Motioner till HSB Malmö

Motion #00.

Inledning

 1. Utdrag från HSB Malmös styrelseprotokoll
 2. Offentliga styrelseprotokoll från HSB Malmö

 3. Upplysning om den demokratiska medlemskontrollen
 4. Hur arbetar HSB Malmö för inflytande och insyn?

 5. Förklaring av HSB Malmös mycket märkliga uttalanden

 6. Öppen saklig och regelbunden information till medlemmarna
 7. Styrelsens och VD:s information i HSB Malmös årsredovisning

 8. Hur ser HSB Malmös etiska riktlinjer ut?

 9. Vad gör HSB Malmö för att locka medlemmar till HSB Malmös stämmor?
  Rösträtt och röstningsmetoder

 10. Mentometerknappar vid röstning

 11. Hur engagerar HSB Malmö medlemmarna? - Åtgärdspaket för ökat engagemang

 12. Saknade seminarier
 13. Mera gratiskurser
 14. Gratis medlemskommunikation

 15. Inga förskottsbetalningar av arvoden +
  Specifikation av arvoden & inga periodiseringsfel


 16. Revisorers fel ska alltid redovisas och dokumenteras

 17. Max tre år som styrelseordförande

 18. Öppna informationsmöten

 19. Komplett röstlängd för årsstämman 2007 offentliggörs

 20. Gå ur HSB Riksförbund
I mina motioner har jag ett antal mycket viktiga frågor till HSB Malmös styrelse.
Jag hoppas att HSB Malmös styrelse verkligen anstränger sig för att besvara samtliga av dessa frågor på ett så bra sätt som möjligt, i styrelsens svar på respektive motion.
Det är mycket viktiga frågor, och de är inte minst viktiga för att fullmäktigeledamöterna ska kunna ta rätt beslut.MOTION #98.

Utdrag från HSB Malmös styrelseprotokoll

Ett av de bästa stegen mot öppenhet inom HSB Malmö skulle vara att medlemmar får ta del av styrelseprotokollen (exkl. det som rör enskilda personer & känslig info för upphandlingar).

Konkreta frågor till HSB Malmös styrelse (svar önskas i styrelsens svar till denna motion);
 1. Om jag vill ha utdrag från HSB Malmös styrelseprotokoll i det som rör mig, hur ställer sig styrelsen till detta? Finns det några hinder för detta, i så fall rent konkret vilka?

 2. Det är ju en rekommendation som HSB till och med ger styrelserna i brf:ar att ge ut det som skrivits i styrelseprotokoll om den som begär ut uppgifter, så då borde väl även HSB Malmös styrelse kunna följa HSB:s egna riktlinjer, eller hur?

 3. Speciellt viktigt med tanke på ETHOS och HSB:s nya kod för föreningsstyrning, med öppenhet och insyn, som jag hoppas att HSB Malmö har för avsikt att följa, eller?

 4. I vilka konkreta fall kan HSB Malmös styrelse tänka sig att det inte går att lämna ut utdrag till en enskild medlem i frågor som berör den enskilde medlemmen?
T.o.m. SÄPO öppnar upp sig där den nye SÄPO-chefen Anders Danielsson vill ha ett insynsråd (där parlamentariker ingår, t.ex. journalister) som ska kunna se allt vad som händer inom SÄPO, och som kan begära ut fullständiga uppgifter i varje enskilt ärende som de vill undersöka närmare.

HSB försöker i stället hemlighålla precis allting. Det finns inget som HSB Malmö lämnat ut med mindre än att man kunnat vifta med stadgar och lagar. Exempelvis årsstämmoprotokollet där jag m.fl. fick lägga ner en massa tid och energi på att försöka få ut detta protokoll, medan HSB Malmö i sin tur valde att lägga en mängd tid och energi på att göra allt för att försöka stoppa oss från att ta del av dessa handlingar, precis som om de var säkerhetsklassade.

Varför ska HSB vara hemligare än SÄPO?

Se HSB:s kod för föreningsstyrning, den 2:a principen; "Demokratisk medlemskontroll".
"Grundregeln är att stor öppenhet gäller för verksamhet inom HSB. Om styrelsen undanhåller medlemmar från information ska det särskilt motiveras och dokumenteras."

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Medlem som vill ha utdrag från HSB Malmös styrelseprotokoll i ärenden som berör denne ska få detta utan fördröjning.

 2. Om HSB Malmös styrelse av någon anledning ändå nekar detta så ska den som begär utdraget omedelbart få en skriftlig och konkret förklaring till detta, med direkt referens till skriftliga och offentliga lagar eller skriftliga dokumenterade riktlinjer inom HSB, om sådana finns.

 3. Detta läggs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar tillsammans med för vilka eventuella undantagsfall som finns då en medlem inte kan få ett utdrag från HSB Malmös styrelseprotokoll.
Medlem # 89093 - 2008-01-26

MOTION #99. (se även fg motion)

Offentliga styrelseprotokoll från HSB Malmö

Bakgrund:
HSB Malmö har under ett antal år bistått styrelsen i min förening med det ena skälet efter det andra till varför styrelseprotokoll inte kan lämnas ut. HSB Malmö verkar inte ha förstått att jag kan lagen i detalj om vad som gäller för detta. Eller så bryr sig HSB Malmö helt enkelt inte om detta. Målet har inte varit att lura mig (vilket aldrig skulle gå), utan HSB Malmös mål har bara varit att försöka vilseleda medlemmarna i min brf om vad som egentligen gäller.
Allt detta finns i detalj dokumenterat på min webbplats med min styrelses svar och HSB Malmös svar (med utdrag från protokoll och allt), där alla kan se att direkta osanningar har presenterats från HSB Malmö, som sedan år efter år mjuknat lite varje gång. Men tyvärr har styrelsen i min förening fortfarande (med stöd av HSB Malmö) lyckats få medlemmarna att tro att det inte är bra om protokollen blir offentliga så att medlemmarna kan se hur arbetet går till i styrelsen.

Se webbsidan http://hotpot.se/hsb-motioner-2007-del3.htm, punkt 17-30, för vad som egentligen gäller avseende offentliga styrelseprotokoll ! Jag hoppas att så många som möjligt av fullmäktigeledamöterna läser den information jag lagt ut på nämnda webbsida, eftersom jag valt att inte kopiera in denna omfattande text om protokoll i motionen här.

Sanningen är att det finns inga som helst hinder mot att offentliggöra styrelseprotokoll ! Sanningen är också att det inte finns några nackdelar, enbart fördelar!

Idag (efter tre års hård bearbetning av HSB Malmö i denna fråga av mig) förnekar inte ens HSB Malmö detta.

I HSB Malmö Nytt 2007 #2 kan man läsa följande.
I HSB Brf Fosietorp, Malmö, så har styrelsen en blankett där man spaltar upp styrelseprotokollet så att det snabbt går att i bearbetad form informera om vad som behandlats på styrelsemöten och vilka beslut som tagits.

Brf Fosietorp är bara ett exempel på brf:ar med öppna styrelseprotokoll. Vad är det som säger att HSB Malmös styrelse inte kan göra något liknande?

Det skulle skapa en avsevärt ökad säkerhet för HSB Malmös medlemmar. Inte förrän den dag (det är förhoppningsvis inte frågan om "om", bara om "när") det finns en öppen och ärlig styrelse inom HSB Malmö som lägger ut sina styrelseprotokoll så kan medlemmarna tro på att det finns någon öppenhet inom HSB Malmö. Det pratas mycket om öppenhet inom HSB Malmö men vi har aldrig fått se några konkreta exempel på visad öppenhet. Tvärtom!

Vad tycker HSB Malmös styrelse om öppna styrelseprotokoll?
Risken är naturligtvis stor att HSB Malmös styrelse kommer att göra allt som står i dess makt för att påverka fullmäktigeledamöterna att inte ta detta beslut, men det är stämman som bestämmer, och då är det bara att hoppas att dessa fullmäktigeledamöter ser till medlemmarnas och föreningens bästa och bestämmer att protokollen ska vara offentliga, enligt mitt yrkande nedan.
 • Om det skulle vara så att HSB Malmös styrelse väljer att bara försöka hitta nackdelar, i stället för att se fördelarna, så hoppas jag dels att HSB Malmös styrelse noga redogör för detta och sina bakomliggande skäl, och dels att argumenten inte blir så rent ut sagt korkade som HSB Malmö tidigare gett i svaren på mina motioner om öppna styrelseprotokoll.
Den 19 januari 2008 kunde vi läsa bl.a följande utdrag i SDS under rubriken
"Utlandsenheten har räddat 43,5 miljoner åt staten";
Skatteverkets utlandsenhet är övertygade: "Gemensamt för affärerna var att HSB var den ena affärsparten, att Johnny Örbäck, vd i HSB, och Hans Lindquist, ek.chef i HSB, agerade för HSB:s räkning, att mäklaren var Mats Carlsson från Berndtsson & Berggren AB i Helsingborg samt att det var samma personer som representerade de olika bolagen i Luxemburg som agerade mottagare till pengarna", skriver enheten i sin utredning och fortsätter "den knapphändiga och delvis felaktiga informationen i styrelseprotokollen i HSB tyder på att styrelsen inte varit medveten om undandragandet.

Med en viss insyn i protokollen så kommer protokollen inte lika enkelt att kunna förvanskas eller göras "knapphändig"!

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelseprotokoll offentliggörs (så som gjorts i Brf Fosietorp och åtskilliga andra föreningar), med omedelbar verkan, för alla HSB Malmös medlemmar. Styrelseprotokollen läggs ut på HSB Malmös webbplats (efter att känslig affärsinformation och information om enskilda medlemmar blankats ut).

 2. Det skrivs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar att styrelseprotokollen ska vara öppna (med undantag för information om enskilda medlemmar och känslig information för avtal/upphandlingar o. dyl.).
Medlem # 89093 - 2008-01-26

MOTION #100.

Upplysning om den demokratiska medlemskontrollen

I HSBs kod för föreningsstyrning står följande;
5:E PRINCIPEN
"... alla medlemmar ska veta att de har en rättighet att utöva inflytande. HSB har en skyldighet att upplysa medlemmarna om den demokratiska medlemskontrollen, dvs den 2:a principen.
HSBs målsättning är att alla medlemmar ska känna till hur de går tillväga för att utöva inflytande och ha kunskap om de formella vägar som finns dvs stämmor, motioner, val av valberedning och val av styrelse.

HSB jobbar kontinuerligt med att utveckla formen för utbildning, praktik och information till medlemmarna.
".

Frågor till HSB Malmös styrelse (svar önskas skriftligt från styrelsen i svaret på denna motion);
 1. Exakt vad har HSB Malmös styrelse gjort för att följa koden och upplysa medlemmarna om den demokratiska medlemskontrollen (utöver att några medlemmar lyckats tvinga HSB Malmös styrelse att informera i media om enskild medlems motionsrätt, även om motionen tyvärr inte följdes fullt ut av styrelsen)?

 2. Vad kommer HSB Malmös styrelse att göra rent konkret för att på ett avsevärt bättre sätt upplysa alla medlemmar om den demokratiska medlemskontrollen?

  Detta måste styrelsen rimligtvis ha tagit fram en plan för sedan lång tid tillbaka.
Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska med omedelbar verkan börja följa HSB:s kod för föreningsstyrning i detta avseende (se punkt 4 nedan).

 2. HSB Malmös styrelse ska med omedelbar verkan börja att aktivt och intensivt upplysa medlemmarna om den demokratiska medlemskontrollen. Detaljerad information om detta ska bl.a. läggas ut på HSB Malmös webbplats.

 3. Denna information läggs ut med omedelbar verkan på HSB Malmös webbplats, utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn, den ska ligga kvar år efter år, samt hållas regelbundet uppdaterad!

 4. Följande skrivs in i HSB Malmös stadgar;
  "HSB Malmö ska kontinuerligt arbeta för att alla medlemmar ska veta att de har en rättighet/skyldighet att utöva inflytande. HSB Malmö har en skyldighet att upplysa medlemmarna om den demokratiska medlemskontrollen, dvs den 2:a principen i HSB:s kod för föreningsstyrning. HSB Malmös målsättning är att alla medlemmar ska känna till hur de går tillväga för att utöva inflytande och ha kunskap om de formella vägar som finns. Dvs bl.a. stämmor, motioner, val av valberedning, val av fullmäktigeledamöter och val av styrelse samt deltagande på och motioner till HSB Malmös årsstämmor."

  "HSB Malmö ska kontinuerligt arbeta med att utveckla formen för utbildning, praktik och information till medlemmarna."
Medlem # 89093 - 2008-01-26

MOTION #101.

Hur arbetar HSB Malmö för inflytande och insyn?

Bakgrund:

I HSBs kod för föreningsstyrning står det följande;
5
"Information om föreningsstyrning
HSB-föreningens styrelse ska aktivt arbeta med att hitta nya former för enskilda medlemmars möjlighet att utöva inflytande i bostadsrättsföreningen, HSB-föreningen och HSB Riksförbund.
"

Frågor till HSB Malmös styrelse (svar önskas i det skriftliga svaret från styrelsen till denna motion);
 1. Hur arbetar HSB Malmös styrelse med denna fråga om inflytande och insyn i;
  a. bostadsrättsföreningen?
  b. HSB Malmö?
  c. HSB Riksförbund?

  (Utan att nämna ordet "parlamentariska" i svaren på dessa frågor.)

 2. Vad är resultatet så här långt, dvs vad har rent konkret uppnåtts?

 3. Tycker HSB Malmös styrelse att de 42.000 medlemmarna i HSB Malmö har inflytande och insyn i HSB Riksförbund (utan att styrelsen här använder sig av i sammanhanget intetsägande ord som "parlamentariska", "demokratiska" och dylikt), och i så fall på vilket sätt, rent konkret?

  Om ombuden till HSB Riksförbund nämns i detta svar så måste styrelsen berätta på vilket sätt ombuden gör att någon utöver dessa ombud till viss del har inflytande och insyn i HSB Riksförbund.
I HSB:s kod för föreningsstyrning står vidare;
5.2.1
"Information på hemsida
Föreningen ska på sin hemsida ha en särskild avdelning för föreningsstyrningsfrågor, där aktuella uppgifter om de förhållanden som ingår i föreningsstyrningsrapporten ska återfinnas tillsammans med övrig information som krävs enligt koden för föreningsstyrning.
"

Frågor till HSB Malmös styrelse (svar önskas i det skriftliga svaret från styrelsen till denna motion);
 1. Då uppstår osökt frågan när HSB Malmö avser att följa HSBs kod för föreningsstyrning i detta avseende?

 2. Det finns väl inget som hindrat att detta genomförts för länge sedan?
Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö ska med omedelbar verkan (lämpligen före årsstämman 2008) börja följa HSB:s kod för föreningsstyrning enligt ovanstående paragrafer (§5 och 5.2.1).

 2. HSB Malmös styrelse ska löpande redovisa denna process på HSB Malmös webbplats där HSB Malmös styrelse ska hämta in synpunkter från medlemmarna och lyssna på de synpunkter som framförs.

 3. § 5 och 5.2.1 samt ovanstående två punkter förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.
Medlem # 89093 - 2008-01-26

MOTION #102.

Förklaring av HSB Malmös mycket märkliga uttalanden

Bakgrund:
Nedanstående citat kommer från HSB Malmös dåvarande ledning (Lars Danielsson/Alf Gustavsson) på det informationsmöte som - pga av att styrelsen inte ville besvara mina motioner - ersatte den planerade extrastämman för HSB Malmö, den 11/10 2007.

Även om ingen av dessa två personer är kvar i HSB Malmö idag så är det uttalanden som hela styrelsen uppenbarligen stått bakom, så det är därför av största vikt att styrelsen redogör för hur styrelsen egentligen tänkt med dessa uttalanden.
 1. "Det mesta som vi gör är bra, inte allt.
  Vår vision är noll fel i allt vi gör.
  Visionen får inte göra att vi inte satsar framåt."


  Noll fel?
  Många kanske anser att det är ett ganska stort steg till detta från "noll rätt"?
  Annars är det en bra vision (om än helt odokumenterad, tyvärr), men det borde vara en vision som är i alla fall lite mer än en vision?

 2. "Vi måste satsa framåt och inte hindras av rädsla för att det ska bli fel eller utsättas för omotiverad granskning eller kritik."

  Omotiverad granskning? Som vilken granskning då?
  T.ex. det jag avslöjar om HSB på min webbplats? Är den omotiverad?
  Kan granskning någonsin vara omotiverad? Varför?
  Vad är det för "omotiverad" kritik som stackars lilla försvarslösa HSB Malmö utsatts för?
  Jag förstår att HSB Malmö vill ha fria händer att kunna göra precis vad de vill och begå vilka fel de vill utan att någon reagerar, men kanske världen inte ser ut så idag?

 3. "Det är var och ens rättighet att ha en uppfattning och var och ens rättighet att föra fram den.
  Vi uppskattar engagemang men har inte mycket till övers för omotiverad kritik."


  Omotiverad kritik? Som vad?
  Så om kritik framförs från en medlem så kan denna medlem inte samtidigt vara engagerad?
  Har HSB Malmö, enligt styrelsen, någonsin fått motiverad kritik? I så fall för vad?

 4. "Så länge vi tycker det är rätt så måste vi stå för våra beslut även mot våra kritiker."

  Så länge HSB Malmö tycker det är rätt?
  Ja, så länge HSB tycker allt är rätt så ska ingen som helst hänsyn tas till vad medlemmarna tycker! Eller hur?

 5. "HSB Malmö ska vara en öppen och transparent organisation med optimal insyn i verksamheten för medlemmarna."

  Öppen? Transparent? Optimal insyn? Och vad menas med detta rent konkret?

 6. "Men ingen har rätt att utifrån egna marginella uppfattningar uppträda så att organisationens handlingskraft bakbinds och att kraft och resurser dräneras.
  Inte arbeta med frågor som tillhör historien."


  Ingen har rätt att...?
  Nej, varför ska medlemmarna ha några rättigheter? Det är väl helt onödigt?
  "Marginella uppfattningar"? Enligt vems tolkning då? "Historien"?

 7. "HSB:s resurser ska satsas på framtida projekt och inte satsas på negativa processer som inte leder till annat än dålig stämning och gnissel i organisationen."

  "Negativa processer"? Som vad? Som synpunkter från medlemmarna?

 8. "Om vi inte blir uppskattad av alla blir vi nervösa och tror att en enskild kritisk röst är ett uttryck för vad alla medlemmar tycker. Så är det naturligtvis inte."

  Enskild kritisk röst?
  Jo, det är verkligen inte många inom HSB Malmös organisation som vågar uttala sig eller som vågar framföra kritik (vilket i och för sig kanske inte är så märkligt när vi kan konstatera hur HSB Malmö lägger ner så mycket kraft på att trycka ner de få som har åsikter), men är inte "en enskild" röst att ta i lite?

 9. "Vi skall ha fokus på framtiden och inte fastna i byråkratiska processer."

  Vad HSB Malmö tydligt säger här (igen) är att medlemmarna ska aldrig ifrågasätta något som HSB Malmö gör. Inga fel eller misstag ska kunna klandras på något sätt, och alla ska bara vara zombier som planlöst irrar runt utan egen hjärna och egen vilja.
HSB Malmö måste börja stå för vad de säger!
Det är av ytterst stor betydelse för framtiden att HSB Malmös styrelse svarar på samtliga ovanstående ställda frågor och förklarar vad som menas med detta, så att medlemmarna vet vilken inställning dagens styrelse har.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö ska skriftligt svara på samtliga av ovanstående frågor och närmare förklara var och en av ovanstående uttalanden (alltså separat, och inte generellt för alla kommentarer från HSB Malmö) för alla medlemmar (utöver i svaret på denna motion), tillsammans med svaren på även nedanstående fyra frågor;

  1. Varför uttalar sig HSB Malmö så här?

  2. Vad är det HSB Malmö syftar på?

  3. Vad är det HSB Malmö egentligen vill uppnå med dessa uttalanden?

  4. Är målet att tysta all kritik och se till så att alla rättar in sig i ledet och att alla ska hjälpa HSB Malmö att trycka ner alla som har åsikter?


 2. HSB Malmös styrelse ska svara på om styrelsen anser att det är bra för organisationen att uttalanden som de ovan görs av ledningen.
  Är det ett synsätt som lämpar sig för en styrelse?
 3. Dylika uttalanden, enligt exemplen ovan, ska aldrig göras av HSB Malmös styrelse.
Medlem # 89093 - Datum: 2008-01-26

MOTION #103.

Öppen, saklig och regelbunden information till medlemmarna

Bakgrund:

I HSB:s kod för föreningsstyrning står följande;
3.1.1
Styrelsen ska uppfylla de långsiktiga målen genom att ägna särskild omsorg åt att
 • se till så att föreningens externa informationsutgivning präglas av öppenhet och saklighet samt hög relevans för de målgrupper den riktar sig till
Ingen har brytt sig om att definiera om externt avser externt utanför till medlemmarna eller externt till media och alla, men med tanke på att informationen är lika dålig vilket som, så spelar det kanske mindre roll.

Frågor till HSB Malmös styrelse (svar önskas i det skriftliga svaret från styrelsen till denna motion);
 1. Hur öppen och saklig anser HSB Malmös styrelse att HSB Malmös information är idag?

  På en skala från 1-10 (där 10 är så bra det är möjligt att uppnå), hur tycker styrelsen att öppenheten i informationen från HSB Malmö är?

  På vilken nivå på samma skala tror styrelsen att medlemmarna tycker att den ligger?

  Svaren på dessa frågor är exceptionellt viktiga, för om inte styrelsen uppfattar de problem som medlemmarna upplever så har vi ett stort och svårlöst problem som aldrig kommer att kunna lösas utan kraftfulla åtgärder och ingripande, där fullmäktigeledamöterna måste ställa upp för sina medlemmar!

 2. Anser HSB Malmös styrelse att den information medlemmarna får är tillfredsställande som den sett ut fram till idag?
  Svar önskas utan att HSB Malmös styrelse skyller ifrån sig på någon annan, med tanke på att vi så ofta från HSB fått höra att det är brf-styrelsernas ansvar att informera.

 3. Vad gör HSB Malmös styrelse för att förbättra informationen samt öppenheten och sakligheten i denna?

 4. Vad har HSB Malmös styrelse åstadkommit så här långt i denna fråga?

Bonusfråga till HSB Malmös styrelse;
 1. Tycker styrelsen att den interna informationen fungerar tillfredsställande, med i åtanke att ingen tjänsteman på HSB Malmö var medveten om problemen inom styrelsen?

  Det finns kanske anledning att förbättra såväl intern som extern information?
Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska på en speciell webbsida för detta, på HSB Malmös webbplats, löpande redogöra för hur HSB Malmö framöver kommer att förbättra föreningens information så att den präglas av öppenhet och saklighet, med hög relevans och regelbundenhet.

 2. Denna information läggs ut med omedelbar verkan på HSB Malmös webbplats, utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn, den ska ligga kvar år efter år, samt löpande hållas uppdaterad!
 3. Följande läggs in i HSB Malmös stadgar;
  Styrelsen ska uppfylla de långsiktiga målen genom att ägna särskild omsorg åt att se till så att föreningens externa informationsutgivning till medlemmarna präglas av öppenhet och saklighet samt hög relevans för de målgrupper den riktar sig till.
  Styrelsen ska också lyssna av medlemmarna genom löpande aktiva åtgärder från styrelsen för att få input från medlemmarna, och styrelsen ska därefter ta hänsyn till medlemmarnas önskemål.
  Med regelbunden information från styrelsen ska styrelsen anstränga sig för att öka engagemanget bland medlemmarna.
Medlem # 89093 - 2008-01-26
MOTION #104.

Styrelsens och VD:s information i HSB Malmös årsredovisning

Bakgrund:
I årsredovisningen kan medlemmarna finna ganska intressant information som inte presenterats någon annanstans. Problemet här är bara att det endast är en försvinnande liten del av medlemmarna som läser årsredovisningen. Viss information i årsredovisningen borde därför kopieras till andra distributionsformer för att komma fler till del.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. VD:s och styrelses texter i början av HSB Malmös årsredovisning (alltså inte själva siffrorna; årsredovisningen) läggs ut mer lättillgängligt och tydligt på HSB Malmös webbplats.

 2. Denna information ska ligga kvar på HSB Malmös webbplats år efter år.
Medlem # 89093 - 2008-01-26

MOTION #105.

Hur ser HSB Malmös etiska riktlinjer ut?

Bakgrund:
Etiska riktlinjer är något som är väldigt viktigt att ha. Speciellt om man ska satsa på de "mjuka" frågorna och medlemmarnas bästa. Från vad medlemmarna känner till så saknar dock HSB Malmö etiska riktlinjer, och detta är naturligtvis inte bra.

HSBs kod för föreningsstyrning;
3.1.1 Styrelsen ska uppfylla de långsiktiga målen genom att ägna särskild omsorg åt att
 • se till att erforderliga etiska riktlinjer fastställs för föreningens uppträdande
Fråga till HSB Malmös styrelse (svar önskas i det skriftliga svaret från styrelsen till denna motion);
 • Exakt hur ser HSB Malmös (alltså inte HSB:s, utan specifikt HSB Malmös) etiska riktlinjer ut, och varför presenteras inte dessa på HSB Malmös webbplats för medlemmarna?
Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska omedelbart börja följa HSB:s kod för föreningsstyrning i detta avseende, dvs HSB Malmös styrelse ska ägna särskild omsorg åt att ta fram etiska riktlinjer för föreningens och, inte minst, styrelsens uppträdande.

 2. HSB Malmös styrelse ansvarar för att dessa riktlinjer snarast läggs ut på HSB Malmös webbplats

 3. HSB Malmös styrelse informerar medlemmarna löpande om hur HSB Malmö arbetar med detta och vad man har uppnått.
Medlem # 89093 - 2008-01-26

MOTION #106.

Vad gör HSB Malmö för att locka medlemmar till HSB Malmös stämmor?
Rösträtt och röstningsmetoder.

Bakgrund:
I HSBs kod för föreningsstyrning står följande;
1.3.4
"Föreningen ska eftersträva att uppmuntra högsta möjliga deltagande på stämma. Röstning ska genomföras på ett formellt, noggrant och tillgängligt sätt. Vid föreningsstämman ska det användas en rättvis och tydlig metod för rösträkning och stämmoordföranden ska förklara denna metod för fullmäktige.

Fullmäktige har ett ansvar att använda sin rösträtt. Varje fullmäktige har rätt att begära sluten votering. Frågan om röstning ska ske genom öppen eller sluten votering avgörs av stämman med enkel majoritet.
"

Frågor till HSB Malmös styrelse (svar önskas i det skriftliga svaret från styrelsen till denna motion);
 1. Hur har HSB Malmös styrelse för avsikt att uppfylla följande;
  "Föreningen ska eftersträva att uppmuntra högsta möjliga deltagande på stämma"?

 2. Vad är HSB Malmös styrelses åsikt om formuleringen;
  "Frågan om röstning ska ske genom öppen eller sluten votering avgörs av stämman med enkel majoritet"?
Odemokratiskt Riksförbund!
Denna regel i fråga #2 ovan får aldrig någonsin genomföras!!!

Den förening som skulle vara galen nog att införa en dylik regel har bevisligen tappat all koppling till kooperationens grundtankar och tar i princip helt avstånd från den demokratiska ordningen.

Om HSB är rädd för att rösträkningar på något sätt ska komplicera stämmor så får HSB inte "lösa" detta genom inskränkningar i rösträtten. HSB måste göra tvärtom! HSB får i stället hitta metoder för att underlätta röstningar.

Målet måste vara att man ska kunna rösta öppet/slutet om precis allt och i samtliga frågor på en och samma stämma.

Stadgegruppens förslag (§21, "Röstning m m")
Efter möte med stadgegruppen har jag informerats om att man med stadgegruppens förslag; "Omröstning vid fullmäktigesammanträde sker öppet om inte närvarande fullmäktig påkallar sluten omröstning", inte kommer att följa HSB Riksförbunds kod i detta fall, och det är glädjande.

Problemet är att bara att stadgegruppen lagt in ett annat förslag i stadgarna som motsäger detta förslag från stadgegruppen.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö ska börja följa HSB:s kod för föreningsstyrning i följande avseende; "Föreningen ska eftersträva att uppmuntra högsta möjliga deltagande på stämma. Röstning ska genomföras på ett formellt, noggrant och tillgängligt sätt. Vid föreningsstämman ska det användas en rättvis och tydlig metod för rösträkning och stämmoordföranden ska förklara denna metod för fullmäktige."

  "Fullmäktige har ett ansvar att använda sin rösträtt"

  "Varje fullmäktige har rätt att begära sluten votering."

  "Om en enskild fullmäktige begär sluten votering ska detta genomföras."

 2. Ovanstående skrivs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.
 3. HSB Malmö ska löpande arbeta för att förbättra och förenkla metoderna för röstning, utan att det tummas på demokratin.
Medlem # 89093 - 2008-01-26

MOTION #107.

Mentometerknappar vid röstning

Bakgrund:
Den förmodligen mest effektiva metoden för att förenkla och förbättra röstning är att använda sig av mentometerknappar.

Vad kan vara bättre än detta?
 1. Därmed kan röstningar genomföras utan att man så direkt påverkas av hur andra röstar.

 2. Räkningen av rösterna utförs inte av någon som kan vara partisk i frågan, dvs rösträkningen blir exakt och alla kan lita på resultatet.

 3. Det blir möjligt att kontrollera att endast röstberättigade röstar (i motsats till idag).

 4. Rösträkningarna kan genomföras på ett kick, dvs snabb och enkel röstning i varje fråga och mycket tid sparas, med alla de positiva effekter detta medför.

 5. Det blir möjligt att registrera vem som röstat för vad. Som representanter för brf:arna ska fullmäktigeledamöterna rösta så som deras brf vill att det ska rösta. Detta har aldrig tidigare varit möjligt att kontrollera, men med ett mentometersystem öppnas dessa möjligheter.
Så här skriver Mentometer.nu;
"Ett mentometersystem är ett kraftfullt hjälpmedel för att effektivisera kommunikationen mellan föredragshållare och åhörare. Genom interaktiva frågor och påstående i din presentation behåller du publikens uppmärksamhet och intresse samtidigt som du har möjlighet att samla in värdefull information. Ett mentometersystem passar lika bra för det lilla mötet som på den stora konferensen.

Engagera deltagarna och involvera dem i presentationen
Ta reda på fakta innan du börjar och bekräfta förståelse innan du avslutar
Samla information om deltagarnas åsikter, kunskap, vanor
Samla data för rapportering och analyser
Segmentera data baserad på deltagarnas ålder, kön, utbildning, arbetsuppgifter etc.
"

Ett startpaketinnehållande 32 st trådlösa RF knappsatser, en USB-mottagare samt mjukvara kostar 13.000 kr. HSB Malmö behöver naturligtvis fler än så, men det visar att priset faktiskt är överkomligt, för att få en enorm förbättring av stämmorna.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö omedelbart köper in ett mentometersystem och i fortsättningen använder dessa på alla stämmor vid alla röstningar!

  Ett system där man kan se hur respektive fullmäktigeledamot röstat är viktigt.
Medlem # 89093 - 2008-01-26

MOTION #108.

Hur engagerar HSB Malmö medlemmarna?
Åtgärdspaket för ökat engagemang

Bakgrund:
År efter år så klagar många på att medlemmarna är oengagerade. Eller så skyller HSB Malmö ifrån sig på de oengagerade medlemmarna. Men det vidtages aldrig några åtgärder för att engagera medlemmarna mer i sitt boende, och väcka upp dem ur deras dvala. HSB tycks anse att detta ansvar alltid ligger på någon annan än dem själva.

Frågor till HSB Malmös styrelse (svar önskas i det skriftliga svaret från styrelsen till denna motion);
 1. När, om någonsin, kommer HSB Malmö att sluta prata om problemet med de försoffade medlemmarna och vidta konkreta åtgärder för att skapa engagerade medlemmar?

 2. På vilka konkreta sätt kommer HSB Malmös styrelse se till att detta verkligen görs?
Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse får i uppdrag att snarast ta fram ett åtgärdspaket för att engagera medlemmarna mer i sin boendemiljö och HSB:s verksamhet.
  Detta ska vara klart senast tre månader efter HSB Malmös årsstämma och redovisas för samtliga medlemmar (bl.a. på HSB Malmös webbplats).

 2. Det förs in i HSB Malmös stadgar att HSB Malmö har ett ansvar för att löpande engagera medlemmarna på olika konkreta sätt.
Medlem # 89093 - 2008-01-26

MOTION #109.

Saknade seminarier

Bakgrund:
Så här skriver HSB Malmö på sin webbplats:

Seminarier

Under studieåret 2007-2008 arrangerar HSB Malmö ett antal fristående seminarier som är informations- och diskussionsbaserade. Information om seminarierna förmedlas fortlöpande via nyhetsblad till samtliga förtroendevalda.

Har du egna idéer till semniarier i aktuella ämnen så hör gärna av dig till Lena Nilsson, tfn: 040-35 78 19 eller maila till: lena.nilsson@malmo.hsb.se


Jag vet inte om jag exkluderats på något sätt, men jag har som förtroendevald inte sett röken av något seminarium. Inte ens något nyhetsblad.

Fråga till HSB Malmös styrelse (svar önskas i det skriftliga svaret från styrelsen till denna motion);
 • Vad hände med alla dessa utlovade informations- och diskussionsbaserade seminarier under 2007-2008?
HSB Malmö är som regel duktig på att arrangera konferenser och liknande, så det känns lite synd att inte utnyttja denna kompetens inom HSB Malmö lite bättre.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Gratis informations- och diskussionsbaserade seminarier ska arrangeras, minst ett seminarium per månad.

  Idéer till dessa seminarier finns inte minst i alla motioner jag skrivit!

 2. Även "vanliga" medlemmar ska vara välkomna.

 3. Dessa seminarier ska utannonseras i god tid bl.a. på startsidan på HSB Malmös webbplats, och skriftligen informeras om till alla förtroendevalda (med rekomendationer att sprida informationen i brf:en).
Medlem # 89093 - Datum: 2008-01-26
MOTION #110.

Mera gratiskurser !

Bakgrund:
Kompetenshöjande kurser och seminarier är onekligen ett av de bästa medlen som finns att tillgå för att öka engagemanget och därigenom uppnå viktiga förbättringar i organisationen.

SBC har fler "gratiskurser" än vad HSB har.

Exempel på avgiftsfria kurser från SBC:

1. Du och din förening
2. Bli en bättre ordförande
3. Att läsa en årsredovisning
4. "Fastigheten i fokus"
Info 1. Vattenskador och bostadsrätt
Info 2. Att bygga balkonger
Info 3. Att sälja råvinden
Info 4. Fastighetsägarens ansvar för olyckor i eller omkring fastigheten
Info 5. Stambyte - hur går det till i praktiken?
Info 6. Underhållsplan och flerårsbudget
Info 7. Effektivare styrelsearbete

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Gratiskurser arrangeras mer frekvent av HSB Malmö.

 2. Dessa ska vara tillgängliga även för "vanliga" men engagerade medlemmar.
Medlem # 89093 - Datum: 2008-01-26
MOTION #111.

Gratis medlemskommunikation

Bakgrund:
Så här skriver HSB Malmö på sin webbplats:

Nyhet! Medlemskommunikation

Syfte
Kursen hjälper styrelsen att förbättra kommunikationen med medlemmarna.

Innehåll
* Hur skapar vi bra kommunikation med våra medlemmar?
* Hur får vi engagerade medlemmar?
* Hur skapar vi nya former för boendeinflytande?

Plats HSB MedlemsCenter, Föreningsgatan 15
Kursledare Bengt Skånhamre, HSB Malmö samt extern gästföreläsare
Kursmaterial
Pris 1050 kr inkl. moms

Startdatum
2007-11-14 Kl 18-21


Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Kurser i medlemskommunikation hålls regelbundet, görs mycket reklam för av HSB Malmö och ska vara gratis!

 2. De ska vara öppna för alla medlemmar.
Medlem # 89093 - Datum: 2008-01-26

MOTION #112.

Inga förskottsbetalningar av arvoden +
Specifikation av arvoden & inga periodiseringsfel

Bakgrund:
I min förening så har under ett antal år för mycket i arvode betalats ut till styrelsen.
Ingen medlem har reagerat på detta, bl.a. pga att det i praktiken är fullständigt omöjligt för medlemmarna att med dagens felaktiga system utifrån årsredovisningen se om rätt summor utbetalats.

Externrevisorn som anlitas av HSB har heller aldrig reagerat på detta.
Trots framställda otvetydiga bevis att det utbetalats för mycket i arvode till styrelsen i min egen brf så har ingen - varken brf-styrelsen eller HSB - velat undersöka saken närmare.
När jag försöker utreda frågan så samarbetar styrelsen i min förening med HSB Malmö för att exakta uppgifter inte ska lämnas ut om gjorda utbetalningar till styrelsen.

Standardsvaret från HSB när man hittar fel i årsredovisningen är att det är fel i "periodiseringen", sedan får medlemmarna inte mer information.
Inte heller ett ord om hur det korrigeras i nästa årsredovisning, etc. (vilket naturligtvis gör att svaret då tyvärr inte kan tolkas på annat sätt än att det är en medveten osanning).
Därmed kan brott aldrig bevisas, och HSB går alltid fri.
Om detta är en brottslig handling av HSB Malmö kan jag inte säga, utan det får var och en fundera på. Jag kan bara redovisa fakta.

Ett av många problem här är att arvoden ibland betalas ut i förskott, och utbetalningsdatum redovisas aldrig för medlemmarna, vilket gör det ytterst komplicerat för medlemmarna att kontrollera om rätt arvoden utbetalats (vilket vi dessutom tyvärr kan konstatera att revisorer inte ens kontrollerar).

Hur kommer styrelsen att svara på denna motion?
Det är min förhoppning att styrelsen inte svarar på denna motion med upplysningar som vi alla redan känner till, dvs att medlemmarna på stämman kan kräva en begära att revisorn undersöker siffrorna, etc, etc. Det är inte det som min motion går ut på!

Frågor till HSB Malmös styrelse (svar önskas i det skriftliga svaret från styrelsen till denna motion):
 1. Exakt hur mycket har under det senaste året (dvs ett år tillbaka i tid från idag) betalats ut till HSB Malmös valberedning, och vid vilka datum?

 2. Har några mötesarvoden utbetalats till någon förtroendevald?

 3. Tycker HSB Malmös styrelse att avvikelser i årsredovisningen någonsin kan förklaras med att det "bara" är fel i periodiseringen, och sedan får man nöja sig med detta svar?
Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Arvoden inom HSB Malmö ska ej betalas ut i förskott.
 2. I HSB Malmös årsredovisning ska det uppges exakt belopp som betalats ut till respektive förtroendevald, tillsammans med utbetalningsdatum och exakt vilken period som avses (inte minst för att visa brf:arna hur det ska se ut).

 3. På HSB Malmös webbplats redovisas alla utbetalningar till förtroendevalda, med datum för varje utbetalning.
 4. HSB Malmö ska aktivt arbeta för att utbetalningsdatum för arvoden, och perioder för vilken utbetalningen gäller, alltid redovisas i brf:arnas årsredovisningar (vilket är särskilt lätt för HSB för de brf:ar som har förvaltningen hos HSB).
 5. HSB ska med information till sina anställda, till brf:arna och till medlemmarna arbeta löpande och kraftfullt för att avvikelser i årsredovisningar aldrig förklaras enbart med att det är fel i periodiseringen. Det måste då exakt redovisas bl.a. hur felet uppstått, vilka åtgärder som görs för att "periodiseringsfel" inte sker igen och vilka siffror som egentligen gäller.

  Korrigering måste också göras i efterföljande årsredovisning, med särskilda kommentarer om vad som egentligen gällt tidigare år.

  Korrigeringar förs också in i stämmoprotokoll. Detta gäller naturligtvis inte bara brf:arnas årsredovisningar, utan även HSB Malmös årsredovisning.

 6. Regelverket i punkt 5 läggs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.
Medlem # 89093 - 2008-01-26

MOTION #113.

Revisorers fel ska alltid redovisas och dokumenteras

Bakgrund:
När revisorerna har begått fel i årsredovisningen då de inte hittat felaktigheter i olika former så är det lätt att dessa fel "glöms bort" och inte registreras i protokoll. De som inte deltog på stämman får aldrig någonsin en möjlighet att få reda på vilka fel årsredovisningen innehåller (oavsett vad man vill kalla dem, alltså även "periodiseringsfel" ska noteras i protokollet).

Exakt så är det bevisligen i min egen brf, där årsredovisningen innehållit kanske runt 50 felaktigheter eller mer, utan att stämmans anmärkningar på dessa ens fördes in i stämmoprotokollet.

Det är ett system där alla ofta håller varandra om ryggen, och just därför är det särskilt viktigt att göra allt för att detta genast ska stoppas. Även HSB Malmö måste säkras från att fel döljs på dylikt sätt.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. När revisorerna har begått fel som inte hittat felaktigheter i olika former i årsredovisningen så ska dessa fel per automatik föras in i stämmoprotokollet efter att detta påpekats på stämman. Denna information ska läggas in i protokollet av protokollföraren (och kontrolleras av justerarna) utan att detta särskilt behöver påpekas av någon.

 2. Detta förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.
Medlem # 89093 - Datum: 2008-01-26

MOTION #114.

Max tre år som styrelseordförande

Bakgrund:
I den aningen kryptiska paragrafen 3.4.1 i HSB:s kod för föreningsstyrning står det att styrelsens ordförande får ha denna post under högst sex på varandra följande år.
Jag tycker det är lite fegt av HSB att inte sätta denna period till tre år istället. Mer än fullt tillräckligt, och behövs om det ska kunna ske löpande förändringar och förbättringar inom HSB, och om man ska kunna få fram nya förmågor.

Med en treårsperiod, likt systemet för presidenter i USA, minskas risken för att en ordförande inte tar sitt uppdrag på allvar, och mest bara slentrianmässigt sitter kvar och att valberedningen inte engagerar sig i att hitta en ny ordförande.

Nu kan en ordförande sitta sex år, ta "time-off" som t.ex. vice ordförande under ett år och sedan sitta ytterligare sex år som ordförande, o.s.v. Dvs formuleringen i HSB:s kod för föreningsstyrning är i praktiken utan verkan, och dylika formuleringar ska aldrig anammas av någon.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. En styrelseordförande kan inneha sin post under maximalt tre år i sträck, och efter detta måste det passera minst två år innan denna person åter kan inträda som styrelseordförande.

 2. Detta förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.
Medlem # 89093 - 2008-01-26
MOTION #115.

Öppna informationsmöten

Bakgrund:
När HSB Malmös styrelse fick in motioner till extrastämman 2007 så gjorde man om extrastämman till ett informationsmöte för att därmed slippa behandla motionerna.

En annan konsekvens som detta fick var att HSB Malmös styrelse kunde stänga ute alla andra medlemmar som inte var fullmäktigeledamöter. Detta odemokratiska beteende är knappast rimligt!

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Alla informationsmöten som HSB Malmö kallar fullmäktige till ska också vara öppna för alla övriga medlemmar, precis som stämmor.

 2. Information om informationsmöten för fullmäktigeledamöter måste alltid läggas ut i god tid på HSB Malmös webbplats.
Medlem # 89093 - 2008-01-26

MOTION #116.

Komplett röstlängd för årsstämman 2007 offentliggörs

Bakgrund:
HSB Malmö har av ännu idag okänd anledning inte velat presentera en komplett röstlängd för årsstämman 2007. Dvs en röstlängd med alla närvarande. Skälet till detta kan man undra över, men detta faktum gör att styrelsen misstänkliggörs för oegentligheter, och det är inte bra. HSB Malmös styrelse måste försöka följa i alla fall lite av HSB:s kod för föreningsstyrning och ETHOS, och därmed visa lite öppenhet genom att presentera en fullständig röstlängd.

Frågor till HSB Malmös styrelse (svar önskas i det skriftliga svaret från styrelsen till denna motion);
 • Vad är HSB Malmös styrelses skäl till att en röstlängd med alla närvarande för årsstämman 2007 inte finns tillgänglig för medlemmarna?

  Tycker HSB Malmös styrelse att det visar på öppenhet så som HSB Malmö påstår sig stå för och som krav ställs på bl.a. i koden för föreningsstyrning?
Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Senast tre veckor efter denna stämma ska alla som vill få en kopia av röstlängd med alla närvarande för stämmor från och med årsstämman 2007, men även tidigare (alternativt eller i kombination med att de läggs ut på HSB Malmös webbplats).

 2. Detta läggs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.
Medlem # 89093 - Datum: 2008-01-26

MOTION #117.

Gå ur HSB Riksförbund

Bakgrund:

Skäl för att vara medlem i HSB Riksförbund saknas
Det finns ingen som någonstans motiverat varför HSB Malmö ska vara medlem i HSB Riksförbund.

Uppdragsbeskrivning för HSB Riksförbund saknas
Det finns heller ingen uppdragsbeskrivning för HSB Riksförbund (vilket får anses vara synnerligen märkligt), i alla fall vad som är känt bland medlemmarna.

Vad tillför medlemskapet i HSB Riksförbund?
Som det fungerar idag kan jag inte se att medlemskapet i HSB Riksförbund tillför någon som helst nytta för HSB Malmö, och jag tror inte att någon annan kan göra detta heller.

Mer skada än nytta?
Frågan är väl snarare om inte HSB Riksförbund ställer till med ner skada än nytta för HSB Malmö, utöver att det är en dyr extrakostnad som skulle kunnat användas till något betydligt meningsfullare än en administrativ enhet i Stockholm som inte ens vill informera om vad som händer i de olika regionerna (vilket torde vara det allra minsta man kan begära av ett riksförbund).

HSB Riksförbund - odemokratisk och insynsbefriad - Inget föredöme!
HSB Riksförbund är en synnerligen odemokratisk och insynsbefriad del av HSB, och jag ser bl.a. av denna anledning inte HSB Riksförbund som något föredöme för hur en förening ska fungera.

Kostsam och ineffektiv del av organisationen
HSB Riksförbund tycks enbart vara en kostsam och ineffektiv organisation.

Vad vet HSB Malmös styrelse om HSB Riksförbund?
Om HSB Malmös styrelse har någon vetskap om vad HSB Riksförbund rent konkret tillför så hoppas jag att HSB Malmös styrelse redogör för detta i detalj, i sitt svar på denna motion.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö lämnar HSB Riksförbund, alternativt att

 2. Krav ställs på HSB Riksförbund att ta fram en detaljerad uppdragsbeskrivning (som ingår i svaret på denna motion) där HSB Riks visar vad de tillför HSB Malmö.

  Efter detta kan beslut tas om HSB Malmö ska lämna HSB Riksförbund.
 3. Så länge HSB Malmö är medlem i HSB Riksförbund ska HSB Malmös styrelse på HSB Malmös webbplats löpande redogöra för vad som händer inom HSB Riksförbund, och vilka kontakter som HSB Malmö har med HSB Riksförbund i olika frågor.

 4. Om det finns någon uppdragsbeskrivning för HSB Riksförbund så ska HSB Malmös styrelse redogöra för denna i detalj, bl.a. på HSB Malmös webbplats
Medlem # 89093 - 2008-01-26
FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)


Index för motioner till regionföreningens stämma

Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 1 (-#15)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 2 (-#33)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 3 (-#49)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 4 (-#75)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 5 (-#81)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 6 (-#97)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 7 (-#117)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 8 (-#130)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 9 (-#139)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 10 (pdf, Bil. till #139)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 11 (-#157)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 12 (-#166)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 13 (-#178)

Totalt: 178 motioner.

  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan