Motioner till HSB Malmö

Inledning

 1. Fullmäktigeledamöter bestämmer dagordning vid av fullmäktige påkallad extrastämma
 2. Fullmäktigeledamöter ges möjlighet att lägga in punkter i dagordning
 3. Stadgeändringsförslag §3
 4. Stadgeändringsförslag §15
 5. Stadgeändringsförslag §16
 6. Stadgeändringsförslag §18
 7. Stadgeändringsförslag §20
 8. Stadgeändringsförslag §21
 9. Stadgeändringsförslag §22
 10. Stadgeändringsförslag §24
 11. Stadgeändringsförslag §35

 12. Styrelsen ska inte smutskasta enskilda medlemmar
Hur väl årsstämman 2008 kommer att fungera i behandlingen av alla motioner som lämnats in är helt avhängigt styrelsens vilja och kapacitet att göra ett så bra förarbete som möjligt.

Samarbete med motionärer
Ju mer styrelsen samarbetat med alla motionärer desto bättre kommer resultatet att bli.

Utredda motioner och alla frågor besvarade
En förutsättning för en effektiv och givande stämma är också att styrelsen besvarat alla motioner till fullo, på ett så korrekt och utförligt sätt som möjligt (särskilt i det fall styrelsen yrkar på avslag för en motion), så att inte alltför mycket tid måste ägnas på själva stämman åt frågor, utredningar och segdragna diskussioner.
För varje fråga i motionerna som styrelsen ev. avhåller sig från att besvara på ett konkret sätt, desto mer utdragen och besvärlig kommer stämman då av naturliga skäl att bli.

Detta är styrelsen naturligtvis väl medveten om, så jag kan bara hoppas att styrelsen inte utnyttjar detta för att både slippa besvara besvärliga frågor och för att i mesta möjliga mån hindra motioner från att bifallas av stämman. Alla motioner är skrivna för att beslutas om senast på årsstämman, och det är inte acceptabelt att motioner blir hängande i luften pga att styrelsen inte besvarat och behandlat motionerna på ett grundligt sätt.

Medlemsinriktade svar
Styrelsen ska inte besvara motionerna efter sitt eget personliga tyckande,
utan de ska besvaras utifrån medlemmens perspektiv.

Dvs för varje yrkande ska styrelsen
(och fullmäktigeledamöterna) ställa sig frågan;
"Vad är bäst för den enskilda medlemmen?".

Jag kan redan idag, 3 månader före årsstämman, säga vad inledningstalet på årsstämman med stor sannolikhet kommer att innehålla.
 • Fullmäktigeledamöterna kommer att informeras om att nu måste vi gå vidare, titta framåt och utveckla våra visioner.
 • Vi ska använda vår kraft på "konstruktiva" saker och inte gräva i det gamla.
 • Vi ska utveckla medlemskapet i organisationen.
Denna retorik återkommer varje gång HSB Malmö begått något fel.
 • Glöm vad som hände igår!
 • Ställ inga frågor på vad som hänt och utred inte det som styrelsen till varje pris tycks vilja hemlighålla, t.ex. VD-avtalet.
 • Vi ska inte få svar på våra frågor.
 • Skynda vidare så fort som möjligt.
 • Bort med fokus från vad som hänt så fort som möjligt.
 • Vi ska "rikta blicken mot de ljusa och positiva inslagen i vår historia".
 • "Turerna, utredningarna och den bitterhet som ibland kommer fram i media, måste vi faktiskt ha kraft att lägga bakom oss Annars är det risk att vi fastnar, att vi tappar den kraft som vi behöver för att driva på utvecklingen och att utveckla oss själva", som Maj-Britt Thulin säger, i stället för att föreslå åtgärder för att åtgärda problemen.
Ja, hur många gånger förr har vi inte hört att vi måste se framåt. Visst ska vi det, men det motsäger inte att medlemmarna inte ska släppa allt bara för att det är den väg som passar styrelsen bäst. Medlemmarna kanske vill ha svar på sina frågor. Har styrelsen ingen förståelse för detta? Kan styrelsen inte inse att det är medlemmarnas rättighet att få svar på frågor?

När alla frågor är besvarade kan vi se hur vi går vidare, men inte förrän då!

Jag kan därför bara hoppas att styrelsen tar alla motioner från alla medlemmar mycket seriöst, och inte för en enda motion resonerar som att nu måste vi se framåt i stället för att besvara frågor om vad som har hänt eller rota i det gamla! Vill styrelsen ha något förtroende bland medlemmarna så krävs öppenhet från styrelsens sida!

Medlemsinriktat och kundnära?
HSB Malmö ska vara medlemsinriktad och kundnära, men ingen vill definiera vad detta innebär rent konkret.

Det räcker inte med att bara lite luddigt säga att HSB Malmö måste förmedla innehållet i HSB:s devis ”Det goda boendet”. Det räcker inte ens med att säga att det i detta ligger att HSB Malmö lever efter "våra" (vems?) värderingar.

Maj-Britt Thulin sa en väldigt klok sak på styrelsekonferensen i Köpenhamn, som tyvärr nog försvann lite i informationsbruset. Maj-Britt sa; "Vi måste skapa engagemang och därmed skapar vi trygghet". Där har vi den springande punkten! Sedan återstår bara att höra från styrelsen hur styrelsen vill skapa detta engagemang! Om detta hör vi inget!

Årets stämma kommer att bli eldprovet för HSB Malmö. Kommer styrelsen att stå för vad de sagt och värna om de mjuka värdena genom att svara "medlemsinriktat" på motionerna?
Kommer fullmäktige att ställa upp på HSB Malmös nya linje att värna om medlemmarna? Antalet motioner som bifalls av stämman kommer att vara en värdemätare på detta!

Not. Första kommentaren till mina motioner blev; "en hastig titt på motionerna gör att jag bara döör, "meningslösa floskler". att du inte forumlerar dem till något som är bra? Ordbajesri!".
Alla som försöker vända saker till det bättre inom HSB drabbas alltid av dylika infantila kommentarer så långt bort från saklighet som man kan komma.
Jag hoppas stämman håller en lite högre kvalitet.MOTION #167.

Fullmäktigeledamöter bestämmer dagordning vid av fullmäktige påkallad extrastämma

Bakgrund:
På förekommen anledning vill jag understryka att det är viktigt att om fullmäktigeledamöterna kallar till en stämma så ska de fullmäktigeledamöter som begärt extrastämman stå för ordningen av de punkter som tas upp och inte styrelsen (utöver de stadgade punkterna).

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Det förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar att HSB Malmös styrelse inte äger rätt att ändra inbördes ordning på de punkter som fullmäktigeledamöter lämnat in vid begäran om en extrastämma.

 2. Det förs samtidigt in att HSB Malmös styrelse ej äger rätt att på annat sätt förändra dessa punkter. Om styrelsen vill lägga till fler punkter i dagordningen än vad fullmäktigeledamöterna begärt så ska dessa placeras sist i dagordningen.
Medlem # 89093 - 2008-01-30
MOTION #168.

Fullmäktigeledamöter ges möjlighet att lägga in punkter i dagordning

Bakgrund:
HSB Malmös styrelse har möjlighet att lägga in fler punkter i dagordningen än vad det stadgas (dessutom på valfri plats i dagordningen eftersom inget regelverk finns för detta). Men om styrelsen har denna rätt, varför skulle inte fullmäktigeledamöterna kunna begära detta? Det känns inte rätt att fullmäktigeledamöternas enda möjlighet att kunna påverka dagordningen är via den absolut sista punkten i dagordningen ("övriga anmälda ärenden").

Jag anser att fullmäktigeledamöter ska ha rätt att kunna få in separata speciella punkter i dagordningen som inte är av karaktären motioner på såväl ordinarie stämma som extrastämma.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös stadgegrupp får i uppdrag att ta fram en formulering för HSB Malmös stadgar som ger fullmäktigeledamöter möjligheter att lägga in punkter i dagordningen på annan plats än under punkten "Övriga anmälda ärenden", med samma rättigheter och möjligheter som styrelsen.

 2. I det förslag som tas fram så stadgas även de konsekvenser som blir följden om styrelsen inte uppfyller stadgarna i detta avseende.
Medlem # 89093 - 2008-01-30

MOTION #169.

Stadgeändringsförslag §3

Bakgrund:

Föreningens verksamhet
§ 3
"Föreningen skall vara medlem i HSBs Riksförbund som också skall vara medlem i föreningen."

Det står inte ett ord om vad detta medlemskap innebär/ska innebära.
Det står inget om avgifter/kostnader.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös stadgegrupp får i uppdrag att förtydliga i stadgarna vad medlemskap i HSB Riksförbund innebär, liksom vilka avgifter som gäller till HSB Riksförbund.
Medlem # 89093 - Datum: 2008-01-30
MOTION #170.

Stadgeändringsförslag §15

Bakgrund:

§ 15
"Föreningsstämman är öppen för alla medlemmar som fullgjort sina skyldigheter till föreningen."

Vad innebär "fullgjort sina skyldigheter"?
Jag vet brf:ar som använt denna paragraf till att stoppa medlemmar från att rösta som enligt uppgifter låg någon krona back i sin inbetalning av årsavgift (trots att det var bokföringsfel). Jag säger inte att HSB Malmö kommer att göra detta, men jag vill bara illustrera vikten av att det måste vara tydligt vad som avses.

"Medlem som enligt § 19 inlämnat motion till föreningsstämman (motionär) har yttrande- och förslagsrätt vid behandling av den aktuella motionen."

Samt även i de punkter i dagordningen som är direkt kopplad till inlämnad motion.

"Vidare får styrelseledamot, VD, revisorer, ledamot i utskott samt representant för HSBs Riksförbund närvara, yttra sig och till protokollet anteckna sin mening."

Vilken
- styrelseledamot?
- VD?
- revisor?

Får inte fullmäktigeledamot begära att dennes synpunkt förs in i protokollet om nu alla de här nämnda får göra detta?

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös stadgegrupp får i uppdrag att förtydliga i stadgarna vad formuleringen "fullgjort sina skyldigheter" innebär så att denna formulering inte missbrukas.
 2. Det läggs till i stadgarna att motionär även har yttrande- och förslagsrätt i de punkter i dagordningen som är direkt kopplad till motionärens motion (enl. en av mina tidigare motioner).
 3. Det definieras i stadgarna vilken styrelseledamot, revisor och VD som avses. Väldigt enkelt att bara lägga till "för HSB Malmö", så behöver aldrig någon diskussion uppstå om detta.
 4. Det läggs in i stadgarna att fullmäktigeledamot som så begär detta får sitt yttrande inlagt i protokollet.
Medlem # 89093 - Datum: 2008-01-30
MOTION #171.

Stadgeändringsförslag §16

Bakgrund:

§ 16 (ny §!)
"Fullmäktige och suppleanter för dessa utses på följande sätt.
a) Varje bostadsrättsförening som är medlem i föreningen väljer på sin ordinarie stämma en fullmäktig och en suppleant för varje påbörjat grundtal i bostadsrättsföreningen.
"

Minst en suppleant !!!

"högst hälften av antalet fullmäktige skall utses av bospargruppen."

Om bosparare skulle kunna ha lika mycket att säga till om som de som i verkligheten bor i en HSB-lägenhet så borde det vara uppenbart för alla att systemet falerat. De som inte bor i bostadsrätt (och därför bl.a. inte ser de problem som finns) ska självfallet inte ens i teorin ha möjlighet att bestämma över bostadsrättshavarna. Maximalt 25 % (vilket redan detta eg. är för stor andel) av fullmäktigeledamöterna ska kunna bestå av bosparare.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Det läggs in i stadgarna att det ska vara minst en suppleant per fullmäktigeledamot, så får brf:en själv bestämma hur många (för att säkra att det alltid finns ersättare).
 2. Det läggs in i stadgarna att fullmäktige kan bestå av max 25 % från bospargruppen.
Medlem # 89093 - Datum: 2008-01-30
MOTION #172.

Stadgeändringsförslag §18

Bakgrund:

§18

"Kallelse till fullmäktigesammanträde och andra meddelanden sker genom brev till varje fullmäktige"

Samt läggs ut på HSB Malmös webbplats (enligt koden för föreningsstyrning).

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Det läggs in i stadgarna att kallelse (och alla dokument som hör till kallelsen) också samtidigt läggs ut på HSB Malmös webbplats, liksom andra meddelanden.
Medlem # 89093 - Datum: 2008-01-30
MOTION #173.

Stadgeändringsförslag §20

Bakgrund:

§20

1)
"stämmans öppnande"

Definition behövs! Vilka beslut ska kunna tas här? Endast beslut om stämman ska öppnas eller stängas?

4)
"anmälan av ordförandens val av protokollförare"

Ska kunna styras av stämman, med tanke på att det är en viktig funktion och stämman ska inte fråntas sin möjlighet att kunna påverka, dvs ska bara stå;
"val av protokollförare"

5)
"godkännande av röstlängd"

Definition behövs av vad godkännande av röstlängd innebär!

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös stadgegrupp får i uppdrag att förtydliga i stadgarna vad "stämmans öppnande" innebär, och vilka beslut som kan tas där (mycket viktigt!).
 2. Endast formuleringen "val av protokollförare" ska stå i dagordningen.
 3. HSB Malmös stadgegrupp får i uppdrag att förtydliga i stadgarna vad "godkännande av röstlängd" innebär.
Medlem # 89093 - Datum: 2008-01-30
MOTION #174.

Stadgeändringsförslag §21

Bakgrund:

21)
"bestämmande av arvoden och alla andra ekonomiska ersättningar till
a.
styrelse
b.
valberedning
c.
ledamöter i utskott
d.
revisorer och suppleanter
e.
valberedning och sammankallande
f.
bosparråd och bospargruppens valberedning
"

Hur ska man kunna bestämma arvode till ledamöter i utskott utan att först veta vilka utskott det finns, arbetsbeskrivning och omfattningen av varje utskotts uppgifter?
Det är ju först under den sista punkten i dagordningen (övriga ärenden, dvs motioner) som behov av utskott kommer fram.

Arvode till ombud till HSB Riksförbund och deras suppleanter har glömts bort (förutsätter arbetsbeskrivning).

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Det läggs in i stadgarna att arvode bestäms för utskotten i samband med att de sätts ihop och arbetsbeskrivning bestäms.
 2. En punkt för "Arvode till ombud till HSB Riksförbund och dess ersättare" läggs in.
Medlem # 89093 - Datum: 2008-01-30
MOTION #175.

Stadgeändringsförslag §22

Bakgrund:

22)
e.
"ombud och suppleanter till HSB riksförbunds stämma"

Varför ska man i stadgarna specificera att dessa bara ska ha en enda uppgift under året.
Dvs endast att närvara på stämma (och utan någon som helst arbetsbeskrivning).

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Formuleringen "ombud och suppleanter till HSB Riksförbund" läggs in i stället i stadgarna.
Medlem # 89093 - Datum: 2008-01-30
MOTION #176.

Stadgeändringsförslag §24

Bakgrund:

§24 "Senast tre veckor efter fullmäktigesammanträdet skall det justerade protokollet hållas tillgängligt hos föreningen för medlemmarna."

Det justerade protokollet ska naturligtvis läggas ut på HSB Malmös webbplats.

"Vid styrelsens sammanträden skall det föras protokoll, som justeras av ordföranden och den ytterligare ledamot, som styrelsen utser till det."

Efter den senaste tidens händelser kan det finnas anledning att förbättra denna formulering.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Det läggs in i stadgarna att protokollet även ska läggas ut på HSB Malmös webbplats senast tre veckor efter stämma.
 2. Det läggs in i stadgarna att alla styrelseledamöter ska signera alla sidor i styrelseprotokollet för att de läst och förstått allt, så att man kan se att allt och alla sidor kommit alla till del.
Medlem # 89093 - Datum: 2008-01-30
MOTION #177.

Stadgeändringsförslag §35

Bakgrund:

Uteslutning
§ 35
"Medlem som inte uppfyller sina skyldigheter eller förfar bedrägligt mot föreningen eller på annat sätt företar handling som skadar föreningens intressen kan uteslutas ur föreningen. Styrelsen beslutar om uteslutning."

För luddigt, och som vi har sett under 2007 kan denna formulering missbrukas.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Ovanstående paragraf ("Medlem som inte uppfyller sina skyldigheter eller förfar bedrägligt mot föreningen eller på annat sätt företar handling som skadar föreningens intressen") förtydligas av stadgegruppen.
 2. I stället för att styrelsen beslutar om uteslutning så ska detta ske av fullmäktigestämman.
Medlem # 89093 - Datum: 2008-01-30

MOTION #178.

Styrelsen ska inte smutskasta enskilda medlemmar

HSB Malmö bjöd den 24/5 2007 in till en frågestund angående den konflikt som förekommit mellan HSB Malmö och Brf Misteln, där HSB Malmö hotat Brf Misteln med uteslutning med anledning av att styrelsen i Brf Misteln ställde frågor till HSB. Jag erbjöds att deltaga på denna frågestund av en medlem i Brf Misteln som ville veta vad som sades, men inte själv hade möjlighet att närvara (jag t.o.m. erhöll en fullmakt för att representera denna medlem).
Jag fick presentera mig på mötet, med en mer ingående presentation efter mötets avslut.

Den 28/5 skickade HSB Malmös styrelse helt oförklarligt ut en skrivelse direkt till alla i föreningen Brf Misteln, innehållande diverse beskyllningar och kränkande uttalanden om mig.

HSB Malmös styrelse vägrade att bemöta mina synpunkter och frågor om detta utskick, men med hjälp av HSB Riksförbund fick jag till stånd ett möte med HSB Malmös styrelse den 15/8 2007. HSB Malmös styrelse ville emellertid inte heller där bemöta mina synpunkter eller svara på alla mina frågor, trots att detta var anledningen till mötet.

Styrelsen erkänner att de förstår att jag kränkts genom styrelsens omotiverade påhopp
Jag frågade styrelsen om de förstod att jag blivit djupt kränkt av deras utskick & anklagelser.
Efter att ha försökt slingra sig för att slippa svara på denna till synes enkla fråga så svarade ordföranden och Maj-Britt Thulin slutligen att de förstod att de förnedrat mig inför andra.

Vad var skälen till kränkningarna och angreppet mot mina rättigheter från styrelsen?
Jag frågade vidare på mötet (den 15/8) om vad orsaken var till det kränkande utskicket.
Även detta var tydligen en mycket känslig fråga för styrelsen att besvara, för jag fick ställa den flera gånger innan jag slutligen fick ett svar på varför de förolämpat mig.
Styrelsens ursäktade sitt beteende med att de var "frustrerade", och därför gav de uttryck för sin frustration genom att skriva de fula saker de skrev om mig.

Frustration över att HSB inte lyckades fälla brf styrelsen ej skälig grund för att kränka mig!
Jag förstår att styrelsen var frustrerad över att mötet med Brf Misteln inte gick deras väg, där HSB Malmö lagt ner så mycket energi på att klanka ner på styrelsen i Brf Misteln, men ändå inte lyckades vända föreningens medlemmar mot sin styrelse. Jag har emellertid svårt att se detta som en ursäkt för att på ett så gravt allvarligt sätt kränka enskilda medlemmar!

Jag ger styrelsen möjlighet att lösa situationen på ett enkelt och snabbt sätt!
Jag frågade styrelsen ännu en gång på mötet (15/8) om de har för avsikt att uppfylla mina obetydliga krav för att ställa till rätta styrelsens obefogade påhopp mot mig, främst genom en offentlig ursäkt till föreningens medlemmar. Det enda svar jag fick - två gånger på raken - var från styrelsens ordförande; "Jag har inga kommentarer.".
Jag påpekade att detta ärende faktiskt var huvudskälet till vårt möte.
Styrelsens ordförande svarade då bara att han inte hunnit fundera på detta!
Men styrelsen har fått ett antal mail om kränkningen (alla obesvarade) och det har passerat 3 månader som de haft på sig att fundera över detta! Styrelsen visade ingen ånger!

Istället för att göra en så enkel sak som att be om ursäkt för sitt handlande så väljer alltså styrelsen att hellre gå in i en rättsprocess om detta!!!

Styrelsens ointresse att lösa situationen och ovilja till att föra en dialog
HSB Malmös styrelse lämnade mig inget annat alternativ än att göra det jag gjort allt för att undvika in i det längsta, dvs att stämma HSB Malmös styrelse för förtal och ärekränkning.
Om det leder till att det en gång för alla blir ett slut på dessa ständiga kränkningar av enskilda medlemmar från HSB Malmö vet vi inte, men det blir kanske ett steg i rätt riktning.

Trots att jag på mötet förklarade att om styrelsen inte ens vill besvara min enkla fråga med ja eller nej om de har för avsikt att be om ursäkt så måste jag dra ärendet till rättslig prövning, så reagerade styrelsen inte med mer än en axelryckning!


Sammanställning

HSB Malmös styrelse har offentligt anklagat mig;
 1. För att bara vara ute efter att förstöra för HSB Malmö.

 2. För att inneha förfalskad fullmakt, utan att ens kontrollera med mig om detta.

 3. Styrelsen beskyller mig även offentligt och omotiverat för att styrelsen på mötet med brf:en (där HSB hälsade mig välkommen) inte lät medlemmarna få ställa frågor.

 4. Styrelsen är också kränkande genom att de använder en terminologi ("välkända personer") som i princip utpekar mig som kriminell.
  Är det så styrelsen uppfattar personer som vågar yttra sig och tycka annorlunda än styrelsen? Även detta uttalande från styrelsen var enbart avsett för att utsätta mig för andras missaktning!

 5. Styrelsen kränker mig ännu en gång när styrelsen på ett så nonchalant sätt helt ignorerar mina skrivelser/frågor till styrelsen i detta ärende.

 6. Det är inte heller så att detta är första gången som HSB Malmö förtalat mig, precis som HSB Malmö gjort med andra som vågar uttrycka sin åsikt, och det känns som att någonstans måste dessa kränkningar av enskilda medlemmar ta slut.
  Det kan inte vara acceptabelt att en medlemsorganisation som HSB beter sig så här illa mot medlemmar bara för att de har åsikter om HSB.

  Någon måste sätta ribban någonstans och visa HSB att det inte är acceptabelt i ett demokratiskt samhälle att bli trakasserad av en organisation bara för att man har åsikter! HSB borde i stället för kränkningar bemöta argument med sakliga argument!
och
 • HSB Malmös styrelse informerade mig varken i förväg eller i efterskott om deras skrivelse med personangrepp, dvs HSB Malmö gav mig ingen chans att försvara mig mot styrelsens djupt kränkande påhopp. Styrelsen är uppenbart rädd för en dialog.

 • Styrelsens rädsla för dialog skapar maktlöshet mot denna maktkoncentration.
  Styrelsen vet att jag inte kan värja mig mot deras förolämpningar och kränkningar så länge styrelsen nyttjar HSB Malmös enkelriktade informationskanaler.

  HSB sitter på informationskanalerna och styrelsen använder denna envägs-kommunikation för att kränka enskilda medlemmar och försöka rädda sitt eget skinn.

  HSB utnyttjar sin egen enkelriktade kommunikation (HSB Malmös webbplats och direktutskick till medlemmar, pressmeddelanden) för att förtala och förolämpa mig och andra, där styrelsen är väl medveten om att medlemmarna inte kan korrigera styrelsens osanningar, förolämpningar, personangrepp och allvarliga kränkningar.

  Styrelsens agerande tycks vara väl uttänkt med som mål att försöka skada mig så mycket som möjligt inför andra medlemmar utan att ge mig den minsta chans att försvara mig.
Inga ursäkter, inga svar, inga reaktioner överhuvudtaget från styrelsen
 • Trots att jag känt mig kraftigt förnedrad av HSB, och dessutom skriftligen påtalat detta ett flertal gånger för styrelsen (såväl som för andra på HSB), så har inte en enda ledamot i styrelsen bett det minsta om ursäkt för kränkningarna!

 • Inte en enda styrelseledamot har besvarat mina skrivelser (29/5, 30/5, 31/5, 1/6 och 5/6) om kränkningarna, eller ens bekräftat mottagandet av mina frågor rörande detta!
  Alla har bara på ett synnerligen oförskämt och kränkande sätt låtsats som om det regnat.

 • På min förfrågan den 15/8 om styrelsen är beredd att be om ursäkt för sina kränkningar svarar ordföranden bara; "Jag har inga kommentarer."

 • Trots att jag på mötet med HSB förklarade att om styrelsen inte ens vill besvara min enkla fråga med ja eller nej om de har för avsikt att be om ursäkt så måste jag dra ärendet till rättslig prövning, så reagerade styrelsen inte med mer än en axelryckning!

 • Trots att grundskälet till mitt möte med HSB Malmös styrelse den 15/8 var de kränkningar HSB Malmö gjort (inte bara av mig) i samband med mötet med Brf Misteln den 24 maj så var HSB Malmös styrelse mycket ovillig att svara på frågor om detta.

 • Ej heller HSB Riksförbund tar sitt ansvar och markerar att HSB:s uppgift inte är att kränka medlemmar på detta sätt. Jag anser att HSB Riksförbunds tystnad i denna fråga är liktydigt med att de på ett synnerligen fegt och oetiskt sätt hellre står på HSB Malmös sida (vilka fel de än begår) än på medlemmarnas sida.

  Alla håller varandra om ryggen på HSB, vilket gör att enskilda medlemmar kan känna sig mycket utsatta och maktlösa, och t.o.m. rädda för HSB.

 • Att det nu passerat så lång tid utan att HSB gjort något för att återupprätta mitt anseende bland medlemmarna gör naturligtvis att skadan HSB åsamkat mig ökat i omfattning (allteftersom rykten sprids).
Just att det är en medlemsorganisation som HSB, gör enligt min mening kränkningarna särskilt allvarliga! HSB försöker med sina kränkningar tysta för dem obekväma åsikter.
Hur ofta baktalar HSB mig i andra sammanhang som jag ej får reda på?
 • HSB Malmös styrelse erkänner (först den 15/8) att de förstår att jag kränkts.
 • Styrelsen förklarar sitt kränkande utskick med att de var frustrerade, och därför gav uttryck för sin frustration genom att skriva vad de skrev om mig.
 • Vad styrelsen personligen anser om mig hade inget som helst att göra med HSB:s möte med medlemmarna i Brf Misteln där jag bara satt snäll och tyst, men ändå kritiserar styrelsen mig inför hela föreningen!
 • Frustration över att HSB inte lyckades fälla brf-styrelsen är enligt mig ej skälig grund för att på ett så här gravt allvarligt och odemokratiskt sätt kränka enskilda medlemmar!
 • Men vad är då avsikten med styrelsens kränkande beskyllningar?
  Styrelsens syfte har helt uppenbart varit att misskreditera mig i eget personligt intresse, med som avsikt att utnyttja mötet med Brf Misteln för att visa mig att det är HSB som har makten, och försöka skrämma mig till tystnad med sina helt osakliga och ogrundade nedsättande uttalanden om mig, samt att utsätta mig för andras missaktning för att därigenom vända andra medlemmar mot mig så att det jag säger inte ska tas på allvar av andra.

 • Styrelsen har helt enkelt inte kunnat argumentera sakligt, och därför har styrelsen i stället valt att skada mitt anseende genom att offentligt gå ut och förtala mig.
  Dessutom på ett sätt så att jag inte kunnat försvara mig.

  Styrelsen har naturligtvis varit väl medveten om att ifall styrelsen kan lyckas vända andra medlemmar mot mig så kommer de sanningar jag framför att därefter betraktas som mindre trovärdiga för medlemmarna i HSB, samtidigt som kritik mot HSB från andra håll också kommer att minska (dvs en form av censur av samhällsförbättrande kritik).

  Allt tycks bara handla om att styrelsen ska rädda sitt eget skinn, inte att medlemmarnas villkor och rättigheter ska förbättras på något sätt.
 • Detta sätt av styrelsen att försöka stoppa sanningen från att komma fram känns skrämmande, och denna särbehandling av mig samt diskriminering av medlemmar som uttalar sina åsikter hör enligt mig inte hemma i ett demokratiskt samhälle!
  Ytterst är detta alltså en ren och skär demokratifråga, där frågan är om man i Sverige har åsikts- och yttrandefrihet utan att behöva bli kränkt offentligt av makthavare för sina åsikter, där medborgaren är helt maktlös i att kunna försvara sig och sin heder.
  Om HSB med sina kränkande uttalanden lyckas reducera förtroendet för dem som granskar makthavarna så upphör den granskning som gör att makthavarna i alla fall inte fullt ut kan bete sig precis hur de vill.

  I förlängningen medför HSB:s agerande att den som vågar kritisera HSB det minsta riskerar att utsättas för hot och förföljelse av andra som inte begriper bättre, vilket ytterliggare inskränker åsikts- och yttrandefriheten i vårt land.
  Jag säger inte att just detta är HSB:s avsikt, och det är möjligt att styrelsen inte inser just dessa konsekvenser av sitt agerande, men resultatet kan mycket väl bli så.
 • Jag gav styrelsen möjlighet att lösa situationen på ett enkelt och snabbt sätt, men styrelsen vägrade att lyssna, eller på något sätt be om ursäkt för sitt beteende!
Styrelsen kränker mig inte bara en gång, utan två gånger... och sedan ännu en gång!
Inte nog med att styrelsen går ut till en hel förening med förtal och kränkande uttalanden om mig, styrelsen kränker mig ännu en gång när styrelsen på ett så nonchalant sätt helt ignorerar mina skrivelser till styrelsen i detta ärende, i stället för att på ett mer moget sätt be om ursäkt (vilket styrelsen inte har gjort trots att styrelsen sagt att de handlade i ren frustration när de kränkte mig). De har alltså erkänt sina fel men vill ej be om ursäkt.

Ovanpå detta går sedan HSB Malmös styrelse ut på HSB Malmös webbplats och stoltserar med att de (tillfälligt) lyckats klara sig undan med sina kränkningar!

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Det förs in i etiska riktlinjer för HSB Malmö att det inte får gå till enligt vad jag beskrivit i denna motion, där HSB Malmös styrelse på ett så allvarligt sätt kränker enskilda medlemmar och sedan inte ens vill be om ursäkt för detta, trots att styrelsen t.o.m. öppet erkänner att de förstått att de kränkt medlemmen.

 2. HSB Malmös styrelse ska visa att de står för vad de sagt om "mjuka värden" och offentligt be om ursäkt för de kränkningar styrelsen ägnat sig åt mot mig.
Medlem # 89093 - Datum: 2008-01-30
FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)


Index för motioner till regionföreningens stämma

Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 1 (-#15)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 2 (-#33)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 3 (-#49)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 4 (-#75)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 5 (-#81)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 6 (-#97)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 7 (-#117)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 8 (-#130)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 9 (-#139)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 10 (pdf, Bil. till #139)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 11 (-#157)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 12 (-#166)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 13 (-#178)

Totalt: 178 motioner.

  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan