Motioner till HSB Malmö
Med anledning av styrelsens svar på klander


 1. Inledning.

 2. Punkt 0 - Före stämman

 3. Punkt 3 - Upprättande och godkännande av röstlängd

 4. Punkt 4 - Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
  Punkt 5 - Val av två personer att fungera som rösträknare


 5. Punkt 6 - Fastställande av dagordning

 6. Punkt 14 - Fastställande av medlemsavgift

 7. Punkt 15 - Bestämmande av arvoden till styrelse, revisorer och valberedning

 8. Punkt 16 - Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter

 9. Punkt 17 - Val av ordförande
  Punkt 18 - Val av styrelseledamöter


 10. Punkt 19 - Val av styrelsesuppleant

 11. Punkt 33 och punkt 34 - Motion 1B och 2

 12. Punkt 35 - Motion nr 3 (oberoende granskning)

 13. Punkt 26 samt Punkt 27 - Val av ombud och ersättare till HSB Riksförbund
Nedanstående 13 motioner baseras på de svar HSB Malmös styrelse givit med anledning av klandret av årsstämman 2007.


MOTION #118.

Man kan börja med att konstatera att det i HSB Malmös svar på klander av årsstämman 2007 står väldigt mycket;
"knapphändigt utformat",
"borde dock rätteligen ha återgivit",
"den bristfälliga lydelsen",
"inte återgivits korrekt",
"en uppenbar felskrivning",
"inte återger det faktiska skeendet",
"kan missuppfattas", etc
om stämmoprotokollet.
Dvs HSB Malmös styrelse erkänner en hel del av de felaktigheter som klandrats, men tycks samtidigt på ett nästan desperat sätt försöka förringa alla de felaktigheter som erkänns.
Är det inte synnerligen allvarligt att inte bara att ordföranden och protokollföraren utan även de två särskilt utsedda justerarna undertecknat ett så bevisligen rejält felaktigt protokoll?
Tycker verkligen HSB Malmös styrelse att det är acceptabelt med så många fel som t.o.m. HSB Malmö öppet erkänner förekommit på en HSB-stämma och i protokoll?

Att döma av HSB Malmös styrelses svar så tycks HSB Malmö anse att en stämma kan genomföras i princip precis hur som helst, och med hur många felaktigheter som helst, där vad som står i protokoll är helt oväsentligt för allt!

INLEDNING:

HSB Malmös styrelse skriver;
"För det fall att innehållet i protokollet inte skulle överrensstämma med de beslut som fattades på årsstämman gäller det beslut som fattades vid stämman1."
 1. "För det fall att innehållet i protokollet inte skulle överrensstämma med de beslut som fattades på årsstämman gäller det beslut som fattades vid stämman"?
  Exakt vad baserar sig HSB Malmös styrelse på när de säger att det är så?
  Min uppfattning är en helt annan! Det är min uppfattning att i tidigare rättsfall som inbegripit stämmor så har man alltid utgått främst från stämmoprotokollet i bevisföringen, och att juridiska experter inom området hävdar att så ska det vara. Stämmoprotokoll är en bevishandling, men i en process kan protokollens innehåll ifrågasättas och beslut enligt protokollet undanröjas eller ändras.
  Det är inte rimligt att exkludera vissa delar av stämman bara för att HSB upplever dessa som obekväma för deras del.

 2. Två viktiga punkter;
  1. Protokollet tillsammans med bl.a. röstlängden är en del av stämman, en mycket viktig del, och måste således kunna klandras i sig själv om det är felaktigt, t.o.m. oavsett om det skulle vara så att det på annat sätt skulle vara möjligt att kunna påvisa att själva beslutet som protokollet baseras på är korrekt.
   Detta faller sig naturligt, inte minst med tanke på den funktion protokollet har.
  2. Självklart kan man tycka att det beslut som fattades på stämman gäller, men
   - vad/vem säger vilket beslut som fattades, samt
   - hur det fattades, samt
   - vilken bild av stämman får alla de som utgår från protokollet?
   Där är protokollet en särskilt viktig del i bevisföringen.
   Hur många är vi inte som från HSB och styrelse fått höra att det som står i protokollet som skrivits av styrelsen (via av styrelsen utsedd protokollförare) gäller oavsett hur fel det är. Nu vill HSB plötsligt helt ändra åsikt och påstår tvärtemot alla gånger tidigare att man inte ska bry sig om protokollet i de fall HSB anser att beslutet som togs på stämman avviker från protokollet.


 3. Om man inte alls ska utgå från protokollet vilka yrkanden som gjordes och vilka beslut som fattades på stämman och hur dessa togs, vad ska man då utgå från, menar HSB?
  Var och ens personliga tolkning bland samtliga närvarande? Eller alltid enbart HSB?

 4. Hur resonerar HSB egentligen när HSB säger att vad som står i protokoll är inget att fästa någon vikt vid, och allt som står där kan bortses från? (Om protokoll ej ska gälla måste alla stämmor spelas in och läggas ut på nätet, åtkomligt för alla medlemmar!)

 5. Vilken funktion tycker HSB då att stämmoprotokoll såväl som styrelseprotokoll ska ha?
  Protokoll med röstlängd som förs under stämman är en extremt viktig del av stämman.
  Visst, det är säkert ytterst sällsynt att något fel justeras i protokollet, och majoriteten av justerare skriver säkert under utan att knappt ens läsa igenom protokollen. Men så har det blivit bara för att ingen reagerar, och klandrar detta ytterst skadliga beteende!

 6. All revision utgår från styrelse- och stämmoprotokoll, men just här vill HSB att man inte ska utgå från protokoll och att protokollet ska inte ha något värde!

 7. Vad menar HSB att justerarnas (som idag inte verkar ha några krav på sig) funktioner ska vara om det inte spelar någon roll vad som sägs i protokollen?

 8. HSB uttalar sig som att protokoll är något som kan avskaffas. Är HSB verkligen seriös när HSB försöker försvara alla de fel som bevisligen begåtts? HSB säger här rakt ut till alla styrelser och medlemmar att stämmor kan genomföras praktiskt taget hur som helst och protokoll är inget som behöver överensstämma med verkligheten.

 9. HSB säger alltså här att de fyra personer som skrivit under protokollet samt intygat dess korrekthet och överensstämmelse med stämmans skeende;
  - Mötesordförande Ulf Nordström från HSB
  - Protokollförare och informationschef på HSB
  - Två justerare
  har varit otroligt klantiga och oansvariga, och gjort ett stort antal felaktigheter, men det är inget man behöver bry sig om, och det ska inte få några som helst konsekvenser?
  Om HSB tar så här lättvindigt på protokollens innehåll så finns det kanske all anledning att börja oroa sig över sanningshalten även i HSB:s årsredovisningar. Om de som undertecknar dessa handlingar bryr sig lika lite så är det ytterst oroväckande.

 10. Med tanke på att protokollföraren på årsstämman 2007, informationschef Bengt Skånhamre, är den som HSB Malmö utsett som den som är bäst på att skriva protokoll, och som därför t.o.m. håller kurser inom HSB Malmö i hur man skriver protokoll, borde man inte sätta någon form av tilltro till något av det som denna protokollförare skrivit i protokollet (även om det finns risker med protokollförare som är "part i målet")?

 11. Om man inte kan lita på en erfaren protokollskrivare från HSB och en erfaren mötesordförande från HSB, samt två av valberedningen särskilt för uppgiften framplockade och utvalda justerare, vem ska man då kunna lita på?
  Trots dessa tunga förutsättningar så blev ändå allt så fel. Hur är detta möjligt?
"Det är, med andra ord, stämmans beslut som är föremål för tingsrättens prövning."
 1. Med vilken rätt tar sig HSB denna frihet att tala om för tingsrätten vad de ska pröva?
 2. Hur menar HSB att en stämma någonsin ska kunna granskas om tingsrätten inte skulle ha rätt att utgå från stämmoprotokollet som del av bevisföringen, så som HSB hävdar?
 3. Tycker HSB att Tingsrätten inte behöver använda sig av protokoll i bevisföringen, samt pröva även;
  a) protokollets riktighet,
  b) vilka yrkanden som förekommit,
  c) hur besluten kommit till?
Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Det förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar att vad som kan klandras i en stämma är inte bara besluten som tas, utan även protokollets riktighet, vilka yrkanden som förekommit och hur besluten kommit till.

  Detta är särskilt viktigt eftersom HSB Malmös styrelse felaktigt tycks tro att det bara är själva besluten som kan klandras.
Medlem # 89093 - Datum: 2008-01-27

MOTION #119.

Punkt 0 !!! (viktigaste punkten tillsammans med P3, P16, P17, P18, P35, P14)

Svar från HSB Malmös styrelse på klandret av denna punkt:

"HSB Malmö bestrider att beslutet skall upphävas och att det fattats i strid med stadgarna.
HSB Malmö bestrider vidare att stämman skall tas om.
Punkten 0 i protokollet är inte en extra punkt till dagordningen1 utan skall betraktas som en ordningsfråga2. Av 7 kap 10 § Lagen om ekonomiska föreningar (Föreningslagen) som är tillämplig på bostadsrättsföreningar, följer att stämman öppnas av styrelsens ordförande eller av den som styrelsen utsett. I HSB Malmö är det brukligt att föreningens styrelseordförande öppnar stämman och håller i de åtgärder som behöver vidtas innan den egentliga stämman tar sin början genom valet av stämmans ordförande6.

På en föreningsstämma har enligt huvudregeln9 endast medlemmarna, eller om man som i förevarande fall tillämpar fullmäktigesystem, endast fullmäktige närvarorätt9. Därutöver har styrelseledamöter och VD närvarorätt11. Stämman kan dock genom beslut10 ge vem som helst närvarorätt, om det inte finns begränsning i stadgarna10, se Mallmén, Kommentar till lagen om ekonomiska föreningar, tredje uppl. sid 24410. Någon sådan begränsning föreligger inte enligt HSB Malmös stadgar12. Beslutet om stämman skall vara öppen är en ordningsfråga som inte behöver tas upp i kallelsen4.

Det kan noteras att det kanske vore lämpligare att benämna denna del av protokollet för exempelvis "inledning" eller liknande, i stället för punkt 0.
Det är dock ytterst vanligt förekommande att de åtgärder som vidtas innan den egentliga stämman tar sin början, på något sätt redovisas i protokollet7.
Numreringen innebär dock inte att det föreligger grund för att bifalla klandertalan8.
"

Punkt 0 är en extra punkt till dagordningen. Punkten står som punkt 0 i protokollet, men ingick ej i kallelse/dagordning. Detta står i strid med lagen!

HSB:s enda försvar till varför besluten som togs i punkt 0 inte ingick i kallelse/dagordning är att det rörde sig om ordningsfrågor. Men att de tre besluten om vilka stämman ska vara öppen för, närvarorätten och yttranderätten, skulle vara ordningsfrågor och därför som sådana inte behöver tas upp i kallelse/dagordning är uteslutet, enligt min mening! Det finns inget stöd för detta varken i lagar eller stadgar, och med största säkerhet inte heller i någon annan litteratur (vilket fastställs av att HSB här inte refererar till något annat än sitt eget personliga tyckande)!

Att dessa tre beslut inte är ordningsfrågor bekräftas ytterligare bl.a. av att inget sades på stämman om att det var ordningsfrågor och det står inte heller i protokollet att detta är ordningsfrågor. Tvärtom så kallar HSB själv dessa beslut för just beslut och dessutom för in dessa beslut i det som HSB framhäver vara ett beslutsprotokoll där bara yrkanden och beslut förs in, enligt HSB.

Vad specifikt gäller för beslutet vilka stämman skulle vara öppen för så säger styrelsens ordförande själv på stämman; "Jag föreslår att vi håller stämman öppen för de närvarande. Kan detta vara ert beslut?". Detta beslut ingick ej i kallelse/dagordning och därmed har ett ogiltigt beslut tagits. HSB kallar det själv för beslut och för dessutom in det som ett beslut i protokollet (om än i lite förvanskad form, enligt vad som beskrivits ovan). HSB hävdar att beslutet om vem stämman ska vara öppen för är en "ordningsfråga" och med detta som grund uppger HSB att frågan därför inte behöver ingå i kallelsen, men HSB kan inte ge något skäl till för varför HSB tycker så, och HSB kan inte referera till stadgar/lagar eller något annat som skulle stödja HSB:s inställning i denna fråga.

HSB vill inte förklara hur de definierar en ordningsfråga, men en ordningsfråga är bl.a. något som dyker upp oplanerat på en stämma. Här talar vi emellertid om en fråga som var inplanerad och väl förberedd av HSB Malmö för att ta beslut om. Trots detta ingick inte besluten om stämmans öppenhet, närvarorätten och yttranderätten i kallelse/dagordning.

Vad specifikt gäller närvarorätten så hävdar HSB här att endast fullmäktigeledamöterna har närvarorätt i grunden. Med andra ord säger HSB själv att det krävs ett stämmobeslut för att övriga ska få rätt att närvara, om inget specificerats i stadgarna för detta. I stadgarna (§19) specificeras att utöver fullmäktigeledamöterna så har styrelseledamot VD, förtroenderåd, revisorer samt en representant för HSB Riksförbund närvarorätt. På stämman utökar HSB Malmös styrelse via stämmobeslut denna närvarorätt till samtliga närvarande, oavsett om de ens är medlemmar i HSB och/eller inte arbetar inom HSB.

Yttranderätt
Vad specifikt gäller yttranderätten så är detta i stadgarna (§19) begränsat till styrelseledamot VD, förtroenderåd, revisorer samt en representant för HSB Riksförbund.
Från vad vi kan se i protokollet har denna yttranderätt utökats med "av styrelsen utvalda tjänstemän som är föredragande i ärenden". Man kan tycka vad man vill om detta men stadgarna (och lag) medger inte denna utökning av yttranderätten som det ser ut idag.

I protokoll, på stämma och i styrelsens svar här finns många olika varianter på vem som har närvarorätt och yttranderätt vilket naturligtvis ställer till med stor förvirring, men det kanske viktigaste är att lag och stadgar måste gälla och det som står i protokoll och som sades och beslutades på stämman överensstämmer ej med lag/stadgar.

Enligt vad som förklarats ovan, bryts likabehandlingsprincipen mot bl.a. när motioner behandlades av styrelsen före punkt 1 i dagordningen, samt där styrelsen också svartmålade vissa utvalda motionärer för att därmed styra stämman i styrelsens riktning.

Likabehandlingsprincipen bryts också mot genom att motionärer inte ges yttranderätt.

Någon ytterliggare bevisning behövs inte eftersom protokoll, stadgar, lag och HSB:s svar talar för sig själv.


Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska alltid följa lagen och tydligt i kallelse/dagordning uppge de ämnen som ska behandlas på stämman.

 2. Detta förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.

  Med anledning av att HSB Malmös styrelse argumenterat emot att lagen ska följas (som alla kan se ovan) så måste detta stadgetillägg göras som en lite extra säkerhet och så att styrelsen vet vad som gäller.

 3. Det läggs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar en definition för vad "ordningsfråga" är.

  Denna definition lämnar lämpligen HSB Malmös styrelse ett förslag på till stämman att direkt ta beslut på, annars tillsätts ett utskott för att behandla och ta fram ett förslag som sedan presenteras stämman för ett beslut på en nära förekommnde extrastämma.

  Utifrån HSB Malmös styrelses svar här ovan så kan alla notera att HSB Malmö har en alldeles egen tolkning av vad en "ordningsfråga" är. För att inte riskera fler missförstånd och felaktiga tolkningar i framtiden så måste en definition göras.

 4. Det förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar att motioner inte får behandlas (eller ens beröras) i inledningstal (eller överhuvudtaget innan själva motionen behandlas där motionären har yttranderätt).

  I ordförandens inledningstal på stämman 2007 behandlades under lång stund vissa motioner ensidigt av styrelsens ordförande, för att påverka stämman i styrelsens riktning.
Medlem # 89093 - Datum: 2008-01-27

MOTION #120.

Punkt 3 !!! - Upprättande och godkännande av röstlängd

Svar från HSB Malmös styrelse på klandret av denna punkt:

"HSB Malmö bestrider att beslutet skall upphävas samt att röstlängden strider mot stadgar och lagregler. HSB Malmö bestrider vidare att stämman skall tas om.
I 7 kap 10 § 2 st föreningslagen regleras vad som skall gälla för röstlängd vid föreningsstämma2. Upprättande av röstlängd är inte obligatoriskt, men sker regelmässigt vid HSB Malmös föreningsstämmor1. Protokollet från föreningsstämman är i och för sig knapphändigt utformat vad gäller upprättande och justering av röstlängden11. I protokollet återges det slutliga antalet fullmäktige som närvarande vid stämman. Protokollet borde dock rätteligen ha återgivit det faktiska skeendet då röstlängden justerades under stämman11. Dock kan det konstateras att rätt antal personer blivit upptagna i röstlängden och att samtliga röstberättigade fick sina röstkort inför den slutna omröstningen, det vill säga innan stämman kommit till val av styrelsen, den punkt på stämman då rösterna räknades. Den bristfälliga lydelsen i protokollet har inte lett till något felaktigt beslut.

Några tvingande lagregler, som reglerar hur en röstlängd ska utformas, finns inte2. Av HSB Malmös stadgar framgår att röstlängden skall tas in eller biläggas protokollet1. Därmed finns inget krav på att röstlängden måste visas upp i original, innehålla numrering eller på annat sätt vara underkastad särskilda formkrav.

Någon skyldighet att, utöver röstlängden, föra en förteckning över övriga närvarande på stämman föreligger inte, varken enligt lag eller stadgar.2"


Att röstlängd ska finnas till och är en del av stämmoprotokoll för HSB Malmös årsstämmor framgår av §22 i HSB Malmös stadgar (§24 i stadgegruppens förslag).

I föreningslagen, 7 kap 10 § så regleras röstlängden för vilken information som röstlängden minst ska innehålla; "närvarande medlemmar, ombud och biträden".
Det står inte att "röstberättigade" ska föras in i röstlängden!
Som vi kan se så har HSB Malmö under tidigare år följt lagen och fört in närvarande medlemmar i röstlängden, precis så som det är praxis att göra i alla brf:ar (enligt HSB:s egna direktiv). Av okänd anledning har HSB Malmö valt att bryta mot såväl lag som denna tradition genom att för årsstämman 2007 endast föra in röstberättigade fullmäktigeledamöter i röstlängden.

Röstlängden ska justeras enligt vad som framgår av föreningslagen, där det i 7 kap. 10 § står att röstlängden ska "tas in i eller fogas som bilaga till protokollet". Men här har HSB Malmö tydligen undanhållit röstlängden från justering av de utsedda justerarna eftersom ingen justering utförts av röstlängden (vilket HSB också erkänner i sitt svar). Konsekvensen av detta blir bl.a. att ingen kan kontrollera om personer utan behörighet enligt lag/stadgar närvarat på stämman. Dvs HSB har här begått såväl ett stadgebrott som lagbrott.

Beslut på stämman om att tillföra fler fullmäktigeledamöter till röstlängden under stämmans gång har ej förts in eller på något sätt upplysts om i protokollet (och detta fel erkänns av HSB Malmö).

För denna punkt uppges att ett antal kategorier av personer ("representanter för HSBs riksförbund", "förtroendevalda i bostadsrättsförening men inte fullmäktige", "HSB ledamöter", "anställda i HSB Malmös koncern") bjudits in till stämman trots att de ej ingår bland de som enligt stadgarna har närvarorätt, och trots att de ej heller omnämnts i den ogiltiga extrapunkten, noll.

Att röstlängden ej upprättats enligt lag och praxis gör att det inte går att kontrollera vilka som deltog, eller om de hade rätt att deltaga på stämman. Vi vet inte ens om personer som varken var medlemmar eller anställda inom HSB deltog.

HSB erkänner att protokollet med röstlängd är fel, och HSB skriver själv att upprättande såväl som justering av röstlängden är knapphändigt utformat, att det är en bristfällig lydelse i protokollet och att protokollet borde ha återgett det faktiska skeendet när röstlängden justerades.

Protokollet var ej tillgängligt för medlemmarna i enlighet med vad lagen stadgar. Röstlängden tillfördes i ett ännu senare skede (först den 8/6 fick medlemmarna tillgång till röstlängden, 7 dagar efter att detta begärts att få ses omedelbart) och är inte ens idag tillgängligt i enlighet med vad lagen säger (dvs justerad och innehållande alla "närvarande medlemmar").
HSB bryter alltså mot lag/stadgar som säger att det justerade protokollet med röstlängd ska finnas tillgängligt för medlemmarna senast tre veckor efter stämman. HSB har inte velat kommentera detta faktum.

Någon ytterliggare bevisning än den av HSB inlämnade röstlängden, en korrekt och komplett röstlängd, fullmakter, en komplett lista av fullmäktigeledamöter samt protokoll behövs ej.
Vad gäller den del av klandret som berör att protokoll ej var tillgängligt i tid finns bevis i form av vittnen såväl som utskrifter av mailkonversation med HSB Malmö i frågan, om HSB skulle motsätta sig riktigheten i detta.


Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Det förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar att styrelsen är skyldig att följa lagen och lämna ut röstlängden till den medlem som så begär. Detta ska ske utan fördröjning!

  Såväl lag som HSB Malmös stadgar säger att det måste finnas en röstlängd. Utformningen av röstlängden och HSB Malmös lagstadgade skyldighet att lämna ut röstlängden har jag behandlat i tidigare motioner, så dessa bitar tar jag inte upp ännu en gång här, men från styrelsens märkliga svar ovan och styrelsens vägran att följa lagen och lämna ut en komplett röstlängd (med minst närvarande medlemmar, ombud och biträden) så kan alla se hur viktigt det är att ett regelverk för röstlängden finns.

 2. Det läggs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar att HSB Malmö ska följa lagen och lämna röstlängd, med underlag, till justerarna för justering.
Medlem # 89093 - Datum: 2008-01-27

MOTION #121.

Punkt 4 - Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

Svar från HSB Malmös styrelse på klandret av denna punkt:

"HSB Malmö bestrider att beslutet som fattats av stämman är felaktigt.
I protokollet anges att stämman under punkt 4 behandlade val av justeringsmän, men även att justeringsmännen skulle fungera som rösträknare. Det är en uppenbar felskrivning, eftersom det enligt punkt 5 i dagordningen skall väljas rösträknare separat1. När punkt 4 behandlades på stämman valdes endast justeringsmän, vilket torde vara uppenbart för alla som var närvarande vid stämman3.
Felskrivningen i protokollet utgör inte grund för klander av stämmans beslut.
"

Denna punkt hör ihop med punkt 5.
Enligt protokoll har 2 fler rösträknare valts än vad som uppges i kallelse/dagordning/stadgar.
Det är alltså antingen fel genom att;
 1. regelverket/stadgarna brutits mot när annat beslut tagits än vad som ingått i kallelse/dagordning samt enligt stadgar, eller så
 2. är det som HSB hävdar att det står fel i det protokoll som 4 personer intygat att det är korrekt.
  Om det skulle stämma som HSB säger att det är en felskrivning i protokollet så är detta oacceptabelt med tanke på att 4 personer i protokollet intygat att det som står i protokollet är korrekt och överensstämmer med vad som skedde på stämman.
  HSB:s försvar till denna punkt är att justerade protokoll (i alla former) inte behöver överensstämma med verkligheten och att ingen har rätt att veta vilka beslut som tas (och hur) på stämmor, via det enda dokument som finns för att inhämta information om föreningens högsta beslutande organs beslut. En rejält skrämmande inställning som, om den skulle gälla, kommer att få enormt svåra konsekvenser för alla ekonomiska föreningar, eftersom hela systemet faller ihop som ett korthus. HSB sänder här tydliga signaler till alla föreningar att de kan skriva protokoll precis hur de vill.
Utöver detta så vet inte ens de som deltog på stämman med säkerhet om de som valdes till justerare också valdes som rösträknare (som brukligt är inom brf:ar).

Ingen ytterliggare bevisning behövs.


Punkt 5 - Val av två personer att fungera som rösträknare

Svar från HSB Malmös styrelse på klandret av denna punkt:

"HSB Malmö bestrider att beslutet som fattats av stämman är felaktigt.
Protokollet återger det beslut som stämman fattade. De personer som anges i protokollet var de som valdes till rösträknare, vilket de på stämman närvarande torde vara väl medvetna om. Dessa personer har också fungerat som rösträknare på stämman.
"

Denna punkt hör ihop med punkt 4.
Vi vet inte vilka eller hur många rösträknare som valdes (2 eller 4), dagordningen beskrivs inte på ett korrekt sätt, det går ej att från protokollet utläsa det faktiska skeendet på stämman, de som ej deltog på stämman kan inte från protokollet se vilket beslut som togs (och ej heller med säkerhet ens de som deltog på stämman) om det skulle vara som HSB hävdar här.

Ingen ytterliggare bevisning behövs.


Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Det förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar att rösträknare (minst 4 st. enl. stadgegruppens förslag, även om detta inte kommer att behövas när ett mentometersystem införs) ska väljas som inte också är justeringsmän.

  Det är inte så lyckat att justeringsmän justerar sig själva.
Medlem # 89093 - Datum: 2008-01-27

MOTION #122.

Punkt 6 - Fastställande av dagordning

Svar från HSB Malmös styrelse på klandret av denna punkt:

"HSB Malmö bestrider att beslutet som fattats av stämman är felaktigt.
HSB Malmö gör gällande att Brf Misteln har missuppfattat vad som är tillåtet avseende ändring av dagordningen. Dagordningen anger vilka punkter som skall behandlas vid stämman. Det är fullt möjligt och förenligt med Föreningslagen, att ändra ordningen på vissa i dagordningen angivna punkter, om det ur ett praktiskt perspektiv underlättar stämmans beslut. Så har också skett avseende ordningen på punkterna 15 och 16 i dagordningen1.

Det kan vitsordas att protokollet i den delen inte återger det faktiska skeendet6 på stämman. Men det beslut som stämman fattade att ändra dagordningen så att p 16, beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter, flyttades fram före p 15, bestämmande av arvoden, är inte i strid med vare sig stadgar eller lagregler.
Dessa förändringar utgör därför inte grund för klander av stämmans beslut.
"

Denna punkt hör ihop med punkt 15 och punkt 16 (som skiftade plats) i dagordningen, vilket bryter mot regelverket.
Det står ingenstans i lag/stadgar att ordningen på punkterna i dagordningen kan ändras under stämmans gång, på annan plats än under punkten för fastställande av dagordning. Meningen med denna punkt i dagordningen för fastställande av dagordning måste rimligtvis vara för att ändringar ska göras här. Med HSB:s resonemang i sitt svar här så finns det ju rent logiskt ingen anledning att ha en punkt för fastställande av dagordning om det ändå är fritt att ändra som man vill under stämman (om det är vad HSB menar?).
Om en dagordning kan ändras hur som helst kan det leda till att stämmodeltagare missar punkter i dagordningen, vilket kan påverka beslut, t.ex. röstresultatet för val, etc.
HSB har tidigare mycket bestämt hävdat att ordningen på punkterna i dagordningen inte låter sig ändras (och som av en händelse, bl.a. just för dessa två punkter här, om arvode och val).
Dessutom erkänns att fel begåtts genom att det faktiska skeendet, som HSB uttrycker det, inte återges. Detta resulterar i att de som inte var på stämman får en korrekt bild av hur stämman fortlöpte. Meningen med protokoll måste naturligtvis vara att detta ska vara möjligt.


Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Det förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar en punkt för "Fastställande av dagordning" i dagordning.

  Detta finns i alla andra föreningar. Varför ska just HSB Malmö vara ett undantag?

 2. Det förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar ett regelverk för vad som gäller avseende ändring av dagordning (under punkten för detta; "Fastställande av dagordning", samt för ändringar efter detta).

  "Fastställande av dagordning" läggs in som första punkt (ev. andra punkt) i dagordningen (i stadgarna).

  Exakt hur detta regelverk ska se ut undviker jag att föreslå här, utan det viktiga är att det finns ett regelverk som ska gälla. I min egen brf så ändras reglerna för ändring av dagordning från stämma till stämma, och så kan det inte få gå till!

  En av de vanligast förekommande "hönan och ägget"-frågorna i detta samman-hang är om arvoden ska bestämmas före/efter val av respektive förtroendevalda.
Medlem # 89093 - Datum: 2008-01-27

MOTION #123.

Punkt 14 ! - Fastställande av medlemsavgift

Svar från HSB Malmös styrelse på klandret av denna punkt:

"HSB Malmö bestrider att beslutet som fattats av stämman är felaktigt.
Föreningsstämman har fattat beslut om oförändrade medlemsavgifter, vilket tydligt framgår av protokollet. Medlemsavgiften för 2006 omfattar såväl bostadsrättsföreningar som bosparare, och det beslut stämman fattade omfattar därmed såväl bostadsrättsförening som bosparare.
"

Inget beslut togs på stämman om nivån på medlemsavgiften för bosparare, som det hävdas i protokollet, och nu även av HSB.

Vittnen finns som kan intyga att vad som hävdas här i klandret är korrekt!


Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Det förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar att separat beslut tas på stämman för medlemsavgift för bosparare.

  Därigenom minskar risken för att medlemsavgiften för bosparare försvinner i hanteringen på stämman, som på årsstämman 2007.
Medlem # 89093 - Datum: 2008-01-27
MOTION #124.

Punkt 15 - Bestämmande av arvoden till styrelse, revisorer och valberedning

Svar från HSB Malmös styrelse på klandret av denna punkt:

"HSB Malmö bestrider att beslutet skall upphävas samt att det strider mot lag och stadgar.
I protokollet har punkt 15 och 16 inte återgivits korrekt utifrån det faktiska händelseförloppet. På stämman fattades beslut i p 16 om antalet styrelseledamöter innan beslut fattades i p 15 om arvoden1.

Det är, som tidigare angivits, fullt möjligt för stämman att besluta om att byta plats på punkter i dagordningen genom beslut med enkel majoritet3. Protokollet är ett beslutsprotokoll och det saknar betydelse för beslutets giltighet att valberedningens "reservation" inte återges i protokollet. Fullmäktige fick valberedningens förslag föredraget vid stämman, och de röstberättigade på stämman beslöt om oförändrade arvoden till styrelsen. Vid beslutet var det för de röstande fullmäktige känt att stämman dessförinnan fattat beslut om oförändrat antal ordinarie styrelseledamöter.
Stämmans beslut avseende arvodena blev det som anges i protokollet. Det föreligger ingen grund för klander avseende beslutet intaget i punkt 15 i protokollet.
"

HSB erkänner att protokollet är fel och att det faktiska händelseförloppet inte har återgivits korrekt eftersom beslut togs i punkt 16 före punkt 15. Ordningen på de beslut som togs beskrivs inte i protokollet, trots att detta är en så viktig del och trots att en ev. omändring av punkterna skulle ha skett under punkt 6 ("Fastställande av dagordning").
Valberedningens reservation är en grundläggande del av det yrkande som framfördes, men återges trots detta inte i protokollet (i motsats till vad HSB själv säger ska gälla), vilket gör att de som inte var med på stämman ej kan få en korrekt bild av hur beslut togs.
Arvodena på stämman uttalades bara i "basbelopp", men skrevs sedan in i protokollet såsom den högsta av de två varianterna; "inkomstbasbelopp". Stämman tog alltså beslut i något som inte först definierats vad det var.

Ingen ytterliggare bevisning behövs, utom för vad som sades om arvoden och för vilket bl.a. vittne finns.


Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Det förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar att det inte får råda oklarheter om nivå på arvoden, och därför ska inga arvoden eller ersättningar uppges i basbelopp, utan de ska alltid presenteras i svensk valuta.

  Detta yrkande har jag redan i en tidigare motion, så jag vill här mest bara understryka vikten av detta yrkande.

 2. Det förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar att protokollet ska beskriva det faktiska händelseförloppet.

  Dvs exakt så som HSB Malmö här själv hävdar att det ska fungera, även om det tyvärr inte finns något konkret regelverk för detta idag.

 3. Det förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar att protokoll som skrivs ska minst vara ett beslutsprotokoll, tillsammans med vad det innebär.
  Dvs bl.a. att alla yrkanden och reservationer ska framgå av protokollet.

  Det finns idag ingen enhetlig definition av vad "beslutsprotokoll" innebär, varför det är av yttersta vikt att detta definieras i HSB Malmös stadgar.
Medlem # 89093 - Datum: 2008-01-27

MOTION #125.

Punkt 16 ! - Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter

Svar från HSB Malmös styrelse på klandret av denna punkt:
"HSB Malmö bestrider att beslutet skall upphävas samt att det strider mot lag och stadgar.
Protokollet är bristfälligt i sin utformning såtillvida att det inte tillräckligt klart framgår att stämman beslutade att bifalla Tommy Johanssons förslag om oförändrat antal ordinarie styrelseledamöter samt en suppleant1. Detta är dock en brist i protokollets utformning, inte något felaktigt beslut på stämman. Stämmans beslut torde vara uppenbart för alla som var närvarande vid stämman2. Som tidigare angivits är det stämmans beslut, inte vad som angivits i protokollet, som är avgörande huruvida ett beslut kan klandras eller inte12.
Protokollet kommer att kompletteras med ett förtydligande i denna del9.
Någon grund för klander eller för att ta om stämman föreligger inte.
"

HSB erkänner att protokollet är fel genom att det är helt uteslutet att från protokollet kunna utröna vilket beslut som togs avseende antalet ledamöter till styrelsen. Ingen av de 4 personer som intygade protokollets riktighet reagerade på detta allvarliga fel i protokollet!
Konsekvensen av detta blir bl.a. att de som inte var med på stämman inte kan se vilket beslut som togs. När detta protokoll arkiveras för de kommande 100 åren så kan ingen backa tillbaka och se vad det egentligen togs beslut om.
Det finns heller ingen som helst garanti att de som var på stämman uppfattade vilket beslut som togs. Det blir inte så med automatik bara för att HSB tycker detta.
Att sedan HSB hävdar att de kan lösa detta fel genom att ett halvt år efter stämman göra lite korrigeringar i protokollet är ytterst uppseendeväckande! Tänk om det skulle vara möjligt att efterkorrigera protokoll hur som helst, så som HSB tror att man kan göra!
Även här är alltså HSB:s försvar till denna punkt att justerade protokoll (i alla former) inte behöver överensstämma med verkligheten. En rejält skrämmande inställning som, om den skulle gälla, kommer att få enormt svåra konsekvenser för alla ekonomiska föreningar, eftersom hela systemet faller ihop som ett korthus. HSB sänder här tydliga signaler till alla föreningar att de kan skriva protokoll precis hur de vill.

Inget nämns i kallelse/dagordning om fastställande av antalet revisorer, men ändå uppges det i protokollet att beslut om detta ingår i denna punkt. Denna del av klandret har HSB inte bemött!
HSB Malmö har heller inte bemött att val av revisorer inte skedde på ett korrekt sätt, där bl.a. protokollet felaktigt uppger att stämman beslutade välja in en revisor och en revisorsuppleant från Ernst & Young. HSB Malmö har på eget bevåg tillsatt en revisor mer än vad HSB Malmö har rätt till enligt HSB Malmös stadgar.


Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Rutiner tas fram för att rätta upp de de fel i protokoll som inte upptäcks av protokollförare, mötesordförande och justeringsmän, utan som i stället upptäcks vid ett senare tillfälle.

  Ett utskott tillsätts för att utreda denna fråga, och inom 3 månader presentera ett förslag på extrastämma för godkännnande av stämman innan det inom 6 månader från årsstämman förs in i HSB Malmös stadgar.

  Att göra som HSB Malmös styrelse tänkt sig här, dvs bara gå in och göra justeringar utan fastställda rutiner för detta, är sensationellt!
Problemen med antalet revisorer och det felaktiga tillvägagångssätttet vid val av revisorer har jag tagit upp i tidigare motioner, varför jag inte tar upp detta ännu en gång här.

Medlem # 89093 - Datum: 2008-01-27

MOTION #126.

Punkt 17 !!! - Val av ordförande

Svar från HSB Malmös styrelse på klandret av denna punkt:

"HSB Malmö bestrider att det föreligger något fel i beslutet om val av ordförande.
Stämman förrättade val av styrelsens ordförande och till ordförande omvaldes Alf Gustavsson.
" "Protokollet återger korrekt det beslut som fattades av stämman."

Alf Gustavsson valdes inte om som ordförande, så som HSB vill hävda.
Det förekom inget val, endast en diskussion, och ingen klubba i bordet indikerade att något beslut tagits.
Ingen manddattid uppgavs.


Punkt 18 !!! - Val av styrelseledamöter

Svar från HSB Malmös styrelse på klandret av denna punkt:

"HSB Malmö bestrider att beslutet skall upphävas samt att det strider mot lag och stadgar.
Enligt beslut tidigare på stämman under p 16 beslöt stämman att antalet styrelseledamöter skulle vara oförändrat, d.v.s. 7 ordinarie, och en suppleant1. Under punkt 17 har stämman valt en av styrelseledamöterna; ordföranden2. Återstår att bemanna sex ledamotsposter3. Vid stämman upplystes medlemmarna om att en styrelseledamot hade mandattid kvar på ett år4. Det innebär att val skulle förrättas av 5 ordinarie ledamöter6. Valutgången återges i stämmoprotokollet med angivande av det antal röster som varje kandidat erhöll. De 5 personer som fick flest röster valdes till ordinarie styrelseledamöter7. Därmed var styrelsen fulltalig med 7 ledamöter, en nyvald ordförande, 5 nyvalda ledamöter och en ledamot med kvarstående mandatperiod på 1 år8.

Lydelsen i protokollet avseende att Fredrik Haglund nominerades vid stämman kan missuppfattas. Med nominering avses i protokollet att det på stämman fördes fram förslag om ytterligare styreleledamot vid sidan av valberedningens förslag. Fredrik Haglund hade nominerats till valberedningen före stämman helt i enlighet med bestämmelsen i stadgarna, § 21. Detta framgick också av de handlingar som skickades till samtliga fullmäktige före stämman. På stämman föreslogs Fredrik Haglund som kandidat vid sidan av det förslag till styrelse som valberedningen lade fram.9
Återigen understryks att det är fråga om ett beslutsprotokoll och att hela händelseförloppet inte återges i protokollet. Protokollet redovisar stämmans faktiska beslut. Det föreligger inget felaktigt beslut vad gäller val av styrelseledamöter, och det föreligger därmed inte grund för klander av stämmans beslut.
"

Vilka & hur många ledamöter som valdes till HSB Malmös styrelse liksom nominering är oklart.
Hur många ledamöter som fastställts för styrelsen är i detta skede oklart, enligt punkt 16, och som HSB instämmer i. Det togs inget beslut att omvälja Alf Gustavsson som ordförande eller att ett separat val av ledamot till styrelsen skulle göras före denna punkt, enligt punkt 17.
Stämman upplystes definitivt inte (som HSB nu här hävdar) om att en styrelseledamot (Henric Lellky) hade en mandattid kvar på ett år, vilket dessutom stöds av protokollet.
Av protokollet framgår vad som hävdats, att styrelsens konstitution endast består av de fem ledamöter som omnämns i denna punkt. Varken Alf Gustavsson eller Henric Lellky valdes in i styrelsen.

Protokollet ger dessutom en oklar bild över om nominering skett på stämman (vilket bekräftas av HSB när HSB skriver att lydelsen i protokollet "kan missuppfattas"). Dvs hur val egentligen gått till kan inte uttolkas av protokollet för de som vill se detta utifrån det enda skriftliga dokument som finns från stämman.

Ingen ytterliggare bevisning behövs utöver det material som redan finns. Om HSB hävdar något annat så är det upp till HSB att framföra bevis om att protokollet ej är korrekt.


Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Det förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar att det tydligt ska framgå såväl på stämma som i protokoll vilka som väljs och vem som efter val kommer att ingå i styrelsen, etc. Dvs beslut tas på stämman för att ledamot/suppleant väljs på ytterliggare ett år, även om denna person under föregående årsstämma valts på två år.

  En ledamot/suppleant som inte uttryckligen väljs in på en stämma kan därefter inte fungera som ledamot/suppleant. Detta oavsett hur lång tid man sitter på, eftersom detta mer är en formell sak. En förtroendevald kan avsättas av stämman när som helst.
Medlem # 89093 - Datum: 2008-01-27

MOTION #127.

Punkt 19 - Val av styrelsesuppleant

Svar från HSB Malmös styrelse på klandret av denna punkt:

"HSB Malmö bestrider att beslutet skall upphävas och att det strider mot lag och stadgar.
Det framfördes bara ett förslag på styrelsesuppleant och stämman valde Daniel Ljung som styrelsesuppleant i enlighet med vad som anges i protokollet.
Beslutet är korrekt återgivet i protokollet och det saknas grund för klandertalan.
"

Ingen mandattid föreslogs eller beslutades om på stämman för styrelsens suppleant.
Protokollet stämmer här inte i det avseende att valberedningen uppgivit en mandattid på två år för styrelsesuppleanten.
Att det skulle ha varit en mandattid på två år (i stället för ett år, som det normalt är) skulle dessutom vara både ologiskt och märkligt, eftersom de förslag till nya stadgar som valberedningen informerade om på stämman, och som snart ska införas, förordar att ingen suppleant ska finnas till styrelsen, vilket understryker riktigheten i klandret på denna punkt.
HSB har ej bemött denna del av klandret.

Eftersom HSB ej bemött klandret i denna punkt är det oklart om ytterliggare bevisning behövs här.


Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Det förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar att mandattider för de som ska väljas tydligt ska framgå såväl av kallelse/dagordning före stämman, som på stämma, och i efterföljande protokoll.

  Detta förtydligande reducerar risken för missförstånd i framtiden.
Medlem # 89093 - Datum: 2008-01-27

MOTION #128.

Punkt 33 och punkt 34 !! - Motion 1B och 2

Svar från HSB Malmös styrelse på klandret av denna punkt:

"Av förbiseende har den på stämman under punkten 6 beslutade ändringen att två av motionärerna hade ingivit motioner i egenskap av enskilda medlemmar i brf Almen och Dadeln och inte som företrädare för bostadsrättsföreningarna inte tagits med i protokollet.
Förbiseendet innebär dock inte något felaktigt beslut, varför det inte utgör grund för klander av stämmans beslut3."


Felaktig/ingen behandling av motioner, ej följt stämmobeslut och fel i protokoll.
HSB vill benämna ett av de fel som begicks här som "förbiseende". Men oavsett hur litet fel HSB tycker att detta är så är det ett beslut som tagits på stämman att korrigera vilka som står för motionen. Det togs på stämman beslut om att korrigering skulle ske här, men detta beslut följdes sedan inte i protokollet för punkt 33 och punkt 34.
Dvs de som inte var på stämman och eftervärlden får inte en korrekt bild av stämman.
HSB erkänner här i sitt svar att fel har begåtts i protokollet och därmed erkänner HSB också att stämmobeslut ej har följts (vilket bl.a. får konsekvensen att de som i framtiden läser protokollet får en felaktig bild av vem som står för dessa motioner). Stämmobeslut ska alltid följas, och att kalla det ett förbiseende att beslut ej följs är anmärkningsvärt!

För punkt 33, likväl som för punkt 32, står det att Fredrik Löfvall drar tillbaka motionen. Det är förvisso korrekt att han gjorde detta för egen del, men precis som för punkt 35 så saknar en av flera motionärer rätten att ensam (och utan fullmakt för detta) dra tillbaka en motion. Konsekvensen av detta blev att motionerna inte behandlades och stämman fattade inga beslut för dessa motioner. Dvs en av de mest grundläggande bitarna för stämmor, att alla ska få ha rätt att yttra sig likväl som att försvara sina motioner och få dem behandlade fråntogs vissa medlemmar. HSB har inte bemött denna del av klandret.

Att sedan Alf Gustavsson skulle ha anfört att han var positivt inställd till motionen i punkt 34 stämmer ej heller med verkligheten, och därför ska detta ej stå här.

Någon ytterliggare bevisning behövs ej för denna punkt.


Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Det förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar att en motion inte kan dras tillbaka utan samtligas medgivande från de som står för motionen (ev. med stöd av fullmakt för specifikt detta).

  Detta förtydligande reducerar risken för missförstånd och klander i framtiden.
Medlem # 89093 - Datum: 2008-01-27

MOTION #129.

Punkt 35 !!! - Motion nr 3 (oberoende granskning)

Svar från HSB Malmös styrelse på klandret av denna punkt:

"HSB Malmö bestrider att beslutet skall upphävas och att det strider mot lag och stadgar.
Protokollet har under den här punkten fått en knapphändig utformning, som inte speglar hela händelseförloppet kring vad som avhandlades på stämman under denna punkt. Dock, som tidigare konstaterats, är protokollet avfattat som ett beslutsprotokoll, och det är ostridigt att den i punkten aktuella motionen drogs tillbaka.
Det föreligger därmed inte heller någon grund för klander.
"

Felaktig/ingen behandling av motion, ej beviljat sluten omröstning och fel i protokoll.
Motioner måste behandlas av stämman, och beslut måste tas i motioner, men så skedde ej här. Denna motion drogs inte tillbaka så som HSB hävdar såväl i protokoll som i sitt svar här.

Även om motionen hade dragits tillbaka av Fredrik Löfvall, som HSB vill hävda, så har inte en av de tre motionärer som skrivit motionen behörighet att ta detta beslut egenhändigt.
HSB har ej velat bemöta denna del av klandret.

Det är också ytterst allvarligt att en fullmäktigeledamot här förvägras en sluten omröstning avseende denna motion. Som beskrivits i klandret så har mötesordföranden dessutom brutit mot likabehandlingsregeln när han i tidigare skede godkänt en begäran om sluten omröstning rakt av medan han för denna fullmäktigeledamot helt plötsligt inför ett annat regelverk. Detta nya regelverk som mötesordföranden inför är dessutom inte enligt varken lag eller stadgar.
HSB har inte velat bemöta dessa delar av klandret.

Eftersom HSB ej bemött klandret i denna punkt är det oklart om ytterliggare bevisning behövs här.


Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Det förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar att det inte ska gälla olika regelverk för olika personer. Om en fullmäktigeledamot begär sluten omröstning så skall detta ske.

  Detta förtydligande reducerar risken för missförstånd i framtiden. Dock är denna stadgeändring inte av vikt efter att ett mentometersystem införts (det medför dock inga problem om ovanstående stadgeändring ändå införs nu).
Medlem # 89093 - Datum: 2008-01-27

MOTION #130.

Punkt 26 samt Punkt 27 - Val av ombud och ersättare till HSB Riksförbund

Svar från HSB Malmös styrelse på klandret av denna punkt:

"HSB Malmö bestrider att beslutet skall upphävas och att det strider mot lag och stadgar.
Det i protokollet angivna året 2006 är en uppenbar felskrivning. Det beslut som fattades på stämman avsåg år 2007. Det var klart och tydligt för alla som var närvarande på stämman och framgår också av dagordningen.
Uppenbara felskrivningar utgör inte grund för klander av stämmans beslut.
"

Protokollet måste överensstämma med verkligheten, och om HSB säger att det är 2007 som avses så ska detta också stå i protokollet, och inte år 2006 som nu. HSB Malmö påstår här att protokollet är felaktigt.

Utöver detta fel så begicks det på stämman fel i att färre ersättare för ombud till HSB Riksförbund föreslogs av valberedningen och valdes, än vad som uppgivits i kallelse/dagordning.

Någon ytterliggare bevisning (än protokoll dagordning/kallelse samt valberedningens dokument) behövs ej för denna punkt.


Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Det förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar för vilken period som ombud till HSB Riksförbund och deras ersättare ska väljas på.

  Detta förtydligande reducerar risken för missförstånd i framtiden.
Medlem # 89093 - Datum: 2008-01-27
Not.
HSB Malmö har före inlämnande av klander fått många mail från olika håll med frågor om vad HSB Malmö hade för avsikt att göra åt felaktigheterna som begicks på årsstämman 2007
Bl.a. skickade Brf. Misteln nedanstående mail till samtliga styrelseledamöter den 16 maj.
------------------------------------------------------------------------------------
Till dig som styrelseledamot i HSB Malmö.
Vi har funnit att en del felaktigheter blivit begångna under HSB Malmös stämma den 26 april när det gäller att följa stadgarna och LEF.
Har styrelsen för avsikt att åtgärda dessa felaktigheter ?
Och i så fall på vilket sätt ?
Med vänlig hälsning

Vänligen bekräfta mottagandet av detta mail.
------------------------------------------------------------------------------------
Inte en enda av HSB Malmös styrelseledamöter bekräftade ens mottagandet av något av dessa mail!
FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)


Tipsa en vän


Index för motioner till regionföreningens stämma

Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 1 (-#15)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 2 (-#33)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 3 (-#49)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 4 (-#75)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 5 (-#81)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 6 (-#97)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 7 (-#117)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 8 (-#130)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 9 (-#139)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 10 (pdf, Bil. till #139)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 11 (-#157)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 12 (-#166)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 13 (-#178)

Totalt: 178 motioner.

  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan