HSB Malmös årsstämma 2007
Ej genomförd enligt regelverket !!!

En sammanställning av alla begångna fel på stämman hittar du om du klickar här.

Dagordning

Extra info från valberedning

Vad gör HSB Malmö och styrelsen?

Övrigt:
Handlingar till HSB Malmös årsmöte 2007; nomineringar, motioner, etc

Protokoll från HSB Malmös föreningsstämma 2007

Röstlängd - vilka brf:ar var representerade/ej representerade på årsstämman 2007?

Information om vem som får delta och rösta på en stämma

HSB Malmös stadgar 2002 (PDF)


PROTOKOLL

Ordinarie fullmäktigesammanträde 2007-04-26 - Kockum Fritid

Protokoll fört vid ordinarie fullmäktigesammanträde i HSB Malmö Ek för den 26 april 2007 på Kockums fritid i Malmö, kl. 18.00-22.00.

0. Mötets öppnande

Fullmäktigesammanträdet öppnas av styrelsens ordförande Alf Gustavsson som också håller ett kort anförande till fullmäktigesammanträdet.

Stämman beslutar att vara öppen för medlemmar, tjänstemän och press förutom valda ombud, dock med den begränsningen att yttranderätt tillkommer endast stämmoombuden, styrelsen, verkställande direktören, revisorer och av styrelsens utsedda tjänstemän som är föredragande i ärenden.


Min kommentar:
I HSB Malmös stadgar från 1996/2001 står det;
"§19.
Varje fullmäktig har en röst.
Omröstning vid fullmäktigesammanträde sker öppet om inte närvarande fullmäktig påkallar sluten omröstning.
Vid fullmäktigesammanträdet får styrelseledamot, VD, förtroenderåd, och revisorer, samt representant för HSBs Riksförbund närvara och till protokollet anteckna sin mening".

Så här inleder Alf Gustavsson sitt tal på HSB:s årsstämma 2007;
Vi tar det traditionella ställningstagandet från vår sida angående stämmans offentlighet.
Jag föreslår att vi håller stämman öppen för de närvarande. Kan detta vara ert beslut?
Då vill jag bara förtydliga att med öppenheten så menas det då att det tillkommer yttranderätt för stämmoombuden, styrelse, revisorer, VD och av styrelsen utsedda tjänstemän som ett förtydligande. 1. En extra punkt jämfört med dagordningen har lagts in, punkt noll.
  Ska vi kanske ha punkt -1, -2, etc också?
 2. Beslut har tagits i punkt 0 i fråga om stämman ska vara öppen för vissa (medlemmar - medlemmar i vad? -, tjänstemän och press), trots att denna punkt ej ingår i dagordningen. Ett mycket värre brott mot stadgarna går inte att göra!
 3. En stämma får aldrig ta beslut i vem som får närvara på en stämma eftersom detta regleras i lag och stadgar. I så fall skulle man kunna ta beslut på varje stämma vilka stadgar och lagar som skulle gälla eller inte gälla vid just den aktuella stämman.
 4. Beslut har tagits i punkt 0 i fråga om vilka som ska ha yttranderätt, trots att denna punkt ej ingår i dagordningen. Ett mycket värre brott mot stadgarna går inte att göra!
 5. I stadgarna står det att följande får närvara och till protokollet anteckna sin mening;
  - Styrelseledamot (beslut om "styrelsen")
  - VD (beslut om "verkställande direktören")
  - Förtroenderåd - hur definieras dessa råd? (inget beslut på stämma)
  - Revisorer (beslut om "revisorer")
  - Representant för HSB Riksförbund, 1 st.
  Märkligt nog står det inte i stadgarna att fullmäktigeledamöterna har yttranderätt.
  Varken i stadgar eller i Alf Gustavssons ogiltiga extra punkt i dagordningen nämns det att motionärer har yttranderätt.
  På stämman utökades ovanstående kategorier med "av styrelsens utsedda tjänstemän som är föredragande i ärenden".
 6. En stor del av den 20 minuter långa inledningen av stämman går åt till att baktala Brf Misteln, och speciellt svartmåla styrelsen i denna förening, samt att behandla punkterna 32-37 i dagordningen.

  Det är mycket tydligt att HSB vill markera att den som vågar sätta sig upp mot HSB Malmö kommer att tryckas ner i skorna!


1. Val av ordförande vid stämman ["val av ordförande vid sammanträdet"]
1. Val av ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande Alf Gustavsson lämnar ordet till valberedningens föredragande Ingela Persson.

Förslag: Valberedningens föredragande lämnar förslag på Ulf Nordström, verkställande direktör i HSB Nordvästra Skåne.

Beslut: Ulf Nordström utses att såsom ordförande leda dagens förhandlingar.


2. Anmälan av ordförandens val av protokollförare [Enl. stadgar]
2. Anmälan av ordförandes val av protokollförare

Ordförande anmäler att han utsett Bengt Skånhamre att föra dagens protokoll.


3. Upprättande och godkännande av röstlängd ["godkännande av röstlängd"]
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

Samtliga fullmäktigeledamöter samt övriga deltagare har blivit avprickade vid entrén.

Inbjudna till dagens möte är fullmäktige, förtroendevalda i bostadsrättsförening men inte fullmäktige, HSB ledamöter och anställda i HSB Malmös koncern samt representanter från HSB:s riksförbund.

Närvarande är 165 fullmäktige och 79 övriga, bilaga 1 - röstlängd 2007-04-26.

Beslut: Fullmäktigesammanträdet beslutar att förteckningen kan ligga till grund dels som närvarolista men också utgöra röstlängd vid en eventuell omröstning

Det fanns ursprungligen 160 fullmäktige. Totalt 239 närvarande, enligt beslut.

En extra fullmäktige godkändes av stämman under punkt 5 i dagordningen.
Två extra fullmäktige godkändes av stämman under punkt 9 i dagordningen (stämmoordförande noterade då inför stämman; "2 röstberättigade ledamöter tillkom och tillfördes röstlängd").

I HSB Malmös stadgar från 1996/2001, § 19, står det;
"Vid fullmäktigesammanträdet får styrelseledamot, VD, förtroenderåd, och revisorer, samt representant för HSBs Riksförbund närvara och till protokollet anteckna sin mening".

Vad menas med formuleringen;
"Inbjudna till dagens möte är fullmäktige, förtroendevalda i bostadsrättsförening men inte fullmäktige, HSB ledamöter och anställda i HSB Malmös koncern samt representanter från HSB:s riksförbund"?

Vilka ingår i "förtroendevalda i bostadsrättsförening men inte fullmäktige".
Jag är förtroendevald, men ändå inte inbjuden. Varför?
Var står det i stadgarna att dessa personer får närvara på stämman?

Vad menas med att "representanter från HSB:s riksförbund" är inbjudna?
Enligt stadgarna får det bara närvara en representant från HSB Riksförbund!

Är HSB ledamöter inbjudna? Det står inget i stadgarna om att denna kategori av personer (som inte ens behöver vara medlemmar i HSB) har rätt att närvara.

Varför är "anställda i HSB Malmös koncern" inbjudna?
Det står inget i stadgarna om att de får närvara!


4. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet [Enl. stadgar]
4. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet samt fungera som rösträknare.

Ordföranden lämnar ordet till valberedningens föredragande Ingela Persson.

Förslag: Valberedningens föredragande lämnar förslag på Monica Bermsten, HSB brf Ringsted i Malmö och Marianne Ljungström, HSB brf Granen i Malmö.

Beslut: Fullmäktigesammanträdet beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

Min kommentar:
Dessa personer godkändes inte som rösträknare.5. Val av två personer att fungera som rösträknare vid en eventuell omröstning
5. Val av två personer att fungera som rösträknare

Ordföranden lämnar ordet till valberedningens föredragande Ingela Persson.

Förslag: Valberedningens föredragande lämnar förslag på Stig Eriksson HSB brf Polaris i Svedala och Hans-Åke Svensson HSB brf Lessö i Malmö.

Beslut: Fullmäktigesammanträdet beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

Min kommentar:
Varför finns det två punkter (punkt 4 "Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet samt fungera som rösträknare" och 5 "Val av två personer att fungera som rösträknare") för att välja rösträknare?
Det stämmer inte med dagordningen (punkt 4 "Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet" och 5 "Val av två personer att fungera som rösträknare vid en eventuell omröstning").
Det stämmer inte heller med HSB Malmös stadgar ("Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet") för hur dagordningen ska se ut.6. Fastställande av dagordning
6. Fastställande av dagordning

Dagordningen som har varit utsänd följer föreningens stadgar. Ordföranden upplyser fullmäktigesammanträdet om att det återfinns sakfel i dagordningen. Under punkten 12 skall ordet "vinst" bytas ut mot "resultat". Under punkt 32, 33 och 34 skall ordet "medlem" stå efter Misteln före Almen och Dadeln. Det är inte brf Almen och Dadeln som är motionärer utan medlem i respektive förening som tillsammans med brf Misteln är motionärer.

Beslut: Fullmäktigesammanträdet beslutar att fastställa dagordningen med nämnda ändringar, bilaga 2 - dagordning till fullmäktigesammanträdet.

Min kommentar:
Efter detta beslut ändras dagordningen genom att punkt 15 och 16 skiftas om.
En fullmäktige påpekade det omöjliga att göra detta, men mötesordföranden tog ingen notis om detta!
Inte nog med detta! Dagordningen ändrades ännu en gång i ett senare skede när man vid val av ledamöter fortsatte stämman med övriga punkter medan rösträknarna kontrollerade rösterna.
Inget av dessa två brott mot lagar/stadgar nämns i protokollet!
Här ska man känna till att protokollföraren Bengt Skånhamre själv på stämmor i min förening påpekat det omöjliga i att ändra dagordningen!7. Fråga om kallelse behörigen skett [Enl. stadgar]
7. Fråga om kallelse behörigen skett

Ordförande erinrar att fullmäktige kallats till sammanträdet genom brev med posten, avsända den 30 mars 2007.

Beslut: Fullmäktigesammanträdet förklaras vara i behörig ordning kallade, bilaga 3 - kallelse till fullmäktigesammanträdet.


8. Styrelsens årsredovisning [Enl. stadgar]
8. Styrelsens årsredovisning

Ordförande inleder med att berätta att redovisningshandlingarna omfattar följande:

- Förvaltningsberättelse
- Resultaträkning
- Balansräkning
- Kassaflödesanalys
- Bokslutskommentarer
- Revisionsberättelse

Därefter lämnar ordföranden ordet till verkställande direktören, Lars Danielsson, som lämnar en rapport över verksamheten 2006.

Efter verkställande direktörens föredragning frågar ordförande om vi kan gå igenom årsredovisningen på så sätt att vi tar uppslag för uppslag. Efter föredragningen frågar ordföranden årsmötet om vi med godkännande kan lägga styrelsens årsredovisning till handlingarna.

Beslut: Fullmäktigesammanträdet beslutar att med godkännande lägga styrelsens årsredovisning till handlingarna, bilaga 4 - årsredovisning.

Min kommentar:
VD Lars Danielsson läser här innantill i årsredovisningen.

Han berättar sedan om "Trygghet", "Engagemang", "Omtanke" och "Samverkan".
Han berättar vidare om;
- Nytt affärssystem
- Totalt 10 bolag har avvecklats
- Om någon okänd och oredovisad "att-göra-lista" där 11 punkter av 12 är klara
- Den 12:e punkten som ej är klar, är en IT-policy
- Informationspolicy för att skapa tydlighet och ge en samstämmig bild av HSB Malmö
- HSB Boservice, för totalt 15.000 lägenheter
- Kvarteret Draken vid Sallerupsvägen är på gång
- Turning Torso, marknadsvärde i paritet med byggkostnad.
Lars D. säger sarkastiskt, när kan visar en kalkyl för Turning Torso; "Ni ser att jag tar en stor risk när jag visar den här bilden". Kränkningen av medlemmar fortsätter alltså.
Han berättar om;
a) prognos och utfall
b) resultaträkning 2006-12-31
* synligt eget kapital 897 mkr.
* justerat eget kapital 2 141 mkr.
* soliditet 24,1 %

Inget av ovanstående vill HSB Malmö delge medlemmarna varken före eller efter stämman i skriftlig form (enligt HSB:s normala rutiner).

Efter detta tar Lars Danielsson upp vad som skrivits om bristen på demokrati inom HSB Malmö.
Han säger;
"Brist på demokrati och missbruk av demokrati har uppmärksammats i media".

Klockan 18.51 är Lars Danielsson klar med den redovisning där inte mycket hör till denna punkt i dagordningen (det är bara HSB som får avvika från dagordningen), och Lars Danielsson meddelar att ordet är fritt.

Fullmäktigeledamot Leif Gruvstedt (plus några fler för bospararna) yttrar sig (men inget av vad bospargruppen framför förs in i stämmoprotokollet). Han talar om att de representerar 15 % av medlemmarna och vill att detta ska nämnas i årsredovisningen.

Fullmäktigeledamot Tommy Johansson talar om att den redovisning som HSB Malmö presenterat inte stämmer, utan att HSB Malmö i stället går back med 40 miljoner kronor (1.000 kr per medlem).
Lars Danielsson säger inte direkt emot detta, men menar att man måste se det tillsammans med fastighetsbolagen, och att HSB Malmö aldrig tjänat pengar på "core business", utan alltid tjänat pengar på att sälja och köpa fastigheter.

Frågan om bristen på demokrati kom upp igen. Någon sa "bra initiativ HSB tar", men vad detta initiativ var framgick inte. Såvitt jag vet har HSB Malmö aldrig någonsin tagit något initiativ när det gäller demokratifrågor. Det hjälper inte ens att det skrivs om problemen i media för att få HSB till att reagera.

En person sa att det är brist på demokrati inom HSB genom HSB:s nedläggning av lokalkontor.

Medelmsavgiften som motsvarar 8 mkr i HSB Malmö nämndes.

En "Agneta" menade att man måste bry sig mer om bosparare.
Den ränta bosparare får är på 1,35 %, men den skulle kunna vara 4,3 %.

Kl. 19.00 lades årsredovisningen till handlingarna.9. Revisorernas berättelse [Enl. stadgar]
9. Revisorernas berättelse
Peter Sjöberg föredrar revisorernas berättelse över granskningen av förvaltningen och räkenskaperna för år 2006, bilaga 5 - revisionsberättelse.

Beslut: Fullmäktigesammanträdet beslutar att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

Min kommentar:
Denna punkt tog 2-4 minuter.
Naturligtvis fanns det ingen ledamot som var engeagerad nog att ifrågasätta något.10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning [Enl. stadgar]
10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Ordföranden redogör för att resultaträkning och balansräkning återfinns på sidorna 33 ff ovh redovisar respektive omslutning.

Som framgår av revisionsberättelsen har revisorerna tillstyrkt att resultaträkningen och balansräkningen per 31 december, 2006 fastställs.

Beslut: Fullmäktigesammanträdet fastställer den i förvaltningsberättelsen ingående resultat- och balansräkningen för HSB Malmö per 31 december, 2006.


11. Beslut om fastställande av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning [Enl. stadgar]
11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning i koncernen

Ordföranden redogör för att koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen återfinns på sidorna 34 ff och redovisar respektive omslutning.

Som framgår av revisionsberättelsen har revisorerna tillstyrkt att koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen per 31 december, 2006 fastställs.

Beslut: Fullmäktigesammanträdet fastställer den i förvaltningsberättelsen ingående resultat- och balansräkningen för HSB Malmö per 31 december, 2006.


12. Beslut i anledning av föreningens vinst enligt fastställd balansräkning
["Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen"]

12. Beslut i anledning av föreningens vinst enligt fastställd balansräkning

Ordföranden erinrar att i årsredovisningen, sidan 30, finns styrelsens och verkställande direktörens förslag till vinstdisposition.

Stylresen och verkställande direktören föreslår att det fria egna kapitalet som står till föreningsstämmans förfogande, 450 890 909 kronor, varav årets resultat utgör en förlust om 41 831 335 kronor, disponeras enligt följande:
- till reservfonden avsätts 0 kronor
- till balanserade vinstmedel avsätts 450 890 909 kronor

Förslag till avsättning till koncernens bundna kapital föreligger inte.

Beslut: Fullmäktigesammanträdet beslutar enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag.


13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktörerna
["Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören"]

13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktörerna

Revisorerna har tillstyrkt att styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen för den tid årsredovisningen omfattar.

Ordförande frågar om beslutet kan fattas gemensamt för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören. Svaret blir ja.

Beslut: Fullmäktige beslutar att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2006. Beslutet är enhälligt.

Min kommentar:
1. Om några i fullmäktige svarat att beslut inte kan fattas gemensamt för styrelsens ledamöter och VD, vad menar HSB att resultatet då skulle bli?
2. Vad vet någon om ifall beslutet var enhälligt? Vad jag hörde var det definitivt inte så många som 50 % av fullmäktigeledamöterna som svarade ja på denna fråga.14. Fastställande av medlemsavgift ["Enl. stadgar"]
14. Fastställande av medlemsavgift

Styrelsens ordförande Alf Gustavsson redogör för föreningens medlemsavgifter:
Avgift 2006: 250 kronor per lägenhet för bostadsrättsföreningarna, 160 kronor för bosparare över 26 år och 50 kronor för bosparare under 26 år.

Beslut: Fullmäktigesammanträdet beslutar att avgifterna skall vara oförändrade under innevarande år.

Min kommentar:
Det togs inget beslut om avgiften för bosparare. Frågan var aldrig uppe.15. Bestämmande av arvoden till styrelse, revisorer och valberedning
["bestämmande av arvoden till styrelse och revisorer"]

15. Bestämmande av arvoden till styrelsen, revisorer och valberedning

Förslag till ersättningar till styrelsen och revisorer, valberedning, kommittéer och arbetsgrupper inom HSB Malmö som föreningsstämman eller HSB Malmös styrelse tillsätter, lämnas av föreningens valberedningens föredragande Ingela Persson.

A. Styrelsen
Bestämmande av arvode till styrelsen:
Nuvarande arvode uppgår till 17 inkomstbasbelopp

Valberedningen föreslår oförändrat arvode.

Fördelning har varit: ordförande: 4 st, ledamot: 2 st, suppleant 1 st.

B. Revisorer
Bestämmande av arvode till revisorer:
Nuvarande arvode är varsitt inkomstbasbelopp till de ordinarie revisorerna.
Revisorssuppleant har haft 600:- per möte.

Valberedningen föreslår oförändrat arvode.

C. Valberedningen
Arvode under året har varit ett inkomstbasbelopp att fördela, därutöver utgår mötesarvode. Ordförande i styrelsen Alf Gustavsson föreslår två (2) inkomstbasbelopp till valberedningen. Fullmäktigeledamoten Leif Cruse yrkar på ett inkomstbasbelopp till valberedningen.

Beslut: Fullmäktigesammanträdet beslutar enligt förslagen A och B och enligt styrelsens förslag C.

Min kommentar:
Inget nämns i protokollet om att den externa revisorn avlönas på löpande räkning.

Varför vill man inte avslöja hur arvodet fördelas inom valberedningen?
Detta måste självfallet redovisas (bl.a. för att få in nya valberedare), precis som man gör för styrelsen.

Klagomål framfördes på valberedningen, där man bl.a. ifrågasatte varför valberedningen först två dagar före stämman gått ut med information (se skrivelse i slutet av dena sida, med information från valberedningen daterad 2007-04-24).

Inget nämns i protokollet om att valberedningen föreslog oförändrat arvode till styrelsen med reservation för att det blir en mindre i styrelsen (styrelsen/valberedningen ville dra ner antalet ledamöter). Reservation? Valberedningen förstod inte att en reservation här inte låter sig göras (med nuvarande stadgar), oavsett vad denna reservation skulle ha inneburit.

Valberedningen ville först fastställa antalet ledamöter, men valberdningen förstod tydligen inte att dagordningen redan bestämts och att den i detta skede inte gick att ändra på. Stämmoordförande begick då ett brott mot lag och stadgar genom att fråga stämman om punkt 16 kunde behandlas före punkt 15. En okunnig stämma (tydligen ännu okunnigare än mötesordföranden) svarade "JA" på denna fråga, och därefter behandlades punkt 16 före punkt 15 i dagordningen, i strid med lagen.

Valberedningen fick igenom en dubblering av sitt arvode med som enda skäl att det kanske skulle komma till nya regler (kallad "kodstyrning") för valberedningarna som skulle innebära att det blev mer arbete för valberedningen.

Stämman frågade vad det var för tillkommande arbete.
Valberedningen svarade via Ingela Persson att de inte var beredda på att motivera varför deras arvode skulle dubblas. Men efter en stund så framkom följande.
Om man i framtiden beslutar om att det ska införas ett regelverk för valberedningen så innebär det;
1. mer ansvar (hur luddigt är detta?)
2. valberedningen ska informera ledamöterna (som tidigare)
3. man måste förklara varför man nominerar vissa personer men inte andra (som tidigare)
4. skyldiga att ta reda på hur styrelsen arbetar och fungerar (som tidigare)
5. kontinuerlig uppföljning av styrelsens arbete (samma som punkt 4)

Förlåt, men detta (och mycket mer) trodde jag ingick i arbetet för det första basbeloppet! Varför ska de då ha ännu ett basbelopp bara för att de tidigare inte utfört det som de skulle ha gjort?

Att stämman accepterade en hundraprocentig höjning av arvodet till valberedningen av dessa skäl, som man inte ens vet om de kommer att genomföras, är milt uttryckt skrattretande.16. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter
16. Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer

Valberedningens föredragande Ingela Persson, redogör för antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen. Nuvarande är sju ledamöter varav en är ordförande och två suppleanter. Valberedningen föreslår en minskning av en ledamot till sex ledamöter och en suppleant.

Fullmäktigeledamoten Tommy Johansson yrkar på oförändrat antal ledamöter och suppleant i styrelsen.

Beslut: Fullmäktigesammanträdet beslutar enligt förslaget.

Före val yrkar valberedningen på ajournering. Mötesordförande beslutar att ajournera mötet under 25 minuter för inre överläggningar i valberedningen. Efter detta återupptar mötesordföranden dagens förhandlingar.

Min kommentar:
Beslut enligt vilket förslag?

Det fanns två förslag;
a) 6 ordinarie + 1 suppleant
b) 7 ordinarie + 1 suppleant
Protokollföraren Bengt Skånhamre nämner inte något om vilket förslag som det beslutades om.
Mötesordförande Ulf Nordström har sedan skrivit under protokollet utan att ifrågasätta detta.
De två justerarna, Monica Bermsten och Marianne Ljungström, (om de ens var med på stämman) har inte heller brytt sig om denna felaktighet.

Inget nämns i kallelsen/dagordningen om fastställande av antalet revisorer (där står; "16. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter")!

"Dagens förhandlingar"? Är stämman att betrakta som förhandlingar? Mellan vilka?17. Val av ordförande för ett år [val av ordförande"]
17. Val av ordförande för 1 år

Föredragande: Valberedningens föredragande, Ingela Persson, föreslår omval på Alf Gustavsson HSB:s brf Abboten.

Beslut: Fullmäktige beslutar enligt förslaget.

Min kommentar:
Det skedde aldrig skedde något val av styrelsens ordförande!18. Val av styrelseledamöter ["val av styrelseledamöter och suppleanter"]
18. Val av styrelseledamöter

Föredragande: Valberedningens föredragande, Ingela Persson, föreslår Maria Bengtsson HSB:s brf Ovalen, Anders Lundberg HSB:s brf Gåsen, Maj-Britt Thulin HSB:s brf Bollebygd, Olle Strand HSB:s brf Lugnet, Giovanna Brankovic HSB:s brf Hilda och Daniel Ljung HSB:s brf Ellstorp till ledamöter i styrelsen.

Utöver detta nomineras Fredrik Haglund HSB:s brf Magne.

Sluten votering begärs. Fullmäktigesammanträdet beslutar att genomföra omröstningen med sluten votering.

Under omröstningen ajourneras fullmäktigesammanträdet.

Omröstningen utfaller så att Maria Bengtsson erhåller 124 röster, Anders Lundberg 122 röster, Maj-Britt Thulin 112 röster, Olle Strand 101 röster, Giovanna Brankovic 88 röster, Daniel Ljung 87 röster och Fredrik Haglund 49 röster.

Beslut: Fullmäktigesammanträdet beslutar att till ledamöter i styrelsen utse:
Maria Bengtsson, Anders Lundberg och Maj-Britt Thulin, Olle Strand och Giovanna Brankovic.
Vidare beslutar fullmäktigesammanträdet att mandattiden är två år för ledamöterna:
Maria Bengtsson, Anders Lundberg och Maj-Britt Thulin samt ett år för ledamöterna Olle Strand och Giovanna Brankovic.

Min kommentar:
Stämman beslutar om sju ledamöter i styrelsen och en suppleant, men bara fem ledamöter väljs;
1. Maria Bengtsson
2. Anders Lundberg
3. Maj-Britt Thulin
4. Olle Strand
5. Giovanna Brankovic

Alf Gustavsson valdes aldrig in i styrelsen, ej heller Henric Lellky, och det bekräftas av protokollet här, som skrivits av protokollförare Bengt Skånhamre, undertecknats av mötesordförande Ulf Nordström och slutligen justerats av Monica Bermsten och Marianne Ljungström.

Här underlåter protokollförare tillsammans med mötesordförande och de två justerarna att nämna vilka som var nominerade.

Det nämns heller inget om att ett mindre kaos uppstod när det framkom att valberedningen inte tagit fram vem som skulle sitta hur länge, och valberedningen kunde heller inte svara på vilken mandattid som gällde för de olika ledamöterna.19. Val av styrelsesuppleant ["val av styrelseledamöter och suppleanter"]
19. Val av styrelsesuppleant

Föredragande: valberedningens föredragande, Ingela Persson, föreslår Daniel Ljung, HSB:s brf Ellstorp för en mandattid av två år.

Beslut: Fullmäktigesammanträdet beslutar enligt förslaget.

Min kommentar:
Det togs inget beslut på för mandattid avseende Daniel Ljung!20. Beslut om antal revisorer
20. Beslut om antal revisorer

Valberedningens föredragande, Ingela Persson, föreslår att antalet revisorer skall vara tre ordinarie med två suppleanter.

Beslut: Fullmäktigesammanträdet beslutar enligt förslaget.


21. Val av revisor ["val av revisorer och suppleanter"]
21. Val av revisorer för 1 år

Föredragande: valberedningens föredragande, Ingela Persson, föreslår omval av Lena Andersson HSB:s brf Henriksdal och Berth Rasmusson HSB:s brf Ida.

Beslut: Fullmäktigesammanträdet beslutar enligt förslaget. Därutöver tillsätter fullmäktigesammanträdet även Peter Sjöberg från Ernst & Young.

Enligt valberedningen stavar "Berth Rasmusson" sitt namn som Bert Rasmusson. Vilket är rätt?


22. Val av revisorsuppleant ["val av revisorer och suppleanter"]
22. Val av revisorssuppleant för 1 år

Föredragande: valberedningens föredragande, Ingela Persson, föreslår omval av Bengt Göransson HSB:s brf. Roxen.

Beslut: Fullmäktigesammanträdet beslutar enligt förslaget. Därutöver tillsätter fullmäktigesammanträdet även Peter Gunnarsson från Ernst & Young.

I HSB Malmös stadgar står det;
"Revision §29
Revisorerna skall vara lägst två och högst fyra med lägst en och högst tre suppleanter.
En revisor skall utses av HSBs Riksförbund.
Övriga revisorer och suppleanter väljs av ordinarie fullmäktigesammanträde för tiden intill dess nästa fullmäktigesammanträde hållits."

Men eftersom fullmäktigesammanträdet bestämt (punkt 20) att det ska vara tre ordinarie revisorer (Lena Andersson, Berth Rasmusson och Peter Sjöberg från Ernst & Young) samt två suppleanter (Bertil Göransson och Peter Gunnarsson) så blir antalet fel om HSB Riksförbund dessutom tillsätter ännu en revisor.23. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen
23. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Ordföranden redogör för styrelsens förslag till antal ledamöter i valberedningen som är att denna intill nästa ordinarie föreningsstämma ska bestå av fem ordinarie och en suppleant.

Beslut: Fullmäktigesammanträdet beslutar enligt förslaget.


24. Val av valberedningen ["Enl. stadgar"]
24. Val av valberedning

Styrelsens ordförande redogör för de nomineringar som kommit in under denna punkt. Efter en kortare diskussion kan ordförande lägga fram följande förslag till valberedning:

Ingela Persson HSB:s brf Tapperheten 4, Preben Karlsson HSB:s brf Fosietorp, Lennart Westerlund HSB:s brf Beritta Gurris, Sven Erik Rowa HSB:s brf Sundsterassen och Ingrid Holmberg bospargruppen.

Beslut: Fullmäktigesammanträdet beslutar enligt förslaget.


25. Val av suppleanter för valberedning
25. Val av suppleanter till valberedningen

Till suppleant i valberedningen föreslås följande ledamot:
Rolf Brandt, HSB:s Roxen.

Beslut: Fullmäktigesammanträdet beslutar enligt förslaget.


26. Val av 13 ombud till HSB:s Riksförbunds förbundsstämma
26. Val av 13 ombud till HSB:s Riksförbunds förbundsstämma 2006

Ordförande lämnar ordföranden ordet till valberedningens föredragande, Ingela Persson.

Förslag: Valberedningens föredragande, Ingela Persson föreslår:
Ingrid Uller HSB:s brf Almen, Jörgen Persson HSB:s brf Astern, Elvy Westerberg bospargruppen, Giovanna Brankovic HSB.s brf. Hilda, Lennart Karlin HSB:s brf Dalgården, Ivar Jönsson HSB:s brf Månsgården, Leif Göransson HSB:s brf Ängshög, Marianne Larsson HSB:s brf Ärlan.

Därutöver utser HSB Malmös styrelse fyra ordinarie ledamöter. Styrelsen har att själv inom sig utse dessa ledamöter. En ordinarie ledamot utses av valberedningen.
Valberedningen har att själv inom sig utse denna ledamot.

Beslut: Fullmäktigesammanträdet beslutar i enlighet med förslaget.

Min kommentar:
Alltså har man inte valt några ombud till HSB:s Riksförbunds förbundsstämma för 2007 (eller 2008).

"Ordförande lämnar ordföranden ordet till..."? Vad innebär det?27. Val av sju ersättare till HSB:s Riksförbunds förbundsstämma
27. Val av sju ersättare till förbundsstämman 2006

Ordförande lämnar ordföranden ordet till valberedningens föredragande, Ingela Persson

Förslag: Valberedningens föredragande, Ingela Persson föreslår:
Gertie Andersson HSB:s brf Kastanjen, Agneta Söderblom HSB:s brf Södertorp, Tommy Johansson HSB:s brf Sandstenen, Bertil Björkman HSB:s brf Nybo, Lilian Qvarlander HSB:s brf Tapperheten 4 och Marianne Ljungström HSB:s brf Granen.

Beslut: Fullmäktigesammanträdet beslutar att konfirmera tidigare beslut.

Min kommentar:
Alltså har man inte valt några ersättare till HSB:s Riksförbunds förbundsstämma för 2007 (eller 2008).

"Ordförande lämnar ordföranden ordet till..."? Vad innebär det?

"att konfirmera tidigare beslut"? Vad innebär det? Vilket beslut är det som konfirmeras?28. Val av tre ledamöter till den ideela föreningen Arne Axrups stipendiefond
28. Val av tre ledamöter till den ideela föreningen Arne Axrups stipendiefond

Ordförande lämnar ordföranden ordet till valberedningens föredragande, Ingela Persson.

Föredragande: Valberedningens föredragande, Ingela Persson, föreslår omval av ledamöterna Barbro Molin HSB:s brf Domaren, Ingela Persson HSB:s brf tapperheten 4 och Rolf Brandt HSB:s brf Roxen samt suppleanten Ingrid Uller HSB:s brf Almen.

Beslut: Fullmäktigesammanträdet beslutar enligt förslaget.

Min kommentar:
Stämman tar beslut i något de inte vet vad det är. Hur många på stämman vet vad Arne Axrups stipendiefond är och vad detta uppdrag innebär?29. Fastställande av grundtal enligt § 14a och § 14b
29. Fastställande av grundtal enligt § 14a (för bostadsrättsföreningar) och § 14b (för bospargruppen)

Styrelsens ordförande Alf Gustavsson, redogör för grundtalet år 2007 som enligt styrelsen föreslås vara 300. Detta innebär att för varje medlem över 300 får bostadsrättsföreningen en ytterligare fullmäktige.

I bospargruppen delas antalet bosparare med grundtalet.

Styrelsen föreslår att grundtalen för bostadsrättsföreningar och bospargruppen (§14 A och § 14 B) fastställs till 300.

Beslut: Fullmäktigesammanträdet beslutar enligt styrelsens förslag.

Min kommentar:
Varför nämns inget om hur många fullmäktige som gäller för föreningar med under 300 medlemmar?30. Presentation av styrelsen om att börja ett projekt inom energi
30. Presentation av styrelsen om att börja ett projekt inom energi

Ordföranden lämnar ordet till styrelsens föredragande Olle Strand som presenterar styrelsens intentioner med ett nytt projekt inom energi.


31. Presentation av styrelsen om att börja ett projekt inom miljö
31. Presentation av styrelsen om att börja ett projekt inom miljö

Ordföranden lämnar ordet till styrelsens föredragande Maj-Britt Thulin som presenterar styrelsens intentioner med ett nytt projekt inom miljö.


32. Motion nr 1 A, från brf. Misteln, Almen och Dadeln angående oh-bild
32. Motion nr 1 A, från brf. Misteln, medlem i brf Almen och brf Dadeln i Malmö angående oh-bild

Ordföranden lämnar ordet till HSB:s brf Mistelns föredragande Fredrik Löfvall.

Fredrik Löfvall meddelar att motionärerna drar tillbaka motionen.

Min kommentar:
På stämman (punkt 6) bestämdes; "skall ordet 'medlem' stå efter Misteln före Almen och Dadeln". Ändå gör det inte detta här!
Det är inte brf Misteln som skrivit motionen, det är medlemmar i denna brf som står för motionen!33. Motion nr 1 B, från brf. Misteln, Almen och Dadeln om åtgärder gällande tjänstefel
33. Motion nr 1 B, från brf. Misteln, Almen och Dadeln om åtgärder gällande tjänstefel

Ordföranden lämnar ordet till HSB:s brf Mistelns föredragande Fredrik Löfvall.

Fredrik Löfvall meddelar att motionärerna drar tillbaka motionen.

Min kommentar:
På stämman (punkt 6) bestämdes; "skall ordet 'medlem' stå efter Misteln före Almen och Dadeln". Ändå gör det inte detta här!34. Motion nr 2, från brf. Misteln, Almen och Dadeln angående motionsrätt
34. Motion nr 2 från brf Misteln, Almen och Dadeln angående motionsrätt

Ordföranden lämnar ordet till styrelsens ordförande Alf Gustavsson som anför att styrelsen i likhet med motionärerna ser positivt på denna medlemmarnas möjlighet.
Medlemmarnas motionsrätt kan informeras genom dagspress och/eller i samband med avisering av avgiftsavisering och medlemsavgifter i kvartal 1.

Beslut: Fullmäktigesammanträdet beslutar att tillstyrka motionärernas begäran såtillvida att information skall ske genom dagspress och/eller i samband med avisering av månadsavgifter och medlemsavgifter i kvartal ett.

Min kommentar:
Det stämmer inte att Alf Gustavsson höll något anförande.

På stämman (punkt 6) bestämdes; "skall ordet 'medlem' stå efter Misteln före Almen och Dadeln". Ändå gör det inte detta här!35. Motion nr 3, från brf. Misteln och Dadeln om oberoende granskning avs. brevväxling
35. Motion nr 3, från brf. Misteln och Dadeln om oberoende granskning avseende brevväxling

Ordföranden lämnar ordet till HSB:s brf Mistelns föredragande Fredrik Löfvall.

Fredrik Löfvall meddelar att motionärerna drar tillbaka motionen.

Min kommentar:
Motionen drogs inte alls tillbaka och här försöker mötesordförande, protokollförare och justerare till synes medvetet dölja att det här utfördes ett lagbrott i form av att mötesordföranden vägrade genomföra den slutna omröstning som begärts.

Det är en ren förfalskning av protokollet!

Försöksvotering för att upphäva sluten votering
Hur HSB/mötesordförande bröt mot stadgar/lagar.

Först skedde personval till HSB:s styrelse. Sluten votering begärdes. Mötesordförande svarade; "Ja, eftersom sluten votering begärts så måste vi följa detta [suck]".
Eftersom bara två rösträknare valts tog detta sanslöst lång tid.

När en fullmäktige i ett senare skede begärde sluten votering i en fråga för en motion så ändrade HSB / mötesordförande plötsligt föreningsreglerna/stadgarna och sa; "Det är ej med automatik som det blir en sluten omröstning".
Två röstningar genomfördes i stället.
1. Votering om ifall en försöksvotering skulle genomföras (stämman beslöt då att försökvotering skulle genomföras).
2. Försöksvotering om sluten votering genomfördes och stämman röstade då i sin "försöksvotering" för att sluten votering i frågan inte skulle genomföras (och anledningen till att det blev så var för att sluten votering var omöjlig att genomföra tidsmässigt pga det ej fungerande röstningssystemet).

Detta är olagligt med gällande stadgar/lagar!
Man röstar inte om hur man ska rösta!
Man röstar inte heller om man ska rösta om hur man ska rösta!

Detta lilla trick fungerade bara för att det inte var någon av de 163 röstberättigade deltagarna som kan stadgar/lagar (och jag saknade personligen rätt att yttra mig på stämman... även om inget beslut togs på stämman om detta).

Som om detta inte var nog så ändrade HSB hej vilt dagordningen och klargjorde för stämman specifikt att det var inga som helst problem med att göra detta. Då ska man veta att HSB på i princip varje stämma i min förening sedan 2003 med bestämdhet klargjort att det är helt omöjligt att ändra i dagordningen. De regler som gäller för medlemmarna gäller uppenbarligen inte för HSB. Vad är detta för märkligt sätt att trycka ner medlemmar, och hur stämmer detta överens med HSB:s värderingar om demokrati och rättvisa?

Under stämman så kom HSB gång på gång tillbaka till de 5 värderingar som HSB ska byggas på, varav en av hörnstenarna är demokrati. Men demokratin sätts effektivt ur spel när man inte följer det regelverk som gäller. Regelverk kan ibland kanske vara fel, men eftersom det nu finns ett dylikt regelverk så tycker jag inte att det bara är medlemmarna som måste följa detta. Även HSB borde rätta sig efter regelverket (alternativt arbeta för att regelverket justeras).

Jag ska senare berätta om HSB:s helt fria tolkning om att alla medlemmar har rätt att lämna in motioner till HSB:s årsstämmor, men däremot saknar rätten att tala för sina motioner.
Hur väl stämmer detta överens med HSB:s värderingar om bl.a. demokrati och rättvisa?

Not.
HSB:s verksamhet ska präglas av kärnvärderingarna "ETHOS".
ENGAGEMANG - intresse, kunskap, vilja, självhjälp
TRYGGHET - ekonomisk, fysisk, social
HÅLLBARHET - långsiktighet, miljömedvetenhet, kvalitet
OMTANKE - hänsyn, empati, rättvisa
SAMVERKAN - demokrati, öppenhet, samarbete, solidaritet, kunskapsutbyte36. Motion nr 4, från brf. Misteln om förklaring till särbehandling

Ordföranden lämnar ordet till styrelsens ordförande Alf Gustavsson som i anslutning til motionen anför: det finns inge samband mellan den särbehandling som motionärerna anser sig vara utsatt för, och valet av administrativ förvaltning.

Motionärnas tankar om eventuell särbehandling torde grunda sig på den brevväxling som relaterats i en tidigare motion.

Styrelsen har vid genomgång av ärendet, HSBs bostadsrättsförening Misteln, inte funnit något moment som kan styrka motionärernas påstående om särbehandling.

Beslut: Fullmäktigesammanträdet beslutar att avslå motionärernas begäran och förklara att denna begäran är tillgodosedd genom ovanstående.

Min kommentar:
Nähä, styrelsen utreder sig själv och kommer som av en ren händelse fram till att styrelsen inte har gjort något som helst fel. Vad förvånade vi blir.

Styrelsen beslutar att avslå motionen till allas förvåning.

Styrelsen tycker att en begäran om förklaring är tillgodosedd genom att styrelsen bedömmer sig själv vara oskyldig! Korkat av styrelsen och korkat av fullmäktigeledamöterna som accepterar korkade uttalanden som de här.37. Motion nr 5, från brf. Misteln om att särbehandling skall upphöra

Ordföranden lämnar ordet till HSB:s brf Mistelns föredragande Fredrik Löfvall.

Fredrik Löfvall meddelar att motionärerna drar tillbaka motionen.

Min kommentar:
Ja, med en så sorglig samling fullmäktigeledamöter, som inte kan stötta en av styrelsen nertryck förening, så vad tjänar det till att motionera?

Nästa gång är det någon annan förening som drabbas... och då är det ingen som stöttar dem heller.38. Motion nr 6, från brf. Konstnären Ingemar Nyström, Ingrid Hansson och Sven Nivestam om att bilda Stiftelsen HSB seniorbostäder i Sydvästra Skåne

Ordföranden lämnar ordet till styrelsens ordförande Alf Gustavsson som i anslutning till motionen anför att:

- Detarbete som pågår i styrelse och administration har samma eller likartat syfte som motionärerna talar för. För at bilda en stiftelse krävs ett förberedelsearbete i form av välformulerat syfte och stadgar, med mera, varför beslutet med anledning av motionen måste bli ett inriktningsbeslut med uppdrag till administrationen att utarbeta ett komplett undrlag för stiftelsens bildande eller bildande av verksamhet i annan juridisk form.

Motionärernas två avslutande yrkanden kan stämman besluta om, och det grundkapital so avsätts i avvaktan på stiftelsens bildande överförs till ett reedovisningskonto hos advokat.

Mot bakgrund av detta föreslår styrelsen årsmötet besluta:
- att tillstyrka motionärernas begäran enligt följande:
1. Administrationen får i uppdrag att presentera former för och hur en stiftelse eller annan juridisk organisationsform kan se ut,
2. Det grundkapital som motionärerna talar om avsätts till ett redovisningskonto förvaltat av en advokat och
3. Medlemsavgiften höjs med 50 kronor per medlem och år.

Efter en kort diskussion som i huvudsak tar sin ansats i att avslå motionen fattar fullmäktigesammanträdet beslut.

Beslut: Fullmäktigesammanträdet beslutar att avslå motionärernas begäran.

Min kommentar:
Bla, bla bla. Det finns en TV-show som heter "Bullshit" med Penn & Teller. Svaren här skulle passa som en hand i handsken i denna serie.

Inte mycket som har med verkligheten att göra. Det var i stället så att styrelsen, som gärna vill plocka medlemmarna på mer pengar, inte hade fattat att en så grundläggande sak som att man inte kan ta beslut om samma sak två gånger på stämman. Medlemsavgiften är redan beslutad!

Dessutom så kunde ingen svara på frågan varför en grupp av medlemmar skulle betala pengar till en annan grupp av medlemmar på detta idiotiska sätt. Riktigt så lättlurade och dumma är inte fullmäktigeledamöterna.

Denna motion var i sin helhet absurd... men här kunde HSB göra ett undantag från gängse rutiner, där i princip alla motioner avslås, och godkänna just denna motion!39. Avslutning

Ordförande avslutar dagens fullmäktigesammanträde.

Min kommentar:
Inget nämns i protokollet om att man förhandsinformerade om att det planerats in en extrastämma i september 2007.


Vid protokollet
Bengt Skånhamre

Justeras
Ulf Nordström

Monica Bermsten

Marianne Ljungström

Min kommentar:
De som justerat detta protokoll har antingen inte varit närvarande på stämman eller så har de inte ens läst protokollet som de skrivit under (eller både och).
Den enda korrigering som gjorts av Marianne och Monica är att Monica Bermsten korrigerat stavningen av sitt efternamn.

Vilket ansvar och vilka skyldigheter har man egentligen som justerare, och vilka konsekvenser får det om de som justerar på ett uppenbart sätt brister i sin justering?


Dagordning

Förslag till dagordning vid ordinarie fullmäktigesammanträde med HSB Malmö Ek. för. torsdagen den 26 april, 2007 kl 18.00 i Malmö, Kockum Fritid, Västra Varvsgatan 8.

Mötets öppnande
 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Anmälan av ordförandens val av protokollförare
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
 5. Val av två personer att fungera som rösträknare vid en eventuell omröstning
 6. Fastställande av dagordning
 7. Fråga om kallelse behörigen skett
 8. Styrelsens årsredovisning
 9. Revisorernas berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 11. Beslut om fastställande av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 12. Beslut i anledning av föreningens vinst enligt fastställd balansräkning
 13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktörerna
 14. Fastställande av medlemsavgift
 15. Bestämmande av arvoden till styrelse, revisorer och valberedning
 16. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter
 17. Val av ordförande för ett år
 18. Val av styrelseledamöter
 19. Val av styrelsesuppleant
 20. Beslut om antal revisorer
 21. Val av revisor
 22. Val av revisorsuppleant
 23. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen
 24. Val av valberedningen
 25. Val av suppleanter för valberedning
 26. Val av 13 ombud till HSB:s Riksförbunds förbundsstämma
 27. Val av sju ersättare till HSB:s Riksförbunds förbundsstämma
 28. Val av tre ledamöter till den ideela föreningen Arne Axrups stipendiefond
 29. Fastställande av grundtal enligt § 14a och § 14b
 30. Presentation av styrelsen om att börja ett projekt inom energi
 31. Presentation av styrelsen om att börja ett projekt inom miljö
 32. Motion nr 1 A, från brf. Misteln, Almen och Dadeln angående oh-bild
 33. Motion nr 1 B, från brf. Misteln, Almen och Dadeln om åtgärder gällande tjänstefel
 34. Motion nr 2, från brf. Misteln, Almen och Dadeln angående motionsrätt
 35. Motion nr 3, från brf. Misteln och Dadeln om oberoende granskning avs. brevväxling
 36. Motion nr 4, från brf. Misteln om förklaring till särbehandling
 37. Motion nr 5, från brf. Misteln om att särbehandling skall upphöra
 38. Motion nr 6, från brf. Konstnären Ingemar Nyström, Ingrid Hansson och Sven Nivestam om att bilda Stiftelsen HSB seniorbostäder i Sydvästra Skåne
 39. Avslutning
2007-03-30 * Dagordning * version 2
Brev från valberedningen inför vår stämma

Efter valberedningens slutförda arbete och när vi överlämnat vårt förslag, fick vi vetskapen om Olle Brobergs avgång.

Styrelsen har framfört önskemål till valberedningen om minskning av styrelsen, önskemålet har varit 7 ledamöter.

I våra stadgar står det lägst 5 och högst 11 ordinarie ledamöter samt minst 1 suppleant.

I kodstyrningen som troligtvis antas på förbundsstämman maj 2007, rekommenderas enbart ordinarie ledamöter.

Mot denna bakgrund föreslår valberedningen stämman 2007 att styrelsen består av 6 ordinarie och 1 suppleant under verksamhetsåret 2007- 2008.

Således föreslås inget fyllnadsval efter Olle Broberg

Valberedningen 2007-04-24


Sammanfattning av fel begångna på HSBs stämma i 17 av punkterna som ingick i dagordningen !!!

0. Mötets öppnande

Fullmäktigesammanträdet öppnas av styrelsens ordförande Alf Gustavsson som också håller ett kort anförande till fullmäktigesammanträdet.

Stämman beslutar att vara öppen för medlemmar, tjänstemän och press förutom valda ombud, dock med den begränsningen att yttranderätt tillkommer endast stämmoombuden, styrelsen, verkställande direktören, revisorer och av styrelsens utsedda tjänstemän som är föredragande i ärenden.


MYCKET ALLVARLIGT FEL!:
Så här inleder Alf Gustavsson sitt tal på HSB:s årsstämma 2007;
"Vi tar det traditionella ställningstagandet från vår sida angående stämmans offentlighet.
Jag föreslår att vi håller stämman öppen för de närvarande. Kan detta vara ert beslut?"
Stämman svarar "JA".
"Då vill jag bara förtydliga att med öppenheten så menas det då att det tillkommer yttranderätt för stämmoombuden, styrelse, revisorer, VD och av styrelsen utsedda tjänstemän som ett förtydligande".


I HSB Malmös stadgar från 1996/2001 står det;
"§19.
Varje fullmäktig har en röst.
Omröstning vid fullmäktigesammanträde sker öppet om inte närvarande fullmäktig påkallar sluten omröstning.
Vid fullmäktigesammanträdet får styrelseledamot, VD, förtroenderåd, och revisorer, samt representant för HSBs Riksförbund närvara och till protokollet anteckna sin mening". 1. En extra punkt, jämfört med dagordningen, har lagts in; punkt noll.
  Ska vi kanske ha punkt minus 1, minus 2, etc också?
  Man får inte lägga till punkter i protokollet som inte ingick i dagordningen/kallelsen!
  Man får aldrig ta beslut på en stämma i frågor som inte ingår i dagordning/kallelse!
  Bl.a. Björn Lundén skriver i sin bok om Ekonomiska föreningar under punkten "Beslutförhet" att stämman inte får besluta i ett ärende som inte finns med i kallelsen, (med undantag av obligatoriska punkter) såvida inte samtliga föreningens medlemmar som berörs är närvarande på stämman och accepterar att stämman behandlar ärendet. Det räcker inte med att alla medlemmar som är närvarande på föreningsstämman accepterar.

  Dessutom så bryter man med besluten i punkt noll mot likhetsprincipen (dvs att föreningsstämman inte får fatta beslut som kan medföra otillbörlig fördel för någon medlem eller någon annan, och är till nackdel för någon medlem eller föreningen).

  Så här skriver HSB Riksförbund.
  4. Kan jag ta upp en fråga på stämman?
  Svar: Stämman kan bara besluta i frågor som har angivits i kallelsen.

  Ej heller så överensstämmer punkt noll med § 14 i HSB Malmös stadgar där det står:
  "Föreningsstämmans befogenheter skall utövas helt av fullmäktige".


 2. Beslut har tagits i punkt 0 i fråga om stämman ska vara öppen för vissa, dvs;
  - "medlemmar" (medlemmar i vad?),
  - "tjänstemän" (vad för tjänstemän?), och
  - "press" (varför inte "media"?),
  trots att denna punkt (punkt noll) ej ingår i dagordningen/kallelsen.
  Man får aldrig ta beslut på en stämma i frågor som inte ingår i dagordning/kallelse!
  Ett mycket värre brott mot stadgarna går inte att göra!
  Not. I stadgarna nämns ej "medlemmar", "tjänstemän" eller "press".
 3. I Alf Gustavssons inledning så ber han även stämman ta beslut enligt;
  Jag föreslår att vi håller stämman öppen för de närvarande. Kan detta vara ert beslut?
  Alltså oavsett kategori. Ingen nämnd, ingen glömd.
  Dock är formuleringen annorlunda i protokollet.
  Man får aldrig ta beslut på en stämma i frågor som inte ingår i dagordning/kallelse!
 4. I stadgarna står det att följande får närvara och till protokollet anteckna sin mening;
  - Styrelseledamot - i vilken styrelse? (P0: beslut om "styrelsen")
  - VD (P0: beslut om "verkställande direktören")
  - Förtroenderåd - hur definieras dessa råd? (ej i protokoll & inget beslut på stämma)
  - Revisorer (P0: beslut om "revisorer")
  - Representant för HSB Riksförbund, dvs endast 1 st. (ej i P0 eller i Alfs beslut)

 5. Beslut har tagits i punkt 0 i fråga om vilka som ska ha yttranderätt, trots att denna punkt om begränsning av yttranderätten ej ingår i dagordningen.
  Ett mycket värre brott mot stadgarna går inte att göra!
  En begränsning av yttranderätt, så som Alf Gustavsson gör här, dessutom till fördel för HSB/styrelse, kan ju förändra utgången av i princip varje beslut som tas på stämman!
  Man kan inte göra en begränsning i yttranderätten om stadgarna (såväl som lag) ej uttryckligen ger denna möjlighet.
  Man får aldrig ta beslut på en stämma i frågor som inte ingår i dagordning/kallelse!
 6. I punkt noll så står det att "av styrelsens utsedda tjänstemän som är föredragande i ärenden" har yttranderätt, precis som Alf nämnde i sin begränsning av yttranderätten, men denna kategori ingår ej i stadgarna på något sätt, varken som att de får närvara eller att de får yttra sig.
 7. OBS! I stadgarna för HSB Malmö nämns inget om vem som har yttranderätt!
  Det står inte ens i stadgarna att fullmäktigeledamöterna har yttranderätt.
  En begränsning till "endast stämmoombuden, styrelsen, verkställande direktören, revisorer och av styrelsens utsedda tjänstemän som är föredragande i ärenden" att yttra sig är inte rimlig, speciellt eftersom motionärer (ej fullmäktige) inte ingår.
  Det är diskriminering och odemokratiskt.
 8. Varken i stadgar eller i Alf Gustavssons ogiltiga extra punkt i dagordningen nämns det att motionärer har yttranderätt.

 9. OBS! Man kan inte på en enskild stämma bestämma om stadgarna ska gälla eller ej.
  En stämma får aldrig ta beslut i vem som får närvara på en stämma eftersom detta regleras i lag och stadgar (endast ombud eller biträde får närvara enligt lag och stadgar, se http://hotpot.se/hsb-staemma-naervaro.htm).
  I så fall skulle man kunna ta beslut på varje stämma vilka stadgar och lagar som skulle gälla eller inte gälla vid just den aktuella stämman.

 10. I § 16 i HSB Malmö stadgar står det; "Kallelse till fullmäktigesammanträde skall innehålla uppgift om de ärenden som skall förekomma på sammanträdet",
  men punkt 0, och de ärenden som där ingår, var bevisligen ej med i kallelsen.

 11. En stor del av den 20 minuter långa inledningen av stämman går åt till att baktala Brf Misteln, och speciellt svartmåla styrelsen i denna förening, samt att behandla punkterna 32-37 i dagordningen.

  Det är mycket tydligt att HSB vill markera att den som vågar sätta sig upp mot HSB Malmö kommer att tryckas ner i skorna! Är det någon som vågar ifrågasätta något inom HSB så är det lättare att hota om uteslutning eller på annat sätt sätta press, i stället för att föra en dialog och försöka argumentera i sak.

  Varje gång HSB gör något fel så - i stället för att be om ursäkt, eller ge en förklaring - försöker HSB skjuta ifrån sig, och lägga uppmärksamheten på någon eller något annat.

  Det är oerhört fegt av HSB att utnyttja inledningstalet åt att försöka styra stämman i sin riktning, och svartmåla föreningar eller enskilda medlemmar.
  HSB gör detta medvetet eftersom de vet att under detta inledningstal så kan ingen opponera sig.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
Samtliga fullmäktigeledamöter samt övriga deltagare har blivit avprickade vid entrén.
Inbjudna till dagens möte är fullmäktige, förtroendevalda i bostadsrättsförening men inte fullmäktige, HSB ledamöter och anställda i HSB Malmös koncern samt representanter från HSB:s riksförbund.
Närvarande är 165 fullmäktige och 79 övriga, bilaga 1 - röstlängd 2007-04-26.
Beslut: Fullmäktigesammanträdet beslutar att förteckningen kan ligga till grund dels som närvarolista men också utgöra röstlängd vid en eventuell omröstning

FEL:
Det fanns ursprungligen 160 fullmäktige. Totalt 239 närvarande, enligt beslut.

En extra fullmäktige godkändes av stämman under punkt 5 i dagordningen.
Två extra fullmäktige godkändes av stämman under punkt 9 i dagordningen (stämmoordförande noterade då inför stämman; "2 röstberättigade ledamöter tillkom och tillfördes röstlängd").

Om man skulle gå igenom röstlängden så skulle det där säkert finnas en hel del fel!

Klicka här för röstlängd!


I HSB Malmös stadgar från 1996/2001, § 19, står det;
"Vid fullmäktigesammanträdet får styrelseledamot, VD, förtroenderåd, och revisorer, samt representant för HSBs Riksförbund närvara och till protokollet anteckna sin mening".

Med detta i åtanke, vad menas då med formuleringen här i punkt 3 i dagordningen;
"Inbjudna till dagens möte är fullmäktige, förtroendevalda i bostadsrättsförening men inte fullmäktige, HSB ledamöter och anställda i HSB Malmös koncern samt representanter från HSB:s riksförbund"?

Vilka ingår i "förtroendevalda i bostadsrättsförening men inte fullmäktige".
Jag är förtroendevald, men ändå inte inbjuden. Varför?
Var står det i stadgarna att dessa personer får närvara på stämman?

Vad menas med att "representanter från HSB:s riksförbund" är inbjudna?
Enligt stadgarna får det bara närvara en representant från HSB Riksförbund!

Är "HSB ledamöter" inbjudna? Det står inget i stadgarna om att denna kategori av personer (som inte ens behöver vara medlemmar i HSB) har rätt att närvara.

Varför är "anställda i HSB Malmös koncern" inbjudna?
Det står inget i stadgarna om att de får närvara!4. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet samt fungera som rösträknare.
Förslag: Valberedningens föredragande lämnar förslag på Monica Bermsten, HSB brf Ringsted i Malmö och Marianne Ljungström, HSB brf Granen i Malmö.
Beslut: Fullmäktigesammanträdet beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

FEL!:
Dessa personer beslutades inte av stämman som rösträknare.

Frågan är om de ens var närvarande på stämman.5. Val av två personer att fungera som rösträknare
Förslag: Valberedningens föredragande lämnar förslag på Stig Eriksson HSB brf Polaris i Svedala och Hans-Åke Svensson HSB brf Lessö i Malmö.
Beslut: Fullmäktigesammanträdet beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

FEL!:
Varför finns det två punkter (punkt 4 "Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet samt fungera som rösträknare" och punkt 5 "Val av två personer att fungera som rösträknare") för att välja rösträknare?

Det stämmer inte med dagordningen (punkt 4 "Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet" och 5 "Val av två personer att fungera som rösträknare vid en eventuell omröstning"). Dagordningen måste följas!

Det stämmer inte heller med HSB Malmös stadgar ("4. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet" och "5. Val av två personer att fungera som rösträknare vid en eventuell omröstning") för hur dagordningen ska se ut. Stadgarna måste följas!6. Fastställande av dagordning
Dagordningen som har varit utsänd följer föreningens stadgar. Ordföranden upplyser fullmäktigesammanträdet om att det återfinns sakfel i dagordningen. Under punkten 12 skall ordet "vinst" bytas ut mot "resultat". Under punkt 32, 33 och 34 skall ordet "medlem" stå efter Misteln före Almen och Dadeln. Det är inte brf Almen och Dadeln som är motionärer utan medlem i respektive förening som tillsammans med brf Misteln är motionärer.
Beslut: Fullmäktigesammanträdet beslutar att fastställa dagordningen med nämnda ändringar, bilaga 2 - dagordning till fullmäktigesammanträdet.

FEL!:
Efter detta beslut ändras dagordningen genom att;
a) Mötesordföranden under behandling av punkt 15 skiftar om punkt 15 och punkt 16.
Fullmäktige påpekade det omöjliga i att göra detta, men mötesordföranden tog ingen notis om detta!
b) Dagordningen ändrades ännu en gång i ett senare skede när man vid val av ledamöter fortsatte stämman med övriga punkter medan rösträknarna kontrollerade rösterna.

Inget av detta nämns i protokollet!

Vad är det för mening med att ha en punkt för fastställande av dagordning om den inte följs (det kan ju leda till att röstberättigade missar punkter)?

Här ska man känna till att protokollföraren Bengt Skånhamre själv på stämmor i min förening påpekat det omöjliga i att ändra dagordningen (och för exakt samma fråga som punkt a här, med den enda skillnaden att det vid en stämma inte ens gick att ändra dagordningen under punkten för fastställande av dagordning)!

Hur kan HSB försvara att det ska gälla olika regler vid olika tillfällen för samma sak?


14. Fastställande av medlemsavgift
Avgift 2006: 250 kronor per lägenhet för bostadsrättsföreningarna, 160 kronor för bosparare över 26 år och 50 kronor för bosparare under 26 år.
Beslut: Fullmäktigesammanträdet beslutar att avgifterna skall vara oförändrade under innevarande år.

FEL!:
Det togs inget beslut om avgiften för bosparare. Frågan var aldrig uppe.15. Bestämmande av arvoden till styrelsen, revisorer och valberedning
Förslag till ersättningar till styrelsen och revisorer, valberedning, kommittéer och arbetsgrupper inom HSB Malmö som föreningsstämman eller HSB Malmös styrelse tillsätter, lämnas av föreningens valberedningens föredragande Ingela Persson.
A. Styrelsen
Bestämmande av arvode till styrelsen:
Valberedningen föreslår oförändrat arvode.
B. Revisorer
Bestämmande av arvode till revisorer:
Valberedningen föreslår oförändrat arvode.
C. Valberedningen
Ordförande i styrelsen Alf Gustavsson föreslår två (2) inkomstbasbelopp till valberedningen. Fullmäktigeledamoten Leif Cruse yrkar på ett inkomstbasbelopp till valberedningen.
Beslut: Fullmäktigesammanträdet beslutar enligt förslagen A och B och enligt styrelsens förslag C.

FEL!:
Inget nämns i protokollet om att valberedningen föreslog oförändrat arvode till styrelsen med reservation för att det blir en mindre i styrelsen (styrelsen/valberedningen ville dra ner antalet ledamöter). Reservation? Valberedningen förstod inte att en reservation här inte låter sig göras (med nuvarande stadgar), oavsett vad denna reservation skulle ha inneburit.

Valberedningen ville först fastställa antalet ledamöter, men valberdningen förstod tydligen inte att dagordningen redan bestämts och att den i detta skede inte gick att ändra på. Stämmoordförande begick då ett brott mot lag och stadgar genom att fråga stämman om punkt 16 kunde behandlas före punkt 15. En okunnig stämma (tydligen ännu okunnigare än mötesordföranden) svarade "JA" på denna fråga, och därefter behandlades punkt 16 före punkt 15 i dagordningen, i strid med lagen.16. Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer
Valberedningens föredragande Ingela Persson, redogör för antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen. Nuvarande är sju ledamöter varav en är ordförande och två suppleanter. Valberedningen föreslår en minskning av en ledamot till sex ledamöter och en suppleant.
Fullmäktigeledamoten Tommy Johansson yrkar på oförändrat antal ledamöter och suppleant i styrelsen.
Beslut: Fullmäktigesammanträdet beslutar enligt förslaget.

FEL!:
Beslut enligt vilket förslag? Det framgår inte!

Det fanns två förslag;
a) 6 ordinarie + 1 suppleant
b) 7 ordinarie + 1 suppleant

Protokollföraren Bengt Skånhamre nämner inte något om vilket förslag som det beslutades om.

Mötesordförande Ulf Nordström har sedan skrivit under protokollet utan att ifrågasätta detta.
De två justerarna, Monica Bermsten och Marianne Ljungström, (om de ens var med på stämman) har inte heller brytt sig om denna felaktighet.

Inget nämns i kallelsen/dagordningen om fastställande av antalet revisorer
(där står; "16. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter")!17. Val av ordförande för 1 år
Föredragande: Valberedningens föredragande, Ingela Persson, föreslår omval på Alf Gustavsson HSB:s brf Abboten.
Beslut: Fullmäktige beslutar enligt förslaget.

FEL!:
Det skedde aldrig något val av styrelsens ordförande så som hävdas i denna protokollpunkt!18. Val av styrelseledamöter
Föredragande: Valberedningens föredragande, Ingela Persson, föreslår Maria Bengtsson HSB:s brf Ovalen, Anders Lundberg HSB:s brf Gåsen, Maj-Britt Thulin HSB:s brf Bollebygd, Olle Strand HSB:s brf Lugnet, Giovanna Brankovic HSB:s brf Hilda och Daniel Ljung HSB:s brf Ellstorp till ledamöter i styrelsen.
Utöver detta nomineras Fredrik Haglund HSB:s brf Magne.
Sluten votering begärs. Fullmäktigesammanträdet beslutar att genomföra omröstningen med sluten votering.
Under omröstningen ajourneras fullmäktigesammanträdet.
Omröstningen utfaller så att Maria Bengtsson erhåller 124 röster, Anders Lundberg 122 röster, Maj-Britt Thulin 112 röster, Olle Strand 101 röster, Giovanna Brankovic 88 röster, Daniel Ljung 87 röster och Fredrik Haglund 49 röster.
Beslut: Fullmäktigesammanträdet beslutar att till ledamöter i styrelsen utse:
Maria Bengtsson, Anders Lundberg och Maj-Britt Thulin, Olle Strand och Giovanna Brankovic.
Vidare beslutar fullmäktigesammanträdet att mandattiden är två år för ledamöterna:
Maria Bengtsson, Anders Lundberg och Maj-Britt Thulin samt ett år för ledamöterna Olle Strand och Giovanna Brankovic.

FEL!:
Stämman beslutar om sju ledamöter i styrelsen och en suppleant, men bara fem ledamöter väljs;
1. Maria Bengtsson (omval)
2. Anders Lundberg (omval)
3. Maj-Britt Thulin (omval)
4. Olle Strand (omval)
5. Giovanna Brankovic (nyval)

Alf Gustavsson valdes aldrig in i styrelsen, ej heller Henric Lellky, och det bekräftas av protokollet här, som skrivits av protokollförare Bengt Skånhamre, undertecknats av mötesordförande Ulf Nordström och slutligen justerats av Monica Bermsten och Marianne Ljungström.

Här underlåter protokollförare tillsammans med mötesordförande och de två justerarna att nämna bl.a. vilka som var nominerade.

T.ex. Mona Westford, Cecilia Bothén, Thomas Wallenberg för styrelseuppdrag samt Kaj Kvist och Monica Bermsten som styrelsesuppleanter.

HSB Malmö har en hemsk paragraf i sina stagar som strider mot hur det annars fungerar i alla andra föreningar!!!
§21 ("Valberedningen")
"Vid val som sker vid fullmäktigesammanträdet kan förslag, utöver de som tidigare lämnats in till valberedningen, inte tas upp".
Detta är helt sensationellt !!! Man får alltså inte på fullmäktigesammanträdet tillfoga namn, utan HSB Malmö tvingar alla till att gå via den utnämnda valberedningen! Riktigt, riktigt skrämmande !!! Så långt från demokrati som man överhuvudtaget kan komma!
Efter att ha gått igenom andra HSB-regioner så tycks det bara vara HSB Malmö som har infört denna demokratihämmande paragraf!!!
19. Val av styrelsesuppleant
Föredragande: valberedningens föredragande, Ingela Persson, föreslår Daniel Ljung, HSB:s brf Ellstorp för en mandattid av två år.
Beslut: Fullmäktigesammanträdet beslutar enligt förslaget.

FEL!:
Det togs inget beslut för mandattid avseende Daniel Ljung!32. Motion nr 1 A, från brf. Misteln, medlem i brf Almen och brf Dadeln i Malmö angående oh-bild
Fredrik Löfvall meddelar att motionärerna drar tillbaka motionen.

FEL!:
På stämman (punkt 6) bestämdes; "skall ordet 'medlem' stå efter Misteln före Almen och Dadeln". Ändå gör det inte detta här!
Det är inte brf Misteln som skrivit motionen, det är medlemmar i denna brf som står för motionen!33. Motion nr 1 B, från brf. Misteln, Almen och Dadeln om åtgärder gällande tjänstefel
Fredrik Löfvall meddelar att motionärerna drar tillbaka motionen.

FEL!:
På stämman (punkt 6) bestämdes; "skall ordet 'medlem' stå efter Misteln före Almen och Dadeln". Ändå gör det inte detta här!34. Motion nr 2 från brf Misteln, Almen och Dadeln angående motionsrätt
Ordföranden lämnar ordet till styrelsens ordförande Alf Gustavsson som anför att styrelsen i likhet med motionärerna ser positivt på denna medlemmarnas möjlighet.
Medlemmarnas motionsrätt kan informeras genom dagspress och/eller i samband med avisering av avgiftsavisering och medlemsavgifter i kvartal 1.
Beslut: Fullmäktigesammanträdet beslutar att tillstyrka motionärernas begäran såtillvida att information skall ske genom dagspress och/eller i samband med avisering av månadsavgifter och medlemsavgifter i kvartal ett.

FEL!:
Det stämmer inte att Alf Gustavsson höll något anförande.

På stämman (punkt 6) bestämdes; "skall ordet 'medlem' stå efter Misteln före Almen och Dadeln". Ändå gör det inte detta här!35. Motion nr 3, från brf. Misteln och Dadeln om oberoende granskning avseende brevväxling
Fredrik Löfvall meddelar att motionärerna drar tillbaka motionen.

FEL!:
Motionen drogs inte alls tillbaka och här försöker mötesordförande, protokollförare och justerare till synes medvetet dölja att det här utfördes ett lagbrott i form av att mötesordföranden vägrade genomföra den slutna omröstning som begärts.

I HSB Malmös stadgar från 1996/2001 står det i § 19;
"Omröstning vid fullmäktigesammanträde sker öppet om inte närvarande fullmäktig påkallar sluten omröstning."


Det är således här en ren förfalskning i protokollet av vad som egentligen skedde!
Försöksvotering för att upphäva sluten votering
Hur HSB/mötesordförande bröt mot stadgar/lagar.

Först skedde personval till HSB:s styrelse. Sluten votering begärdes. Mötesordförande svarade; "Ja, eftersom sluten votering begärts så måste vi följa detta [suck]". (Eftersom bara två rösträknare valts tog detta extremt lång tid.)

När en fullmäktige i ett senare skede begärde sluten votering i en fråga för en motion så ändrade HSB / mötesordförande plötsligt föreningsreglerna/stadgarna och sa; "Det är ej med automatik som det blir en sluten omröstning".
Två röstningar genomfördes i stället.
1. Votering om ifall en försöksvotering skulle genomföras (stämman beslöt då att försökvotering skulle genomföras).
2. Försöksvotering om sluten votering genomfördes och stämman röstade då i sin "försöksvotering" för att sluten votering i frågan inte skulle genomföras (och anledningen till att det blev så var för att sluten votering var omöjlig att genomföra tidsmässigt pga det ej fungerande röstningssystemet).

Detta är olagligt med gällande stadgar/lagar!
Man röstar inte om hur man ska rösta!
Man röstar inte heller om man ska rösta om hur man ska rösta!

Detta lilla trick fungerade bara för att det inte var någon av de 163 overifierade röstberättigade deltagarna som kan stadgar/lagar (och jag saknade personligen rätt att yttra mig på stämman).

HSB har dock efter detta på förbundsstämman den 28 maj 2007 föreslagit ett nytt regelverk i § 1.3.5;
"Frågan om röstning ska vara öppen eller sluten avgörs av stämman genom enkel majoritet".
HSB har därmed stärkt sin maktposition och rejält minskat demokratin. HSB nämner inget om att alla personval rent logiskt självklart alltid ska ske genom sluten omröstning.
I demokratiska organisationer så stadgas det i stället; "Val ska dock förrättas genom sluten röstning, om någon begär det".
Som om detta inte var nog så ändrade HSB hej vilt dagordningen och klargjorde för stämman specifikt att det var inga som helst problem med att göra detta. Då ska man veta att HSB på i princip varje stämma i min förening sedan 2003 med bestämdhet klargjort att det är helt omöjligt att ändra i dagordningen. De regler som gäller för medlemmarna gäller uppenbarligen inte för HSB. Vad är detta för märkligt sätt att trycka ner medlemmar, och hur stämmer detta överens med HSB:s värderingar om demokrati och rättvisa?

Under stämman så kom HSB gång på gång tillbaka till de 5 värderingar som HSB ska byggas på, varav en av hörnstenarna är demokrati. Men demokratin sätts effektivt ur spel när man inte följer det regelverk som gäller. Regelverk kan ibland kanske vara fel, men eftersom det nu finns ett dylikt regelverk så tycker jag inte att det bara är medlemmarna som måste följa detta. Även HSB borde rätta sig efter regelverket (alternativt arbeta för att regelverket justeras).26. Val av 13 ombud till HSB:s Riksförbunds förbundsstämma 2006
Förslag: Valberedningens föredragande, Ingela Persson föreslår:
Ingrid Uller HSB:s brf Almen, Jörgen Persson HSB:s brf Astern, Elvy Westerberg bospargruppen, Giovanna Brankovic HSB.s brf. Hilda, Lennart Karlin HSB:s brf Dalgården, Ivar Jönsson HSB:s brf Månsgården, Leif Göransson HSB:s brf Ängshög, Marianne Larsson HSB:s brf Ärlan.

Därutöver utser HSB Malmös styrelse fyra ordinarie ledamöter. Styrelsen har att själv inom sig utse dessa ledamöter. En ordinarie ledamot utses av valberedningen.
Valberedningen har att själv inom sig utse denna ledamot.

Beslut: Fullmäktigesammanträdet beslutar i enlighet med förslaget.

FEL!:
Alltså har man inte valt några ombud till HSB:s Riksförbunds förbundsstämma för 2007 (eller 2008).27. Val av sju ersättare till förbundsstämman 2006
Förslag: Valberedningens föredragande, Ingela Persson föreslår:
Gertie Andersson HSB:s brf Kastanjen, Agneta Söderblom HSB:s brf Södertorp, Tommy Johansson HSB:s brf Sandstenen, Bertil Björkman HSB:s brf Nybo, Lilian Qvarlander HSB:s brf Tapperheten 4 och Marianne Ljungström HSB:s brf Granen.
Beslut: Fullmäktigesammanträdet beslutar att konfirmera tidigare beslut.

FEL!:
Alltså har man inte valt några ersättare till HSB:s Riksförbunds förbundsstämma för 2007 (eller 2008).

"att konfirmera tidigare beslut"? Vad innebär det? Vilket beslut är det som konfirmeras?


Bilagor:

HSB Malmös stadgar

Protokoll från HSB Malmös föreningsstämma 2007


Vad gör HSB ???

Efter alla dessa fel, varav ett antal riktigt allvarliga fel, så uppstår osökt frågan vad HSB har för avsikt att göra åt detta?

HSB gör absolut ingenting !!! Förutom att de började med att försöka dölja de på stämman begångna fel och brister så vägrar hela HSB Malmö att besvara frågor från medlemmarna vad HSB Malmö avser att göra åt saken.

Ingen förklaring. Inte ens en ursäkt. Inte ens ett svar. Inte ens en bekräftelse om att de mottagit mail med frågor om de på stämman begångna felen !!!

Detta visar hur mycket HSB bryr sig!

Det finns bara en lösning, och det är att hela stämman görs om pga de omfattande och ofattbart klantiga och allvarliga fel som HSB begått. Om det hade funnits någon stake i HSB så hade HSB insett detta och erkänt sina synnerligen allvarliga misstag, samt gått ut med en offentlig ursäkt till alla medlemmar i HSB Malmö.

Eftersom jag är lite insatt i hur HSB tänker så förstår jag att HSB vill vänta tills någon annan klandrar stämman, så att HSB sedan kan inleda nästa stämma med; "Ja, vi är här idag pga att vissa medlemmar klandrat årsstämman 2007 så att den görs om, och detta kommer att kosta mycket pengar...". Dvs HSB vill lägga ifrån sig skulden för att de inte kunnat genomföra en stämma enligt lag och stadgar på de som noterar att fel begåtts. Så fungerar HSB, tyvärr.
Kom ihåg vad jag skrivit här ovan, 2007-06-05.

HSB kommer inte ens att be om ursäkt för den skada de ställt till med här!

En förutsättning för detta är nämligen att HSB har någon form av respekt för medlemmarna, och som vi kan konstatera, inte minst av den senaste tidens händelser där styrelsen ignorerar frågor, så saknar HSB helt denna respekt för medlemmarna.

Naturligtvis får det inte gå till så här på en stämma! Då skulle det inte behövas några stadgar eller lagar, om man ändå kan göra precis hur man vill, och köra över medlemmarna precis hur som helst. Förhoppningsvis begriper alla detta... kanske inte HSB?

Stämman måste göras om! Inte minst eftersom annars har HSB Malmö varken en styrelseordförande eller en fulltalig styrelse (hoppas att valberedningen inför denna stämma tagit fram alternativ till styrelseordförande).

Det är HSB:s skyldighet att upplysa fullmäktigeledmöterna och övriga medlemmar om att HSB Malmös årsstämma inte gått rätt till. Men HSB Malmö bara låtsas som det regnar (som alltid annars i lite mer komplicerade frågor).

HSB Malmö borde skämmas rejält för att de nu istället försöker dölja det faktum att en stor mängd fel begåtts på årsstämman 2007.

Frågan är om HSB Malmö t.o.m. begår en brottslig handling när de ignorerar denna viktiga fråga trots att de blivit upplysta om det som de inte kan ha undvikit att känna till ändå.

Jag har återigen den 5/6 2007 skickat följande frågor till informationschef Bengt Skånhamre på HSB Malmö, samt till HSB Malmös styrelse (därefter med kopia till VD Lars Danielsson).

Ärende: Felaktigt utförd stämma ! Vad gör HSB?

Till styrelsen och Bengt Skånhamre, 2007-06-05

Bengt och styrelsen, önskar svar på tidigare ställda frågor, men framförallt på min tidigare fråga vad HSB Malmö avser att göra åt den felaktigt genomförda årsstämman 2007?

Bara vid en snabb genomgång har jag hittat mer och mindre allvarliga fel på stämma och i protokoll för 17 av punkterna i dagordningen.

Kommer HSB att gå ut med information om detta?
Anser HSB att det inte är HSB:s skyldighet att lösa problemet med en så felaktigt genomförd stämma av HSB som denna?
Vad är HSB:s inställning till det inträffade? Tycker HSB inte att detta är allvarligt?

Önskar snabbt svar på dessa frågor.

Tacksam för bekräftelse från alla mottagare att detta mail mottagits!

Eftersom HSB Malmö vägrar att svara på frågor samt till och med att bekräfta mottagandet av skrivelser så krävs det att medlemmarna ställer krav på att något i stil med följande införs i stadgarna;
HSB Malmö är skyldig att utan fördröjning omedelbart bekräfta alla skrivelser som kommer in till HSB Malmö.

HSB Malmö, och framför allt styrelsen för HSB Malmö, är skyldig att efter bästa förmåga svara på frågor från medlemmarna. Alla frågor från medlemmar som inte besvaras fullt ut är HSB Malmö skyldig att löpande offentliggöra på HSB Malmös webbsajt, och på varje årsstämma betas dessa frågor av under en speciell punkt för detta i dagordningen (före val av ledamöter) med förklaring till varför HSB ej besvarat frågorna. HSB:s svar/motiveringar inför stämman ska också i sin helhet läggas ut på HSB Malmös webbsajt.
Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
(senaste inlägg)


  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan