Exempel på motioner - 2007

Med anledning av att motionerna förra året mer eller mindre lämnades utan behandling av styrelsen så återkommer jag här med de motioner som fortfarande är relevanta.

Del 1 av dessa motioner hittar du genom att klicka här (med index)!

Del 2 av dessa motioner hittar du genom att klicka här!

Del 4 av dessa motioner hittar du genom att klicka här!

Fler exempel på motioner hittar du på;
Motioner del 1a samt Motioner del 1b, och
Motioner, del 2 - 2004, Motioner, del 2b - 2004, och
Motioner, del 3 - 2005, Motioner, del 3b - 2005, och
Motioner, del 4 - 2006.

Motioner - 2008 / Motion 15 - 2008 / Bilaga, stadgejusteringar - 2008

Index över alla motioner

Tips på hur en motion ska utformas.

Skriv till media ! NU !!!Motion 17-14 - Semesteruppehåll

Medan andra styrelser har en månads semester eller mindre (eller ingen alls) så tar styrelsen i vår förening av gammal tradition minst två månaders semester.

Detta är alldeles för lång tid.

Mitt förslag här är att styrelsens semesteruppehåll maximalt ska uppgå till 1 månad.

Detta innebär bl.a. att styrelsens ("vicevärdens") öppettider, som bara är en gång i månaden (vilket jag tror är bland av Sveriges sämsta tillgänglighet för styrelser i bostadsrättsföreningar), utökas.

På denna motion kommer styrelsen kanske svara att den finns tillgänglig under semestern. Denna tillgänglighet har dock inte definierats och av erfarenhet kan vi se att tillgängligheten i praktiken är väldigt, väldigt liten eller obefintlig. Ett dylikt svar av styrelsen kan därför inte accepteras av medlemmarna.

Styrelsens svar år 2006 på denna motion (17-14)

Till skillnad från vad motionären försöker göra gällande har styrelsen varit anträffbar under hela sommaren oaktat att tex kontoret varit stängt under två månader.

Styrelsen anser därmed motionen besvarad.

Styrelsen protokollförde beslutet så som styrelsen formulerat svaret till motionen inför årsstämman, med tillägget "Stämman: Bifaller".


Mina kommentarer till styrelsens svar (17-14) med förslag

Trots att jag skrev hur jag trodde styrelsen skulle besvara denna motion så skrev styrelsen precis så som jag förutspått.

Kontoret stängt under två månader?

Kontoret har varit stängt under tre-fyra månader. Inte 2 månader som styrelsen hävdar. Styrelsen "glömde bort" en öppettid under föregående år, och brydde sig inte om att kompensera medlemmarna genom att utse ett nytt datum för öppettid.

"Till skillnad från vad motionären försöker göra gällande"...

Vad menar styrelsen? Jag försöker inte göra gällande något. Jag bara presenterar verkligheten som den är. Om styrelsen anser att jag skrivit något som varit fel så är styrelsen välkommen att berätta vad detta skulle vara.

Styrelsen är ej sanningsenlig

Av egen erfarenhet vet jag att det inte är sant som styrelsen hävdar att den skulle vara tillgänglig under sommaren. Det tog mig ett antal veckor att få tag på styrelsen när jag försökte detta.

Styrelsen lämnar heller inte ut någon information om hur man ska nå styrelsen under sommaren.

Styrelsen svarade ej på motionen

Styrelsen svarar inte på vad motionen handlade om. Dvs en utökning av öppettiderna.

Jag föreslår att styrelsen ska informera före sommaren om vem i styrelsen som är tillgänglig under sommaren.


Styrelsens svar år 2007 på motion 17-14

Styrelsen kommer att ta under övervägande hur öppettiderna på kontoret och styrelsens tillgänglighet skall se ut under sommaren och informera medlemmarna före sommaren 2007.


Mina kommentarer till styrelsens svar 2007 (17-14)

Inget bra svar!

Motion 17-15 - Arvode efter prestation

Jag föreslår att arvode till styrelse utgår från vad styrelsen presterar.

Exakt hur detta ska utformas tas fram av en av stämman utsedd projektgrupp (som får ett arvode för detta), och sedan redovisas resultatet inom 2 månader på en extrastämma där beslut tas av stämman för hur det ska gå till i praktiken.

Föregående styrelse fick 2,5 * basbeloppet (+ en större summa som de tagit ut utöver detta). Dagens styrelse har 2 * basbeloppet.

Den styrelse som jag sett har det högsta arvodet bland Sveriges alla bostadsrättsföreningar får 2,5 * basbeloppet.
Då består denna styrelse av dubbelt så många som vår styrelse idag.
Dessutom presterar den aktuella styrelsen med 2,5 * basbeloppet avsevärt mer än vad någon styrelse i denna förening någonsin har gjort.
Ovanpå detta är ledamöterna i den aktuella styrelsen utbildade och kompetenta. Såvitt medlemmarna känner till har ledamöterna i vår styrelse varken erfarenhet eller nödvändig kompetens för sitt styrelseuppdrag (varken nu eller tidigare).

Det blir med bakgrund av detta (oerfaren styrelse) absurt att styrelsen får ett rekordhögt arvode (kanske ett av Sveriges högsta arvoden).

Styrelsens svar år 2006 på denna motion (17-15)

Styrelsearvode beslutas av stämman. Det av stämman beslutade arvodet fördelas sedan av styrelsen. Önskar medlemmarna annan fördelning står det dem fritt att fatta beslut om detta på ordinarie föreningsstämma.

Styrelsen anser därmed motionen besvarad.

Styrelsen protokollförde beslutet så som styrelsen formulerat svaret till motionen inför årsstämman, med tillägget "Stämman: Bifaller".


Mina kommentarer till styrelsens svar (17-15) med förslag

Ja, man kan bara hoppas att medlemmarna redan känner till hur denna bit fungerar idag.

Jag föreslår att prestationsbaserat arvode tas upp till diskussion.


Styrelsens svar år 2007 på motion 17-15

Arvode till styrelsen beslutas på föreningsstämman. Det är alltså medlemmarna själva som bestämmer nivån på arvodet till styrelsen.

Styrelsen fördelar sedan själva det arvode som föreningsstämman beslutat för styrelsen. Normalt får då ordföranden och sekreteraren på grund av deras arbetsinsats mer av arvodet än övriga styrelseledamöter.

I övrigt ser styrelsen det svårt att i praktiken bestämma arvodet efter prestationen och motionären har inte givit något förslag på hur det närmare skall utformas.

Mina kommentarer till styrelsens svar 2007 (17-15)

"I övrigt ser styrelsen det svårt att i praktiken bestämma arvodet efter prestationen och motionären har inte givit något förslag på hur det närmare skall utformas", skriver styrelsen.
Jag instämmer med styrelsen i att detta inte är så lätt, men att jag inte givit något förslag är ju för att motionen handlar om att en diskussion om detta ska tas upp. Och kanske det är någon annan som vill prestera något i denna förening, och därmed komma med förslag?

Motion 17-16
Anbud administration/förvaltning

Styrelsen är skyldig att ta in anbud från olika aktörer avseende det som utförs i föreningen.

Styrelserna i föreningen har brutit mot detta oräkneliga gånger.

Inte minst när det gäller administrationen (som med automatik överlåtits till HSB).

Det ska självfallet inte behövas motioner för att få en styrelse att utföra sina skyldigheter, men så länge styrelsen inte följer regler och lagar så är motioner enda sättet att få styrelsen att fullgöra sina plikter.

Jag föreslår därför här att styrelsen ska ta in offerter från minst 4 aktörer när det gäller administration/förvaltning.

Detta ska naturligtvis ske i frånvaro av HSB-representanten (som inte ens får närvara vid diskussionen om detta i styrelsen).

Jag, lika lite som någon annan i föreningen, har ingen vetskap om styrelsen besitter kompetensen att begära in anbud, så därför föreslår jag också jag att styrelsen lägger ut detta uppdrag på någon extern och neutral part, med dokumenterad kompetens för detta.

I det slutgiltiga valet måste stor vikt fästas vid att en extern och neutral part skriver årsredovisningen.

Resultatet ska redovisas för medlemmarna med motiveringar för varför den som valts, valdes.

Styrelsens svar år 2006 på denna motion (17-16)

Styrelsen arbetar efter det regelverk som gäller och när frågan om nytt förvaltningsavtal blir aktuell kommer anbud att infordras.

Styrelsen anser därmed motionen besvarad.

Styrelsen protokollförde beslutet så som styrelsen formulerat svaret till motionen inför årsstämman, med tillägget "Stämman: Bifaller".


Mina kommentarer till styrelsens svar (17-16) med förslag

"Styrelsen arbetar efter det regelverk som finns"

Jaha, om styrelsen arbetar efter det regelverk som finns, varför redogör styrelsen då inte för medlemmarna hur styrelsen anser att detta regelverk ser ut?
Hur menar styrelsen att detta regelverk ser ut?
När blir frågan om nytt förvaltningsavtal aktuellt och hur kommer styrelsen då att begära in anbud?
Det finns inget som tyder på att styrelsen känner till hur detta regelverk är utformat, så det skulle nog vara intressant för medlemmarna att få bekräftat (?) att styrelsen känner till detta.

Menar styrelsen att om en styrelse arbetar efter det regelverk som gäller så kan inte stämman komplettera detta regelverk?

Regelverket har aldrig följts tidigare

Vi vet bevisligen att reglerna inte följts av tidigare styrelser, så vilka garantier har medlemmarna att reglerna nu skulle följas för första gången? Varför ska vi bara år efter år blint lita på vad styrelsen säger, utan att styrelsen har några krav på sig att visa att den verkligen gör vad den ska? Gissa varför det aldrig blir några förbättringar!

Styrelsen svarar ej på motionen

Styrelsen vill inte svara medlemmarna på om styrelsen är beredd att informera medlemmarna om de anbud som tas in. Om man läser mellan raderna framgår att styrelsen inte vill lämna ut denna information. En fråga som då uppstår är VARFÖR?

Jag föreslår...
att styrelsen ska ta in offerter från minst 4 aktörer när det gäller administration/förvaltning.

Detta ska naturligtvis ske i frånvaro av HSB-representanten (som inte ens får närvara vid diskussionen om detta i styrelsen).

Styrelsen lägger ut detta uppdrag på någon extern och neutral part, med dokumenterad kompetens för detta.

I det slutgiltiga valet måste stor vikt fästas vid att en extern och neutral part skriver årsredovisningen.

Resultatet ska redovisas för medlemmarna med motiveringar för varför den som valts, valdes.

Jag förutsätter att styrelsen besvarar de här ställda frågorna avseende "anbud administration/förvaltning".


Styrelsens svar år 2007 på motion 17-16

Styrelsen svarar för föreningens förvaltning och kan i detta uppdrag teckna och säga upp avtal om administrativ förvaltning.

I sitt uppdrag är styrelsen skyldig att följa lagar, stadgar och stämmobeslut och är väl medveten om att infordrande av anbud om administrativ förvaltning i föreningen kräver att minst tre aktörer på marknaden lämnar offerter.

När det blir aktuellt att säga upp det administrativa förvaltningsavtalet med HSB Malmö, kommer styrelsen att infordra anbud från minst tre aktörer på marknaden. Styrelsens sätt att arbeta är en angelägenhet som styrelsen själv har att behandla och vid infordrande av anbud kommer styrelsen att ta ställning till om extern hjälp erfordras.

HSB-ledamoten är jävig att delta i överläggningar och beslut om det administrativa förvaltningsavtalet med HSB Malmö.

Medlemmarna kommer att informeras om föreningen byter aktör för administrativ förvaltning. Styrelsen anser sig därutöver inte skyldig att motivera valet av aktör för medlemmarna. Styrelsens arbete granskas av föreningens revisorer i samband med revision av föreningen. Medlemmarna har därutöver ingen rätt att granska styrelsens arbete.

Mina kommentarer till styrelsens svar 2007 (17-16)

"Styrelsens sätt att arbeta är en angelägenhet som styrelsen själv har att behandla och vid infordrande av anbud kommer styrelsen att ta ställning till om extern hjälp erfordras", skriver styrelsen.
Formuleringen i detta svar återkommer i motion efter motion. Det är lika fel varje gång.

"Styrelsen anser sig därutöver inte skyldig att motivera valet av aktör för medlemmarna", skriver styrelsen.
Nej, det har vi fått klart för oss för länge sedan att styrelsen tycker. Men medlemmarna kan vara av annan åsikt.

"Styrelsens arbete granskas av föreningens revisorer i samband med revision av föreningen. Medlemmarna har därutöver ingen rätt att granska styrelsens arbete", skriver styrelsen.
Fel... och fel!


Motion 17-17 - Korrigering av årsredovisning

Eftersom föregående årsredovisning var behäftad med mängder av fel måste rätt uppgifter tas fram och presenteras för medlemmarna.

Förhoppningsvis förstår styrelsen själv att den måste göra detta innan nästa årsredovisning delas ut. Detta eftersom jämförelsesiffrorna annars blir fel, och medlemmarna då förlorar sin enda möjlighet, under nuvarande omständigheter, att kontrollera årsredovisningen.

Jag kan tillägga att medlemmarna enligt lag har rätt att få de korrekta uppgifterna, och det är styrelsens skyldighet att ta fram dessa uppgifter.

Min motion går alltså ut på att medlemmarna ska få en korrekt årsredovisning för fg redovisningsår, där alla fel i årsredovisningen markerats och rätta uppgifter lagts in... och naturligtvis att årsredovisningen för gällande år är korrekt.

Styrelsens svar år 2006 på denna motion (17-17)

Styrelsen ser ingen anledning till att korrigera och på nytt ge ut fjolårets årsredovisning. Denna är behandlad och beslut fattade.

Styrelsen anser därmed motionen besvarad och avslår densamma.

Styrelsen protokollförde beslutet så som styrelsen formulerat svaret till motionen inför årsstämman, med tillägget "Stämman: Bifaller".


Mina kommentarer till styrelsens svar (17-17) med förslag

Styrelsen vägrar att låta medlemmarna få korrekta årsredovisningsuppgifter

Detta är höjden av nonchalans av styrelsen. Styrelsen förvägrar medlemmarna rätten att få korrekta uppgifter om föreningen. Styrelsen har därmed i praktiken tagit ett steg där styrelsen kan prövas rättsligt. Jag kan inte se styrelsens agerande som annat än ett solklart lagbrott, och det står då fritt för alla och envar att göra en polisanmälan. Ett lagbrott är ett lagbrott!

Självklart ska medlemmarna få korrekta uppgifter, och att vägra korrigera uppgifterna med som skäl att årsredovisningen behandlats och beslut fattats är ett genomgående dumt svar!

Det är intressant att konstatera att även den nu aktuella årsredovisningen (som presenterades till årsstämman 2006) är behäftad med åtskilliga fel Hur många felaktigheter som medlemmarna aldrig kommer att upptäcka pga olika skäl (inte minst styrelsens ovilja att se till så att medlemmarna får alla uppgifter) är en annan fråga.

Jag föreslår att medlemmarna ska få en korrekt årsredovisning för tidigare redovisningsår, där alla fel i årsredovisningen markerats och rätta uppgifter lagts in... och naturligtvis att årsredovisningen för gällande år är korrekt.


Styrelsens svar år 2007 på motion 17-17

Synpunkter på en årsredovisning kan framföras av medlemmarna på den ordinarie föreningsstämman där årsredovisningen skall behandlas. Styrelsen skall då, om någon medlem begär det och det kan ske utan väsentlig nackdel för föreningen, på föreningsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av föreningens årsredovisning och dess ställning i övrigt eller av ett ärende på stämman. Motionären har därvid haft möjlighet att på föreningsstämman ställa frågor till styrelsen på årsredovisningen för räkenskapsåret 20040901 - 20050831.

Föreningsstämman beslutade efter vissa synpunkter från medlemmarna att med godkännande lägga årsredovisningen för räkenskapsåret 20040901 - 20050831 till handlingarna.

När det gäller resultat- och balansräkningen är föreningsstämman skyldig att ta ställning till riktigheten av nämnda handlingar. Eventuella fel skall rättas. Motionären har synpunkter och frågor på resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 20040901 - 20050831 utan att uppge några uppenbara fel. Revisorerna tillstyrkte i revisionsberättelsen att föreningsstämman fastställer resultat- och balansräkningen och föreningsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 20040901 - 20050831.

Mot ovanstående bakgrund ser styrelsen ingen anledning att korrigera årsredovisningen för räkenskapsåret 20040901 - 20050831. Styrelsen arbetar därutöver självklart för att avge en korrekt årsredovisning för räkenskapsåret 20050901 - 20060831.

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.

Mina kommentarer till styrelsens svar 2007 (17-17)

"Motionären har synpunkter och frågor på resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 20040901 - 20050831 utan att uppge några uppenbara fel", skriver styrelsen.
Ett tips till styrelsen är att läsa motionerna innan styrelsen besvarar dem.


Motion 17-18 - Utbyte av BoRevision

Jag föreslår att BoRevision i fortsättning inte ska anlitas av föreningen och att styrelsen tar in anbud från andra håll.

Bland annat årsredovisningen 2003-2004, för föreningen, bevisar bortom allt tvivel (med alla sina gravt allvarliga felaktigheter) för alla och envar att BoRevision inte lägger ner något revisionsarbete på föreningarnas årsredovisningar.

BoRevision tycks dessutom arbeta enbart i HSB:s intresse.

HSB är mycket hemlig om HSB:s relation till BoRevision men BoRevision är ett dotterbolag till HSB. Så gissa varför det "råkat" bli så att HSB-föreningar har BoRevision som revisionsfirma!
Det är också viktigt att känna till att BoRevision inte är en auktoriserad, registrerad eller godkänd revisionsfirma.

Att HSB äger BoRevison innebär då i praktiken att BoRevision gör revision av sig själv.

För den som vill läsa lite om BoRevision och problemen i Ellstorp, gå till denna länk; http://sydsvenskan.se/malmo/article56056.ece

Styrelsens svar år 2006 på denna motion (17-18)

Styrelsen hänvisar till sitt svar under motion 17.

(Min kommentar: Styrelsens svar var där;
"Styrelsen arbetar efter det regelverk som gäller och när frågan om nytt förvaltningsavtal blir aktuell kommer anbud att infordras.

Styrelsen anser därmed motionen besvarad.")

Styrelsen protokollförde beslutet så som styrelsen formulerat svaret till motionen inför årsstämman, med tillägget "Stämman: Bifaller".


Mina kommentarer till styrelsens svar (17-18) med förslag

Styrelsens svar ej kopplat till aktuell motion

Vad har denna fråga om BoRevision med intagande av anbud för administrationen att göra?

Utträde ur HSB

Det bör i samband med denna fråga diskuteras om utträde ur HSB. Väldigt många föreningar har den senaste tiden lämnat HSB, och trenden tycks fortsätta (det ryktas att så sker även inom Riksbyggen). Föreningen har diskuterat denna fråga tidigare, men det är nu hög tid att hålla denna diskussion levande igen.

Jag föreslår att
- en diskussion (som tydligen förekommit tidigare) tas upp om utträde ur HSB, och
- att en kritisk inställning hålls till den av HSB anlitade revisorn som granskar inte bara styrelsen utan även sin arbetsgivares funktion i styrelsen.


Styrelsens svar år 2007 på motion 17-18

På beslut av styrelsen har HSB Riksförbund som revisor i föreningen istället för Borevision utsett Ernst & Young, som är en fristående auktoriserad revisionsfirma.

Det står medlemmarna fritt att diskutera utträde ur HSB Malmö. Detta kräver enligt 23 § i HSB normalstadgar 2003 för bostadsrättsförening att beslutet fattas på två på varandra följande föreningsstämmor och att beslutet på den senare stämman biträds av minst två tredjedelar av de röstande.


Motion 17-19 - Övernattningslägenhet

Eftersom informationen från styrelsen är aningens bristfällig så vet medlemmarna tyvärr inte varken vad styrelsens plan är, aktuell status eller vad som har hänt avseende den lediga källarlokalen i 3 b. Men om lokalen inte är uthyrd så har jag följande förslag.

Gör om källarlokalen i 3 b till en övernattningslägenhet som mot en (rimlig) avgift hyrs ut.


Jag hoppas att styrelsen som allra senast till årsstämman tagit fram en plan tillsammans med preliminära kostnader för vad det kostar att göra om lokalen.

Styrelsens svar år 2006 på denna motion (17-19)

Styrelsen har tidigare svarat på denna typ av motion och hänvisar till texten under nr 1 och 2, U.M.

Styrelsen anser därmed motionen besvarad.

(Min kommentar: Styrelsens svar var där;
"Motionären önskar att nuvarande mattpiskningsrum görs om till övernattningsrum. De utrymmen som är tomma i källaren kommer att behövas vid större kommande arbete i fastigheterna.

Styrelsen anser därmed motionen besvarad.")

Styrelsen protokollförde beslutet så som styrelsen formulerat svaret till motionen inför årsstämman, med tillägget "Stämman: Bifaller".


Mina kommentarer till styrelsens svar (17-19) med förslag

Motion 1 och 2 som styrelsen refererar till har väldigt lite med min motion att göra, faktiskt ingenting alls. Styrelsen har helt enkelt inte bemödat sig att svara på motionen.

Min motion berörde här inte mattpiskningsrummen (är det någon som vet vad de används till idag?).
Min motion avsåg det rum som ligger till vänster längst ner i källartrappan i 3b.
Frågor till styrelsen:
- Vad har denna lokal använts för sedan kontraktet sades upp?
- Vad är aktuell status för den lokal som jag refererar till?

Jag önskar att styrelsen svarar på frågorna här

Jag föreslår att denna lokal utnyttjas till övernattningslägenhet eller till något annat vettigt för föreningen som stämman kan besluta om.


Styrelsens svar år 2007 på motion 17-19

Styrelsen hyr ut källarlokalen i 3 B.

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.

Mina kommentarer till styrelsens svar 2007 (17-19)

Att styrelsen hyr ut denna lokal utan att vilja redovisa det för medlemmarna är en sak.
Att göra om den till övernattningslägenhet är emellertid en annan fråga.

Motion 17-20 - Uppsägning av "Vår Bostad"

Många föreningar har sagt upp prenumerationen på tidningen Vår Bostad. Diskussioner pågår för övrigt om att lägga ner tidningen.

Jag föreslår att vi tar bort prenumerationen av "Vår Bostad" från medlemsavgiften, för att därmed sänka medlemsavgiften.

För de som fortfarande vill prenumerera på tidningen (om den kommer att finnas kvar) kan ett förmånligt avtal tas fram för detta.

Jag föreslår att denna motion tas upp till beslut av stämman igen.


Styrelsens svar år 2006 på denna motion (17-20)

Styrelsen har genom HSB Malmö låtit veta att det pågår en diskussion om att inom HSB ge ut en medlemstidning istället för Vår Bostad. Vi får idag Vår bostad inom ramen för medlemskapet till HSB Malmö. Som det ser ut idag går det inte att separera ut denna enskilt. Styrelsen återkommer så snart mera information finns att tillgå och anser därmed motionen besvarad.

Styrelsen protokollförde beslutet så som styrelsen formulerat svaret till motionen inför årsstämman, med tillägget "Stämman: Bifaller".


Mina kommentarer till styrelsens svar (17-20) med förslag

Not. Är det någon som uppmärksammat om styrelsen återkommit i denna fråga, enligt vad styrelsen utlovade?

"Vi får idag Vår bostad inom ramen för medlemskapet"???

Vi "får" ingenting. Vi betalar extra för denna HSB-reklam.

Självklart hade det gått att "separera ut" tidningen Vår Bostad. Precis som jag skrev i min motion, men som styrelsen tydligen inte förstått. Det är ett flertal föreningar som gjort detta, och det är ingen hemlighet att det går att göra.

Tidningen Vår Bostad läggs ned till årsskiftet 2006/2007, men tro inte att detta innebär någon förbättring för medlemmarna. Bara för HSB! Tidningen Vår Bostad är idag frivillig och kan sägas upp. HSB har emellertid bestämt att en "ny" tidning ska ersätta "Vår Bostad" och där ska ingen ha rätt att bestämma om man vill ha denna tidning eller ej.
De enda övriga skillnaderna;
 • det blir nu en helt partisk tidning med enbart HSB som ägare - den som kontrollerar media den har makten sägs det, och det har HSB i äkta monopolanda tagit fasta på här (som vi tidigare kunnat notera så har HSB på alla sätt de kunnat försökt strypa möjligheterna för medlemmarna att kunna göra sig hörda, t.ex. genom att inte lägga upp forum för medlemmarna på Internet eller - som HSB Malmö har gjort - ta bort de forum för medlemmarna som funnits tidigare)
 • det blir färre antal sidor
Hur stor tvångsavgiften blir för medlemmarna vill HSB inte avslöja.

Jag föreslår att vår förening inte accepterar denna "tvångstidning". De som vill ha HSB:s ersättningstidning till Vår Bostad kan skriva upp sig på en lista, och övriga får en nedsatt avgift.

Styrelsen vill aldrig ta kontakt med någon medlem avseende motionerna, och vi ser här ett av många, många exempel på hur medlemmarna får felaktig information från styrelsen bara för att rutinerna inte fungerar i styrelsen hur motioner ska hanteras.

Jag önskar att styrelsen här (men helst tidigare) kommer med den utlovade informationen.

Jag föreslår att vår förening motsätter sig HSB:s nya tidning.Motion 17-21 - Årsmötesprotokoll

Jag föreslår att det justerade årsmötesprotokollet och andra stämmoprotokoll kopieras till de medlemmar som begär detta.

Styrelsens svar år 2006 på denna motion (17-21)

Protokoll från årsmöte finns senast tre veckor efter mötet att tillgå på föreningens fastighetskontor

Styrelsen anser därmed motionen besvarad.

Styrelsen protokollförde beslutet så som styrelsen formulerat svaret till motionen inför årsstämman, med tillägget "Stämman: Bifaller".


Mina kommentarer till styrelsens svar (17-21) med förslag

Fel av styrelsen!
Lagen säger att protokollet ska vara tillgängligt för medlemmarna senast tre veckor efter årsstämman, men om lagen uppfylls är däremot en helt annan sak.

Styrelsen besvarade ej motionen
Förutom det faktum att protokollen ofta inte alls finns tillgängliga inom lagstadgad tid så var det inte detta motionen handlade om.

Varje gång jag justerat protokollen så har det funnits mängder med felaktigheter. En del mycket allvarliga sådana. Ibland har justeringen blivit längre än själva protokollet (inom parantes sagt har aldrig någon annan justerare hittat ett enda av alla förekommande fel i protokollen). Det är klart att det är känsligt för styrelsen att felen upptäcks och att styrelsen vill att så få som möjligt ska få se detta. Men är detta något som medlemmarna ska acceptera?

Jag föreslår härmed att beslutet enligt ovan, som togs på årsstämman 2006, där medlemmarna får skriftliga protokoll på begäran, förs in i protokollet för årets stämma, samt i stadgarna, när de uppdateras till gällande stadgar.

Jag föreslår också att protokollen läggs ut på föreningens webbsajt.


Styrelsens svar år 2007 på motion 17-21

Enligt 7 kap 10 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar och i § 27 i föreningens stadgar skall senast tre veckor efter stämman det justerade protokollet hållas tillgängligt hos föreningen för medlemmarna.

Detta innebär inte någon rätt att få protokollet hemskickat till sig utan endast en rätt att ta del av det exempelvis på plats som meddelats av bostadsrättsföreningen. Någon skyldighet att lägga ut stämmoprotokollet på föreningens hemsida föreligger inte, då protokollet inte är offentligt.

Föreningsstämman beslutade vid ordinarie föreningsstämma den 14 februari 2006 att styrelsen på begäran skall ge ut en kopia av stämmoprotokollet till medlemmarna. Styrelsen kommer att verkställa detta beslut. Någon anledning att föra in det beslutet i protokollet för 2007 års ordinarie föreningsstämma finns därför inte. Däremot har styrelsen inget emot att beslutstexten förs in i de nya stadgarna för föreningen.

Mina kommentarer till styrelsens svar 2007 (17-21)

"Detta innebär inte någon rätt att få protokollet hemskickat till sig utan endast en rätt att ta del av det exempelvis på plats som meddelats av bostadsrättsföreningen", skriver styrelsen.
Därav min motion!

"Någon skyldighet att lägga ut stämmoprotokollet på föreningens hemsida föreligger inte, då protokollet inte är offentligt.", skriver styrelsen.
Därav min motion.
Om stämmoprotokollet inte är offentligt, vad är det då, och enligt vem?

"Föreningsstämman beslutade vid ordinarie föreningsstämma den 14 februari 2006 att styrelsen på begäran skall ge ut en kopia av stämmoprotokollet till medlemmarna", skriver styrelsen.
Ja, varför protesterna i de föregående meningarna då?

"Någon anledning att föra in det beslutet i protokollet för 2007 års ordinarie föreningsstämma finns därför inte", skriver styrelsen.
Varför är styrelsen så rädd för att göra denna oerhört enkla sak att skriva en kort mening i protokollet?
Det kan inte tolkas på annat sätt än att styrelsen har för avsikt att säkra sig så att styrelsen kan bryta mot detta stämmobeslut!!!Mer om tystnadsplikt, sekretesss, lojalitetsplikt, vårdplikt ("vårdnadsplikt"), öppna protokoll;
- Styrelsen, tystnadsplikt gäller ej !!!

- Tystnadsplikt och offentliga protokoll
- Tystnadsplikt/sekretess gentemot medlemmar
- Tystnadsplikt för styrelseledamot?

- En styrelse ska iaktaga tystlåtenhet... enligt... gissa vem !
- HSB:s nya normalstadgar 2011 - öppenhet i brf minskas
- HSB:s spridning av vilseledande information om tystnadsplikt i en brf
- Hur bostadsrättsföreningen skadas pga HSB:s felaktiga påstående om att "tystlåtenhet" gäller i en brf-styrelse - (motion)
- HSB:s kod för föreningsstyrning minskar öppenheten

- Sysslomannaställning och ev. tystlåtenhet för styrelsen om det som direkt kan skada föreningen

- Om tystnadsplikt - Är detta ett skämt?

- Informationsplikt till övriga ledamöter i styrelsen för brf?

- Styrelse, arbetsutskott, tystnadsplikt i brf

- Tystnadsplikt fastighetsskötare från Riksbyggen

- Arbetsordning för styrelse

- Demokrati, information och öppenhet i en bostadsrättsförening

- Styrelseledamot i brf som vill införa tystnadsplikt för suppleanter i styrelsen - (motion)
Se även Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009

- Revisors tystnadsplikt och offentliga handlingar
- Har revisorn i en brf tystnadsplikt?
- Vad får en revisor i en bostadsrättsförening granska?
- Revisor skyddar styrelse från insyn - konkret exempel
- Utbyte av Ernst & Young som revisor pga deras syn på tystnadsplikt till fara för bostadsrättsföreningen (motion)
- Revisorn är köpt av HSB

- Valberedning, tystnadsplikt
- Får valberedningen i en bostadsrättsförening läsa styrelseprotokoll?
- Kan styrelsen i en brf delge valberedningen sammanträdesprotokoll?
- Relationen valberedning/styrelse i brf

- Har HSB-ledamoten tystnadsplikt?
- HSB-ledamoten - styrelsebeslut - ingen tystnadsplikt - (motion)
- HSB-ledamoten (HSB:s säljare i brf-styrelsen) en fara för föreningen
- Utbyte av HSB-ledamot (motion)

- HSB Landskrona vill inte lägga ut stämmoprotokoll

- Publicering av stämmoprotokoll och röstlängd på hemsida enligt HSB... och vad som egentligen gäller

- HSB Riksförbund påstår att medlem inte ens har rätt att skriva av stämmoprotokoll

- Brf-styrelse vägrar lämna ut stämmoprotokoll... med stöd av HSB

- En oberoende granskning av Riksbyggen
- Riksbyggen/HSB, medlems rätt att läsa protokoll från styrelsemöte
- Riksbyggen om rätten att ta del av styrelseprotokoll
- Göran Olsson, SBC och Per Isacsson, Fastighetsmäklarna AB om öppna protokoll

- Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? - Del 1
- Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? - Del 2

- Hemligheter i en bostadsrättsförening - Offentliga eller hemliga protokoll?

- Utdrag från styrelseprotokoll - (motion)
- Rätt att läsa styrelseprotokoll, utdrag från sammanträdesprotokoll
- Offentliga styrelseprotokoll, vad bör censureras?
- Styrelseprotokoll och deras offentlighet

- Tillgång till styrelseprotokoll i brf
- Sekretess på styrelseprotokoll?
- Styrelseprotokoll - Rätt att ta del av?

- Offentliga styrelseprotokoll - (motion)
- Offentliga styrelseprotokoll

- Offentliga styrelseprotokoll
- Offentliga protokoll eller inte i en brf
- Tystnadsplikt, vårdplikt, lydnadsplikt, lojalitetsplikt
- Om tystnadsplikt eventuellt och skadestånd
- Tystnadsplikt och sysslomannaställning i brf
- Motion om tystnadsplikt
- Tystnadsplikt för styrelse? Vad kan skada förening/medlemmar?
- Tystnadsplikt, "vålla föreningen ekonomisk skada"
- Tystnadsplikt och HSB-ledamotens ansvar i samband med detta

- Ordförande i brf undanhåller information med "tystnadsplikt" som skäl
- Styrelse som missköter sitt uppdrag får sitta kvar pga att ledamöter tror de har tystnadsplikt
- Styrelseledamot rädd för att informera medlemmar pga tron att tystnadsplikt gäller i en brf-styrelse

- Öppenhet och ansvarsfrihet

Motion 17-22 - Tryggare/säkrare boende

Jag föreslår att styrelsen tar fram en plan för tryggare och säkrare boende.

Styrelsens svar år 2006 på denna motion (17-22)

Styrelsen föreslår motionären att till årsmötet närmare presentera hur han ser på en sådan plan så att medlemmarna har något att utgå ifrån.

Styrelsen anser därmed motionen besvarad.

Styrelsen protokollförde beslutet så som styrelsen formulerat svaret till motionen inför årsstämman, med tillägget "Stämman: Bifaller".


Mina kommentarer till styrelsens svar (17-22) med förslag

Det är märkligt. Först så kommer jag med motioner för "tryggare och säkrare boende". Sedan blir det enkla svaret från dåvarande styrelse att styrelsen ska ta fram en plan för detta. Nu tar jag upp denna motion igen (eftersom den är en av många motioner som mer eller mindre hoppats över tidigare), och då ber styrelsen mig i sitt svar att jag till stämman ska presentera en sådan plan. Styrelsen skjuter över sitt ansvar till mig. Detta i stället för att styrelsen gör det som de får arvode för.

Styrelsen vet mycket väl att när det blir dags för mina motioner att behandlas så har de flesta gått hem (många orkar inte vara med på en hel stämma, speciellt inte när HSB och styrelse drar ut på stämmorna så mycket de kan med ovidkommande saker).
Styrelsen vet också att det är helt uteslutet att det finns tid över för att närmare gå in på denna motion (liksom de flesta andra motioner) pga styrelsens brisfälliga svar och ostrukturerade hantering av motionerna. Styrelsen klarar sig varje år från i princip samtliga motioner pga av sina små tricks.

Jag föreslår att denna motion tas upp till beslut av stämman igen.


Styrelsens svar år 2007 på motion 17-22

Stämman har vid ordinarie föreningsstämma den 26 februari 2004 beslutat att ge styrelsen i uppdrag att ta fram en plan för ett tryggare och säkrare boende med motionernas intentioner som vägledande i arbetet. Planen skall redovisas vid kommande stämma.

Styrelsen kommer att verkställa detta beslut så snart arbetsbelastningen för styrelsen medger detta. Om medlemmarna har några synpunkter på vad som skall ingå i planen, så får man gärna ta kontakt med styrelsen.

Mina kommentarer till styrelsens svar 2007 (17-22)

"Stämman har vid ordinarie föreningsstämma den 26 februari 2004 beslutat att ge styrelsen i uppdrag att ta fram en plan för ett tryggare och säkrare boende med motionernas intentioner som vägledande i arbetet", skriver styrelsen.
OBS!!! 2004 !!!! FÖR TRE ÅR SEDAN !!!

"Planen skall redovisas vid kommande stämma", skriver styrelsen.
Ja, då kanske beslut kan tas om 3-4 år till? Varför inte redovisa planen i svaret på motionen?

"Styrelsen kommer att verkställa detta beslut så snart arbetsbelastningen för styrelsen medger detta", skriver styrelsen.
Dvs aldrig?


Motion 17-23 - Mattpiskningsrum

Jag föreslår att styrelsen genast (utan vidare fördröjning) gör vid de rum som står tomma i källaren enligt de önskemål från medlemmarna som framkom år 2003.

Styrelsens svar år 2006 på denna motion (17-23)

Styrelsen hänvisar till sitt svar under motion 20.

Styrelsen protokollförde beslutet så som styrelsen formulerat svaret till motionen inför årsstämman, med tillägget "Stämman: Hissteknik hyr det ena mattpiskrummet".


Mina kommentarer till styrelsens svar (17-23) med förslag

Styrelsen hänvisar till ett meningslöst svar från styrelsen.

Men om nu styrelsen struntat i medlemmarnas önskemål att utnyttja en av dessa lokaler till medlemmarnas bästa så är frågan vad de andra två lokalerna används till?

Förslag:
Om en lokal utnyttjas så är det två lokaler kvar att utnyttja, och det föreslår jag härmed att de görs.

Sedan vill jag att styrelsen i det skriftliga svaret till denna motion redogör för vilka lokaler som hyrs ut och vilka hyror som gäller (eftersom styrelsen inte redogör för detta i årsredovisningen).


Styrelsens svar år 2007 på motion 17-23

Styrelsen hyr ut två av mattpiskningsrummen och det tredje används numera av vaktmästaren.

Styrelsen kommer att på föreningsstämman besvara vilka lokaler som hyrs ut. Hyrorna från lokalerna framgår av årsredovisningen.

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.

Mina kommentarer till styrelsens svar 2007 (17-23)

"Styrelsen hyr ut två av mattpiskningsrummen och det tredje används numera av vaktmästaren.", skriver styrelsen.
Ja, nu har vi så många gånger fått höra att medlemmarna inte har något att göra med vår förening, men vem har styrelsen tagit sig friheten att hyra ut lokaler till (i strid mot lagen)?
Vad använder vaktmästaren denna extra lokal till. Vaktmästaren har nu minst fyra lokaler för sig själv (och säkert antal till, om styrelsen redovisat lokalerna så som styrelsen ska göra).

"Styrelsen kommer att på föreningsstämman besvara vilka lokaler som hyrs ut", skriver styrelsen.
Varför är styrelsen rädd för att redovisa lokalerna skriftligt?

"Hyrorna från lokalerna framgår av årsredovisningen", skriver styrelsen.
Jasså, men varför vill styrelsen då inte säga var dessa hyror redovisas (per lokal)?

"Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen", skriver styrelsen.
Har styrelsen beslutsångest?


Motion 17-24 - Fritidslokal

Jag föreslår att styrelsen tar fram en plan för bättre utnyttjande av fritidslokalen och att alla ev. inkomster/kostnader för denna lokal redovisas separat och tydligt i årsredovisningen.

Styrelsens svar år 2006 på denna motion (17-24)

Hur och på vilket sätt fritidslokalen används beror helt på oss själva som medlemmar. Styrelsen skall försöka undersöka hur lokalens intäkter kan särredovisas i kommande årsredovisningar.

Styrelsen anser därmed motionen besvarad.

Styrelsen protokollförde beslutet så som styrelsen formulerat svaret till motionen inför årsstämman, med tillägget "Stämman: I informationspärmen ska info. om lokalen ingå ang. kostnader och trivselföreskrifter".


Mina kommentarer/frågor till styrelsens svar (17-24) med förslag

Not. Var blev informationspärmen av?

Vad blev resultatet av styrelsens undersökning här?

"Hur och på vilket sätt"

"Hur och på vilket sätt" (som inom parantes sagt är samma sak) fritidslokalen utnyttjas beror inte alls på oss själva som medlemmar. Som förhoppningsvis alla andra begriper så beror det naturligtvis på förutsättningarna hur fritidslokalen (kan) utnyttjas.

Redovisning av inkomster från fritidslokalen

Styrelsen skriver att styrelsen ska "undersöka" hur lokalens intäkter ska kunna redovisas för medlemmarna. Hur svårt är detta? Det är bara att skriva in en siffra i årsredovisningen. Är detta för komplicerat för styrelsen? Det är svårt att förstå varför styrelsen behöver göra en utredning i denna maximalt simpla fråga, när - å andra sidan - inga utredningar tycks göras i många riktigt stora frågor.

Jag föreslår att
- styrelsen tar fram en plan för bättre utnyttjande av fritidslokalen och
- att alla ev. inkomster/kostnader för denna lokal redovisas separat och tydligt i årsredovisningen.


Styrelsens svar år 2007 på motion 17-24

Bättre utnyttjande av fritidslokalen för medlemmarna är styrelsen beredd att ta under övervägande. Motionären har emellertid inte framfört något förslag på vad bättre utnyttjande av fritidslokalen skulle vara.

Styrelsen kommer att tydligt och separat redovisa intäkter och kostnader för fritidslokalen i kommande årsredovisningar, i den mån de går att särskilja från övriga intäkter och kostnader.

Mina kommentarer till styrelsens svar 2007 (17-24)

Någon som blev förvånad över att styrelsen inte svarade på mina direkta frågor i motionen? Men då får vi väl ställa frågorna på stämman i stället (jag hoppas att alla antecknar svaren som ges, för svaren lär inte hamna i styrelsens stämmoprotokoll).

"Bättre utnyttjande av fritidslokalen för medlemmarna är styrelsen beredd att ta under övervägande", skriver styrelsen.
Suck!

"Motionären har emellertid inte framfört något förslag på vad bättre utnyttjande av fritidslokalen skulle vara", skriver styrelsen.
Jo, jag har framför flera förslag.
Men jag tänkte att även kanske styrelsen kunde prestera något?

"Styrelsen kommer att tydligt och separat redovisa intäkter och kostnader för fritidslokalen i kommande årsredovisningar, i den mån de går att särskilja från övriga intäkter och kostnader", skriver styrelsen.
"I den mån de går att särskilja"? Det är bara att kontera på rätt ställe. Har styrelsen inte lärt sig hur man konterar?
Som alla kan se så redovisade styrelsen i årsredovisningen inte tydligt och separat intäkter och kostnader för fritidslokalen. Styrelsen redovisade faktiskt ingenting alls om fritidslokalen, trots löftet om detta.


Motion 17-25 - Informationspärm

Jag föreslår att styrelsen tar fram en informationspärm till medlemmarna.

Styrelsens svar år 2006 på denna motion (17-25)

Styrelsen delar motionärens framställan och kommer att verkställa detta under kommande verksamhetsår.

Styrelsen anser därmed motionen besvarad.

Styrelsen protokollförde beslutet så som styrelsen formulerat svaret till motionen inför årsstämman, med tillägget "Stämman: Bifaller".


Mina kommentarer till styrelsens svar (17-25) med förslag

Not. Men någon informationspärm har vi inte sett, trots löftet om detta.

Väldigt unikt att styrelsen håller med en motion, så det får bli ett kryss i taket här.

Men hur har styrelsen tänkt att denna informationspärm ska fungera (vem ska den delas ut till, vad ska den innehålla, vem ska ta fram informationen för denna pärm, hur kommer medlemmarna att få bli delaktiga i vad pärmen ska innehålla, hur ska den uppdateras, etc)?

Jag föreslår att styrelsen redogör för vad som gäller avseende informationspärmen, och att alla medlemmar får en info.pärm.


Styrelsens svar år 2007 på motion 17-25

Styrelsen har i sitt svar på motionen till ordinarie föreningsstämma den 14 februari 2006 angivit att styrelsen kommer att verkställa att medlemmarna får en informationspärm under kommande verksamhetsår. Föreningsstämman har beslutat i enlighet med motionen och styrelsens förslag.

Styrelsen är skyldig att verkställa föreningsstämmans beslut och kommer att göra det så snart arbetsbelastningen för styrelsen medger detta.

Om föreningsstämman inte givit styrelsen uttryckliga direktiv, bestämmer styrelsen själv på vilket sätt och när ett beslut på en föreningsstämma närmare kan verkställas.

Styrelsen kommer att i möjligaste mån närmare redogöra för informationspärmen på föreningsstämman.

Mina kommentarer till styrelsens svar 2007 (17-25)

Jag kan åt styrelsen här redogöra för informationspärmen som delades ut i december 2006-februari 2007

"Boendepärmen" innehöll;
 1. Ett papper med en mening om kontorets öppettider, dessutom ej komplett information om öppettiderna, daterat 050622.
 2. Ett papper med ett par meningar för dem som vill ställa sig i kö till parkeringsplats.
 3. Ett papper med instruktion till brandvarnaren som föreningen installerat i lägenheterna.
 4. Ett papper med del av första sidan på den ej uppdaterade webbplatsen för föreningen (med nästan otydbara bilder), daterat 050725
 5. Ett papper från föreningens webbplats med kort info om felanmälan, daterat 050725.
 6. Ett papper med kopia av "Ordningsföreskrifter för tvättstugor", daterat 050825.
 7. Ett ex av inaktuella stadgar.
 8. HSB:s informationsblad "Vem äger bostadsrätten" (2006-03).
 9. HSB:s informationsblad "Hur går det för vår bostadsrättsförening" (2006-01).
 10. HSB:s informationsblad "Här ska vi trivas" (2004-01).
 11. HSB:s informationsblad "Välkommen till HSB" (2004-01).
 12. Ett papper med en patetisk text om "Allmänna bestämmelser". Se motion 17-27.
Det måste ha tagit styrelsen säkert 10-15 minuter att ta fram allt detta material.

Motion 17-26 - Trivselföreskrifter

Jag föreslår att styrelsen tar fram trivselföreskrifter för föreningen.

Styrelsens svar år 2006 på denna motion (17-26)

Styrelsen hänvisar till dels diskussion och presentation av nya stadgar men också till svar på motion nr 26 ovan.

Styrelsen anser därmed motionen besvarad.

Styrelsen protokollförde beslutet så som styrelsen formulerat svaret till motionen inför årsstämman, med tillägget "Stämman: Bifaller".


Mina kommentarer till styrelsens svar (17-26) med förslag

Vad har trivselföreskrifter med stadgar att göra?

Styrelsen försöker skjuta väldigt mycket till "diskussion och presentation" av nya stadgar. Styrelsen vet att ju mer komprimerad styrelsen gör denna stadgeförändring, desto säkrare är styrelsen på att få igenom precis vad den vill, eftersom det inte är möjligt att behandla något utöver stadgarna på en stämma för detta.

Dessa trivselföreskrifter borde ha tagits fram för länge sedan.

Jag föreslår att styrelsen tar fram trivselföreskrifter i samråd med medlemmarna.


Styrelsens svar år 2007 på motion 17-26

Styrelsen kommer att ta fram förslag på trivselföreskrifter för föreningen. Förslaget skall presenteras för medlemmarna vid nästa ordinarie föreningsstämma.


Mina kommentarer till styrelsens svar 2007 (17-26)

Styrelsen vill att ännu ett år ska passera innan styrelsen ens presenterar ett förslag.
Problemet är bara att styrelsen helt saknar kompetens för denna uppgift.
Se nedanstående "Allmänna bestämmelser som styrelsen delat ut till alla medlemmar.


I den ganska magra informationspärm (innehållande i princip bara några sporadiskt utvalda broschyrer från HSB, och utgångna stadgar) så har styrelsen lagt in ett papper med regler som saknar stöd i lag och stadgar, benämnda "Allmänna bestämmelser". Exempel:
 1. Medlem, som stadigvarande önskar inhysa främmande person i sin lägenhet, har skyldighet att inhämta styrelsens tillstånd härtill
  (inte ens HSB är så okunnig att de tror att det är så det ska fungera)
 2. Itappning och tömning av badvatten samt duschning får icke förekomma mellan kl. 22 och 6
  (ingen styrelse i vårt land har rätt att ställa ett dylikt krav, alla får naturligtvis duscha och bada precis när de vill på dygnet)
 3. Det är förbjudet att utöva musik, sång eller föra oljud så att grannarna störs.
  (styrelsen tycks inte läsa eller lyssna på media eller hålla sig uppdaterade inom rättsväsendets domslut i bostadsrättsfrågor, för då hade styrelsen kanske vetat lite bättre vad som gäller)
 4. Spikning, borrning och skruvning i betongväggar får icke ske söndagar och helgdagar samt vardagar efter kl. 20 och före 08.00
  (till saken hör att vi inte ens har några betongväggar)
 5. Vid reperationsarbeten i lägenheten, som medför störande oljud bör i förväg vicevärden underrättas
  (till saken hör att vi inte har någon vicevärd)
 6. Allt otillbörlig uppehållande i trappor och entréer är förbjudet
  (vad är "otillbörligt uppehåll"... har vi en viss begränsad tid på oss att ta oss från lägenhet till fastighetens ytterdörr?)
 7. Föräldrar uppmanas tillse, att deras barn iaktar ett städat uppförande samt icke företager sig något, som strider mot dessa ordningsföreskrifter eller föreningens stadgar. Barnen skall uppmanas att icke leka eller i onödan uppehålla sig i trappuppgångar, källare eller vindar utan på därför avsedda platser samt att vara aktsamma om planteringar och övriga anläggningar. Bollsparkning inom föreningens områden får icke förekomma!
  (till saken hör att i föreningen med 240 lägenheter finns praktiskt taget inga barn, och de extremt få som någonsin funnits har aldrig varit det minsta problem för någon på något sätt... styrelsens "allmänna bestämmelser" är nog väldigt effektiv i att skrämma bort alla barnfamiljer så att föreningen alltid kommer att fungera som ett "reserv-servicehus")
 8. Hundar och kattor får icke vistas lösa i trappor och källare eller på gårdsplan och trädgårdsanläggning. Ägaren är ansvarig för att djuren icke för oljud eller förorenar inom föreningens områden
  (det heter "katter" nuförtiden)
 9. Eventuell omändring av lägenheten får ske. Avsevärd förändring får dock företagas endast efter anmälan till styrelsen och under förutsättning att den inte medför men för föreningen eller annan medlem
  ("Eventuell omändring"... vad är det för något? Som den initierade kan notera här så har styrelsen ingen som helst kunskap om varken lagar eller stadgar. Dessutom tror jag de flesta "avsevärda" förändringar medför men för andra medlemmar, t.ex. i form av oljud... vad vill styrelsen egentligen ha sagt med denna fullständigt intetsägande formulering?)
 10. Medlem är ansvarig för den skada han eller hans familj genom vårdslöshet förorsakar föreningen
  Jaha?
Styrelsen tycks ha hittat någon uråldrig text från 50 år tillbaka i tiden (med delvis rent hotfulla formuleringar) som styrelsen kopierat upp (utan att varken rätta upp stavfel eller justera till den svenska som gäller idag).

Motion 17-27 - Tvättmaskin för mattor

Jag föreslår att mattvättmaskin installeras.

Styrelsens svar år 2006 på denna motion (17-27)

Styrelsen kommer att undersöka möjligheten till att installera tvättmaskin för mattor under kommande verksamhetsår och får anledning till att återkomma i ärendet.

Styrelsen anser därmed motionen besvarad.

Styrelsen protokollförde beslutet så som styrelsen formulerat svaret till motionen inför årsstämman, med tillägget "Stämman: Gå ut med enkät om intresse finns".


Mina kommentarer till styrelsens svar (17-27) med förslag

Not. Styrelsen fick tydligen inte anledning till att återkomma i denna fråga, för något svar fick vi inte.
Ej heller kom det ut någon enkät, så som det bestämdes.

Meningen med denna motion var naturligtvis att styrelsen skulle fullgöra sina uppgifter och ta fram all nödvändig information, inkl. kostnader, till stämman, så att beslut kunde tas. Inte till efter stämman.

Nu har medlemmarna - som i alla andra frågor - inget beslutsunderlag, vilket omöjliggör ett beslut i denna fråga.

Jag föreslår att denna motion tas upp till beslut av stämman igen.


Styrelsens svar år 2007 på motion 17-27

Stämman beslutade vid ordinarie föreningsstämma den 14 februari 2006 att styrelsen skulle gå ut med en enkät om intresse finns.

Styrelsen kommer att verkställa detta så snart arbetsbelastningen för styrelsen medger detta.

Mina kommentarer till styrelsens svar 2007 (17-27)

Ja, det beslutades för över ett år sedan. Endast en komplett idiot skulle acceptera att styrelsen ger samma svar två år i rad, när det nu bekräftats att styrelsen inte har för avsikt att varken utreda denna fråga eller ens undersöka om intresse finns.

Varför ska man gå ut med en enkät för att undersöka om intresse finns?
Vad tror styrelsen att man har stämmor för?

Motion 17-28 - Utdelning av motioner

Jag föreslår att kopior av alla motioner delas ut så snart de kommit in till styrelsen (alternativt läggs ut på styrelsens webbsajt, ev. i kombination med att de som begär detta får kopior på papper av motionerna).

Styrelsens svar år 2006 på denna motion (17-28)

Då motionerna skall behandlas på ordinarie stämma och därmed är en del av de handlingar som skall tillställas medlemmarna kan detta inte ske hur som helst. Styrelsen följer det regelverk som gäller på området, vilket säger att kallelse inte kan skickas ut förrän tidigast fyra veckor och senast två veckor före ordinarie stämma.

Styrelsen anser därmed motionen besvarad.

Styrelsen protokollförde beslutet så som styrelsen formulerat svaret till motionen inför årsstämman, med tillägget "Stämman: Bifaller".


Mina kommentarer till styrelsens svar (17-28) med förslag

Utdelning av motioner kan inte ske "hur som helst"???

Jag har inte efterfrågat att motionerna ska delas ut "hur som helst", men det är faktiskt precis vad de kan, förutom för sent, som har skett flera gånger tidigare, vilket är ett lagbrott.

Styrelsen har till årsstämman 2006 för första gången i historien separerat ut motionerna från de handlingar som styrelsen hävdar att motionerna hör till.

Vad har kallelse till stämman med utdelning av motioner att göra?

Styrelsen verkar ha lite dålig kunskap i vad som gäller för regelverk. Det finns inget som helst regelverk som säger att motionerna inte kan delas ut direkt efter senaste datum för inlämnande av motioner.

Jag föreslår;
1. att kopior av alla motioner delas ut så snart de kommit in till styrelsen
eller
2. att motionerna läggs ut på föreningens webbsajt, ev. i kombination med att de som begär detta får kopior på papper av motionerna.


Styrelsens svar år 2007 på motion 17-28

En medlem har rätt att få ett ärende behandlat vid en föreningsstämma. En begäran om en upplysning är inte ett ärende. Inte heller är en begäran om rätt för en medlem att göra ett allmänt uttalande vid stämman ett ärende.

Styrelsen kan när en motion kommit in behöva avgöra om motionen avser ett ärende för föreningsstämman eller om motionen behöver kompletteras.

Styrelsen anser det med anledning därav olämpligt att inkomna motioner direkt skickas till medlemmar eller läggs ut på föreningens hemsida. Däremot är styrelsen införstådd med sin skyldighet att dela ut motionerna i samband med utskickandet av årsredovisningen.

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.

Mina kommentarer till styrelsens svar 2007 (17-28)

Någon som blev förvånad över att styrelsen inte svarade på mina direkta frågor i motionen? Men då får vi väl ställa frågorna på stämman i stället (jag hoppas att alla antecknar svaren som ges, för svaren lär inte hamna i styrelsens stämmoprotokoll).

"En begäran om en upplysning är inte ett ärende", skriver styrelsen.
Men alla vi normalt funtade människor vet naturligtvis att en begäran om en upplysning är ett ärende likväl som att styrelsen måste behandla en dylik motion på samma sätt som alla andra.
Vad har denna kommentar från styrelsen med motionen att göra?

"Styrelsen kan när en motion kommit in behöva avgöra om motionen avser ett ärende för föreningsstämman eller om motionen behöver kompletteras", skriver styrelsen.
Precis som att styrelsen någon enda gång i föreningens historia avgjort att en motion behövt kompletteras.

"Styrelsen anser det med anledning därav olämpligt att inkomna motioner direkt skickas till medlemmar eller läggs ut på föreningens hemsida", skriver styrelsen.
Därav vad?


Motion 17-29 - Information

Jag föreslår att styrelsen informerar medlemmarna om vad som gäller avseende;
- Biljardcafé-lokalen
- OVK-besiktning
- Balkonginglasningstillstånd
- Föreningens träd (där det verkar som styrelsen vill ta ner nästan alla träd oavsett om de är friska eller sjuka)
- Styrelsens planer för framtiden
- Fastighetsnätet och ägarförhållandet (där styrelsen/HSB-ledamoten tror att det är samma "ägarförhållande" som för Comhems nät), enl. löfte på extrastämma om att vi ska få info om detta - Varför styrelsen inte svarar på medlemmarnas skrivelser
- Vilka regler som gäller avseende vad föreningen står för
- Trädgårdsskötselavtalet
- Städavtalet för föreningen
- Inventariebok för styrelsen som ej upprättats trots lag om detta
- Beslutsliggare
- Föreningens bredbandslösning

Styrelsens svar år 2006 på denna motion (17-29)

Styrelsen kommer så långt den kan besvara frågorna under stämman.

Styrelsen anser därmed motionen besvarad.

Styrelsen protokollförde beslutet så som styrelsen formulerat svaret till motionen inför årsstämman, med tillägget "Stämman: De frågor 1-20 som ej blivit besvarade under stämman skall delges via separat information".


Mina kommentarer till styrelsens svar (17-29) med förslag

Om man ingår i en styrelse så måste man veta att motioner ska besvaras skriftligt innan stämman. Under stämman kan tillägg (dvs kompletterande information) göras, men ett fullständigt svar på alla motioner måste ges av styrelsen i sina skriftliga svar inför stämman!!!

Min tid räckte inte till för att återkomma i denna fråga, men nu blir det ett ypperligt tillfälle för styrelsen att redogöra skriftligt för ovanstående punkter i svaret på denna motion (alltså före årsstämman).


Styrelsens svar år 2007 på motion 17-29

Styrelsen har i möjligaste mån informerat medlemmarna på föregående ordinarie föreningsstämma och fortlöpande under året på anslagstavlorna och på hemsidan.

Styrelsen skall, om någon medlem begär det och styrelsen finner att det kan ske utan väsentlig nackdel för föreningen, på föreningsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av föreningens årsredovisning och dess ställning i övrigt eller av ett ärende på stämman.

Styrelsen anser det vara av väsentlig nackdel för föreningen att information ges om trädgårdsskötselavtalet och städavtalet för föreningen.

Styrelsen sköter föreningens fövaltning. Sättet för styrelsen att arbeta är en angelägenhet som styrelsen själv skall behandla. Information om beslutsliggare etc. kan därför inte lämnas ut.

Mina kommentarer till styrelsens svar 2007 (17-29)

Styrelsen smet för andra året i rad ifrån att besvara de ställda frågorna här. Det måste vara väldigt känsliga frågor för styrelsen.
Men då måste frågorna ställas på stämman, och det kan ta mycket tid från stämman pga att det dessutom ska finnas tid för diskussion plus anteckningar av styrelsens svar.
Hoppas att alla antecknar svaren som ges, för svaren lär inte hamna i styrelsens stämmoprotokoll.

"...Styrelsen har i möjligaste mån informerat medlemmarna på föregående ordinarie föreningsstämma och fortlöpande under året på anslagstavlorna och på hemsidan", skriver styrelsen.
Det har bevisligen styrelsen inte alls gjort! De flesta frågor är ju fortfarande obesvarade!

"Styrelsen anser det vara av väsentlig nackdel för föreningen att information ges om trädgårdsskötselavtalet och städavtalet för föreningen", skriver styrelsen.
Ja, varför ska vi medlemmar veta något om föreningen överhuvudtaget?

"Styrelsen sköter föreningens fövaltning. Sättet för styrelsen att arbeta är en angelägenhet som styrelsen själv skall behandla. Information om beslutsliggare etc. kan därför inte lämnas ut", skriver styrelsen.
Det är bara tragiskt att styrelsen är så ofattbart okunnig om vad som gäller i en bostadsrättsförening (alternativt att styrelsen vågar ljuga på ett så flagrant sätt).


Motion 17-30 - Offentliga styrelseprotokoll

Det finns inget (varken i lag eller i stadgar) som säger att styrelsens protokoll måste vara hemliga, och det finns heller ingen som kan ange något gångbart skäl till att styrelseprotokoll inte ska kunna visas för medlemmar.

Författaren Björn Lundén skriver i sin bok "Ekonomiska föreningar" följande;
"Styrelsen eller föreningsstämman kan besluta att alla styrelseprotokoll ska vara offentliga. Det kan också tas in bestämmelser om detta i stadgarna".

Att medlemmarna får ta del av styrelsens protokoll ger en märkbart ökad säkerhet för föreningen.

DELFÖRSLAG 1:
Jag föreslår därför att styrelsens protokoll presenteras för medlemmarna (exkl. information som rör enskilda medlemmar, som enbart lämnas ut till den medlem som denna information berör).

DELFÖRSLAG 2:
Jag föreslår även att alla ledamöter i styrelsen måste skriva under ett papper om att de vid begäran kommer att lämna ut styrelseprotokollen till medlemmarna utan fördröjning. En förutsättning för att få ingå i styrelsen är alltså att detta krav uppfylls.

DELFÖRSLAG 3:
Jag föreslår slutligen att ovanstående snarast förs in i stadgarna så att det för framtiden aldrig ska råda något tvivel om att styrelsen är skyldig att utan fördröjning lämna ut utdrag från protokollen om enskilda medlemmar till dessa medlemmar, och att resten av protokollen (en kopia av originalet) lämnas ut till alla medlemmar som begär detta.


Lite kort om varför styrelseprotokoll ska vara offentliga och varför medlemmarna ska få se alla styrelseprotokoll och få utdrag från dem.
 1. För det första så finns det ett antal styrelser som inte ger något beslut överhuvudtaget i vissa ärenden.
  Med offentliga protokoll så ökas säkerheten i föreningen och medlemmen är helt plötsligt inte maktlös.
 2. Genom att styrelsen lämnar ut protokoll/utdrag kan medlemmen se om medlemmens ärende behandlats. Medlemmen kan även se när ärendet behandlades.
 3. Om medlemmen skulle få ett beslut så vet medlemmen inte om han/hon fått hela beslutet.Och medlemmen får kanske inte heller motiveringen bakom, dvs hur styrelsen resonerat.
 4. Genom att medlemmen får protokoll eller utdrag från protokoll så vet medlemmen att den information som medlemmen får är samma som den ledamöterna i styrelsen fått.
 5. EN MYCKET VIKTIG PUNKT! Med offentliga protokoll så ställer detta krav på styrelsen att skriva meningsfulla protokoll, och framtiden säkras på ett enormt bättre sätt än tidigare. Nya styrelser vet helt plötsligt att de inte ger sig in i ett totalt mörker (som ofta är fallet pga att styrelser misskött skrivandet av protokollen).
 6. Om det är något "fuffens" i styrelsen så kommer detta fram nästan omedelbart.
  I annat fall kan det ta flera år (om någonsin) innan "fuffens" upptäcks.
 7. Ingen kan ange något giltigt skäl till varför medlemmen inte skulle få protokoll/utdrag. Vad skulle det vara för information som styrelsen vill hemlighålla för medlemmen?
Ett av de bästa tecknen på en väl fungerande förening är att det finns en öppenhet från styrelsens sida gentemot medlemmarna, och att medlemmarna inte är rädda för att uttrycka sina åsikter.

Se webbsidan http://hotpot.se/bo.htm med tillhörande sidor för allmän information om allt som berör boendet i en bostadsrätt, och mer information om styrelseprotokoll.

Styrelsens svar år 2006 på denna motion (17-30)

Reglerna om styrelseprotokoll i ekonomiska föreningar återfinns i FL, 6 kap, 8 §, 3dje st. Paragrafen anger att vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll som under-tecknas och justeras av ordföranden och den ledamot som styrelsen utser. Styrelseledamöter och verkställande direktören har rätt att få avvikande mening antecknad i protokollet. Protokoll skall föras i nummerföljd och förvaras på ett betryggande sätt.

Styrelsen anser därmed motionen besvarad.

Styrelsen protokollförde beslutet så som styrelsen formulerat svaret till motionen inför årsstämman, med tillägget "Stämman: Styrelsen tar detta åt sig och ser hur detta kan pressenteras på ett bra sätt och prata med jurister och sedan delge medlemmarna".

(Obs. Jag återger texten exakt, med stavfel och allt)

Not. Ingen information har gått ut till medlemmarna om detta, så som det bestämdes!


Mina kommentarer till styrelsens svar (17-30) med förslag

Intressant att få ett svar, med referenser till föreningslagen, som jag redan visste och som inte precis har med den aktuella motionen att göra.

Styrelsen vägrar följa stämmobeslut!

Resultatet blev att styrelsen vägrar lämna ut styrelseprotokollen och styrelsen vägrar dessutom att svara på vad styrelsen har för skäl till att inte följa det högsta beslutande organet, föreningsstämman.
Varken styrelsen eller Bengt Skånhamre på HSB besvarar skriftlig förfrågan om detta.

Efter årsstämman 2006 bad jag styrelsen om kopior av styrelseprotokoll och stämmoprotokoll, enligt stämmobslut.

Följande "anonyma" svar kom till mig den 19 juli 2006.
"Protokollen som du har bett att få kan styrelsen svara dig följande. Protokollen från årsstämman finns på styrelserummet. Det går bra att komma ner och kopiera dessa när det är öppet på en onsdag. Efter att styrelsen har talat med juristerna på HSB, så lämnas inga styrelseprotokoll ut till någon medlem som inte sitter i styrelsen."

Som alla kan se av svaret ovan så vägrar styrelsen att följa stämmans beslut.

Mina följdfrågor till styrelsen (men som styrelsen inte vill svara på) blev:
"Men vi har ju ett klart och tydligt stämmobeslut (nu två år i rad... och den senaste gången frågade jag specifikt Tomas om han fört in i protokollet att detta beslut tagits) på att kopia av stämmoprotokoll ska lämnas ut till den som efterfrågar detta. Dessutom förstår jag inte riktigt skillnaden mellan om om jag kopierar protokollen eller om styrelsen gör detta."

Styrelseprotokoll
När det gäller styrelseprotokollen så hänvisar styrelsen till "HSB:s jurister" som skäl till att styrelsen inte kan lämna ut dessa protokoll.

Styrelsen vill inte berätta vad HSB:s jurister skulle ha att säga i denna fråga. Men dels har HSB:s jurister inte med saken att göra, och dels är lagen solklar på att detta är fullt tillåtet, och inga hinder finns.

Dessutom så finns det redan ett antal föreningar i landet som lämnar ut styrelseprotokollen utan att knysta.

Jag tror inte HSB:s jurister är så fullständigt okunniga om lagar och regler att de skulle säga att styrelsen inte kan lämna ut protokollen (även om HSB självklart är rädd för vad som skulle kunna avslöjas om medlemmarna fick se protokollen).

Alltså återstår bara att styrelsen/HSB framför en ren och skär lögn.

Som alla kan läsa i tidningen "Vår Bostad" så skriver HSB:s jurister så här;
"Styrelsen ska verkställa beslut som är fattade av föreningsstämman om det inte visar sig att beslutet strider mot lag eller stadgar".
HSB har alltså själv här klarlagt vad som gäller.

Vad är det som skiljer vår förening åt jämfört med andra föreningar där t.ex. medlemmarna får alla styrelseprotokoll via webben? Vad kan "juristerna på HSB" ha för åsikt om att styrelseprotokollen lämnas ut just i vår förening?

Vad kan skälet vara till att styrelsen är så rädd för att lämna ut protokollen?
Jag kan bara komma på ett skäl, och det är att styrelsen är rädd för att det ska avslöjas att styrelsen inte följt lagar och regler.

Denna historia blir inte precis mindre uppseendeväckande av att (minst) en person (Bengt Skånhamre) från HSB:s ledningsgrupp varit med och tagit detta beslut.
Detta hån mot medlemmarna backas med andra ord upp av HSB på högsta nivå!

Om styrelsen kan ljuga för medlemmarna på detta oerhört flagranta sätt så kan man undra hur mycket mer och kanske t.o.m. ännu allvarligare oegentligheter som förekommit inom styrelsen.

Mitt förslag:
Styrelsen måste lämna ut skriftliga kopior av såväl styrelseprotokoll som stämmoprotokoll (även retroaktivt) enligt tidigare beslut, till de som så önskar.
Detta ska ske senast dagen efter stämman (med undantag för årets stämmoprotokoll, som senast tre veckor efter årsstämman ska delas ut till de som bett om detta).
Om styrelsen vägrar att göra detta så kommer styrelsen att krävas på ett skadestånd samt, i andra hand, dras inför rätta (det kan noteras att eftersom detta agerande från styrelsen är uppenbart medvetet så kommer ingen försäkring att täcka styrelsens agerande, utan ledamöterna får personligen ta konsekvenserna av sitt handlande).Tillägg:
Följande är ett utdrag från vad jag skrivit tidigare i detta ämne.

De enda metoder som styrelsen/HSB kan använda för att neka medlemmarna deras rättighet att få se styrelseprotokollen är följande:
1. Direkt lögn.
2. De säger att de ska återkomma (precis som styrelsen lovade förra gången, vilket naturligtvis inte skedde), och sedan struntar styrelsen i att återkomma eftersom de vet att de kan förhala frågan från år till år med nuvarande system.
3. De begår ett direkt lagbrott (hellre än att besvara frågan) och tar inte upp min motion.

Vad är sanningen?
Sanningen är att en styrelse saknar stöd i lag och stadgar för att vägra delge medlemmarna styrelseprotokollen om medlemmarna så önskar!!!

Som förhoppningsvis de flesta förstår så finns det bara ett skäl till varför HSB/Riksbyggen är så rädda för att medlemmarna ska få se styrelseprotokollen. Det är att då skulle medlemmarna helt plötsligt få insyn i styrelsens arbete och i vad som händer i föreningen.

Det sista HSB/Riksbyggen vill är att styrelsen (= HSB/Riksbyggens förlängda arm) ska tappa någon makt till medlemmarna eller att någon form av demokrati ska råda i föreningarna.

Ett okänt antal föreningar har styrelseprotokoll som kommer medlemmarna till del redan idag (de bryr sig inte om vad HSB:s/Riksbyggen säger). Det finns t.o.m. de föreningar med styrelseprotokoll som är öppna för hela världen (vilket är helt enligt lag och stadgar).
Ett exempel på HSB-förening med styrelseprotokoll som är öppna för hela världen är Brf Oxhagen.
Fler exempel är Brf Brudstenen, Brf Polarvinden, Brf Träffen, Brf Fatet, Brf Huvudstalund, Brf Vargen 7, Brf Solrosgatan, Brf Boklok Röbäck, Brf Pärongården, Brf Hagen, etc.

Det finns säkert en hel del andra bostadsrättsföreningar med styrelser som inte är rädda för att dela med sig av styrelseprotokollen via webben, via anslagstavlor, direktutskick, i informationsblad, etc.

Ett exempel på hur en styrelse besvarar en motion om öppna styrelseprotokoll med en lögn:
Motion 9.
Tillgänglighet av styrelsens protokoll
Föreslår att styrelsens protokoll finns tillgängliga att läsa för föreningens medlemmar. Det som betraktas som känsligt material och som berör enskild person kan redovisas som ärendenummer eller så utelämnas den punkten på det protokoll som står till förfogande. Övrigt i protokollet bör, för den intresserade finnas att ta del av.

Styrelsens svar på motionen:
Enligt kommentaren till Bostadsrättslagen, Julius Uggla, 2:a upplagen sid. 280 är styrelseprotokoll inte offentliga då BRF ej är en myndighet. Medlem eller utomstående har alltså inte rätt att ta del av styrelseprotokoll. Däremot har revisorerna rätt att se protokollen, eftersom de granskar förvaltningen. Vi anser att denna granskning säkerställer att styrelsen inte arbetar i strid mot föreningens intresse. Självklart kommer styrelsen att tillgodose medlemmarna med erforderlig information.
Vi hemställer till Årsmötet att AVSLÅ motionen

Visst är det väl skrämmande att styrelserna på egna initiativ så här drar HSB:s och Riksbyggens lögner vidare till nya nivåer???

Så här informerar Brf Gandalf sina medlemmar om vad styrelsen tror gäller;
En bostadsrättshavare har rätt att få utdrag ur protokoll och lägenhetsliggare rörande honom själv. Styrelseprotokoll är ej en offentlig handling.
Brf Eken, Brf Talludden, och Brf Agaten motiverar sin vägran att lämna ut styrelseprotokollen på liknande felaktiga sätt.

Not. Har du tillgång till Internet så se http://hotpot.se/hsb-motioner-2007.htm där jag kommer att lämna kommentarer före stämman på de svar styrelsen gett på denna motion.

Styrelsens svar år 2007 på motion 17-30

Stämman har vid ordinarie föreningsstämma den 14 februari 2006 beslutat att styrelsen tar detta åt sig och ser hur detta presenteras på ett bra sätt och prata med jurister och sedan delge medlemmarna.

Av stämmobeslutet framgår inte klart att stämman beslutat att bifalla motionen utan det förefaller närmast som styrelsen skall utreda om det går att genomföra och i så fall på vilket sätt.

Därtill kan särskilt nämnas att styrelseprotokoll inte är offentliga. Varken en medlem av föreningen eller utomstående har rätt att få del av dem. Däremot kan styrelsen eller föreningsstämman besluta att styrelseprotokollen skall vara offentliga.

Vad som talar emot att göra styrelseprotokollen offentliga är att det lätt kan missbrukas av medlemmarna i föreningen. Medlemamrs företag kan få konkurrensfördelar gentemot andra leverantörsföretag till föreningen. Medlemmar kan även utsättas för repressalier om t.ex. klagomål på störningar blir kända för den som stör. Offentliga styrelseprotokoll innebär att medlemmarna utan rätt till det granskar styrelsens beslut. Styrelsens arbete granskas av föreningens revisorer i samband med revision av föreningen. Medlemmarna har därutöver ingen rätt att granska styrelsens arbete. Styrelseprotokollen riskerar att bli intetsägande om de blir offentliga. Enskilda medlemmar informeras ändå normalt skriftligt om styrelsens beslut över ett inskickat ärende. Styrelsens arbete kommer att försvåras genom att deras val av leverantör, anställda etc. alltid kommer att ifrågasättas av någon medlem. Eftersom styrelsen själv skall besluta vilken information som rör enskilda medlemmar eller samtliga medlemmar, så kan gränsdragningsproblem upstå. Rent praktiskt uppstår problem med att delge enskilda medlemmar vissa delar av protokollet och samtliga medlemmar övriga delar.

Mot ovanstående bakgrund anser styrelsen inte att styrelseprotokollen skall vara offentliga.

Mina kommentarer till styrelsens svar 2007 (17-30)

Ja, så här kan styrelsen år efter år med olika metoder undvika att genomföra stämmobeslut.

Styrelsen skriver "Därtill kan särskilt nämnas att styrelseprotokollen inte är offentliga. Varken en medlem av föreningen eller utomstående har rätt att få del av dem. Däremot kan styrelsen eller föreningsstämman besluta att styrelseprotokollen skall vara offentliga".
Ganska meningslös kommentar eftersom det är detta min motion handlar om varje år.

Sedan försöker styrelsen med någon skrämselteknik om hur farligt det är att medlemmarna kan få se protokollen. Men allt styrelsen skriver är bara blaha blaha, utan förankring i verkligheten, och är inte ens värt att kommentera.

Jag begärde att få se styrelsens protokoll, men på min första förfrågan fick jag svaret att styrelsen med stöd av HSB:s jurister beslutat, mot stämmobeslutet, att medlemmarna inte skulle få se styrelseprotokollen. När jag sedan kontaktade styrelsen (och HSB) med en fråga om anledningen till detta så vägrade styrelsen (och HSB) att svara.

Motion 17-31 - Avtal för parkeringsplats

På webbsidan http://hotpot.se/hsb-parkeringplats-brf.htm kan man läsa vilka regler som normalt gäller för en parkeringsplats (avtalet utnyttjas av HSB och kommer från Hyresgästernas Riksförbund). Alla de punkter som tas upp på denna sida bör vara med i ett avtal, men vissa viktiga bitar saknas.
 • Vilken typ av fordon som får placeras på p-plats (dvs personbil).
 • Storlek på fordon som får placeras på p-plats.
 • Hur många p-platser som får hyras per medlem, och vilka regler som gäller avseende detta.
 • En parkeringsplats får inte hyras om nyttjanderättshavaren ej har bil och någon annan är i behov av p-plats (dvs om kö till p-platser finns).
 • Medlem med bil måste ha företräde till p-plats framför de utan bil.
  Bilägare i föreningen ska inte behöva stå i kö till p-plats bara för att andra utan bil utnyttjar p-plats.
 • Föreningen får hyra ut p-plats till utomstående (dvs till personer som inte är medlemmar i föreningen), men endast om kö till p-plats ej finns bland medlemmarna, och med en uppsägningstid på en månad, så att medlem snabbt kan ta över p-plats om behov av detta uppstår.
Sedan måste det tydligt framgå i avtalet att en medlem inte får upplåta parkeringsplatsen till någon annan (oavsett tidsrymd). Detta bl.a. så att styrelsen inte kan dra nytta framför övriga medlemmar av att de har kontrollen över p-platserna.

FÖRSLAG:
Jag föreslår att tillägg i avtalen görs enligt ovan och att nya avtal får skrivas under av alla som har p-plats idag.

ÖVRIGT:
Se webbsidan http://hotpot.se/bo.htm med tillhörande sidor för allmän information om allt som berör boendet i en bostadsrätt.

Styrelsens svar år 2006 på denna motion (17-31)

Då det gäller våra parkeringsplatser gäller den ordningen att föreningen är att betrakta som hyresvärd och den som hyr parkeringsplats hyresgäst. Detta är ett förhållande som faller under styrelsens förvaltning.

Styrelsen anser därmed motionen besvarad.

Styrelsen protokollförde beslutet så som styrelsen formulerat svaret till motionen inför årsstämman, med tillägget "Stämman: Bifaller".


Mina kommentarer till styrelsens svar (17-31) med förslag

Så var vi där igen. Styrelsen är glad över att ha lärt sig att man kan besvara motioner med att frågorna "faller under styrelsens förvaltning". Detta påstående är av noll och intet värde. Det är medlemmarna som bestämmer. Inte styrelsen. Styrelsens uppgift är att göra vad medlemmarna säger att styrelsen ska göra.

Jag föreslår att tillägg i avtalen görs enligt ovan och att nya avtal får skrivas under av alla som har p-plats idag.


Styrelsens svar år 2007 på motion 17-31

Separat upplåtelse av mark för bilparkering mot vederlag är inte hyresavtal utan lägenhetsarrende.

Av avtalet för upplåtelse av bilplats framtaget av HSB Riksförbund framgår att bilplatsen endast får användas för uppställning av funktionsduglig personbil registrerad på nyttjanderättshavaren. Med anledning därav behövs inte tillägg göras i avtalen beträffande vilken typ av fordon som får placeras på parkeringsplatsen. Det är ju en funktionsdulglig personbil registrerad på nyttjanderättshavaren, som får ställas där. Inte heller behöver tillägg göras med att en parkeringsplats inte får upplåtas om nyttjanderättshavaren inte har bil eller att medlem med bil måste ha företräde till parkeringsplats framför de utan bil.

Styrelsen upplåter maximalt en parkeringsplats per medlem och medger inte att bilplatsen överlåts eller upplåts i andra hand. Andra personer än medlemmarna i föreningen förutom lokalhyresgästerna har ingen parkeringsplats i föreningen. Styrelsen ser därför ingen anledning att göra tillägg i parkeringsavtalen med hur många parkeringsplatser som får hyras per medlem, att en medlem inte får upplåta parkeringsplatsen till någon annan eller att föreningen får upplåta bilplats till utomstående endast om någon kö inte föreligger och med uppsägningstid. Inte heller finner styrelsen att det föreligger några större problem med storleken på fordon på parkeringsplatserna att tillägg måste göras i parkeringsavtalen.

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.

Mina kommentarer till styrelsens svar 2007 (17-31)

"Separat upplåtelse av mark för bilparkering mot vederlag är inte hyresavtal utan lägenhetsarrende", skriver styrelsen.
Jaha... det var ju väldigt intressant... vad har det med vad att göra?

"Av avtalet för upplåtelse av bilplats framtaget av HSB Riksförbund framgår att bilplatsen endast får användas för uppställning av funktionsduglig personbil registrerad på nyttjanderättshavaren", skriver styrelsen.
Ett tips till styrelsen. Jag vet inte vem som skrivit svaren på motionerna (gissningsvis är det HSB), men innan "styrelsen" uttalar sig så kanske styrelsen skulle kolla vad det står i det avtal som "styrelsen" uttalar sig om.

"Inte heller behöver tillägg göras med att en parkeringsplats inte får upplåtas om nyttjanderättshavaren inte har bil eller att medlem med bil måste ha företräde till parkeringsplats framför de utan bil", skriver styrelsen.
... för att... ???

"Styrelsen upplåter maximalt en parkeringsplats per medlem...", skriver styrelsen.
Inte från vad vi alla kunnat se tidigare där styrelseledamöter uppenbart haft flera p-platser till sig själva.
Vem har bestämt detta, och varför ska det nödvändigtvis vara så?

"Andra personer än medlemmarna i föreningen förutom lokalhyresgästerna har ingen parkeringsplats i föreningen", skriver styrelsen.
Vem har bestämt att lokalhyresgästerna ska ha förtur till p-platser?
Skattar föreningen enligt lag för detta?

"Styrelsen ser därför ingen anledning att göra tillägg i parkeringsavtalen med hur många parkeringsplatser som får hyras per medlem, att en medlem inte får upplåta parkeringsplatsen till någon annan eller att föreningen får upplåta bilplats till utomstående endast om någon kö inte föreligger och med uppsägningstid", skriver styrelsen.
Nej styrelsen ser säkert ingen anledning till tillägg med hur många parkeringsplatser som får hyras per medlem, etc. Men medlemmarna som inte tycker att styrelsen ska kunna göra precis hur den vill, utan några regler/riktlinjer, borde verkligen vara av annan åsikt.

"Inte heller finner styrelsen att det föreligger några större problem med storleken på fordon på parkeringsplatserna att tillägg måste göras i parkeringsavtalen", skriver styrelsen.
Men de medlemmar som idag och i framtiden har problem med bilar som tar upp för mycket utrymme kanske är av annan åsikt än styrelsen?
Vad är det styrelsen menar skulle hindra att avtalet kompletteras, bara för att styrelsen inte ser några problem?

Att få igenom motioner

OBS! Det är vanligt att styrelsen, av någon märklig anledning, yrkar avslag på de flesta eller alla motioner som skrivs, men tänk på att det är inte styrelsen du ska övertala (även om det självfallet är bra om du lyckas med det), utan det är de som bestämmer - dvs medlemmarna - som du ska övertala för att få igenom en motion.

Om du inte får igenom en motion det första året, så skriv den igen till nästa år (ev. då tydligare och mer utvecklad), så har medlemmarna kanske fått en chans att tänka igenom saken, och bryr sig då mindre om styrelsens ständiga yrkanden på avslag.


Tipsa en vän


NYTT - FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Hur fungerar det med motioner i din förening?

Om du har förslag på motioner som kan användas av andra, eller om du har några synpunkter på ovanstånde förslag till motioner, dela gärna med dig av dessa.

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)


Sök på denna sajt om bostadsrätter.
Relevans Datum  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
BoRevision - en fara för din förening
  Certifiering av bostadsrätt
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse
  Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Valberedning
 
Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Hur en årsstämma kan gå till
 
Arbetsordning för styrelse
Exempel på protokoll från årsmöte
 
Information till medlemmarna
Justering av ovanstående protokoll
 
Svarar styrelsen på skrivelser?
Exempel på motioner till ett årsmöte
  DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Fler motioner
  DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Färdiga motioner
 
SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation
 
SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
Byte av stamrör
 
Vad är HSB bra för?
Vem ansvarar för vad?
  HSB Bolina - bredband
Vad gäller avseende p-plats?
 
Föreningar som censurerar bort kritik
HSB Malmös forum
 
HSB Malmös nerstängda forum
Länkar till lagar och föreskrifter  
Länkar till bostadsrättsföreningar
Vicevärdens uppgifter
 
HSB Malmö skandalen
Årsredovisningen
 
Vår Bostad
Exempel på hur medlemmar behandlas
 
HSB Riksförbund
Styrelsen varnar !!!
 
Dagordning - lagbrott
Budord för styrelsen
 
Färdiga motioner, del 2
Vad får styrelsen besluta om?
 
Vilka är de ansvariga?
Vad gäller avseende vattenledningsskada?
 

Om boendet i en brf
HSB Malmös forum
HSB Bolina - bredband

Riksbyggen
Se länkar ovan

Bredband / ADSL - Sanningen om Sveriges internetleverantörer !


©2009 - Uppdaterad 2013-01-11