröjt med svaren på dina frågor. Anledningen till detta är att jag har önskat svara på ett så korrekt sätt som möjligt och att jag fått be Stellan titta på frågan om regler vid ombyggnation.

Med vänliga hälsningar
Maj-Britt Thulin


HSB-ledamoten, förtydliganden av frågor
Sent: Monday, November 24, 2008 9:48:43 PM
To: maj-britt.thulin@malmo.hsb.se
Cc: Michael Carlsson (michael.carlsson@malmo.hsb.se)

jag noterade att för de flesta av frågorna som jag ställt till styrelsen om HSB-ledamoten så önskade du kompletteringar.
Jag har lite snabbt satt ihop svar på dina frågor, och om du önskar ytterliggare förtydliganden så är du välkommen att fråga om detta.Ej mottagningsbekräftelse!
Du skriver;
"Du säger att ledamoten bekräftar mottagande av skrivelser men inte besvarar dem. Jag har talat med Bengt, som är ledamot i din förening. I din förening har styrelsen tagit samma policy som vi har i HSB Malmö, nämligen att det är ordförande i föreningen eller annan ställföreträdare som styrelsen utser, som svarar på frågor från medlemmarna, så du bör vända dig till ordförande i din styrelse".

Så är det inte!
Bengt har bekräftat mottagandet av en del av skrivelserna. Jag tänker inte räkna på hur många, men säg att ungefär 50 procent av mina skrivelser till Bengt har bekräftats.
Som det är nu så är det bara några av mina skrivelser som jag vet att de kommit fram till Bengt, och det är inte hållbart, eller hur?

1. Alla skrivelser som jag begär ska bekräftas, måste också bekräftas av Bengt. Hoppas vi är överens om det?

Maj-Britt: Det är rimligt att begära att man ska bekräfta att man mottagit ett mail – även om man inte har mandat att besvara det.

Jag: HSB-ledamoten behöver inget mandat för att svara på frågor, men det är bra att vi i alla fall är överens om att HSB-ledamoten misskött sina uppgifter här.


OK att en HSB-ledamot visar på en rejäl feghet i sitt uppdrag och gömmer sig bakom styrelsen?
2. Efter att du läst vad jag skrivit tidigare, anser du inte att HSB-ledamoten visat på en skrämmande feghet?

Maj-Britt: Nej - jag tycker att ledamoten hamnat i en olycklig sits.

Jag: På vilket sätt tycker du att HSB-ledamoten hamnat i en olycklig sits?
Du tycker inte att medlemmarna hamnat i en olycklig sits?
Tråkigt att medlemmarna alltid kommer i sista hand och att de närmast tycks ses som något nödvändigt ont.


3. Tycker du det ingår i en HSB-ledamots uppdrag att gömma sig bakom resten av styrelsen, och inte ta det minsta ansvar för en maktfullkomlig styrelse som beter sig illa mot medlemmar och som skadar föreningen?

Maj-Britt: En styrelse ska gemensamt ställa sig bakom det man kommit fram till med sina beslut. Det innebär inte att en ledamot kan ha avvikande uppfattning vid själva beslutet.

Jag: Jag förstår inte vad du menar! Vad är svaret på min fråga, anser du att en ledamot inte behöver ta något ansvar för en styrelse som missköter sig?

Menar du allvar när du säger att en styrelse ovillkorligen ska ställa sig bakom alla beslut?Är det OK att HSB-ledamoten bryter mot det avtal HSB-ledamoten undertecknat och endast företräder styrelsen (och sig själv)?
HSB-ledamoten har skrivit under följande;
"HSB-ledamoten företräder samtliga bostadsrättsföreningens medlemmar".
HSB-ledamoten företräder alltså inte styrelsen, utan alla föreningens alla medlemmar.
4. Tycker du att HSB-ledamoten företräder medlemmarna eller styrelsen efter att ha läst det jag skrivit om händelseförloppet, där HSB-ledamoten inte svarat på en enda fråga, inte agerat vid en möjlig vattenskada, etc.?

Maj-Britt: HSB-ledamoten företräder samtliga medlemmarna i sitt styrelsearbete och har särskilt att bevaka att styrelsen inte gynnar enskilda medlemmar på övriga medlemmars bekostnad.

Jag: Ditt svar här var fjärran från själva frågan.
Men det är bra att vi i alla fall är överens om att det är medlemmarna och inte styrelsen som HSB-ledamoten ska arbeta för.
Däremot så vill jag tipsa dig om att läsa in vad likhetsprincipen och generalklausulen säger, för de överensstämmer inte med din personliga tolkning här.5. Vem tycker du det är HSB-ledamoten ska arbeta för, styrelsen eller medlemmarna?

Maj-Britt: HSB-ledamoten ska arbeta för medlemmarna - precis som övriga styrelsemedlemmar - det gör han bäst genom sina insatser i styrelsearbetet.

Jag: Ja, men om HSB-ledamoten då inte gör några insatser i styrelsearbetet, vill inte HSB Malmö ta något som helst ansvar för detta (speciellt när det nu framgått så tydligt som det gjort att HSB-ledamoten inte bara varit passiv, utan även skadat föreningen)?6. Menar du att HSB-ledamoten ska rätta sig efter styrelsebeslut (om detta är sant) som är endast till styrelsens fördel, men till medlemmarnas nackdel?

Maj-Britt: Du gör en värdering av ett hypotetiskt beslut samtidigt som du ställer en fråga.
Det går inte att svara på således en retorisk fråga.


Jag: Det finns inget som helst hypotetiskt i denna fråga. Ett styrelsebeslut som bevisligen leder till att jag inte får svar på en enda fråga är aldrig något som kan gagna någon medlem. Det är enbart till glädje för styrelsen som kan fortsätta att bete sig illa.
Det är heller inget som helst retoriskt i denna fråga. Jag kan omformulera frågan, om du vill. Frågan är om en HSB-ledamot ska rätta sig efter beslut som är till nackdel för medlemmarna, och om HSB-ledamoten inte ska agera i detta läge?7. Menar du att HSB-ledamoten inte har ansvar att agera i detta läge (när styrelsen i min brf vägrar att såväl svara som att bekräfta att de tagit emot skrivelser, styrelsen har inte bekräftat mottagandet av EN ENDA skrivelse), och hur menar du att HSB-ledamotens tysthet och ovilja att agera är förenligt med såväl lagar för ledamoten som det avtal HSB-ledamoten skrivit under?

Maj-Britt: Du har inte förklarat vilket läget är - om jag förstår rätt är du missnöjd med det sätt stambyte sker i din förening - men om det är ett demokratiskt fattat beslut - så måste du finna dig i det. Om ni är flera medlemmar som inte gillar sättet arbetet bedrivs på så skulle ni kanske samla ihop er och be att få ett möte med styrelsen. I alla fall kan inte vi från HSB Malmö gå in i suveräna föreningar och lägga oss i deras styrelsearbete. HSB-ledamoten har inte heller mandat att obstruera mot styrelsebeslut fattade i demokratisk ordning. Det är de fakto ledamotens uppgift att se till att beslut fattas i enlighet med befintliga regelverk.

Jag: Visst har jag förklarat vilket läget är (men jag förstår inte vad du vill ha förklarat).
Att jag är missnöjd med hur stambytet sker hör till en annan fråga. Här handlar det om att skrivelser inte besvaras och att HSB-ledamoten inte ser sig behöva ta något som helst ansvar för detta. Du tycks i varje fråga försöka skjuta över ansvaret från HSB-ledamoten till resten av styrelse, som att HSB-ledamoten inte har det minsta ansvar för något.

Du skriver; "
I alla fall kan inte vi från HSB Malmö gå in i suveräna föreningar och lägga oss i deras styrelsearbete". Det är lite konstigt att när det passar HSB Malmö så kan HSB Malmö styra och ställa en hel del, men när HSB Malmö inte finner frågan intressant så finns det aldrig en möjlighet för HSB Malmö att kunna påverka de "suveräna" föreningarna. Detta säger du trots att alla vet att HSB Malmö har mycket stor makt och kan påverka väldigt mycket... om HSB Malmö bara velat arbeta för medlemmarnas bästa och det goda boendet.

Du skriver; "
HSB-ledamoten har inte heller mandat att obstruera mot styrelsebeslut fattade i demokratisk ordning". Så att HSB-ledamoten skulle följa lagar/stadgar/HSB-ledamotsavtal och verka för medlemmarnas bästa (i det här specifika fallet att medlemmarnas skrivelser och frågor besvaras) är vad du anser att "obstruera"?
Hur menar du att inte svara på medlemmarnas skrivelser är ett demokratiskt fattat beslut?

Du skriver "
Det är de fakto ledamotens uppgift att se till att beslut fattas i enlighet med befintliga regelverk". Jag kan bara hoppas att du inte tycker att detta är HSB-ledamotens enda uppgift, men hur försvarar du då att HSB-ledamoten inte agerar, varken kraftfullt eller överhuvudtaget, när styrelsen - inkl. HSB-ledamoten - inte följer stämmobeslut (enl. vad du borde vara väl insatt i nu efter att du läst vad jag skrivit på den länk du tidigare fått av mig, dvs att stadgeförslag inte delats ut, i enlighet med vad stämman beslutat)?

Utanför frågan så handlar det inte om demokratiskt fattade beslut. Och varför tycker du att jag ska finna mig i att lagen inte följs?
Dvs styrelsen kan inte lägga över ansvaret till medlemmarna på det som hör till föreningen. Är det din och HSB Malmös mening att en förening kan göra detta (även bortsett från det specifika fall jag talar om här med rören)?


Är det ok att en HSB-ledamot inte tar det minsta ansvar för de fel och brott som styrelsen begår?
8. När en styrelse missköter sina uppgifter på detta allvarliga sätt, tycker du då inte att HSB-ledamoten ska ställa upp för medlemmarna och agera... och om inget annat fungerar helt enkelt välja att avgå med som skäl att HSB-ledamoten inte kan ställa upp på att styrelsen missköter sig?

Maj-Britt: Här kan jag inte svara dig – Du riktar allvarliga anklagelser mot såväl HSB-ledamoten som din styrelse och talar till och med om brott – utan att styrka det.

Jag: Allvarliga anklagelser måste HSB Malmös styrelse ta på allvar! Om du inte läst vad jag tidigare skrivit och länken du fick, och du inte vill fråga HSB-ledamoten om detta (som skulle kunnat ge dig ett exakt svar på detta) så upprepar jag ännu en gång att styrelsen i min brf - inkl. HSB-ledamoten - brutit mot lagen när stämmans beslut ej följts (ej utdelat stadgeförslag).
Så jag bollar frågan tillbaka till dig, och ber om ett svar på denna fråga.
Inom parantes så vill jag hävda att du kunnat svara på frågan även om du inte vetat vad som specifikt åsyftades. Frågan kan ses som generell.Har inte HSB-ledamoten ett större ansvar än övriga ledamöter?
9. Tycker du att en HSB-ledamot gjort rätt som, med det extra ansvar han har, bl.a. genom sitt avtal som HSB-ledamot men även i egenskap av den speciella kunskap han sitter i styrelsen för, inte sett till att styrelsen utrett ens de allra mest grundläggande frågor inför ett stambyte med tillhörande rördragning i medlemmarnas bostadsrättslägenheter?
T.ex.
9a. frågan om vem som kommer att ansvara för de rör föreningen drar i medlemmarnas hall, badrum och kök.

Maj-Britt: Ovanstående behöver du nog förtydliga om jag ska förstå.

Jag: Detta finns i detalj förklarat i den länk du ursprungligen fick av mig, men jag kan kort redogöra för detta ännu en gång. Enligt HSB:s normalstadgar, som min brf nyligen antagit, ansvarar medlemmarna för utanpåliggande rör. Dvs de rör som styrelsen vill ska dras i min lgh övergår då från föreningens ansvar till mig personligen. Att styrelsen och HSB-ledamoten inte förstått detta kan man väl förutsätta, men tycker du att en styrelse och HSB-ledamot kan tillåtas begå så här allvarliga misstag?
Övriga misstag och fel som begåtts av styrelse och ledamot framgår av länken du fått.9b. vem som får underhållsansvaret om det skulle bli som styrelsen sagt att medlemmarna själv får byta och bekosta detta byte av golvbrunn.

Maj-Britt: Tacksam för förtydligande

Jag: Även detta framgår tydligt från vad jag skrivit innan och den länk du ursprungligen fick av mig. Med gällande lagar och stadgar så har föreningen ansvaret för golvbrunnen i badrummet. Ändå säger styrelse och HSB-ledamot att medlemmen själv ska bekosta arbetet med byte av golvbrunn i samband med sin badrumsrenovering. Det låter sig inte göras, eller hur? Hur försvarar du att en HSB-ledamot, när styrelsen i övrigt inte förstår bättre, inte ser till att ens en så här elementär sak utreds och informeras om till medlemmarna innan något arbete påbörjas?


9c. vad försäkringsreglerna för såväl fastighetsförsäkringen som för bostadsrättshavarnas egna försäkringar säger.

Maj-Britt: Tacksam för förtydligande

Jag: Även detta framgår tydligt från vad jag skrivit innan och den länk du ursprungligen fick av mig. Arbetet har startats upp och genomförts utan att styrelse och HSB-ledamot ens brytt sig om att utreda vilka konsekvenser arbetet får försäkringsmässigt för förening och för enskilda bostadsrättshavare. Hur försvarar du att en HSB-ledamot inte ser till att ens en så här elementär sak utreds och informeras om till medlemmarna innan något arbete påbörjas?


Är det ok att HSB-ledamoten verkar för att medlemmar särbehandlas och inte ingriper på något sätt mot detta?
HSB-ledamoten har även skrivit under följande;
"Ledamoten skall verka för att alla medlemmar i bostadsrättsföreningen behandlas lika..." .
10. Tycker du att det är likabehandling när det är så uppenbart att styrelsen undviker såväl mig som mina frågor?

Maj-Britt: Detta är ett ostyrkt påstående från dig - jag har inte haft möjlighet att tala med din styrelse eller övriga medlemmar i din förening för att utreda om ditt påstående är korrekt. Därför kan jag inte svara på din fråga.

Jag: Vad menar du med att det är ostyrkt påstående? Varför skulle du behöva tala med styrelsen eller medlemmarna i min brf? I och för sig tycker jag du borde göra detta, men du har en HSB-ledamot, Bengt Skånhamre, som du kan fråga om detta ifall du inte litar på mig.
Frågan kvarstår; Tycker du att HSB-ledamoten - som HSB Malmös styrelse är ansvarig för - inte är skyldig att verka för att alla medlemmars frågor besvaras, samt att styrelsen inkl. HSB-ledamoten inte är skyldig att undersöka en möjlig vattenskada (som du också kan fråga HSB-ledamoten Bengt Skånhamre om, ifall du undrar något om detta)?10b. Även om det varit så att ingen annan heller får svar på frågor från styrelsen, tycker du att det är något en HSB-ledamot ska ställa upp på?

Maj-Britt: Se svaret ovan,.

Jag: Och se mitt svar ovan. Det är alltså inget ostyrkt påstående och du har alltid möjlighet att fråga HSB-ledamoten. Men oavsett vilket så kan frågan ses som generell och behöver inte besvaras med utgångspunkt just från hur illa det fungerat i styrelsen i min brf.
Hur menar du att en HSB-ledamot ska agera i en situation som denna?11. Tycker du det är rätt att HSB-ledamoten inte svarar på min fråga om vad HSB-ledamoten avser att göra för att jag ska få svar på mina akuta frågor?

Maj-Britt: Se svaret ovan,.

Jag: Och se mitt svar ovan. Det är alltså inget ostyrkt påstående och du har alltid möjlighet att fråga HSB-ledamoten. Men oavsett vilket så kan frågan ses som generell och behöver inte besvaras med utgångspunkt just från hur illa det fungerat i styrelsen i min brf.
Hur menar du att en HSB-ledamot ska agera i en situation som denna?OK att HSB-ledamoten bryter mot det avtal HSB-ledamoten undertecknat och inte verkar för att god ordning råder?
HSB-ledamoten har även skrivit under följande;
"Ledamoten skall verka för att god ordning råder i föreningens verksamhet".

Maj-Britt: Om det föreligger oordning i din förenings verksamhet bör du ta upp det med styrelsen och medlemmarna i din förening.

Jag: Varför ska jag ta upp en fråga med min styrelse som rör det avtal HSB-ledamoten skrivit under? Hur kan du lasta över ansvaret för detta avtal på en bostadsrättsförening?
Jag vill nog hävda att HSB inte alltid kan göra det enkelt för sig och bara kan lägga över ansvar på andra, Vad det handlar om just här är HSB-ledamotens roll och ansvar.Styrelsen har inte utrett en enda av de ens mest grundläggande frågorna inför stambytet med tillhörande kostnader. Totalt kaos!
12. Kan det efter min redogörelse vara mer uppenbart än att det sista som råder är god ordning?

Maj-Britt: För mig är det inte uppenbart. Tacksam för ytterligare förtydligande.

Jag: Det är lite svårt att förtydliga något som jag redan på så många sidor beskrivit. Men kort sammanfattat så har i princip inget undersökts och utretts (ansvarsfördelningar, försäkringsfrågor, etc) innan styrelsen drog igång arbetet med stambytet. Alltså mer kaos än "god ordning". I övrigt ber jag dig läsa vad jag tidigare skrivit (inkl. vad som står i detta dokument), om du behöver mer kött på benen.


13. Tycker du att det är ok att HSB-ledamoten är inblandad i detta kaos och de problem detta leder till i föreningen?

Maj-Britt: Se svaret på frågan ovan

Jag: Och se mitt svar ovan. Frågan kvarstår.


14. Tycker du det är ok att HSB-ledamoten ställer upp på att styrelsen inte med ett enda ord informerat om arbetets gång i föreningen sedan det drog igång före sommaren 2008?

Maj-Britt: Tacksam om du styrker detta påstående.

Jag: Hur vill du att jag ska styrka detta? Ska jag lämna in den saknade information som vi inte fått till dig? Vad säger HSB-ledamot Bengt Skånhamre om detta? Kan han visa på att någon information givits till medlemmarna från styrelsen, och i så fall vilken och när?
Frågan kvarstår.15. Tycker du det är ok att HSB-ledamoten inte svarar på mina frågor om vad HSB-ledamoten avser att göra åt detta och därmed spär på den oordning som redan råder, alltså dessutom i strid med det avtal han skrivit under?

