Motioner till HSB Malmö 2009

MOTION # 0.

Inledning:
 1. Hur behandlas motioner?
 2. Bättre information om stämmor
 3. Hur HSB Malmö (inte) svarar på frågor!
 4. Inför "Lex HSB" för att få bort fiffel och mygel inom HSB-organisationen
 5. 850.000 kronor för HSB Malmös årsstämma 2008... eller 1.050.000 kr?
 6. Seminarier inom HSB
 7. Medlemmarna får betala för information !!!
 8. Kurs för styrelse, fullmäktigeledamöter och medlemmar
 9. HSB Malmös fastighetsaffärer - förlust på 1,1 miljarder kr... och mer
 10. HSB Malmös årsredovisning - Ren rappakalja!

Hur många gånger kan samma motion lämnas in?
Det finns ingen bortre gräns för hur många gånger samma motion kan lämnas in.

En motion som inte går igenom ett år kan gå igenom nästa år så det vore dumt att inte åter lämna in en motion om det är något man vill ha genomfört.
Man kanske dessutom kan hitta en mer säljande motivering till nästa stämma för motionen, som gör att stämman ändrar åsikt, förhållanden som påvekar beslutet kan ha ändrats, etc.

Vad avgör om en motion behöver lämnas in igen?
Mycket hänger på styrelsens svar. Ett väl genomarbetat svar med en tydlig motivering till varför motionen ska avslås gör att motionären inte behöver lämna in den igen (om inte de redovisade förhållandena förändrats). Men som vi alla kunde se så fanns det inte ett enda väl genomtänkt svar från styrelsen på mina 178 motioner till årsstämman 2008.

½ bifall till 700 yrkanden år 2008!
Utav 700 yrkanden så hade HSB Malmös styrelse bara ett halvt bifall för ett enda yrkande!
Kan något bättre än detta visa på allvarliga brister i styrelsen?
Hade jag inte skrivit motionerna så hade ingen känt till att styrelsen då saknade kapacitet att behandla motioner från HSB Malmös medlemmar.

Ingen seriös behandling
Sedan är det viktigt att konstatera att de 178 motionerna inte blev seriöst behandlade varken av styrelse eller stämma, så därför finns det särskild anledning att lämna in dem igen. De 178 motioner som (gissningsvis) denna gång närmar sig 500 till antalet räknas som nya precis som alla motioner som lämnas in oavsett om de behandlats på föregående årsstämma.

Trick för att avslå motioner gör bara att motioner återkommer
I de fall en styrelse använder sig av något av de många trick och maktmedel en styrelse har för att på ett närmast rent ohederligt sätt se till att motioner avslås, så blir resultatet bara att motionerna återkommer rakt upp och ner (tillsammans med kompletterande motioner) till nästa årsstämma.

"Anse besvarad" nu ett minne blott
75 % av styrelsens svar på motionerna förra året var "Anse besvarad", trots att det var uppenbart för alla att varje sådant svar var felaktigt. Styrelsen har utlovat att det inte ska bli ett enda "Anse besvarad" till motionerna 2009. Sedan återstår att se om det verkligen blir så, och att det inte blir nästan 100 % avslag i stället.

500 motioner kan bli 1.000 motioner nästa år, om styrelsen missköter behandlingen av motionerna. Eller inga, om behandlingen görs ordentligt och sakliga argument ges.

Med en seriös behandling av motioner behöver de inte återkomma
En seriös behandling av stämman gör att motioner som avslås inte behöver återkomma.
Men avslås motioner bara för att den som motionerat inte är populär så är det givet att alla motioner som avslagits återkommer till dess att denna tråkiga attityd från stämman förändrats.

Genomförda yrkanden återkommer inte
Yrkanden som har genomförts är det naturligtvis meningslöst att lämna in igen, men jag överlåter med glädje åt HSB Malmös styrelse att leta reda på vilka yrkanden som redan genomförts, och då drar jag självklart tillbaka dessa yrkanden (några av dessa har jag redan tagit bort eftersom jag vet med säkerhet att de genomförts).

Med samarbete mellan styrelse och motionär kan antalet motioner reduceras
Ju mer HSB Malmös styrelse samarbetar med mig fram till årsstämman, desto fler motioner kan förhoppningsvis dras tillbaka redan innan stämman. Själv önskar jag definitivt att så få som möjligt av de 178 motionernas yrkanden återkommer i år, men det hänger nu på HSB Malmös styrelse.

Frågemotioner kan avverkas innan stämma bara genom ett enkelt och konkret svar
Jag kan tillägga att en stor del av yrkandena till årsstämman 2009 är rena frågor.
Besvarar HSB Malmös styrelse dessa frågor seriöst (det behöver alltså inte göras något annat än att ge ett skriftligt svar) så försvinner många yrkanden bara genom detta.

Att HSB Malmös styrelse redan före motionstidens utgång stoppade svar på alla frågor jag som medlem ställer till HSB Malmö, oavsett vad frågorna handlar om, borgar tyvärr inte för något hjärtligt samarbete, men vi får se hur styrelsen beter sig fram till stämman.

OBS! Varje medlem i HSB Malmö kan begära att få ut motionsboken.


MOTION #179A

Fråga till styrelsen

 1. Varför gav styrelsen ut felaktiga uppgifter (enligt efterföljande motion) om motionerna och behandlingen av dessa till årsstämman 2008?

 2. Vad var anledningen till att endast en person fick behandla och besvara de många motionerna?

  Tycker styrelsen att detta var seriöst gjort för behandlingen av motionerna (en person utses att behandla och besvara motionerna, ingen diskussion förs överhuvudtaget med motionärerna, ingen motion utreddes, en stor del av styrelsens svar hade inte ens med motionerna att göra, 136 motioner av 178 besvaras med "Anse besvarad", de flesta svar på motionerna var bara kopior av andra svar, ingen i motionerna ställd fråga besvarades, ½ bifall ges till 700 yrkanden, etc.)?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #179

Hur behandlas motioner?

HSB Malmös styrelse publicerade 2008-03-08 sitt tredje nyhetsbrev sedan starten av denna nya och värdefulla information till medlemmarna en månad tidigare (HSB Malmö blev därmed, vad jag känner till, - efter drygt 80 år - den första HSB-regionen i Sverige som informerar medlemmarna om vad som händer i styrelsen).

Här kunde vi läsa att styrelsen under hösten 2007 samt de första månaderna 2008 arbetat med de motioner som kommit in till årsstämman 2008, samt med att förbättra och korrigera stadgarna (vilket i och för sig gjordes av stadgegruppen, även om styrelsen försökte ta åt sig äran för detta arbete).

HSB Malmös styrelse underströk att de nya stadgarna, styrelsens nya öppenhet samt motionerna visar på HSB Malmös ökade medlemsorientering och att HSB Malmö ska bli en öppnare organisation.

Olika uppgifter om antalet inlämnade motioner
Styrelsen påstod vid detta tillfälle att de fått in över 200 motioner. Dock stämde detta inte överens med vad HSB Malmö tidigare redovisat. HSB Malmö uppgav annars att det kommit in 193 motioner plus tre stycken motioner som var hemliga från två hemliga motionärer.

Fem av de 193 motionerna tycks ha kommit till efter den sista inlämningsdagen för motioner.
Varför det plötsligt blev drygt 200 motioner är något man kan fundera över.
Varför uppgav styrelsen inte det exakta antalet motioner?
Detta förhållande gör bara att man blir lite skeptisk till den påstådda nya öppenheten.

Arbetsgrupp för seriös behandling av motioner - men vad var sanningen?
Styrelsen hävdade i nyhetsbrevet att de under hösten 2007 bildat en arbetsgrupp för att "fånga upp och seriöst behandla varje enskild motion". Men vad styrelsen inte informerade om var att det då bara handlade om mina 14 motioner som sedan ändå inte behandlades pga att styrelsen valde att ställa in extrastämman i stället för att behandla motionerna.

Motioner behandlas med respekt, hävdar styrelsen! - Men hur blev det i verkligheten?
Styrelsen skrev att det var "självklart att varje motion skulle behandlas med respekt".
Denna inställning lät mycket glädjande, och jag hoppades att det verkligen skulle bli så.

Ett varningstecken visade sig dock snabbt. Styrelsen förklarade att de inte tänkte kontakta någon motionär för att diskutera eller utreda någon motion. Detta hade i så fall kunnat resultera i att motionerna behandlades på smidigaste möjliga sätt av stämman.

När HSB Malmös styrelse inte vill ställa upp på detta, hur kan då motionerna behandlas med respekt?

Skapat speciellt arbetssätt för att besvara motioner, men hur då?
Styrelsen skrev att de skapat något "speciellt arbetssätt" för att behandla motionerna 2008, med anledning av att de inte hade för vana att behandla så många motioner.

HSB Malmös styrelse refererade till att i stora medlemsdrivna organisationer som t.ex. fackföreningsrörelsen och inom politiken så är motionerna många fler än 2008 års motioner till HSB Malmö och att man där har skapat allmänt "accepterade rutiner" för att behandla motionerna.

HSB Malmös styrelse hävdade att det skulle utvecklas liknande rutiner inom HSB, men HSB Malmö ville inte berätta om vilket "speciellt arbetssätt" som styrelsen hade för att besvara och behandla årets motioner til årsstämman 2008. Det visade sig sedan att detta "speciella arbetssätt" var att endast en ledamot i styrelsen fick fria händer att besvara samtliga 200 motioner helt på egen hand! Dylika "speciella arbetssätt" betackar vi oss för!

Styrelsens roll avseende motioner
Styrelsen förklarade i sitt nyhetsbrev att styrelsens ansvar är att ta ställning till varje motion och sedan föreslå stämman att avslå, bifalla eller "betrakta motionen som besvarad". Det sista alternativet är något som tyvärr HSB Riksförbund spritt ut, och ett alternativ som definitivt kan missbrukas (vilket sedan också skedde av HSB Malmös styrelse).

En styrelse kan göra det väldigt enkelt för sig genom att hävda att en motion ska anses som besvarad, utan att behöva ta ställning till något, men vad innebär det? Det finns ingen definition, och därför kan detta alternativ användas fritt hur som helst. Jag skrev vid detta tillfälle att jag hoppades att om styrelsen använde sig av "det tredje alternativet" så måste styrelsen också noga redogöra för bakgrunden till denna åsikt. Så blev det inte!

Styrelsen informerade om att styrelsens arbete med att forma svar på motionerna "leds" av styrelseledamoten Henric Lellky, men någon arbetsgrupp fanns det inte, det var bara Henric.

Det finns inget konkret i stadgar eller lagar för styrelsens roll i frågan om behandlingen av motioner. Detta innebär tyvärr att varje styrelse ganska fritt kan bestämma hur motioner ska behandlas. Därför blev det så illa som till årsstämman 2008.

Från 0 till 200 motioner på en stämma
Tidigare har HSB Malmö erhållit nästintill inga motioner. Till stämman 2008 fick de runt 200 motioner att behandla. Vad styrelsen då borde ha gjort var att tillsätta en arbetsgrupp som bereder motionerna i en första vända, men till årsstämman 2008 ville HSB Malmös styrelse inte klargöra hur de avsåg att behandla motionerna.

Så här skriver HSB Malmös styrelse 2008-03-08:
Citat:
Inför stämman
Styrelsens arbete koncentreras nu på förberedelser inför föreningsstämman lördagen den 26 april. Till stämman har vi bland annat fått in över 200 motioner som ska hanteras och besvaras. Styrelsen bildade i höstas en arbetsgrupp för att fånga upp, och seriöst behandla, varje enskild motion.

Att medlemmarna lämnar förslag och motioner till stämman är ett av demokratins fundament. Därmed är det också självklart att varje enskild motion ska behandlas med respekt.

Då vi i styrelsen inte har erfarenhet av att behandla så många motioner har vi skapat ett arbetssätt för att korrekt hantera motionerna.

I stora, medlemsdrivna organisationer inom exempelvis fackföreningsrörelsen och politiken är motionerna många fler än de vi får till HSB Malmös föreningsstämma. Där har man också skapat allmänt accepterade rutiner för att på rätt sätt behandla motionerna.

Över tiden kommer troligen liknande allmänt accepterade rutiner att utvecklas inom HSB, så att demokratins krav ska harmoniera med den praktiska verkligheten.

Styrelsens ansvar innefattar att ta ställning till varje motion och föreslå stämman att antingen avslå, bifalla eller betrakta motionen som besvarad. Det är angeläget att påpeka att styrelsen endast lämnar förslag till beslut. Beslutsrätten och makten att avgöra hur motionen ska behandlas ligger exklusivt hos stämman.

Styrelsens arbete med att forma svar leds av Henric Lellky.

Vad styrelsen informerade om i ovanstående lilla text var dock inte helt sant;

 1. Ingen arbetsgrupp tillsattes för att behandla de 200 motionerna.
  Ingen arbetsgrupp tillsattes ens för de första 14 motionerna (som är de enda motioner styrelsen refererar till i meningen om "arbetsgrupp").

 2. Motionerna behandlades inte på något sätt "seriöst", "korrekt" eller med den minsta "respekt".

  - Motionerna "behandlades" av endast en enda person, i stället för en arbetsgrupp.

  - Inte en enda fråga besvarades av styrelsen, varken i svaren till motionerna eller på stämman.

  - För 136 av 178 motioner svarade styrelsen "Anse besvarad", helt i strid med HSB Riksförbunds rekommendationer på när denna formulering kan användas.

  - 41 motioner har styrelsen rekommenderat avslag på utan att kunna motivera varför.

  - Inte många av de svar som styrelsen gav hade ens med yrkandena att göra.

  - Styrelsen vägrade blankt att diskutera ens en enda motion med motionärerna, vilket då hade skapat ett bättre underlag för stämman, och missförstånd hade kunnat undvikas.

  - Många av styrelsens svar var kopierade rakt av mellan motioner som ofta inte ens hade det minsta med varandra att göra.

  - Många av styrelsens svar var bara referenser till andra meningslösa och/eller till ämnet ej hörande svar (vilket bara gjorde det ännu svårare att veta vad styrelsen egentligen svarat).

  - Inte en enda motion hade utretts. Det var bara en massa personligt tyckande från en enda person.

  - Etc.

 3. Det "arbetssätt" som styrelsen påstod sig ha skapat för att behandla motionerna var alltså att en person fick uppgiften att besvara motionerna precis hur han ville, vilket tyvärr blev utan förankring i verkligheten.

 4. Meningen "Styrelsens arbete med att forma svar leds av Henric Lellky" var alltså fel eftersom Henric inte ledde någonting mer än sig själv. Det var bara ett sätt att försöka få alla att tro att fler varit involverade i den oseriösa behandlingen av motionerna.
Endast en i styrelsen vågade yttra sig på stämman!
När motionerna behandlades på stämman så var följande mening allt styrelsen hade att säga, via den enda person i styrelsen som vågade säga något överhuvudtaget;
"Jag yrkar att stämman ska besluta i enlighet med styrelsens förslag att anse motionen besvarad ".

Blir det lika illa till årsstämman 2009, eller vågar fler i styrelsen ta bladet ur mun?

Styrelsens svar på motioner ger medlemmarna viktig information om styrelsen
Med ledning av de svar styrelsen ger på motioner kan medlemmarna dels;
- bedöma kvaliteten på styrelsen och dels
- se hur styrelsen tänker.
Styrelsens svar på motionerna säger alltså mycket.

Styrelsen var i sina svar till motionerna 2008 emot nästan varje förändring som skulle kunna leda till mer demokrati och/eller mer öppenhet!

Så här skrev HSB Malmös styrelse 2008-02-08:
Citat:
Fundamentet för våra värderingar är att HSB är en demokratisk, kooperativ organisation, skapad utifrån medlemmarnas gemensamma önskan om ett tryggt och bra boende.
samt:
Citat:
Vi i styrelsen för HSB Malmö vill så långt det är möjligt arbeta med öppenhet gentemot medlemmar, förtroendevalda och HSB Malmös medarbetare.

Styrelsens svar på motionerna talade sitt tydliga språk och visade i stället mer att styrelsen var helt emot all form av öppenhet. Bara för att styrelsen skriver några små informationstexter så uppnår man inte öppenhet.

Mycket snack men lite verkstad...

Jag yrkar att;
 1. Motioner ska behandlas med respekt, och stämman ska av styrelsen ges det underlag stämman behöver för att kunna ta bästa möjliga beslut på stämman.

 2. Styrelsen ska svara på varje motion och varje yrkande för sig, och inte i något svar referera till styrelsens svar för annan motion.

 3. Alla i motionerna ställda frågor ska besvaras av styrelsen, och för de frågor som är riktade till andra förtroendevalda ska styrelsen begära in svar från dessa förtroendevalda och redovisa resultatet (även om svar ej givits, då detta uppges).

 4. Alla i styrelsen ska på stämman vara beredda att svara på frågor, och man ska inte bara placera en styrelseledamot på podiet som endast upprepar en och samma mening som en upphakad vinylskiva (som på årsstämman 2008).

 5. Utskott/arbetsgrupper som tillsätts för att utreda och bereda motioner efter stämman ska endast användas i de fall det verkligen anses befogat pga att en utredning före stämman ej var möjlig.

 6. Ett utskott tillsätts för att ta fram lämpliga riktlinjer för hur styrelsens hantering av motioner i övrigt ska gå till.

 7. Riktlinjerna för styrelsens hantering av motioner redovisas på HSB Malmös webbplats.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
179. Hur behandlas motioner?

De motioner som medlemmar lämnar in behandlas lika och respektfullt.
Förslag till svar lämnas och sedan är det fullmäktige som fattar beslut.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #180

Bättre information om stämmor!

Så här skrev HSB Malmö inför extrastämman den 26/8 2008;

HSB Malmö kallar till extra föreningsstämma

Styrelsen för HSB Malmö kallar till extra föreningsstämma den 26 augusti på Hilton i Malmö. Förutom beslut om nya stadgar andra gången ska två motioner behandlas.

Anmälan sker till vår Kundtjänst på tfn 040-35 78 80.

Frågor i anslutning till själva stämman besvaras av Bengt Skånhamre.


Bifogade filer
HSB_Malmos_stadgar_2008.pdf

Bengt Skånhamre 2008-08-15


Vad HSB Malmö inte uppgav i kallelsen på HSB Malmös webbplats var att alla medlemmar inom HSB Malmö hade rätt att bevista HSB Malmös stämma.

Efter informationen på hemsidan gjordes ett utskick om extrastämman adresserat till;
fullmäktige, styrelsen, valberedningen och revisorerna i HSB Malmö ek. för.

Hur informerades övriga medlemmar om denna extrastämma till vilken alla HSB Malmös medlemmar (och alla andra) har tillträde?

Ej möjligt att anmäla sig till stämma via e-post!
Varför skulle man inte kunna anmäla sig via t.ex. e-post?

Hemlig mötesordförande och protokollförare på extrastämmor
I detta utskick uppgavs ej vem styrelsen föreslagit till mötesordförande (valberedningen är tydligen inte inblandad i extrastämmor). Ej heller protokollförare uppgavs.

Varför vill HSB Malmös styrelse inte uppge vilka de planerat som mötesordförande och protokollförare, samt vem som föreslagit dem?

Är detta ett exempel på den "nya öppenheten" som HSB påstår sig arbeta mot?


Jag yrkar att;
 1. HSB Malmös medlemmar ska informeras på bättre sätt om HSB Malmös stämmor. Informationen ska alltså inte bara riktas till fullmäktige/styrelser, utan även "vanliga" medlemmar.

 2. Motionärer ska per automatik få samma stämmohandlingar tillskickade sig som fullmäktigeledamöterna får.

 3. Anmälningar ska alltid kunna ske via e-post, och detta ska uppges i kallelser.

 4. Planerad mötesordförande och protokollförare ska alltid uppges i kallelsen
  tillsammans med vem som föreslagit dessa.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
180. Bättre information om stämmor!

HSB Malmö kallar idag till föreningsstämma utifrån det regelverk som finns. Detta går att läsa i stadgar, HSBs kod för föreningsstyrning och lag om ekonomiska föreningar.

Varje föreningsstämma har sedan att ta ställning till om kallelse behörigen har skett, och i detta ligger implicit att informationen är tillfylles.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #181A

Frågor till styrelsen

Jag vill att HSB Malmös styrelse svarar ärligt på nedanstående fråga, utan referenser till regelverk som inte finns, och utan att skylla på HSB Riksförbund.
 1. Vad är skälet för att en medlem inte ska kunna få en papperskopia av röstlängden från HSB Malmös stämma?

 2. Vad är skälet till att såväl HSB Malmös styrelse som tjänstemän bara hittade på (och t.o.m ljög om detta på HSB Malmös webbplats) att det var HSB Riksförbund som hävdat att HSB Malmö inte skulle låta medlemmarna få papperskopior av röstlängden?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #181

Hur HSB Malmö (inte) besvarar frågor.

HSB behandlar medlemmar på ett respektlöst sätt
I en mailkonversation med Bengt Skånhamre har jag i en mailsekvens med 64 mail försökt få svar på den enkla frågan om varför en medlem inte ska kunna få en papperskopia av protokoll/röstlängd.

I stället för att svara på denna fråga så väljer HSB Malmö på ett synnerligen respektlöst sätt att svara på frågor som inte ställts eller att som en papegoja upprepa saker som inte på något sätt hör till saken.

Hur kan en så enkel fråga vara så svår för HSB att svara på?

Huvudfrågan i den 64 mail långa mailkonversationen är;
 • Vad är skälet för att en medlem inte ska kunna få en papperskopia av röstlängden från HSB Malmös stämma?
HSB Malmö skyller på HSB Riksförbund!
Svaret jag fick gång på gång var detsamma som skrivits på HSB Malmös webbplats, och som HSB Malmös styrelse påstått, dvs att det var HSB Riksförbund som bestämt detta.
Men på mina frågor om varför HSB Riksförbund sagt att medlemmarna i HSB Malmö inte skulle kunna få/ta en kopia av röstlängden så fick jag inget svar.
Till slut kontaktar jag HSB Riksförbunds ordförande och ställer frågan varför de sagt att medlemmarna i HSB Malmö inte ska kunna få papperskopior av röstlängd.

Det visar sig till slut att HSB Malmös styrelse och tjänstemän medvetet ljugit, och försökt lägga skulden på HSB Riksförbund för att HSB Malmö inte vill lämna ut en papperskopia av röstlängden.


Medveten strategi från HSB Malmö att behandla medlemmar illa!
Det är svårt att tolka dessa synnerligen undvikande svar, och to.m. allvarliga osanningar, på annat sätt än att det är en medveten strategi från HSB:s sida att undvika svara på frågor på alla sätt som är möjliga, och det tar sig ofta löjeväckande uttryck, som i detta fall.

I stället för att HSB svarar sanningsenligt och korrekt på frågan direkt så tar det över 50 mail innan det blir svar på i alla fall någon liten del av de enkla frågor som ställts, även om själva huvudfrågan fortfarande ej ens berörts med ett svar från HSB Malmö.

HSB Malmö motiverar inte sina beslut! - Frågor MÅSTE ställas!!!
HSB Malmö tar emellanåt beslut som är mer eller mindre absurda, och detta gör HSB Malmö utan att bry sig om att motivera besluten. Så länge det inte finns någon som ifrågasätter HSB så fungerar denna taktik utmärkt. HSB Malmö kan köra över alla medlemmar på alla sätt som de känner för. Att HSB Malmö tillåts göra detta utan att medlemmarna kräver en förklaring till detta agerande är skrämmande!

Luddiga svar ger bara tidskrävande och onödiga följdfrågor.
HSB:s sätt att svara gör att varje liten enkel fråga blir ytterst tidskrävande och besvärlig att få svar på. Alla parter förlorar på denna uttröttningstaktik.

Arroganta svar från HSB
HSB Malmö är vana att vara "herre på täppan", och HSB Malmö är därför alltför ofta extremt arroganta i sina svar och i sitt beteende gentemot delägarna... deras arbetsgivare.

Nedvärderande behandling av medlemmarna i HSB
HSB Malmös sätt att behandla medlemmarna är ibland ytterst nedvärderande. Trots att medlemmarna är HSB-tjänstemännens arbetsgivare så kan vissa tjänstemän behandla medlemmarna som om de inte är något värda.

Tjänstemännen på HSB har under så många år varit vana att kunna göra precis som de vill. Det får aldrig några konsekvenser för tjänstemännen om medlemmarna behandlas illa. Medlemmarna måste visa att dylik behandling av HSB inte tolereras.

HSB-tjänstemän som inte sköter sitt arbete ska avskedas
I ett normalt företag så hade anställda som betett som vissa av HSB Malmös tjänstemän emellanåt gör avskedats. Inom HSB Malmö verkar man aldrig ha haft några uttalade krav på sig att behandla medlemmarna på ett värdigt sätt och därför har dagens situation uppstått där medlemmar ibland behandlas mycket illa av HSB. Det enda sättet att komma till rätta med detta problem när HSB-tjänstemän missköter sig är att det får konsekvenser, och - om inget annat hjälper - avskedas.

HSB-styrelse stödjer HSB-tjänstemännens arrogans mot medlemmarna!
Sitter det sedan en styrelse som tolererar (eller t.o.m. stödjer) att vissa tjänstemän behandlar medlemmarna illa så blir det inte bättre.

Ett exempel
På nedanstående webbsida kan du se den långa och tidskrävande mailkonversation jag haft med HSB i mina försök att få svar på frågan varför en medlem inte kan få en papperskopia av protokoll/röstlängd;

HSB vill inte besvara frågor från medlemmarna
;
http://hotpot.se/hsb-malmo-bengt-skanhamre.htm

Pga dess stora omfattning så kopierar jag inte in texten här. Det är en skrämmande läsning, men det är symptomatiskt för hur ett slutet HSB fungerar, och har fungerat i alla år.

Jag yrkar att;
 1. Medlemmar som ställer frågor ska behandlas med respekt av HSB Malmö, och HSB Malmös styrelse ansvarar för att rutiner tas fram så att detta sker i framtiden.

  HSB Malmö ska styras av medlemmarna, inte av tjänstemännen!

 2. HSB Malmös styrelse redovisar löpande vad som planeras och genomförs avseende detta på HSB Malmös webbplats.

 3. Medlemmar som så önskar ska kunna få en papperskopia av protokoll/röstlängd, eller själv få kopiera dessa.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
181. Hur HSB Malmö (inte) besvarar frågor

Såväl HSB Malmö som HSB Riksförbund har i korrespondens med motionären svarat på ett stort antal frågor och har bland annat berättat vad som gäller röstlängd dels på hemsida enligt HSBs kod för föreningsstyrning och dels utskriven kopia.

Enligt HSBs kod för föreningsstyrning ska protokoll från föreningsstämma återfinnas på föreningens hemsida senast tre veckor efter stämman. Röstlängden från stämman behöver inte redovisas.

Lagen om ekonomiska föreningar säger att senast tre veckor efter stämman ska det justerade protokollet hållas tillgängligt hos föreningen för medlemmarna.

Som en serviceåtgärd, och i linje med vad som stadgas i HSBs kod för föreningsstyrning, har HSB Malmö lagt ut protokollet på vår hemsida. Som motionären känner till följer HSB Malmö de råd som vi fått när det gäller publicering av namn på hemsidan med hänsyn till personuppgiftslagen, vilket innebär att vi inte publicerar namn på de personer som inte lämnat sitt samtycke därtill. Av ovanstående skäl har HSB Malmö inte tillmötesgått motionärens begäran om får ut en kopia av röstlängden.

Styrelsen noterar vidare att HSBs kod för föreningsstyrning följer Svensk kod för bolagsstyrning vad avser att röstlängden inte behöver redovisas.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #182

Inför "Lex HSB" för att få bort fifflet och myglet inom HSB-organisationen

Det har hänt en hel del mindre roliga saker i HSB Malmö, men vi har också kunnat läsa i SDS hur det gått till i HSB Skåne (t.ex. Svågerpolitik styr i skånska HSB-toppen och Vd:ns fallskärm: 4,6 miljoner). En hårresande läsning, och det är inte utan man undrar om det bara är toppen av ett isberg.

Notera att det under avslöjandena om affärerna i HSB Skåne var tyst som i graven på HSB Skånes webbplats. Inte en enda person vågade inledningsvis säga ett ord om de avslöjanden som SDS gjort.

Utav 33 regioner var det bara HSB Malmö som nämnde något på sin webbplats om det som inträffat i HSB Skåne.

Ingen moral och etik inom HSB?
Det som hänt inom HSB Skåne har helt uppenbart pågått under väldigt lång tid, även om oegentligheterna kanske eskalerade under de senaste åren. När HSB-cheferna och styrelsen märkte att ingen reagerade och att de kunde göra precis som de ville utan att någon reagerade så testade de gränserna. Nu blev det abrupt stopp eftersom SDS började gräva i detta, men det borde inte ens vara möjligt att gå så här långt med så mycket fiffel och mygel inom HSB som det förekommit här.

Alla håller varandra om ryggen
Naturligtvis så ser tjänstemännen på HSB hur de högre cheferna beter sig, men det verkar inte finnas tillräckligt mycket moral och etik inom HSB för att det ska ha någon betydelse. Alla håller varandra om ryggen på ett synnerligen fegt sätt... och på medlemmarnas bekostnad.

Tyslåtenhet?
SDS skriver att HSB Riksförbund stöttat regionföreningarnas mygel och fiffel genom att i HSB:s kod för föreningsstyrning ha med att styrelsen "ska iaktta tystlåtenhet om angelägenheter och förhållanden vilkas yppande kan skada föreningen".

Sysslomannaställning ej samma sak som tystnadsplikt!
Enligt lag så har styrelseledamöter en sysslomannaställning och det innebär att en styrelseledamot inte ska sprida information som kan vara till skada för föreningen.
Detta kan nog gärna feltolkas av HSB. Dessa lagregler har inte tillkommit i syfte att varken skydda dem som begår oegentligheter eller för att se till så att det inte blir någon insyn som gör att oegentligheter inte kan upptäckas. Tvärtom så är det snarare så att de som inte informerar om oegentligheter kan straffas för detta.

Tystnadsplikt finns ej!
Jag har varit i kontakt med HSB Malmö just angående frågan om sysslomannaställning.
HSB Malmö hävdar bestämt (men alltså felaktigt) att det innebär att man har tystnadsplikt.

HSB Malmö måste lära sig vad som gäller
Sanningen är att det inte finns någon tystnadsplikt. Inte för tjänstemännen, inte för HSB-representanterna i föreningarna, inte bland fullmäktigeledamöterna, inte bland styrelserna. Inte någonstans. Någon måste lära HSB vad som gäller i denna fråga, så kanske bara detta gör att man blir lite mindre benägen att begå oegentligheter inom HSB.

Skyldighet att informera om oegentligheter
I stället för att HSB Riksförbund skyddar dem som begår brott inom HSB så skulle naturligtvis HSB Riksförbund sett till så att det tydligt framgår i koden för föreningsstyrning att varje medlem och tjänsteman har en skyldighet att informera om eventuella oegentligheter.
Först då kan man få stopp på det bedrägliga beteendet gentemot medlemmarna.

Inför Lex Maria i HSB
Genom att införa en regel där det tydligt framgår att det är var och ens skyldighet (i stil med Lex Maria inom sjukvården) att anmäla misstanke om oegentligheter och brott så kan kanske man få stopp på allt mygel och fiffel som förekommer inom HSB-organisationen.

HSB:s kod för föreningsstyrning, med paragrafer som skadar mer än de gör nytta!
HSB:s kod för föreningsstyrning är extremt tandlös. Allt är skrivet väldigt luddigt och övergripande. Det är fritt att göra i princip vilken tolkning som helst för mycket som står där.
I stället för att förhindra att fel begås så resulterar koden i att vissa som begår fel friskrivs från sitt ansvar. Bryter man mot koden (vilket är svårt att göra oavsett hur fel man gör) så är det inte instiftat några konsekvenser för detta. Etc. etc. Koden är beklämmande dålig.

Koden beslutades om för HSB Malmö i april 2008 men HSB Malmö gav koden ett annat startdatum. Bl.a. på HSB Malmös webbplats där det står;
Citat:
Koden är utformad särskilt för HSB-rörelsen och baseras på Svensk kod för bolagsstyrning, de kooperativa principerna samt HSBs värderingar. Koden började gälla den 1 januari 2008. Syftet är att den ska vara ett verktyg som ger en öppen, demokratisk medlemskontroll av hur beslut fattas inom HSB.


Oengagerade fullmäktigeledamöter skadar organisationen!
Med oengagerade medlemmar, och minst lika oengagerade fullmäktigeledamöter som inte utför det uppdrag de innehar, så blir det som i HSB Skåne. Alla fullmäktigeledamöter inom HSB Skåne borde bytas ut rakt upp och ner. I ett enda svep. Ingen av dem förtjänar att få sitta kvar, eftersom bevisligen ingen av dem tagit sitt ansvar.

Det känns lite som att det som inträffat inom HSB Skåne håller på att bli vardagsmat inom HSB och snart är det ingen som förvånar sig längre över hur det går till inom organisationen. HSB-cheferna verkar knappt ens försöka dölja sina oegentligheter pga att de är så säkra på att den oengagerade massan av medlemmar inte bryr sig eller ifrågasätter något.

Det är säkert också en av anledningarna till att HSB:s årsredovisningar ut som de gör. Med massor av luckor som kan dölja de djupaste hemligheter.Jag yrkar att;
 1. "Lex HSB" införs för att få bort fifflet och myglet inom HSB-organisationen.

 2. Ett utskott tillsätts för att ta fram ett regelverk för detta som HSB Malmö kan använda sig av.
Fotnot.
Lex Maria är vad man normalt kallar det som står i 6 kap. 4 § i lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (1998:531), som innebär att personalen har skyldighet att anmäla om en patient drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig skada eller sjukdom.


Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
182. Inför "Lex HSB" för att få bort fifflet och myglet inom HSB-organisationen

Till kontroll av verksamheten finns såväl styrdokument som olika policyer tillsammans med en granskning gjord av föreningens revisorer.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #183A

Frågor till styrelsen

Den summa HSB Malmö uppgivit att det kostade att trycka upp motionsboken år 2008 låter orimlig. Om det var 325 exemplar så innebär det att varje motionsbok kostade ca. 1.700 kr minus kostnaden för övriga handlingar (distributionen måste ha varit en närmast försumbar del i sammanhanget).
 1. Hur många exemplar trycktes motionsboken upp i år 2008, och hur mycket kostade specifikt motionsboken?

 2. Hur kunde kostnaden för detta bli 550.000 kr?

 3. I hur många exemplar kommer motionsböckerna att tryckas upp år 2009?

 4. Vad beräknas kostnaden specifikt för motionsböckerna bli 2009?

Om HSB Malmös alla medlemmar skulle fått ett exemplar 2008 så hade alltså kostnaden för detta legat på runt 70 miljoner kronor?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #183B

Frågor till styrelsen

Följande frågor har HSB Malmö - trots sin påstådda öppenhet - fullständigt vägrat att besvara (trots frågornas harmlösa beskaffenhet), och då återstår ingen annan möjlighet än att uppta onödig tid på stämman och onödig plats i motionsböcker med dessa frågor!
 1. Vad var kostnaden för mötesordförande på årsstämman 2008 (uppdelat på lön och övriga kostnader)?

 2. Vad var kostnaden för protokollförare på årsstämman 2008 (uppdelat på lön och övriga kostnader)?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #183C

Frågor till styrelsen

 1. Eftersom det verkar finnas olika bud på hur mycket årsstämman kostade 2008, vad är det senaste budet?

 2. Hur stor var personalkostnaden för årsstämman 2008?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #183D

Fråga till styrelsen

 1. Vad var det som gjorde att styrelsen till extrastämman 2008 såg det viktigare att bryta mot den kod för föreningsstyrning som HSB Malmö t.o.m. i årsredovisningen uppgett sig följa sedan årsskiftet 2007/2008, än att släppa in mig och 2-3 andra icke-fullmäktigeledamöter till det inledningstal där jag kränktes av Claes Caroli?

  I koden står det uttryckligen att alla medlemmar ska ha tillträde till stämman (det står inte att medlemmarna ska ha tillträde till "delar" av stämman).

  Följ eller förklara !!!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #183

850.000 kronor för HSB Malmös årsstämma 2008... eller 1 050 000 kr?

Följande information publicerade på HSB Malmös webbplats 2008-07-24;
Citat:
Kostnad för årsstämman
HSB Malmö har nu sammanställt kostnaderna för vår ordinarie årsstämma 2008. Slutnotan, exklusive personalkostnader, hamnade på 850 000 kronor. Motsvarande kostnad för 2007 års stämma hamnade på 200 000 kronor.

Den stora kostnadsökningen beror delvis på att stämman drog ut på tiden, och därmed medförde ökade lokalkostnader, men även på att mängden material som skickades ut till alla fullmäktige var betydligt större än normalt.

Denna information har HSB Malmö lagt ut (säkert ivrigt påhejade av vissa fullmäktigeledamöter, vilket inleddes redan på årsstämman) utan att ange orsaken till varför man valt att informera om specifikt denna kostnad av alla.

Vad är orsaken till denna specifika, men ändå selektiva, kostnadsredovisning?
Varför lägger HSB Malmö ut denna kostnadsredovisning?
Är det för att skapa motstånd mot motionärer?

Det kommer säkert att förnekas av HSB Malmö, men risken är att orsaken till denna information inte var att HSB Malmö blivit välvilligare när det gäller att informera om kostnaderna inom HSB Malmö.

Information om stämmokostnaderna kunde ha lagts ut med en helt annan formulering om HSB velat, men HSB har valt exakt den formulering som tyvärr genomsyrar hur man resonerar inom organisationen.

Engagemang uppskattas ej!
Vi har kunnat konstatera att det tyvärr varit ett frekvent tilltaget grepp av HSB Malmös styrelse att försöka skapa aversion mot dem som engagerar sig inom HSB (i synnerhet mig). Engagemang är tydligen inget som är särskilt välkommet, och man får verkligen inget tack från någon för att man engagerar sig inom HSB.

När får vi se samma öppenhet när det gäller spritnotorna för HSB Malmös olika löpande fester under året?

Skjut inte på pianisten!
Vems är felet att stämman gick lös på 850.000 kr om inte styrelsen?

Hade HSB Malmös styrelse behärskat verksamheten inom HSB såväl som hur man ska behandla medlemmar på ett etiskt korrekt sätt, och hur man ska besvara motioner, så hade HSB Malmös medlemmar säkert kunnat spara många pengar.

HSB Malmö sätter pris på demokratin

Demokrati kostar!
Det som HSB tidigare under alla år mörkat har nu kommit fram, nämligen alla enskilda medlemmars rätt att inlämna motioner.
Denna kostnad är alltså egentligen inte en kostnad utan man ska istället se det som en resurs. En resurs som innebär ett mer demokratiskt HSB Malmö och en resurs som rätt använd kan spara mycket pengar för HSB Malmö!

Demokratin har ett pris
Vad kommer fullmäktigeledamöternas odemokratiska behandling av motionerna 2008 att resultera i framöver?

Tror fullmäktige att man genom sitt handlande kommer att sänka kostnaderna för medlemmar i organisationen? Efter den behandling som jag utsattes för på årsstämman 2008 borde intresset för att lämna in motioner istället ha ökat.

Selektiv information från HSB Malmö
Artikeln i SDS om att HSB får 4,2 miljoner i straffskatt var däremot HSB är väldigt tyst om på HSB Malmös webbplats!

HSB får 4,2 miljoner i straffskatt
I deklarationen för taxeringsåret 2006 uppgav HSB Malmö att de hade fem gånger större underskott än i verkligheten. Nu slår kammarrätten fast att felet beror på ”allvarligt slarv och bristande rutiner”. Något som kostar HSB 4,2 miljoner i straffskatt.

MALMÖ. HSB Malmö skyller misstaget på en tidigare anställd och säger sig ha fått ordning och reda på den administrativa delen sedan den felaktiga deklarationen.

– Vi har gjort fel, men vi tycker att man har varit väldigt hård mot oss i den domen. Det fanns ingen ordning och reda inom organisationen efter Turning Torso-turbulensen. Jag ska inte säga att vi aldrig kommer göra fel igen, men den typen av fel ska vi inte göra i dag. Det känner jag mig trygg med, säger Michael Carlsson, ny vd för HSB Malmö.

Men den utdömda straffavgiften är en struntsumma i sammanhanget. I ett tidigare fall, när HSB Malmö sålt fastigheter för 785 miljoner kronor via ett holländskt bolag, åkte de på en rejäl skattesmäll.

De ansåg själva att vinsten inte var skattepliktig, men Skatteverket var av en annan åsikt. HSB Malmö anklagades för att syssla med ”synnerligen avancerad skatteplanering” och krävdes på 231 miljoner kronor i straffskatt. HSB har överklagat beslutet.

– Det var så man gjorde affärer på den tiden. Blir vi dömda får vi givetvis betala. Jag tycker inte att HSB ska göra den typen av affärer fortsättningsvis utan att vi ska hålla oss till enklare affärsupplägg, säger Michael Carlsson.


SDS, Lovisa Höök, 27 juli 2008

När det gäller att informera för att skapa motstånd mot såväl engagemang och motioner som mot mig, så tycks HSB Malmö och dess styrelse inte se några hinder för detta.

Men när det gäller att HSB Malmö klantat sig så att HSB Malmös medlemmar får betala 4,2 miljoner kronor som straff så är det tyst som i graven från HSB Malmö. Vad spelar det för roll? Det är ju ändå bara medlemmarnas pengar som går upp i rök.

Och snart kan HSB Malmös medlemmar få plussa på dessa 4,2 miljoner med ytterliggare 231 miljoner kronor i straffpengar. Var lägger HSB Malmö ut information om detta?

Hade inte media skrivit något så hade medlemmarna varit helt omedvetna om hur man allvarligt slarvar på medlemmarnas bekostnad inom HSB.

Exempel
Följande övriga "nyheter" fanns på HSB Malmös webbplats från 2008-01-28 till 2008-07-30 (totalt 10 nyheter under ½ år);
- Varning för bluffakturor (en återkommande "nyhet" för de brf-styrelser som inte bryr sig om att kontrollera sina fakturor)
- Stöd Barn i Nöd (???)
- Bilder från familjedagen i Folkets Park Malmö (vem bryr sig?)
- Höjd bosparränta (från nästan ingen ränta till några öre mer än nästan ingen ränta)
- Bilder från tisdagens teaterföreställning på Marsvinsholms slott (återigen, vem bryr sig? Det är tydligen stora frågor som HSB Malmö arbetar med)
- Information från HSB Malmös styrelse angående stämmoprotokoll och röstlängd (trams!)
- Nytt nummer av Inblick (en av HSB:s "hurra, vi är så bra-tidningar")
- Fastighetsboxar inget tvång (är det någon som kunnat undgå denna gamla "nyhet"?)
- Nyheter på HSB MedlemsCenter (spännande nyheter om att HSB Malmö satt upp klisterlappar på sina fönsterrutor)
- Lediga kontorslokaler i HSB Turning Torso! (dvs som alltid, och detta trots att HSB Malmö försökt fylla upp 6-8 våningar i Turning Torso med sig själva, men det säger man inget om).

Med alla dessa "stora" nyheter så vill man försöka dölja det faktum att HSB Malmös medlemmar straffas med 4,2 miljoner pga ren inkompetens från HSB Malmö.
Eller som kammarrätten uttrycker det; "allvarligt slarv och bristande rutiner”, vilket inte är första gången vi hör om HSB. Svaren från HSB Malmö är alltid desamma;
"vi har sett över våra rutiner och det kommer inte att hända igen".

Notera att HSB alltid bara pratar i generella termer. Det sägs aldrig konkret vilka åtgärder som vidtagets. Var och en får själv räkna ut varför!

Var finns kompetensen och kontrollfunktionerna?
Vad har vi högavlönade/högarvoderade ekonomer, VD, av fullmäktige/valberedning valda revisorer, externa revisorer och fullmäktigeledamöter till?
Var finns kompetensen och kontrollfunktionerna inom HSB Malmö?

Att HSB Malmös årsstämma ökat i kostnader pga att medlemmar engagerat sig, det har tydligen ett mycket större nyhetsvärde för HSB Malmö!

Det är naturligtvis inte ett problem att man informerar om stämmokostnaden. Problemet är hur man presenterar denna information (och till viss del även varför man selekterar ut just denna information bland alla kostnader... dessutom utan att förklara skälet till detta... och dessutom när man inte informerar om bl.a. betydligt större nyheter).

HSB Malmö behöver en styrelse som bryr sig om medlemmarna!

Det är också intressant hur oengagerade fullmäktigeledamöterna är.
Artikel i SkD (29/7 2008); HSB årsstämma rekorddyr
Den första stämmodagen hölls den 26 april, då kom 180 ombud. Andra dagen, den 5 maj, deltog 116 ombud. Och tredje gången gillt, på "reststämman" den 18 maj orkade bara 70 ombud dyka upp.

Oengagerade fullmäktige kostar !!!


Vad ingick i de 850.000 kronorna för stämman?
HSB Malmö vill inte redovisa hur de 850.000 kronorna fördelats. I vanlig ordning informerar HSB Malmö bara om exakt så mycket som behövs för deras specifika syfte.
Det framgår alltså inte var kostnaderna egentligen ligger.

Lokal för 100 personer kostar 5.000 kr
Lokalkostnaderna för en årsstämma i min brf med 100 deltagare går på runt 5.000 kr med utrustning, vilket onekligen gör summan på 850.000 kr för HSB Malmös årsstämma (med 70-180 deltagare) mycket märklig.

Vad kostar Europaporten och Malmömässan?
Europaporten, där stämmans två första dagar hölls, är säkert inte billig. MalmöMässan, där den sista dagen av stämman hölls, kostar nog också en bra slant.

Mat och dryck?
Förplägnaden av fullmäktigeledamöterna var nog en stor del. Det ingick denna gång i och för sig inga alkoholhaltiga drycker, men det lär ändå ha blivit en hög kostnad för mat och dryck.

Uppspaltning av stämmokostnader
Jag har i efterskott fått uppdelat stämmokostnaderna för HSB Malmös årsstämma 2008 på lokalkostnader och tryck-/utskickskostnader (för samtligt material till stämman)

- 340 000 kr i lokalkostnader inkl mat
- 510 000 kr i handlingar; tryck och utskick


Totalt 850 000 kronor

Summan är exkluderad personalkostnader.

Svar på frågor sparar pengar - varför vill inte styrelsen spara pengar?
Om HSB Malmös styrelse valt att svara på frågor, reda ut problem och lösa i alla fall några av de många bristerna i organisationen så skulle medlemmarna ha sparat en stor summa pengar (inte bara på stämmokostnaderna utan även på många andra sätt).

Dagens styrelse verkar tyvärr vara lika ovillig att föra en dialog med medlemmarna som tidigare styrelser. Styrelsen tvingar därmed medlemmarna att i stället föra fram sina frågor och synpunkter via motioner och belastar därmed stämman med onödig tid.

Från 850.000 kr till 1.050.000 kr - Varför ökning med 200.000 kr?
Senast hörde jag att årsstämman 2008 kostat 1 miljon 50 tusen kr, exkl kostnaden för tjänstemännen. Vad är det som gjort att kostnaden gått upp, och vilka kostnader är det som ökat med 200.000 kr?

"HSB Malmös grundidé får kosta"
Så här säger HSB Malmös ordförande Clas Caroli i en artikel i SkD med rubriken;
"HSB årsstämma rekorddyr";
Uppmuntra till debattÖppenhet och samverkan är mina ledord. Vi tyckte att vi ville hantera det här enligt reglerna. Vi vill snarare uppmuntra till debatt. Det får kosta. Det är grundidén inom HSB och jag är stolt över att få vara med och utveckla detta, säger han.

Ingår särbehandling i HSB Malmös grundidé?
Men vilka regler åsyftas då? Inte är det i alla fall likabehandling av medlemmar.

Debatt, öppenhet och samverkan?
Jag skulle tyvärr vilja säga att HSB Malmös årsstämma 2008 mer var raka motsatsen till debatt, öppenhet, samverkan och enligt regelverket!
Möjligtvis kan man säga att det fanns en samverkan i att avslå motioner samt undvika debatt och öppenhet.

Vad är styrelsens definition av "öppenhet och samverkan"?

Det första som hände efter årsstämman 2008 var att styrelsen gjorde sig onåbar via e-post och telefon. Sedan stoppades specifikt jag från att få svar från HSB Malmö på frågor, och så gäller än i skrivande stund. Notera att alla andra får sina frågor besvarade, det är bara jag som undantagits från att få svar på mina frågor.


Jag yrkar att;
 1. Stämmokostnaderna ska redovisas varje år och för varje stämma, uppdelat på olika poster som närmare beskriver hur kostnaderna fördelats (med t.ex. personalkostnader som separat post).

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
183. 850 000 kronor för HSB Malmös årsstämma 2008... eller 1 050 000 kronor?

Motionären gör gällande att ett oengagerat fullmäktige kostar pengar.

HSB Malmö har publicerat, utan att se det nödvändigt att ange varje post i detalj, den kostnad som årsmötet 2008 omfattar. Informationen har framgått av hemsidan och får anses vara till fylles. Styrelsen anser vidare att hur framtida kostnader i detta avseende ska presenteras, och på vilket sätt, är en fråga som inte bör underställas föreningsstämman för beslut.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #184

Seminarier inom HSB

En ökad tydlighet önskas avseende presentationerna för de utbildningar och seminarier som HSB Malmö erbjuder.

Nedan följer information om kursinnehållet HT08-VT09, tillsammans med mina frågor med svar från HSB Malmö.

En ny kurskatalog har kommit ut i HSB Malmö för "HT08-VT09".

Seminarier för medlemmar inom HSB Malmö
 • Inflytande och demokrati (Hur kan jag som medlem påverka?) 18/9 Förmån
 • Hur skriver du motioner? 21/10 Förmån
 • Aspirant att bli styrelseledamot 25/9,10/3 Förmån
 • Köpa bostadsrätt (köpskola) 28/8, 25/9, 23/10, 27/11 100:-
 • Hur ska vi medlemmar förebygga och hantera vattenskador? 2/10 100:-
 • Skydda ditt hem 3/11 100:-
Inbjudan/anmälan kommer att presenteras i särskilt utskick.


Fråga: Vad menas med "Inbjudan/anmälan kommer att presenteras i särskilt utskick"?
Inbjudan/anmälan till alla 43.000 medlemmar i HSB Malmö?
Utskick när och via vad? Brev? Mail?
Svar från HSB Malmö: Inbjudan sker via vår hemsida och annonser.

Fråga: Kan man anmäla sig till dessa seminarier redan idag, och i så fall hur (det första seminariet är ju redan om lite drygt en månad)?
Min kommentar: Det gick tydligen att anmäla sig direkt.

Fråga: När är sista anmälningsdatum?
Svar från HSB Malmö: - (Inget svar)

Fråga: Hur dags är dessa seminarier och hur länge varar de?
Fråga: Var kommer de att hållas?
Svar från HSB Malmö: Alla seminarier kommer att hållas på HSB MedlemsCenter, Föreningsgatan 15, Malmö. tid 18-21.

Fråga: Vem ska hålla i ovan nämnda seminarier?
Svar från HSB Malmö: Vem som är utbildningsansvarig varierar utifrån ämne och kommer att presenteras vid varje inbjudan.

Fråga: Hur är seminarierna upplagda (möjlighet till frågor/diskussion)?
Svar från HSB Malmö: Det kommer att finnas utrymme för frågeställningar.

Seminarier upphört/reducerats utan info om detta?
År 2007 sa HSB Malmö att det skulle förekomma minst ett seminarium varje månad (precis som när HSB Malmös styrelse 2008 sa att det skulle komma MINST ett nyhetsbrev i månaden, vilket bara höll i 3 månader).

År 2008 blev det 3 månader med seminarier (september, oktober, november).

Löpande seminarier i "inflytande och demokrati för medlemmar"
Endast ett kursdatum finns för inflytande och demokrati för medlemmar, trots att detta är ett seminarium som borde förekomma varje månad.

Löpande seminarier i "hur man skriver motioner"
Samma sak med om hur man skriver motioner, där HSB även här endast avsatt ett enda datum för detta.

Det känns lite som att HSB Malmö har ovanstående två seminarier endast i syfte att kunna använda som argument för att HSB "gjort vad de kunnat" inom dessa viktiga områden.

Men det är bra att HSB Malmö lyssnade på mig och i alla fall kompletterade med ett seminarium om hur man skriver motioner.

Kurs för styrelsen i hur man besvarar motioner
Mitt andra förslag var en kurs för styrelsen i hur man besvarar motioner, men någon sådan kurs har jag ännu inte sett utlysas.

Seminarium i hur man skriver motioner för fullmäktigeledamöterna
Seminariet i hur man skriver motioner är inte minst viktig för fullmäktigeledamöterna, där bevisligen nästan ingen tycks behärska denna teknik att döma av det nästan aldrig tidigare skrivits några motioner. Man kan hoppas att alla fullmäktigeledamöter nu tar sitt ansvar och anmäler sig till seminarier för hur man skriver motioner. Jag är rädd att det inte finns något större intresse bland fullmäktigeledamöterna att lära sig detta.

Hur många enskilda medlemmar betalar för seminarier med egna pengar?
Hälften av de totalt sex medlemsseminarier som HSB Malmö erbjuder kostar pengar för medlemmarna.

Hur många enskilda medlemmar betalar för egna pengar ett seminarium i hur man ska förebygga och hantera vattenskador?
Ynkligt av HSB. Alla begriper att ett dylikt seminarium ska vara kostnadsfritt (och förmodligen blir det t.o.m. även då svårt att få någon medlem till detta seminarium).

Temakvällar
HSB Malmö presenterar även ett antal temakvällar, dock enbart för styrelser;

Temakvällar (enbart för styrelser)
 • En kväll om ”Det brinner” 10/9 Förmån
 • Hur ska styrelsen förebygga och hantera vattenskador? 10/2 700:-
 • Finns det outnyttjat kapital i våra brf? 16/3 1500:-
  Nybyggnadsregler?
  Vilka möjligheter/förutsättningar finns det för att bygga om källare, vindar, lokaler?
 • Skapa ”Gröna Goda Mötesplatser”. Bilda Trädgårdsgrupp i din brf. 26/5 250:-
 • En kväll om Postfack-Postboxar våren-09 Förmån
Inbjudan/anmälan kommer att presenteras i särskilt utskick.

Frukostmöten (riktade till vem? om vad?)

Vad är det för skillnad på "seminarium" och "temakväll"... och "frukostmöte"?

Engagemanghöjande seminarier efterlyses!
Jag tycker det är lite fattigt med engagemanghöjande seminarier för medlemmar.
Hoppas att dessa kan utökas.


Jag yrkar att;
 1. Kurser och seminarier ska presenteras på ett tydligare sätt.

  (Detta så att frågor i stil med de ovan nämnda inte behöver ställas).

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
184. Seminarier inom HSB

Seminarier i HSB presenteras i utbildningsprogram och genom särskilt riktade utskick eller genom annonser i dagspress.

Styrelsen anser att informationen är tillräcklig och omfattningen av vilka och hur många seminarier HSB Malmö ska hålla måste vara ett beslut som tas av organisationen. Även om behovet är stort av att hålla kostnadsfria seminarier i ”hur man skriver motioner” och annat, kan inte styrelsen se att detta bestäms genom beslut på föreningsstämman. Detta gäller också huruvida en kostnad ska debiteras eller inte.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #184-2

Rubrik

 1. Kostnadsfria seminarier för medlemmar i "inflytande och demokrati" hålls 3-4 ggr om året med god information löpande om dessa seminariers förekomst.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #184-3

Rubrik

 1. Kostnadsfria seminarier för medlemmar i "hur man skriver motioner" hålls 2-3 ggr om året med god information löpande om dessa seminariers förekomst.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #184-4

Rubrik

 1. Kostnadsfria seminarier för medlemmar i "hur man ska förebygga och hantera vattenskador" införs, med god information löpande om dessa seminariers förekomst.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #184-5

Rubrik

 1. Så många som möjligt av följande kurser/seminarier införs, och är kostnadsfria;
  - Att läsa en årsredovisning
  - Vattenskador och bostadsrätt
  - Balkonger - ombyggnad/inglasning
  - Fastighetsägarens ansvar för olyckor i eller omkring fastigheten
  - Försäkringar - vilka försäkringar täcker vad?
  - Stambyte - hur går det till i praktiken?
  - Underhållsplan och flerårsbudget
  - Effektivare styrelsearbete
  - Bli en bättre ordförande

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #185A

Frågor till styrelsen

 1. Tycker styrelsen det är rätt och rimlig att medlemmar ska betala för information i en medlemsorganisation?

 2. Hur många av deltagarna på medlemsseminariet om hur man förebygger vattenskador var enskilda medlemmar som betalade personligen för detta?
  Fler än noll?


Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #185

Medlemmarna får betala för information !!!

I oktober 2008 höll HSB Malmö ett seminarium om hur man ska förebygga vattenskador.
Av HSB Malmös 42.000 medlemmar dök det upp 15 av dessa.

Det är intressant att detta seminarium för medlemmarna är något som medlemmarna måste betala för. Ska verkligen medlemmarna behöva betala för att få veta vad som gäller i en medlemsorganisation?

Är det ett medvetet sätt för HSB Malmö att stänga ute medlemmar från information och bara få styrelseledamöter till HSB:s informationsmöten och seminarier?

Jag har innan seminariet ställt bl.a. följande frågor till HSB Malmö;
- Vem har tagit beslutet att medlemmarna ska betala för information?
- Hur många betalade själv för detta seminarium?
Av någon anledning så upplevde HSB Malmö dessa frågor som känsliga för HSB Malmö ville inte ge svar på i alla fall den andra frågan.

Så här skriver HSB Malmö om seminariet;

Citat:
Premiärseminarium för HSB Malmös medlemmar

Hur kan jag som medlem förebygga vattenskador och därmed spara pengar?

Det var temat när HSB Malmö torsdagen den 2 oktober, bjöd in medlemmar till ett drygt två timmar långt seminarium på HSB MedlemsCenter.

Föredragshållare var HSB Malmös två jurister, Stellan Håkansson och Josefine Persson, samt HSB Malmös medlemsrådgivare Jan Lindau. De pratade hur man som bostadsrättshavare kan förebygga vattenskador, vem som ansvarar för vad när skadan är skedd, återställningsarbetet samt försäkringsfrågor.

– Seminariet blev mycket uppskattat, säger Lena Nilsson, som var ansvarig för evenemanget. Hon nämner att de 15 deltagarna var nöjda med både innehåll och föredragshållare. Det var första, men troligtvis inte sista, gången som detta seminarium anordnades i HSB Malmös regi.
HSB Malmö uppger inte vem som skrivit ovanstående om seminariet (artikel ej daterad)!

Eftersom HSB Malmö nu (helt unikt inom HSB) gjort så att vissa artiklar kan kommenteras på HSB Malmös webbplats så har jag gjort detta och skrivit följande;
Citat:
Hur många av "alla" de 15 deltagarna var medlemmar som betalat själv, och hur många var styrelseledamöter där medlemmarna i dess brf står för avgiften?

Är det HSB Malmös nya öppenhet att medlemmarna ska betala för information om vad som gäller?

Tycker HSB Malmö att HSB Malmö gjort något bra nu när det finns 15 medlemmar av 42.000 som vet vad som gäller (om ens så är fallet)?

Varför skriver HSB Malmö här inte något om vad som kom fram på detta seminarium?

Inspelning av seminarier?
Varför spelar inte HSB in seminarier som dessa och lägger ut dem på webben så att alla medlemmar kostnadsfritt kan få veta vad som gäller?

Brf tar ut avgift från medlemmarna för dem som kommer på möten/stämmor
Hur kan HSB Malmö kalla ett dylikt seminarium för "medlemsseminarium"?
HSB Malmös styrelse verkar inte ha intresse av att medlemmarna ska få information, och ett sätt att styra detta är naturligtvis att ta ut en avgift för informationen.

Det HSB gör lär sig brf-styrelserna av.

Tänk om en brf-styrelse, som ska starta upp ett projekt för stambyte i föreningen, i kallelsen till informationsmötet uppger att det kostar medlemmarna 100 kr per medlem att få komma till detta "medlemsmöte" och veta vad som gäller!

HSB Malmö gör så till sina medlemmar, varför skulle då inte brf:arna kunna göra det till sina medlemmar?

Mer information för fler inom HSB !
Det kom som sagt bara 15 deltagare till HSB Malmös seminarium om hur man ska förebygga vattenskador. Detta eftersom HSB utestängt medlemmar, genom att kräva tillräckligt hög avgift för att intresset skulle falna.

Så många fler tror jag inte heller det kom till HSB Malmös temakväll "Om det brinner" (inte heller detta för medlemmarna), även om HSB Malmö här inte ville redovisa hur många som dök upp.

Stort intresse för brandfrågor
När HSB (som jag får förmoda är HSB Skåne) anordnar information om brandfrågor i Ystad, utan begränsningar för vem som fick komma av HSB:s medlemmar, så dök det upp 100 bostadsrättshavare på stormötet i Folkets Park.

HSB Malmö borde öppna upp sig lite så att fler kan få information, i stället för bara samma gamla vanliga personer alltid.

Jag yrkar att;
 1. HSB Malmö ska aktivt arbeta för ett högre deltagarantal på kurser och seminarier.

  Redovisning om hur arbetet avlöper med detta läggs ut på HSB Malmös webbplats.

 2. Alla medlemsseminarier ska vara kostnadsfria (ett sätt att höja engagemanget).

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
185. Medlemmarna får betala för information!!!

HSB Malmös utbildningsverksamhet har ett stort deltagarantal. Detta gäller också seminarier. Styrelsen anser att frågan om huruvida debitering ska göras eller inte är en fråga som organisationen har att besluta om.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #186

Kurs för styrelse, fullmäktigeledamöter och medlemmar

Jag lämnade 2008-06-15 in ett förslag till HSB Malmö enligt nedan.

HSB Malmö har efterfrågat förslag på kurser.

Kurs i att skriva motioner
Om inte förr så efter HSB Malmös årsstämma torde det stå klart för alla att det inte finns många viktigare kurser än hur man skriver motioner.
Denna kurs behövs inte minst för fullmäktigeledamöterna, men naturligtvis även för övriga medlemmar.

Kurs i att läsa motioner
Det är också uppenbart att det behövs en kurs för fullmäktige i att läsa motioner.
Det kan diskuteras om den ska vara en separat kurs, eller om den kan slås ihop med kursen i hur man skriver motioner.

Metod för få fullmäktige att skriva motioner
Hoppas att HSB Malmö förstår vikten av att en kurs i att skriva motioner tas fram.
Om fullmäktige lär sig skriva motioner kanske det med tiden skrivs i alla fall några motioner av de 311 fullmäktigeledamöterna, utöver av den handfull som gör det idag.

Kurs i att besvara motioner
Dessutom måste självfallet dagens styrelse för HSB Malmö gå en kurs i hur man besvarar motioner, för så länge styrelsen inte klarar av detta så kommer alla HSB Malmös medlemmar drabbas av den bristande kunskapen inom styrelsen.

Det har skrivits i snitt en motion per år i HSB Malmö (98 % av fullmäktige har aldrig någonsin skrivit en motion). Vad jag kan uttolka så är det lika illa eller t.o.m. ännu värre i alla övriga 32 regioner inom HSB.

Jag yrkar att;
 1. En kurs för fullmäktige och styrelse i hur man läser, behandlar och besvarar motioner på bästa möjliga sätt införs.

  Syftet med denna kurs ska alltså inte vara att styrelserna ska lära sig fler trick för hur motioner ska avslås (denna kunskap finns redan), utan syftet ska vara att göra styrelserna mindre rädda för att yrka bifall till motioner samt för att göra styrelserna mindre rädda för att motivera medlemmarna att skriva motioner.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
186. Kurs för styrelse, fullmäktigeledamöter och medlemmar

Motionären anför att det också är uppenbart att det behövs en kurs för fullmäktige i att läsa motioner.

Styrelsen är av den uppfattningen att behandling av motioner sker på föreningsstämma och beslut fattas av fullmäktige. Till vägledning i beslutsprocessen återfinns styrelsens förslag till beslut.

Styrelsen kan inte se att en särskild kurs är nödvändig på detta område.

Fullmäktige och styrelserna är väl förtrogna med hur beslut ska fattas och vilka underlag som behövs för detta.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #187

HSB Malmös fastighetsaffärer - förlust på 1,1 miljarder kr... och mer

Alla 42.000 medlemmar i HSB Malmö fick ett utskick (april 2008) från HSB Malmö med någon form av förklaring till HSB Malmös fastighetsaffärer.

Vad jag som medlem i stället skulle vilja ha är en reaktion på från HSB Malmö är det som SDS tagit upp tidigare, dvs att HSB Malmös fastighetsaffärer kostat varje medlem 25.000 kr;
 1. Det kostade 800 miljoner kronor mer än beräknat att bygga Turning Torso.

  Vad menar HSB Malmö att Turning Torso är värderad till denna dag, årsstämman 2009?

 2. På grund av "synnerligen avancerad skatteplanering" (Akelius fastigheter) kräver Skatteverket HSB Malmö på 7 + 231 miljoner kronor (SDS, 2008-04-11)
  Beslutet har av HSB Malmö överklagats till länsrätten.

 3. Fastighetsaffärer som rör 38 försvunna miljoner (och inget har hörts från HSB Malmö om dessa pengar kommer att krävas tillbaka).

 4. HSB Malmö har upptaxeras och har av länsrätten dömts att betala 4,2 miljoner i straffskatt.

  Detta beslut har överklagats, men vad har hänt sedan?

 5. I samband med att Johnny Örbäck slutade i HSB Malmö utgick ett avgångsvederlag som efter förlikning har kostat HSB Malmö 1,2 miljoner kronor.
Totalt kan HSB Malmö komma att göra ett ekonomiskt bakslag på 1,1 miljarder kronor i samband med byggandet av Turning Torso. Med 42.899 medlemmar i HSB Malmö innebär det en värdeförlust på 25.000 kronor per medlem.

Men om detta har jag inte hört ett ljud från HSB Malmö!

Not!
Ovanstående ej inräknat de förluster HSB Malmö gjort med Greg Dingizian enligt rapporteringen i SDS på 40,3 miljoner kronor (eller mer)

Ej heller de x miljoner kronor som HSB Malmö förlorat i den senaste "Trelleborgsaffären".

Och nu senast Draken, etc.

Vad är det som gör att fullmäktige tycker det är ok att återvälja styrelseledamöter som inte förhindrat så enormt stora skador för medlemmarna?

Jag yrkar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska tydligt redovisa (i svaret på denna motion) aktuell status för ovanstående fem punkter.

  Denna redovisning läggs även ut på HSB Malmös webbplats.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
187. HSB Malmös fastighetsaffärer - förlust på 1,1 miljarder kr... och mer

De frågor motionären tar upp är redan avhandlade, och fastigheterna redovisas särskilt i HSB Malmös årsredovisning.

När det gäller det som varit föremål för förhandling i tingsrätt och sedan i hovrätt är frågan avgjord och ytterligare finns inte att tillägga.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #188

HSB Malmös årsredovisning - Ren rappakalja!

Vem läser årsredovisningen?
Jag skulle gissa att väldigt få av de fullmäktigeledamöter som går på årsstämman ens läser årsredovisningen, och av denna minoritet är det förmodligen bara max en eller två som detaljstuderar siffrorna i redovisningen (med eller utan kunskap för detta).

Medlemskontroll saknas!
När jag var på HSB Malmös årsstämma 2007 så kunde jag bara konstatera att ingen hade några synpunkter eller frågor på årsredovisningen. Det bristande engagemanget lämnar öppet för styrelsen att göra precis vad de vill. De vet att ingen ifrågasätter någonting.
Det finns ingen medlemskontroll.

HSB Malmös årsredovisning 2008
Det fanns oerhört mycket i HSB Malmös årsredovisning 2008 att kommentera och reagera på, men jag ska här bara redovisa och kommentera vissa delar av vad det står på sidan 8-9 i denna årsredovisning.

Citat:
På väg mot en organisation i rörelse

Efter en genomgripande kartläggning av möjligheterna kan styrelsen konstatera att det finns tre viktiga förutsättningar som behöver vara på plats för att HSB Malmö ska bli framgångsrikt i sin strävan.

1. Förmåga att fokusera på idén
Den första förutsättningen är att organisationen förmår sätta idén i centrum och kontinuerligt hålla värderingssamtalet i fokus.
Det handlar om att tydliggöra meningen med föreningen och att hålla dialogen om värderingsgrunden levande.
Men också om att tydliggöra idégrunden i aktuella utmaningar och om att skapa en vision som ger kraft och inspirerar till nytänkande.
Detta inte minst i tider, då tilltron till den egna missionen lätt ifrågasätts och förvandlas till ett marknadstänkande som inte har sin utgångspunkt i HSB Malmös särart som idéburen rörelse. En erfarenhet som styrelsen själv gjort i sitt arbete.
För att vinna nya "själar" för idén är det viktigt att hela tiden levandegöra organisationens berättelse.

Följande frågor inställer sig:
 1. Vilken idé?

 2. Vad innebär att kontinuerligt hålla värderingssamtalet i centrum?

 3. Vad innebär att tydliggöra meningen med föreningen och att hålla dialogen om värderingsgrunden levande.

 4. Vad innebär det att tydliggöra idégrunden i aktuella utmaningar och om att skapa en vision som ger kraft och inspirerar till nytänkande.

 5. Vad menar man med idéburen rörelse?

 6. Vad innebär att levandegöra organisationens berättelse?
Vad är detta för dravel?
Jag är medveten om att årsredovisningar ofta går ut på att beskriva sig som störst, bäst och vackrast, men det här är ju löjligt. Det finns väl ingen människa som förstår vad som menas?

Vem tycker HSB Malmö att årsredovisningen ska skrivas för?
Uppenbarligen inte för normala människor!

Citat:
2. Rätt organisation för rörelse
Den andra förutsättningen är att det krävs en organisation med rätt struktur. Inom HSB Malmö är ordningssidan, vad gäller exempelvis beslutsstruktur samt ekonomisk och administrativ stödstruktur, väl utbyggd. Nu är det dags att skapa samma förutsättningar på rörelsesidan när det gäller identitetsstruktur och utvecklingsstruktur. Ett visst arbete har redan påbörjats, och organisationen har skapat utrymme för såväl mer projekt- som processtänkande. Delaktigheten och dialogen mellan topp och bas i samband med verksamhetsplaneringen har också förbättrats, samtidigt som nya nätverk och stärkt tvärkommunikation borgar för ytterligare möjligheter.
Det är viktigt att viljan att öppna upp organisationen och skapa större utrymme för engagemang och nytänkande inte stannar vid goda ansatser och enstaka experiment. Vad som krävs är ett HSB Malmö, där den traditionella organisationsstrukturen kompletteras med arenor för öppna processer och meningsskapande dialog.

Läs gärna ovanstående citat högt för dig själv och hör hur det låter!
Är det någon som fattat något så här långt?

Styrelsen vågar inte redovisa vem som skrivit texten på sidan 8-9 (även om jag tror jag vet).
Bara en massa flumflum!

Citat:
3. Klara och tydliga roller
En tredje förutsättning för att skapa ett effektivt HSB Malmö inriktat på rörelse, är att rollerna är klara och tydliga. Som idéburen organisation konkurrerar HSB Malmö med sin verksamhet inom tre områden - den politiska, den idéburna och den verksamhetsmässiga.

Innan klara och tydliga roller kan skapas så måste nog HSB Malmös styrelse lära sig att skriva på ett klart och tydligt sätt.

Avseende den undermåliga koden för föreningsstyrning så skriver styrelsen (sid 9);
Citat:
Koden började gälla från den 1 januari 2008
Jag har tagit upp detta felaktiga uttalande med HSB Riksförbunds ordförande, och han instämmer med mig i att denna kod naturligtvis inte alls börjar gälla från den 1/1 2008.
Den börjar gälla först när stämman tar beslut om detta. Ändå skriver HSB Malmös styrelse gång på gång att koden börjar gälla den 1:e januari.

HSB Malmös styrelse skriver även (sid 9);
Citat:
HSB Malmös styrelse kan notera att arbete med anpassningen till koden pågår då det gäller valberedningen...

Som jag tagit upp tidigare så är detta försvar för valberedningen av styrelsen inte sant.

Har styrelsen så lite inblick i vad som händer i föreningen att de inte ens vet detta?

Varför tar HSB Malmös styrelse den ineffektiva valberedningen i försvar på detta sätt i årsredovisningen. Det måste naturligtvis vara styrelsens skyldighet att informera alla medlemmar på ett mycket tydligt sätt att valberedningen misskött sitt arbete.
Så här långt har styrelsen inte gjort detta, och det ger bara signaler om att styrelse och valberedning samarbetar med varandra mot medlemmarna och fullmäktige.

Det finns mycket att säga om årsredovisningen (inte minst de ytterst intressanta sidorna 42-43, om bl.a. styrelsens och VD:ns ersättningar) och de fel och brister som förekommer, men jag väljer att inte göra det här.

Årsredovisning med svammel & fel
Att HSB Malmö dessutom lagt ovanstående "smörja" i början av årsredovisningen gör att man kan misstänka att avsikten med detta var att få alla till att sluta läsa redan där.
Tyvärr tror jag att HSB Malmö i så fall lyckats ganska bra i sitt uppsåt. Det är säkert en hel del årsredovisningsläsare som tappas redan efter dessa sidor.

Man kan också notera att HSB Malmö har dålig koll på hur många medlemmar som finns inom HSB Malmö.

På sidan 4 står det t.ex, att HSB Malmö har 42.028 enskilda personer och 262 bostadsrättsföreningar som delägare.

På sidan 13 står det;
Citat:
Det finns idag över 42.000 medlemmar i HSB Malmö. Mer än 42.000 olika människor, var och en med sina egna funderingar, om livet, om världen, om hur man bäst formar sin tillvaro.

På sidan 30 står det att det finns 41.766 enskilda medlemmar och 262 bostadsrättsföreningar (6 fler föreningar än föregående år).

Osv.

Är det inte ens någon som bryr sig om att kontrolläsa vad som skrivs i årsredovisningen innan den trycks?

När man läser årsredovisningen känns det inte riktigt som HSB Malmö rör sig i rätt riktning.

Sundsfastigheter
Under rubriken "HSB Sundsfastigheter AB" på sidan 31 står det att resultatet uppgick till 101,5 MSEK.
Det låter ju rätt hyfsat vid en första anblick, men om man sedan läser vidare så ser man att i resultatet ingår vinst från fastighetsförsäljning (49,1 MSEK) och utdelning från Skånekompaniet Syd AB (53,9 MSEK).
Så det verkliga resultatet var att HSB Sundsfastigheter gick 1,5 MSEK back!


Jag yrkar att;
 1. HSB Malmö ska vara mycket tydlig och klar i det som skrivs i årsredovisningen.

  Dvs flummiga formuleringar i stil med de som gjordes i årsredovisningen 2008 får inte förekomma igen!

  HSB Malmö ska vara konkret och tydlig, och verkligen anstränga sig för att årsredovisningen ska innehålla information som skapar intresse för att läsa årsredovisningen.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
188. HSB Malmös årsredovisning - Ren rappakalja!

HSB Malmös årsredovisning skickas ut till alla bostadsrättsföreningar och fullmäktige. Denna behandlas också på föreningens årsmöte.

Till skillnad från den otydlighet motionären beskriver i sin argumentering ser styrelsen att årsredovisningen på ett bra sätt speglar verksamheten i kort form.

Mot bakgrund av HSBs kod för föreningsstyrning och andra framlagda önskemål kommer årsredovisningen för 2008 att utökas textmässigt jämfört med tidigare.

I detta ligger också utökad redovisning.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #188-2

Rubrik

 1. Redovisningen för HSB Sundsfastigheter AB ska göras på ett tydligare sätt!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


Index, motioner 2009, #1-208
Motioner del 2, #1-17
Motioner del 3, #18-26
Motioner del 4, #27-28
Motioner del 5, #29-37
Motioner del 6, #38-48
Motioner del 7, #49-55
Motioner del 8, #56-64
Motioner del 9, #65-67
Motioner del 10, #68-77
Motioner del 11, #78-90
Motioner del 12, #91-99
Motioner del 13, #100-111
Motioner del 14, #112-127
Motioner del 15, #128-140
Motioner del 16, #141-142
Motioner del 17, #143-155
Motioner del 18, #156-161
Motioner del 19, #162-171
Motioner del 20, #172-178
Motioner del 22, #189
Motioner del 23, #190
Motioner del 24, #191-193
Motioner del 19, #194-200
Motioner del 19, #201-203
Motioner del 27, #204
Motioner del 28, #205
Motioner del 29, #206-208


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)