Motioner till HSB Malmö, 2009

MOTION # 0.

Inledning:

 1. Regelverk för vattenskador
 2. Nya normalstadgar för HSB Malmö
OBS!
För många av motionerna är det naturligtvis lätt för styrelsen att bara rekommendera att ett utskott tillsätts (så som jag själv föreslagit i ett flertal yrkanden) för att genomföra det som yrkats. Men jag hoppas innerligt att styrelsen inte bara vill göra det enkelt för sig, utan att styrelsen även redogör för sin syn på innehållet i hela motionen (och självfallet svarar på alla frågor), och inte minst för respektive yrkande.

Naturligtvis vill stämman ha det bästa beslutsunderlaget de kan få för sitt beslut, men då måste också styrelsen använda sin kunskap och erfarenhet för att ge konkreta åsikter om motionens innehåll såväl som till varje yrkande. Detta förenklar stämmans beslut avsevärt.

För alla motioner gäller att detta är särskilt viktigt i den händelse styrelsen vill att stämman ska avslå någon motion eller något specifikt yrkande, helt eller delvis!

Styrelsen ska redovisa fördelar och nackdelar i sin motivering till rekommendation
Avslag måste naturligtvis alltid motiveras på ett sakligt och faktamässigt sätt, med vad som rent konkret gör att styelsen inte vill att motionen ska bifallas.

Om styrelsen bedömer något i motionen vara fel ska styrelsen påpeka detta med motivering
Om det är något som styrelsen tycker är fel i en motion så är det självklart viktigt att alla får reda på detta. Om styrelsen inte invänder mot något specifikt som jag informerat om i motionen får alla förutsätta att styrelsen instämmer i allt.

MOTION #141A

Fråga till styrelsen

I styrelsens svar på nedanstående motion skriver styrelsen;
"Det är styrelsens uppfattning att hantering av vattenskador inom brf:ar inte ingår i styrelsens ansvarsområde".

Det är inte utan att man blir lite mörkrädd när styrelsen visar så här tydliga och allvarliga bevis för sin okunskap.

Alla måste förstå att detta självklart - i allra högsta grad - ligger inom HSB Malmös styrelsen ansvarsområde, om stämman så bestämmer!
 1. Vad är det som gör att styrelsen tror att framtagande av riktlinjer för hantering av vattenskador inte ingår i styrelsens ansvarsområde, och varför skulle det inte göra det?
Det är synnerligen viktigt att HSB Malmö har en styrelse som bättre än så här förstår vad styrelsearbetet inom HSB Malmö innebär.

En hel organisation med 42.000 medlemmar blir lidande av att styrelsen är så här okunnig!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #141 (f.d. #162)

Regelverk för vattenskador

Bakgrund:
Jag har på webbsidan http://hotpot.se/hsb-vattenskada.htm tagit upp en ganska detaljerad information om vattenskador och vad som egentligen gäller. Jag beskriver där bl.a. de många problem och frågeställningar som finns, inte minst att HSB inte har någon enhetlig information om vattenskador. HSB säger till och med emot sig själv i vissa frågor.

Det är helt uppenbart att informationen behöver förbättras och ett tydligare regelverk för vem som står för vad måste tas fram.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Det ska tas fram ett tydligt regelverk för bedömningar av vattenskador
  HSB Malmös styrelse ska aktivt arbeta för att snarast ta fram klara och utförliga regler för bedömningar av vattenskador/fuktskador och klarläggande av aktuellt regelverk för vattenskador/fuktskador.

  Jag anser, av flera anledningar, att det inte är ett utskott som ska tillsättas för detta, men det är en möjlighet.

  Det är dock för uppgiften kompetenta personer (bl.a. jurister) som måste arbeta fram materialet.

 2. Arbetet med detta redovisas på HSB Malmös webbplats och alla ges möjlighet att komma med synpunkter
  Redovisning av detta arbete läggs löpande ut på HSB Malmös webbplats.

  Alla ges möjlighet att under arbetets gång komma med synpunkter, kommentarer och frågor. Så även i samband med redovisningen av resultatet.

  Redovisning av det slutgiltiga resultatet sker på en extrastämma som styrelsen kallar till inom 6 månader.

  På extrastämman tas en slutgiltig version fram som sedan omedelbart därefter läggs ut bl.a. på HSB Malmös webbplats.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att hantering av vattenskador inom brf:ar inte ingår i styrelsens ansvarsområde.
Dock finns det inom organisationen funktioner som kan vara brf:ar behjälpliga i förebyggande syfte samt när skada väl har skett.


Min kommentar till styrelsens svar:
Det är min uppfattning att det som föreningens högsta beslutande organ bestämmer ska ingå i styrelsens arbetsområde, det ingår i styrelsens arbetsområde.

Frågor till styrelsen:
Vad är det för "funktioner" som är brf:ar "behjälpliga i förebyggande syfte samt när skada väl skett"?

Om detta finns, vore det då inte en fördel om alla känner till detta?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
141. Regelverk för vattenskador

Det är styrelsens uppfattning att hantering av vattenskador inom bostadsrättsföreningarna inte ingår i styrelsens ansvarsområde. Dock finns det inom organisationen funktioner som kan vara bostadsrättsföreningarna behjälpliga i förebyggande syfte samt när skada väl har skett.

Styrelsen ser inte att denna fråga kräver särskilt beslut på föreningsstämman utan kan hanteras i den operativa verksamheten.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #142 (f.d. #139)

Nya normalstadgar för HSB Malmö

Bakgrund:
HSB:s normalstadgar som tagits fram av HSB Riksförbund lämnar väldigt mycket att önska.
Jag föreslår att HSB Malmö visar framfötterna här och antar andra normalstadgar, av betydligt högre kvalitet än de nuvarande.

Jag har tagit fram ett komplett stadgepaket som brf:arna kan utgå från och mycket lättare anpassa efter sin egen brf:s personliga behov och önskemål, jämfört med de luddiga normalstadgarna från HSB Riksförbund som saknar mängder av värdefulla bitar.

Se bilaga till denna motion med mitt stadgeförslag!


Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Riksförbund ges möjlighet att inom 4 veckor ge sina synpunkter på de av mig förslagna nya normalstadgarna, i bilaga här.

  För att denna motion ska behandlas på ett effektivt sätt så får man hoppas att HSB Malmös styrelse förstår att HSB Riksförbund ska lämna sitt slutgiltiga utlåtande till mitt förslag på normalstadgar i svaret på denna motion.

 2. Efter att HSB Riksförbund gett sina synpunkter görs ev. justeringar och nya normalstadgar antas för HSB Malmö på en nära förestående extrastämma
  (inom 6 månader från årsstämman) som utlyses av HSB Malmös styrelse.

 3. De nya fastställda normalstadgarna distribueras till alla brf:ar inom HSB Malmö.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens förhoppning att kunskapen som vårt stadgearbete har genererat ska kunna vidareförmedlas inom HSB-rörelsen samt ha påverkan på utveckling av normalstadgarna.


Min kommentar till styrelsens svar:

Fråga till styrelsen:
Vad har styrelsens svar med motionens yrkanden att göra?

Styrelsens svar har inte det minsta med motionen att göra och styrelsen har inte ens begärt ett utlåtande från HSB Riksförbund, vilket är synnerligen nonchalant mott fullmäktigeledamöterna, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
142. Nya normalstadgar för HSB Malmö, HSB Malmö ska påverka HSB Riksförbund att förbättra normalstadgarna

Styrelsens uppfattning är att HSB Malmö inte har till uppgift att vare sig lägga fram eller presentera nya normalstadgar.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #142-2

HSB Malmö ska påverka HSB Riksförbund att förbättra normalstadgarna

 1. HSB Malmö ska via HSB Malmös styrelse och ombuden till HSB Riksförbund försöka förmå HSB Riksförbund till att förbättra normalstadgarna enligt HSB Malmös förslag till normalstadgar (se fg. motion).

 2. HSB Malmö ska via HSB Malmös styrelse och ombuden till HSB Riksförbund försöka förmå HSB Riksförbund att anta de nya normalstadgarna för HSB Malmö (enligt föregående motion) som nya normalstadgar för hela Sverige.

 3. Arbetet med dessa påtryckningar mot HSB Riksförbund i dessa frågor redovisas löpande på HSB Malmös webbplats av styrelse och ombuden.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


Index, motioner 2009, #1-208
Motioner del 2, #1-17
Motioner del 3, #18-26
Motioner del 4, #27-28
Motioner del 5, #29-37
Motioner del 6, #38-48
Motioner del 7, #49-55
Motioner del 8, #56-64
Motioner del 9, #65-67
Motioner del 10, #68-77
Motioner del 11, #78-90
Motioner del 12, #91-99
Motioner del 13, #100-111
Motioner del 14, #112-127
Motioner del 16, #141-142
Motioner del 17, #143-155
Motioner del 18, #156-161
Motioner del 19, #162-171
Motioner del 20, #172-178
Motioner del 21, #179-188
Motioner del 22, #189
Motioner del 23, #190
Motioner del 24, #191-193
Motioner del 19, #194-200
Motioner del 19, #201-203
Motioner del 27, #204
Motioner del 28, #205
Motioner del 29, #206-208


Tipsa en vän
  Pusha

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)