33 motioner till HSB Malmö 2008-01-11

MOTION # 0.

Inledning till nedanstående 33 motioner:

Nedanstående 34 frågor är ställda till HSB Malmö under augusti 2007. Den 16 oktober får jag svar enligt det som jag fört in efter varje fråga här nedan.
17 frågor är helt obesvarade. Utav resterande 17 frågor är det endast 1½ fråga som besvarats med något som hade med frågan att göra.

HSB Malmös styrelse har inte ens lagt ner 10 min
på att bemöda sig med att besvara dessa viktiga frågor!

De flesta av dessa frågor skulle mycket enkelt kunna ha besvarats på ett meningsfullt sätt. Tyvärr så har det visat sig att det inte går att få raka svar av HSB Malmös styrelse (som regel får medlemmarna inga svar alls). HSB Malmös styrelse tvingar mig därför att ställa dessa frågor som motioner, eftersom det tycks vara det enda sättet att få svar från HSB Malmös styrelse.
 1. Tidningen "HSB uppdraget" på webben
 2. "HSB Malmö Nytt" på webben
 3. Diskussionsunderlag till medlemmarna på webben
 4. Redovisning av förtroendevaldas respons
 5. Information om förtroendevalda på webben
 6. Kontaktvägar till förtroendevalda på webben
 7. Redovisning av val
 8. Beskrivning vad HSB anställdas funktioner är
 9. Informationsmaterial till webben (obesvarad)
 10. Stämmohandlingar (kallelse, etc) på webben
 11. Stämmoprotokoll på webben (obesvarad)
 12. Stämmoprotokoll till medlemmarna (obesvarad)
 13. Vad gör HSB Malmö för demokratin?
 14. Demokrati, öppenhet, insyn i HSB Malmö + Information
 15. Tillsättande av demokrati- och insynsråd (obesvarad)
 16. Forum för medlemmarna
 17. Forum för valberedarna (obesvarad)
 18. HSB Malmös styrelseforum (obesvarad)
 19. Ombud/biträde i valfri HSB-brf (obesvarad)
 20. Utökning av medlemmarnas rättigheter (obesvarad)
 21. Stadgeändring valberedning
  - Ändring av § 21 i HSB Malmös stadgar
 22. Information till medlemmarna (obesvarad)
 23. Organisationsschema för HSB
 24. Info om när styrelsen har sina styrelsemöten (obesvarad)
 25. HSB Malmös information om medlems rätt att motionera (obesvarad)
 26. Bekräftelse från HSB på mottagande av motioner och övriga skrivelser (obesvarad)
 27. Motioner diskuteras med motionärerna (obesvarad)
 28. Medlem ska ha rätt att försvara motion (obesvarad)
 29. Förklaring av styrelseförsäkring (obesvarad)
 30. Mera makt till medlemmarna - utbildning (obesvarad)
 31. Personval ska alltid förrättas genom "sluten" omröstning! (obesvarad)
 32. Korrekta register över förtroendevalda, etc
 33. Återinsätt medlemsrådgivaren + Skriftliga svar
 34. Kod för föreningsstyrning på webben - KLART!

Bakgrund:
HSB MALMÖS STYRELSE LOVAR SVARA PÅ FRÅGOR FRÅN ALLA MEDLEMMAR!
Jag har av HSB Malmös styrelse blivit utlovad svar på 34 frågor som jag ställt under augusti 2007 (efter ett uttalat löfte från hela HSB Malmös styrelse att alla medlemmars frågor ska besvaras, såväl som att mottagande av alla skrivelser ska bekräftas).

TVÅ MÅNADERS BETÄNKETID - ÄNDÅ INGA SVAR!
Styrelsen fick uppemot två månaders betänketid på dessa 34 inte särskilt komplicerade frågor. 16 dagar efter det datum som HSB Malmö utlovat svar senast, så får jag ett mail från Alf Gustavsson.

INGA SVAR TROTS LÖFTE OM DETTA, INTE EN URSÄKT, INTE ENS EN FÖRKLARING!
I detta mail finns svar på ett par av de frågor jag ställt. Resten av frågorna är obesvarade!
17 av de 34 frågorna är helt obesvarade. Av resterande 17 frågor är det bara 1 ½ fråga som besvarats med något som hör till själva frågan.

STYRELSEN ANSER SIG HA UPPFYLLT SITT LÖFTE - HUR ÄR DETTA MÖJLIGT?
Alf Gustavsson skriver i sitt svar på frågorna;
"Med detta, konstaterar vi att vi uppfyllt vårt löfte att besvara de frågor som du hade aktuella vid vårt sammanträffande den 15 augusti detta år."

SOLKLART LÖFTESBROTT !
Hur kan en ordförande svara på detta mycket märkliga sätt? Löftet som HSB Malmös styrelse gav den 15 augusti var inte att HSB Malmö skulle svara på 1-5 % av de frågor som ställs.
Och löftet var definitivt inte att bara de frågor som jag hade vid detta tillfälle skulle besvaras. Det klargjordes mycket tydligt på detta möte att löftet gällde alla frågor från alla medlemmar. Det utlovades av styrelsen att samtliga frågor från samtliga medlemmar ska besvaras (även om vi sorgligt nog bara är ett par stycken av 42.000 medlemmar som bryr oss om att ställa frågor).

HSB Malmös styrelse begår ett rent löftesbrott!
Hur ska någon någonsin kunna lita på en styrelse som bryter löften så här lätt och snabbt?

HSB MALMÖS STYRELSE ANSER ATT INGA SVAR ÄR "UTTÖMMANDE" SVAR!
Sedan skriver Alf i sitt helt meningslösa svar på frågorna;
"Vi ber dig betrakta våra svar som uttömmande relaterat din frågeställning".
Uttömmande??? Vad är detta för ett skämt? De ytterst få frågor som besvarades var bara "Goddag yxskaft". De var inte ens svar på ställda frågor. Se svaren för varje motion nedan för att få dig ett gott skratt.

STYRELSEN SÄGER ATT DESS AVSIKT ÄR ATT BRYTA LÖFTEN!
Alf avslutar sitt svar med;
" vi har inte för avsikt, ej heller möjlighet, att ytterligare penetrera just dessa frågeställningar".
Nähä...
Så först svarar HSB Malmös styrelse inte på frågorna och sedan får inte frågan ställas om/vidareutvecklas för att på detta sätt försöka få i alla fall någon form av svar.
Återigen bryter HSB Malmös styrelse sitt löfte att besvara frågor!

INTE ENS SVAR PÅ VARFÖR INGA SVAR GES AV HSB MALMÖS STYRELSE!
Dessutom så har jag i mail efter mail innan Alfs svar frågat styrelsen vad som händer, och varför de inte vill uppfylla sitt löfte om att besvara frågor. Inte ett svar fick jag (och inte en enda bekräftelse av mottagande av mail trots att jag uttryckligen efterfrågat detta, och trots löfte från HSB Malmös styrelse om att de skulle ge detta)!

Riktigt, riktigt uselt av en styrelse att bete sig så här illa mot sin arbetsgivare!

LÖFTEN FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE HELT UTAN VÄRDE!
Nu vet vi i alla fall med säkerhet att löften inte betyder något för HSB Malmös styrelse.

HSB MALMÖS STYRELSE TVINGAR FRAM ONÖDIGA MOTIONER!
Nu återstår det bara att formulera frågorna som motioner, eftersom HSB Malmös styrelse bevisligen vägrar att svara på frågor. HSB Malmös styrelse vill tydligen hellre belasta stämman med onödiga motioner som aldrig borde behöva läggas in som motioner om det funnits en fungerande och kompetent styrelse.

INFAMA SVAR - STYRELSEN DÖDAR ALLT ENGAGEMANG!
En styrelse som beter sig så här illa mot medlemmarna dödar effektivt allt engagemang som skulle kunna tänkas finnas eller uppstå. Ingen orkar (utom jag och någon enstaka till) stå emot en sådan nonchalant och usel behandling. Man bara ger bara upp. Jag hoppas alla förstår att det blir allvarliga konsekvenser av detta som står medlemmarna dyrt.

Två raka frågor till HSB Malmös styrelse (ärliga svar önskas);
 • Vem/vilka inom HSB Malmös styrelse är det som står bakom de svar såväl som bristen på svar på dessa här nämnda 34 frågor?
 • Är det ett styrelsebeslut att behandla medlemmar så här illa?

HSB MALMÖS STYRELSE SÄTTER MED SITT AGERANDE KROKBEN FÖR DEMOKRATIN INOM HSB !
Genom att HSB Malmös antidemokratiska styrelse tvingar varje liten fråga till beslut för fullmäktigesammanträdet, samtidigt som styrelsen själv inte lyfter ett finger för att uppnå förbättringar arbetar styrelsen medvetet för att så få motioner som möjligt ska gå igenom. HSB Malmös styrelse sätter sin tillit till att de kan få alla fullmäktigeledamöter till att ta beslut som stoppar alla förbättringar inom HSB Malmö med stöd av en liten skara styrelsetrogna fullmäktigeledamöter som alltid röstar för styrelsen oavsett vad det handlar om.

OBS !!!
HSB Malmös styrelse vill inte informera om hur de tänkt lösa problemet med att enskild medlem inte har rätt att försvara sin motion på stämman enligt HSB Malmös regelverk.

HSB Malmös styrelse tvingar därmed mig och andra motionärer att formulera motionerna på ett så omfattande sätt att vi täckt upp så mycket som möjligt ifall HSB Malmös styrelse vägrar att före stämman lösa problemet så att enskild medlem har rätt att försvara sina motioner.

Det hade enkelt kunnat lösas via extrastämmor (för stadgeändringar) före stämman, men eftersom HSB Malmö inte vill att de 14 motioner som jag har lämnat in tidigare ska behandlas så kommer tyvärr HSB Malmö förmodligen inte att hålla dessa extrastämmor.

Sammanfattningsvis så är motionerna till antalet och omfattning så stort pga att;
 1. HSB Malmös styrelse inte svarar på medlemmarnas frågor.

 2. HSB Malmös styrelse inte diskuterar motionerna med motionärerna.

 3. HSB Malmös styrelse trixar med formuleringarna i motionerna för att inte utföra motioner enligt motionärens tanke och stämmans beslut (som exempelvis i fallet med stämmans beslut att alla medlemmar skulle informeras senast i december 2007 om deras motionsrätt till HSB Malmös stämmor).

 4. HSB Malmös styrelse genomfört så lite (inget) av alla grundläggande bitar.

 5. fullmäktigeledamöterna aldrig engagerar sig själva och inte skriver några motioner för att driva utvecklingen framåt.
  Någon måste ta ett ansvar i organisationen.
Man kan bara hoppas att fullmäktigeledamöterna visar sin tacksamhet för att andra gör deras uppgifter. Stämmans uppgift blir nu bara att se till så att mer eller mindre alla motioner som skrivs går igenom, oavsett dagens styrelses högst troliga försök att stoppa dem. Det är det absolut minsta fullmäktige kan göra efter alla dessa år av oengagemang. Annars skulle jag vilja säga att det är rent ut sagt skamligt av HSB Malmös fullmäktigeledamöter.


OBS !!! Jag vill att styrelsen tar kontakt med motionärerna för att diskutera motionerna.

Om det inte i detta stycke står att HSB Malmös styrelse tagit kontakt med mig för att diskutera motionerna så vet alla att HSB Malmös styrelse medvetet försökt komplicera stämman i syfte att få stämman till att avslå så många motioner som möjligt!

Jag kan bara hoppas att du inte får läsa ovanstående text utan att HSB Malmös styrelse ser till såväl stämmans som alla medlemmars bästa och i samarbete med mig tar fram motioner med svar från styrelsen som gör att stämman inte blir onödigt utdragen, svår och irriterad.

MOTION #1.

Tidningen "HSB uppdraget" på webben

Bakgrund:
Tidningen HSB Uppdraget som produceras av HSB Riksförbund, och utkommer 4 ggr/år (080303, 080505, 080915, 081124), innehåller - i motsats till "Hemma i HSB" - ofta mycket intressant information för alla medlemmar, oavsett om man är förtroendevald eller ej. Det som skrivs här kommer dock aldrig medlemmarna till del, vilket är mycket synd. Jag tror det skulle kunna bidra till att öka engagemanget inom HSB om fler fick mer information.

Tidningen ska stimulera till utveckling av alla frågor som berör boendet, exempelvis: teknik, ombyggnad, bostadsförvaltning, miljöfrågor och boendeservice samt vara ett forum mellan HSB centralt och föreningarna i landet. Huvudmålgruppen är styrelseledamöter och anställda inom HSB-organisationen.

Tidningen är ursprungligen i digital form och kan därför med en mycket enkel metod distribueras digitalt. Tidningen blir så mycket miljövänligare att distribuera digitalt (till de som föredrar denna metod). HSB pratar ofta och mycket om att HSB värnar om miljön. Upp till bevis!

E-post: uppdraget@hsb.se

Frågor till HSB Malmös styrelse (där jag vill veta styrelsens åsikt):
 1. Kommer HSB Malmös styrelse att aktivt arbeta för att det för alla medlemmar viktiga informationsmaterialet "HSB Uppdraget" läggs ut på webben, öppet för alla?

 2. Kommer HSB Malmös styrelse att löpande redovisa för alla medlemmar exakt vad HSB Malmö gör och hur det går med denna process?

 3. Om ej, varför?
Eftersom "vanliga" medlemmar helt saknar möjlighet att påverka HSB Riksförbund, med dagens uppenbart odemokratiska system (där de valda ombuden varken redovisar något eller presterar något), så måste fullmäktigeledamöterna såväl som HSB Malmös styrelse och ombuden till HSB Riksförbund nu ta sitt ansvar och se till att det händer något något i denna fråga.

Not.
VD Lars Danielsson skriver;
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för inte minst hur vi vill att medlemmarna ska få relevant information".


Svar från HSB Malmös styrelse den 16/10 2007 på ovanstående frågor:

"HSB Uppdraget producerar HSB:s riksförbund. Tidningen vänder sig till förtroendevalda och det pågår en diskussion om att lägga ut tidningen digitalt åt de dem. När det gäller vårt material som bladas in i Uppdraget, dvs HSB Malmö nytt, läggs det redan idag ut till de förtroendevalda."

Min kommentar till styrelsens märkliga svar:
Styrelsens svar hade inte mycket med min frågeställning att göra!
Jag ville veta om HSB Malmö gör något (och i så fall vad) för att pressa HSB Riksförbund att lägga ut denna tidning på webben å det snaraste!

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska omedelbart börja utöva kraftiga och löpande/konstanta påtryckningar på HSB Riksförbund (men även via andra regionföreningar) så att "HSB Uppdraget" läggs ut på nätet snarast.

 2. HSB Malmös styrelse ansvarar för att även samtliga ombud (som dessutom de flesta av styrelseledamöterna själva är) till HSB Riksförbund i samlad trupp engagerar sig seriöst i att påverka HSB Riksförbund så att tidningen läggs ut på nätet.

 3. Alla ska verka för att dessa tidningar läggs ut på webben utan spärrar för att kunna skrivas ut, de ska vara sökbara, de ska vara lätta att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!

 4. Alla ska verka för att även de senaste årens utgåvor läggs ut på nätet, retroaktivt.

 5. HSB Malmös styrelse redovisar löpande på HSB Malmös webbplats i detalj om hur processen går vidare i denna fråga, fram till dess att denna motion genomförts.
 6. HSB Malmös styrelse ska inte ge undvikade svar i stil med att det "pågår diskussion".
  En sådan formulering har inget som helst värde, och fyller endast den funktionen att slippa ge konkreta svar.
Avslutningsvis:
Om HSB Malmös styrelse löser detta innan årsstämman så kommer detta att effektivisera stämman genom att det blir en motion mindre att ta ställning till, och tiden kan utnyttjas på ett bättre sätt.

Ordningen på de motioner jag skrivit får inte ändras om utan min uttryckliga tillåtelse. Motionerna ska alltså presenteras för stämman i den ordning jag skrivit dem (enligt numrering) och jag vill att styrelsen besvarar varje motion separat, med konkreta och relevanta synpunkter Utan att blanda in "säljtermer").

Om det inte skulle vara helt uppenbart så vill jag förtydliga att alla frågor jag ställer i varje motion självfallet ska besvaras av styrelsen i det skriftliga svar som styrelsen ger för varje motion (även om jag inte speciellt understrukit i varenda motion att så ska ske).

Jag förutsätter att styrelsen kontaktar mig för att diskutera varje motion jag skrivit.
Jag ser fram emot en personlig kontakt med styrelsen. Om styrelsen har någon undran om de motioner jag författat så vill jag gärna att styrelsen tar kontakt med mig angående detta.

När jag har flera yrkanden som inte är direkt och otvetydigt sammankopplade (vilket i princip gäller för samtliga av mina motioner), och inte hela motionen går igenom exakt som den är, så får inte mötesordföranden be stämman att ta beslut i alla punkter på en och samma gång.
Mötesordföranden får då inte ens fråga stämman om så kan göras!
Detta eftersom det då kan jämställas med att ta beslut för ja eller nej till motion 1-33 i ett svep. Mina punkter under yrkande inom respektive motion ska ses som separata motioner.
Jag har gjort min uppställning för att förenkla för stämman och minimera risken för fel i protokollet, men inte för att uppställningen ska kunna utnyttjas för missbruk av styrelsen, mötesordföranden och stämman (bättre än att skriva en separat motion för varje punkt).

Om det finns några frågor om ovanstående så förutsätter jag att kontakt tas med mig innan stämman så att inte onödig stämmotid går åt till att reda ut motionernas förfarande.

Om stämman bifaller denna motion (vilket jag förutsätter) så ska formuleringen i stämmoprotokollet överensstämma med yrkanden fullt ut och eventuella avvikelser från yrkanden som stämman beslutat om ska särskilt markeras som sådana i stämmoprotokollet, samtidigt som det där står att motionen i övrigt antagits i sin helhet.

För att spara utrymme och göra mina motioner mer lättlästa så kommer jag inte att skriva ovanstående kommentarer under rubliken "Avslutningsvis" för varje motion. Jag vill dock understryka att motsvarande gäller för samtliga av mina motioner.


Medlem # 89093 2008-01-11

MOTION #2.

"HSB Malmö Nytt" på webben

Bakgrund:
HSB Malmö har en skrift som, precis som "HSB Uppdraget", innehåller mycket av intresse för de flesta medlemmarna inom HSB Malmö. Tyvärr går denna tidning enbart ut till de förtroendevalda, av okänd anledning. Även här anser jag att det definitivt skulle öka engagemanget inom HSB Malmö om medlemmarna fick information.

Frågor till HSB Malmös styrelse (där jag vill veta styrelsens åsikt):
 1. Kommer den informativa skriften "HSB Malmö Nytt" att fortsättningsvis läggas ut på HSB Malmös webbplats?
  Inom vilket tidsperspektiv?

 2. Om ej, varför?

 3. Vad är anledningen till att denna information inte funnits tillgänglig för medlemmarna långt tidigare?
Det finns inget som helst giltigt skäl för att inte lägga ut denna tidning på nätet... mer än om HSB Malmö vill hålla medlemmarna i ett mörker om vad som gäller och händer inom HSB, och därigenom hindra att medlemmar engagerar sig i sin boendemiljö.

Även medlemmarna har rätt till information, och för den fullmäktigeledamot som är av avvikande åsikt bör nog medlemmarna i dennes förening omedelbart se till så att personen ifråga erätts med någon som istället ser till medlemmarnas bästa.

Tyvärr är systemet så vist ordnat idag att medlemmarna i dennes förening aldrig kommer att få reda på det. Endast om fullmäktigeledamoten yttrar sig högt och en medlem från dennes förening utnyttjar sin närvarorätt på HSB Malmös årsstämma.

Not.
VD Lars Danielsson skriver;
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för inte minst hur vi vill att medlemmarna ska få relevant information".

Se även HSB:s kod för föreningsstyrning, den 2:a principen;
"Demokratisk medlemskontroll".
"... det är medlemmarna som styr verksamhetens inriktning.
Med medlemskapet följer inflytande, och medlemmarna har reelt inflytande i verksamheten.
I HSB finns en tydlighet beträffande vad den demokratiska medlemskontrollen betyder för fastställandet av mål och riktlinjer och i beslutsfattande. Tydligheten finns på alla nivåer; i HSB-bostadsrättsföreningen, HSB-föreningen och HSB Riksförbund.
HSB jobbar kontinuerligt med att utveckla den demokratiska medlemskontrollen och formen för inflytande.
Grundregeln är att stor öppenhet gäller för verksamhet inom HSB. Om styrelsen undanhåller medlemmar från information ska det särskilt motiveras och dokumenteras.
"

Not.
2007-12-13 utannonserar HSB Malmö att de söker personal till HSB Malmö Nytt, vilket man får tolka som att HSB har för avsikt att satsa på information till... medlemmarna? Eller?
Om tjänsten:
"- fånga upp nyheter inom kommunikationsområdet, värdera och lämna förslag till beslut
- implementera nya former för kommunikation med medlemmar, kunder och allmänhet
Tidningar
- utformning och innehåll i Hemma i HSB (Malmödelen), HSB Malmö Nytt (bilaga till Uppdraget), båda är tidningar som vänder sig till företagets medlemmar och styrelseledamöter i bostadsrättsföreningar.
- sammanhållande tema för respektive års utgivningar
- vid behov prioritering av publiceringsönskemål
- att olika affärsområden tar fram material till tidningsartiklar
- utformning och innehåll av HSB Malmös publika och kundrelaterade hemsidor
- att uppdatering av hemsidorna sker regelbundet
- prioritering av publiceringsönskemål på hemsidorna
- innehåll i HSB Malmös intranät
- att uppdatering av intranätet sker regelmässigt"


Svar från HSB Malmös styrelse den 16/10 2007 på ovanstående frågor:

"Läs svar under 1."

Min kommentar till styrelsens märkliga svar:
Svaret under föregående fråga gav inte ens svar på den frågan, än mindre på frågan här.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. "HSB Malmö Nytt" läggs ut med omedelbar verkan på HSB Malmös webbplats.

 2. Även de senaste årens utgåvor ska läggas ut på nätet, retroaktivt.

 3. Dessa tidningar ska läggas ut på webben utan spärrar för att kunna skrivas ut, de ska vara sökbara, de ska vara lätta att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!

 4. HSB Malmös styrelse redovisar löpande på HSB Malmös webbplats i detalj om hur processen går vidare i denna fråga, fram till dess att denna motion genomförts.

 5. Motionen ska vara genomförd senast i sin helhet under augusti 2008.
Medlem # 89093 2008-01-11

MOTION #3.

Diskussionsunderlag till medlemmarna på webben

Bakgrund:
Under ett antal månader under 2007 så skrevs det en hel del i SDS om de många och svåra problemen inom bostadsrättsföreningarna och HSB. En del av detta material samlade HSB Malmö förtjänstfullt ihop och skickade ut till de förtroendevalda tillsammans med en önskan om förslag till förbättringar.

Detta material anser jag skulle vara ytterst värdefullt för medlemmarna om det också lades ut på HSB Malmös webbplats så att även "vanliga" medlemmar, ges en möjlighet att ta del av materialet.

Frågor till HSB Malmös styrelse:
 1. Kommer HSB Malmö att lägga ut diskussionsunderlaget (som förtroendevalda fått med ett urval av det som det som skrivits i SDS om brf:ar och HSB) på sin webbplats?

 2. Om nej, varför?

 3. Hur många av de förtroendevalda följde HSB Malmös uppmaning och gav konkreta förslag på förbättringar som kunde göras?

  Jag kan tänka mig att gensvaret från de förtroendevalda blivit som vanligt, dvs i princip lika med noll. Om stämman säger nej till denna motion så är det enbart för att skydda sig själva, i stället för att se till vad som är bäst för HSB Malmö och dess medlemmar!
Det märkliga är att om HSB Malmö tagit lärdom av vad som skrivs på min webbplats (http://hotpot.se/bo.htm) om bostadsrätter så skulle det inte behövts gå ut en förfrågan till de förtroendevalda om hur problemen ska lösas inom HSB.

Not.
VD Lars Danielsson skriver;
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för inte minst hur vi vill att medlemmarna ska få relevant information".


Svar från HSB Malmös styrelse den 16/10 2007 på ovanstående frågor:

"Vi har idag ingen överenskommelse med Sydsvenskan som medger att materialet får publiceras digitalt."

Min kommentar till styrelsens märkliga svar:
Om HSB Malmö inte har en överenskommelse med SDS om detta så får väl HSB se till att skaffa det. Svårare än så är det inte. Ett typiskt undvikande och irrelevant HSB-svar som är totalt meningslöst. Det är meningslösa svar som dessa som gör att man alltid står och stampar på samma fläck hela tiden i varje diskussion med HSB, utan att komma någonvart.

Det är därför man också måste skriva så onödigt långa motioner, för att försöka styra bort alla de där undanglidande svaren som annars alltid ges från HSB Malmö på varje liten fråga.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse vidtar de åtgärder som behövs och lägger ut det aktuella diskussionsunderlaget på HSB Malmös webbplats.

 2. Denna information ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!

 3. Diskussionsunderlaget ska vara utlagt på HSB Malmös webbplats senast den 24:e juni 2008 (om det inte är gjort redan innan årsstämman 2008).
Medlem # 89093 2008-01-11

MOTION #4. (hör ihop med fg motion)

Redovisning av förtroendevaldas respons

Bakgrund:
Naturligtvis vill alla vi engagerade medlemmar ta del av resultatet från HSB Malmös utskick av diskussionsunderlaget från SDS. Detta inte bara för att skapa ett ökat engagemang, utan även för att föra denna diskussion vidare löpande, och för att kunna uppnå bästa möjliga resultat.

Frågor till HSB Malmös styrelse:
 1. Kommer HSB Malmös styrelse att i sin helhet redovisa den respons HSB ev. fått (efter önskemål från HSB Malmö till de förtroendevalda om synpunkter) på det av HSB Malmö utskickade diskussionsunderlaget från det som skrivits i SDS?

 2. Om nej, varför?

 3. Vad blev resultatet? Dvs vilka konkreta åtgärder har vidtagits efter utskicket?
Not.
VD Lars Danielsson skriver;
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för inte minst hur vi vill att medlemmarna ska få relevant information".

Se även HSB:s kod för föreningsstyrning, den 2:a principen;
"Demokratisk medlemskontroll".
"Grundregeln är att stor öppenhet gäller för verksamhet inom HSB. Om styrelsen undanhåller medlemmar från information ska det särskilt motiveras och dokumenteras".


Svar från HSB Malmös styrelse den 16/10 2007 på ovanstående frågeställning:

"Vi kommer att publicera det material som vi får in."

Min kommentar till styrelsens svar:
Kryss i taket! Jag fick ett konkret svar! Det första och enda. Jag vet inte om det finns något löfte som denna styrelse hållit, så det återstår att se om löftet uppfylls, vilket det fortfarande i januari 2008 när jag lämnar in denna motion, ej har gjorts.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse uppfyller sitt löfte och nu omedelbart (naturligtvis helst innan, utan att stämman måste tvinga styrelsen till detta) ser till att all respons på diskussionsunderlaget läggs ut på HSB Malmös webbplats.

 2. Responsen ska läggas ut med samtliga kommentarer som kommit in (om några), med namn och brf på de som lämnat kommentarer, synpunkter och förslag tillsammans med resultatet som detta diskussionsunderlag gett (om något).

 3. Denna information ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!

 4. Denna information ska vara utlagd på HSB Malmös webbplats senast den 24:e maj 2008 (om det inte är gjort innan årsstämman 2008).
OBS!
Ju fler motioner som styrelsen genomför självmant redan före årsstämman, desto fler motioner kan dras tillbaka av motionären inför årsstämman, och desto smidigare och snabbare kommer därmed årsstämman att flyta på!


Medlem # 89093 2008-01-11

MOTION #5.

Information om förtroendevalda på webben

Bakgrund:
På HSB Malmös webbplats finns det inte mycket information. En av de många viktiga bitar som saknas är de flesta förtroendevalda, och de som HSB Malmö valt till olika poster efter årsstämman. Idag finns det mest bara en mycket kort information om vilka som ingår i styrelsen. Alla större organisationer har självklart en lista över sina anställda och dylika personer, och jag anser att HSB Malmö bör göra som alla andra här, för deras arbetsgivare (medlemmarna).

Fråga till HSB Malmös styrelse:
 • Kommer HSB Malmös styrelse att börja informera medlemmarna (inklusive fullmäktige) vilka som är förtroendevalda (och av HSB utvalda extrapersoner) via HSB Malmös webbplats, och i så fall när?
Som det är idag är många av de förtroendevalda hemliga för alla medlemmar.

Det tycks som om fullmäktigeledamöterna sovit sig igenom stämmorna, eftersom de inte krävt långt tidigare att HSB Malmös styrelse ska informera om vilka som valts som förtroendevalda.

Jag hoppas att HSB Malmös styrelse på denna motion inte svarar i bästa HSB-anda att denna information finns i stämmoprotokollet. För då finns det väldigt, väldigt mycket att i sin tur svara på denna kommentar.

Not.
VD Lars Danielsson skriver;
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för inte minst hur vi vill att medlemmarna ska få relevant information".

Se även HSB:s kod för föreningsstyrning, den 2:a principen;
"Demokratisk medlemskontroll".
"Grundregeln är att stor öppenhet gäller för verksamhet inom HSB. Om styrelsen undanhåller medlemmar från information ska det särskilt motiveras och dokumenteras".


Svar från HSB Malmös styrelse den 16/10 2007 på ovanstående frågeställning:

"Vi utgår ifrån att respektive bostadsrättsförening informerar sina medlemmar om vem som representerar dem i olika fora. Då det gäller anställd personal på HSB Malmö ligger redan idag relevant information ute."

Min kommentar till styrelsens märkliga svar:
Det var inte svar på frågan !!! Extremt undvikande och irrelevant svar. Det verkar som om HSB Malmös styrelse utgår från mycket utom hur det ser ut i verkligheten.

Vad gäller att det skulle ligga "relevant information" ute om anställd personal så får nog styrelsen ta sig besväret att kika på vad som egentligen står på HSB Malmös webbplats.
Då skulle även styrelsen kunna se att endast ett fåtal av de anställda ens omnämns där, och då dessutom bara ytterst kortfattat. Alltså, ingen relevant information där!
Den enda möjligheten till att styrelsen svarar på ett så här infamt sätt är att styrelsen själv aldrig besökt HSB Malmös webbplats.

Endast 7 HSB-anställda (VD och ledningsgrupp) omnämns (och då endast med foto, namn, telefon och e-post);
1. Lars Danielsson, Verkställande direktör
2. Lena Hammarström, Koordinator
3. Christian Lindgren, Administrativ chef
4. Börje Nilsson, Chef Medlem och information
5. Magnus Knutsson, Chef Prod. & Fastighetsteknik
6. Unni Sollbe, Chef Adm. Förvaltning
7. Michael Carlsson, Chef HSB Sundsfastigheter AB.
Såvitt jag känner till så har HSB Malmö fler anställda än dessa sju.

Frågor till HSB Malmös styrelse (konkreta svar önskas skriftligt i svaret till denna motion);
 1. Hur (på vilka sätt) och när har respektive ledamot i HSB Malmös styrelse informerat om samtliga förtroendevalda (styrelse, revisorer, valberedning, ombud till HSB Riksförbund, ersättare till ombud, suppleanter, fullmäktigeledamöter, etc.) till medlemmarna i era egna föreningar?

 2. Varför anser sig HSB Malmös styrelse inte ha något ansvar i denna fråga?

 3. Andra HSB-föreningar lägger ut denna information. Vad är det som gör att just HSB Malmös styrelse inte vill informera om vilka som är förtroendevalda?
Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska omedelbart börja (det finns ingen som helst anledning att vänta med detta till efter årsstämman 2008) informera medlemmarna (inklusive fullmäktige) vilka som är förtroendevalda (samtliga) och av HSB utvalda extrapersoner (t.ex. ombud till HSB Riksförbund) via HSB Malmös webbplats.

 2. Denna information ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!

 3. Ovanstående 2 punkter förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.

 4. Denna information ska vara utlagd på HSB Malmös webbplats senast den 24:e maj 2008 (om det inte är gjort redan innan årsstämman 2008).
 5. HSB Malmös styrelse inte besvarar denna motion med, som brukligt, något i stil med att HSB Malmös webbplats är under förändring. Jag vill i stället att HSB Malmös styrelse ger konkreta svar utan förvillande och irrelevanta utsvävningar.
Medlem # 89093 2008-01-11

MOTION #6.

Kontaktvägar till förtroendevalda på webben

Bakgrund:
På HSB Malmös webbplats finns det endast kontaktvägar till några få av de förtroendevalda inom HSB Malmö. Det är ytterst märkligt att medlemmarna accepterar att de som är förtroendevalda inte kan kontaktas. Är det konstigt att systemet fungerar så dåligt som det gör idag när man inte ens kan nå de förtroendevalda på ett enkelt sätt?

Frågor till HSB Malmös styrelse (där jag vill veta styrelsens åsikt):
 1. Kommer HSB Malmös styrelse se till att det läggs ut (på HSB Malmös webbplats) kontaktvägar till alla förtroendevalda inom HSB Malmö?

 2. Anser inte HSB Malmös styrelse att det är rimligt att alla förtroendevalda ska ha en e-post adress som de ska kunna nås på?

 3. Som det är idag så är de flesta förtroendevalda mer eller mindre oåtkomliga för medlemmarna, och hur rimligt tycker HSB att detta är i en demokratisk medlemsorganisation?
Exempel:
Inte en enda i valberedningen har en e-post adress som man kan kontakta valberedningen via. Valberedningen ligger dold på HSB:s webbsajt under fliken för styrelsen (Se http://www.hsb.se/hsb/jsp/polopoly.jsp?d=8910&a=77610 ). Där finns inte en enda kontaktväg, inte ens ett telefonnummer. Ger onekligen intryck av att HSB Malmös styrelse inte vill att någon ska kunna kontakta den oåtkomliga valberedningen.

Samma gäller för revisorer, ombud till HSB Riksförbund, ersättare till ombud för HSB Riksförbund, etc., där vissa inte nämns ens med namn någonstans.

Not.
VD Lars Danielsson skriver;
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för inte minst hur vi vill att medlemmarna ska få relevant information".

Se även HSB:s kod för föreningsstyrning, den 2:a principen;
"Demokratisk medlemskontroll".
"Grundregeln är att stor öppenhet gäller för verksamhet inom HSB. Om styrelsen undanhåller medlemmar från information ska det särskilt motiveras och dokumenteras".


Svar från HSB Malmös styrelse den 16/10 2007 på ovanstående frågor:

"Vi utgår ifrån att respektive bostadsrättsförening informerar sina medlemmar om vem som representerar dem i olika fora. Då det gäller anställd personal på HSB Malmö ligger redan idag relevant information ute."

Min kommentar till styrelsens märkliga svar:
Det var inte svar på frågan. HSB Malmö utgår ofta från allt utom hur det ser ut i verkligheten! Och påståendet från styrelsen om att "relevant information" om anställd personal skulle ligga ute på nätet redan idag kan alla se att det bara är en ren och skär lögn!

Frågor till HSB Malmös styrelse (konkreta svar önskas skriftligt i svaret till denna motion);
 1. Hur (på vilka sätt) och när har respektive ledamot i HSB Malmös styrelse informerat om kontaktvägarna till samtliga förtroendevalda (styrelse, revisorer, valberedning, ombud till HSB Riksförbund, ersättare till ombud, suppleanter, fullmäktigeledamöter, etc.) till medlemmarna i era egna föreningar?

 2. Varför anser sig HSB Malmös styrelse inte ha något ansvar i denna fråga?

 3. Andra HSB-föreningar lägger ut denna information. Vad är det som gör att just HSB Malmös styrelse inte vill informera om hur man kan nå de förtroendevalda?
Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö ska utan fördröjning (bör göras självmant redan före årsstämman 2008) lägga ut kontaktvägar på HSB Malmös webbplats till alla förtroendevalda inom HSB Malmö, såväl som till alla anställda inom HSB Malmö.

 2. Denna information ska alltid finnas, och uppdateras löpande efter varje eventuell förändring (vilket också bl.a. medför den betydande fördelen att medlemmar inklusive förtroendevalda helt plötsligt kan se om någon hoppat av sitt uppdrag).

 3. Alla förtroendevalda ska ha en e-post adress som de ska kunna nås på (alla ev. hinder som HSB Malmö kan tänkas framföra som motargument till detta kan ignoreras, det blir något som HSB Malmö får lösa hur de vill).

 4. Ovanstående 3 punkter förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.

 5. Denna information ska vara utlagd på HSB Malmös webbplats senast den 24:e maj 2008.

 6. Denna information ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!
 7. HSB Malmös styrelse inte besvarar denna motion med, som brukligt, något i stil med att HSB Malmös webbplats är under förändring. Jag vill i stället att HSB Malmös styrelse ger ett konkret svar utan förvillande och irrelevanta utsvävningar.
Medlem # 89093 2008-01-11

MOTION #7. (hör ihop med motion #5 och #6)

Redovisning av val

Bakgrund:
Jag skulle gissa att nästan ingen medlem i HSB Malmö vet vilka de förtroendevalda är. Förmodligen skulle i princip ingen av fullmäktigeledamöterna kunna svara på vilka de förtroendevalda var ens direkt efter att dessa valts på årsstämman.

Än mindre är det någon medlem som vet
- vad respektive förtroendevald står för,
- vad deras övertygelse är, och
- vad de vill uppnå i sitt uppdrag som förtroendevald inom HSB Malmö.
Detta mycket beroende på att valberedningen bevisligen inte skött sitt uppdrag.

Fråga till HSB Malmös styrelse:
 • Kan HSB Malmös styrelse lova att HSB Malmö alltid direkt efter stämman öppet och tydligt redovisar på sin webbplats samtliga val som gjorts på stämman och samtliga tilläggsval som efter stämman gjorts internt inom HSB Malmö (vilket aldrig tidigare redovisats för medlemmarna... inte ens för fullmäktige)?
Exempel. Den 27 juli 2007 (OBS! efter HSB Riksförbunds årsstämma, 29 maj 2007) har följande ombud till HSB Riksförbund utsetts av HSB Malmös styrelse;
- Alf Gustavsson
- Maj-Britt Thulin
- Henric Lellky
- Maria Bengtsson

och valberedningen i HSB Malmö har som ombud till HSB Riksförbund utsett:
- Preben Karlsson

Styrelsens ombud kan nås via HSB Malmös adress. Däremot har Preben ingen kontaktväg (se HSB Malmös webbplats).

Ovanstående information är hemlig! Detta har bara kanske en handfull medlemmar känt till.

Frågor specifikt till ovanstående 5 nämnda ombud;
 1. Vilka motioner har var och en av er skrivit till HSB Riksförbund?
 2. Vad har var och en av er presterat i övrigt, avseende kontakterna med HSB Riksförbund?
 3. Vilka motioner har övriga ombud;
  - Giovanna Brankovic, styrelsen
  - Leif Göransson
  - Ingrid Uller
  - Jörgen Persson
  - Lennart Karlin
  - Marianne Larsson
  - Elvy Westerberg
  - Ivar Jönsson
  skrivit?
  Och vad har de i övrigt presterat?
Not.
VD Lars Danielsson skriver;
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för inte minst hur vi vill att medlemmarna ska få relevant information".


Svar från HSB Malmös styrelse den 16/10 2007 på ovanstående frågeställning:

"HSB Malmö redovisar redan idag på webb-sida för styrelserna de val som är genomförda och på sida för meddelar information om vem som är valda till styrelse i HSB Malmö"

Min kommentar till styrelsens aningen svårförståeliga svar pga den dåliga svenskan:
Vad var svaret på frågeställningen här? Jag efterfrågade inte bara om redovisning av de som valts till styrelsen, och det torde framgå mycket tydligt av min fråga här!
Styrelsens kryptiska svar via Alf Gustavsson är för övrigt en ren lögn!

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska alltid, senast en vecka efter stämman, öppet och tydligt redovisa på HSB Malmös webbplats samtliga val som gjorts på stämman och samtliga tilläggsval som efter stämman gjorts internt inom HSB Malmö.

 2. Denna information ska läggas ut tillsammans med en kortare presentation av det viktigaste om varje förtroendevald (alltså inte personlig information, utan information som är relevant för dennes uppdrag) och vad denna förtroendevalda har som mål med sitt uppdrag.

 3. Denna information ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skrivas ut, och den ska vara lätt att hitta i menyn!

 4. Ovanstående tre punkter skrivs snarast (senast 6 månader efter stämman) in i HSB Malmös stadgar
 5. HSB Malmö inte besvarar denna motion med, som brukligt, något i stil med att HSB Malmös webbplats är under förändring. Jag vill i stället att HSB Malmös styrelse ger ett konkret och relevant svar utan förvillande och irrelevanta utsvävningar.
Medlem # 89093 2008-01-11

MOTION #8.

Beskrivning över vad HSB anställdas funktioner är

Bakgrund:
Hur många vet vem som jobbar på HSB och med vad? Jag skulle gissa att det är en försvinnande liten del. I bästa fall kanske någon procent av medlemmarna vet lite om vad en eller ett par HSB-anställda egentligen gör. Frågan är om de på HSB vet vad de jobbar med? Det är helt uppenbart att det behövs en klar och tydlig presentation på HSB Malmös webbplats med vem som arbetar med vad inom HSB Malmö.
Så är det i andra HSB-regioner, och då behöver väl inte just HSB Malmö vara sämre?

Jag önskar alltså att HSB Malmö förklarar på sin webbplats vad de olika anställda på HSB Malmö har för funktioner, inte minst så att medlemmarna vet vem de ska vända sig till i olika frågor.

Exempel:
http://www.hsb.se/hsb/jsp/polopoly.jsp?d=29972&a=104840
- Vad är t.ex. rubriken "Chef Medlem och information" för Börje Nilsson?
- Vad innebär det i praktiken?
- Vad är det för skillnad på "Informationschef" (Bengt Skånhamre) och "Chef Medlem och information" (Börje Nilsson)?

För vissa personer på HSB Malmö så lämnar HSB Malmö motstridiga uppgifter.
T.ex. att Börje Nilssons arbetsuppgifter på vissa håll förklaras som "Chef Medlem och information" (vilket alltså inte säger någonting) och till andra är Börje Nilsson "Chef för Förvaltning och medlemsservice" (säger heller inte mycket).

För Börje Nilsson ger HSB i övrigt följande information;
Chef för Förvaltning och medlemsservice
Namn: Börje Nilsson
Arbetsuppgifter: Leda och utveckla medlemsverksamheten. Specialitét: styrelsearbete, stadgar, kooperation/bostadskooperation, kooperativ utveckling, internationellt biståndsarbete
Telefon: 35 78 57
Fax: 12 22 37
E-post: borje.nilsson@malmo.hsb.se
Ändrad:2005-09-13

Ja, hur många visste detta? Förmodligen ingen av 42.000 medlemmar.

Fråga till HSB Malmös styrelse:
 • Vad har HSB Malmös styrelse för skäl till att hemlighålla vad de sysslar med som arbetar inom HSB Malmö?
Kan det finnas en enda fullmäktigeledamot som tycker något annat än att denna informationsbrist från HSB Malmös styrelse är helt absurd?

Not.
VD Lars Danielsson skriver;
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för inte minst hur vi vill att medlemmarna ska få relevant information".

Se även HSB:s kod för föreningsstyrning, den 2:a principen;
"Demokratisk medlemskontroll".
"Grundregeln är att stor öppenhet gäller för verksamhet inom HSB. Om styrelsen undanhåller medlemmar från information ska det särskilt motiveras och dokumenteras".


Notera också att HSB anlitat ett säkerhetsföretag och för dyra pengar låtit dem se till så att informationen från HSB till medlemmarna begränsas så mycket som möjligt.

Svar från HSB Malmös styrelse den 16/10 2007 på ovanstående synpunkter:

"Chef Medlem och information är titel på den som ansvarar för affärsområdet med samma namn. Informationschef svarar för tryckt material ur koncernperspektiv."

Min kommentar till styrelsens märkliga svar:
Och svaret på min önskan och fråga var?

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Utförliga presentationer av alla HSB-anställda ska omedelbart (bör självmant göras redan före årsstämman 2008) läggas ut på HSB Malmös webbplats, med en utförlig arbetsbeskrivning där man kan se vem som arbetar med vad (inte bara intetsägande titlar), dvs deras funktioner/arbetsområden.

 2. Denna information ska löpande uppdateras allteftersom förändringar sker.

 3. Denna information ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!

 4. Det förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar att denna information ska finnas och hållas uppdaterad.

 5. Denna information ska vara utlagd på HSB Malmös webbplats senast den 24:e juni 2008.
 6. HSB Malmö inte besvarar denna motion med, som brukligt, något i stil med att HSB Malmös webbplats är under förändring. Jag vill i stället att HSB Malmös styrelse ger ett konkret svar utan förvillande och irrelevanta utsvävningar.
 7. HSB Malmös styrelse redovisar vad det kostat
  - HSB Malmö,
  - HSB (eftersom HSB Malmös medlemmar är med och betalar där)
  att anlita det säkerhetsföretag som sett till så att informationen från HSB Malmö och övriga HSB begränsats, samt vilka företag som varit med i denna upphandling (jag har inte sett någon upphandling här, och jag är övertygad om att det blivit avsevärt billigare att anlita t.ex. mig), samt hur uppdragsbeskrivningen sett ut.
Medlem # 89093 2008-01-11

MOTION #9.

Informationsmaterial till webben

Bakgrund:
Den information som kommer medlemmarna till del från HSB är försvinnande liten. Medan HSB använder en stor del av medlemmarnas pengar till att begränsa informationsflödet från HSB (HSB anser sig tydligen vara i större behov av att hemlighålla information än t.ex. SÄPO) så tycks inga pengar eller resurser avsättas för att se till så medlemmarna får information, så att de därmed engageras i verksamheten.

Om någon av HSB Malmös medlemmar får information så är det styrelserna (som sällan för denna information vidare, vilket vi alla känner till). Jag anser att denna lilla mängd information till styrelserna inte behöver sekretessbeläggas, utan den kan precis lika gärna komma alla medlemmar till del, för att därmed bidraga till ett ökat engagemang inom HSB Malmö.

Jag önskar att allt informationsmaterial som styrelser och övriga förtroendevalda får från HSB ska läggas ut i oredigerad form på HSB Malmös webbplats så att alla medlemmar kan ta del av materialet.
 • Hur ställer sig HSB Malmös styrelse till detta förslag?
Not.
VD Lars Danielsson skriver;
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för inte minst hur vi vill att medlemmarna ska få relevant information".

Se även HSB:s kod för föreningsstyrning, den 2:a principen;
"Demokratisk medlemskontroll".
"Grundregeln är att stor öppenhet gäller för verksamhet inom HSB. Om styrelsen undanhåller medlemmar från information ska det särskilt motiveras och dokumenteras".


INGET SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE PÅ DENNA FRÅGA !!!

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Allt informationsmaterial som styrelser och övriga förtroendevalda får från HSB ska omedelbart börja läggas ut i oredigerad form på HSB Malmös webbplats så att alla medlemmar kan ta del av materialet.

 2. Denna information ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!

 3. Ovanstående två punkter förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.
 4. HSB Malmö inte besvarar denna motion med, som brukligt, något i stil med att HSB Malmös webbplats är under förändring. Jag vill i stället att HSB Malmös styrelse ger ett konkret och relevant svar utan förvillande och irrelevanta utsvävningar.
Medlem # 89093 2008-01-11

MOTION #10.

Stämmohandlingar (kallelse, etc) på webben

Bakgrund:
Efter kraftiga (och tidskrävande) påstötningar från mig så lade HSB Malmö till slut ut det mesta av stämmohandlingarna för första gången i historien år 2007, så att alla medlemmar gavs möjlighet att i alla fall få en liten inblick i vad som händer inom HSB Malmö.

Jag anser att det är av yttersta vikt - inte minst för att försöka öka engagemanget bland medlemmarna - att stämmohandlingarna läggs ut på HSB Malmös webbplats.

Detta är särskilt viktigt med tanke på att alla medlemmar har närvarorätt på HSB Malmös stämmor, och då måste de (inkl. styrelserna) självfallet ha tillgång till samma material inför stämman som fullmäktigeledamöterna har.

Det är ju också en aning märkligt att de som nominerat medlemmar inte ens ska kunna kontrollera att de som de nominerat sedan finns med.

Ytterst få medlemmar känner till att regelverket fastställer att de kan begära att få detta material sig tillskickat, och det är inget HSB Malmö kan komma runt, hur gärna de än vill.

Det som jag anser ska komma alla medlemmar till del i detta sammanhang är;
 • - Kallelse
 • - Följebrev
 • - Dagordning
 • - Motioner
 • - Redovisning av valberedningens arbete
 • - Nomineringar till;
  • HSB Malmös styrelse
  • Revisorer (3 personer)
  • Arne Axrups stipendiefond (5 personer)
  • HSB Riksförbunds riksstämma (5 personer)
  • Ev övriga
 • - Presentation av nominerade
 • - Komplett förteckning över inkomna nomineringar till valberedningen
 • - Ev. övriga tillhörande dokument som hör till stämman
Fråga till HSB Malmös styrelse:
 • Kan HSB Malmös styrelse lova att HSB Malmö i god tid inför varje stämma på sin webbplats i fortsättningen tydligt lägger ut minst all ovanstående information?
Not.
VD Lars Danielsson skriver;
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för inte minst hur vi vill att medlemmarna ska få relevant information".

VD Lars Danielsson skriver också;
"Att vara medlem i en bostadsrättsförening innebär att man har inflytande över sitt boende".
Men medlemmarna behöver inte bara inflytande i sin brf utan även i HSB.
Utan information från HSB så begränsas nämligen medlemmarnas inflytande avsevärt bara genom denna enkla metod att undanhålla medlemmarna information och kunskap.

Se även HSB:s kod för föreningsstyrning, den 2:a principen;
"Demokratisk medlemskontroll".
"Grundregeln är att stor öppenhet gäller för verksamhet inom HSB. Om styrelsen undanhåller medlemmar från information ska det särskilt motiveras och dokumenteras".


Svar från HSB Malmös styrelse den 16/10 2007 på ovanstående frågeställning:

"HSB Malmö lägger redan idag ut material digitalt till de förtroendevalda. Vi kommer framöver att göra så även till medlemmar."

Min kommentar till styrelsens märkliga svar:
Ej svar på frågor! Min fråga var inte om "material". Min fråga hade inte heller ett dugg med "till de förtroendevalda" att göra. Min fråga var specifikt om ovanstående uppräknade dokument, och att de ska komma alla medlemmar till del.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse i god tid inför varje stämma på HSB Malmös webbplats i fortsättningen tydligt lägger ut samtliga stämmohandlingar, bl.a.;
  • Kallelse
  • Följebrev
  • Dagordning
  • Motioner
  • Redovisning av valberedningens arbete
  • Nomineringar till;
   • HSB Malmös styrelse
   • Revisorer (3 personer)
   • Arne Axrups stipendiefond (5 personer)
   • HSB Riksförbunds riksstämma (5 personer)
   • Ev övriga
  • Presentation av nominerade
  • Komplett förteckning över inkomna nomineringar till valberedningen
  • Ev. övriga tillhörande dokument som hör till stämman


 2. Dessa handlingar ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skrivas ut, de ska vara sökbara, de ska vara lätta att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!

 3. Ovanstående två punkter förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar om att här nämnda handlingar alltid ska läggas ut senast två veckor före stämma.
  (Det måste skrivas in i stadgarna för att medlemmarna ska kunna garanteras att det verkligen kommer att bli så.)
 4. HSB Malmö inte besvarar denna motion med, som brukligt, något i stil med att HSB Malmös webbplats är under förändring. Jag vill i stället att HSB Malmös styrelse ger ett konkret och relevant svar utan förvillande och irrelevanta utsvävningar.
Medlem # 89093 2008-01-11

MOTION #11.

Justerat stämmoprotokoll med alla justeringar på webben

Bakgrund:
Efter årsstämman 2007 och efterföljande klander av stämma och protokoll så kan vi bara kallt konstatera att stämmoprotokoll inte behöver ha mycket med verkligheten att göra och att de som väljs som justerare fullständigt struntar i sina uppgifter.

Det verkar som om HSB Malmö i alla år levt på att någon aldrig efterfrågat att få se stämmoprotokollen.

Det finns bara ett sätt att få ordning på detta, och det är att stämmoprotokollen läggs ut så att alla kan ta del av dessa. Då - och endast då - kommer vi förhoppningsvis att få lite mer korrekta protokoll.

HSB Malmös styrelse har hävdat i sitt svar till domstolen på klandret av stämman att vad som står i stämmoprotokoll inte har någon betydelse. Det är bara att beklaga denna styrelses djupa okunskap, men det är faktiskt så att vad som står i protokollet är av mycket stor betydelse. Inte minst eftersom stämmans beslut förs in i stämmoprotokollet och de beslut som styrelsen sedan ska genomföra baseras enbart på det som står i protokollet (styrelsen struntar helt i allt annat).

Frågor till HSB Malmös styrelse.
 1. Kan HSB Malmö lova att alla stämmoprotokoll i sin helhet (inkl. röstlängd) i fortsättningen kommer att läggas ut på HSB Malmös webbplats senast tre veckor efter genomförd stämma?
 2. Med minst 10 års historik?
 3. Utan spärrar för att kunna skriva ut dessa dokument?
 4. Så att de är sökbara, ligger kvar år efter år och är lätta att hitta i menyn?

 5. De som vill ha en kopia av HSB Malmös protokoll i sin helhet ska få detta!

 6. OBS!
  Den 9:e juni 2007 (men fortfarande daterat den 4/6) har följande text lagts till på HSB Malmös webbplats;
  " HSB Malmös styrelse har beslutat med hänsyn till den personliga integriteten att inte publicera röstlängden från föreningsstämman den 26 april på Internet.".

  Hur förklarar HSB Malmö att det skulle vara något problem med hänsyn till den personliga integriteten att lägga ut röstlängden?
  Är det för att det är pinsamt för de fullmäktige som inte tagit sitt ansvar och representerat sin brf på stämman, om föreningens medlemmar skulle få reda på detta?

 7. Hur går detta resonemang från HSB Malmö ihop med HSB nya kod för föreningsstyrning och ETHOS, med öppenhet, insyn och demokrati?
  Har inte HSB Malmö för avsikt att följa koden och ETHOS?

 8. Är det inte snarare ett stort demokratiproblem att medlemmarna inte enkelt och snabbt kan se om de som företräder dem fullgör sina skyldigheter för det arvode de får?

 9. Kan inte HSB Malmös styrelse se fördelarna för hela verksamheten med att denna lista offentliggörs? Varför?
Not.
VD Lars Danielsson skriver;
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för inte minst hur vi vill att medlemmarna ska få relevant information".

VD Lars Danielsson skriver också;
"Styrelsen utses av medlemmarna och arbetar på deras uppdrag. Det får aldrig bli så att medlemmarna upplever sig som gisslan i sin egen bostadsrättsförening".
Men är det bättre om medlemmarna känner sig som gisslan i HSB-organisationen?
Utan information och utan svar på frågor från HSB Malmö så blir detta naturligtvis konsekvensen.

Se även HSB:s kod för föreningsstyrning, den 2:a principen;
"Demokratisk medlemskontroll".
"Grundregeln är att stor öppenhet gäller för verksamhet inom HSB. Om styrelsen undanhåller medlemmar från information ska det särskilt motiveras och dokumenteras".


Se även HSB:s kod för föreningsstyrning;
1.3.5
"Protokoll från senaste ordinarie föreningsstämma och därefter hållen extra stämma skall återfinnas på föreningens hemsida. Röstlängden från stämman behöver inte redovisas".
Har HSB Malmös styrelse och alla ombud/ersättare för HSB Riksförbund för avsikt att snarast försöka förändra denna katastrofalt usla del av HSBs kod för föreningsstyrning?

Not. Endast 133 bostadsrättsföreningar fanns representerade på HSB Malmös första årsstämma 2007. Dvs bara ungf. hälften av alla föreningar i Malmö!!!

INGET SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE PÅ DESSA FRÅGOR !!!

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska lägga ut alla justerade stämmoprotokoll i sin helhet - inkl. röstlängd - i fortsättningen på HSB Malmös webbplats senast tre veckor efter genomförd stämma.

 2. HSB Malmös styrelse ansvarar för att protokoll läggs ut med minst 10 års historik.

 3. HSB Malmös styrelse ansvarar för att protokoll läggs ut utan spärrar för att kunna skriva ut dessa dokument.

 4. HSB Malmös styrelse ansvarar för att protokoll läggs ut så att de är sökbara, ligger kvar år efter år och är lätta att hitta i menyn.
 5. HSB Malmös styrelse ansvarar för att röstlängd från respektive stämma läggs ut i sin helhet (och jag kan bara innerligt hoppas att HSB Malmös styrelse inte ännu en gång förlöjligar sig själva genom att dra en historia om "personlig integritet").
 6. Det som står här i punkt 1-5 skrivs in i stadgarna!
 7. HSB Malmös styrelse ansvarar för att HSB Malmö - fram till att det genomförts - påverkar HSB Riksförbund att texten i § 1.3.5 i HSB:s kod för föreningsstyrning omedelbart ändras till "Röstlängden för stämman ska samtidigt redovisas".
  Processen hur detta fortlöper redovisas av HSB Malmös styrelse på HSB Malmös webbplats.

 8. HSB Malmös styrelse ansvarar för att HSB Malmö löpande ställer krav på HSB Riksförbund att omedelbart själva följa § 1.3.5 i det avseende att stämmoprotokoll ska läggas ut på webbplatsen.
  Processen hur detta fortlöper redovisas av HSB Malmös styrelse på HSB Malmös webbplats.
 9. HSB Malmö inte besvarar denna motion med, som brukligt, något i stil med att HSB Malmös webbplats är under förändring. Jag vill i stället att HSB Malmös styrelse ger ett konkret och relevant svar utan förvillande och irrelevanta utsvävningar.
 10. HSB Malmös styrelse ska skriftligen besvara alla frågor i denna motion noggrant (ska göras redan i styrelsens svar på denna motion).
Medlem # 89093 2008-01-11

MOTION #12. (Hör ihop med fg motion)

Stämmoprotokoll till medlemmarna

Bakgrund:
En medlem måste naturligtvis kunna få tillgång till stämmoprotokoll utan att behöva anpassa sig till HSB:s öppettider och utan att behöva ta sig till HSB (alltså även de som inte har tillgång till Internet... vilket i och för sig torde vara bara ett fåtal idag).

Fråga till HSB Malmös styrelse:
På vilka av följande sätt kan en medlem få ut HSB Malmös stämmoprotokoll i sin helhet (senaste såväl som tidigare års)?
 1. Skriftlig kopia av HSB Malmö?
 2. Får själv ta en skriftlig kopia?
 3. HSB Malmö lägger ut dokumenten på sin webbplats, utskrivningsbart (som jag efter mycket möda till slut lyckades få HSB Malmö till att göra för protokollet till årsstämman 2007, även om HSB Malmö bröt mot HSB:s kod för föreningsstyrning och spärrade detta dokument för utskrift)?
 4. HSB Malmö skickar dokumenten via mail?
OBS!
Jag förutsätter att alla ovanstående nämnda sätt är möjliga beroende på den enskilde medlemmens önskemål, med tanke på ETHOS och HSB:s nya kod för föreningsstyrning, med öppenhet och insyn.

 • Jag önskar också kopior av stämmoprotokollen för de två stämmor där beslutet togs att bara valberedningen har rätt att bestämma vilka som ska ingå i HSB Malmös styrelse (alternativt att de läggs ut på HSB Malmös webbplats).

INGET SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE PÅ DESSA FRÅGOR !!!

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. De medlemmar som vill ha en skriftlig kopia av HSB Malmös protokoll i sin helhet ska få detta inom tre arbetsdagar från begäran!

 2. Detta förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.
Medlem # 89093 2008-01-11

MOTION #13.

Vad gör HSB Malmö för demokratin?

Bakgrund:
Det pratas mycket om bristen på demokrati inom bostadsrättsföreningar. Tyvärr sägs det inte så mycket om den omfattande brist på demokrati som råder inom HSB-organisationen. Men jag tror att ingen ärligt kan säga att detta inte är något problem. Självfallet är det ett problem. Ett ytterst stort sådant. Man skulle kunna uttrycka det som att HSB haltar sig fram på kryckor till dess att en mer demokratisk miljö införs inom HSB. Rent konkret så blir konsekvensen av den odemokratiska miljön inom HSB att det kostar medlemmarna stora summor pengar. Många ser HSB som en toppstyrd skyddad verkstad. Och det är inget positivt för varken HSB eller medlemmarna.

Vi har läst både här och där att HSB Malmö arbetar för att HSB ska bli mer demokratiserat, men vi har inte sett eller hört ett ljud om vad som rent konkret görs eller uppnåtts.
Att detta inte redovisats kan bara tolkas som att det är mycket snack, men lite verkstad.


Fyra frågor till HSB Malmös styrelse:
 1. Hur arbetar HSB Malmö idag - och hur har HSB Malmö arbetat - rent konkret med;
  1. hur HSB vill att styrelsen i bostadsrättsföreningarna ska fungera?

  2. hur HSB vill att medlemmarna ska få relevant information?

  3. hur HSB vill att medlemmarnas möjlighet att påverka och framföra synpunkter skall stärkas?

  4. hur HSB vill att HSB-organisationen (alltså exkl. brf:arna) ska bli mer demokratisk?

   Eftersom HSB Malmö under hela 2007 gått ut med informationen att HSB Malmö arbetar med just detta så måste detta arbete inte bara vara planerat hur det ska utföras, utan det måste också redan ha gjorts en hel del.

 2. Hur kommer HSB Malmö att arbeta i framtiden rent konkret med ovanstående frågor?

 3. Exakt vad har HSB Malmö (alltså inte HSB Riksförbund!) presterat så här långt?

 4. Vad har resultatet av HSB Malmös arbete blivit?
  Vilka mål/delmål har uppnåtts av HSB Malmö?
  Svar önskas som inte inbegriper HSB Riksförbunds genomusla kod för föreningsstyrning eller resultatet från stadgegruppen som tillsattes med anledning av mina motioner. Det är alla övriga ev. åtgärder av specifikt HSB Malmö som är av intresse.
Not.
VD Lars Danielsson skriver;
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för hur vi vill att styrelsen i bostadsrättsföreningarna ska fungera".
Men kanske HSB Malmö först borde resonera fram riktlinjer för hur styrelsen inom HSB Malmö ska fungera? Alltid bäst att sopa rent framför egen dörr först!


Svar från HSB Malmös styrelse den 16/10 2007 på ovanstående frågor:

"HSB Malmö bedriver såväl utbildnings- som upplysningsverksamhet i akt och mening att stärka medlemskap och styrelsearbete ute i bostadsrättsföreningarna. Däremot har HSB Malmö ingen möjlighet att "tvinga" någon till att agera eller hantera frågor på visst sätt. Bostadsrättsföreningen är suverän i det avseendet."

Min kommentar till styrelsens märkliga svar:
Ytterst konstigt och undvikande svar. Svaret har inget med frågeställningarna att göra!

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse omedelbart (i det skriftliga svaret på denna motion, och sedan löpande på HSB Malmös webbplats) ska informera alla medlemmar i detalj hur HSB Malmö arbetar med och kommer att arbeta med;
  1. hur HSB Malmö vill att styrelsen i bostadsrättsföreningarna ska fungera?
  2. hur HSB Malmö vill att medlemmarna ska få relevant information?
  3. hur HSB Malmö vill att medlemmarnas möjlighet att påverka och framföra synpunkter skall stärkas?
  4. hur HSB Malmö vill att HSB-organisationen (alltså exkl. brf:arna) ska bli mer demokratisk?


 2. HSB Malmös styrelse ska löpande (med start omedelbart) informera alla medlemmar om exakt vad HSB Malmö har presterat så här långt inom dessa områden, tillsammans med mål och delmål och uppnådda resultat.

 3. Denna information ska läggas ut på HSB Malmös webbplats, utan spärrar för att kunna skrivas ut, och den ska vara lätt att hitta i menyn!
Medlem # 89093 2008-01-11

MOTION #14. (hör ihop med motion #13)

Demokrati, öppenhet, insyn i HSB Malmö + Information

Bakgrund:
Med öppenhet inom organisationen så försvinner mer eller mindre alla problem! Som det är idag, där i princip allting är hemligt för medlemmarna och där informationen till medlemmarna är minimal så vet naturligtvis såväl tjänstemän på HSB som förtroendevalda att de inte behöver prestera något, för det är ändå ingen som kan upptäcka om de är t.ex. oengagerade.

Trots rekommendationer från den paradoxalt nog mest insynsskyddade delen av HSB, dvs HSB Riksförbund, om att föreningarna ska vara öppna och redovisa allt som går att redovisa, så har HSB Malmös styrelse valt att inte följa dessa rekommendationer.
De lär heller inte göra detta förrän det lagts in krav i stadgar om detta (om ens då).

Med den ej existerande öppenheten som finns inom HSB Malmö så vet såväl styrelse som övriga förtroendevalda och tjänstemän att de kan missköta sitt uppdrag, för det kommer ändå aldrig att se dagens ljus.

Det är detta som är kärnproblemet inom HSB Malmö, och det måste till drastiska förändringar!

Frågor till HSB Malmös styrelse:

DAGENS SITUATION (enbart!):
 1. Är HSB Malmös styrelse införstådd med ovanstående och att detta är medlemmarnas uppfattning om HSB Malmö (vilket bekräftats av media)?

 2. Om HSB Malmös styrelse anser att det finns öppenhet inom HSB Malmö, på vilka sätt skulle då detta rent konkret finnas (jag kan skriva A4-sida efter A4-sida med exempel på en skrämmande brist på öppenhet)?

  Svar önskas alltså inte med vad som ev. är planerat, utan min fråga avser dagens situation inom HSB Malmö. Ett ärligt och uppriktigt svar önskas.

 3. Om HSB Malmös styrelse anser att det finns insyn för medlemmarna i HSB Malmös verksamhet och i styrelsens arbete, på vilka sätt menar då HSB Malmös styrelse att detta skulle finnas (även här skulle jag kunna skriva spaltmeter med exempel på den totala avsaknaden av insyn för medlemmarna i verksamheten)?

  Svar önskas alltså inte med vad som ev. skulle kunna vara planerat (vilket vi inte vet något om), utan mina frågor ovan avser dagens situation inom HSB Malmö (framtidsfrågorna kommer i stället i punkt 4-7 här nedan).
  Svar önskas också utan termer i stil med "demokrati" och "parlamentarisk uppbyggnad" samt utan att HSB skyller ifrån sig och lägger allt ansvar på brf-styrelserna. Det är i stället konkreta/verkliga/sanna exempel på insyn för medlemmarna som efterfrågas.
I MORGON:
 1. Har HSB Malmös styrelse för avsikt att visa demokrati, öppenhet och insyn (i enlighet med bl.a. ETHOS/HSB:s föreningskod)?
 2. Hur/när kommer HSB Malmös styrelse att informera medlemmarna om denna avsikt?
 3. På vilka sätt - rent konkret - kommer HSB Malmös styrelse mer konkret att visa (i skrift och i agerande) sin avsikt att införa demokrati, öppenhet och insyn, och när?

 4. På vilka sätt kommer HSB Malmös styrelse att förbättra informationen till medlemmarna (alltså inte till styrelserna), och när?
Svaren på ovanstående frågor är helt avgörande för HSB Malmös framtid. HSB Malmö har nämligen aldrig erkänt den brist på demokrati, insyn, öppenhet och information som alla vi andra är mer än väl medvetna om. Utan en styrelse som ens är medveten om problemen kommer naturligtvis HSB Malmö heller aldrig att börja ta steg i rätt riktning. Om det så bara är små baby-steg, så är det i alla fall bättre än inget.

Not.
VD Lars Danielsson skriver;
"Det demokratiska arbetssättet skall vara styrande i en bostadsrättsförening".
Men om demokrati inte ens råder inom HSB-organisationen, hur ska HSB kunna begära att brf:arna ska vara mer demokratiska än vad HSB själv är?


Svar från HSB Malmös styrelse den 16/10 2007 på ovanstående frågor:

"Sedan årsskiftet ger HSB-rörelse ut en egen tidning. I denna återfinns artiklar som talar till våra värderingar. Det gäller även de sidor som vi producerar med HSB Malmö innehåll
tillsammans med en utbyggnad av vår hemsida är det ett exempel på hur vår kommunikations plattform förbättras mot medlemmarna."

Min kommentar till styrelsens märkliga svar:
Luddigt svar på en av 4-5 delfrågor. Och svaret på mina frågor var?

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska visa demokrati, öppenhet och insyn i enlighet med bl.a. ETHOS/HSB:s föreningskod, men även på andra ej här dokumenterade sätt.

 2. HSB Malmös styrelse ska ge ett otvetydigt svar (i svaret på denna motion) på om styrelsen har för avsikt att fullt ut visa demokrati, öppenhet och insyn, samt om styrelsen har för avsikt att avsevärt förbättra informationen till medlemmarna.

 3. Det fastställs snarast (inom 6 månader) i HSB Malmös stadgar att HSB Malmös styrelse ska visa demokrati, öppenhet och insyn, samt på bästa möjliga sätt ge löpande information till alla medlemmar (med konsekvenser för styrelsen om de inte följer detta).

 4. HSB Malmös styrelse ska omedelbart (i styrelsens svar på denna motion och löpande på HSB Malmös webbplats) redogöra för alla medlemmar hur styrelsen tänkt sig att detta ska gå till rent konkret.
  Dvs med vilka konkreta förändringar som kommer att göras så att HSB Malmö agerar demokratiskt samt visar öppenhet och insyn i skrift såväl som i agerande.

 5. HSB Malmös styrelse ska omedelbart (i svaret på denna motion och löpande på HSB Malmös webbplats) redogöra konkret för på vilka sätt HSB Malmö kommer att förbättra informationen till medlemmarna (alltså inte till styrelserna).
 6. HSB Malmö inte besvarar denna motion med, som brukligt, något i stil med att HSB Malmös webbplats är under förändring. Jag vill i stället att HSB Malmös styrelse ger ett konkret och relevant svar utan förvillande och irrelevanta utsvävningar.
Medlem # 89093 - 2008-01-11
MOTION #15. (hör i hop med motion #13 och #14)

Tillsättande av demokrati- och insynsråd

Bakgrund:
Då jag inte hört några konkreta förslag från HSB Malmös styrelse på hur HSB Malmö ska arbeta för att demokrati ska införas inom HSB-organisationen så vill jag här komma med några förslag.

FÖRSLAG 1:
Jag föreslår att HSB Malmö ska tillsätta en projektgrupp som arbetar med demokratifrågor.

Jag ställer upp här, och jag kan t.o.m. åta mig att leda denna projektgrupp.

Ledamöter till detta demokratiråd ska företrädesvis bestå av engagerade medlemmar, med tydligt intresse för området, som inte väljs med utgångspunkt från i första hand fullmäktigeledamöter. Det ska i stället bestå av medlemmar inom HSB Malmö där en majoritet, ej innehar en förtroendepost i någon förening, som väljs med utgångspunkt från kvalifikationer, kompetens och engagemang.

Vad ska demokrati- och insynsrådet syssla med?
Sammanfattningsvis med alla frågor som berör demokrati inom HSB Malmö och inom HSB Malmös bostadsrättsföreningar.

Demokratirådet ska arbeta under hela året och ta in tips och förslag från medlemmarna. Demokratirådet bereder förslag på förbättringar för behandling av styrelse och HSB Malmö.

HSB Malmös styrelse ansvarar för att demokratirådets existens inte bara blir känd inom hela HSB utan dessutom att medlemmarna löpande påminns om detta råds existens.

Demokratirådet ska ha en egen informationskanal till HSB Malmös medlemmar (t.ex. på HSB Malmös webbplats), med tillhörande forum. De som ingår i demokratirådet arvoderas enligt en på stämma fastställd nivå, och ska ges de resurser som behövs för att rådet ska kunna arbeta på ett effektivt sätt.

FÖRSLAG 2:
HSB Malmö går skriftligen ut till alla föreningars medlemmar med en förfrågan om vilka som vill ingå i demokratirådet.
Detta görs tillsammans med en allmän rekommendation om att alla brf-styrelser ska se till så att alla medlemmar kan ta del av stämmoprotokollen i brf:en på ett enkelt (och kostnadsfritt) sätt (webb, direktutskick, eller både och).

Fråga till HSB Malmös styrelse;
 • Hur ställer sig HSB Malmö till ovanstående två förslag och efter att styrelsen noga funderat på detta, vilka tillägg har styrelsen att föreslå för detta demokrati- och insynsråd (dvs vilket regelverk vill styrelsen rent konkret ha här)?
Det är min förhoppning att HSB Malmös styrelse inte besvarar denna fråga med något allmänt och intetsägande som att styrelsen ska se över detta och fundera på eller "beakta" saken. Jag önskar ett konkret svar, med styrelsens konkreta synpunkter. Dvs styrelsen tar fram att beslutsunderlag som är tillräckligt för att fullmäktigeledamöterna ska kunna fatta ett beslut på årsstämman 2008, utan att någon vidare utredning ska behöva tillsättas först.

Not.
VD Lars Danielsson skriver;
"Det demokratiska arbetssättet skall vara styrande i en bostadsrättsförening".
Men om demokrati inte ens råder inom HSB-organisationen, hur ska HSB då kunna begära att brf:arna ska vara mer demokratiska än vad HSB-organisationen är?

VD Lars Danielsson skriver också;
"Demokrati och att makten utgår från medlemmarna - det vill säga ägarna - i bostadsrättsföreningarna skall vara en självklarhet i vår organisation".
Det låter bra, men det är hög tid för HSB att visa i handling att man står för vad man säger, inte minst genom att HSB besvarar frågor samt lyssnar på och tar åt sig av den kritik som riktas mot HSB!


Citat:

"Att tillåta åsiktsskillnader räcker inte.
Vi måste kräva dem." (Robert F. Kennedy)


INGET SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE PÅ DESSA FRÅGOR !!!

Jag yrkar att stämman beslutar att:
 1. Stämman (INTE HSB Malmös styrelse) tillsätter en projektgrupp som arbetar med demokratifrågor (vilket innebär att HSB Malmös styrelse måste gå ut med en allmän förfrågan till alla medlemmar om detta i god tid före årsstämman 2008).

 2. Demokratirådet ska syssla med alla frågor som berör demokrati inom HSB Malmö och inom HSB Malmös bostadsrättsföreningar.

 3. Demokratirådet ska arbeta under hela året och ta in tips och förslag från medlemmarna. Demokratirådet bereder förslag på förbättringar för behandling och redovisning (till alla medlemmar) av HSB Malmös styrelse/HSB Malmö.

 4. HSB Malmös styrelse ansvarar för att demokratirådet har en egen informationskanal till HSB Malmös medlemmar (på HSB Malmös webbplats), med tillhörande forum.

 5. HSB Malmös styrelse ansvarar för att demokratirådets existens inte bara blir känd inom hela HSB-organisationen utan dessutom att medlemmarna löpande påminns om detta råds existens.

 6. Jag själv ingår i denna projektgrupp.

 7. Projektgruppen ska bestå av engagerade medlemmar, med kompetens och tydligt intresse för området, som inte väljs med utgångspunkt från i första hand fullmäktigeledamöter. Den ska i stället bestå av medlemmar inom HSB Malmö där en majoritet ej innehar någon förtroendepost i någon förening, utan som i stället väljs med utgångspunkt från kvalifikationer, kompetens, intresse och engagemang.

 8. De som ingår i demokratirådet arvoderas enligt en på stämma fastställd nivå, och ska ges de resurser som behövs för att rådet ska kunna arbeta på ett effektivt sätt.
 • Alternativt förslag om tillsättning av medlemmar i detta demokratiråd (om HSB Malmös styrelse valt att inte förbereda detta före årsstämman 2008):
  1. HSB Malmö går skriftligen ut till alla föreningars medlemmar med en välformulerad och särskilt motiverande förfrågan om vilka som vill ingå i demokratirådet.

  2. Detta görs tillsammans med en allmän rekommendation om att alla brf-styrelser ska se till så att alla medlemmar kan ta del av stämmoprotokollen - men även styrelseprotokollen - i brf:en på ett enkelt (och kostnadsfritt) sätt (webb, direktutskick eller båda).

  3. På en snart därefter av styrelsen påkallad extrastämma tillsätter stämman de som ska ingå i demokratirådet.

  4. Ett tilläggsförslag är att valberedningen ges i uppdrag att samordna arbetet med att få deltagare till demokratirådet.
Medlem # 89093 2008-01-11
NYTT - FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Sedan finns det även en enklare gästbok.


Tipsa en vän


Index för motioner till regionföreningens stämma

Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 1 (-#15)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 2 (-#33)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 3 (-#49)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 4 (-#75)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 5 (-#81)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 6 (-#97)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 7 (-#117)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 8 (-#130)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 9 (-#139)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 10 (pdf, Bil. till #139)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 11 (-#157)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 12 (-#166)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 13 (-#178)

Totalt: 178 motioner.