Maj-Britt: Se svaret på frågan ovan.

Jag: Varför frågar du inte HSB-ledamoten om detta? Du har via kopior av mail och från den länk du ursprungligen fått sett att Bengt inte svarar på vad han tänker göra i sin roll som HSB-ledamot. Allt HSB-ledamoten svarar är att jag kommer att få reda på hans åsikt om detta... vad han nu menar med det? Jag har fortfarande inte fått HSB-ledamotens åsikt. Frågan kvarstår.


Är det ok att HSB-ledamoten bryter mot det avtal HSB-ledamoten undertecknat och inte är ärlig samt inte agerar affärsmässigt till ekonomisk skada för föreningen?
HSB-ledamoten har även skrivit under följande;
"Affärsmässighet och ärlighet utmärker ledamotens relationer och arbetssätt i styrelsen".
16. Tycker du HSB-ledamoten betett sig affärsmässigt här där det med största sannolikhet blir extra och onödiga kostnader pga först styrelsens dåliga förarbete och sedan pga den fördröjning av arbetet som jag förstår att styrelsens agerande leder till?

Maj-Britt: Vad består styrelsens dåliga förarbete i. Varför blir det fördröjningar? Vad är HSBledamotens roll i detta?

Jag: Bra frågor. Dessa borde du ställa till HSB-ledamoten.
Som jag beskrivit här, tidigare i mina mail till dig, samt i den länk du ursprungligen fått så har i princip inget förarbete gjorts.
Fördröjningar torde vara det naturliga resultatet av att styrelsen vägrar svara på en enda fråga och av att jag inte kan låta styrelsen härja fritt i min bostadsrättslägenhet förrän jag fått svar på mina frågor så att jag och alla andra vet vad som gäller. När arbetet är utfört så är det för sent att utreda.
HSB-ledamotens roll får du be HSB-ledamoten om en mer specifik redogörelse för eftersom han borde vara den som vet detta bäst, eller hur? Men annars sitter han i den styrelse som orsakat detta, och har således en stor roll, i praktiken större roll än övriga ledamöter.


17. Tycker du det är ärligt av HSB-ledamoten att (oavsett det påstådda styrelsebeslutet om att ordföranden utsetts att svara på frågor... om det bara är mina frågor eller om det är andra medlemmars frågor framgår inte?) vägra svara varken på föreningsfrågorna eller frågorna om hans roll som HSB-ledamot?

Maj-Britt: Se tidigare svar.

Jag: Jag vet inte vilka tidigare svar jag ska se... så det är lite svårt att bemöta detta.
Men du kan väl se mina tidigare svar. Frågan, som är tydlig, kvarstår.


18. Tycker du det är ärligt av HSB-ledamoten att inte svara på vad HSB-ledamoten kommer att göra för att jag ska få svar på de föreningsfrågor jag ställt?

Maj-Britt: Se tidigare svar.

Jag: Jag vet inte vilka tidigare svar jag ska se.. så det är lite svårt att bemöta detta.
Men du kan väl se mina tidigare svar. Frågan, som är tydlig, kvarstår.


OK att HSB-ledamoten bryter mot det som HSB förklarat är HSB-ledamotens roll och inte
följer regelverk?

Vidare så säger HSB så här i avtal och på HSB:s webbplats om HSB-ledamotens roll;
"HSB-ledamoten ska ge styrelsen och medlemmarna en trygghet i att fattade beslut står i överensstämmande med gällande lagstiftning, stadgar samt likarättspricipen".
19. Tycker du att det står i överensstämmelse med lagar och stadgar att föra över underhållsansvaret för föreningens rör på medlemmarna, utan att varken informera om detta eller ens ta ett stämmobeslut om detta?

Maj-Britt: Tacksam för objektiva fakta

Jag: Objektiva fakta är exakt vad du fått. Vad mer vill du ha?
Om du inte litar på mig och du inte vet vad HSB:s normalstadgar säger så fråga t.ex. HSB Malmös jurist vem som ansvarar för rör så som de var tidigare (inbyggda) jämfört med vem som ansvarar för rör som styrelsen bestämt (utanpåliggande). Eller se stadgar!


HSB-ledamoten har i sin roll som stämmosekreterare skrivit allvarligt felaktiga protokoll, och vill sedan inte kommentera detta utan hänvisar till att brf-styrelsen ska svara på de fel han begått, och som sedan de blinda justerarna inte brytt sig om att korrigera.
20. Tycker du att det är så en HSB-ledamot ska bete sig mot medlemmarna, alltså först göra allvarliga fel och sedan inte stå för detta, utan hänvisa till andra?
HSB-ledamoten har dessutom brutit mot lagen tillsammans med styrelsen när de inte följt stämmobeslut (alltså stämmobeslut som Bengt underlåtit att föra in i protokollet).

Maj-Britt: Vilka är de allvarliga fel som du anklagar HSB-ledamoten för att ha gjort. På vilket sätt har styrelsen och ledamot brutit mot lagen? Du måste precisera när du kastar ur dig så allvarliga anklagelser.

Jag: Om du läst tidigare mail till dig samt länken du ursprungligen fick av mig så hade du fått det preciserat. Annars tycker jag det är rätt bra preciserat redan i frågeställningen här.
I stämmoprotokollet som HSB-ledamoten skrivit för stämma i min brf så står det felaktiga namn på justerare. Dessutom verkar beslut som tagits ha tillförts i efterskott i protokollet, men beslut (inte bara ett beslut) har dessutom inte förts in som beslut.
Bengt har sedan lovat att rätta upp ett av besluten och säger att styrelsen lovat att följa stämmobeslutet och dela ut det stadgeförslag som stämman beslutade skulle delas ut före sommaren 2008. Sedan hände ingenting. Jag hade nöjt mig med att felet korrigerats av styrelsen, men som det är nu så blir brottet bara allvarligare.
Jag tycker du ska utreda detta brott med den som är ansvarig, och som du i din tur i egenskap av HSB Malmös styrelseledamot ansvarar för, dvs HSB-ledamoten.


21. Tycker du att det är så en HSB-ledamot ska bete sig? Det är ok att bryta mot lagen på detta flagranta sätt, utan att HSB Malmös styrelse bryr sig?

Maj-Britt: Du upprepar dina anklagelser om lagbrott men jag förstår inte alls vad det handlar om. Det framgår inte av din skrivelse.

Jag: Jo, visst har det framgått mycket tydligt av mina skrivelser, men nu har jag förtydligat detta ännu en gång i föregående fråga. Frågan kvarstår.


Vilka medlemmar har drabbats och på vilket sätt har dessa medlemmar drabbats ekonomiskt?
Maj-Britt, du skriver;
"Du säger också: Föreningen har drabbats som helhet såväl som enskilda medlemmar, och kommer att fortsätta drabbas ekonomiskt. Vilka är dessa medlemmar och på vilket sätt har de drabbats ekonomiskt?. Vad är HSB-ledamotens roll i det?".
22. När arbetet i föreningen stannar upp så som de tvingats göra pga att styrelsen först inte utrett ens de mest grundläggande frågorna och sedan vägrar både att svara på frågor och att utreda frågorna tillsammans med mig, så hoppas jag att du förstår att risken är överhängande att samtliga medlemmar i föreningen drabbas av att arbetet förskjuts framåt i tiden, eller hur?

Maj-Britt: Här framför du återigen anklagelser mot föreningen. Jag kan inte svara för här föreligger inga fakta – enbart dina personliga värderingar och påståenden.

Jag: Varför vill du inte tillfråga HSB-ledamoten om detta ifall du tvivlar på vad jag säger?
Jag kan inte se en bättre eller enklare väg än att göra detta.
Jag har i övrigt förtydligat frågeställningen i de tidigare svar jag gett här (i fråga 24, etc.), och hoppas du tar detta på allvar.
Dessutom är det styrelsen jag riktar mig mot, och inte föreningen.


23. Jag hoppas också att du förstår att min (och andra medlemmars) planering med badrumsrenovering förskjuts pga styrelsens agerande, vilket i sin tur också kan leda till fördyringar förutom det otal ökade problem detta leder till?

Maj-Britt: Se mina frågor ovan - du måste utveckla och förtydliga dina påstående och frågor. Vilka är de andra medlemmarna? Varför hörs inte dom?

Jag: Vilka de andra medlemmarna är torde framgå tydligt av själva frågan, dvs bl.a. de medlemmar som står beredda att renovera sina badrum. Varför de inte hörs (om det skulle vara så) kan jag svara på, men det är irrelevant för denna fråga.
I övrigt se mina tidigare svar här. Frågan kvarstår.Är det ok att HSB-ledamoten bryter mot det avtal HSB-ledamoten undertecknat och inte är något kvalificerat stöd/bollplank till föreningen?
I HSB-ledamotens uppdragsavtal står även följande;
"HSB-ledamoten skall vara ett kvalificerat stöd och bollplank till bostadsrättsföreningarna i deras styrelsearbete och föreningsverksamhet".
24. Efter att du läst om vad som hänt i min brf, tycker du att HSB-ledamoten på något sätt kan betecknas som ett "kvalificerat stöd"?

Maj-Britt: Jag behöver ha objektiva bevis för de anklagelser du utslungar när det gäller styrelse och ledamot. Så allvarliga anklagelser måste vara ordentligt styrkta innan man kan agera.

Jag: Ja, berätta bara vilka "objektiva bevis" du vill ha för vad, så löser vi det.
I egenskap av styrelseledamot i HSB Malmö så måste det vara ditt ansvar att utreda detta, i stället för att bara vara passiv i alla frågor.Ingen trygghet, ingen omtanke, ingen samverkan, inget engagemang och ingen hållbarhet i beslut och agerande från HSB-ledamot
I HSB-ledamotens uppdragsavtal står även följande;
"HSB-ledamoten delar HSB-rörelsens och HSB Malmös grundläggande värderingar uttryckta i orden engagemang, trygghet, hållbarhet, omtanke, samverkan samt värnar om HSB:s kooperativa grundprinciper".
25. Jag kan inte precis säga att jag varken från HSB-ledamoten eller styrelsen i övrigt upplevt någon trygghet, omtanke eller samverkan under detta stamrörsbyte... och heller inget engagemang!
Kan du se något av detta?

Maj-Britt: Hur uppfattar dina grannar och situationen? Jag kan inte agera utifrån en persons ostyrkta påstående - det måste finnas substans och objektiva fakta bakom de anklagelser du ger uttryck för innan man kan agera.

Jag: Mina grannar kan inte lag och stadgar så bra som jag kan, och befinner sig därför i ett klart underläge, speciellt eftersom ingen information från styrelsen förekommer. Men de jag pratat med är milt uttryckt irriterade över styrelsens och HSB-ledamotens beteende.
Om det är något som du tycker är ostyrkt så får du berätta vad detta är, utöver det jag redan klargjort här. Sedan förstår jag inte vad det har för betydelse om det är en person som berättar hur det fungerat eller om det är flera. Jag har av naturliga anledningar bäst inblick i de fel och misstag som begåtts, och jag har aldrig tidigare sagt något som varit osant, så HSB Malmös styrelse borde enligt min mening ha särskilt stor tillit till mig.26. Utan vare sig omtanke, samverkan eller engagemang - och inte tillstymmelse av trygghet för mig eller andra medlemmar, hur kan man överhuvudtaget bryta mer mot sina uppgifter som HSB-ledamot än vad Bengt gjort?

Maj-Britt: Jag kan inte agera utifrån en persons ostyrkta påstående - det måste finnas substans och objektiva fakta bakom de anklagelser du ger uttryck för innan man kan agera.

Jag: Se tidigare svar. Om det är något speciellt, utöver det som jag redan redogjort för här, så måste du berätta vad det är du vill ha styrkt, utöver den information du kan få från HSB-ledamoten. Det är din skyldighet att utreda, eller hur?


Alla regelverk bryts mot av HSB-ledamoten, vad ger detta för signaler?
27. Det känns som att allt som går att bryta mot det har brutits mot i denna historia, och HSB Malmös styrelse kan inte bara sticka huvudet i sanden och låtsas som ingenting när detta inträffar. Vad ger detta för signaler?

Maj-Britt: Jag kan inte agera utifrån en persons ostyrkta påstående - det måste finnas substans och objektiva fakta bakom de anklagelser du ger uttryck för innan man kan agera.

Jag: Se tidigare svar. Om det är något speciellt, utöver det som jag redan redogjort för här, så måste du berätta vad det är du vill ha styrkt, utöver den information du kan få från HSB-ledamoten. Det är din skyldighet att utreda, eller hur?


Ingen som helst moral eller etik från HSB-ledamoten
Moral och etik hos HSB-ledamoten lyser också den med sin frånvaro.
Och då har jag här inte ens gått in på den usla upphandling som gjorts av föreningen, vilket - som också klargjordes av juristerna på bostadsrättsmässan - kan leda till personligt skadestånd (dvs pengar ur egen ficka).
Jag har heller inte berört hur Bengt och resten av styrelsen lurade medlemmarna genom att i kallelse uppge stambytet som "byte av kall- och varmvattenledningar".

Maj-Britt: Jag kan inte agera utifrån en persons ostyrkta påstående - det måste finnas substans och objektiva fakta bakom de anklagelser du ger uttryck för innan man kan agera.

Jag: Se tidigare svar. Om det är något speciellt, utöver det som jag redan redogjort för här, så måste du berätta vad det är du vill ha styrkt, utöver den information du kan få från HSB-ledamoten. Det är din skyldighet att utreda, eller hur?

OK att HSB-ledamot inte bryr sig om att medlemmarnas skrivelser och frågor ignoreras?
Du säger att min förening antagit samma policy som HSB Malmö att det är ordföranden som besvarar skrivelser, och att HSB-ledamoten måste rätta sig efter detta.

28. Men när då ordföranden inte besvarar någon skrivelse överhuvudtaget (vilket du kan se från länken du fick innan) trots att styrelsen (enligt Bengt, men som ingen sett något bevis för... jag vill nog se utdrag från styrelseprotokoll om detta) tagit ett beslut om att ordföranden ska göra detta så är något fel, eller hur?

Maj-Britt: Detta är en fråga mellan dig och din ordförande

Jag: Varför tycker du inte att HSB-ledamoten har något ansvar?
Varför tycker du att HSB Malmös styrelse inte ska ta något ansvar för HSB-ledamoten?29. Menar du att HSB-ledamoten inte har ansvar att agera i detta läge där medlemmarna inte får svar (inte ens på direkt akuta frågor), och hur menar du att det i så fall är förenligt med såväl lagar som det avtal HSB-ledamoten skrivit under?

Maj-Britt: Återigen har bostadsrättsföreningens styrelse bestämt hur tågordningen ska vara bör styrelsens ledamöter följa detta. Något som även gäller HSB ledamoten.

Jag: Varför tycker du inte att HSB-ledamoten har något ansvar?
HSB-ledamoten lyder inte under någon lag att följa dåliga styrelsebeslut, eller hur?
Och när du här på annat ställe svarar att HSB-ledamoten har tystnadsplikt så blir jag rädd över att du inte vet bättre än så. Jag trodde alla idag - efter min information om detta - var fullt klara över att styrelseledamöter inte har tystnadsplikt!


30. Att styrelsen skulle ha tagit detta beslut om att det är styrelsens ordförande som svarar är sedan något Bengt informerade om först efter den tionde skrivelsen (om jag minns rätt på rak arm, men någonstans där), alltså efter väldigt lång tid. Varför?

Maj-Britt: Det vet jag inte, egentligen borde väl din styrelse informera om det.

Jag: Varför tycker du inte att HSB-ledamoten har något ansvar?
Varför tycker du att HSB-ledamoten inte ska behöva svara för sina egna handlingar?
Tycker du inte det är rimligt att du ställer denna enkla fråga till HSB-ledamoten?


31. Tycker du inte det är märkligt att jag inte fick det beskedet från Bengt efter min första skrivelse? Tycker du HSB-ledamoten betett sig korrekt i detta avseende?

Maj-Britt: Se svar ovan:

Jag: Varför tycker du inte att HSB-ledamoten har något ansvar?


32. När sedan styrelsen i min brf vägrar att bekräfta att de tagit emot skrivelser (oavsett om det är på papper eller elektroniskt), så är också något fel, eller hur?
Styrelsen har inte bekräftat mottagandet av EN ENDA skrivelse!

Maj-Britt: Återigen - detta är en fråga mellan din brf-styrelse och dig.

Jag: Varför tycker du inte att HSB-ledamoten har något ansvar?
Det är inte en fråga mellan mig och styrelsen i min brf. Det handlar här om HSB-ledamotens ansvar och skyldigheter!OK att HSB-ledamoten inte svarar på frågor som är specifika för honom som HSB-ledamot och HSB-tjänsteman?
33. Tycker du det är rätt att Bengt inte ska svara på följande frågor?
 1. Vem är det som bestämt att mina frågor till dig ska besvaras av styrelsens ordförande i min brf?
 2. Sedan när gäller detta?
 3. För vilka frågor gäller detta?
 4. Varför får jag då inga svar från styrelsens ordförande (vilket jag aldrig någonsin tidigare heller fått)?
Maj-Britt: Det är ju din styrelse som beslutat detta. Din styrelseordförande måste därför besvara även dessa frågor.

Jag: Varför tycker du inte att HSB-ledamoten har något ansvar?
Om styrelsen i min brf beslutat detta vet vi inte, men om så varit fallet så är HSB-ledamoten en del av denna styrelse, och har ett ansvar för alla beslut som tas, även de beslut som innebär att medlemmars frågor inte blir besvarade. Det handlar om HSB-ledamotens roll och ansvar.


34. Bengt hänvisar till ordföranden i min brf på alla frågor, även när det rör sig om frågor riktade till HSB Malmö om HSB-ledamotens roll, men du ser inget fel i det?

Maj-Britt: Se svar ovan, jag utgår ifrån att du avser HSB ledamotens roll i din egen bostadsrättsförening, som jag tidigare förklarat har HSB-ledamoten att rätta sig efter de beslut som fattas i den styrelse han eller hon deltar i.

Jag: Varför tycker du inte att HSB-ledamoten har något ansvar?
Och nej, du utgår från något felaktigt. Jag avser HSB-ledamotens roll generellt, dvs jag ställer specifika HSB-ledamotsfrågor (som du fått kopior på), men får inte svar på dessa.
Och då avser jag alltså inte bara följande obesvarade frågor till HSB-ledamoten;
 1. Du hävdade tidigare att du skulle ta upp "mina frågor" med styrelsen.
  Vilka var de frågor du tog upp, mer specifikt?
 2. Det är bra att jag lär få veta vad du har för syn på frågan i min brf, men det finns inget skäl till att du inte kan berätta detta redan nu? Håller styrelsen dig som gisslan, kanske?
 3. Förstår du att föreningen skadas på ett allvarligt sätt av styrelsens agerande?
 4. Är det bara mina frågor som styrelsens ordförande ska besvara?
  Eller alla medlemmars frågor?
 5. När har detta beslut tagits att det är ordföranden som ska svara på frågor?
 6. Du vet mycket väl att jag med denna styrelse - i vilken du ingår - i princip aldrig fått några svar tidigare. Jag har aldrig sett ett enda tecken på att du reagerat på hur styrelsen misskött denna del av sina uppgifter. Varför tror du att det skulle ha skett någon drastisk förändring avseende detta just nu, och att jag skulle få svar?
 7. Du säger att du "utgår" från att jag får svar på mina frågor. Men i så fall måste ordföranden någonstans mellan svärorden över mig ha yttrat något om att han kommer att se till så att jag får svar. Eller du bara utgår från det ändå?
  Trots att jag normalt annars aldrig får svar på några frågor till styrelsen! Varför skulle denna gång vara annorlunda?
 8. Vem har bestämt att du inte får svara på t.ex. min fråga om varför styrelsen inte svarar på mina frågor?
 9. Vad är det du menar som hindrar dig att svara på ovanstående frågor, om du fortfarande inte vill besvara dessa?

OK att HSB-ledamoten inte svarar på frågor som är grundläggande för styrelsearbetet?
35. Utöver dessa HSB-specifika frågor så har jag även ställt frågor till styrelsen inkl. Bengt;
 • Vad är skälet till att styrelsen inte vill höra av sig?
 • Har styrelsen för avsikt att besvara mina frågor och synpunkter?
 • När kommer jag i så fall att få svar?
Utan svar från varken Bengt eller resten av styrelsen.

Maj-Britt: Återigen frågor som bör besvaras av ordförande i din förening.

Jag: Varför tycker du inte att HSB-ledamoten har något ansvar?
Tycker du att det är ok att HSB-ledamoten låter det passera obemärkt att inte ens ovanstående grundläggande frågor besvaras, och att HSB-ledamoten inte tar tag i detta?


OK att HSB-ledamoten bryter mot det avtal HSB-ledamoten undertecknat och inte verkar för att god ordning råder?
"Ledamoten skall verka för att god ordning råder i föreningens verksamhet".

Maj-Britt: Om det föreligger oordning i din förenings verksamhet bör du ta upp det med styrelsen och medlemmarna i din förening.

Jag: Varför tycker du inte att HSB-ledamoten har något ansvar?
Varför tycker du att HSB Malmös styrelse inte har något ansvar för HSB-ledamoten?
Tycker du inte att du borde ta upp denna fråga med HSB-ledamoten?36. Efter mycket skrivande fram och tillbaka där jag klargör att jag kan komma att stämma
styrelsen, med skadestånd, för att de på detta allvarliga sätt bryter mot lagen så får jag beskedet från Bengt att de kommer att följa stämmobeslutet och dela ut stadgeförslaget. Sedan händer inget! Är det ok, enligt dig?

Maj-Britt: Du får tala med din förening - jag har inte den insynen i din förening att jag kan svara på dessa frågor

Jag: Varför tycker du inte att HSB-ledamoten har något ansvar?
Om det skulle vara insyn du behöver för att ta tag i detta så kanske det vore lämpligt att fråga HSB-ledamoten om detta, eller hur?
Du skriver själv att du varit i kontakt med styrelsen i min brf, varför såg du då inte till att skaffa dig insyn i de frågor som är viktiga i sammanhanget, gällande HSB-ledamotens agerande?När jag säger att jag misstänker läckage från våningen ovanför pga en växande fläck i mitt badrumstak så reagerar inte styrelsen, inkl. HSB-ledamoten.

Maj-Britt: När det gäller reaktioner på din misstänkta vattenskada, så är det återigen din styrelse som du måste kontakta.

Jag: Mina frågor handlar alla specifikt om HSB-ledamoten!!!
Varför tycker du inte att HSB-ledamoten har något ansvar?
Speciellt när du nu vet att styrelsen, inkl. HSB-ledamot Bengt Skånhamre, inte ens tar tag i något så viktigt som en möjlig vattenskada (vilket du kan fråga HSB-ledamoten om)?


37. Tycker du att styrelsen gör rätt som inte agerar omedelbart i detta läge?

Maj-Britt: Kan ej svara på detta – det är en fråga för din egen bostadsrättsförening, Jag har inte insikt i din förening och vet inte hur ni valt att hantera era interna ärenden.

Jag: Tycker du att det är en fråga om "interna ärenden" ifall en styrelse med en HSB-ledamot ska bry sig om vattenskador eller ej?
Varför tycker du inte att HSB-ledamoten har något ansvar?

b. Tycker du att HSB-ledamoten gör rätt som inte agerar omedelbart i detta läge?

Maj-Britt: Frågan är retorisk och kräver inget svar.

Jag: Varför tycker du inte att HSB-ledamoten har något ansvar?
Det finns inget som helst retoriskt i denna fråga och jag vill gärna ha svar på hur HSB Malmö ser på denna extremt viktiga fråga om HSB-ledamoten.

38. Tycker du att HSB:s jurister (och SBC:s samt Riksbyggens) har fel när de sitter på bostadsrättsmässan och säger att styrelsen är skyldig att agera i detta läge?

Maj-Britt: Frågan är retorisk och kräver inget svar.

Jag: Varför tycker du inte att HSB-ledamoten har något ansvar?
Det finns inget som helst retoriskt i denna fråga och jag vill gärna ha svar på hur HSB Malmö ser på denna extremt viktiga fråga om HSB-ledamoten.Vad är HSB-ledamotens roll i den skada föreningens medlemmar drabbas av?
Vad HSB-ledamotens roll i detta är, undrar du?
Ja, HSB-ledamoten är till att börja med en del av styrelsen - och har bara därigenom ett mycket stort ansvar för alla de onödiga problem och kostnader föreningen drabbas av - men sedan har HSB-ledamoten i sin roll av HSB Malmö ett utökat ansvar, vilket sedan även understryks av det avtal som HSB-ledamoten skrivit under.

Maj-Britt: Rent generellt kan jag säga att HSB-ledamoten har lika stort ansvar som resten av styrelsen – varken mer eller mindre. När du talar om det som händer i din förening, så måste du vända dig dit för att få svar.

Jag: Varför skulle jag vända mig till min förening i frågor om HSB-ledamoten?
Hur har du kommit fram till att HSB-ledamoten varken mer eller mindre ansvar än övriga ledamöter?
Detta säger du trots att du vet att HSB-ledamoten lyder under det HSB-ledamotsavtal som du själv tydligen varit delaktig i att ta fram.
Dessutom! Om du varit på bostadsrättsmässan så skulle du kunnat höra juristerna förklara att de med mer kunskaper har ett utökat ansvar i styrelsen. Tycker du inte att HSB-ledamot Bengt Skånhamre efter alla år i HSB har mer kunskaper än de oerfarna ledamöterna i min brf?Har inte HSB-ledamoten ett större ansvar än övriga ledamöter?
39. Är det inte din åsikt att HSB-ledamoten har ett större ansvar än övriga ledamöter (inte bara pga det särskilda avtal som HSB-ledamoten skrivit under)?

Maj-Britt: HSB-ledamotens ansvar är det samma som övriga ledamöter - dock kan ledamoten få en viktigare roll framför allt i styrelser som är nya och själv saknar kompetens.

Jag: Ja, men säger du inte emot dig själv här, jämfört med föregående fråga?
Nu håller du ju med mig om vad jag skrivit i sista stycket i föregående fråga.
Samtidigt säger du emot dig själv i detta svar.
Jag anser att det är viktigt att förstå att HSB-ledamoten har ett större ansvar dels av den anledning du själv nämner här, och dels genom det särskilda HSB-ledamotsavtal som HSB-ledamoten lyder under.
Du tycker väl inte att avtal inte ska gälla?När jag säger att jag misstänker läckage från våningen ovanför pga en växande fläck i mitt badrumstak så reagerar inte styrelsen, inkl. Bengt.

Är HSB-ledamoten mindre ansvarig än resten av styrelsen?

Maj-Britt: Nej

40. HSB-ledamoten är inte mindre ansvarig för de fel som görs av brf-styrelsen, eller hur?

Maj-Britt: Du har lagt in en värdering i frågan som gör att jag inte kan eller vill svara på den.

Jag: Här finns ingen som helst värdering i denna fråga. Var ser du den?
Min fråga är generell; Är HSB-ledamoten mindre ansvarig för fel som styrelsen gör?
Jag trodde att du redan svarat här att HSB-ledamoten inte är mindre ansvarig för fel som styrelsen gör. Missuppfattade jag dig?

Text här flyttad till separat motion efter denna.
41. Tycker du att en HSB-ledamot gjort rätt, med det extra ansvar han har bl.a. genom sitt avtal som HSB-ledamot men även i egenskap av den speciella kunskap han sitter i styrelsen för, som inte sett till att styrelsen utrett ens de allra mest grundläggande frågor inför ett stambyte med tillhörande rördragning i medlemmarnas bostadsrättslägenheter, t.ex.
- med vilken rätt styrelsen drar rör i medlemmarnas bostadsrättslägenheter?

Maj-Britt: Styrelsen har en självklar rätt och skyldighet att utföra underhållsarbete på de installationer som är bostadsrättsföreningens ansvar att åtgärda.

Jag: Ja, det är tydligen din personliga åsikt, men verkligheten ser annorlunda ut, och det måste vara regelverket man utgår från, eller hur?


42. Tycker du det står i överensstämmelse med lagar/stadgar att förändra medlemmars bostad invändigt (garderob, hall, badrum, köksskåp), utan att medlemmen ska ha något att säga till om detta?

Maj-Britt: Det är inte ovanligt att så sker i samband med olika typer av renoveringar.

Jag: Har du då några exempel på detta?
Menar du då också att det inte är ovanligt att föreningar bryter mot lag och stadgar?


42b. Om du tycker att det följer lagar och stadgar, vill jag ha en motivering.

Maj-Britt: Stambyte är en underhållsfråga och styrelsen bestämmer utformningen.
Se svar nedan som jag fått från Stellan Håkansson vår jurist. Han har noga granskat.

Som stöd för ändrad rördragning kan anföras Boverkets regelsamling för byggande, BBR. Denna tar sikte på nybyggnader. Vid ändringar av byggnader finns Boverkets allmänna råd för ändring av byggnad, BÄR.
Denna bygger mycket på BBR, men undantag görs när hänsyn måste tas till byggnadens förutsättningar och ändringens omfattning. Jag håller mig därför mycket till BBR, som innehåller regler för byggande som man skall följa. Detta är ett förtydligande av lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. och förordningen (1994:1215) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m.

Enligt 2:2 BBR får byggherren välja de material och tekniska lösningar som är ekonomiskt rimliga och praktiska att sköta så länge lagens krav på ekonomiskt rimlig livslängd uppfylls.

Byggnadsdelar och installationer med kortare livslängd än byggnadens avsedda brukstid bör vara lätt åtkomliga och lätta att byta ut samt även på annat sätt vara lätta att underhålla, driva och kontrollera.

Fastighetsägaren måste då se till att tappvattenledningar läggs synligt. Lätt att underhålla, kontrollera och byta ut.

Enligt 6.5335 BBR får i de delar av golvet som regelmässigt blir utsatta för vattenbegjutning eller vattenspill endast genomföringar för avloppsenheter utföras.
I badrum där fuktspärr finns får man inte lägga tappvattenledningar i golvet.

Enligt 6:625 ang utformning av tappvatteninstallationer skall risk för skador på omgivande byggnadsdelar eller andra olägenheter på grund av frysning, kondensering eller till följd av utströmmande vatten begränsas.

Som allmänt råd anges att tappvattenledningar bör utformas så att eventuellt utläckande vatten från ledningarna snabbt kan upptäckas och så att vattnet inte orsakar skador.

I BÄR står att nya va-system bör förläggas och utföras så att de är åtkomliga för underhåll och byte.

Att man ska ta hänsyn till byggnadens förutsättningar i BÄR kan innebära att tappvattenledningar inte placeras i vägg.

Invändningar om försämrat estetiskt utseende och dammsamling är vaga invändningar.

Även Miljöbalkens regler och brandskyddsregler kan bli tillämpliga.
Försäkringsbolagen ställer för ersättning ur försäkring krav på att BBR , branschregler och ”Säkert vatten” följs.


42c. Om du håller med mig om att det inte följer lagar/stadgar så vill jag veta hur du anser att HSB-ledamoten ska följa sin uppgifter och ta tag i detta.

Maj-Britt: Av svaret ovan ser du att jag inte håller med dig

Jag: Maj-Britt, har du ens läst igenom vad Stellan skrivit? Det finns ju absolut ingenting där som är relevant! Speciellt inte för de lagar/stadgar som styrelsen bryter mot!

Maj-Britt, du skriver; "Stambyte är en underhållsfråga och styrelsen bestämmer utformningen". Men då ser du väldigt, väldigt enkelriktat. Stambyte skulle kunna definieras som en underhållsfråga, men att styrelsen bestämmer utformningen har du bara tagit ur luften, med som förutsättning att styrelsen är allsmäktig. Bostadsrätten är fortfarande min rätt, och jag anser att lagar och stadgar ska följas, inte Stellans högst personliga åsikter eller vaga rekommendationer för nybyggen.

Mina kommentarer på ovanstående svar ger jag i en efterföljande motion.


Expertledamot, ja tack - HSB-ledamot som enbart är till nackdel för medlemmarna, nej tack!
Jag vill gärna ha en "expertledamot" i min brf, speciellt med tanke på hur illa lekmannastyrelsen sköter sina uppgifter, men då ska det inte vara en ledamot som enbart arbetar för styrelsen i stället för medlemmarna, och som alltid befinner sig under HSB:s beskyddande vingar, som det fungerar idag. Nu skyddar HSB-ledamoten alla fel och brott som styrelsen begår och HSB Malmö skyddar i sin tur HSB-ledamoten. Det är inte bra!

Avslutningsvis...
Om inte HSB Malmös styrelse tar detta på allvar och snabbt reagerar med kraft och tydlighet så vill jag bara säga att HSB Malmös styrelse - i egenskap av högsta ansvarig för HSB-ledamöterna - blir högst delaktig i det som hänt.

Nu är ju du också HSB-ledamot, Maj-Britt, så du har kanske svårt att se detta med objektiva ögon, men tycker du ändå inte att det borde ha räckt med det första exemplet jag ger dig här för att inse att HSB-ledamoten betett sig på ett otillbörligt sätt?

Jag kan utveckla vad jag tagit upp ovan ännu mer, men hälften av det jag tagit upp känns långt mer än tillräckligt för att visa på de allvarliga fel som HSB-ledamoten begått, och jag hoppas innerligt att du kan se detta.

Maj-Britt: jag förstår att du inte är nöjd med mina svar. Jag har försökt se objektivt på dina frågor och besvara dem enkelt och rakt i den omfattning jag kunnat besvara dem. Jag har låtit experter titta på frågor som jag själv inte kunnat besvara. När det gäller alla anklagelser om allvarlig misskötsel och till och med brott - så varken vill jag eller kan jag befatta mig med den typen av påståenden utan att det föreligger hårda objektiva fakta. Det är ju i sig ett allvarligt brott att utslunga tvivelaktiga anklagelser.

Ett försvarstal för HSB-ledamoten av sällan skådat slag !!!
Notera här att Maj-Britt Thulin, i stället för att svara seriöst på frågorna och göra en seriös utredning, i stället väljer anklaga mig för att begå ett "allvarligt brott" för att jag berättar hur det ligger till. En typisk standardmetod av HSB! Sedan när blev det ett brott att informera och begära utredning? Jag har inte "utslungat" några tvivelaktiga anklagelser, jag har enbart redogjort för situationen och framställt fakta, som sedan tyvärr inte beaktats det minsta av HSB Malmös styrelse.
Det finns inget som helst objektivt i svaret från HSB Malmös styrelse!

För HSB handlar det tydligen enbart att försöka skrämma medlemmar till tystnad och lydnad. Det fungerar säkert oftast. Dock inte denna gång.


Svar från Maj-Britt Thulin;

SV: HSB-ledamoten, förtydliganden av frågor
From: Maj-Britt Thulin (Maj-Britt.Thulin@malmo.hsb.se)
Sent: Tuesday, November 25, 2008 11:50:26 AM

Din bostadsrättsförening har fattat beslut om att renovera stammar i demokratisk ordning, ett beslut som styrelsen nu verkställer. Alla dina frågor med koppling till detta, är interna angelägenheter i din förening och jag får be dig ta kontakt med din styrelse kring det här. En ordning styrelsen i din bostadsrättsförening också vill ska gälla och skrivit till HSB Malmös styrelse om.

Därutöver har jag blivit informerad om att styrelsen bjudit in dig till ett möte. Du har också möjlighet att ta kontakt med föreningens advokat Mats Engstrand.

Jag kommer inte att lägga ner mer tid på dina ytterligare frågor, då det med största sannolikhet bara kommer att leda till ännu fler frågor i en oändlig loop. Då det gäller HSB ledamoten ser jag ingen anledning till att fortsätta dialogen - jag har fullt förtroende för Bengt Skånhamre som är ledamot i din förening.

Med vänliga hälsningar
Maj-Britt ThulinMitt svar;

RE: SV: HSB-ledamoten, förtydliganden av frågor
Sent: Tuesday, November 25, 2008 12:36:06 PM
To: maj-britt.thulin@malmo.hsb.se

Jag förstår inte.
Först ber du mig om förtydliganden, och när du får vad du önskat så säger du att du inte kommer att lägga ner mer tid på mina frågor.
Varför bad du mig då om förtydligande i den ena frågan efter den andra?

Att du inte kommer att besvara mina frågor om HSB-ledamoten motiverar du med att det "med största sannolikhet bara kommer att leda till ännu fler frågor i en oändlig loop".
Är nu detta ett skäl som HSB Malmö alltid kommer att använda sig av för att strunta i att följa det uttalade löfte som du var med att ge om att medlemmarnas frågor ska besvaras?

Du skriver;
"Då det gäller HSB ledamoten ser jag ingen anledning till att fortsätta dialogen - jag har fullt förtroende för Bengt Skånhamre som är ledamot i din förening".
Jag finner det lite märkligt att du kan uttala dig om att du har fullt förtroende för HSB-ledamoten, trots allt jag redogjort för dig. HSB Malmös styrelse vill alltså inte ta ansvar för de HSB-ledamöter som styrelsen ansvarar för. Det är högst oroväckande att styrelsen för HSB Malmö inte tar sina uppgifter på allvar.

Du skriver;
"Din bostadsrättsförening har fattat beslut om att renovera stammar i demokratisk ordning, ett beslut som styrelsen nu verkställer".
Så du vet att min förening fattat ett beslut i demokratisk ordning, men om allt det andra som jag informerat HSB Malmös styrelse om vet du ingenting?

Du skriver;
"Alla dina frågor med koppling till detta, är interna angelägenheter i din förening och jag får be dig ta kontakt med din styrelse kring det här".
Nu handlade mina frågor till dig om HSB-ledamoten. Inget annat! Och det måste du förstå att det inte är interna frågor för min brf, eller?
Inte ens de övriga frågorna är interna. HSB-ledamoten sitter i styrelsen i min brf på uppdrag av HSB Malmö, och därmed blir allt som HSB-ledamoten är delaktig i, i min förening, även HSB Malmös angelägenheter. Alldeles särskilt när felaktigheter begåtts.

Sedan skriver du;
"En ordning styrelsen i din bostadsrättsförening också vill ska gälla och skrivit till HSB Malmös styrelse om".
Ja, det är väl självklart att styrelsen inte är intresserad av att någon medlem på det minsta sätt ska kunna få något stöd utifrån.
Men varken HSB-ledamoten eller HSB Malmös styrelse, eller HSB Malmö i övrigt, lyder under styrelsen i min brf.

Du skriver;

"Därutöver har jag blivit informerad om att styrelsen bjudit in dig till ett möte".
Du har också blivit informerad om två saker.
 1. Det är inte en inbjudan av styrelsen att "bjuda in mig" till en öppettid för styrelsen som jag skulle kunnat gå på ändå.
 2. Jag har inte möjlighet att gå vid denna tidpunkt för styrelsens öppettid, och styrelsen inkl. HSB-ledamoten i min brf kommer inte att ge någon annan tid för ett "personligt möte". Men även om styrelsen hade gjort detta så är det givet från början att styrelsen kommer att svara lika lite på mina frågor som de gjort tidigare.
Du skriver;
"Du har också möjlighet att ta kontakt med föreningens advokat Mats Engstrand".
 • Så du tycker det är en naturlig väg att föra en dialog mellan styrelse och medlemmar, att gå via en advokat?
 • Och varför skulle jag ta kontakt med advokaten? Ingen vill berätta vad hans uppdrag är, men när han har svar till mig på mina frågor så förutsätter jag att han kontaktar mig.
Kommentar från mig: Mats Engstrand är inte föreningens advokat. Han är styrelsens advokat som samarbetar med HSB Malmö, och därför får sina uppdrag av HSB Malmö! Han arbetar enbart för sin uppdragsgivare, styrelsen, mot medlemmar!
HSB-ledamoten
Sent: Thursday, November 27, 2008 3:23:58 PM
To: claes.caroli@malmo.hsb.se; maj-britt.thulin@malmo.hsb.se; anders.lundberg@malmo.hsb.se; olle.strand@malmo.hsb.se; mimmi.zetterman@malmo.hsb.se; birgitta.nilsson@malmo.hsb.se; bjorn.andersson@malmo.hsb.se

Till styrelsen för HSB Malmö
 
Med anledning av att HSB Malmö så frekvent säger sig verka för "ETHOS" så har jag en kort övergripande fråga till HSB Malmös styrelse.
HSB Malmös styrelse är ansvarig för HSB-ledamoten.
Anser HSB Malmös styrelse att det avtal som HSB-ledamoten måste skriva under innan denne träder i tjänst, och som ger HSB-ledamoten ett utökat ansvar, ska gälla?
 
Och som en liten bonusfråga undrar jag vad HSB Malmös styrelse anser att konsekvenserna rent konkret ska bli om HSB-ledamoten ändå inte följt detta avtal och/eller inte verkar för det som ETHOS står för (tyvärr finns det ingen information om detta på HSB Malmös webbplats)?
 
Tacksam för ett mer konkret svar än "det beror på omständigheterna från fall till fall", eftersom det är en konkret och viktig fråga som förtjänar ett konkret svar.
 
Personligen tycker jag att HSB-ledamoten inte bara ska verka för Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke och Samverkan, utan att det avtal HSB-ledamoten skrivit under är av vital betydelse. Jag hoppas att HSB Malmös styrelse inte är av avvikande åsikt.

Notera hur HSB Malmös styrelse lägger allt ansvar på föreningens "styrelse" (och knappt ens det) medan HSB-ledamoten inte gjort det minsta fel någonstans, trots att han ingår i styrelsen.

Så fort HSB Malmös styrelse upplever situationen besvärlig så bryter styrelsen ensidigt diskussionen varje gång, med den ena märkliga förklaringen efter den andra som skäl för detta (eller så bara struntar styrelsen helt i att svara).

HSB Malmös styrelse skjuter ifrån sig i precis varenda fråga, tar inget ansvar för den HSB-ledamot styrelsen ansvarar för och ger synnerligen subjektiva svar på allt till sin egen fördel, till brf-styrelsens fördel och till HSB Malmös fördel (medlemmarna har noll och inget värde).


Jag yrkar att;
 1. HSB-ledamotens roll ses över, där HSB-ledamotens uppgifter och ansvar konkretiseras på ett avsevärt tydligare sätt idag.

  Materialet i denna motion används som underlag för de förbättringar som behöver göras.

  Ett utskott tillsätts för att utreda HSB-ledamotens uppgifter och ansvar.
  Arbetet redovisas för alla löpande på HSB Malmös webbplats.
  Uppdraget ska vara slutfört och redovisat senast 1 december 1009.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
190. HSB-ledamoten - en fara för föreningen!, HSB-ledamoten kan riskfritt begå obegränsat med fel, HSB-ledamoten inget tvång, HSB-ledamot ej anställd på HSB, HSB-ledamot max tre år i sträck i samma brf, HSBledamoten ska inte kunna styras av styrelsen att inte svara på frågor, Konkretisering av vad det innebär att företräda samtliga medlemmar, Medlemmarna ska komma i första hand, HSB-ledamoten ska främst verka för medlemmarnas bästa, HSB-ledamoten ska verka för att stämmobeslut följs, Vad ska HSB-ledamoten göra vid beslut till nackdel för föreningen? Vilket mandat har HSB-ledamoten? Hur ska HSB-ledamoten se till att beslut följer regelverk? Om styrelsen missköter sina uppgifter ska HSB-ledamoten värna om medlemmarna, Vad innebär "god ordning "?, Vad innebär "affärsmässighet och ärlighet "? Medlemmar ska ges möjlighet till dialog, Stöd och bollplank, men bara för styrelsen, Konkretisering av grundläggande värderingar för HSB-ledamoten

Under det som härrör från motion ”190” återfinns frågor och yrkanden som rör HSB-ledamoten. HSB-ledamoten utses av HSB Malmös styrelse.

HSB-ledamoten sorterar under styrelsens eget kompetensområde rörande den löpande förvaltningen av HSB Malmö. Ledamoten utses i samråd med bostadsrättsföreningens styrelse.

Styrelsens uppfattning är att denna fråga inte ska underställas fullmäktige för beslut.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet


Medlem # 89093 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #190-1

HSB-ledamoten inget tvång

 1. Det ska vara frivilligt för HSB Malmös föreningar om de vill ha en HSB-ledamot i bostadsrättsföreningen som ingår i föreningens styrelse.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #190-2

HSB-ledamot ej anställd på HSB

 1. HSB-ledamoten ska inte vara anställd på HSB, och därmed partisk.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #190-3

HSB-ledamot max tre år i sträck i samma brf

 1. En HSB-ledamot ska sitta som HSB-ledamot max 3 år i sträck i samma förening.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #190-4

HSB-ledamoten ska inte kunna styras av styrelsen att inte svara på frågor

 1. HSB-ledamoten ska svara på medlemmarnas frågor, om det inte är känsliga uppgifter för föreningen.

 2. Det ska tydligt stå i uppdragsavtalet för HSB-ledamoten att HSB-ledamoten inte behöver något mandat från brf-styrelsen för att svara på frågor från medlemmarna.

  (Detta bl.a. för att säkra så att det i alla fall finns en ledamot i styrelsen som inte kan stoppas av styrelsen från att svara på frågor från medlemmarna.)

 3. Det ska stå i uppdragsavtalet för HSB-ledamoten - som HSB Malmös styrelse är ansvarig för - att HSB-ledamoten är skyldig att aktivt verka för att alla medlemmars frågor besvaras.

 4. Om brf-styrelsen inte besvarar medlemmars frågor ska det stå i uppdragsavtalet konkret vilka skyldigheter HSB-ledamoten har i detta läge.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #190-5

Konkretisering av vad det innebär att företräda samtliga medlemmar

I uppdragsavtalet för HSB-ledamoten står det idag;
"HSB-ledamoten företräder samtliga bostadsrättsföreningens medlemmar".
 1. Det konkretiseras i uppdragsavtalet vad ovanstående rent konkret innebär.

 2. Konsekvenser för ledamoten tas fram om ledamoten inte följer uppdragsavtalet, och dessa konsekvenser skrivs in i uppdragsavtalet för HSB-ledamoten.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #190-6

Medlemmarna ska komma i första hand

 1. Medlemmarna ska komma i första hand för HSB-ledamoten.

 2. Det ska tydligt stå i uppdragsavtalet för HSB-ledamoten att medlemmarna ska komma i första hand för HSB-ledamoten.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #190-7

HSB-ledamoten ska främst verka för medlemmarnas bästa

 1. Det som ska ha högst prioritet för HSB-ledamoten är föreningens medlemmar.

 2. Det ska tydligt stå i uppdragsavtalet för HSB-ledamoten att HSB-ledamoten ska arbeta för medlemmarnas bästa, och inte specifikt för styrelsen.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #190-8

HSB-ledamoten ska verka för att stämmobeslut följs

 1. HSB-ledamoten måste agera om stämmobeslut ej följs.

 2. Det ska stå i uppdragsavtalet för HSB-ledamoten konkret vilka skyldigheter HSB-ledamoten har om brf-styrelsen inte följer stämmobeslut.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #190-9

Vad ska HSB-ledamoten göra vid beslut till nackdel för föreningen?

 1. HSB-ledamoten måste aktivt verka för att beslut som är till nackdel för föreningen inte tas.

 2. Det ska finnas ett regelverk i uppdragsavtalet för HSB-ledamoten som säger konkret hur HSB-ledamoten ska gå tillväga om styrelsen tar beslut till nackdel för föreningen.

  Det räcker t.ex. inte med att HSB-ledamoten lägger ner sin röst/reserverar sig mot beslutet.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #190-10

Vilket mandat har HSB-ledamoten?

HSB Malmös styrelse skriver;
"HSB-ledamoten har inte heller mandat att obstruera mot styrelsebeslut fattade i demokratisk ordning".

Det gör att frågor uppstår, dels vad som är "demokratiskt" fattade beslut är och dels vad HSB-ledamotens mandat egentligen är.

Att HSB-ledamoten skulle följa lagar/stadgar/HSB-ledamotsavtal och verka för medlemmarnas bästa (t.ex. att medlemmarnas skrivelser och frågor besvaras) ska inte kunna bedömas som att "obstruera"!
 1. Från HSB-ledamotens uppdragsavtal ska det tydligt framgå vilket mandat HSB-ledamoten har.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #190-11

Hur ska HSB-ledamoten se till att beslut följer regelverk?

HSB Malmös styrelse skriver;
"Det är de fakto ledamotens uppgift att se till att beslut fattas i enlighet med befintliga regelverk".

Det innebär att riktlinjer måste tas fram för det som inte finns idag, dvs hur HSB-ledamoten ska se till att beslut fattas i enlighet med befintliga regelverk, och vilka konsekvenser det får om HSB-ledamoten medvetet bryter mot detta.
 1. Riktlinjer tas fram för hur HSB-ledamoten ska se till att beslut fattas i enlighet med befintliga regelverk. Dessa skrivs in i HSB-ledamotens uppdragsavtal.

 2. Om HSB-ledamoten inte följer riktlinjerna för hur HSB-ledamoten ska verka för att beslut fattas enligt regelverket så ska det få konsekvenser.
  Dessa skrivs in i uppdragsavtalet för HSB-ledamoten.


HSB Malmös styrelse skriver;
"HSB-ledamoten ska ge styrelsen och medlemmarna en trygghet i att fattade beslut står i överensstämmande med gällande lagstiftning, stadgar samt likarättspricipen".

Frågor till HSB Malmös styrelse;
 1. Det låter ju väldigt bra i ord... men hur omsätts dessa vackra ord i praktiken?

 2. Medlemskontroll:
  Vem kontrollerar och hur kontrolleras detta?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #190-12

Om styrelsen missköter sina uppgifter ska HSB-ledamoten värna om medlemmarna

 1. I uppdragsavtalet för HSB-ledamoten ska det stå att HSB-ledamoten på alla sätt som är möjliga ska ställa upp för medlemmarna om styrelsen missköter sina uppgifter.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #190-13

Vad innebär "god ordning"?

I uppdragsavtalet för HSB-ledamoten står det idag;
"Ledamoten skall verka för att god ordning råder i föreningens verksamhet".

Detta måste konkretiseras och kompletteras med vad som händer om HSB-ledamoten inte följer detta, annars har en dylik riktlinje ingen praktisk betydelse.
 1. Det konkretiseras (så gott det går) vad som avses med "god ordning".

 2. Det fastställs konsekvenser för HSB-ledamoten om denna inte följer riktlinjerna för att verka för att "god ordning" råder i föreningen.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #190-14

Vad innebär "affärsmässighet och ärlighet"?

I uppdragsavtalet för HSB-ledamoten står det idag;
"Affärsmässighet och ärlighet utmärker ledamotens relationer och arbetssätt i styrelsen".

Detta måste konkretiseras och kompletteras med vad som händer om HSB-ledamoten inte följer detta, annars har en dylik riktlinje ingen praktisk betydelse.
 1. Det konkretiseras (så gott det går) vad som avses med "affärsmässighet".

 2. Det fastställs konsekvenser för HSB-ledamoten om HSB-ledamoten inte arbetar "affärsmässigt" eller inte är "ärlig".

 3. HSB-ledamoten ska även vara ärlig mot medlemmarna.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #190-15

Medlemmar ska ges möjlighet till dialog

 1. HSB Malmös styrelse ska verka för att en medlem som har anmärkningar på brf-styrelsen ges möjlighet att tillsammans med HSB Malmö och HSB-ledamoten föra en dialog för att komma fram till en lösning.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #190-16

Stöd och bollplank, men bara för styrelsen

I uppdragsavtalet står det;
"HSB-ledamoten skall vara ett kvalificerat stöd och bollplank till bostadsrättsföreningarna i deras styrelsearbete och föreningsverksamhet".

Man kan lite undra över om en dylik formulering verkligen hör hemma i ett uppdragsavtal. Luddiga formuleringar som denna innebär knappast något i praktiken för någon.
Det är mest ett önsketänkande som bedöms subjektivt från person till person.
 1. Vad som rent konkret innebär med ovanstående konkretiseras, gärna med några exempel.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #190-17

Konkretisering av grundläggande värderingar för HSB-ledamoten

I HSB-ledamotens uppdragsavtal står följande;
"HSB-ledamoten delar HSB-rörelsens och HSB Malmös grundläggande värderingar uttryckta i orden engagemang, trygghet, hållbarhet, omtanke, samverkan samt värnar om HSB:s kooperativa grundprinciper".

Luddiga formuleringar som denna kan vara bra som ett komplement till vad som rent konkret gäller, men ett uppdragsavtal enbart fyllt med luddiga formuleringar som kan tolkas hur som helst ger inget bra resultat.

Detta måste konkretiseras och kompletteras med vad som händer om HSB-ledamoten inte följer detta, annars har en dylik riktlinje ingen praktisk betydelse.
 1. Vad som rent konkret innebär med ovanstående konkretiseras, gärna med några exempel.

 2. Konsekvenser fastställs (och förs in i HSB-ledamotens uppdragsavtal) ifall ovanstående värderingar visar sig inte överensstämma med HSB-ledamoten i fråga.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
Index, motioner 2009, #1-208
Motioner del 2, #1-17
Motioner del 3, #18-26
Motioner del 4, #27-28
Motioner del 5, #29-37
Motioner del 6, #38-48
Motioner del 7, #49-55
Motioner del 8, #56-64
Motioner del 9, #65-67
Motioner del 10, #68-77
Motioner del 11, #78-90
Motioner del 12, #91-99
Motioner del 13, #100-111
Motioner del 14, #112-127
Motioner del 15, #128-140
Motioner del 16, #141-142
Motioner del 17, #143-155
Motioner del 18, #156-161
Motioner del 19, #162-171
Motioner del 20, #172-178
Motioner del 21, #179-188
Motioner del 22, #189
Motioner del 24, #191-193
Motioner del 19, #194-200
Motioner del 19, #201-203
Motioner del 27, #204
Motioner del 28, #205
Motioner del 29, #206-208


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)