Motioner till HSB Malmö

Motion #00.
Inledning.
 1. Valberedningen ska redogöra för sitt arbete & Arbetsbeskrivning

 2. Uppställning av nominerade måste göras läsbar & korrekt

 3. Valberedningens arbete på stämma måste struktureras upp

 4. Underlag för val måste finnas

 5. Stadgar uppdateras med delar av HSB:s kod för föreningsstyrning

 6. Nyval av valberedning - Se även tillhörande viktiga bilaga!
Eftersom HSB Malmös styrelse inte svarat mig på;
 1. om jag och andra motionärer har yttranderätt på stämman för mina motioner (eller hur det skulle gå till att vi får detta), eller

 2. om styrelsen kommer att vilja effektivisera stämman genom att tillsammans med mig resonera om mina motioner, så att motionerna kan reduceras och/eller göras lättare att fatta beslut utifrån
så vill jag föreslå alla med internetuppkoppling att gå till webbsidan http://hotpot.se/bo.htm.
Där kommer jag att lägga ut kompletterande information om motionerna före stämman. På denna webbsida finns också en länk till ett forum där du gärna får ställa frågor med anledning av motionerna (eller diskutera vad du vill om bostadsrätter och HSB). Helt öppet för alla!

Tyvärr vill HSB Malmös styrelse inte visa lite öppenhet och skapa ett forum för medlemmarna, att ventilera sina åsikter i, ställa frågor eller ge förslag. Styrelsens till synes bristande förståelse för demokratiska värderingar och medförande ovilja att skapa ett forum för medlemmarna är beklagligt på många sätt, men inte minst genom att medlemmarna därmed t.ex. inte kan diskutera motioner så att de dels blir så bra så möjligt innan de lämnas in och dels så att så många frågor som möjligt undanröjts om respektive motion innan stämman.
Det skulle kunna ge ett betydligt bättre resultat av stämmor. Eller vad säger styrelsen?

Men i väntan på att styrelsen visar öppenhet så går det alldeles utmärkt att använda forumet på min webbplats om bostadsrätter (Sveriges största!).

Jag kan sedan bara hoppas att styrelsen förstår att styrelsen redan i februari 2008 måste dela ut samtliga inkomna motioner så att alla får en ärlig chans att hinna läsa igenom dem.
Om styrelsen inte gör detta... ja, vad kan skälet då vara annat än att styrelsen vill undanhålla medlemmarna från information (helt i strid med HSB:s kod för föreningsstyrning), samt medvetet försöka få så många motioner som möjligt till att avslås av fullmäktige?
OBS! Sedan augusti 2007 har jag förklarat för styrelsen att innan årsstämman 2008 så måste det hållas två extrastämmor för att ändra stadgarna så att årsstämman 2008 kan genomföras enligt lagen (där bl.a. motionär har yttranderätt och fler än valberedningen kan föreslå medlemmar). Styrelsen har dock inte hörsammat detta. Ingen respons alls!


MOTION #76.

Valberedningen ska redogöra för sitt arbete, och
Arbetsbeskrivning måste tas fram

I endast 8 korta och intetsägande meningar beskriver valberedningen inför årsstämman 2007 allt sitt arbete (pga krav om detta i valberedningspolicy):

Valberedningens arbetssätt
under verksamhetsåret 2006-2007

Strax efter årsmötet 2006 träffades valberedningen för en genomgång och utvärdering av arbetet. Vid detta möte planerade valberedningen arbetet för kommande år.
Under året har valberedningen haft 12 möten.
Vi har också varit delaktiga i alla större sammanhang som HSB Malmö har genomfört.
Under det gångna året har vi arbetat med kodstyrning.
Under hösten 2006 träffade valberedningen hela styrelsen och diskuterade vilka egenskaper som saknas i styrelsen. Alla styrelseledamöter har intervjuats för att på så sätt få en bild av dels styrelsearbetet men också ledamöternas syn på uppdraget.
Under hösten har valberedningen också anordnat och varit en aktiv del i en kurs för valberedningar ute bland våra bostadsrättsföreningar.
Malmö den 22 mars 2007
Valberedningen

Någon mycket mer intetsägande & meningslös redogörelse går nog inte att författa!
 1. "Strax efter årsmötet 2006 träffades valberedningen för en genomgång och utvärdering av arbetet."

  Vad innebär detta?
  Vem bryr sig om att valberedningen träffats för att gå igenom sitt arbete och göra en självutvärdering? Av vad; vilket arbete?
  Vilket datum?
  Det enda som är intressant är naturligtvis vad denna genomgång och utvärdering av "arbetet" ledde fram till! Som alla kan notera så har ännu inget resultat uppnåtts!

 2. "Vid detta möte planerade valberedningen arbetet för kommande år."

  Vad innebär detta?
  Vem bryr sig om den självklara sak att valberedningen planerat arbetet för kommande år? Menar de "innevarande verksamhetsår"? Eller de planerar bara för nästföljande år?
  Ingick det i planeringen för 2007-2008 att valberedningen skulle rejält bryta mot valberedningspolicyn och ge ifrån sig sitt första lilla livstecken först i oktober 2007?
  Det enda som är intressant är naturligtvis vad denna planering av arbetet för innevarande år rent konkret ledde fram till!

 3. "Under året har valberedningen haft 12 möten."

  Hur många möten valberedningen haft är ganska ointressant för alla och envar.
  De kan ha haft 3 eller 300 möten. Det enda som är intressant är vad valberedningen rent konkret presterat, dvs vad de diskuterat och kommit fram till på sina möten! Vilka har varit närvarande vid respektive möte och varför uppges inte detta?

 4. "Vi har också varit delaktiga i alla större sammanhang som HSB Malmö har genomfört."

  Vad innebär detta?
  På vilket sätt har de varit delaktiga i vad & varför?
  Vad är det för "större sammanhang" som HSB Malmö "genomfört"?
  Vilka?

 5. "Under det gångna året har vi arbetat med kodstyrning."

  Vem har gett valberedningen detta uppdrag? Varför har det gjorts i hemlighet?
  Det står inte i någon arbetsbeskrivning för valberedningen, så bevisligen har varken medlemmarna eller fullmäktige gett valberedningen detta uppdrag
  .
  Notera att HSB Malmös styrelse helt saknar rätt att ge valberedningen något uppdrag!!
  HSB Malmös valberedning lyder endast under & svarar endast för medlemmarna i HSB Malmö, och endast de (via fullmäktigestämma) kan ge valberedningen något uppdrag inom HSB Malmö (av naturliga skäl)!
  Sidouppdrag får ej förekomma!
  Att denna valberedning i hemlighet pysslat med detta sidouppdrag - som definitivt aldrig skulle ha tilldelats dem - kan kanske vara en förklaring till att kodstyrningen är så extremt undermålig som den är. Valberedningen har bara arbetat i eget intresse?
  På vilket sätt har HSB Malmös valberedning arbetat med denna kodstyrning?
  Varför berättar valberedningen inte vad den presterat och åstadkommit rent konkret?

 6. "Under hösten 2006 träffade valberedningen hela styrelsen och diskuterade vilka egenskaper som saknas i styrelsen."

  Vad innebär detta?
  Vem bryr sig om att valberedningen träffat styrelsen en gång under föregående år?
  Det enda som är av intresse för någon är vilka egenskaper som styrelsen anser sig sakna, och hur valberedningen avser att lösa detta. Varför redogör valberedningen inte för dessa "saknade" egenskaper, om nu styrelsen ansåg sig sakna något?

  Det måste naturligtvis medlemmarna veta så att vi kan förslå någon med den komptens som saknas i styrelsen.


 7. "Alla styrelseledamöter har intervjuats för att på så sätt få en bild av dels styrelsearbetet men också ledamöternas syn på uppdraget."

  Vem bryr sig om att valberedningen "intervjuat" styrelseledamöterna?
  Det enda som är intressant är vilka frågor valberedningen ställt och vilka svar som gavs av styrelsen, samt vad detta lett till för valberedningens arbete och mål.
  Vad var varje ledamots syn på sitt uppdrag, och varför vill valberedningen inte informera om detta?

  Varför intervjuades inte suppleanten?

  Vad har valberedningen undersökt för alla övriga förtroendevalda? Valberedningen säger här öppet att det endast är styrelsen som valberedningen intervjuat.


 8. "Under hösten har valberedningen också anordnat och varit en aktiv del i en kurs för valberedningar ute bland våra bostadsrättsföreningar."

  Vad innebär detta?
  Vad var det för en kurs? Vem deltog på den?
  Hur informerades valberedningarna (jag har inte sett eller hört något om denna "kurs")?
  Det står inte i någon arbetsbeskrivning för valberedningen, så bevisligen har varken medlemmarna eller fullmäktige gett valberedningen detta uppdrag.
  Fick någon extra betalt för detta, och i så fall varför och hur mycket?

 9. Inte ett ord om urvalskriterier, inte ett ord (varken här eller på någon annan plats) om skälen till varför valberedningen föreslagit de som valberedningen föreslagit till respektive post, inte ett ord om valberedningens mål, etc, etc.
Källa: Webbsida (HSB Malmö); Arbetssätt 2007 för valberedningen (sid 19)

Valberedningens arbetsbeskrivning är totalt utan värde för alla, och indikerar tydligt att valberedningen inte presterat något överhuvudtaget för sitt arvode.

Valberedningens arbetsmetoder, etc., specificeras ej i samband med nomineringar och valberedningens förslag.

Valberedningen har inte redogjort för hur de bedrivit sitt arbete. Några exempel;
 1. När träffades valberedningen första gången efter stämman?
  Exakt vad gick då valberedningen igenom och vad kom man fram till?
  Hur lades arbetet då upp för innevarande verksamhetsår?
 2. Exakt vad har VB diskuterat och kommit fram till på respektive möte under året?
  Vilka har varit närvarande på respektive möte?
 3. I vilka projekt och ärenden har vilka i VB varit delaktiga i, och i vilket syfte?
 4. Har VB utfört något som ligger utanför VB:s arbetsbeskrivning, och i så fall varför?

 5. Har någon i valberedningen erhållit extra arvode för något?
 6. Har någon form av ersättning (utöver arvode) från HSB utgått till någon i valberedningen?

 7. Exakt när har valberedningen träffat och intervjuat styrelsen?
 8. Exakt vilka frågor ställdes då till styrelseledamot och suppleant?
  Vilka svar gav styrelse och suppleant?
 9. Vilka egenskaper/kompetenser kom valberedningen fram till att styrelsen skulle behöva kompletteras med?
 10. Vad ledde intervjun med styrelse/suppleant fram till rent konkret för VB:s arbete och mål?
 11. Vilken bild har valberedningen fått av styrelsearbetet?

 12. Exakt när har valberedningen träffat och intervjuat övriga förtroendevalda?
 13. Exakt vilka frågor ställdes då till övriga förtroendevalda? Vilka svar gavs?
 14. Vilka egenskaper/kompetenser kom valberedningen fram till att övriga förtroendevalda skulle behöva kompletteras med?
 15. Vad ledde intervjun med övriga förtroendevalda fram till rent konkret för valberedningens arbete och mål?
 16. Vilken bild har valberedningen fått av arbetet som övriga förtroendevalda har presterat?

 17. Vilka urvalskriterier har funnits när VB föreslagit de som VB föreslagit till val?
 18. Vad är valberedningens mål?
 19. Har VB fört protokoll och har dessa protokoll arkiverats i HSB Malmös arkiv?
 20. Har VB redovisat alla inkomna nomineringar för HSB Malmös alla medlemmar?
Ovanstående frågor hoppas jag att valberedning och styrelse mycket noga redogör för inför årsstämman 2008.

Avsaknad av arbetsbeskrivning för valberedningen skapar många problem!

Ingen instruktion för valberedningen finns (aktuell valberedningspolicy fyller ingen funktion).
 1. Hur har suppleant i valberedningen hanterats?
  Valberedningen ger i sin arbetsbeskrivning (Arbetssätt för valberedningen, sid 19) ingen som helst information om hur suppleanten hanterats, t.ex. om denna kallats till möten.

 2. Ingen plan finns för hur ledamot i valberedningen ska ersättas om denne lämnar valberedningen innan arbetet slutförts.

 3. Valberedningens protokoll har inte lagts ut på webben eller offentliggjorts på något sätt, och valberedningen har inte löpande informerat om sitt arbete (på t.ex. HSB Malmös webbplats, eller någon annanstans).

 4. Valberedningens arbets-/tidplan för nomineringsproceduren till de olika organ som utses av fullmäktigestämman har inte lagts ut på HSB Malmös webbplats (sökbar, med länk från menyn, och ska ligga kvar från år till år).

 5. Har valberedningen tagit fram kravprofiler för de ledamöter som ska tillsättas (de har i alla fall ej redovisats), och hur ser dessa i så fall ut?

 6. På vilket sätt har valberedningen ansett att styrelsen (och övriga föreslagna) uppfyller de krav på kompetens och erfarenhet som ställs på en styrelse (och övriga föreslagna)?

 7. Har valberedningen gjort en utvärdering av styrelsen? Varför redovisas ej denna?
  Hur ser den i så fall ut, och vad blev resultatet av denna utvärdering?
Om fullmäktigeledamöterna inte vet vad valberedningen gjort så vet fullmäktigeledamöterna heller inte om valberedningen lyckats med att hitta rätt person till rätt post.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Valberedningen ska årligen redogöra för sitt arbete i god tid inför årsstämman.

 2. Bl.a. ovanstående frågor/punkter i denna motion ska då besvaras och beskrivas (skriftligt) på ett utförligt sätt.
 3. En utförlig arbetsbeskrivning för valberedningen tas fram av ett för detta kompetent utskott, som tillsätts med omedelbar verkan.

 4. Ovanstående information i denna motion (och bilaga) används som underlag vid framtagande av arbetsbeskrivning/instruktion för valberedningen.

 5. Alla medlemmar ges möjlighet att framföra synpunkter på vad arbetsbeskrivningen ska innehålla (bl.a. via HSB Malmös webbplats).

 6. På en snarast av styrelsen tillsatt extrastämma (inom 4 månader) tar stämman beslut om arbetsbeskrivningens innehåll.

 7. Den färdiga arbetsbeskrivningen läggs snarast (inom 6 månader) in i valberedningspolicy och ev. delvis i HSB Malmös stadgar.
OBS! På en motion som denna är det naturligtvis lätt att rekommendera att ett utskott tillsätts för att genomföra det som yrkats (som jag delvis själv föreslagit). Men jag hoppas innerligt att styrelsen inte bara vill göra det enkelt för sig, utan att styrelsen även redogör för sin syn på saken för hela denna motion, och inte minst för respektive yrkande.

Det kan väl inte vara så att jag är mer insatt och vet mer än hela styrelsen tillsammans? Naturligtvis vill stämman ha det bästa beslutsunderlaget de kan få för sitt beslut, men då måste också styrelsen använda sin kunskap och erfarenhet för att ge konkreta åsikter till varje yrkande. För alla motioner gäller att detta är särskilt viktigt i den händelse styrelsen vill att stämman ska avslå något specifikt yrkande, helt eller delvis!


OBS! All information i motion #76-81 med tillhörande bilaga har valberedningen tagit del av redan i september 2007, så de har haft mycket lång tid på sig att göra rätt denna gång!
All annan information i mina motioner har hela tiden legat öppet på min webbplats så jag förutsätter att valberedningen sedan årsstämman 2007 dessutom tagit del av allt jag skrivit som berör valberedningen. Återstår att se vilken kvalitet det blir på valberedningens arbete denna gång, efter allt jag framfört.

Medlem # 89093 - Datum: 2008-01-24

MOTION #77.

Uppställning av nominerade måste göras läsbar & korrekt

Svårläst/svårtolkad/felaktig uppställning av nominerade och av valberedningen förslag.
 • Valberedningen har ej uppgett vem - inte ens vilken brf - som nominerat till följande förtroendeposter;
  • styrelse (13 personer)
  • revisor
  • ombud till HSB Riksförbund
  • Arne Axrups stipendiefond
  För att valberedningen ska verka det minsta trovärdig ska inte "förslagsställare" bara uppges med brf så som valberedningen gör, utan även med namn på den person som föreslagit någon till en förtroendepost, och inte bara för vissa nomineringar, som idag.
  Valberedarna Preben Karlsson/brf Fosietorp, Lennart Westerlund/brf Beritta Gurris, Rolf Brandt/Brf Roxen, Sven-Erik Rova/brf Sundsterassen föreslogs alla (liksom Ingela Persson) av sin egen förening till valberedningen. Av sig själva?
 • Endast för nomineringarna till valberedningen uppges vilka brf:ar förslagen kommit in från, men valberedningen vill inte ens där uppge namnen på förslagsställarna.
 • Valberedningen har ej uppgett att inga nomineringar kommit in till;
  • revisorsuppleanter
  • ersättare till ombud till HSB Riksförbund
  • suppleant till Arne Axrups stipendiefond (av valberedningen skapad extra post)
 • 11 personer (ombud/ersättare till HSB Riksförbund + Barbro Molin till stipendiefonden) har föreslagits av valberedningen trots att de ej nominerats av någon (kan även gälla för vissa av förslagen till styrelsen).
  Detta utan att valberedningen förklarat varför eller hur detta gått till.
 • För ombud till HSB Riksförbund så finns det endast 5 nomineringar, men valberedningen har ej förklarat hur de resterande 3 förslagen till ombud kommit till och varför just dessa föreslagits av valberedningen, trots att de ej ens nominerats.
 • För ersättare till ombud finns det inga nomineringar, men valberedningen har ej förklarat hur de 6 förslagen till ersättare från valberedningen kommit till och varför just dessa föreslagits av valberedningen, trots att de ej ens nominerats.
 • Valberedningen har för nomineringarna till styrelsen inte informerat vem som står i tur att avgå (eller om omval är på 1 eller 2 år), utan skriver bara "Omval på dem som står i tur att avgå".
 • För ombud till HSB Riksförbund samt ersättare till ombud till HSB Riksförbund har valberedningen inte uppgivit om det är omval eller nyval, och valberedningen har heller inte uppgivit mandattid för dessa två kategorier (uppges ej heller i protokoll).
 • Valberedningen har ej uppgett mandattiden för sitt förslag till ordförande i styrelsen.
 • Valberedningen har i sitt förslag uppgett fel mandattid för ledamöterna till styrelsen.
 • En av nomineringarna till Arne Axrups stipendiefond var "Omval på sittande styrelse", men valberedningen informerar inte någonstans vilka som ingår i den "sittande styrelsen".
 • Valberedningen har skrivit att "Stenbocken" är nominerad till styrelsen = ???
 • Valberedningen har missat en ledamot (Henric Lellky) i sitt förslag. Han valdes aldrig in i styrelsen (bekräftas av stämmoprotokoll), även om han ändå idag sitter i styrelsen.
 • Valberedningen har i sitt förslag angett ett för litet antal ledamöter (end. 5+1 suppl.).
 • För antalet ersättare till HSB Riksförbund så har valberedningen inte ens lyckats få rätt på detta antal. Sju stycken ska väljas, men valberedningen tog bara fram sex förslag (och endast sex valdes således på stämman, eftersom ingen reagerar på någonting).
 • Valberedningen har ej uppgett vilka brf:ar som nominerade, men ej av valberedningen föreslagna, tillhör;
  • styrelse
  • revisorer
  • ombud till HSB Riksförbund
  • Arne Axrups stipendiefond (varav 2 nomineringar är valberedarna Ingela Persson och Rolf Brandt)
 • Några personer har av valberedningen föreslagits till mer än en förtroendepost.
  Detta har inte särskilt markerats. Ej heller har valberedningen motiverat varför vissa föreslagits till mer än en förtroendepost!
  Valberedningen har föreslagit Ingrid Uller till ombud till HSB Riksförbund såväl som till Arne Axrups stipendiefond. Detta är kanske inget direkt fel i sig, men om en person föreslås till mer än en post så bör detta särskilt markeras (speciellt eftersom valberedningens uppställning är så rörig, svårläst och torftig som den är ändå).
 • Valberedningen har föreslagit Giovanna Brankovic såväl som suppleant till styrelsen som till ombud till HSB Riksförbund. Detta ska inte göras eftersom styrelsen ändå utser 5 ombud (inom sig själva), och på detta sätt får ett extra ombud som inte väljs på demokratisk väg (här valdes suppleanten istället som ledamot).
 • Valberedningen har föreslagit sig själva (Ingela Persson och Rolf Brandt) till Arne Axrups stipendiefond, utan att särskilt motivera varför detta gjorts. När en valberedning föreslår sig själva så måste det naturligtvis av olika skäl motiveras särskilt tydligt.
 • Valberedningen har uppgett att revisorn Peter Sjöberg väljs på omval, trots att han är ny och alltså aldrig varit med tidigare, och trots att han inte är valbar (utan tas in av HSB).
 • Valberedningen har under sitt förslag lagt in Peter Sjöberg (revisor) och Peter G. (revisorssuppleant), men dessa personer från Ernst & Young har utsetts av HSB, och valberedningen såväl som fullmäktige har ingen rätt att ta något beslut om dessa.
  En revisor utses av "HSB Riksförbund" (men i praktiken HSB Malmö) enligt stadgarna.
  Det framgår inte att dessa två personer inte är valberedningens förslag.

  Enligt HSB Malmös stadgar ska en revisor utses av HSB Riksförbund.
  1. HSB Malmös stadgar, §29: "Revisorerna ska vara lägst två och högst fyra, med lägst en och högst tre suppleanter. En revisor utses av HSBs Riksförbund. Övriga revisorer och suppleanter väljs av ordinarie fullmäktigesammanträde för tiden intill dess nästa ordinarie fullmäktigesammanträde hållits".

  2. Punkt 20 i stämmoprotokollet 2007: Beslut om antal revisorer.
   Valberedningens föredragande, Ingela Persson, föreslår att antalet revisorer skall vara tre ordinarie med två suppleanter.
   Beslut: Fullmäktigesammanträdet beslutar enligt förslaget.


  3. Punkt 21 i stämmoprotokollet 2007: Val av revisorer för 1 år
   Valberedningens föredragande, Ingela Persson, föreslår omval av Lena Andersson HSB:s brf Henriksdal och Berth Rasmusson HSB:s brf Ida.
   Beslut: Fullmäktigesammanträdet beslutar enligt förslaget.
   Därutöver tillsätter fullmäktigesammanträdet även Peter Sjöberg från Ernst & Young.


  4. Punkt 22 i stämmoprotokollet 2007: Val av revisorssuppleant för 1 år
   Valberedningens föredragande, Ingela Persson, föreslår omval av Bengt Göransson HSB:s brf. Roxen.
   Beslut: Fullmäktigesammanträdet beslutar enligt förslaget.
   Därutöver tillsätter fullmäktigesammanträdet även Peter Gunnarsson från Ernst & Young.


  Men fullmäktigesammanträdet beslutade enligt förslaget (precis som det står i protokollet) och tillsatte inte alls varken Peter Sjöberg som revisor (det kan bara HSB göra) eller Peter Gunnarsson som revisorssuppleant. Dessa två är alltså tillsatta av HSB Malmö, trots att HSB Malmö enligt sina egna stadgar (§29) bara får tillsätta en revisor.
Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Den sammanställning som valberedningen tar fram över de nominerade måste vara komplett, korrekt och läsbar, utan tvetydigheter.

 2. Detta läggs snarast (inom 6 månader) in i valberedningspolicy/stadgar.
 3. Ett utskott tillsätts omedelbart för att få in i valberedningspolicy vad jag tagit upp i ovanstående punktsammanställning om hur det ska fungera, så att inte alla fel bara upprepas;
  hur det material fullmäktigeledamöter och andra medlemmar får ta del av ska utformas samt hur valberedningens arbete ska fungera på stämman.
  Alla ges möjlighet att lämna förslag/synpunkter. Efter redovisning på extrastämma (inom 4 mån.) tas beslut om tilläggen till policy, med omedelbar verkan.
OBS! På en motion som denna är det naturligtvis lätt att bara rekommendera att ett utskott tillsätts (så som jag själv föreslagit) för att genomföra det som yrkats. Men jag hoppas innerligt att styrelsen inte bara vill göra det enkelt för sig utan att styrelsen även redogör för sin syn på saken för denna motion och respektive yrkanden samt punkterna ovan.

Det kan väl inte vara så att jag är mer insatt och vet mer än hela styrelsen tillsammans? Naturligtvis vill stämman ha det bästa beslutsunderlaget de kan få för sitt beslut, men då måste också styrelsen använda sin kunskap och erfarenhet att ge konkreta åsikter till varje yrkande. För alla motioner gäller att detta är särskilt viktigt i den händelse styrelsen vill att stämman ska avslå någon motion eller något specifikt yrkande, helt eller delvis!


OBS! All information i motion #76-81 med tillhörande bilaga har valberedningen tagit del av redan i september 2007, så de har haft mycket lång tid på sig att göra rätt denna gång!
All annan information i mina motioner har legat öppet på min webbplats så jag förutsätter att valberedningen sedan årsstämman 2007 dessutom tagit del av allt jag skrivit som berör valberedningen.Återstår att se vilken kvalitet det blir på valberedningens arbete denna gång, efter allt jag framfört.

Medlem # 89093 - Datum: 2008-01-30

MOTION #78.

Valberedningens arbete på stämma måste struktureras upp

Valberedningen på årsstämman 2007 under all kritik!

Några exempel:
 • Valberedningen uppger ej vilka de kommer att föreslå som justerare och rösträknare (bör naturligtvis uppges före stämman, tillsammans med motivering, för att i mesta möjliga mån minska risken för justerare som inte justerar), och på stämman motiverar valberedningen ej heller valet av de som valberedningen då föreslår.
 • Valberedningen ger inget förslag på sammankallande för valberedningen före stämman, ingen sammankallande utses på stämman, och efter stämman informeras ingen om vem som utsetts till sammankallande för valberedningen.
 • Valberedningen lämnar innan stämman inget förslag på arvode till styrelsen (ordförande + övriga ledamöter) eller arvoden för revisorer och andra förtroendevalda.
  Valberedning nämner inte arvoden med ett ord före stämman, utan lägger i stället fram sina förslag som en liten överraskning för en oförberedd stämma!
 • 1-2 dagar före stämman (alltså för sent) gick valberedningen ut på HSB Malmös webbplats med att de ville minska antalet ledamöter i styrelsen med en ledamot, och att de därför inte skulle föreslå fullt antal. Valberedningen förutsatte att stämman skulle göra precis som valberedningen ville och hade därför inget alternativt förslag med fullt antal ledamöter. Stämman accepterade som tur var ej en minskning av antalet ledamöter, och stor förvirring uppstod eftersom valberedningen ej hade förberett inför att det inte skulle bli exakt som valberedningen ville.
 • Valberedningen orsakar ett mindre kaos på årsstämman 2007, bl.a. genom att de inte uppgett mandattid i sina förslag, vilket gjorde att stämman t.o.m. måste ajourneras.
 • Inkvotering av ledamöter till styrelsen
  På vilka premisser har valberedningen föreslagit de som valberedningen föreslagit?

  När någon på årsstämman 2007 ifrågasatte varför Giovanna Brankovic valts ut av valberedningen på "bekostnad" av annan nominerad så svarade Ingela Persson att man helt enkelt ville få in fler kvinnor i styrelsen. Det lustiga här är att år 2001 så opponerade sig fullmäktige mot Ingela Perssons förslag till valberedningspolicyn att kvotera in kvinnor, och hon tvingades av fullmäktige att plocka bort denna bit för att valberedningspolicyn skulle godkännas av stämman. Men nu erkänner Ingela Persson helt öppet att hon kvoterat in Giovanna Brankovic i strid med stämmans beslut.

  Man ska alltså inte väljas in i styrelsen pga sin kompetens, sina kvalifikationer och sitt engagemang, utan bara pga att man råkar tillhöra "rätt kön"?
  Ingen vill mer än jag ha in kvinnor i styrelsen (gärna 100% kvinnor), men inte på detta sätt, och speciellt inte efter att stämman sagt nej till denna metod.
 • 17 av de 33 utav valberedningen föreslagna medlemmarna, drygt 50 %, var inte ens närvarande på stämman. I alla fall enligt röstlängden!

  I och för sig så var (enligt den framställda röstlängden) styrelseordföranden och valberedningens föredragande, Ingela Persson, inte heller närvarande!
 • När valberedningen ville dubbla sitt arvode så var det en medlem som försiktigt undrade om skälet till detta. Ingela Persson i valberedningen blev då först väldigt tyst, och sa sedan att hon inte var beredd på denna fråga. Valberedningen kommer alltså till stämman och förväntar sig att ledamöterna bara ska godkänna en ökning med 46.000 kr rakt av till valberedningen utan att valberedningen ens skulle behöva motivera varför!

 • En valberedning som lurar fullmäktige till att dubbla valberedningens arvode bara för att valberedningen skulle ha fått fler arbetsuppgifter (vilket bevisligen inte var sant, vilket bl.a. framgår av motion #80) kan omöjligen få stämmans fortsatta förtroende!
  Se även bilaga, under rubriken "Halvering av valberedningens arvode!".
Som vi alla kan konstatera så lämnar valberedningen väldigt mycket att önska vad gäller sitt agerande på stämman. Det måste till riktlinjer så att det uppnås en struktur i arbetet, för att därmed undvika ett smärre kaos igen, som på årsstämman 2007.

Det får inte fortsätta så här eftersom det tar musten ur stämman, och ger en ren negativ effekt på allt övrigt.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Valberedningens uppgifter på stämman struktureras upp och definieras genom att ett utskott tillsätts som tar fram riktlinjer och väl fungerande rutiner för detta, bl.a. med utgångspunkt från det som jag tagit upp ovan i denna motion och i andra motioner.

 2. Alla medlemmar ges möjlighet att framföra synpunkter på förslag.

 3. På en snarast av styrelsen tillsatt extrastämma (inom 4 månader) tar stämman sedan beslut om utformningen av riktlinjerna (om styrelsen ej tagit fram riktlinjer till denna stämma, vilket hade effektiviserat arbetet).

 4. Dessa riktlinjer för valberedningens agerande på stämma läggs in i valberedningspolicy och/eller HSB Malmös stadgar.
OBS!
På en motion som denna är det naturligtvis lätt för styrelsen att rekommendera att ett utskott tillsätts (så som jag själv föreslagit) för att genomföra det som yrkats. Men jag hoppas innerligt att styrelsen inte bara vill göra det enkelt för sig, utan att styrelsen även redogör för sin syn på innehållet i denna motion och respektive yrkande.

Det kan väl inte vara så att jag är mer insatt och vet mer än hela styrelsen tillsammans? Naturligtvis vill stämman ha det bästa beslutsunderlaget de kan få för sitt beslut, men då måste också styrelsen använda sin kunskap och erfarenhet för att ge konkreta åsikter om motionens innehåll. För alla motioner gäller att detta är särskilt viktigt i den händelse styrelsen vill att stämman ska avslå någon motion eller något specifikt yrkande, helt eller delvis!
Om det är något som styrelsen tycker är fel i denna motion så är det naturligtvis viktigt att alla får reda på detta. Om styrelsen inte invänder mot något specifikt i motionen får man förutsätta att styrelsen instämmer i allt.

OBS!
All information i motion #76-81 med tillhörande bilaga har valberedningen tagit del av redan i september 2007, så de har haft mycket lång tid på sig att göra rätt denna gång!
All annan information i mina motioner har legat öppet på min webbplats så jag förutsätter att valberedningen sedan årsstämman 2007 dessutom tagit del av allt jag skrivit som berör valberedningen. Återstår att se vilken kvalitet det blir på valberedningens arbete denna gång, efter allt jag framfört.

Medlem # 89093 - Datum: 2008-01-24

MOTION #79.

Underlag för val måste finnas

Inget underlag för val har tidigare funnits!!!

Det finns inget som helst underlag från valberedningen för stämman att göra en bedömning av de som ska väljas! Bara en massa mer eller mindre okända namn, inget annat!
 1. Valberedningen har inte motiverat sina förslag.
  Valberedningen har inte motiverat varför de föreslagit de som valberedningen föreslagit till styrelsen såväl som till andra förtroendeposter.

 2. Valberedningen lämnar ingen motivering till varför den sittande styrelsen ska sitta kvar (eller avgå/avsättas, helt eller delvis).

 3. För alla 42 förtroendeposter fanns det till årsstämman 2007 bara en enda presentation av alla nominerade i valberedningens "förslag", som råkade vara just Giovanna B. (som enligt valberedningens sammankallande kvoterats in).
  Varför har valberedningen på ett subjektivt sätt bara presenterat en ledamot av dem som nominerats och av dem som valberedningen föreslagit till styrelsen?

  Av självklara skäl måste naturligtvis alla till styrelsen föreslagna ledamöter presenteras, liksom alla övriga kandidater. Eller är det alltid exakt samma ledamöter som sitter på föreningsstämmorna år ut och år in, och samma som nomineras?

  Varför har inte heller en enda person som valberedningen föreslagit till övriga förtroendeposter presenterats med ett ord?
  • Viktigt är t.ex.;
   - engagemang och motivation,
   - intresse,
   - värderingar,
   - vilka specifika kvaliteter den nominerade besitter,
   - förmåga att kunna formulera sig skriftligt,
   - logiskt tänkande & sunt förnuft
   - utbildning & arbetslivserfarenhet,
   - kompetens,
   - vilja,
   - styrka,
   - drivande,
   - oberoende!
  Inte minst avsaknaden av ovanstående information om de nominerade gör att val av förtroendevalda blir meningslöst!

  Varför ställer de upp som förtroendevalda? Vad är skälet?
  • Är det enbart för arvodet?
  • Är det ett maktbegär?
  • Är det en kombination av pengar och önskan om mer makt?
  • Eller är det bara för att de blev tillfrågade, och inte har något bättre för sig?
  • Eller är det kanske för att de tror på de kooperativa idéerna och vill hjälpa till att driva utvecklingen framåt för HSB Malmö?
  Ja, vem vet? I alla fall inte de fullmäktigeledamöter som väljer de förtroendevalda!

 4. Valberedningen redogör inte någonstans (inte ens på stämman) vad respektive uppdrag innebär. Bara denna punkt i sig gör valet helt meningslöst!

 5. Inte för en enda nominerad, eller av valberedningen föreslagen person, uppges om de innehar något annat förtroendeuppdrag (t.ex. om de sitter i styrelsen eller är valberedare i sin egen förening).

 6. Ingenstans uppges vilka uppdrag de nominerade & föreslagna haft tidigare under vilka perioder.

 7. Valberedningen har varken före, under eller efter årsstämman informerat om vad "Arne Axrups stipendiefond" är för något eller vilka uppgifter som hör till de ledamöter som väljs till dessa poster.

Om man inte vet vad uppdraget innebär och man inte vet mer om en person än dennes namn, hur ska fullmäktige kunna avgöra om personen i fråga är rätt man/kvinna för uppdraget?

Vad baseras de val på som fullmäktige gör varje år när ingen information finns om något?

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Det ska i god tid före stämman finnas ett väl utformat underlag för stämman att fatta beslut på för val av ledamöter till de olika förtroendeposterna.
 2. Ett för detta kompetent utskott tillsätts som tar fram riktlinjer för hur besluts-underlaget för val ska utformas, med bl.a. innehållet i denna motion som underlag.

 3. Alla medlemmar ska ges möjlighet att ge sina synpunkter på dessa riktlinjer innan riktlinjerna fastställs.

 4. Riktlinjerna fastställs på en inom snar framtid (inom 4 månader) av styrelsen tillsatt extrastämma.

 5. Riktlinjerna läggs snarast in i valberedningspolicy och/eller HSB Malmös stadgar.

OBS!
På en motion som denna är det naturligtvis lätt för styrelsen att rekommendera att ett utskott tillsätts (enligt mitt förslag) för att genomföra det som yrkats. Men jag hoppas innerligt att styrelsen inte bara vill göra det enkelt för sig, utan att styrelsen även redogör för sin syn på innehållet i denna motion och respektive yrkande
.

Det kan väl inte vara så att jag är mer insatt och vet mer än hela styrelsen tillsammans? Naturligtvis vill stämman ha det bästa beslutsunderlaget de kan få för sitt beslut, men då måste också styrelsen använda sin kunskap och erfarenhet att ge konkreta åsikter till varje yrkande. För alla motioner gäller att detta är särskilt viktigt i den händelse styrelsen vill att stämman ska avslå någon motion eller något specifikt yrkande, helt eller delvis!
Om styrelsen inte invänder mot något speciellt som jag informerat om i denna motion så får alla förutsätta att styrelsen håller med i allt.


OBS! All information i motion #76-81 med tillhörande bilaga har valberedningen tagit del av redan i september 2007, så de har haft mycket lång tid på sig att göra rätt denna gång!
All annan information i mina motioner har legat öppet på min webbplats så jag förutsätter att valberedningen sedan årsstämman 2007 tagit del av allt jag skrivit som berör valberedningen.
Återstår att se vilken kvalitet det blir på valberedningens arbete till årsstämman 2008.

Medlem # 89093 - Datum: 2008-01-24


MOTION #80.

Stadgar uppdateras med delar av HSB:s kod för föreningsstyrning ang. valberedningen

Bakgrund:
Nedanstående punkter i HSBs kod för föreningsstyrning är en fullständig sammanställning över de riktlinjer som nämns för valberedningens arbete (dvs det som valberedningen begärde dubblerat arvode för efter ett vagt muntligt löfte om att följa det som ingen visste vad det var).

HSBs kod för föreningsstyrning

2 Tillsättning av styrelse och revisor

"Föreningsstämmans beslut om tillsättning av styrelse respektive revisor bör beredas genom en av medlemmarna styrd, strukturerad och transparent process, som ger alla medlemmar möjlighet att ge sin syn på och lämna förslag i respektive fråga och som skapar goda förutsättningar för väl underbyggda beslut."

Även om ovanstående formulering innehåller fina ord som inte betyder mycket så kan förhoppningsvis var och en se att HSB Malmö och dess valberedning ej följer detta.
 • Ovanstående paragraf ska inte bara gälla styrelse och revisorer, utan alla förtroendevalda!
Not.: Inget här motiverar en höjning av valberedningens arvode!

2.1

"Valberedningen är föreningsstämmans organ för beredning av stämmans beslut i tillsättningsfrågor med syfte att skapa ett bra underlag för stämmans behandling av dessa ärenden."

Ja, en fullständig självklarhet, och även om valberedningen hade följt denna paragraf, vilket de inte gör, så kan väl ingen hävda att en valberedning ska ha ett utökat arvode för att utföra sina allra mest grundläggande uppgifter!!!???

2.1.1

"Föreningen ska ha en valberedning som representerar föreningens medlemmar. Föreningsstämman ska utse valberedningens ledamöter, en av ledamöterna utses till sammankallande. Stämmans beslut ska innefatta förfarande för att vid behov ersätta ledamot som lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört.

Det ska finnas en instruktion för valberedningens arbete.
"

Ja, en fullständig självklarhet, och även om valberedningen hade följt denna paragraf, så kan knappast någon hävda att en valberedning ska ha ett utökat arvode för att utföra sina allra mest grundläggande uppgifter!!!???

Dessutom är detta ingen förändring mot tidigare.


 • Vad innebär "en valberedning som representerar föreningens medlemmar" i praktiken och rent konkret?

 • Vad innebär "förfarande för att vid behov ersätta ledamot som lämnar valberedningen" rent konkret?

  Vilket förfarande har HSB Malmös valberedning för detta ?
  Varför har valberedningen inte informerat om detta förfarande?
Det är meningslöst att skriva in i stadgarna att det ska finnas en instruktion för valberedningen, utan riktlinjer för vad denna instruktion ska innehålla (som vi kan se idag, där det finns en instruktion som varken tillför något eller som följs).

2.1.2

"Valberedningen ska ha minst tre ledamöter. En ledamot utses till sammankallande. Styrelseledamöter eller verkställande direktören ska inte vara ledamot av valberedningen."

Ja, en fullständig självklarhet.

Inget som motiverar en höjning av arvodet!

Dessutom är detta ingen förändring mot tidigare.

2.1.3

"Föreningen ska senast sex månader före ordinarie föreningsstämma ange namnen på ledamöterna i valberedningen. Informationen ska återfinnas på föreningens hemsida. Där skall även anges hur medlemmarna kan lämna förslag till valberedningen och vid vilken tidpunkt förslaget måste ha nått valberedningen för att med säkerhet kunna behandlas av valberedningen inför föreningsstämman."

Ja, en fullständig självklarhet, och även om valberedningen hade följt denna paragraf, vilket de inte gör, så kan väl ingen hävda att en valberedning ska ha ett utökat arvode för att utföra sina allra mest grundläggande uppgifter!!!???

Dessutom en synnerligen korkad paragraf!!! Namn och kontaktvägar till alla i valberedningen ska naturligtvis informeras om senast tre dagar efter årsstämman!
Förvisso har HSB Malmö inte utfört denna självklarhet till dags dato, men ändå!

2.2.1

"Valberedningen ska lämna förslag på ledamöter i styrelsen och förslag på styrelseordföranden. Valberedningen ska också lämna förslag på styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter"

Det enda som är nytt här är att valberedningen ska lämna förslag på styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter.
Dvs medlemmarna ska inte få veta hur arvodet delats upp inbördes mellan ledamöterna utöver ordförande. Varför?


 • Valberedningen ska inte bara lämna förslag på styrelseledamöter och styrelseordförande, utan även alla andra förtroendevalda!

 • Valberedningen ska även lämna förslag på alla andra arvoden.

 • Alla förslag på arvoden ska åtföljas av en motivering!

 • Alla arvoden ska anges i svenska kronor såväl på stämma som i protokoll.
Inget här motiverar en höjning av valberedningens arvode!

2.2.2

"Som underlag för sina förslag ska valberedningen
 • bedöma i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av föreningens läge och framtida inriktning, bl.a. genom att ta del av resultatet av den utvärdering av styrelsen som har skett (mot bakgrund av den information som kan behöva ges till valberedningens ledamöter kan föreningen ha skäl att överväga behovet av sekretessförbindelser som syftar till att undanröja risk för att sådan information sprids selektivt i medlemskretsen),
 • fastställa kravprofiler för den eller de nya ledamöter som enligt denna bedömning behöver rekryteras, samt
 • genomföra en systematisk procedur för att söka kandidater till de styrelseposter som ska fyllas, varvid förslag som inkommit från medlemmar ska beaktas."
Endast självklarheter i dessa alldeles för vagt formulerade förslag till stadgeändringar!
 • Kravprofilerna ska presenteras för alla medlemmar!

 • Valberedningen ska även genomföra en systematisk procedur för att söka kandidater till alla övriga förtroendeposter!

 • Ordet "beaktas" måste definieras mycket tydligt!
Inget här motiverar en höjning av valberedningens arvode, även om valberedningen tidigare inte utfört dessa självklara uppgifter!

2.2.4

"Valberedningens förslag ska presenteras i kallelsen till föreningsstämman och på föreningens hemsida.

I anslutning till att kallelsen utfärdas ska på föreningens hemsida för styrelseledamot som föreslås för nyval eller omval anges:
 • ålder samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet,
 • uppdrag i föreningen och andra väsentliga uppdrag,
 • vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen, samt
 • övriga uppgifter som kan vara av betydelse för medlemmarna vid bedömningen av den föreslagna ledamotens kompetens och oberoende.
  En redogörelse för hur valberedningen har bedrivit sitt arbete ska lämnas på hemsidan."
Endast självklarheter i dessa alldeles för vagt formulerade förslag till stadgeändringar!
Inget här motiverar en höjning av valberedningens arvode, även om valberedningen tidigare inte utfört dessa självklara uppgifter!
 • Foton av de nominerade läggs ut på föreningens webbplats.

 • Endast den information som är relevant för det aktuella förtroendeuppdraget ska presenteras för stämman. Ej relevanta uppgifter får ej tas med, eftersom det som är viktigt för uppdraget då riskerar att minska i värde, och gör att valberedningen kan styra stämman i viss riktning bara genom sitt sätt att formulera sig.

 • Den nominerade ska själv skriva sin presentation (enl. av valberedningen givna riktlinjer, utifrån vad valberedningspolicy säger).
  Vem som formulerat presentationen ska tydligt framgå.


 • Valberedningens slutgiltiga presentation av en nominerad måste först godkännas av den nominerade innan andra får ta del av den.

 • Se motion #79, punkt 3, för vad som i stället ska ingå i presentationen.

2.2.5

"Valberedningen ska på föreningsstämman presentera och motivera sina förslag, varvid särskild motivering ska ges om ingen förnyelse av styrelsen föreslås. Valberedningen ska också lämna en redogörelse för hur dess arbete bedrivits."

Endast självklarheter i dessa alldeles för vagt formulerade förslag till stadgeändringar!
Inget här motiverar en höjning av valberedningens arvode, även om valberedningen tidigare inte utfört dessa självklara uppgifter!
 • Särskild motivering ska också ges om förnyelse av styrelsen (hela eller delar) föreslås! Motsvarande gäller också för övriga förtroendeposter.

2.3.2.

"Valberedningen ska lämna förslag till val och arvodering av revisor.
Förslaget ska presenteras i kallelsen till föreningsstämman och på föreningens hemsida.
"

Endast självklarheter i dessa alldeles för vagt formulerade förslag till stadgeändringar!
Inget här motiverar en höjning av valberedningens arvode, även om valberedningen tidigare inte utfört dessa självklara uppgifter!
 • Förslag på arvode ska medföljas av motivering!

2.3.3

"I anslutning till att kallelsen till föreningsstämman utfärdas ska information om förhållanden som kan vara av betydelse för medlemmarna vid bedömningen av den föreslagna revisorns kompetens och oberoende lämnas på föreningens hemsida. Informationen ska innefatta omfattningen av den föreslagna revisorns tjänster till föreningen utöver revision under de senaste tre åren samt, vid omval, vilket år revisorn valdes och hur länge revisorn innehaft uppdraget.

En redogörelse för hur valberedningen har bedrivit sitt arbete ska lämnas på hemsidan.
"

Endast självklarheter i dessa alldeles för vagt formulerade förslag till stadgeändringar!
Inget här motiverar en höjning av valberedningens arvode, även om valberedningen tidigare inte utfört dessa självklara uppgifter!

2.3.4

"Valberedningen ska på stämman presentera och motivera sina förslag samt lämna en redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits."

Endast självklarheter i dessa alldeles för vagt formulerade förslag till stadgeändringar!
Inget här motiverar en höjning av valberedningens arvode, även om valberedningen tidigare inte utfört dessa självklara uppgifter!

3.2

"Styrelsen bör ha en storlek och sammansättning som ger utrymme åt de olika kompetenser och erfarenheter som erfordras och som uppfyller de krav på oberoende som ställs för att styrelsen effektivt och självständigt ska kunna förvalta föreningens angelägenheter.
Styrelsen bör förnyas i erforderlig takt med beaktande av utvecklingen av föreningens verksamhet och behov av kontinuitet i styrelsearbetet.
"

Endast självklarheter i dessa alldeles för vagt formulerade förslag till stadgeändringar!
Inget här motiverar en höjning av valberedningens arvode, även om valberedningen tidigare inte utfört dessa självklara uppgifter!
 • Vad som står här är en helt meningslös formulering som inte fyller någon funktion, om den inte specificeras med t.ex. vilka kompetenser och erfarenheter som avses!

3.2.1

"Styrelsen ska ha en med hänsyn till föreningens verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund i övrigt."

Endast självklarheter i dessa alldeles för vagt formulerade förslag till stadgeändringar!

Ett av många problem här är hur olika bitar ska vägas. Ska t.ex. en persons bakgrund väga tyngre än en annan persons kompetens? Vilka urvalskriterier gäller?

Inget här motiverar en höjning av valberedningens arvode!

1.3.1

"Föreningens valberedning ska lämna förslag till ordförande för ordinarie föreningsstämma.
Förslaget ska presenteras i kallelsen till stämman samt av valberedningen vid stämman.
"

Endast självklarheter i dessa alldeles för vagt formulerade förslag till stadgeändringar!

Inget här motiverar en höjning av valberedningens arvode!

Ingen av ovanstående formuleringar från HSB:s undermåliga kod för föreningsstyrning kan eller ska alltså användas som de ser ut i koden, utan de måste bearbetas så att de fyller någon funktion mer än att bara fylla upp ett textutrymme.

Med tanke på hur obegripligt dåligt valberedningens arbete formulerats av valberedarna så är det inte utan att man misstänker att de luddiga och intetsägande formuleringarna tagits fram just för att det inte ska finnas något krav på valberedningen att prestera något.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. En stadgegrupp får i uppgift att lägga in ovanstående stadgar för valberedningen i HSB Malmös stadgar efter att de bearbetats, tillsammans med alla nödvändiga kompletteringar och förtydliganden, speciellt enligt de kommentarer jag gett för varje paragraf ovan.

  Ett alternativ är att ett utskott tillsätts för att göra motsvarande och lägga in ovanstående paragrafer (efter bearbetning) i valberedningspolicyn i stället för i stadgarna (även om jag bestämt anser att de ska finnas i stadgarna, och inte i valberedningspolicy, pga att de är så grundläggande, och aldrig kommer att behöva förändras).

  Resultatet kompletteras sedan med ett mer konkret och meningsfullt regelverk i stadgarna (enl. bl.a. mina övriga motioner som hör till valberedningen).

 2. Alla medlemmar ges möjlighet att påverka utformningen av ovanstående paragrafer för valberedningen.

 3. Resultatet fastställs på en inom snar framtid (inom 4 månader) av styrelsen tillsatt extrastämma.

 4. Det fastställda resultatet läggs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar (och ev. även i valberedningspolicy).
Återstår att se vilken kvalitet det blir på valberedningens arbete till årsstämman 2008.

OBS!
På en motion som denna är det naturligtvis lätt för styrelsen att rekommendera att ett utskott tillsätts (enl. mitt förslag) för att genomföra det som yrkats. Men jag hoppas innerligt att styrelsen inte bara vill göra det enkelt för sig, utan att styrelsen även redogör för sin syn på innehållet i denna motion för varje paragraf ovan.

Det kan väl inte vara så att jag är mer insatt och vet mer än hela styrelsen tillsammans? Naturligtvis vill stämman ha det bästa beslutsunderlaget de kan få för sitt beslut, men då måste också styrelsen använda sin kunskap och erfarenhet att ge konkreta åsikter till varje yrkande. För alla motioner gäller att detta är särskilt viktigt i den händelse styrelsen vill att stämman ska avslå någon motion eller något specifikt yrkande, helt eller delvis!
Om HSB Malmös styrelse i sitt svar inte invänder mot något speciellt som jag tagit upp i denna motion så får man förutsätta att styrelsen instämmer i allt.


Tillägg:
För konferensen i Köpenhamn den 25-26/1 2008 så står det i planeringen;
"Presentera förslag till instruktion i valberedningsarbetet", från HSB Malmös valberedning.
Jag förstår att detta förslag baseras på mina synpunkter, men jag är inte säker på att jag har förtroende för att låta valberedningen ta fram en dylik instruktion. Speciellt inte med tanke på det resultat vi kunnat se att de uppnått tidigare, såväl på egen hand som efter de kraftigt bristfälliga valberedningspunkterna i HSB:s kod för föreningsstyrning, där HSB Malmös valberedning säger sig ha varit delaktiga.

Dessutom så finner jag det ytterst tråkigt att valberedningen inte först offentliggör sitt förslag (på t.ex. HSB Malmös webbplats). Ett vanligt trick om man är rädd för kritik och vill få så lite reaktioner som möjligt på det man tagit fram.


Medlem # 89093 - Datum: 2008-01-24

MOTION #81.

Nyval av valberedning

För mer detaljerad information, se bilaga nedan där jag tagit upp ett antal punkter om valberedningens arbete (utlagt på webbsidan http://hotpot.se/bo.htm). Det är ett stort antal märkligheter som förekommit inom valberedningen under årens lopp. Det är bl.a. denna bilaga som denna motion baseras på, varför det är viktigt att alla fullmäktigeledamöter får ta del av vad som står där, för att bättre förstå vilka förändringar som är nödvändiga att göra.

Om det är några frågor om detta så går det bra för vem som helst att kontakta mig före stämman (genom att ringa mig, maila mig eller genom att skriva i forumet på min webbplats).

Ett litet utdrag från vad jag tagit upp i bilagan (och i tidigare motioner här);
Valberedningen ska, enligt det dokument som deras arvode baseras på, hålla en löpande kontakt med brf:arnas valberedningar (= t.ex. jag). Men jag - och vad jag förstår ingen annan heller - har inte hört ett ljud från valberedningen sedan årsmötet, förutom två allmänt riktade standardutskick till en större grupp mottagare, med allmän information i slutet av 2007.

Jämför med vad som sägs i Policy för valberedningen.

I denna policy står det bl.a.;
"Valberedningen skall före juli månads utgång årligen fastställa sin arbets-/tidplan för nomineringsproceduren till de olika organ som utses av fullmäktigestämman. Planen skall förutom tider för nomineringsproceduren också innefatta beskrivning över valberedningens arbetsmetoder mm.

Denna plan skall delges bostadsrättsföreningarnas styrelser och valberedningar samt bospargruppens fullmäktigeledamöter.
"

Någon form av arbets- eller tidsplan dök inte upp förrän i oktober 2007. Då utan förklaring till varför vi inte fick detta standardutskick senast i juli, enligt valberedningens policy!

Fortfarande två månader efter deadline hade alltså ingen av 260 brf-styrelser eller valberedningar i HSB Malmö reagerat det minsta över att det var helt tyst från den valberedning som försöker ge sken av att de bedriver sitt arbete under hela året!

Valberedningen lyckades lura fullmäktige att dubbla valberedningens arvode under förespeglingen att valberedningen skulle prestera mera/något. Men efter årsstämman gick hela valberedningen under jorden, och inga kontaktvägar uppgavs till valberedningen förrän i slutet av 2007, och då endast några telefonnummer, varav en stor del dessutom var fel.

Ingen som bryr sig?


Inga uppgifter överhuvudtaget fanns inför och på årsstämman 2007 om varifrån nomineringar kom, till;
- styrelse,
- styrelsesuppleant,
- revisorer,
- Arne Axrups stipendiefond,
- ersättare HSB Riksförbunds förbundsstämma,
- ombud HSB Riksförbunds förbundsstämma.
Det finns mycket stor anledning att tro att inga nomineringar för dessa poster kommit in (efter vad valberedningen själv berättat för mig, men det bekräftas av valberedningens dokument!). På något magiskt sätt så kom det enbart in nomineringar till alla i den sittande valberedningen. Så deras platser var i alla fall säkrade!

Valberedningen har inte ens lyckats få rätt på antalet ersättare till HSB Riksförbund.
Sju stycken ska väljas, men valberedningen tog bara fram sex förslag, och endast sex valdes på stämman. En post är alltså vakant, utan att valberedningen reagerat varken före, under eller efter årsstämman på denna av dem gjorda felaktighet.

För alla 42 förtroendeposter (7 styrelseledamöter med 1 suppleant + 3 revisorer + 2 revisorsuppleanter + 13 ombud till HSB Riksförbund + 7 ersättare till HSB Riksförbund + 5 ledamöter till valberedningen med 1 suppleant + 3 ledamöter till Arne Axrups stipendiefond) fanns det bara en personlig presentation utav alla nominerade i valberedningens "förslag".


Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Utbyte görs av ledamöterna till HSB Malmös valberedning.
  En ny valberedning tillsätts med engagerade medlemmar som är beredda att strukturera upp valberedningsarbetet och uppnå bästa möjliga resultat.
Denna motion är samma som motion #1 till den inställda extrastämman 2007-10-11.

OBS!
All information i motion #76-81 med tillhörande bilaga har valberedningen tagit del av redan i september 2007, så de har haft mycket lång tid på sig att göra rätt denna gång!
All annan information i mina motioner har legat öppet på min webbplats så jag förutsätter att valberedningen sedan årsstämman 2007 dessutom tagit del av allt jag skrivit som berör valberedningen.
Återstår att se vilken kvalitet det blir på valberedningens arbete denna gång, efter allt jag framfört.

Medlem # 89093 - 2008-01-24

Bilaga med värdefullt underlag till motion #81 m.fl.

OBS! Denna bilaga fungerar som underlag till flera av mina motioner,
inte bara motion # 76-81 (se även t.ex. motion 38-43)!

(Bilagan finns på webbsidan http://hotpot.se/hsb-valberedning-malmo.htm).

Roten till det onda i HSB Malmö
Valberedningen !

HSB Malmö har helt unikt demokratihämmande stadgar

I HSB Malmös stadgar i § 21 ("Valberedningen") står följande;
"Vid val som sker vid fullmäktigesammanträdet kan förslag, utöver de som tidigare lämnats in till valberedningen, inte tas upp".

HSB Malmö har alltså en paragraf i sina stadgar som strider mot hur det annars fungerar i alla andra föreningar!!! Efter att ha gått igenom andra HSB-regioners stadgar så tycks det bara vara HSB Malmö som infört denna absurda och demokratihämmande paragraf!!!
Jag skulle gissa att en dylik paragraf tidigare bara existerat i gamla kommuniststater.

Man får t.ex. inte på fullmäktigesammanträdet tillfoga namn, utan HSB Malmö tvingar de få utvalda som har rätt att nominera någon till en förtroendepost till att gå via valberedningen!

Valberedningen har skaffat sig i princip oinskränkt makt!

Maktlösa medlemmar

Nu vill man gärna tro att värre än så här kan det väl aldrig bli. Fel !!!
Det toppas av att HSB Malmö och fullmäktige tagit sig rätten att besluta om att enskilda medlemmar ej har rätt att föreslå någon till en förtroendepost inom HSB Malmö.

Så här står det nämligen (i strid med HSBs kod) i valberedningspolicyn;
" Nomineringsrätt
Nomineringsförfarandet
Bostadsrättsföreningarnas styrelser och valberedningar samt bospargruppens fullmäktigeledamöter äger rätt att nominera kandidater till val i den parlamentariska organisationen.
".


HSB är mycket glad över att nämna ordet "parlamentariska" så ofta som möjligt. Men jag undrar hur många som egentligen vet vad ordet betyder. För dig som inte känner till detta så innebär det att det "folket" har inflytande över de som bestämmer... precis som i HSB ... eller?

Fullmäktige har begränsat sina egna rättigheter

Med dagens regelverk begränsas t.o.m. fullmäktigeledamöternas rättigheter, där endast bospargruppens fullmäktigeledamöter har rätt att nominera kandidater till förtroendeposter.
Övriga fullmäktigeledamöter har uttryckligen ej rätt att nominera någon (se ovan).

Mer makt till styrelsen

Vad jag tagit upp så här långt måste väl ändå vara så illa som det överhuvudtaget kan bli? Fel!!!

Så här står det i valberedningspolicyn;
" Nomineringar som sker av bostadsrättsföreningarnas valberedningar skall dock ske via bostadsrättsföreningarnas styrelser.".
Till och med brf:arnas valberedningar (om än inte så mycket som "vanliga" medlemmar och övriga förtroendevalda, förutom brf-styrelserna) diskrimineras alltså ordentligt.

Hur motiverar HSB inskränkningen av medlemmars och valberedningars möjligheter att påverka?

Hur motiverar;
- HSB Malmös valberedning
- HSB Malmös styrelse
- Fullmäktigeledamöterna
att;
 • medlemmar inte får nominera kandidater till förtroendeposter inom HSB Malmö?
 • att föreningarnas valberedningar måste gå via föreningarnas styrelse för att nominera kandidater till de olika förtroendeposterna?
Jag skulle vara väldigt intresserad att höra dessa motiveringar eftersom det inte går att motivera.

Vad skulle skälet kunna vara att valberedarna i brf:arna inte får skicka mail eller papper till HSB Malmös valberedning? Vad har brf:arnas styrelser med valberedarnas nomineringar att göra? Varför denna filtrering av nomineringar? Feedback från styrelsen?

Är det någon som är förvånad att det med detta system strax före årsstämman 2007 endast fanns 4 nomineringar från ca. 260 föreningar till de 42 förtroendeposterna?

De som satt ihop ovanstående formuleringar kan inte ha varit riktigt nyktra, men man undrar verkligen över stämmans tillstånd som kan acceptera något så här helt vansinnigt och odemokratiskt, bara för att en liten grupp tror att de kan bete sig hur som helst utan att någon bryr sig eller reagerar!

Valberedningen har skaffat sig i princip oinskränkt makt.
Makt utan kunskap och kompetens - som här -
tror jag inte är till någon fördel för HSB Malmös utveckling.

Hur det fungerar idag - nolldemokrati !

Valberedningen väljer styrelse!!!

Som det fungerar idag är det alltså inte medlemmarna som väljer styrelse.
Det är inte ens fullmäktigeledamöterna som väljer vilka som ska ingå i styrelsen.
Det är i stället en liten och högst odemokratisk valberedningsgrupp på 5 personer som väljer ut vilka som ska tillåtas att "väljas" av fullmäktige på årsstämman.

Valberedningen plockar alltså ut 8 personer (år 2007 endast 6 av 13 påstådda förslag!) som fullmäktigeledamöterna får välja till styrelse och suppleant, i ett spel för galleriet att det förekommit ett val i demokratisk ordning. Fullständigt odemokratiskt!
Valet till förtroendeposter på stämman är inget annat än ett stort skämt.
Hur fullmäktigeledamöterna kan vara så lättlurade är inte helt lätt att förstå.
DEMOKRATI I HSB MALMÖ
0,0001 % av medlemmarna väljer vem som ska sitta
på alla 42 förtroendeposter inom HSB Malmö!

Valberedningen väljer valberedning !!!

Konsekvenserna av nuvarande demokratibegränsning i stadgar och policy blir också att endast valberedningen kan bestämma vem som ska ingå i valberedningen.
Ingen insyn i valberedningens arbete finns!

Valberedningen kan inte avsättas !!!

Endast valberedningen kan avsätta valberedningen med nuvarande regelverk (stadgar och valberedningspolicy). Se ovan för hur regelverket skapar detta läge.

Hur det borde fungera!

I en demokratisk organisation tar i stället valberedningen fram tillräckligt många alternativ för att det ska finnas något att välja mellan. Alternativa valberedningar tillåts, såväl som alternativa förslag före årsstämman såväl som direkt på årsstämman från enskilda medlemmar. I motsats till hur det fungerat tidigare måste också valberedningen engagera och motivera alla medlemmar att engagera sig i valen.

Nödvändig stadgeändring !!!

Nedanstående text måste ersätta HSB Malmös stadgar i § 21 ("Valberedningen");
Vid val som sker vid fullmäktigesammanträdet kan förslag
tas upp från medlemmar, utöver de som tidigare lämnats in till valberedningen.
HSB Malmös stadgar antogs 23/3 samt 17/8 1996 och ändrades senast den 24/3 och den 8/9 2001. Jag kan se att §21 sett ut som den gör idag sedan i alla fall 1996.
Valberedningens policy är daterad 2001-09-18, och har inte (kunnat) ändrats sedan dess.

Ett regelverk för brf:ar, ett annat för HSB Malmö

Tänk om man gjort likadant i brf:ar som i HSB Malmö! Det hade blivit ett ramaskri!

I brf:ar finns inga begränsningar för vem som får nominera medlemmar.
Vilken medlem som helst kan på stämman kasta ur sig förslag på vem man vill ska nomineras.

Varför anser HSB Malmö - styrelse + valberedning + fullmäktigeledamöter - att de kan ta sig denna rätt att inskränka demokratiska rättigheter?

Frågor till HSB Malmö:

 1. Hur har någon lyckats manipulera fullmäktigeledamöterna att införa dagens extremt demokratihämmande begränsningar, och när har detta skett?
 2. Kommer HSB Malmö att verka för - i enlighet med HSB:s nya kod för föreningsstyrning och ETHOS - att ovanstående stadgeparagraf (§ 21) snarast tas bort?
 3. Kommer HSB Malmös styrelse kalla till två extrastämmor snarast möjligt för att före nästa stämma plocka bort tillägget som säger att val endast kan ske genom VB?

Förändring av valberedningspolicy (några exempel)

Valberedningen ska informera om hur många möten som hållits och valberedningens protokoll (som ska säkras av HSB Malmö i arkiv) ska läggas ut på webben, och valberedningen ska löpande informera om sitt arbete på HSB Malmös webbplats.

Valberedningens förslag på arvoden ska i god tid före årsstämman offentliggöras för alla medlemmar! Dagens valberedning nämner inte arvoden med ett ord före stämman!
Om någon föreslås av VB till mer än en post ska det särskilt markeras före stämman!

Valberedningen redogör på HSB Malmös webbplats i detalj för vad "Arne Axrups stipendiefond" är för något och exakt vilka uppgifter som hör till de ledamöter som väljs till dessa poster.

Valberedningens arbets-/tidplan för nomineringsproceduren till de olika organ som utses av fullmäktigestämman ska läggas ut på HSB Malmös webbplats (sökbar, med länk från menyn, och ligga kvar från år till år).

Denna plan ska specificeras betydligt mer noggrant hur den ska utformas än med;
" Planen skall förutom tider för nomineringsproceduren också innefatta beskrivning över valberedningens arbetsmetoder mm". Dvs "mm" ersätts med något konkret.

För att valberedningen ska verka det minsta trovärdig ska inte "förslagsställare" bara uppges med brf så som sittande valberedning gör, utan även med namn på den person som föreslagit någon till en förtroendepost, och inte bara för nomineringar till valberedningen, som idag.

Projektgrupp tillsätts för att utarbeta bättre specifikation för valberedningens arbete (eftersom valberedningen som arvoderas för just dylika saker tydligen inte gör detta).

Se valberedningspolicy!

NOMINERINGAR TILL HSB MALMÖ 2007

Styrelseuppdrag (de i rosa var ej upptagna i röstlängden)
  Ordf Ledamot Supp  
Alf Gustavsson, brf=? X     1
Maj-Britt Thulin, brf=?   X   2
Maria Bengtsson (styrelsesuppleant 2002-?), brf=?   X   3
Anders Lundberg, brf=?   X   4
Olle Strand, brf Lugnet   X   5
Giovanna Brankovic, brf Hilda   X X 6
Daniel Ljung, brf Ellstorp (ej föreslagen av VB)   X X  
Mona Westford, brf=? (ej föreslagen av VB)   X    
Cecilia Bothén, brf Ryttmästaren (ej föreslagen av VB)   X    
Thomas Wallenberg, brf Luftvärnet (ej föreslagen)   X    
Fredrik Haglund, brf=? (ej föreslagen av VB)   X    
Kaj Kvist, brf=? (ej föreslagen av VB)     X  
Monica Bermsten, brf Ringstedt (ej föreslagen av VB)     X  
Stenbocken  
Omval på dem som står i tur att avgå med undantag av Christer Andersson.

MINA KOMMENTARER:

Vem (om någon?) har nominerat alla ovanstående personer?

Skälet till att valberedningen inte ens uppgivit vilken brf (än mindre vilken person) som nominerat personer till styrelsen är förmodligen pga att valberedningen själv står för ett antal "nomineringar". Valberedningen har försökt dölja detta, och fullmäktige låter sig luras.

Vilka står i tur att avgå? Varför informerar inte valberedningen om detta?
Omval på ett eller två år? Varför informerar inte valberedningen om detta?

Stenbocken? Vem har nominerat "Stenbocken"?

Monica Bermsten var också den som justerat det klandrade årsstämmoprotokollet för 2007 (där praktiskt taget varje punkt var fel), på förslag av valberedningen.

  Revisorer - 1 år Revisor Suppleant
1 Bert Rasmusson, brf Ida X  
2 Lena Andersson, brf Henriksdal X X
3 Bengt Göransson, brf Roxen (föreslås sedan av VB som suppleant)    
  Revisorsuppleanter - 1 år    
  INGA NOMINERINGAR    
       
  Arne Axrups stipendiefond, styrelseledamöter - 1 år, 3 st.    
4 Ingela Persson, valberedningen, brf Tapperheten 4    
5 Rolf Brandt, valberedningen, brf Roxen    
6 Ingrid Uller, brf Almen (föreslås sedan av valberedningen som suppleant i stipendiefonden)    
7 Olle Strand, brf Lugnet (föreslås ej av valberedningen)    
8 Maria Bengtsson, brf Gåsen? (föreslås ej av VB; till HSB:s styrelse)    
9 Omval på sittande styrelse -UTAN ATT BERÄTTA VILKA DESSA ÄR!    
  Arne Axrups stipendiefond, styrelsesuppleant - 1 år, EXTRA!    
  INGA NOMINERINGAR    
       
  Ombud till HSBs Riksförbunds förbundsstämma,
totalt 13 varav 8 väljs av stämman, men endast 5 nomineringar
   
10 Giovanna Brankovic, brf Hilda, föreslås sedan till styrelsesuppleant    
11 Ingrid Uller, brf Almen (även AA stipendiefond)    
12 Leif Göransson, brf Ängshög    
13 Jörgen Persson, brf Astern    
14 Maria Bengtsson, brf Gåsen?, föreslås sedan till styrelsen (äv. AA)    
  Ersättare, 7 st    
  INGA NOMINERINGAR    

MINA KOMMENTARER:         - NOMINERADE AV VEM ???
Totalt 14 påstådda nomineringar. Något märkligt med tanke på att strax innan stämman så fanns det enligt direkt uppgift från valberedningen till mig endast 4 stycken nomineringar.

Varför har HSB Malmö/valberedningen undvikit att uppge vem och vilken brf som nominerat ovanstående personer?

Förteckning över nomineringar
till valberedning i HSB Malmö

Nomineringar har inkommit från 16 bostadsrättsföreningar, alla inom föreskriven tid.
Nomineringar skulle enligt skrivelse från valberedningen insändas till undertecknad.
Nomineringarna är förtecknade nedan.
  Nominering - VEM ÄR SAMMANKALLANDE? Förslagsställare
1 Sittande valberedning:
Ingela Persson, Preben Karlsson, Ingrid Holmberg, Lennart Westerlund Sven-Erik Rowa, brf Sundsterassen (ej separat nominerad),
Suppleant Rolf Brandt
Brf Stenbocken,
Brf Sundsterassen,
Brf Bollebygd,
Brf Skogsmården,
Brf Steglitsen,
Brf Ärlan
1 Ingela Persson, Brf Tapperheten 4 Brf Tapperheten 4,
Brf Kastanjen,
Brf Ringstedt,
Brf Granen
2 Preben Karlsson, Brf Fosietorp Brf Fosietorp
3 Ingrid Holmberg, Bospargruppen (ingen brf?) Brf Visenten
4 Lennart Westerlund, Brf Beritta Gurris Brf Beritta Gurris
5 Rolf Brandt, Brf Roxen (väljs sedan till suppleant) Brf Roxen,
Brf Stenmården
6 Kaj Kvist, OKÄND BRF, ENDA NY NOMINERING, FÖRESLÅS EJ Brf Brage
Malmö den 21 februari 2007
Börje Nilsson eu (vad betyder "eu"?)

MINA KOMMENTARER:
Det var en väldig ansamling nomineringar av ledamöterna i den sittande valberedningen.
De måste vara populära eftersom de fått större delen av samtliga inkomna nomineringar?

Lustigt att valberedningen strax före årsstämman hävdade att det bara kommit in 4 nomineringar, när det enligt dessa skrivelser från valberedningen kommit in sammanlagt;
 • x nomineringar till styrelsen - från okända och oredovisade föreningar/personer !
 • 16 nomineringar - från okända och oredovisade personer !
  till Valberedningen
 • 3 nomineringar - från okända och oredovisade föreningar/personer !
  till Revisorer
 • 5 nomineringar - från okända och oredovisade föreningar/personer !
  till Ombud till HSB Riksförbunds förbundsstämma
 • 6 nomineringar - från okända och oredovisade föreningar/personer !
  till Arne Axrups stipendiefond
Dvs sammanlagt 30 nomineringar från 42.000 medlemmar till 42 poster (plus ev. ett okänt antal nomineringar till HSB Malmös styrelse).
Hur många av dessa nomineringar kom från valberedningen?
Ja, det måste ju då vara 30 - 4, dvs 26 nomineringar från valberedningen! Eller?

Dags att det avslöjas för alla medlemmar exakt vilka nomineringar som kommit in från vem (person + brf).


Valberedningens förslag till förtroendevalda
inför HSB Malmös årsmöte 2007

  Ordförande - mandattid anges ej, men ska vara 1 år
1 Alf Gustavsson brf Abotten omval
  Styrelsen, ledamöter 2 år (=fel mandattid) - ska vara 7 ledamöter men bara 5 förslag
1 Alf Gustavsson (på hur lång tid?) brf Abotten omval
2 Maj-Britt Thulin brf Ovalen nyval
3 Maria Bengtsson brf Gåsen omval
4 Anders Lundberg brf Bollebygd omval
5 Olle Strand brf Lugnet nyval på 1 år
  (Henric Lellky ej med i förslag, och valdes ej heller in - Alt. förslag med fler finns ej)
  Styrelsen, suppleant 1 år
6 Giovanna Brankovic brf Hilda nyval på 1 år
  Revisorer 1 år
7 Bert Rasmusson brf Ida omval
8 Lena Andersson brf Henriksdal omval
  Peter Sjöberg Ernst & Young omval (???)
  Revisorsuppleanter 1 år
9 Bengt Göransson brf Roxen omval
  Peter Gunnarsson Ernst & Young omval
  Arne Axrups stipendiefond, styrelseledamöter 1 år, 3 st
10 Ingela Persson, valberedningen brf Tapperheten 4 omval
11 Rolf Brandt, valberedningen brf Roxen omval
12 Barbro Molin, EJ NOMINERAD AV NÅGON! brf Domaren omval
  Arne Axrups stipendiefond, styrelsesuppleant 1 år
13 Ingrid Uller, även ombud till HSB Riks brf Almen omval
  Ombud till HSBs Riksförbunds förbundsstämma x år, ingen mandatperiod angiven
  Ombud totalt 13 varav 8 väljs av stämman, övriga 5 är hemliga
14 Giovanna Brankovic - styrelse + ombud = FEL brf Hilda ???
15 Ingrid Uller brf Almen ???
16 Leif Göransson brf Ängshög ???
17 Jörgen Persson brf Astern ???
18 Elvy Westerberg, EJ NOMINERAD! Bospargruppen ???
19 Lennart Karlin, EJ NOMINERAD! brf Dalgården ???
20 Ivar Jönsson, EJ NOMINERAD! brf Månsgården ???
21 Marianne Larsson, EJ NOMINERAD! brf Ärlan ???
OBS! Giovanna har föreslagits som styrelsesuppleant plus ombud = galen kombination!
  Ersättare 7 st. men bara 6 förslag (x år)
22 Gertie Andersson, EJ NOMINERAD! brf Kastanjen ???
23 Agneta Söderblom, EJ NOMINERAD! brf Södertorp ???
24 Tommy Johansson, EJ NOMINERAD! brf Sandstenen ???
25 Bertil Björkman, EJ NOMINERAD! brf Nybo ???
26 Lilian Qvarlander, EJ NOMINERAD! brf Tapperheten 4 ???
27 Marianne Ljungström, EJ NOMINERAD! brf Granen ???

MINA KOMMENTARER:
Varför står Peter Sjöberg (revisor) och Peter Gunnarsson (revisorsuppleant) med som valbara ledamöter här? En revisor utses av "HSB Riksförbund" (i praktiken HSB Malmö) enligt stadgarna. Det framgår inte att dessa två personer inte är valberedningens förslag.

I HSB Malmös stadgar står det att HSB tillsätter en revisor. Den revisorssuppleant som HSB tillsatt här är ej tillsatt enligt regelverket, även om valberedningen inte känner till detta.

Valberedningen har alltså plockat ut 27 personer (+ 6 personer till valberedningen, dvs totalt 33 personer) att väljas till olika förtroendeposter utav totalt 42 (nu 43) förtroendeposter.
 •   7 styrelseledamöter + 1 suppleant - totalt 8 st. (men bara 6 förslag)
 •   3 revisorer + 2 revisorsuppleanter - totalt 5 st. (varav 2 valts av HSB)
 • 13 ombud      till HSB Riksförbund (varav HSB Malmös styrelse utser 4 & valberedning 1)
 •   7 ersättare  till HSB Riksförbund (men bara 6 förslag)
 •   5 ledamöter till valberedningen + 1 suppleant - totalt 6 st.
 •   3 ledamöter till Arne Axrups stipendiefond + 1 extra som suppleant = tot. 4
Av de 8 posterna till styrelse och suppleant har valberedningen föreslagit 6 personer.
Av de 5 posterna till revisorer och suppleanter är 2 valda av HSB Malmö (ska vara 1) .
Av de 13 posterna till HSB Riksförbund har valberedningen föreslagit 8 personer (styrelsen=5).
Av de 7 posterna till reserver för HSB Riksförbund har valberedningen föreslagit 6 (missat 1).
Av de 3 posterna till Arne Axrups stipendiefond har valberedningen föreslagit 3 + 1 extra.
Se följebrev, punkt 28;" Val av tre ledamöter till den ideela föreningen Arne Axrups stipendiefond"
Se protokoll, punkt 28

HSB Malmö utser 1 revisor + 1 suppl. (?) + 5 ombud till HSB Riksförbund av de 42 posterna.
Henric Lellky saknas som styrelseledamot i såväl nomineringar som valberedningens förslag.
Valberedningen har missat 2 poster i förslaget till HSB Malmös styrelse.
Valberedningen har missat 1 post i förslaget till ersättare för ombud till HSB Riksförbund.
Valberedningen har föreslagit 1 suppleant extra till stipendiefond i strid med dagordning.

I stället för någon av de tre övriga påstådda nominerade till Arne Axrups stipendiefond (Ingrid U., Maria B., Olle S.) så föreslår valberedningen en ej nominerad person; Barbro Molin, suppl. 98-99, ledamot 99-04. Ingela Persson föreslår sig själv till Arne Axrups stipendiefond.

Inga förslag på arvoden fanns från valberedningen före stämman.

Marianne Ljungström var också den som på förslag av valberedningen justerat det klandrade årsstämmoprotokollet för 2007.


Ingen insyn finns i valberedningens arbete!

Genom att hålla medlemmarna i mörker, utan information, t.ex. genom luddiga stadgar, så försöker HSB hålla makten över medlemmarna.


Ledamöterna är okritiska till allt utom mot de som är kritiska mot något

Ledamöterna vill bara ha det som förr. Inga förändringar önskas! Allt är bra som det är!

Valberedningens policy stående punkt i dagordningen

Det står i denna policy att den endast kan ändras av fullmäktige!
Men det finns ingen punkt i årsstämmornas dagordning för detta, och därmed blir det i praktiken omöjligt att på ett demokratiskt sätt ändra denna policy!
Det blir alltså lite av ett moment 22 att försöka ändra valberedningens policy.


En stående punkt måste läggas in i dagordningen för årsstämmorna med möjlighet att ändra valberedningens policy.

Valberedningen dubblar sitt arvode!

Valberedningen lyckades få de frånvarande (i tankarna) fullmäktigeledamöterna till att dubblera valberedningens redan höga arvode på den första årsstämman 2007, under förespeglingen att valberedningen kanske skulle börja prestera något för sitt arvode, men det innebär tyvärr inte att valen skulle bli demokratiska!

En jävig styrelse i HSB Malmö föreslår dubblerat arvode

På stämman så är det HSB Malmös styrelseordförande som föreslår en dubblering av valberedningens arvode (92 000 kr). Som förhoppningsvis alla förstår så är ordföranden jävig i denna fråga, och självfallet så är HSB Malmös styrelse den absolut sista som ska lämna något som helst förslag på arvodet till valberedningen. En ordförande måste begripa bättre!
Att styrelsen föreslår ökat arvode som tack till valberedningen som föreslagit dem är fel!

Inga forum - inga demokratiska diskussioner

Vad är det för valberedning som inte ens har vett att se till så att valberedarna i HSB Malmö har ett forum. Det skulle ha tagits fram för många år sedan, men HSB Malmös valberedning har inte engagerat sig det minsta i denna fråga (och vad jag kan se inte i någon annan fråga heller), men det har naturligtvis inte legat i HSB:s eller HSB Malmös valberednings intresse.

Valberedningskurs

HSB Malmö har gjort en del förändringar och det är numera Börje Nilsson på HSB Malmö som håller HSB Malmös kurser för valberedningarna! Se HSB Malmös kursutbud.

De kurser som HSB Malmö tidigare arrangerat för valberedarna har inte tillfört något för någon så jag hoppas att Börje Nilsson ser till så att det sker stora förändringar här!

På de kurser som tidigare år hållits av HSB Malmös valberedning, så har deltagarna fått en kursutvärdering som deltagarna måste fylla i öppet och skriva sina namn och föreningar på.
Smart sätt att se till så att deltagarna inte fyller i vad de egentligen tycker.

HSB Malmös valberedning onåbar!

Det är pinsamt tydligt hur valberedningen i samarbete med HSB Malmös styrelse ansträngt sig för att det ska vara så svårt som möjligt att nå någon som ingår i valberedningen. Valberedningen finns ingenstans med någon form av kontaktväg. Ingen e-post. Inget telefonnummer. Inget brf-namn. Ingen adress. Ingenting!
Allt som finns är namnen på de som ingår i valberedningen, men de finns inte under någon egen flik i HSB Malmös meny på webbplatsen. I stället har man dolt valberedningen på en plats längst nere på sidan om HSB Malmös styrelse.
Hur ska man tolka det? Ingår valberedningen i styrelsen, eller är de "bara" samarbetspartners?


Utbyte av hela HSB Malmös valberedning!

Inte förrän HSB Malmö fått en valberedning värd namnet kan HSB Malmö börja gå i rätt riktning.

Inga uppgifter överhuvudtaget fanns inför och på årsstämman 2007 om varifrån nomineringar kom, till;
- styrelse och styrelsesuppleant,
- revisorer och revisorsuppleant,
- Arne Axrups stipendiefond,
- ombud HSB Riksförbunds förbundsstämma och ersättare till ombuden.
Det finns anledning att tro att inga nomineringar för dessa poster (exkl. styrelse) kommit in (efter vad valberedningen berättat för mig, och sedan bekräftats av deras dokument!).
På något magiskt sätt så kom det i princip enbart in nomineringar till alla i den sittande valberedningen. Så deras platser var i alla fall säkrade! Valberedningens enda uppgift?

Valberedningen har inte ens lyckats få rätt på antalet ersättare till HSB Riksförbund.
Sju stycken ska väljas, men valberedningen tog bara fram sex förslag, och endast sex valdes på stämman. En post är alltså vakant, utan att valberedningen reagerat varken före, under eller efter årsstämman på denna av dem gjorda felaktighet.

Sammankallande skulle utses enligt policy på stämman, men inget förslag på sammankallande nämndes före stämman av valberedningen, inget togs upp på stämman, inget skrevs i protokollet och ingen information i efterhand någonstans! Skrämmande!

För alla 42 (43?) förtroendeposter (7 styrelseledamöter med 1 suppleant + 3 revisorer + 2 revisorsuppleanter + 13 ombud till HSB Riksförbund + 7 ersättare till HSB Riksförbund + 5 ledamöter till valberedningen med 1 suppleant + 3 ledamöter till Arne Axrups stipendiefond) fanns det bara en presentation av alla nominerade i valberedningens "förslag".


VD Lars Danielsson skriver;
" Demokrati och att makten utgår från medlemmarna - det vill säga ägarna - i bostadsrättsföreningarna skall vara en självklarhet i vår organisation.".
Men om HSB i övrigt inte är demokratisk, hur ska demokrati någonsin kunna införas i brf:arna, menar HSB?


VD Lars Danielsson skriver också;
" Det demokratiska arbetssättet skall vara styrande i en bostadsrättsförening.".
Men om demokrati inte råder inom HSB-organisationen där HSB bara vill ha en envägskommunikation och inte vill låta medlemmarna komma till tals, hur ska HSB kunna begära att brf:arna ska vara mer demokratiska än HSB-organisationen?

Sammanställning
Valberedningen missköter sitt uppdrag

 • Ingen insyn i valberedningens arbete
 • Valberedningen följer ej valberedningens policy!
 • HSB Malmö och valberedningen har med stöd av fullmäktige inskränkt medlemmars demokratiska rättigheter!

Suspekta nomineringar till förtroendeposter!

 • De få inkomna nomineringarna (drygt 30 st., varav ett okänt antal från valberedningen) från 42.000 medlemmar kan inte tydligare visa att valberedningen inte skött sitt uppdrag!

 • På vilket sätt menar valberedningen att den engagerat och motiverat medlemmar att engagera sig i val till förtroendeposter?
  Det finns inget som tyder på att valberedningen lagt ner en minut på detta!
 • På vilket sätt har valberedningen sökt kandidater till de förtroendeposter som ska tillsättas?

 • Majoriteten av nomineringarna har varit till valberedningen, vilket onekligen ger intrycket av att valberedningen mest bara engagerat sig i att säkra sina egna poster i valberedningen och försäkra sig om att ingen ny kommer in i valberedningen som kan se hur det går till där.

 • Eftersom namn ej uppges på förslagsställare så vet man t.ex. inte om valberedningen föreslagit sig själv direkt eller via kompisar i sin egen förening.

 • De totalt 30 nomineringarna till de 42/43 posterna stämmer inte överens med valberedningens egen uppgift att det strax före stämman endast kommit in 4 nomineringar.

Valberedningen gått under jorden - onåbar !

 • Valberedningen ska, enligt det dokument som deras arvode baseras på (valberedningspolicy), hålla en löpande kontakt med brf:arna och dess valberedningar. Men sedan årsmötet 2007 är det helt tyst från valberedningen.

 • I valberedningens policy står det;
  " Valberedningen skall före juli månads utgång årligen fastställa sin arbets-/tidplan för nomineringsproceduren till de olika organ som utses av fullmäktigestämman. Planen skall förutom tider för nomineringsproceduren också innefatta beskrivning över valberedningens arbetsmetoder mm.
  Denna plan skall delges bostadsrättsföreningarnas styrelser och valberedningar samt bospargruppens fullmäktigeledamöter.
  "

  Fortfarande i september månad så har ingen arbets- eller tidsplan med arbetsmetoder, etc., presenterats av valberedningen!

 • Valberedningen för HSB Malmö är onåbar! Valberedningen har inte på HSB Malmös webbplats uppgivit hur man kan kontakta valberedningen (endast valberedarnas namn finns med, men på en ganska väl dold plats på webbplatsen).

 • Valberedningen har ej heller på HSB Malmös webbplats uppgivit hur medlemmar kan lämna förslag till valberedningen, vilka som har rätt att nominera och vilken tidpunkt som nomineringarna senast måste vara inlämnade.

På vilket sätt menar valberedningen att den underlättat för brf:arnas valberedningar (speciellt med tanke på att det än idag inte ens finns ett forum för valberedarna)?

Kraftig minskning av valberedningens arvode!

HSB Malmös fullmäktigeledamöter lät sig grundluras på årsstämman 2007.
Fullmäktige accepterade valberedningens krav rakt av på en höjning av arvodet från ett till två basbelopp, dvs från ca. 46.000 kr till drygt 92.000 kr.
Detta utan att valberedningspolicyn från 2001-09-18 förändrades med ett enda ord.

Vem som helst måste väl begripa att så länge stämman inte antagit ändrade arbetsuppgifter för valberedningen så kan ej heller valberedningen kräva utökat arvode för löst påstådda eventuellt i framtiden utökade arbetsuppgifter!

Så här står det i årsstämmoprotokollet under punkt 15;
" Arvode under året har varit ett inkomstbasbelopp att fördela, därutöver utgår mötesarvode. Ordförande i styrelsen Alf Gustavsson föreslår två (2) inkomstbasbelopp till valberedningen. Fullmäktigeledamoten Leif Cruse yrkar på ett inkomstbasbelopp till valberedningen.".
Som alla kan se så fanns det i alla fall en ledamot i församlingen med vettet i behåll.

Notera här att styrelsen säkert kommer att betala ut för mycket till valberedningen.
Fullmäktigeledamöterna var galna nog att acceptera 2 basbelopp till valberedningen, men i förslaget som stämman godkände från styrelsen ingick inget mötesarvode (som för övrigt tydligen otroligt nog varit ospecificerat).

Den som framställde förslaget med den sanslösa och omotiverade ökningen från ett till två basbelopp är den person som allra helst vill hålla sig väl med valberedningen, Alf Gustavsson, eftersom det är valberedningen som ensam bestämmer om han ska sitta kvar eller ej.
Varför ska valberedningen få extra stöd av styrelsen för att höja sitt arvode?

Valberedningen baserade sitt krav på dubblering av arvodet på att de nu skulle göra så väldigt mycket mer. När stämman frågade valberedningen vad detta var så svarade valberedningens ordförande Ingela Persson att nu satte stämman henne på pottkanten, för hon var inte beredd på den frågan. Efter lite betänketid så fick stämman höra några menlösa förklaringar till höjningen. Valberedningen kunde helt enkelt inte motivera eller specificera sin påstådda ökning av arbetsbördan, och inget av det stämman fick höra av valberedningen hade någon relevans i sammanhanget.

Men eftersom valberedningspolicyn bevisligen är exakt den samma som sedan 2001 så är det ställt bortom allt tvivel att det var en ren och skär lögn att valberedningens uppgifter utökades! Fullmäktige bara lallade med.

FÖRSLAG: Arvodet till valberedningen minskas till 6.000 kr med dagens arbetsuppgifter.
I HSB Stockholm har valberedningen 3.627 kr per person i valberedningen under 2007-2008, dvs totalt 10.000 kr. Att jämföra med Malmö där de fått 92.000 kr.

Länkar:

Valberedningspolicy från 2001-09-18

Följebrev 2007-03-30, Kallelse 2007-03-30, Dagordning för årsstämma 26 april 2007,
5 motioner med svar från HSB Malmö, Presentation av Giovanna Brankovic:
Arbetssätt för valberedningen, 2007 (sid 19)
Nomineringar till valberedningen & förslag från valberedningen, 2007 (sid 20)

Info från valberedningen direkt före årsstämman 2007 (för sen info, 2007-04-24, dold länk)

"Justerat" stämmoprotokoll 2007-04-26
Stämmoprotokoll 2007

Stämmoprotokoll 2007 - Dagordning (ej offentlig via HSB)

Röstlängd - vilka brf:ar var representerade/ej representerade på årsstämman 2007?

Stadgar HSB Malmö (senast ändrad 2001, ej offentlig via HSB)

Riktlinjer för valberedningen i en brf (http://hotpot.se/hsb-valberedning-brf.htm)

Register

 1. HSB Malmö har unikt demokratihämmande stadgar
 2. Maktlösa medlemmar
 3. Fullmäktige har begränsat sina egna rättigheter
 4. Mer makt till styrelsen
 5. Hur motiverar HSB inskränkningen av medlemmars och valberedningars möjligheter att påverka?
 6. Hur det fungerar idag - nolldemokrati !
 7. Valberedningen väljer styrelse!!!
 8. Valberedningen väljer valberedning !!!
 9. Valberedningen kan inte avsättas !!!
 10. Hur det borde fungera!
 11. A) Nödvändig stadgeändring !!!
 12. Ett regelverk för brf:ar ett annat för HSB Malmö
 13. Frågor till HSB Malmö
 14. B) Förändring av valberedningspolicy

 15. NOMINERINGAR TILL HSB MALMÖ 2007 - styrelse, etc.
 16. Förteckning över nomineringar till valberedning i HSB Malmö, 2007
 17. Valberedningens förslag till förtroendevalda inför HSB Malmös årsmöte 2007
 18. Ingen insyn finns i valberedningens arbete!
 19. Valberedningens policy stående punkt i dagordningen
 20. Valberedningen dubblar sitt arvode!
 21. En jävig styrelse i HSB Malmö föreslår dubblerat arvode
 22. Inga forum - inga demokratiska diskussioner
 23. Valberedningskurs
 24. HSB Malmös valberedning onåbar!
 25. Utbyte av hela HSB Malmös valberedning!
  Sammanställning - valberedningen missköter sina uppgifter!
 26. Kraftig minskning av valberedningens arvode!
 27. Länkar (för de som går till webbsidan http://hotpot.se/hsb-valberedning-malmo.htm)
Medlem # 89093 - Datum: 2008-01-24

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)


Index för motioner till regionföreningens stämma

Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 1 (-#15)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 2 (-#33)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 3 (-#49)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 4 (-#75)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 5 (-#81)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 6 (-#97)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 7 (-#117)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 8 (-#130)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 9 (-#139)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 10 (pdf, Bil. till #139)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 11 (-#157)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 12 (-#166)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 13 (-#178)

Totalt: 178 motioner.

  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan