Motioner till HSB Malmö

MOTION #00.
Inledning
 1. Styrelse får ej föreslå arvode!

 2. Arkiveringsrutiner - Gallring - Arkivering av information

 3. Beslut som gäller längre än 1 år i separat dokument

 4. Alla yrkanden på stämma förs in i protokoll

 5. Antal ledamöter och suppleanter uppges i stadgarna
 6. Suppleanter ska aldrig väljas på längre tid än 1 år

 7. Policies för suppleanter (valberedning, revisorer, ombud/ersättare)
 8. UNDERLAG FÖR BESLUT OM SUPPLEANT TILL STYRELSEN SKA PLOCKAS BORT
  Suppleant till styrelsen ska finnas


 9. Information om hur länge en förtroendevald suttit

 10. Ersättare till fullmäktigeledamöter
 11. Restriktioner för vem som får vara fullmäktigeledamot

 12. Innehåll i röstlängd specificeras

 13. Utökning av stadgar - öppenhet, justerare, frågerätt

 14. HSB Riksförbunds kod får inte följas!

 15. "Permanent" stadgegrupp tillsätts
 16. Permanent formulär för stadgeförslag

 17. Uppgifter för justerare/rösträknare specificeras +
  Arvodering av justerare/rösträknare


 18. Styrelsen får ej göra muntliga avtal!

 19. Redovisning av medlemsundersökning 1999-2007

 20. Det ska vara praktiskt möjligt att klandra en stämma

 21. Styrelsen personligt skadeståndsskyldig pga hantering av klander
 22. Nekad ansvarsfrihet pga lagbrott av HSB Malmös styrelse -
  Konsekvenser för styrelsens agerande


 23. Redovisning av rättsliga processer och stämmans godkännande

 24. Redovisning av revisors (brf och HSB Malmö) uppdrag
 25. Specifikation av revisorernas uppgifter + åtgärdspaket

 26. Arvoden ej i basbelopp
OBS!
Till styrelsen: Alla mina motioner ska på årsstämman presenteras i den ordning jag skrivit dem, motionerna får inte grupperas, och de ska besvaras en och en!

Viktigt om stadgeförslag:
Bland mina motioner har jag en hel del förslag på justeringar av HSB Malmös stadgar.
Det är min förhoppning att det inte finns en enda ledamot som ens antyder något i stil med;
"Man kan inte lägga in hur mycket som helst i stadgarna".
För om diskussioner faller till en så extremt låg nivå så blir det aldrig möjligt att uppnå förbättringar i HSB Malmö.

Verkligheten är sådan att man faktiskt kan föra in "hur mycket som helst" i stadgarna. Bara för att det i dag endast finns stadgar för HSB Malmö som är minimala så innebär inte detta att man måste fortsätta ha ett undermåligt regelverk för all framtid.

Den som motsätter sig ett stadgeförslag får naturligtvis vackert motivera anledningen till att man inte vill föra in just det specifika stadgeförslaget. Generella uttalanden som det ovan, eller att man måste ha ett regelverk som är "flexibelt" (vilket inom parantes sagt inte alls är en förutsättning för stadgar) är oacceptabla. Det måste var och en förstå!

Det är omöjligt att säga hur omfattande ett regelverk i form av stadgar bör eller kan vara. Men det ska i alla fall minst finnas så mycket i stadgarna så att det täcker upp dagens problem och så mycket som möjligt av de problem som man kan tänka sig dyka upp.

Erfarenheten har visat med all önskvärd tydlighet att det behövs en stor del tillägg till dagens stadgar! Nu är chansen att göra något åt detta! De som inte vill sträva framåt kommer att säga att vi kan vänta med att införa stadgarna. Det är bara ett sätt att in i det längsta förhindra ett absolut nödvändigt regelverk för HSB Malmö!

Medlem # 89093 - 2008-01-23


MOTION #50.

Styrelse får ej föreslå arvode!

Bakgrund:

Styrelse och valberedning samarbetar för att höja varandras arvoden?
På årsstämman 2007 kunde vi alla notera att först föreslår valberedningen ett skyhögt arvode till styrelsen (som tidigare) och sedan föreslår styrelsens ordförande ett arvode till valberedningen. Dessutom en dubblering av arvodet, och utan ens motivering för detta.
En helt förberedd procedur i överenskommelse mellan styrelse och valberedning.

Den som valberedningen fått in i styrelsen kan orimligen sedan föreslå ett arvode till valberedningen. Det gör bara att man börjar misstänka att något gått lurt till.
Tjänster och gentjänster.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse får aldrig föreslå arvode till valberedning eller ens ha en uttalad åsikt om vilken nivå valberedningens arvode ska ligga på, eller på annat sätt påverka arvodet till valberedningen!

 2. Detta skrivs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.
 3. HSB Malmös styrelse ska även informera om detta på HSB Malmös webbplats, alltid på en fast plats i menyn (ej i nyhetskolumnen).
Medlem # 89093 - 2008-01-23

MOTION #51.

Arkiveringsrutiner - Gallring - Arkivering av information

Bakgrund:
En av de oändligt många bitar som vi inte vet något om för HSB Malmö är arkiverings- och gallringsrutiner. Detta är något som medlemmarna absolut måste få vara med och besluta om.
Det är värdefull historia som säkert innehåller ett antal guldkorn.

Exakt hur ser regelverket för detta ut idag?
Hur sker arkivering idag? Vad arkiveras? För hur lång tid? Vilken kontroll finns? Etc., etc.

Man får väl förutsätta att det finns någon form av rutiner för detta idag, och jag förutsätter också att styrelsen redogör för hur de ser ut i sitt svar på denna motion.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Det som HSB Malmö ska arkivera från HSB:s stämmor för "all framtid" är bl.a.;
  - Stämmoprotokoll
  - Dagordning
  - Röstlängd
  - Motioner
  - Alla dokument (protokoll, nomineringar, etc) från valberedningen.
  Sker detta idag?

  Vid gallring så tas särskilt beslut om detta av fullmäktigestämman.

 2. Alla styrelseprotokoll med tillhörande dokument från såväl HSB Malmös styrelse som brf:arnas styrelseprotokoll ska också arkiveras för "all framtid".
 3. HSB Malmös styrelse ska på HSB Malmös webbplats (utöver i svaret på denna motion) upplysa om exakt vilka arkiverings- och gallringsregler som gäller (på fast plats i menyn, och inte i nyhetskolumnen som annars är den enda plats där det är i alla fall lite aktivitet).
 4. Det fastställs att utomstående som vill forska i HSB Malmös arkiv ska ha fritt fram att göra detta, med de restriktioner som HSB Malmös styrelse tar fram och offentliggör på HSB Malmös webbplats tillsammans med information om att arkivet är öppet för dem som vill använda sig av arkivet.
 5. Ovanstående punkter läggs in snarast (inom 6 månader) i HSB Malmös stadgar.
Medlem # 89093 - 2008-01-23

MOTION #52.

Beslut som gäller längre än 1 år i separat dokument

Bakgrund:
Beslut som kan gälla längre än till nästa årsstämma, dvs som inte helt uppenbart (uttryckligen) bara är giltigt till nästa årsstämma, ska dokumenteras i ett separat dokument som förvaras på säker plats och som alla har tillgång till.

Exempel: Stadgeändringar, policyförändringar, ändrade arbetsrutiner (som denna motion)...

Anledning:
Man ska inte behöva leta sig fördärvad i ostrukturerade och oindexerade protokoll efter information om vad som gäller i olika frågor, och/eller bakgrunden till tidigare beslut, mer eller mindre långt tillbaka i tiden.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Alla beslut som tas på stämman och som gäller eller kan gälla längre än till nästa årsstämma ska föras in i ett speciellt dokument som läggs ut offentligt på HSB Malmös webbplats.
  Markering görs i stämmoprotokollet om att punkten kopierats till detta dokument.

 2. Denna information ska läggas ut utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!
Medlem # 89093 - 2008-01-23

MOTION #53.

Alla yrkanden på stämma förs in i protokoll

Bakgrund:

Protokoll speglar inte verkligt beslut
Ett av de absolut vanligaste felen på stämmor lär vara att beslut inte förs in i protokoll så som de tagits (som vi kan konstatera bl.a. från HSB Malmös stämmor och protokoll). Det måste till förändringar här så att protokollen verkligen speglar de beslut som tagits.

Yrkanden skrivs in exakt som motionären formulerat dem, med ev. avvikelser
De yrkanden som gjorts ska föras in exakt som de skrivits av motionären. Efter detta så skriver protokollföraren in de eventuella avvikelser som stämman tydligt beslutat om.

Minskar avsevärt risken för manipulerade beslut i protokoll
Detta är utan tvivel det absolut bästa sättet att få så korrekta protokoll som möjligt. Utöver detta så minskar det kraftigt protokollförarens möjligheter att medvetet manipulera besluten. Denna förändring medför en betydligt ökad säkerhet för medlemmarna.

En självklarhet
Det finns säkert brf:ar som gör på detta enda rätta sätt, men att det inte alltid fungerat så här tidigare i alla föreningar måste vara något av det märkligaste som någonsin förekommit i bostadsrättsföreningar!

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Alla yrkanden som görs i motioner ska föras in i protokoll exakt så som de formulerats. Sedan får protokollföraren efter detta specifikt föra in vilka konkreta avvikelser som gjorts i det beslut som togs på stämman om beslut inte tagits helt enligt motionen eller helt avslagits, under särskild rubrik för detta ("Beslut om avvikelser från motion").

 2. Detta tillvägagångssätt förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.
Medlem # 89093 - Datum: 2008-01-23

MOTION #54.

Antal ledamöter och suppleanter ska uppges i stadgarna

Bakgrund:

Inget i stadgar om antal förtroendevalda
Av någon märklig anledning går det inte att finna i HSB Malmös stadgar hur många (eller intervall av) förtroendevalda som ska väljas till olika förtroendeposter (utom för revisorer; "Revisorerna skall vara lägst tre och högst fyra med lägst en och högst tre suppleanter. En revisor som är auktoriserad skall utses av HSBs Riksförbund" samt styrelse; "Styrelsen består av lägst sju och högst elva ledamöter"). Det känns som att detta är något som bör stå i stadgarna, för att undvika onödiga framtida diskussioner!

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Det ska stå i stadgarna hur många ledamöter och suppleanter (intervall, som för styrelse och revisorer) som ska väljas till;
  - valberedning,
  - ombud till HSB Riksförbund,
  - ersättare till ombud till HSB Riksförbund.

 2. Detta läggs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.

 3. Information om detta ska alltid konstant ligga även på HSB Malmös webbplats.
Medlem # 89093 - 2008-01-23
MOTION #55.

Suppleanter ska aldrig väljas på längre tid än 1 år

Bakgrund:
En suppleant väljs normalt aldrig - varken inom eller utanför HSB - på längre tid än ett år.
Men bara för att detta normalt är vad som gäller så kan det inte skada att det även i stadgarna fastställs att en suppleant sitter som längst ett år i stöten. Därmed vet alla vad som gäller, och det behöver aldrig uppstå en tidsödande diskussion om detta.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Det förs in i stadgarna att suppleanter (oavsett typ av suppleant) alltid ska väljas på endast ett år i taget.

 2. Denna information läggs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.
Medlem # 89093 - 2008-01-23

MOTION #56.

Policies för suppleanter (revisorer, valberedning, ombud/ersättare)

Bakgrund:

UPPGIFT FÖR HSB MALMÖS STYRELSE:
Det är min förhoppning att HSB Malmös styrelse redan idag sett till att det finns detaljerade arbetsbeskrivningar/policies för alla olika förtroendevalda och deras suppleanter, men i annat fall önskar jag att HSB Malmös styrelse tar fram utkast till dessa för suppleanter enl. nedanstående yrkanden, senast till HSB Malmös årsstämma, för utlåtande av stämman.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska snarast ta fram en väl utarbetad policy för ersättare till
  ombud till HSB Riksförbund
  .

  Jmfr motion #37.

 2. HSB Malmös styrelse ska snarast ta fram en väl utarbetad policy för suppleant till valberedningen (t.ex. att suppleant ska kallas till möte, etc).

  Jmfr motion #38-40.

 3. HSB Malmös styrelse ska snarast ta fram en väl utarbetad policy för suppleant till revisorerna (t.ex. att suppleant ska kallas till möte, etc).
 4. Alla framtagna policies redovisas offentligt senast 4 månader efter årsstämman (läggs ut bl.a. på HSB Malmös webbplats och i HSB Malmös medlemstidning).

  Därefter tar stämman ett beslut om innehållet i dessa policies på en snart därefter av styrelsen tillsatt extrastämma.
 5. Om en suppleant träder in i tjänst som ordinarie ledamot så ska detta omedelbart redogöras för på bl.a. HSB Malmös webbplats. Styrelsen ansvarar för att detta görs.
Medlem # 89093 - 2008-01-23

MOTION #57.

UNDERLAG FÖR BESLUT OM SUPPLEANT TILL STYRELSEN SKA PLOCKAS BORT Suppleant i styrelsen ska finnas

Definition av styrelsesuppleantens arbetsuppgifter
Regelverk/riktlinjer för arvode till styrelsesuppleant

Bakgrund:

Omotiverad formulering i koden för föreningsstyrning
I HSB:s kod för föreningsstyrning (http://hotpot.se/Pdf/hsb-koder.pdf) står det följande;
§ 3.2.2
"Styrelsen ska inte vara större än att enkla och effektiva arbetsformer kan tillämpas. Suppleanter ska inte utses."

Mer makt till färre?
"Suppleanter ska inte utses"?

Resultatet skulle därmed bli;
 1. Mindre insyn & ökad maktkoncentration
  Med en suppleant i styrelsen så finns det en extra säkerhet för medlemmarna. Suppleanten är med på styrelsemötena och får på det sättet en form av kontrollfunktion eftersom suppleanten, som suppleant, inte har något ansvar för de beslut som tas och därför inte har något att oroa sig för avseende att det gått fel till. I en styrelse finns alltid risken att alla håller ihop om det begåtts något misstag, eller värre, vilket gör att det kan vara svårt att t.ex. genomföra en utredning och få fram vad som verkligen hänt om det skulle behövas. En suppleant gör att styrelsen får lite extra press på sig att göra rätt, när de vet att styrelsens arbete inte är till nästan 100 % insynsskyddat.
  Bara detta är ett oerhört starkt skäl för att behålla suppleanten, som jag ser det.

 2. Svårare att få in nya ledamöter som passar
  Suppleanttiden kan ses som en form av provanställning. Så som valberedningsarbetet skötts tidigare har det valts in personer till styrelsen utan att fullmäktige egentligen haft den minsta aning om ehuruvida den föreslagna medlemmen kvalificerat sig för uppgiften. Man har bara mer eller mindre blint förlitat sig till valberedningen. Men även om valberedningsarbetet kommer att skötas lite mer professionellt i framtiden (vilket vi för övrigt aldrig kommer att veta något om i förväg) så blir det fortfarande svårt att utröna om det är rätt man/kvinna på rätt plats. Det är svårt att veta för fullmäktige, för styrelsens ledamöter, men även för den nominerade själv. Att sitta i en regionstyrelse som HSB Malmö är långt ifrån samma sak som att sitta i en brf-styrelse. Det ställs helt andra krav jämfört med i en brf-styrelse (även jämfört med en stor brf). Kanske särskilt om personen ifråga inte suttit i en "riktig" styrelse förut, så är det mer eller mindre omöjligt för alla parter att veta hur eller om det ska fungera.

  Vad jag vet (kanske jag har fel; information om detta saknas) så finns det t.ex. ingen i dagens styrelse som suttit i en riktig styrelse innan de hamnade i HSB Malmös styrelse eller som har specifik utbildning för/erfarenhet av styrelsearbete. Så det måste vara en uppenbar risk för HSB Malmö att det blir fel om man inte (så frekvent som möjligt) kommer in i styrelsen via suppleantvägen. Varför då plocka bort denna extra säkerhet som suppleanten innebär?

 3. Svårare för nya ledamöter
  Det är också så att man mycket väl kan passa i styrelsen, men man behöver en "inkörningsperiod". Helt enkelt en upplärningsperiod. Tar man in en ny medlem i styrelsen så är risken stor att denna inte är särskilt produktiv under sitt första år, och föreningen tappar tid och kraft som kan vara förödande för verksamheten.

  Föreningen riskerar att betala dyrt för en ledamot som presterar väldigt lite (eller inget). Kanske inte bara i arvode utan även för denna ledamots misstag, som kan bli mycket kostsamt.

  Vågar fullmäktige verkligen ta denna risk?

  Dålig ledamot byts ej ut!
  Vi kan se från den senaste tidens incidenter inom HSB Malmö att det med dagens system i princip inte finns något som gör att en ledamot som missköter sina uppgifter byts ut via en tillsatt extrastämma. Precis som det normalt fungerar i brf-styrelser.
  Detta faktum gör att det blir extra riskfyllt att ersätta en suppleant med ännu en ledamot.
Stadgegruppen går på HSB Riksförbunds linje
Stadgegruppen förordar samma sak som HSB Riksförbund, dvs att suppelantfunktionen ska plockas bort, och på denna punkt håller jag alltså inte med av ovanstående viktiga anledningar.
Jag vet att stadgegruppen förändrat stadgarna till att det ska finnas minst sju i stället för minst fem ledamöter. Men det är inget argument. Sju ledamöter är också vad som valts tidigare. Stämman måste därför, om suppleanten plockas bort, välja 8 ledamöter i stället för 7.

Jag är inte så säker på att det är så lyckat, och jag tror att stadgegruppen inte tänkt igenom denna fråga riktigt. För det är först när man går in på djupet i denna frågeställning som man inser konsekvenserna.

Det finns absolut ingenting som säger att stadgegruppens förslag skulle medföra några förbättringar. Det går till och med emot HSB Riksförbunds märkliga skäl för att plocka bort suppleanten (HSB Riksförbund förordar färre ledamöter än idag)!

Ingen förklaring från HSB Riksförbund och de som lagt in denna paragraf:
HSB Riksförbund har inte ens bemödat sig med att närmare förklara sin inställning till att det inte ska finnas suppleanter. Är det bara; "ju färre desto lättare att fatta beslut"? För då skulle det bästa vara om vi bara hade styrelser bestående av en person.

Nu kan HSB Riksförbund inte motivera sitt förslag, men om vi låtsas att de kunnat detta;
Vad är det som gör att HSB Riksförbund vill plocka bort suppleanten för styrelsen men inte för de andra posterna (revisorer, valberedning, ombud till HSB Riksförbund)?
Vad är det som gör att HSB Riksförbund vill ha skilda regelverk för motsvarande situationer?

Inget som helst samband mellan HSB Riksförbunds två uttalanden!
Om någon skulle kunna förklara det som HSB Riksförbund inte lyckats förklara för sin egen formulering, dvs vad som menas med; "Styrelsen ska inte vara större än att enkla och effektiva arbetsformer kan tillämpas. Suppleanter ska inte utses." så skulle det vara väldigt intressant att höra. Jag kan inte se kopplingen mellan dessa två meningar från HSB Riksförbund.
Vad kan väga tyngre än de tre skälen för en suppleant, som jag tagit upp ovan?

Motivering saknas helt !!!
Som alla läskunniga kan se så finns alltså ingen motivering till varför suppleant ej ska utses. Varför ska förslag följas som ingen varken kan motivera eller se nyttan med?

Jag kan ensam ge minst tre mycket starka skäl (vart och ett fullt tillräckligt i sig) till varför suppleanten ska behållas. Men en hel organisation kan inte ge ett enda skäl till varför suppleanten ska plockas bort!

Hur fungerar en suppleant?
Suppleanter deltar inte i besluten (om inte de övriga uttryckligen vill det). Så det finns ingen logik överhuvudtaget i HSB Riksförbunds ytterst märkliga resonemang att enkla och effektiva arbetsformer uppnås bara för att man plockar bort suppleantfunktionen.

Om man för denna fråga går in på hur en suppleant kan/bör fungera och hur det fungerar med suppleanten idag i argumenten för/emot suppleant så kan man snurra in sig i en oändlig diskussion som inte leder till något, pga avsaknaden av regelverk och rutiner i HSB Malmö.

Kärnfrågan
Problemet, som jag ser det, är inte att det finns en suppleant. Problemet är att ingen gjort det självklara och tagit fram en väl genomtänkt policy för suppleantens funktion (såväl som för ledamöterna). Att plocka bort suppleanten är enligt min mening fel väg att gå för att lösa ett faktiskt problem, när det är en policy som i stället borde tas fram för att uppnå "enkla och effektiva arbetsformer".

Det är som att lösa problemet med att man tappat nyckeln till sin ytterdörr genom att riva sitt hus i stället för att anlita en låssmed.

Beslut utan underlag?
Avslutningsvis så vill jag här säga att jag inte riktigt förstår hur fullmäktige ska kunna ta ett beslut i frågan om att plocka bort suppleanten. För att kunna ta ställning här så måste en förutsättning självklart vara att det finns en arbetsordning (policy) för styrelse och suppleant som fullmäktigeledamöterna är väl förtrogna med. Det finns inte och därmed måste ett beslut i denna fråga bli mer eller mindre omöjligt att ta!!!

FRÅGOR TILL HSB MALMÖS STYRELSE (att besvaras skriftligt till före årsstämman):
 1. Hur motiverar HSB denna inställning att det inte ska finnas suppleanter till styrelsen?

 2. Vad är ledamöternas, i HSB Malmös styrelse, inställning till att suppleant inte ska finnas till styrelsen? Är alla i styrelsen eniga om att suppleant inte ska finnas?

 3. Hur ser arbetsordningen ut inom HSB Malmös styrelse?

 4. Exakt på vilket sätt hanteras suppleanten i HSB Malmös styrelse?
  1. Kallas suppleanten till alla möten (alltså även t.ex. styrelsens extramöten)?

  2. Finns det några möten som suppleanten inte kallats till (fram till den dag då denna motion behandlats färdigt)? I så fall exakt vilka?

  3. Deltar suppleanten på något sätt i de beslut som tas, och i så fall på vilket sätt?

  4. Har suppleanten;
   - yttranderätt?
   - frågerätt?
   - förslagsrätt?

  5. Deltar suppleanten på något sätt i de utredningar som görs, och i så fall på vilket sätt (med konkreta exempel)?

  6. Har/ges suppleanten några speciella uppgifter på styrelsemötena? T.ex. vilka?

  7. På vilket sätt i övrigt deltar suppleanten i det arbete som fördelas inom styrelsen?

  8. I vilka beslut har styrelsesuppleanten deltagit aktivt i fram till att denna motion behandlats?

OM SUPPLEANT TILL STYRELSEN BIBEHÅLLS...

STYRELSESUPPLEANTENS ARVODE

45.000 kr utan arbetsuppgifter! - Vad gör valberedningen?
Det är självfallet helt orimligt att en suppleant arvoderas med 45.000 kronor utan att denna person har några konkreta arbetsuppgifter. Det är valberedningens uppgift att informera om detta, men som med det mesta annat av valberedningens uppgifter så har detta inte utförts.

45.000 kr bara för att finnas
Efter att styrelsesuppleant valts till HSB Malmös styrelse så är det ingen längre som hör ett ljud från eller om denna person. Det säger sig själv att det är helt orimligt att medlemmarna ska betala 45.000 kronor till någon bara för att denna person... finns.

Att ingen vet vad suppleanten gör är ett bevis så tydligt som något på att denna person inte presterar något för det alldeles på tok för höga arvodet som stämman godkänt till denna post.

Regelverk för om suppleant träder in i tjänst som ordinarie ledamot
HSB Malmös valberedning har vad jag kan se inte ens tagit fram en plan för hur det ska fungera om styrelsesuppleanten träder in i tjänst som ledamot. Riktlinjer måste finnas!

UPPGIFT FÖR HSB MALMÖS STYRELSE FÖRE ÅRSSTÄMMAN 2008:
Det är min förhoppning att HSB Malmös styrelse som allra senast 4 veckor före stämman redovisar en komplett arbetsbeskrivning för styrelsesuppleanten, för beslutsunderlag till stämman, innan arvode för styrelsesuppleanten fastställs. Annars kompliceras stämmans beslutsfattande avsevärt.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Det fastställs att en suppleant ska finnas (och väljas) till styrelsen.

 2. Detta förs snarast (inom 6 månader) in i stadgarna för HSB Malmö (tillsammans med ev. förslag till regelverk för styrelsesuppleanten som stämman beslutar om).
 3. HSB Malmös styrelse ges i uppdrag att omedelbart ta fram en detaljerad definition av arbetsuppgifterna för suppleanten till HSB Malmös styrelse för godkännande av stämman (på en för detta snart tillsatt extrastämma, om ej redan gjort).
  Detta måste göras innan arvode till suppleant fastställs av fullmäktigestämman 2008.

 4. HSB Malmös styrelse ansvarar för att det alltid finns en väl utarbetad policy för suppleant till styrelsen.

 5. Det fastställs bl.a. att styrelsesuppleant alltid ska kallas till samtliga möten som ordinarie ledamöter kallas till.

 6. Det ska redovisas i årsredovisningen vilka styrelsemöten suppleanten deltagit i.

 7. Alla medlemmar ska få ta del av denna policy, bl.a. genom att den snarast, inom 1 månad (om styrelsen inte sett till att ta fram och redovisa arbetsbeskrivningen i god tid före stämman), läggs ut bl.a. på HSB Malmös webbplats.

 8. De arbetsuppgifter som stämman tar beslut om för styrelsesuppleanten läggs snarast (inom 6 månader från stämman) in i HSB Malmös stadgar.
 9. Arvodet till styrelsesuppleanten ska baseras på den arbetsbeskrivning som finns. Dvs om styrelsesuppleanten endast närvarar på styrelsemöten så ges t.ex. mötesersättning på kanske 300 kr (alltså inget arvode eller andra ersättningar i övrigt). Om styrelsesuppleanten har mer avancerade uppgifter kan kanske ett fast arvode ges på upp till 15.000 - 20.000 kr beroende på omfattningen av uppgifterna.

  Det måste också specificeras exakt vilket arvode som ska utgå (och hur det beräknas) i de fall suppleanten temporärt träder in i tjänst som ersättare till någon av de ordinarie styrelseledamöterna (även om detta sker "permanent" till nästa stämma).
Denna motion är delvis samma som min motion #10 till den inställda extrastämman 2007.

Medlem # 89093 - 2008-01-23

MOTION #58.

Information om hur länge en förtroendevald suttit

Bakgrund:
Tyvärr har HSB Malmö haft en valberedning som inte skött sitt uppdrag riktigt som de borde. T.ex. så informerar valberedningen inte om under hur lång period en förtroendevald innehaft sitt uppdrag. Detta anser jag vara en inte helt oviktig parameter i den bedömning som fullmäktigeledamöterna ska göra när de förtroendevalda väljs (bl.a. för att uppnå lite rotation).

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska, inför stämma för HSB Malmö där val sker, ansvara för att alla väsentliga uppgifter om varje förtroendevald redovisas, bl.a. vilka poster inom HSB som innehafts av personen i fråga, och hur länge.

 2. HSB Malmös styrelse ansvarar även för att dessa uppgifter redovisas på HSB Malmös webbplats så att alla kan se för varje förtroendevald i HSB Malmö vilket år de är inne på (dvs hur många år var och en suttit på sin post).
Medlem # 89093 - 2008-01-23

MOTION #59.

Ersättare till fullmäktigeledamöter

Bakgrund:

Inga ersättare/suppleanter till fullmäktigeledamöterna idag
Om man gör en djupdykning bland föreningarna och kontrollerar hur val av fullmäktige-ledamöter ser ut så kan man konstatera en sak. Extremt få föreningar/styrelser har utsett någon ersättare. Jag anser att detta är en extremt viktig funktion och det får i princip inte finnas någon förening som inte är representerad på fullmäktiges möten med som allra minst en fullmäktigeledamot.

Skälet till att det blivit så fel som det är idag är helt enkelt att HSB Malmö inte har förstått vikten av att informera och tala om vad som är rätt/bäst.

Det finns inget som hindrar att man för varje fullmäktigeledamot utser 3 eller fler suppleanter! Det är faktiskt t.o.m att föredra att varje fullmäktigeledamot har tre suppleanter! Det finns allt att vinna på detta (var och en får själv räkna ut alla de plus detta ger), och inget att förlora!

Hälften saknades - Ingen respekt för de som valt dem!
På årsstämman 2007 saknades representanter från hälften av HSB Malmös föreningar.
Jag undrar om medlemmarna i dessa orepresenterade föreningar är medvetna om hur deras förtroendevalda missbrukar sitt förtroende som vald representant för föreningen?

Se webbsidan http://hotpot.se/hsb-malmo-fullmaktige-2007.htm för en lista över vilka brf:ar som inte var representerade på fullmäktigestämman 2007 (en motsvarande lista kommer att göras för årsmötet 2008).

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ansvarar för att löpande påverka alla föreningar (via HSB-representanten, konstant information och alla tänkbara sätt) till att alltid utse minst en ersättare (helst 3) per fullmäktigeledamot, som kan rycka in utifall att ordinarie fullmäktigeledamot har förhinder att komma på HSB Malmös stämma.

  "Vanliga" medlemmar måste också löpande upplysas av HSB Malmö om hur viktig denna funktion är, och vad det innebär att vara fullmäktigeledamot.

  HSB Malmös mål måste vara full representation från föreningarna!

 2. Det som står i punkt 1 skrivs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.
Medlem # 89093 - Datum: 2008-01-23

MOTION #60.

Restriktioner för vem som får vara fullmäktigeledamot!

Bakgrund:
Idag så finns det HSB-representanter (tjänstemän på HSB) som valts som fullmäktige-ledamöter.

HSB Malmö vill inte redovisa sina fullmäktigeledamöter, men jag har sammanställt de flesta på webbsidan (ej helt uppdaterad);
http://hotpot.se/hsb-malmo-representant.htm.
Där kan man t.ex. se att koordinator/VD-sekreterare (?) Lena Hammarström (Brf Dådet) även har en funktion som fullmäktigeledamot;

Att detta kunnat förekomma beror enbart på att det inte finns någon kontroll inom HSB Malmö och att HSB Malmö tycks anstränga sig för att hemlighålla all information så att ingen vet hur det egentligen fungerar eller borde fungera, vilket gör det särskilt svårt att upptäcka bristerna.

Fråga till HSB Malmös styrelse;
 • Det finns inget regelverk idag för fullmäktigeledamöter, dvs varken för vilka som får utses eller hur de ska fungera (tacksam om svar inte innehåller vad vi alla redan vet, dvs att de väljs antingen av stämman eller av styrelsen)?
Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Endast medlemmar i den egna föreningen får inneha uppdrag som fullmäktigeledamot, men en brf ska ha möjlighet att under en tidsbegränsad period (maximalt 6 månader) kunna utse extern person som fullmäktigeledamot via stämmobeslut, där fullmäktigeledamoten väljs direkt av stämman.

 2. Det är alltid och ovillkorligen förbjudet att utse en tjänsteman på HSB såväl som bostadsrättsföreningens HSB-representant som fullmäktigeledamot.
  HSB Malmö ansvarar för att kontrollera att ingen bryter mot detta.

 3. Ovanstående förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.

 4. HSB Malmös styrelse går snarast (inom en månad, och löpande) ut med information om detta (bl.a. på HSB Malmös webbplats, men även i medlemstidningen, etc).
Medlem # 89093 - 2008-01-23

MOTION #61.

Innehåll i röstlängd specificeras

Bakgrund:

Regelverk för röstlängd saknas
En av de många stora bristerna i HSB Malmös stadgar är att det helt saknas ett regelverk för röstlängder. HSB Malmös styrelse vill t.o.m. tolka lagen som att röstlängder inte ens behöver upprättas, vilket vi alla klart och tydligt kan se är HSB Malmös ståndpunkt från det svar som HSB Malmös styrelse gett på klandret av årsstämman 2007 (styrelsens åsikt stämmer dock ej).

Frågor till HSB Malmös styrelse;
 • Hur resonerar HSB Malmös styrelse när ni i klartext säger att man kan strunta i att föra en röstlängd?

 • Anser HSB Malmös styrelse att ni sänder ut positiva signaler till bostadsrättsföreningarna genom att hävda denna felaktighet?
HSB Malmös styrelse har fel i att röstlängd inte behövs för HSB Malmö, och man förväntar sig nog att en styrelse kan regelverket betydligt bättre i så grundläggande frågor.

Även om HSB Malmös styrelses skriftliga svar till domstolen att röstlängder inte behöver upprättas säkert bara var ett desperat försök för att klara sig undan sitt ansvar så är det beklämmande att en styrelse uttalar sig på detta sätt, utan substans.

Det är beklagligt att en organisation som ska agera som ett föredöme för bostadsrätts-föreningarna gör dylika uttalanden, i stället för att ta ansvar för sina handlingar.

Mitt förslag nedan på hur röstlängden ska utformas kan tyckas omfattande, men i praktiken blir det inte så mycket som det ser ut. Jag har bara beskrivit posterna väldigt detaljerat (för att försöka undvika missförstånd). Det är naturligtvis också möjligt att plocka bort någon post från detta förslag (t.ex. så försvinner posterna för ombud/biträden samt för fullmakter eftersom dessa inte förekommer inom HSB Malmö... vilket de i och för sig kanske borde i vissa lägen).

Resultatet av nedanstående lista blir i praktiken ganska exakt så som röstlängden redan ser ut idag i nästan alla bostadsrättsföreningar (och tidigare i HSB Malmö).

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Röstlängder ska alltid finnas för stämmor och de ska innehålla minst nedanstående information.
  Röstlängd ska;
  1. dateras för när den upprättats.
  2. undertecknas av protokollförare samt av den som satt ihop röstlängden (om annan än protokollföraren), och därefter av mötesordföranden.
  3. signeras av alla justerare med datum för när justering utförts (datum för mottagande och avlämnande för var och en av justerarna).
   Varje sida i röstlängd (såväl som i protokoll) ska signeras av såväl protokollförare som respektive justerare och mötesordförande.
  4. innehålla samtliga på stämman närvarande personer;
   namn och brf, vilken förtroendepost som innehas, samt om det är en röstberättigad fullmäktige.
  5. innehålla alla ev. ombud/biträden där dessa tydligt markerats som sådana.
  6. innehålla namn och position (yrke) för alla deltagare från HSB.
  7. innehålla namn och position på mötesordföranden och protokollförare.
  8. innehålla info om vilka som utnämnts till justerare och rösträknare.
  9. innehålla info om vilka personer som röstlängden kompletterats med under stämmans gång (tillsammans med info under vilken punkt i dagordning).
  10. numreras per deltagare (en numrering per röstberättigad och en numrering per övriga stämmodeltagare).
  11. innehålla information om ev. fullmakter (vem har fullmakt för vem).
   Om inga fullmakter förekommit ska detta särskilt nämnas.
  12. kompletteras med ev. fullmakter.

 2. Detta regelverk för röstlängder förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.
Denna motion är samma som motion #8 till den inställda extrastämman 2007-10-11.

Medlem # 89093 - 2008-01-23

MOTION #62.

Utökning av stadgar - öppenhet, justerare, frågerätt

HSB Malmös stadgar är i allra högsta grad ofullständig och t.o.m. rent felaktig i vissa avseenden. Även om en stadgegrupp tillsatts för att försöka förbättra och anpassa stadgarna, så är det uppenbart att HSB Malmös stadgar även fortsättningsvis måste befinna sig i en löpande förbättringsprocess, pga att inget aktivt förändringsarbete utförts under så lång tid.

Förhoppningsvis kan fullmäktigeledamöterna börja aktivera sig här och se till att komma med bra och väl genomtänkta förslag på stadgejusteringar som säkrar HSB Malmös framtid, så att det blir en så demokratisk och bra miljö som möjligt.

Frågor till HSB Malmös styrelse, med anledning av HSB:s kod för föreningsstyrning:
 1. vad innebär; "inom ramen för lagens bestämmelser om stämmoordföranden"
  under § 1.3.3 rent konkret, och
 2. på vilket sätt har detta att göra med fullmäktiges frågerätt och möjlighet att påverka?
Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Nedanstående paragrafer från HSBs kod för föreningsstyrning läggs in i HSB Malmös stadgar snarast (inom 6 månader).

  1.3 "Föreningens stämmor ska vara öppna för alla medlemmar, även de som inte valts som fullmäktige."

  Not.
  Här har HSB Malmös stadgegrupp föreslagit extra begränsningar jämfört med koden för föreningsstyrning;
  "Föreningsstämman är öppen för alla medlemmar som fullgjort sina skyldigheter till föreningen."
  Denna begränsning med "fullgjort sina skyldigheter" är inte lyckad! Ingen definition finns på vad som avses. Jag vet föreningar där denna formulering missbrukats.


  1.3.2 "Till justerare vid föreningsstämma ska utses fullmäktige som inte är styrelseledamöter eller anställda i föreningen."

  1.3.3 "Föreningsstämmans ordförande ska se till att alla fullmäktige på ett tillfredsställande sätt ges möjlighet att utöva sin lagstadgade rätt att ställa frågor på stämman, liksom att inom ramen för lagens bestämmelser om stämmoordföranden kommentera, föreslå ändringar i och tillägg till framlagda förslag och lägga fram nya förslag, innan stämman går till beslut."

 2. För § 1.3.2 ändras dock först "fullmäktige" till "medlem".

 3. För § 1.3.3 måste tillägg göras av motionärer; dvs "...fullmäktige och motionärer...".

 4. Formuleringen "inom ramen för lagens bestämmelser om stämmoordföranden" i § 1.3.3 förtydligas så att alla förstår vad som menas, alternativt tas bort.
Denna motion är samma som min motion #11 till den inställda extrastämman 2007-10-11.

Medlem # 89093 - 2008-01-23

MOTION #63.

HSB Riksförbunds kod får inte följas!

Bakgrund:
Ibland finns det saker där det helt enkelt inte går att förstå bakomliggande tankar. Stadgegruppen har lagt in många bra förslag till stadgarna, men det finns en paragraf som ger kalla kårar längs med ryggraden när man läser denna.

Det står (§ 3, "Föreningens verksamhet", i stadgegruppens förslag);
 • "Föreningen skall tillämpa den kod för föreningsstyrning som HSB Riksförbunds stämma beslutat om".
Kopierad rakt av från HSB Riksförbunds önskan att det ska läggas in i regionföreningens stadgar, så att HSB Riksförbund därigenom lyckas utöka sin makt. Men är det inte uppenbart för var och en att en formulering som denna inte ska läggas in i HSB Malmös stadgar?

Vad får detta för konsekvenser i praktiken?
 • HSB Malmö förslavas under HSB Riksförbund, den enligt mig mest odemokratiska, insynsskyddade, opåverkbara, onåbara, tröga och tråkiga delen av HSB !!!
Frivilligt förslava sig under HSB Riksförbund?
HSB Riksförbund har överlevt sig själv, och borde inte få finnas kvar, i alla fall inte i nuvarande utformning. HSB Malmö borde inte vara medlem i HSB Riksförbund. Men hur man än gör och tänker så tycker jag inte man frivilligt ska förslava sig under en avdelning på detta sätt.

Det är inte rimligt att HSB Malmö låser upp sig till alla framtida förändringar. Dvs hur galet det än är så ska HSB Malmö följa det som bestämts där upp i det isolerade Riksförbundshuset.
Ska vi verkligen göra oss livegna?

In blanco avtal med ...
HSB Malmö ska inte teckna något in blanco avtal med HSB Riksförbund (och inte med någon annan heller för den delen). Alla har säkert inte förstått riktigt vad HSB Riksförbund egentligen är, vad de står för, och vad som egentligen händer där uppe i Stockholm på denna avdelning, men oavsett om man är insatt i hur det fungerar eller ej så måste man förstå att man inte får måla in sig i ett hörn på det här viset.

Reducerad kontroll/insyn och möjlighet att påverka
Alla måste också förstå att med en dylik formulering i stadgarna så leder detta oundvikligen till minskad kontroll och insyn samt minskad möjlighet att påverka. Det torde vara helt uppenbart för alla och envar, utan att jag måste förklara detta i detalj.

Demokrati i stället för parlamentarisk uppbyggnad
Som en parantes i detta sammanhang så vill jag be alla notera att HSB ofta i olika sammanhang ger svar innehållande "parlamentarisk organisation", men betydligt mer sällan nämns ordet "demokrati". En parlamentarisk organisation är på intet sätt samma som en demokratisk organisation. Beroende på olika faktorer så kan de faktiskt till och med vara varandras motsatser. Så kräv demokrati (det vill vi ha!), aldrig en parlamentarisk uppbyggnad (det vill vi inte ha!).

Faran med HSB Riskförbund:
Det är viktigt att känna till hur sluten denna del av organisation är. HSB Riksförbund är t.ex. livrädd för att deras stämmoprotokoll ska kunna läsas av någon och vågar absolut inte lägga ut stämmoprotokollen på sin webbplats (givna löften om detta har förfallit).

Ska det stadgas att HSB Malmö ska följa oacceptabel kod?
I HSB:s Riksförbunds förslag till kod för föreningsstyrning finns det punkter som är mer eller mindre helt oacceptabla. Och ännu värre punkter kan rätt vad det är föras in.

Beslut i blindo
Hur många av HSB Malmös 43.000 medlemmar har läst HSB:s kod för föreningsstyrning?
Hur många av de ca. 260 fullmäktigeledamöterna har satt sig in i detalj hur koden ser ut idag? Är det mer än en handfull?
Hur skulle man med bakgrund av bara detta kunna ta ett beslut om att följa en kod som nästan ingen brytt sig om att sätta sig in i???

Skapar tolkningsproblem
Koden för föreningsstyrning är luddigt formulerad och skapar bara en massa nya problem med tolkningar, och innehåller dessutom helt oacceptabla formuleringar (bl.a. enl. vad jag tidigare nämnt).

Risken är alltså överhängande att det blir orimliga tolkningsproblem som kommer att ta upp oändligt många timmar till ingen nytta.
- Vad ska gälla egentligen?
- Vad menar HSB Riksförbund?
- Vad ska gälla; HSB Riksförbunds kod eller våra stadgar?
- Vilket har högst prioritet?
- Etc., etc.

Inga konsekvenser om kod ej följs
För övrigt så kan man konstatera att det inte finns något regelverk med konsekvenser för om kod ej följs. Det gör därmed koden för föreningsstyrning verkningslös. Att HSB Riksförbund kanske säger är man tänker ta fram detta i framtiden är bra. Men då kan vi ta ställning när det är klart, och inte nu! Man ska inte köpa grisen i säcken!

Hur HSB Riksförbund fungerar
HSB Riksförbund tycker att allt som händer utanför Stockholm är "internt" (enl. de skriftliga svar som givits) och ska därför inte heller informeras om på deras webbplats.

HSB Riksförbund visar hur de tänker genom sin webbplats som mycket väl årligen skulle kunna vinna priset som Sveriges sämsta webbplats (i klass med HSB Malmös webbplats). Nästan ingen information finns och ingen som ens bryr sig om att uppdatera alla felaktigheter.
T.o.m. när man påpekar fel så struntar de i att korrigera felen, utan låter felaktigheterna ligga kvar år efter år.

HSB Riksförbund har en juridisk rådgivning där jag personligen kontrollerat och verifierat att svaren som ges är oriktiga.

Russin
HSB Malmö kan plocka russinen ur kakan, men man måste förstå att en dylik paragraf som den stadgegruppen föreslagit till HSB Malmös stadgar onekligen kommer att ställa till med mycket stora tolkningsproblem i framtiden. Det är oundvikligt.

Allt som ska gälla för HSB Malmö ska finnas i HSB Malmös stadgar alternativt i HSB Malmös policies, och ingen annanstans. Det måste vara en självklarhet! Inte minst för att man ska inte ha en massa olika regelverk överallt som gör det omöjligt att överblicka vad som egentligen gäller! HSB Malmö kan plocka det bästa från koden och anpassa texter för HSB Malmö, så som stadgegruppen redan gjort. Det räcker mer än väl!

Hur argumentera mot mina åsikter???
Om HSB Malmös styrelse (eller någon annan) här svarar något flummigt om att vi har ombud till HSB Riksförbund som sköter detta så kommer jag att bli ganska uppgiven över att förståelsen för hur det fungerar i praktiken är så låg.

Argument som att 43.000 medlemmar ska förlita sig på en handfull ombud som aldrig ens redovisat vad de presterat håller inte.

På HSB Riksförbunds stämma tycks alla ombud vara lika oengagerade som dem från HSB Malmö (att döma av de resultat vi kunnat se, men kanske mer utifrån avsaknaden av resultat), och då kan man självfallet inte sätta sin tillit till dem.

Fullmäktigeledamöternas ansvar
Jag hoppas innerligt att fullmäktigeledamöterna bemödar sig med att noga läsa igenom denna motion och sätta sig in i problemet. Om jag får yttra mig på stämman så kommer jag att besvara alla undringar från alla. Annars går det alltid bra att kontakta mig före stämman!

En fullmäktigeledamot måste vara en självständigt tänkande person och varje ledamot har här att mycket, mycket noga inför denna stämma fundera igenom vad jag skriver i denna motion. Vill du vara delaktig i detta beslut där en huvudsakligen bakåtsträvande del av organisationen ska ta kontroll över dig och de medlemmar du representerar?

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Formuleringen "Föreningen skall tillämpa den kod för föreningsstyrning som HSB Riksförbunds stämma beslutat om" ska inte läggas in i HSB Malmös stadgar. Varken helt eller delvis.
Medlem # 89093 - Datum: 2008-01-23

MOTION #64.

"Permanent" stadgegrupp tillsätts

Bakgrund:

Fullständig och löpande revidering av HSB Malmös stadgar
Det behövs en total revidering av HSB Malmös stadgar, där alla medlemmar löpande ska ges möjlighet att föreslå justeringar och tillägg av stadgar, och där samtliga inkomna förslag redovisas för samtliga medlemmar på HSB Malmös webbplats.

Jag hoppas alla är helt införstådda med att en engångsinsats av en stadgegrupp omöjligen är tillräckligt, även om det naturligtvis är ett mycket viktigt steg i rätt riktning.

VARNING FÖR HSB:s KOD FÖR FÖRENINGSSTYRNING!
Det är särskilt viktigt att medlemmarna görs delaktiga i alla de förändringar av stadgarna som ska göras med anledning av HSB:s kod för föreningsstyrning (och alla andra stadgeändringar). Dvs alla medlemmar ska ges möjlighet att ge sina synpunkter - och kraftigt motiveras att göra detta - och alla ska kunna läsa alla andras förslag, som sedan beaktas inför den slutgiltiga versionen av ändringarna.

Stadgar i strid med demokratiskt tänkande
Sedan finns det också en del punkter i HSB:s kod för föreningsstyrning som t.o.m. står i direkt strid med allt vad demokrati innebär!!! Absolut inget som en kooperativ organisation ska smutsa ner sitt rykte med!

Dessa stadgeändringsförslag i koden måste kraftigt omarbetas innan de läggs in i stadgar.

ALLTID ÖPPEN INFORMATION OM FÖRSLAG TILL STADGEÄNDRINGAR
Sedan säger det sig själv att innan stadgeändringar kan beslutas om så måste HSB Malmö naturligtvis alltid gå ut exakt med vilka stadgeändringar som ska göras (och inte bara hänvisa till HSB:s kod för föreningsstyrning). Detta måste göras i god tid, minst en månad innan stämma där beslut ska tas.

Hur beslutades sammansättningen av stadgegruppen?
Det är lite lustigt att den stadgegrupp som HSB Malmös styrelse tillsatte, med anledning av mina motioner till den inställda höststämman 2007, utgick från bl.a. mitt material, men att HSB Malmös styrelse trots detta inte ville att jag skulle ingå i stadgegruppen. Eftersom jag har en hel del kunskaper inom området så erbjöd jag mig då att ställa upp i den stadgegrupp som jag föreslog i min motion till styrelsen. Men HSB Malmös styrelse tyckte tydligen att det var viktigare att prioritera sin egen personliga inställning till mig, än medlemmarnas bästa.

Tillägg:
Detta är absolut ingen kritik mot stadgegruppen. De följer säkert bara styrelsens direktiv. Jag vill nämna att stadgegruppen ändå kallade mig till möte efter att stadgeförslag tagits fram för att förklara hur de tänkt med anledning av mina inlämnade förslag till stadgeändringar.

Förenkling av förändring av stadgar
Som det fungerar idag är det dessutom alldeles för svårt att göra ändringarna i stadgarna.
Det är bra att beslut måste tas på två stämmor för att stadgarna ska bli giltiga (det är inte bara bra, det är helt nödvändigt), men rutinerna kan säkert förbättras med allt som hör till denna process, inte minst informationsmässigt.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. På varje årsstämma (med start på årsstämman 2008) tillsätts ett arvoderat, och för uppdraget kompetent, utskott av medlemmar i HSB Malmö som löpande under året arbetar med förbättringar av stadgarna (såväl HSB Malmös stadgar som bostadsrättsföreningarnas) där arbetet också löpande redovisas för medlemmarna. HSB Malmös stadgar revideras årligen utifrån de förslag som dyker upp.

 2. Detta utskott ska även innehålla medlemmar som inte ingår i styrelser. Detta så att stadgar inte enbart utgår från styrelsers sätt att se på saker (dvs så att beslut tas i mer demokratisk ordning).

 3. HSB Malmö ska löpande anstränga sig för att motivera medlemmarna till att komma med förslag på förbättringar av HSB Malmös stadgar.

 4. Innan beslut tas på stämma om stadgeändringar ska mycket tydlig information om stadgegruppens resultat och alla inkomna förslag ha gått ut till alla medlemmar (via bl.a. HSB Malmös webbplats och direktutskick till förtroendevalda) senast en månad före stämman.
 5. Det tillsätts ett utskott/en projektgrupp för att utreda hur HSB Malmös stadgar ska kunna ändras snabbare (inom 3 månader) och lättare (utan att minska dagens säkerhet med att beslut om stadgeändringar måste tas på två stämmor).
Denna motion är samma som min motion #13 till den inställda extrastämman 2007-10-11.

Medlem # 89093 - 2008-01-23
MOTION #65.

Permanent formulär för stadgeförslag

Bakgrund:
När jag skriver denna motion så finns det ett simpelt formulär på HSB Malmös webbplats för stadgeförslag. Jag anser att detta inte får vara något som bara är temporärt. Det ska finnas tydliga möjligheter att i varje minut när man så känner för det, 365 dagar om året, lämna in förslag på ändringar av HSB Malmös stadgar.

Ett litet problem är att de formulär som HSB Malmö skapar är så dåliga att de är på gränsen till oanvändbara (det måste vara lite högre kvalitet på det som HSB Malmö företer sig).
Några exempel:
 1. Det är en liten ruta på ca 2 cm hög och 6 cm bred att fylla i sin text. Alla normala formulär är i dylika sammanhang minst drygt ½ A4-sida stort för textfältet.
 2. Inte en enda formatering av texten kan göras.
 3. Ingen bilaga kan skickas med.
 4. Om du inte har e-post adress - eller om du inte vill lämna ut denna officiellt (HSB Malmö vill aldrig uppge hur de behandlar och använder sig av personuppgifter, som e-post adressen här) så kan du inte använda dig av formuläret.
 5. Det finns inte heller något telefonnummer eller epost-adress till någon kontaktperson som kan svara på frågor om stadgar.
 6. Inte ett ord nämns om och i så fall hur medlemmen får en bekräftelse på de förslag som lämnas in. Vid kontakt via epost kan man få bekräftelse (och bevis för mottagning), det får man dock inte via HSB:s formulär.
 7. Dessutom ligger formuläret på en alltför undanskymd plats (ska länkas till i menyn!).
 8. Ingen information ges om vilka fält som är obligatoriska.
Det kanske viktigaste här är att det inte uppges en e-post adress för de som är lite mer IT-vana och vill använda sig av en betydligt bättre teknik än HSB Malmös formulär som lämnar väldigt mycket i övrigt att önska.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Det ska alltid finnas ett för alla väl användbart formulär på HSB Malmös webbplats där alla när som helst kan lämna in förslag på stadgeändringar till HSB Malmös stadgar. Formuläret ska vara mycket lätt att hitta till med en direkt länk från huvudsidan.

 2. Det ska alltid finnas en speciell epost-adress på HSB Malmös webbplats (som är lätt att hitta till) för de som vill lämna in stadgeförslag via e-post och/eller fråga om HSB Malmös stadgar. HSB Malmö (t.ex. via utskottet för stadgeändringar) ska snarast besvara dessa skrivelser.
 3. Alla som lämnar in stadgeförslag via e-post eller formulär ska snarast få en bekräftelse på att det mottagits av HSB Malmö.
 4. Alla förslag som kommer in ska redovisas löpande i sin helhet på samma webbsida som formuläret för förslag på stadgeändringar.
Medlem # 89093 - Datum: 2008-01-23

MOTION #66.

Uppgifter för justerare/rösträknare specificeras +
Arvodering av justerare/rösträknare

HUR SKA MAN FÅ JUSTERARE ATT TA SITT UPPDRAG PÅ ALLVAR?

Justerare struntar i sitt uppdrag
Vi kan se från årsstämman 2007 att de två som justerat detta protokoll helt struntade i att anmärka på något fel, trots att protokollet var smockfullt med fel från start till slut. De flesta helt uppenbara fel, där man inte ens hade behövt närvara på stämman för att kunna konstatera att det måste ha varit felaktigt. Vissa av felen var kanske av mindre betydelse, men ändå viktiga. Andra fel i protokollet var mycket allvarliga.

Valberedningen gör ingen kontroll av dem som de föreslår
Det var valberedningen som gav dessa förslag på justerare, och det är helt uppenbart att valberedningen också struntat i att kontrollera de ansvarigas kompetens för uppgiften.

Allvarliga konsekvenser
Behöver jag förklara hur farligt det är för verksamheten med justerare som inte bryr sig om att fullgöra sitt uppdrag? Speciellt när stämmoordföranden, som i fallet med årsstämman 2007, intygar korrektheten i protokollet utan att ens läsa igenom det, vilket han inte kan ha gjort.
Rösträknare - förbättringar måste göras i systemet
Även rösträknarna på denna stämma genomförde ett inte så lyckat arbete. Rösträkningen blev väldigt utdragen. Det berodde i och för sig säkert på att det valdes alldeles för få rösträknare på stämman, så rösträknarna kan inte klandras för detta, men det är uppenbart att det behöver genomföras avsevärda förbättringar även inom detta område.

Frågan är om det räcker med att bara tillsätta fler rösträknare (minst 4, enligt stadgegruppens förslag), fram till dess att ett bättre system för röstning tagits fram?

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Styrelsen för HSB Malmö ansvarar för att det snarast (inom 3 månader, om det inte är gjort före stämman) sätts ihop en så detaljerad beskrivning som möjligt över vad justerarnas och rösträknarnas uppgifter, ansvar och skyldigheter är.

  • Med tydliga och konkreta konsekvenser om dessa uppgifter missköts.
   Jag överlåter till stämman att föreslå hur detta ska formuleras.

 2. Justerare ska arvoderas.
  Detta för att försöka uppnå ett bättre resultat så att vi slipper se så felaktiga protokoll som för årsstämman 2007, där ingen justerare hade en enda anmärkning trots att protokollet var behäftat med en mycket stor mängd felaktigheter.

  • Nivån på arvodet (ej i basbelopp) överlåter jag åt fullmäktigeledamöterna att föreslå och ta beslut om på denna stämma.

 3. Aktiva rösträknare ska arvoderas (dvs de rösträknare som utfört rösträkning).

  • Nivån på arvodet (ej i basbelopp) överlåter jag åt fullmäktigeledamöterna att föreslå och ta beslut om på denna stämma.

 4. Ovanstående punkter förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.
 5. HSB Malmös styrelse ansvarar för att all information om ovanstående läggs ut på HSB Malmös webbplats utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar permanent år efter år!

  Information läggs även snarast ut i HSB Malmös medlemstidning.
Denna motion är samma som motion #9 till den inställda extrastämman 2007-10-11.

Medlem # 89093 - 2008-01-23

MOTION #67.

Styrelsen får ej göra muntliga avtal!

Bakgrund:

Advokat utan skriftligt uppdrag
Vid möte mellan mig samt Brf Misteln och HSB Malmös styrelse den 15 augusti 2007 så framkom det att den advokat (Fredrik Bogren) som HSB Malmös styrelse anlitat för att försöka tysta styrelsen i brf Misteln från att ställa frågor, inte hade något skriftligt uppdrag från HSB Malmös styrelse.

HSB Malmös styrelse gör muntliga avtal

Direkta frågor till HSB Malmös styrelse (skriftligt svar i god tid före stämman önskas);
 1. Är det så HSB Malmös styrelse brukar teckna avtal? Muntligt?

 2. Vad är anledningen till att styrelsen gör muntliga avtal som i fallet med denna advokat?

 3. Är det för att det inte ska kunna finnas några bevis i efterskott som styrelsen och HSB Malmö ska kunna ställas till svars för?

 4. Vad anser revisorerna om detta? Vilka anmärkningar har de gjort i denna fråga?
Kritiskt granskande - en överlevnadsfråga för HSB Malmö
Detta visar hur väldigt viktigt det är att alla medlemmar är kritiskt granskande och inte är rädda för att ställa frågor. Genom att styrelsen ifrågasätts så minskar risken att styrelsen gör något som drabbar medlemmarna i onödan.

Den som aldrig blir ifrågasatt kan bete sig hur som helst utan risk!


Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö får inte göra muntliga avtal. Alla uppdrag måste specificeras skriftligen i förväg och dokumenteras detaljerat i protokoll, med uppdraget som bilaga till protokollet.

 2. Detta skrivs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.
Medlem # 89093 - 2008-01-23

MOTION #68.

Redovisning av medlemsundersökningar 1999-2007

Bakgrund:
Nedanstående frågor ställdes till HSB Malmös medlemmar 1999.

    1 2 3 4
1 Fastighetsskötseln i vårt område fungerar bra     X  
2 Säkerheten mot inbrott i lägenheten är god X      
3 Styrelsen i vår förening sköter ekonomin i vår förening till min belåtenhet       X
4 Säkerheten mot inbrott i förrådsutrymmen är god   X    
5 Det känns tryggt att bo i vårt område   X    
6 Jag känner förtroende för HSB Malmö       X
7 Den del av underhållet av min lägenhet som föreningen ska stå för sköts bra       X
8 Det finns tillräckligt med ytterbelysning i vårt område   X    
9 Jag trivs med mina grannar     X  
10 Vi har en skälig årsavgift i vår förening     X  
11 Det är snyggt och välordnat utomhus   X    
12 Jag upplever HSB som en demokratisk organisation       X
13 Jag upplever HSB som en partipolitisk obunden organisation     X  
14 Jag har förtroende för vår förenings styrelse       X
15 Vi har en bra vicevärd       X
16 Jag tycker att vi får bra information av vår styrelse       X
17 Jag skulle vilja engagera mig i styrelsearbetet i vår förening       X
18 Jag läser med intresse HSB Malmös tidning     X  
19 Jag känner mig trygg när jag är ute i vårt område på kvällen/natten X      
20 Styrelsen i vår förening förankrar sina beslut hos oss medlemmar       X
21 HSB syns och hörs i den bostadspolitiska debatten     X  
22 Det är sällan jag blir störd av mina grannar eller andra närboende     X  
23 Jag känner förtroende för HSB Riksförbund       X
24 Jag tycker att Vår bostad/Hemma i HSB är en bra tidning       X
25 Det är lätt att få kontakt med vicevärden       X
26 I vår förening respekterar man medlemmarnas åsikter       X
27 Jag tror att allt fler människor i framtiden kommer att vilja bo i lgh:er de själv äger   X    
28 Jag är nöjd med standarden i min lägenhet     X  
29 Underhållet av vårt hus sköts på ett bra sätt       X
30 I gemensamma utrymmen är det snyggt och välstädat X      
31 Medlemmarna lämnar tvättstugan ren och snygg efter sig X      
32 Tillsynen av tvättstuga sköts på ett bra sätt   X    
33 Jag trivs i min lägenhet        

1 = instämmer
2 = tveksam, närmare Ja än Nej
3 = tveksam, närmare Nej än Ja
4 = instämmer ej


Medlemsundersökning 1999 - inget resultat
I enkäten stod att den var anonym. Den kod som fanns på varje enkät förklarades med att det var för att kunna sortera in enkäten under rätt brf, och att koden var varje medlems nummer i den tillhörande tävlingen. Alltså informerade denna unika kod per medlem på varje frågeformuläret om vem som svarat på enkäten, eller hur?
Resultatet av undersökningen informerades aldrig om!
Medlemsundersökning 2007 - inget resultat
Under hösten 2007 genomförde HSB Malmö ännu en medlemsundersökning där medlemmarna fick svara på vad de tyckte om HSB Malmö och om sin egen brf.
Resultatet från denna undersökning redovisades inte heller.

HSB Malmö skriver för undersökningen 2007;
"Attitydundersökning
Vi på HSB Malmö genomför just nu en attitydundersökning bland våra medlemmar, förtroendevalda, hyresgäster i Sundsfastigheter och våra Bosparare. Syftet är att ta reda på hur du upplever HSB Malmö och våra tjänster. Det görs ett slumpmässigt urval av respondenter och om just du är utvald får du ett brev i din brevlåda med instruktioner på hur du går till väga för att fylla i undersökningen. Hjälp oss att fylla i undersökningen så att vi kan erbjuda dig en ännu bättre service framöver!
2007-10-24
"

Selektivt urval - samma frågor?
Medlemsundersökningen gick denna gång, under 2007, endast ut till ett urval av medlemmar. Jag vet inte om frågorna är samma som förra gången, men troligen är de så (för att kunna göra en jämförelse med tidigare undersökning).
Hur urvalet av dem som fick svara på enkäten informerades inte om, men jag ingick i alla fall inte i detta urval.

ÅRLIG MEDLEMSUNDERSÖKNING - AV STÖRSTA VIKT !!!
En årlig medlemsundersökning bör genomföras, för att dels ställa krav på HSB Malmös styrelse att göra ett arbete som tillför något för medlemmarna, och dels för att se om HSB Malmö lyckas med att skapa ett förtroende bland medlemmarna (och då inte bara bland de förtroendevalda!). I denna process är det viktigt att medlemmarna ser konkreta förbättringar.

Oerhört viktig motion!
Denna motion är en av de absolut mest kritiska av alla motioner jag skrivit, och det skulle vara ett enormt stort nederlag för hela HSB Malmö om fullmäktigeledamöterna av okänd anledning inte skulle godkänna denna motion i sin helhet.

Frågan är om styrelsen i sitt svar på denna motion kommer att tala sig varm för att fullmäktigeledamöterna ska bifalla motionen? Kanske inte så troligt?

Det är min åsikt att även om resultatet kanske inte är så positivt för HSB Malmö så är det bättre att HSB Malmö visar öppenhet och en vilja till förbättringar än att HSB Malmö försöker dölja vad medlemmarna tycker.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska omedelbart redovisa (bl.a. på HSB Malmös webbplats, utöver i svaret på denna motion) exakt vilka frågor som ställts, såväl som resultatet av den medlemsundersökning som gjordes bland medlemmarna under hösten 2007, tillsammans med hur många som svarade.
  Samt vem som anlitats för att göra undersökningen, och hur.

 2. HSB Malmös styrelse redovisar här samtidigt vilka konkreta åtgärder HSB Malmö har för avsikt att vidtaga med anledning av enkätundersökningens resultat.
 3. Resultatet från medlemsundersökningen 1999 redovisas också i sin helhet (bl.a. på HSB Malmös webbplats, utöver i svaret på denna motion) på motsvarande sätt, tillsammans med hur många som svarade.

 4. Har det skett fler undersökningar mellan 1998 och 2008 så ska dessa också redovisas på motsvarande sätt.
 5. HSB Malmö genomför årligen (de närmaste tre-fem åren) denna undersökning och redovisar löpande resultatet i sin helhet (bl.a. på HSB Malmös webbplats och i medlemstidning), tillsammans med hur många som svarat.
Medlem # 89093 - 2008-01-23

MOTION #69.

Det ska vara praktiskt möjligt att klandra en stämma

Det är inte pengarna som ska styra!
Som det fungerar idag så är det i praktiken nästan omöjligt att klandra en stämma, oavsett hur felaktigt den genomförts och hur galna protokoll som skrivits.

De demokratiska principerna åsidosätts...
De demokratiska principerna åsidosätts eftersom ingen enskild medlem (eller ens brf) vågar riskera sina pengar i en rättegång med HSB Malmö som obehindrat kan utnyttja medlemmarnas pengar för att alltid klara sig undan (och inte bara kan; i fallet med klandret av Brf Misteln så klargjorde HSB Malmö tydligt via Lars Danielsson och Alf Gustavsson att de inte skydde några medel för att klara sig undan sitt ansvar).

Regelverk är av yttersta vikt
Jag anser inte att det är rimligt att de som klandrar en stämma ska kunna skrämmas till att dra tillbaka sitt klander. Det måste därför tas fram klara riktlinjer så att en medlem vet att man inte kan råka illa ut bara för att han/hon är en ansvarskännande medlem, och därför vill se till att regelverk följs samt att medlemmarnas bästa tillgodoses.

Skrämselmetoder från HSB Malmö, i stället för att ta sitt ansvar
Notera att HSB Malmös styrelse till och med till domstolen, i styrelsens svar på klandret, begärde att Brf Misteln skulle ta alla kostnaderna i denna rättstvist, ovanpå allt annat.

Det är hemskt att det får går till så här bara för att det finns enstaka medlemmar som är lite vakna och ser till föreningens bästa genom att uppmärksamma en så extremt illa skött stämma som den 2007. HSB Malmös styrelse trycker gång på gång ner medlemmar som försöker engagera sig, och detta är bara ett exempel i mängden.

HSB Malmös styrelse tvingade fram ett klander av stämman
HSB Malmös styrelses agerande ska också ses utifrån perspektivet att såväl Brf Misteln som jag själv gång på gång, innan klandret lämnades in, försökte reda ut problemen och de felaktigheter som begåtts. HSB Malmös styrelse vägrade vid varje tillfälle att svara, och de vägrade dessutom att bekräfta varje mail i denna fråga, trots att vi uttryckligen begärde åtminstone detta.

Det är alltså helt uppenbart att det måste till ett regelverk för att säkra demokratin inom HSB.

HSB Malmös styrelse kommer i sitt svar på denna motion att, med märkliga och irrelevanta argument, motsätta sig ett regelverk som säkrar demokratin. Styrelsen vill att det ska vara fritt fram för styrelsen och HSB Malmö att begå fel utan att det får konsekvenser. Men då har styrelsen också tydligt visat för alla att styrelsen prioriterar sig själva framför medlemmarna.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Rutinerna för hur stämmor ska kunna klandras ändras så att det inte ska kosta en medlem mer än maximalt de 450 kr en stämningsansökan kostar för att klandra en stämma.

 2. Det förs omedelbart (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar att vid klander av en stämma så måste HSB Malmö alltid bära sina egna kostnader i den rättsliga processen. På detta sätt kan inte längre HSB Malmös styrelse utnyttja sin ställning och medlemmarnas pengar för att sätta medlemmar på plats, och HSB Malmö har därmed tagit ett litet men ack så viktigt steg närmare en demokratisk miljö.

  Kostnaderna för detta ska dessutom löpande redovisas för medlemmarna.

 3. Det läggs snarast in i stadgarna (inom 6 månader) att;
  Om en medlem ifrågasätter en stämma så måste HSB Malmös styrelse omedelbart ta tag i detta, och reda ut detta med den som ifrågasätter stämma eller protokoll.
  Detta måste vara högprioriterat för styrelsen, och styrelsen ska göra allt som står i dess makt för att på ett korrekt sätt (företrädesvis med information till alla medlemmar) snabbt reda ut de fel som begåtts såväl på stämma som i protokoll. Inga hot eller påtryckningar i någon form får framföras av styrelsen gentemot den medlem som ifrågasätter stämma/protokoll.
Medlem # 89093 - 2008-01-23

MOTION #70.

Styrelsen personligt skadeståndsskyldig pga hantering av klander

I fallet med klandret av årsstämman 2007 anser jag att styrelsens ledamöter ska bli personligt skadeståndsskyldiga för hur de hanterat detta.

Styrelsen vägrar föra en dialog förrän klander lämnats in
Styrelsen vägrade att föra en dialog med någon av dem som påtalade felaktigheterna på stämman och felaktigheterna i stämmoprotokollet, vilket i sin tur ledde till den enda kvarvarande möjligheten, dvs att klandra stämman (vilket inom parantes sagt bara en enda brf i hela HSB Malmö hade kurage nog att göra, minst lika skrämmande som styrelsens agerande).

Styrelsen anser sig själva inte vara kompetenta
För att försvara de bevisligen begångna felen (som styrelsen delvis erkänner, men ändå inte anser sig behöva ta något ansvar för) och sig själva anlitade då HSB Malmös styrelse en advokatfirma. Varken styrelsen eller HSB Malmö i övrigt anser tydligen sig kompetenta nog för att själva kunna bemöta ett tydligt och enkelt klander av stämma och protokoll.

Medlemmarnas pengar används för att skydda styrelsen i stället för att rätta upp fel
Detta är naturligtvis ett extremt klandervärt beteende av HSB Malmös styrelse, som bara tycks vilja rädda sitt eget skinn, i stället för att se till medlemmarnas bästa. Styrelsen väljer alltså hellre att använda medlemmarnas pengar till att bussa dyra advokater på medlemmar som vill hävda sin lagstadgade rätt än att föra en dialog och reda ut problemen internt.

Direkta frågor till HSB Malmös styrelse i detta sammanhang;
 1. Vad är kostnaderna så här långt för medlemmarna pga HSB Malmös styrelses dåliga hantering i detta ärende (redovisas senast i det skriftliga svaret från styrelsen på denna motion)?

 2. Tycker styrelsen att den skött denna historia på ett bra sätt?

 3. Vad tycker HSB Malmös styrelse att den kunde gjort bättre?
Ingen ansvarsfrihet
Notera att styrelsens hantering av detta ärende gör att HSB Malmös styrelse enligt min mening inte bör få ansvarsfrihet, men även om styrelsen skulle få ansvarsfrihet så är det inget direkt hinder för att denna motion tillstyrks fullt ut av fullmäktigeledamöterna (oavsett vad HSB Malmös styrelse vill hävda om detta).

Eftersom jag inte är fullmäktigeledamot och därför inte har någon rätt att yttra mig under punkten för ansvarsfrihet - trots denna motion -, så hoppas jag att det finns i alla fall någon orädd fullmäktigeledamot som tar upp vad som sägs i denna motion under punkten för ansvarsfrihet på stämman.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Kostnaden för HSB Malmös hantering av klandret ska snarast (senast två veckor efter stämman) redovisas på HSB Malmös webbplats, utöver i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion.

 2. De advokatkostnader och alla andra kostnader som kan hänföras till klandret av årsstämman 2007 ska betalas fullt ut av ledamöterna i HSB Malmös styrelse, och inte av HSB Malmös medlemmar.

 3. Pengarna ska vara inbetalade senast en månad efter årsstämman 2008.
 4. Styrelsen ska inte få ansvarsfrihet (förrän allt är utrett).
Medlem # 89093 - 2008-01-23

MOTION #71. (se även motion #25 för kompletterande info)

Nekad ansvarsfrihet pga HSB Malmös styrelses lagbrott
Konsekvenser för styrelsens agerande

Bakgrund:

Motion om enskild medlems motionsrätt
Den motion som inlämnades av ett antal ledamöter 2007 om att information till alla medlemmar inom HSB Malmö skulle gå ut om enskild medlems motionsrätt till HSB Malmös fullmäktigesammanträden bifölls av årsstämman 2007. Motionen innebar att senast en månad före motionstidens utgång den 31 januari 2008 så skulle HSB Malmö informera om detta via avgiftsavierna för kvartal 1 och/eller i media.

Ingen information medföljde avgiftsavier - för sent utlagd information i SDS/SKD
Avgiftsavierna för kvartal 1 fick jag någon gång i mitten på december 2007, och där stod inte ett ord om enskild medlems motionsrätt. Ingen information om enskild medlems motionsrätt fanns ens på HSB Malmös webbplats innan det till slut lades ut i media.
Med andra ord har HSB Malmös styrelse bevisligen ej följt stämmobeslutet, och ett dylikt beteende av en styrelse måste ovillkorligen få konsekvenser för HSB Malmös styrelse.

I annat fall skulle man skicka ut signaler om att det är ok att begå lagbrott, och jag kan bara hoppas att fullmäktigeledamöterna inte är av den inställningen att lagbrott är ok.

Lagbrott måste få konsekvenser
HSB Malmös styrelse måste lära sig att följa lagar, speciellt de som vi alla känner till (som i detta ärende). I annat fall så faller rättssystemet ihop och demokratin upphör helt att fungera inom HSB.

Exakt vilka konsekvenser styrelsens lagbrott ska få för styrelsen kan man diskutera.
Mitt förslag är enligt yrkande nedan.

Alternativ lösning
Alternativet är att en eller flera medlemmar drar styrelsen inför rätta (att styrelsen då skulle förlora i domstol står enligt min mening bortom allt tvivel, även om styrelsen säkert inte skulle dra sig för att förbruka alla medlemmarnas pengar bara för att försöka rädda sitt eget skinn).

Personligen tycker jag att det är bättre om fullmäktigeledamöterna visar att det i alla fall finns ett visst rättsmedvetande bland dem genom att de utkräver märkbara sanktioner mot denna styrelse som så flagrant struntar i att följa lagar. I annat fall blir fullmäktigeledamöterna indirekt delaktiga i styrelsens brott, och medlemmarna kan börja reagera om inte fullmäktige tillvaratar medlemmarnas intresse, så som de är skyldiga att göra.

Hur kommer HSB Malmös styrelse att svara på denna motion?
Jag betvivlar inte för ett ögonblick att HSB Malmös styrelse i sitt svar på denna motion kommer att försöka vända det till att stämmobeslutet var ett annat än det som motionärerna framställt. Det är tyvärr så det alltför ofta fungerar (även i min egen brf, där detta sker vid precis varje stämma, med stöd av HSB Malmö).

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse får ej ansvarsfrihet pga det lagbrott HSB Malmös styrelse begått när de inte följt det högsta beslutande organets beslut om information avseende enskild medlems motionsrätt.
  Därefter får fullmäktige under en extrastämma till hösten, som HSB Malmös styrelse är skyldig att kalla till, behandla hur man vidare ska hantera denna fråga.

 2. Skulle fullmäktigeledamöterna trots allt mot bättre vetande ge HSB Malmös styrelse ansvarsfrihet under punkten för denna fråga i dagordningen så föreslår jag att fullmäktigeledamöterna görs skadeståndskyldiga gentemot föreningen med 10 % av sitt arvode (även om styrelsen kommer att hävda att detta inte är möjligt om styrelsen fått ansvarsfrihet). Om det blir nödvändigt kan frågan avgöras rättsligt.
Medlem # 89093 - 2008-01-23

MOTION #72.

Redovisning av rättsliga processer och stämmans godkännande

Bakgrund:
Med anledning av klandret av årsstämman 2007 och HSB Malmös styrelses efterföljande försök att skrämma Brf Misteln till tystnad så är det uppenbart att det måste till förändringar av systemet.

Medlemmarnas pengar till styrelsens personliga försvar
Det måste vara ett allvarligt fel i systemet om medlemmarnas pengar kan användas till styrelsens försvar när styrelsen begått felaktigheter eller brutit mot lagen.
Rutiner och riktlinjer måste tas fram, så att såväl styrelse som övriga medlemmar vet vad som egentligen gäller avseende detta.

Tänk Till !
Det är min förhoppning att fullmäktigeledamöterna noga tänker igenom vad jag framfört här, för denna motion är av mycket stor betydelse för framtiden.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Ett utskott tillsätts för att snarast (inom 3 månader) ta fram klara och entydiga riktlinjer för hur HSB Malmös styrelse ska agera i rättsprocesser, med bl.a. riktlinjer för hur styrelsen ska undvika rättsliga åtgärder mot styrelsen;
  med information till medlemmarna, hur medlemmarnas pengar kan utnyttjas i rättsprocesser, vilket ansvar styrelsen ska ha, hur styrelsen ska interagera med medlemmar för att reda ut problem, etc.

  Alla medlemmar ska ges en god möjlighet (via omfattande information) att föreslå hur dessa riktlinjer ska utformas, innan slutresultatet redovisas.

  Resultatet presenteras snarast för stämman, och redovisas på HSB Malmös webbplats.
 2. HSB Malmö ska utförligt på sin webbplats löpande redovisa samtliga av de rättsliga processer som HSB Malmö är involverade i.

  Medlemmarna har en rättighet att få information om detta.
  Det är dessutom en extremt viktig information för att medlemmarna ska få en liten inblick i hur styrelsen sköter sina uppgifter så att medlemmarna ges en demokratisk möjlighet att påverka.


 3. En kortfattad redovisning om de rättsliga processerna som HSB Malmö är inblandade i ska alltid finnas med i årsredovisningen.
 4. Från och med årsstämman 2008 måste det krävas fullmäktigestämmans godkännande för rättsliga processer, där HSB Malmö är involverade, som beräknas kunna överstiga en viss summa pengar (nivå föreslås på och av stämman).
Medlem # 89093 - 2008-01-23

MOTION #73.
Redovisning av revisors (brf och HSB Malmö) uppdrag

Jävig revisor - orsaken till dagens situation
Alla som har den minsta inblick i verksamheten i en brf kan snabbt konstatera att den revisor som tillsätts av HSB Malmö i brf:arna i princip inte tillför något. Denna "HSB-revisor" anlitas och avlönas av HSB och är därmed i en form av jävsituation som med största säkerhet bidrar kraftigt till att revisionen av brf:arna är så dålig som den bevisligen är idag.

Prestation av revisor blir i förhållande till arvode
Med de ynka 15.000 kronor som denna externrevisor kostar per år för en brf så är det heller inte svårt att förstå att kvaliteten blir därefter. Säkerheten för medlemmarna är väldigt dålig, speciellt i alla de brf:ar som inte har någon intern revisor som kan något om området (t.ex. i min egen förening). De interna revisorerna i min brf är i princip helt nollställda när det gäller revision och jag tror inte de ens förstår det mest grundläggande i årsredovisningen. När man ovanpå det har en extern revisor som inte heller bryr sig så lever medlemmarna farligt!

Inte ens svinn av mångmiljonbelopp uppmärksammas av revisorerna
Vi har t.o.m. kunnat se att HSB:s revisorer (BoRevision) - precis som HSB Malmös styrelse och de interna revisorerna - inte ens upptäcker när VD:n för HSB Malmö lurar medlemmarna på upp till 50 mkr, förutom andra affärer vi kunnat läsa om i media, t.ex. en skattesmäll på 230 mkr.

Vad min motion inte handlar om
Det är min förhoppning att HSB Malmös styrelse avhåller sig för att nämna vad vi alla redan vet, dvs att medlemmarna väljer sina revisorer, etc. Min motion handlar inte alls om detta!

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Revisor tillsatt av HSB Malmö för brf:arna
  HSB Malmös styrelse ska öppet redovisa för alla medlemmar (via bl.a. HSB Malmös webbplats) exakt hur uppdraget ser ut idag för den revisor som tillsätts av HSB Malmö i brf:arna (dvs en tydlig uppdragsbeskrivning).

  Även i svaret på denna motion ska HSB Malmös styrelse naturligtvis presentera exakt hur uppdragsbeskrivningen är formulerad idag.

 2. HSB Malmös styrelse ansvarar för att ta fram ett grundläggande regelverk för den revisor som tillsätts av HSB Malmö i brf:arna, där ansvar och uppgifter förtydligas.
  Resultatet presenteras för medlemmarna (bl.a. på HSB Malmös webbplats) och tas upp på nästkommande stämma (inom 6 månader) för beslut av stämman.
 3. Brf:arnas internrevisorer
  HSB Malmös styrelse ansvarar för att ta fram ett grundläggande förslag till regelverk för de revisorer som tillsätts av medlemmarna i brf:arna, där ansvar och uppgifter förtydligas.
  Resultatet presenteras för medlemmarna (bl.a. på HSB Malmös webbplats) och tas upp på nästkommande stämma (inom 6 månader) för beslut av stämman.
 4. HSB Malmös internrevisorer
  HSB Malmös styrelse ansvarar för att ta fram ett grundläggande regelverk för HSB Malmös internrevisorer, där ansvar och uppgifter förtydligas.
  Resultatet presenteras för medlemmarna (bl.a. på HSB Malmös webbplats) och tas upp på nästkommande stämma (inom 6 månader) för beslut av stämman.
Medlem # 89093 - 2008-01-23

MOTION #74. (hör ihop med fg motion)

Specifikation av revisorernas uppgifter + åtgärdspaket

Bakgrund:

Oinformerade revisorer
I SKD kunde vi den 12/1 2008 läsa att revisorerna var helt omedvetna om krisen i HSB Malmös styrelse. De säger att det enda de vet är vad de läst i media. Är detta rimligt?

Internrevisorn svarar;
"– Detta är naturligtvis allvarligt, men som revisor kan jag utan mer vetskap inte säga mer än att jag är mycket förvånad. Vi har inte uppfattat signaler om ett misstroende".
En fråga som osökt dyker upp då är vad skälet är till att internrevisorerna inte uppfattat dessa signaler? Med tanke på att vad det än handlar om så tycks det ha pågått under en lång period (sedan sommaren 2007). Det måste helt enkelt finnas fel i systemet som det är av största vikt att snabbt rätta upp.

Internrevisorn svarar;
"Även ett ärende som för inte är av större vikt för en revisor kan orsaka ett kompakt misstroende i en styrelse."
Hur kan man resonera så? Ska inte allt som kan skapa ett "kompakt misstroende" i styrelsen per automatik vara av stor vikt för revisorerna? Vad ska vi annars ha internrevisorer till?

Kritik mot systemet, inte mot revisorerna
Vad jag tar upp här är ingen direkt kritik mot revisorerna, utan mot systemet som sådant.
Det måste ske förbättringar av rutiner och regelverk, med en större öppenhet!

Kravformulering
Det måste ställas krav på revisorerna inom HSB Malmö att de löpande kontrollerar statusen inom styrelsen. De har faktiskt ett större ansvar för detta än valberedningen.

Ingen vet något
Ingen information gick ut om vad krisen handlade om. Styrelseordföranden vägrade säga något. Ingen av de övriga sex ledamöterna vågade uttala sig. Valberedningen ville inte uttala sig. Revisorerna visste ingenting. Och de anställda sade sig vara helt oinformerade.

Nödvändiga förändringar
Det här visar med all önskvärd tydlighet att det inte håller att ingen vet vad dennes uppgifter är inom HSB Malmö.

När problem uppstår inom en styrelse, som i detta fall, så måste medlemmar informeras om detta. I annat fall tar hela HSB skada utan att någon kan vidtaga några åtgärder.

Alla rädda för att uttala sig
Styrelse, valberedning och revisorer får inte vara så rädda för att uttala sig i media. Naturligtvis finns det gränser för vad som behöver yttras, men i ett fall som detta så måste någon ta bladet ur mun. Annars skadas HSB:s anseende bara ännu mer, eftersom den enda naturliga slutsatsen som medlemmarna kan dra när ingen vågar träda fram är att alla fegt håller varandra om ryggen.

Brott mot HSB:s kod för föreningsstyrning
HSB Malmös synsätt att det är bättre att vara hemlighetsfull än öppen är inte heller i överensstämmelse med HSB:s kod för föreningsstyrning.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Det fastställs tydligt att det måste finnas en större öppenhet inom HSB Malmö, och kommunikationen mellan de olika förtroendevalda måste fungera bättre.

  Rutiner för detta tas fram av ett för detta tillsatt utskott som tar fram ett förslag för stämman att ta beslut om på en inom 4 månader av styrelsen tillsatt extrastämma.

 2. Det ska tydligt framgå i stadgar/policy för revisorer att i revisorernas uppgift ingår att hålla kontroll över hur samarbetet inom styrelsen fungerar, och att se till så att alla parter informeras om det finns brister i samarbetet. Alla måste också informeras om att man kan vända sig till revisorerna i frågor som dessa.

  Revisorerna ska inte vänta på att någon i styrelsen framför klagomål, utan revisorerna är skyldiga att löpande ställa olika frågor till styrelsens ledamöter (enskilt) för att utifrån de svar revisorerna får utröna hur statusen är i styrelsen.

 3. Ovanstående två punkter förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar och/eller i policy för revisorer.
 4. HSB Malmös styrelse ansvarar för att det snarast (inom 3 månader) tas fram ett åtgärdspaket för att kunna lösa situationer liknande det som inträffade vid årsskiftet 07-08, på ett bättre sätt. Dvs, om en majoritet av styrelsen är missnöjd med en ledamot så måste medlemmarna informeras om detta, och en stämma ska snabbt efter detta ta beslut om nödvändiga åtgärder som måste göras. Detta måste ske på ett så enkelt och snabbt sätt att HSB Malmö inte hinner ta skada.
  Resultatet redovisas sedan för medlemmarna (bl.a. på HSB Malmös webbplats).

  Alternativt till att styrelsen utreder frågan så kan ett utskott tillsättas för detta.
Medlem # 89093 - 2008-01-23

MOTION #75.

Arvoden och ersättningar ej i basbelopp

ARVODE I KRONOR I STÄLLET FÖR BASBELOPP
På stämman tas beslut om att styrelse, suppleant, etc får arvoden i x basbelopp. Vad som däremot inte framgår är bl.a. om det är prisbasbelopp eller inkomstbasbelopp. Det är rätt stor skillnad mellan dessa. Styrelse och protokollförare justerar sedan fritt basbeloppet till att det ska avse det högre basbeloppet. Inte särskilt snyggt gjort! Faktiskt rent ohederligt!

Inte ett ljud nämns heller på stämman hur mycket basbeloppet är i kronor. Det är ett vanligt förekommande trick, eftersom "ett basbelopp" inte låter så mycket. "Nästan 50.000 kronor" låter däremot betydligt mer avskräckande. Det är helt uppenbart att många inte tänker efter här. Jag tycker inte att HSB Malmö ska ägna sig åt dylika trick för att lura medlemmarna.

Jag önskar att;
 • Alla arvoden ska i fortsättningen alltid specificeras i kronor, dvs samtliga arvoden och ev. ersättningar för alla, inte bara för valberedningen.

  Det finns med 100 % säkerhet ingen som kan motivera varför arvoden ska uppges i basbelopp. HSB Malmös styrelse kommer ej heller att lyckas med detta. Den enda effekt det har med "basbelopp" är att det blir betydligt svårare att hålla koll på i redovisningen och det blir mycket lättare att "fuska" på olika sätt.
INKOMSTBASBELOPP - ANVÄNDS INOM HSB MALMÖ
Hur mycket är ett inkomstbasbelopp (används av HSB Malmö)?
För år 2007 motsvarar 1 inkomstbasbelopp 45 900 kr (44 500 kronor för inkomståret 2006).
Inom HSB Malmö finns inte delar av basbelopp, t.ex. 1,2 basbelopp (utöver ½:a), för att fastställa arvoden/ersättningar.
HSB Malmö vill i protokoll och på stämmor inte uppge hur mycket arvodena motsvarar i kronor (i motsats till hur det normalt går till i fungerande demokratiska föreningar).
Arvoden redovisas inte heller så att fullmäktige och medlemmar kan se hur mycket som verkligen betalats ut (precis som i min egen brf, där för mycket betalats ut under ett antal år).

Det finns andra och stora nackdelar med att använda sig av termerna inkomstbasbelopp, prisbasbelopp och basbelopp. Men dessa tycker jag är helt uppenbara så jag bryr mig inte ens om att gå in på detta här. Stämman får tänka lite själv också.

PRISBASBELOPP - ANVÄNDS I HSB STOCKHOLM M.FL.
Hur mycket är ett prisbasbelopp (används av HSB Stockholm, och de flesta andra)?
För inkomståret 2007 motsvarar 1 prisbasbelopp 40 300 kr (39 700 kronor för 2006).
Inom t.ex. HSB Stockholm finns ner till tusendelar av basbelopp för att fastställa arvoden och ersättningar (t.ex. 0,005 av ett prisbasbelopp).
HSB Stockholm uppger i protokoll och på stämmor hur mycket arvodena motsvarar i kronor.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Begreppet basbelopp ska aldrig mer användas. Samtliga arvoden för arvoden och ev. ersättningar uttrycks alltid och överallt i kronor i stället.

 2. Detta förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.
Medlem # 89093 - Datum: 2008-01-23
FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)


Tipsa en vän


Index för motioner till regionföreningens stämma

Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 1 (-#15)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 2 (-#33)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 3 (-#49)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 4 (-#75)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 5 (-#81)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 6 (-#97)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 7 (-#117)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 8 (-#130)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 9 (-#139)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 10 (pdf, Bil. till #139)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 11 (-#157)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 12 (-#166)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 13 (-#178)

Totalt: 178 motioner.

  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan