Motioner 2006

Fler exempel på motioner hittar du på;
Motioner del 1a samt Motioner del 1b, och
Motioner, del 2 - 2004, Motioner, del 2b - 2004, och
Motioner, del 3 - 2005, Motioner, del 3b - 2005.

OBS! Se även Motioner, del 5 - 2007 / del 5b - 2007 / del 5c - 2007 / del 5d - 2007

Motioner - 2008 / Motion 15 - 2008 / Bilaga, stadgejusteringar - 2008

Index över alla motioner

Tips på hur en motion ska utformas.

Kom gärna med egna förslag på motioner som är allmänt användbara!

Skriv till media ! NU !!!Utav 39 motioner var styrelsen samstämmig med endast 1 motion!

Precis som med tidigare styrelser under alla tidigare år så har inte en enda motion utretts. Svaren från styrelsen består enbart av personligt tyckande. Styrelsen försöker i vanlig ordning bara utnyttja sin position för att alla motioner ska avslås så att styrelsen har fritt fram att helt och hållet själv bestämma precis vad som ska göras (om någonting) och vad som inte ska göras. Att man som medlem tolererar sådant beteende från en styrelse är mycket svårt att förstå. Alla medlemmar borde unisont ställa sig upp och kräva att styrelsen gör utredningar i stället för att påtvinga medlemmarna sina personliga och osakliga åsikter.

Som om detta inte var nog i sig själv så för styrelsen i sina svar medlemmarna bakom ljuset, styrelsen ljuger helt enkelt för medlemmarna... tydligen utan några som helst hämningar, och utan att skämmas för detta (ex. att styrelsen besvarar skrivelser från medlemmarna).

Fast jag skriftligen speciellt bad styrelsen om att informera mig på något sätt (via mail eller på annat sätt) att styrelsen tagit emot mina motioner så fick jag inget svar på att motionerna mottagits. Detta är precis i linje med hur styrelsen behandlar alla andra frågor från medlemmarna. Medlemmarna får sällan eller aldrig något svar från styrelsen, i alla fall aldrig på skriftliga frågor. Detta i motsats till vad styrelsen hävdar, dvs det är en av styrelsens flagranta lögner för medlemmarna.

Styrelsen har i år, för första gången i föreningens historia, separerat motionerna från årsredovisningen. Var och en får lista ut anledningen till detta (och det är inte pga utrymmesbrist!), men det ligger i linje med styrelsens strategi att dölja information. Styrelsen har t.o.m. i den årsredovisning som presenteras på Internet plockat bort motionerna från årsredovisningen (alltså t.o.m. där motionerna är en del av årsredovisningen) och har inte ens referens i årsredovisningen till bilagan med motioner.

Det är viktigt för föreningen att styrelsen besvarar motionerna på ett korrekt sätt. Den som vill flytta hit lär inte bli imponerad över de svar på motionerna som styrelsen givit så här långt. Vem som helst (medlem) kan skriva vilken motion som helst om vad som helst som rör föreningen, men det viktiga är och förblir hur styrelsens svar utformas. Inkompetenta svar sänker med automatik värdet på föreningens bostadsrätter.

Styrelsens svar på motionerna redovisas här exakt (med ev. felstavningar) tillsammans med mina kommentarer.

Index för motioner 2006

01. Oberoende mötesordförande
02. Valberedningens uppgifter och regelverk
03. Val till HSB-fullmäktige
04. Information om vad det innebär att vara justerare
05. Information om vem som valts till olika förtroendeposter
06. Arbetsordning för vicevärd
07. Besparingsplan
08. Kontroll av förbrukning; fjärrvärme, el, vatten
09. Försäljningsstatistik
10. Styrelsen måste svara medlemmarna
11. Anslagstavla för medlemmar
12. Plan för bättre information & engagemang
13. Information om kommande styrelsemöten
14. Olika bevakningsområden
15. Semesteruppehåll
16. Arvode efter prestation
17. Anbud administration/förvaltning
18. Korrigering av årsredovisning
19. Utbyte av BoRevision
20. Övernattningslägenhet
21. Uppsägning av "Vår Bostad"/"Hemma i HSB"
22. Årsmötesprotokoll
23. Tryggare och säkrare boende
24. Mattpiskningsrum
25. Fritidslokal
26. Informationspärm
27. Trivselföreskrifter
28. Tvättmaskin för mattor
29. Utdelning av motioner
30. Information
31. Offentliga styrelseprotokoll
32. Avtal för parkeringsplats

Motion 1 - Oberoende mötesordförande

Jag föreslår att styrelsen - för föreningens bästa - i fortsättningen erbjuder en neutral mötesordförande för framtida stämmor.

I denna förening (som i säkert många andra föreningar) är kunskapen inte särskilt hög om hur stämmor ska genomföras och vad som är rätt respektive fel att göra på en stämma. Alla måste dock förstå att vi kan inte ha en mötesordförande som är "part i målet" (del av styrelsen/HSB) och med den primära uppgiften att tillvarata HSB:s egna intressen (i stället för medlemmarnas).

Jag minns inte hur mycket vi betalar i arvode till mötesordföranden (det redovisas inte för medlemmarna eller i årsredovisningen), men det ligger uppskattningsvis på 1.000 kr. Det känns lite märkligt att betala HSB för detta subjektiva arbete.

Naturligtvis ska medlemmarna alltid informeras om vilket arvode som utgår till mötesordföranden.

Det är förvisso fritt upp till var och en att ta vem man vill till stämman och föreslå som mötesordförande. Det finns de som ställer upp på detta gratis och det finns de som har detta som hobby mot ett mindre arvode. Men det kräver att någon medlem tar ett dylikt initiativ att hitta en mötesordförande.

Jag kan bara hoppas att när det blir dags för stämma igen så är det inte ännu en gång Leif Cruse från HSB som läser upp denna och andra motioner, men risken för detta är stor så länge inga alternativ finns.

Om styrelsen får bestämma så kommer det naturligtvis att bli en mötesordförande från HSB som arbetar enbart i HSB:s och styrelsens intresse. Naturligtvis så kommer HSB/styrelsen att hävda att en ordföranden från HSB är neutral. Vad annat kan de säga? Men förhoppningsvis förstår alla att det inte fungerar så i praktiken, vilket alla kan notera på stämma efter stämma.

Sammanfattningsvis går min motion ut på följande;
1. Styrelsen ska vid varje stämma (eller åtminstone till varje årsstämma) erbjuda medlemmarna en neutral mötesordförande (som ej arbetar på eller för HSB), eller på annat sätt är knuten till HSB eller till styrelsen.

2. Styrelsen ska varje gång tydligt redogöra för vilket arvode mötesordförande får, och denna summa ska fastställas i förväg så att om någon medlem vill ta med en extern person till stämman som förslag till mötesordförande så ska dessa medlemmar kunna informera denna person vilket arvode som gäller.


Styrelsens svar på motion 1

Styrelsen vill ge följande svar till motionen.

Medlemmarna har sin fulla rätt att välja mötesordförande vi varje stämma som arrangeras i bostadsrättsföreningen. I de flesta fall brukar HSBs ledamot väljas till detta uppdrag.

Däremot blir det svårt att bjuda in personer i förväg, som dessutom inte är medlemmar i föreningen, då det inte framgår klart om de kommer att bli valda. Ett beslut som ytterst medlemmarna äger i sin hand.

Styrelsen anser därmed motionen besvarad och kan i sammanhanget berätta att bostadsrättsföreningen inte har haft någon kostnad för mötesordföranden. Eventuellt arvode till HSBs ledamöter betalas av HSB och inte av bostadsrättsföreningen.

Mina kommentarer till styrelsens svar

HSB-ledamoten brukar väljas?

Har någon i styrelsen varit på en stämma tidigare? Det är inte HSB-ledamoten som brukar väljas som mötesordförande på årsstämmorna i vår förening, vilket styrelsen nu vill göra gällande. Det är en av HSB-ledamoten utsedd person som arbetar på HSB. Det är också det enda som erbjuds av styrelsen (så medlemmarna har i praktiken inget val).

Man kan ana att styrelsen med denna formulering, i förtäckta ordalag, nu vill förbereda medlemmarna på att styrelsen i fortsättningen kommer att utse sig själv som mötesordförande (den enda som kan bli mindre neutral än de vi brukar ha som mötesordförande från HSB är just HSB-ledamoten).

(Not. Precis så blev det. För första gången blev det HSB-ledamoten (= styrelseledamoten) som valdes som mötesordförande.)

Svårt att bjuda in personer?

Sedan kan man undra varför styrelsen skriver vad den skriver. Det hade räckt med den första meningen (dvs upprepningen av vad jag skrivit i min motion), i kombination med ett svar på det som motionen egentligen handlar om. Av vilken anledning vill styrelsen få medlemmarna att tro att det blir svårt att bjuda in personer i förväg? Och att det skulle vara extra svårt att bjuda in personer som "dessutom" (utöver vad?) inte är medlemmar. Kan det möjligen vara för att försöka påverka medlemmarna så att styrelsen även i fortsättningen kan styra stämmorna helt med sin egen subjektiva mötesordförande? Den externa person som ev. kommer hit är naturligtvis medveten om förutsättningarna. Så vad är problemet?

Ej svar på motionen

Styrelsen vill inte svara på min önskan om att styrelsen ska erbjuda medlemmarna en neutral mötesordförande. Även om styrelsen inte skriver det i ord så är det helt klart att andemeningen är att styrelsen inte tänker göra något för att stämman ska få en neutral mötesordförande. Dvs inte med mindre än att medlemmarna förstår att de måste ställa detta krav, varvid styrelsen måste följa stämmans beslut.

Arvodet (till "HSBs ledamöter"???) betalas av HSB?

Vad har ev. arvode till HSB:s ledamöter med denna fråga att göra?

Om man sitter i en styrelse så är det minsta man kan begära att styrelsen ska känna till att HSB inte betalar någonting! Oavsett om föreningen betalar mötesordföranden (eller HSB:s ledamöter) direkt eller via avtal så är det föreningen (dvs vi medlemmar) som betalar, och inte HSB.


Motion 2 - Valberedningens uppgifter & regler

Det är bra att vår förening har en valberedning, men det hade kanske varit ännu bättre om alla - valberedning såväl som styrelse och medlemmar - vet precis vad som egentligen ingår i valberedningens uppgifter (i st. för som idag där varken valberedning eller medlemmar vet detta).

Jag föreslår därför - för att säkra föreningens framtid - att nedanstående bestäms, och det beslutas även att specifikationen av valberedningens uppgifter, enligt nedan (och vad som beslutas på stämman), framöver läggs in i stadgarna.

Aktiv valberedning

En aktiv valberedning ska eftersträvas av förening såväl som av styrelse.

Sammankallande i valberedning

Vem som är sammankallande utses på stämman när valberedning väljs (även vid omval).

Om den som är sammankallande i valberedningen hoppar av utser övriga i valberedningen en sammankallande inom sig (vilket medlemmarna omedelbart informeras om).

Arvode för valberedning

Om arvode ska utgå till valberedning så bestäms storleken på detta arvode i samband med val av valberedning (även vid omval).

Valberedningen får sitt arvode i efterskott.

Den som hoppar av valberedningen får arvode endast för den tid som personen varit aktiv i valberedningen.

Budget för valberedning

Om valberedningen ska ha en budget för sin verksamhet så bestäms storleken på denna budget i samband med val av valberedning (även vid omval). I samband med detta definieras vad budgeten kan och får användas till.

Hur dessa pengar använts redovisas sedan i detalj i årsredovisningen.

Vem får ingå i en valberedning?

Endast medlem som fysiskt bor i föreningen får ingå i valberedningen.

De som ingår i en valberedning får inte ha några kopplingar till styrelsen (familj eller släkt) eller själv inneha något annat förtroendeuppdrag i föreningen.

En valberedning tillsätts (och avsätts) av medlemmarna (aldrig av styrelsen) på stämma.

Hur ska valberedningen arbeta?

En valberedning får inte samarbeta med styrelsen i val av medlemmar till olika förtroendeposter. Valberedningen ska arbeta helt självständigt och fristående från styrelsen!

En styrelse får aldrig ges någon förhandsinformation från valberedningen. Det valberedningen har att berätta måste de göra samtidigt för alla medlemmar.

Valberedningen får aldrig under några omständigheter exkludera något förslag som kommit till valberedningen. Alla förslag på medlemmar till olika förtroendeposter, som kommit till valberedningen skriftligt eller muntligt ska ovillkorligen redovisas av valberedningen för medlemmarna. Det får inte förekomma något hemlighetsmakeri.

Valberedningen får inte lägga något personligt tyckande i sin redovisning till medlemmarna av de förslag som kommit in. Valberedningen får enbart redovisa rena fakta!

En valberednings uppgift är inte att behandla information och ge sina personliga åsikter, utan valberedningen ska enbart förmedla information i form av fakta och sanningar.

Valberedningen tar kontakt med alla nyinflyttade medlemmar (med stöd av löpande information från styrelsen om vilka som flyttar in) för att undersöka om nyinflyttade skulle kunna tänka sig en förtroendepost inom föreningen.

Valberedningen ska, före stämma där val ska förekomma, skriftligt till alla medlemmar redovisa alla förslag som kommit in till valberedningen.

Det är inte meningen att valberedningen ska hemlighålla några uppgifter, utan det som valberedningen fått kännedom om är information som samtliga medlemmar måste få ta del av i oredigerad form. Valberedningen får under inga omständigheter bli ännu en maktfaktor i föreningen (som då i så fall bara skapar mer problem och mindre demokrati).

När ska valberedningen vara verksam?

Valberedningen är verksam under hela året (och alltså inte t.ex. bara en viss period före stämma).

Vilka poster ska valberedning hitta personer till?

Valberedningen ska hitta personer till;
 • Styrelseledamöter
 • Suppleanter till styrelsen
 • Revisorer
 • Revisorsuppleant
 • Representant för föreningen till HSB fullmäktige samt suppleant för denne
 • Valberedning (alltså föreslå ersättare till sig själva, som sedan utses av medlemmarna)
 • Alla övriga förtroendeposter som hör till föreningen
 • Medlemmar som ska ingå i olika projekt (dvs projektgrupper)
Valberedningen ska söka medlemmar främst till;
 • De poster där avhopp skett under året från ovanstående poster
 • De ledamöter som står i tur att avgå i styrelsen och för revisor (och på andra poster)
men detta är inte något hinder för att även förslag kommer in på redan tillsatta poster. Dessa förslag måste naturligtvis också redovisas av valberedningen.

Likväl som att ledamöter kan hoppa av när de vill så kan naturligtvis medlemmarna t.ex. avbryta ledamöters uppdrag i styrelsen, om medlemmarna inte är nöjda med styrelsens prestation. Detta alltså oavsett hur lång tid en ledamot sitter på i styrelsen.

Löpande information till medlemmarna

Valberedningen måste några gånger under året redovisa för medlemmarna hur arbetet fortskrider med aktuell status.

Valberedningens kontakt med styrelse

Ett par gånger om året (2 till 4 gånger) är valberedning och styrelsens alla ledamöter (helst även med samtliga suppleanter) skyldiga att träffas personligen och i grupp för att diskutera om ledamöterna är nöjda med hur arbetet i styrelsen fortlöper och om samarbetet mellan ledamöterna fungerar. Styrelsens ordförande är sammankallande till dessa möten (vilket kan ske på uppmaning av den som är sammankallande i valberedningen, då styrelsen är skyldig att följa denna uppmaning).

Valberedningen har också rätt att vid behov ta kontakt personligen med enskilda ledamöter och suppleanter för att utröna om allt fungerar som det ska i styrelsen. Utfallet från dessa möten och kontakter ska snarast via valberedningen informeras medlemmarna skriftligen.

Om valberedningen misstänker att styrelsearbetet inte fungerar riktigt som det ska så är valberedningen skyldig att detaljerat informera medlemmarna om detta skriftligen.

Styrelsens skyldigheter

Styrelsen är skyldig att underlätta valberedningens arbete med t.ex. utskrifter av flygblad, upplåta lokal för möten, ge omedelbar information om vem som flyttat in i föreningen, o.dyl.

Det är styrelsens uppgift att tydligt, på alla sätt som är möjliga, se till så att alla medlemmar vet vem som ingår i valberedningen (via anslagstavlor, webbsajt, informationsutskick, etc) och hur valberedningen kontaktas.

Det valberedningen har att informera om måste styrelsen upplåta plats för på styrelsens webbsajt (styrelsen får avgöra om styrelsen själv - då utan fördröjning - ska lägga ut informationen eller om de vill överlåta detta till valberedningen).

Styrelsen får inte censurera någon information från valberedningen.

Om en styrelseledamot, eller någon på en annan förtroendepost i föreningen, avser att inte fortsätta efter nästa val så meddelar i första hand (i andra hand gör styrelsen detta) denna person sitt beslut till valberedningen, som i sin tur ser till att detta snarast kommer medlemmarna till kännedom.

Det är viktigt att styrelsen (via mötesordförande) noga informerar medlemmarna om att vilken medlem som helst kan föreslå sig själv eller vilken annan medlem som helst på stämman, och man behöver inte gå via valberedningen om man inte vill.
Valberedningen är endast en samordnande enhet med som mål att underlätta.

Informera om avhopp/förändringar i valberedning

Om förändringar till nästa ordinarie stämma sker i valberedningens konstitution, eller om valberedningen avbryter sitt arbete, eller andra viktiga förändringar inträffar här, är i första hand valberedningen skyldig att informera medlemmarna om det inträffade. I andra hand är styrelsen skyldig att snarast tillse att medlemmarna får informationen.

Information om avhopp från andra förtroendeposter

Det är i första hand styrelsens uppgift att informera om varje förändring som sker bland de förtroendeposter som finns i föreningen, men valberedningen måste också komplettera denna information till medlemmarna, eftersom det påverkar valberedningens arbete.

Kontakt mellan medlemmar och valberedning

Precis som på stämman så kan enskilda medlemmar föreslå andra medlemmar till vilken förtroendepost som helst i föreningen. Man behöver alltså inte föreslå just sig själv.

Valberedningen fungerar som en kompletterande mellanhand mellan medlemmarna och styrelsen varför medlemmarna kan framföra sina synpunkter till valberedningen, som sedan tar upp detta på sina möten med styrelsen.

Redovisning

Valberedningen redovisar på stämman;
 • hur valberedningen arbetat under året,
 • vad resultatet blivit.
Denna redovisning sker i början av varje punkt i stämmans dagordning för val av medlemmar på förtroendeposter.


Förhoppningsvis förstår styrelsen vikten av ovanstående så att styrelsen inte (i vanlig ordning) föreslår avslag på denna motion. Men om styrelsen trots allt skulle föreslå avslag - då i så fall styrelsen naturligtvis måste skriva ett eget förslag - så är det viktigt att medlemmarna själva tänker till och tar ett enhetligt beslut om att ovanstående regler ska gälla framöver. Det är medlemmarna som bestämmer, och dessa regler är enbart för allas bästa!

Det är också viktigt att detta beslut inte skjuts fram till kommande stämma (extrastämma eller årsstämma), utan beslut tas nu! Det finns inga skäl för att avvakta. Om någon medlem har förslag på förändringar av ovanstående regler så tas eventuella beslut på justeringar under denna årsstämma!

ÖVRIGT:
Se webbsidan http://hotpot.se/hsb-valberedning-brf.htm för mer information om valberedningens uppgifter.


Styrelsens svar på motion 2

Styrelsen vill ge följande svar till motionen. Styrelsen ämnar förelägga medlemmarna förslag till nya stadgar under förhoppningsvis våren 2006. I samband med detta ser styrelsen det viktigt att därutöver diskutera andra saker typ regelverk åt tex valberedningen.

Styrelsen anser därmed motionen besvarad.

Mina kommentarer till styrelsens svar

Nya stadgar kanske till våren 2006?

Stadgarna skulle ha förnyats för tre år sedan! Inte ens nu kan styrelsen ge ett klart besked på när styrelsen kommer att ta tag i detta!

Vad har stadgar med valberedningen att göra?

Varför försöker styrelsen skjuta beslutet fram i tiden? Jag visste i och för sig att styrelsen skulle göra detta (av denna anledning skrev jag in i min motion att det var viktigt att beslut tas till årsstämman i stället för att fortsätta att utan anledning skjuta detta framför sig). Men man kan bara hoppas att medlemmarna förstår att beslut ska tas till stämman.

Det som beslutas på stämman kan sedan (med fördel) föras in i stadgarna, men det finns inget som helst skäl till att beslut inte kan tas till årsstämman. Dvs utöver att styrelsen kanske inte ens brytt sig om att läsa igenom mitt förslag under de fyra månader de haft på sig för detta, och att styrelsen vill ha ännu mer tid på sig för att plocka bort varenda punkt i mitt förslag som innebär att styrelsen har någon form av ansvar i sin samverkan med valberedningen.

Inget svar på motionen

Precis som de flesta andra motioner så har styrelsen ej gett något svar på motionen.


Motion 3 - Val till HSB-fullmäktige

På årsstämman sker val av representanter till HSB-fullmäktige under punkten;
- Val av HSB-fullmäktige

Som regel resulterar denna punkt i följande beslut;
Stämman beslutar att styrelsen får i uppdrag att inom sig utse representanter till HSB Malmös fullmäktige.

Många känner nog inte till vad detta innebär, men meningen är att medlemmarna ska välja vem i föreningen de vill ha som ska representera föreningen på de möten som hålls mellan HSB och representanter från alla HSB bostadsrättsföreningar i Malmö.

Här ska föreningen välja två personer (varav en suppleant) som
- vågar tala för föreningen,
- har förmåga att framföra åsikter,
- är engagerade,
- har insikt och kunskap om föreningen och organisationen.

Självfallet ska man inte med automatik överlåta detta uppdrag till styrelsen. Det är ett beslut som det är extremt viktigt att medlemmarna gemensamt fattar.

Det är också mycket viktigt att alla förstår att de som väljs här absolut inte på något sätt behöver ingå i styrelsen. Det är bara styrelserna och HSB som försöker få det till att se ut så.

Att fördela "makten" på fler medlemmar skapar flera stora fördelar, t.ex. att kontrollen blir bättre och medlemmarna får bättre möjligheter att påverka. Dessutom gör detta att styrelsen får extra krav på sig att informera medlemmarna om vad som händer och hur styrelsen tänker i olika frågor.

Om medlemmarna inte får någon information om vad som händer på dessa fullmäktigemöten så vet medlemmarna heller inte om representanten verkligen talar i föreningens intresse.

Som det är idag vet vi inte ens om de som valts som representanter går till dessa möten!

Jag föreslår därför följande;
 1. Val av representant (inkl. suppleant) till HSB fullmäktige görs av stämman (ej av styrelsen).
 2. Den som väljs kan ingå i styrelsen, men det behöver inte vara så.
 3. Fullständig redovisning till medlemmarna görs, av den som väljs för detta uppdrag, om vad denna representant tagit upp, och allt som sagts och beslutats på de möten som hålls.
  Redovisning till medlemmarna sker via styrelsens webbsajt och via utskick.
 4. Arvode utgår till den som väljs om denna person ej ingår i styrelsen.
 5. Dessa rutiner skrivs in i stadgarna vid nästa uppdatering.
Se webbsidan http://hotpot.se/bo.htm med tillhörande sidor för information om allt som berör boendet i en bostadsrätt, men speciellt för vad som gäller avseende HSB-fullmäktige.

Styrelsens svar på motion 3

Det står varje årsmöte fritt att välja kandidater som representerar bostadsrättsföreningen till HSB Malmös fullmäktige. Det finns inget som säger att dessa personer skall utgöras av de som sitter i styrelsen även om så skett på senare år.

Styrelsen anser därmed motionen besvarad.

Mina kommentarer till styrelsens svar

Bra och ärligt svar (även om det är en upprepning av vad jag redan skrivit), kan bara tillägga att det inte bara skett under senare år, det har skett under alla år.

Styrelsen kunde i och för sig i sitt svar haft någon åsikt om att medlemmarna ska få information om vad som händer och om vilka beslut som tagits på fullmäktigestämman.

RESULTAT - Motion 3

Efter lite press från flera medlemmar så utlovar styrelsen att lämna en redovisning från fullmäktigemötena i framtiden.


Motion 4
Information om vad det innebär att vara justerare

Jag föreslår att styrelsen skriftligt och tydligt (via utskick till varje medlem samt information på styrelsens webbsajt) informerar medlemmarna om allt vad det innebär att väljas som justerare av stämmoprotokoll.

Om inte justerarna antecknar och är vakna på stämman så blir resultatet att justeringen som de gör inte är vatten värd. Justerarna accepterar då bara protokollet, med felaktigheter och brister, så som det skrivits av styrelsen.

Vi kan se från protokollet till årsstämman 2005 hur viktigt det är att justerarna sköter sin uppgift. Justerarna hade då inte en enda anmärkning på det av styrelsen skrivna protokollet. Detta trots felaktigheter som att det inte skrevs in i protokollet att dåvarande ordförande utlovade att stämmoprotokoll skulle kopieras till var och en som så uttryckligen bad om detta.

Att justerarna inte anmärkt på denna felaktighet utnyttjades sedan av styrelsen för att vägra lämna ut protokollen enligt det givna löftet.

Justerare ska inte samtidigt vara styrelseledamöter eller vara rädda för att göra justeringar av skrivna protokoll. I och med att styrelsen skriver protokollen så blir det i annat fall bara ett protokoll så som styrelsen vill att protokollet ska se ut, och med de fel som styrelsen begår.

Styrelsens svar på motion 4

Då protokollen i en bostadsrättsförening oftast har formen av beslutsprotokoll, dvs de beslut som fattas tecknas ned i ett särskilt dokument benämnt protokoll, är justeringsmännens uppgift att se till så att texten överensstämmer med beslutsformuleringen.

Styrelsen anser därmed motionen besvarad.

Mina kommentarer till styrelsens svar

Ofullständigt svar

Styrelsen svarar inte på ifall den har för avsikt att i fortsättningen informera på stämmor (samt på styrelsens webbsajt, i informationspärm, etc) om justeringsmännens uppgifter och ansvar på stämmor. Alltså måste medlemmarna kräva detta. Dvs bl.a. det som jag tagit upp.

Styrelsen nämner inget om att en primär uppgift inte bara är att kontrollera om de skrivna besluten överensstämmer med vad som bestämdes på stämman, utan även (inte minst viktigt) att allt finns med.

Inget nämns om styrelsens vägran att följa stämmans beslut

Styrelsen undviker att svara på varför den är så rädd för att medlemmarna ska kunna få en kopia av de offentliga protokollen.


Motion 5
Information om vem som valts på olika förtroendeposter

Vi kan alla notera att styrelsen av någon anledning inte informerat (inte ens efter mina upprepade påpekanden) om vilka som är;
- suppleanter i styrelsen
- revisor(er)
- suppleant för revisor
- valberedning/sammankallande för valberedning
- representanter till HSB-fullmäktige

Det är naturligtvis självklart att medlemmarna ska få veta vilka som är tillsatta på olika poster i föreningen.

Jag föreslår därför att styrelsen - omedelbart efter varje förändring - är skyldig att skriftligen informera (på såväl anslagstavlor som på styrelsens webbsajt, etc) om vem alla är som tillsatts på olika förtroendeposter;
- styrelse
- suppleanter i styrelsen
- revisor(er)
- suppleant för revisor
- valberedning/sammankallande för valberedning
- representanter (ordinarie och suppleant) till HSB-fullmäktige
samt;
- vem som är HSB-representant/HSB-ledamot, och
- vilka som ingår i olika arbetsgrupper (när sådana tillsätts).


Ovanstående innebär alltså att styrelsen måste informera så fort någon ev. hoppar av en viss förtroendepost, så som skett under 2005 (men utan att medlemmarna informerats om detta).

Detta är egentligen en grundläggande uppgift för en styrelse och det borde inte behövas en motion för att få till stånd en dylik information!
Not. Aktuell styrelse har endast informerat medlemmarna om vilka ledamöterna är i styrelsen (inte ens vilka suppleanterna är, så vi vet inte ens om de som valts för detta är kvar). Risken är stor att styrelsen besvarar denna motion med att medlemmarna som kommer till stämman får höra vilka som väljs, och sedan får de alla försöka komma ihåg namn på alla invalda (utan att ens få veta var de bor eller hur de kan kontaktas, dvs som det fungerar idag). Detta känns inte acceptabelt.

Styrelsens svar på motion 5

Styrelsen har i sak ingen annan uppfattning än motionären då det gäller att lämna information.

Styrelsen anser därmed motionen besvarad.

Mina kommentarer till styrelsens svar

Det hör verkligen inte till vanligheterna att styrelsen tycker som motionären, men det ska ju vara en första gång för allt :-).

Ingen respons på varför styrelsen ej informerat

När nu styrelsen tycker som jag, då undrar man vilka skäl styrelsen har för att inte ha informerat medlemmarna vilka som valts till de olika förtroendeposterna (alltså inte ens efter mina upprepade påpekningar om detta).

Värt att notera är att efter att min motion kommit in till styrelsen så har styrelsen uppdaterat anslagstavlan i trappuppgångarna med den information jag här efterfrågar (dock inte allt, t.ex. inte representant till HSB-fullmäktige). Det är okänt när styrelsen gjort denna uppdatering, men troligen runt jul, dvs nästan ett år efter att stämmoval skett.

Hade styrelsen varit ärlig och uppriktig så skulle styrelsen här svarat att de nu till slut lyssnat på min kritik och satt upp information om vilka de förtroendevalda är.


Motion 6
Arbetsordning för vicevärd

Att medlemmarna i föreningen ska veta vad vicevärden har för uppgifter borde vara mer än självklart. Hur ska det annars kunna fungera?

På extrastämman den 11/10 2005 framkom att de arbetsuppgifter som den av styrelsen utsedda (internt inom styrelsen, i strid med alla rekommendationer för hur det egentligen ska fungera) vicevärden inte var definierade.

Enligt styrelsens overifierade uppgifter skulle det dessutom bli väldigt dyrt att anlita en extern vicevärd.

Att styrelsen inte tagit fram någon form av arbetsordning för vicevärden (precis samma gäller för vaktmästaren) är synnerligen ineffektivt och kan självklart inte göra annat än att påverka föreningen i negativ riktning på flera olika sätt.

Jag föreslår därför att;
 1. Stämman beslutar att styrelsen ska ta fram en arbetsordning för vicevärden (såväl som för vaktmästaren).
 2. Medlemmarna genast informeras om vilka arbetsuppgifter som hör till vicevärden (såväl som för vaktmästaren), så att medlemmarna vet i vilka frågor medlemmarna kan/bör/ska kontakta vicevärden.
Här kommer kanske styrelsen att svara något i stil med att detta är en "styrelsefråga" (eller något annat irrelevant). Men förhoppningsvis förstår alla att så ej är fallet. Det är naturligtvis medlemmarnas självklara rättighet att veta vilka uppgifter som hör till vicevärden, och den styrelse som inte informerar om dessa uppgifter kan ingenting om varken styrelsearbete eller hur en förening ska fungera.

Det är kanske inte lätt för en oerfaren styrelse att känna till hur det ska fungera, men eftersom vi har en HSB-ledamot i styrelsen som borde veta vad som gäller så är det märkligt att medlemmarna än i dag inte har en aning om varken vad varken vaktmästare eller vicevärd gör.

Styrelsens svar på motion 6

Mellan årsmötena är det den av stämman valda styrelsen som handhar förvaltningen. Frågor om såväl arbetsordning för vicevärd som vaktmästare är frågor som tillhör denna förvaltning.

Styrelsen anser därmed motionen besvarad.

Mina kommentarer till styrelsens svar

Styrelsen besvarade denna motion ungefär som jag skrev i motionen att den skulle göra.

Här har styrelsen lärt sig något nytt. På föregående extrastämma så var det en mindre initierad medlem som hävdade att diskussionen vi då hade inte var relevant eftersom den aktuella frågan hörde till "förvaltningen". Så fungerar det naturligtvis inte alls, men eftersom medlemmarna tycktes låta sig luras av detta så har nu styrelsen anammat ordvalet i sina svar på motionerna.

Man blir faktiskt lite mörkrädd när man hör något sådant. Är kunskapen om hur en förening fungerar verkligen så här usel? Det är självfallet farligt att ha en styrelse som tror att det fungerar så som den skriver i sitt svar.

För den som läser detta som inte vet hur det egentligen ska gå till så är det mycket enkelt. Medlemmarna (stämman) bestämmer om allt, utan undantag! Styrelsen är bara ett verktyg för att utföra medlemmarnas önskningar, inom de rättsliga ramar som finns.


Motion 7 - Besparingsplan

Vilken styrelse som helst kan spendera pengar, men frågan är vad som görs för att spara pengar?

När styrelsen på extrastämman den 11/10 2005 aviserade ännu en av många avgiftshöjningar så reagerade medlemmarna. Men som medlem borde man förstå inte bara att löpande investeringar är nödvändiga, utan även att det är mycket viktigt att styrelsen är kapabel att hålla styr på kostnaderna.

Medlemmarna har till dags dato inte sett något tecken på att någon styrelse haft koll på utgifterna. Gång på gång har entreprenörer anlitats utan att upphandlingar har gjorts på det sätt som det ska göras (t.ex. anbudsförfrågan med minst tre, gärna många fler parter). Vi har även sett i årsredovisningar att vissa kostnader stigit på ett helt osannolikt sätt (t.ex. värmekostnader). Detta utan att någon reagerar. Den som då tror annat än att kostnaderna kommer att fortsätta stiga i höjden måste vara väldigt okunnig. Naturligtvis kommer avgiftshöjningarna att fortsätta! När man sedan ovanpå allt annat ska installera ett nytt låssystem kastar vi hundratusentals kronor av våra pengar i sjön, dvs av de investeringar vi två år tidigare gjort i nya låssystem. Inte särskilt ekonomiskt, och vad vinner vi egentligen på detta usla utnyttjandet av våra resurser, kan man undra?

Vi har aldrig haft en styrelse som visat för medlemmarna att den haft kapacitet att hålla styr på kostnaderna. Detta skapar en stor osäkerhet i föreningen och leder till negativa effekter för medlemmarna rent ekonomiskt. På flera olika sätt!

Jag föreslår därför att styrelsen löpande ska skriftligt redovisa för alla medlemmar vilka åtgärder styrelsen vidtager, och kommer att vidtaga framöver (på specificerad tid) för att spara pengar.

Styrelsens svar på motion 7

Medlemmarna får varje år en utförlig redovisning över intäkter och kostnader i årsredovisningen. Därutöver har styrelsen vid ett antal tillfällen såväl muntligen som skriftligen informerat om olika engagemang i föreningen som renderar kostnader.

Styrelsen anser därmed motionen besvarad.

Mina kommentarer till styrelsens svar

Goddag yxskaft!

Vad har detta svar med min motion om besparingar att göra?

Enbart kostnadsökningar

Styrelsen refererar till årsredovisningen som svar på denna motion. Om styrelsen inte kan precisera något styrelsen gör för att minska kostnaderna tror jag alla begriper att styrelsen inte lägger någon energi alls inom detta område. Årsredovisningen - där vi kan se att i princip alla kostnader har stigit, vissa onaturligt mycket - bekräftar detta.

"Informerat om olika engagemang"?

Sedan kan man tillägga att styrelsen förvisso informerat skriftligen (enbart på den anslagstavla som är dold i källaren och som enbart vissa medlemmar ser) om vissa kostnader (dvs om de beslut som styrelsen tagit tidigare), men enbart i efterskott, dvs efter att beslut tagits (och arbete beställts)!


Motion 8
Kontroll av förbrukning; fjärrvärme, el, vatten

Eftersom jag själv tidigare ingått i styrelsen så har jag noterat att ingen styrelse utfört styrelsens grundläggande uppgift att hålla koll på de största utgifterna, som för fjärrvärme, el och vatten.

De medlemmar som var på årsmötet 2005 kunde konstatera, från styrelsens oförmåga att svara på de felaktiga siffrorna i årsredovisningen, att fram till detta årsmöte så hade ingen styrelse analyserat dessa kostnader närmare.
En styrelse påstod att den hade koll på dessa värden/siffror. Ironiskt nog så var detta samma styrelse som sedan alla kunde konstatera från årsredovisningen 2005 att de inte hade en aning om dessa kostnader.

Det känns lite skrämmande att man ska behöva skriva en motion om att styrelsen ska utföra sina arbetsuppgifter, men eftersom det inte verkar finnas något annat sätt så vill jag här föreslå följande;

Styrelsen ska löpande hålla koll på kostnaderna för fjärrvärme, el och vatten.

Dessa siffror presenteras löpande på styrelsens webbsajt (med start från ett antal år tillbaka) så att alla medlemmar kan se utvecklingen för förbrukning och kostnader.

Siffrorna ska vara utlagda för alla medlemmar senast tre månader efter årsmötet.

Om dagens styrelse utfört sina uppgifter så ska styrelsen redan i god tid innan denna stämma delgivit medlemmarna detaljerad information om förbrukningen under de senaste åren i vår förening.

Styrelsens svar på motion 8

Styrelsen arbetar med att kontinuerligt följa upp de kostnader som kommer styrelsen till del. Det är tråkigt att motionären som själv suttit i styrelsen endast kunnat konstatera att såväl under motionärens tid i styrelsen som senare har ingen kontroll utförts.

Antingen har medlemmarna förtroende för den styrelse som är vald i annat fall skall den bytas ut. Denna styrelse arbetar med att finna lösningar för att på ett konstruktivt sätt kontrollera de konsumtionsräkningar som kommer föreningen till del.

Styrelsen anser därmed motionen besvarad.

Mina kommentarer till styrelsens svar

Styrelsen försöker på ett barnsligt sätt anmärka på att jag personligen inte tagit fram statistik på förbrukning under min tid i styrelsen. Detta är ett lågvattenmärke för en styrelse. Jag har ingen anledning att försvara mig, men jag satt då tre månader i en icke-fungerande styrelse med 5 ledamöter där vi bara var två stycken som var engagerade i styrelsearbetet. Dock kan jag nämna att jag på egen hand påbörjade just detta arbete med statistik.

"Styrelsen arbetar med att kontinuerligt följa upp de kostnader..."?

Ja vi får höra ännu en gång att styrelsen arbetar med att följa upp kostnaderna, men vi ser aldrig några bevis - eller ens indikationer - för detta. Medlemmarna har bevisligen ljugits för under ett flertal tillfällen tidigare, så varför ska medlemmarna tro att styrelsen verkligen presterar något här?

Det finns inget som dagens styrelse sagt eller skrivit (inte ens i årsredovisningen) som indikerar att styrelsen har koll på kostnaderna. Bara för att man är medlem i en brf, måste man då vara godtrogen?

Tror styrelsen att vi alla bara är en skock får som ska låta oss luras år efter år?

Om det nu skulle vara sant att styrelsen följer upp kostnaderna, vad är hindret för att styrelsen presenterar siffrorna för medlemmarna?
Om materialet redan finns, så som styrelsen här hävdar (utan att kunna precisera något som helst som talar för att det skulle vara sant), borde detta vara något som tar mindre än en minut att ordna!

Man kan tyvärr bara konstatera från styrelsens uteblivna svar att styrelsen inte har för avsikt att presentera någon förbrukningsstatistik för medlemmarna.

Medlemmarna ska ha förtroende för styrelsen?

Om man är maktfullkomlig så är det naturligtvis lätt att komma med ett så dumt påstående som att medlemmarna har möjlighet att byta ut styrelsen på den årliga stämman, i stället för att styrelsen gör ett bra arbete, och visar detta. Ledamöterna i styrelsen har inte valts pga sin kompetens, utan för att de var de enda som ställt upp. Detta är knappast någon hemlighet. Vill styrelsen ha ett förtroende så får nog styrelsen göra något för att förtjäna detta.


Motion 9 - Försäljningsstatistik

Jag föreslår att styrelsen gör som många andra föreningar och löpande presenterar försäljningsstatistik för föreningen.

T.ex. i följande form;
 

Försäljningsstatistik

Följande statistik baserar sig på genomförda försäljningar. Statistiken är senast uppdaterad maj 2005.

  Medelpris Lägsta pris Högsta pris
  2005
1 r.o.kv. 559.000:- 525.000:- 615.000:-
2 r.o.k. 617.000:- 610.000:- 625.000:-
3 r.o.k. 730.000:- 730.000:- 730.000:-
 
  2004
1 r.o.kv. 550.000:- 540.000:- 560.000:-
2 r.o.k. 604.000:- 565.000:- 630.000:-
3 r.o.k. 717.000:- 685.000:- 750.000:-
 
  2003
1 r.o.kv. 421.667:- 370.000:- 510.000:-
2 r.o.k. 482.500:- 390.000:- 555.000:-
3 r.o.k. 580.000:- 560.000:- 595.000:-
 
  2002
1 r.o.kv. 362.500:- 275.000:- 410.000:-
2 r.o.k. 374.268:- 300.000:- 460.000:-
3 r.o.k. 459.167:- 400.000:- 590.000:-
 
  2001
1 r.o.kv. 253.750:- 240.000:- 285.000:-
2 r.o.k. 302.143:- 170.000:- 350.000:-
3 r.o.k. 356.538:- 270.000:- 400.000:-
 
 

Styrelsens svar på motion 9

Styrelsen finner i likhet med motionären att statistik mycket väl kan presenteras. Då antalet överlåtelser i föreningen inte är många kommer styrelsen att undersöka hur och på vilket sätt som sådan statistik bäst kan presenteras.

Styrelsen biträder motionen.

Mina kommentarer till styrelsens svar

Styrelsen ska undersöka hur statistik kan presenteras

Detta är ett ständigt återkommande problem, år efter år. Det fungerar aldrig som det egentligen ska göra, där utredningar av motioner görs till stämman i stället för till efter stämman.

Hur komplicerat kan detta med statistiken egentligen vara? Vad finns det att "undersöka"? Styrelsen skriver själv att det inte är många överlåtelser i föreningen. Varför kan ingen styrelse någonsin bara skriva "visst, det fixar vi direkt"?


Motion 10
Styrelsen måste svara medlemmarna

Dagens styrelse har uttryckligen sagt att styrelsen inte har för avsikt att kommentera medlemmarnas synpunkter eller svara på medlemmarnas frågor på styrelsens elektroniska anslagstavla, startad 050420 (styrelsen skrev då på denna anslagstavla; "Om det är några frågor som berör era lägenheter så kontaktar man Styrelsen direkt eller besöker oss på de öppettider som finns!").

Något skäl till detta har styrelsen inte velat uppge, men att det skulle ta för mycket tid är i alla fall inget styrelsen kan hävda. Detta inte minst med tanke på hur få som skriver något här. Många tycker förmodligen anslagstavlan är meningslös om styrelsen vägrar komma med svar och synpunkter.

En av styrelsens fastställda uppgifter är att engagera medlemmarna. Så har aldrig någonsin tidigare skett i denna förening, men detta kan vara en av flera metoder, och en bra start på att försöka engagera medlemmar och säkra föreningens framtid.

På webbsidan http://hotpot.se/forum har jag ett forum där alla medlemmar kan skriva vad de vill om föreningen och uttrycka sina åsikter. Det är emellertid naturligtvis bättre om det finns en anslagstavla som underhålls av föreningen. Den 8/9 2005 stängde styrelsen ner föreningens elektroniska anslagstavla med följande motivering;
På grund av för mycket personliga påhopp och irrelevanta inlägg känner vi oss tvingade att stänga ner anslagstavlan under en tid för översyn och eventuell omarbetning.
Det var då två medlemmar som inte följde spelets regler. I stället för att styrelsen gav dessa två personer en tillsägelse valde styrelsen att göra det enkelt för sig och stänga anslagstavlan. Detta kan tolkas som att styrelsen föredrar att medlemmarna inte ska kunna uttrycka sina åsikter (inom parantes sagt så kan jag nämna att HSB Malmö en tid efter detta också stängde ner sin anslagstavla för medlemmarna, när kritiken blev för stark från medlemmar runt om i Malmö).

Jag föreslår därför;
1. att styrelsen omedelbart startar upp anslagstavlan på föreningens webbsajt
(vilket förhoppningsvis styrelsen gjort innan denna motion tas upp).

2. att styrelsen hädanefter är skyldig att efter bästa förmåga svara på frågor som ställs på styrelsens elektroniska anslagstavla.

Styrelsens svar på motion 10

Till skillnad från motionären måste det ankomma på styrelsen att avgöra vilka frågor som skall besvaras och i vilket forum. Så länge Internet inte är var mans egendom i föreningen kan frågor på detta medium inte besvaras ur ett allmänt intresse. Däremot kan frågor av allmänt intresse lyftas upp och bemötas i en informationsskrift som kommer alla till del.

Enskilda skrivelser till styrelsen besvaras.

Styrelsen anser därmed motionen besvarad.

Mina kommentarer till styrelsens svar

"Till skillnad från motionären"???

Jag förstår inte vad som menas med "till skillnad från motionären"? Vad vill styrelsen ha sagt med detta?

"Måste ankomma på styrelsen vilka frågor som ska besvaras"???

Nej, så fungerar det inte i en förening. Oavsett vad styrelsen tycker eller vill så ska styrelsen ovillkorligen besvara frågor från medlemmarna.

Sedan ankommer det inte på styrelsen att bestämma något. Stämman bestämmer. Vill stämman ha en förbättring avseende styrelsens svar till medlemmarnas frågor så är det bara för styrelsen att snällt rätta sig efter detta.

Styrelsen motiverar att inte svara på frågor med att alla inte har Internetuppkoppling

"... kan frågor på detta medium inte besvaras ur ett allmänt intresse", skriver styrelsen.
Styrelsen måste förstå att all information som skrivs in på styrelsens webbsajt med lätthet kan föras över till annat medium om så önskas. Att alla inte har tillgång till Internet är inte ett skäl för att inte informera eller svara på frågor.

Enskilda skrivelser till styrelsen besvaras, påstår styrelsen

Detta är ett exempel på varför styrelsen inte kan förvänta sig något förtroende bland medlemmarna. Hur vågar styrelsen ljuga för medlemmarna på ett så flagrant sätt som när styrelsen skriver "Enskilda skrivelser till styrelsen besvaras" ???
Till skillnad från mycket annat så går detta enkelt att bevisa som en ren och skär lögn!

Styrelsen har inte besvarat mina enskilda skrivelser, och vad jag har hört från andra så får de heller inte några svar. Om medlemmarna accepterar lögner som dessa så kommer detta aldrig att bli en fungerande förening !!!

Informationsskrift som kommer alla till del

Styrelsen nämner i förbifarten att frågor av "allmänt intresse" kan "lyftas upp och bemötas" i en informationsskrift som kommer alla till del. Jag vet inte vad styrelsen avser med "allmänt intresse", men visst är detta en möjlighet. Löpande information i skriftlig form av starkt efterfrågats under många år nu, utan att något hänt på denna front. Dock ska man vara medveten om att denna typ inte är av samma värde som ett forum i modern tappning, med interaktivitet (där allt som tas upp i forumet sedan kommer alla till del).

Ej besvarad motion

Styrelsen har inte besvarat min motion.
Styrelsen har inte svarat på;
varför styrelsen stängt ner anslagstavlan,
varför anslagstavlan fortfarande är nerstängd, och
varför styrelsen inte öppnat upp anslagstavlan igen, eller
om, och i så fall när, styrelsen tänkt öppna upp anslagstavlan.

Styrelsen har inte heller svarat på varför den inte kan göra som i andra föreningar och ha en kontakt med medlemmarna via ett forum.


Motion 11 - Anslagstavla för medlemmar

Jag föreslår att den anslagstavla som finns i varje källare för medlemmarna ersätts/kompletteras med en anslagstavla i stil med den styrelsen har att tillgå.
Dvs med glasfönster och lås.

Detta eftersom det visat sig att information och annat som sätts upp på dessa tavlor ganska snabbt rivs ner av vissa personer.

Det måste med demokratiskt tänkande vara tillåtet att komma med förslag såväl som att kritisera och berömma styrelsen i förekommande fall, och det ska inte vara så att varken styrelse eller medlemmar ska censurera de åsikter som finns, eller de förslag som olika medlemmar har.

Styrelsens svar på motion 11

Det är ingen mer än vi själva i föreningen som avgör om informationen skall sitta kvar eller inte. En anslagstavla med glas och lås löser inte denna fråga.

Styrelsen avslår motionärens framställan och anser därmed motionen besvarad.

Mina kommentarer till styrelsens svar

Det är ingen mer än vi själva som avgör om informationen ska sitta kvar?

Nej, det kan vara en enda person i styrelsen som bestämmer detta åt alla andra medlemmar. Detta kan styrelsen knappast vara omedveten om.

Har styrelsen ens läst denna motion?

Styrelsens svar är så irrelevant att det är rent komiskt ! Alla begriper väl att en anslagstavla med glas och lås löser problemet med att ett fåtal omogna medlemmar, såväl som styrelsen , obehindrat river ner (och därmed censurerar) information från andra medlemmar.

"Dagens ros" till sig själv

Ett exempel är när det avslöjades att styrelsen skickat in en "Dagens Ros" till sig själv. Detta dessutom för något som styrelsen inte ens hade gjort (och som inom parantes sagt kanske inte var något prioriterat). När en grupp medlemmar då ville informera om detta agerande från styrelsen så revs informationen ned. Och den fortsatte att rivas ner varje gång (flera gånger om dagen, och ibland nästan omedelbart) nya lappar om detta kom upp,

Vi har kunnat konstatera att det finns en liten grupp av medlemmar i föreningen som inte är särskilt mogna. Denna lilla grupp kan inte få styra föreningen på detta sätt, då alla andra sunt tänkande medlemmar drabbas för att dessa personer inte kan uppföra sig som vuxna människor, varken på stämmor eller utanför stämmorna.

"Styrelsen avslår motionärens framställan"

Jag har sagt det förr, men det tydligen inte tillräckligt många gånger; det är inte upp till styrelsen att avslå någonting (dessutom som vanligt utan någon egentlig motivering).

Notera här hur styrelsen tar särskilt kraftigt avstånd från något som är så banalt och enkelt att ordna. Vem som helst förstår att det måste ligga en del bakom styrelsens önskan att medlemmarna ska ges minsta möjliga chans att göra sin röst hörd.


Motion 12
Plan för bättre information & mer engagemang

Medlemmarna får ofta höra från styrelsen att om vi valt en styrelse så behöver denna styrelse inte involvera medlemmarna på något sätt.

Detta sätt att resonera är ytterst oroväckande, inte minst med tanke på att det strider mot vad HSB själv klart och tydligt förespråkar. Hur en HSB-ledamot kan sitta i vår styrelse och ha denna extremt odemokratiska inställning är svårt att förstå. Denna maktfullkomlighet är inget som på något sätt gagnar föreningen. Medlemmarna måste vara medvetna om att vi förmodligen aldrig kommer att få en styrelse som har all den kompetens som egentligen behövs för att sitta i en styrelse för en bostadsrättsförening. Det är därför mycket viktigt att medlemmarna involveras och att styrelsen drar nytta av medlemmarnas kompetens.

Jag föreslår att styrelsen snarast tar fram en plan för;
a) bättre information till medlemmarna
b) hur medlemmarna ska ges bättre möjlighet att komma till tals
c) hur styrelsen ska engagera medlemmarna mer i sin boendemiljö.


Som vägledning för detta arbete kan såväl styrelse som medlemmar använda sig av webbsidan http://hotpot.se/hsb-boende.htm med tillhörande sidor.

Resultatet av styrelsens arbete i denna fråga redovisas på en extrastämma inom tre månader (det är nödvändigt med en tidsgräns, annars vet vi av erfarenhet att det inte blir något resultat), och under denna tid kommer medlemmarna med förslag som läggs in i det förslag som styrelsen sedan redovisar på extrastämman, då beslut tas om hur planen ska vara utformad.

Senast tre veckor före extrastämman delas det kompletta resultatet av arbetet ut till samtliga medlemmar.


Att många medlemmar är ointresserade av föreningsarbetet är nog uppenbart för alla. De som inte bryr sig om information eller delaktighet kan fortsätta i samma anda, men även dessa medlemmar måste förstå betydelsen av att den minoritet som är intresserad av information och delaktighet får detta.

Jag kan därför bara hoppas att den majoritet som är oengagerad röstar för att de få som vill engagera sig ges denna möjlighet. Jag skulle vilja uttrycka det som att den som röstar mot denna motion röstar mot sitt eget bästa.

Styrelsens svar på motion 12

Styrelsen anser att informationen till medlemmarna bör räcka via anslagstavlorna och hemsidan, samt under en gång i månaden då kontoret är öppet.

Det är svårt att engagera medlemmar som inte är intresserade. Styrelsen tar gärna emot förslag om hur engagemanget ska kunna förbättras.

Styrelsen anser därmed motionen besvarad.

Mina kommentarer till styrelsens svar

Vi kan konstatera att styrelsen tycker att styrelsen inte ska ha några som helst krav på sig att informera. Men medlemmarna måste ställa krav på styrelsen, annars kommer situationen aldrig förbättras i föreningen där medlemmarna ofta är mer eller mindre oinformerade om vad som händer och vad som är på gång. T.ex. nu senast om Com Hem-installationen (med "tre hål i väggen"), som absolut inte ligger inom styrelsens befogenhet, men som styrelsen ändå dristat sig till att belasta medlemmarna med kostnadsmässigt, utan att medlemmarna fick något att säga till om. Medlemmarna fick inte ens information om varför denna uppgradering gjordes.

Styrelsen vet att alla medlemmar inte kan springa ner var och varannan dag för att se om styrelsen satt upp någon information på den lilla anslagstavlan i källaren. Detta lilla trick av styrelsen kan medlemmarna inte bara acceptera rakt av.
Dessutom sitter informationen uppe endast en begränsad tid, och informationen på anslagstavlan överensstämmer inte alltid med informationen på föreningens (numera "styrelsens") webbsajt.

Så även om styrelsen inte vill ta fram en plan för bättre information så är det viktigt att medlemmarna ställer detta krav på styrelsen. Gärna i en projektgrupp, där några medlemmar ingår som får sitta med i projektgruppen för att framföra medlemmarnas önskemål i frågan för den plan som tas fram av styrelsen och som sedan måste godkännas av medlemmarna.

Förslag för bättre engagemang

Styrelsen skriver i sitt svar till denna motion att styrelsen gärna tar emot förslag om hur engagemanget förbättras. Detta är återigen så absurt att det nästan blir komiskt. Här skriver jag en motion (se även t.ex. motion nr 10 och 14, samt många motioner under tidigare år) där jag pekar på att bättre information är det kanske viktigaste sättet att engagera medlemmarna, styrelsen avfärdar detta och säger sedan att styrelsen gärna tar emot förslag på hur engagemanget ska kunna förbättras.


Motion 13 - Info om kommande styrelsemöten

Jag föreslår att styrelsen i föreningen ska göra som många andra föreningar och lägga ut datum för det kommande årets ordinarie styrelsemöten på styrelsens webbsajt.

Detta så att medlemmarna vet när deras ärenden kommer att behandlas.

I detta schema ingår datum för nästa årsstämma.

Eftersom styrelsen ändå alltid gör detta schema så finns det ingen anledning att hemlighålla denna väsentliga information för medlemmarna.

Styrelsens svar på motion 13

Styrelsen har väldigt svårt att gå ut med datum för sina möten då vi ej kan planera för längre tid framöver på grund av våra arbeten.

Styrelsen anser därmed motionen besvarad.

Mina kommentarer till styrelsens svar

Datum för kommande styrelsemöte

Då kan jag informera styrelsen om att normalt förfaringssätt i föreningsstyrelser är att man bestämmer möten preliminärt för ett år framåt. Detta fungerar för alla andra styrelser, där ledamöterna inte ser sina arbeten som hinder för att boka in möten. Att göra så här är mer eller mindre ett måste för att styrelsen ska kunna planera sitt arbete och fungera normalt, så att alla ledamöter kan komma till styrelsemötena. Sedan finns det inget som hindrar att datumen justeras allteftersom (och då ska dessa nya datum naturligtvis delges medlemmarna).

Men om styrelsen inte arbetar som andra föreningar, vilket skäl vill styrelsen då uppge för att medlemmarna inte ska kunna få datum för nästa styrelsemöte i samband med att styrelsen vet detta själv?

Det hade varit så lätt för styrelsen att svara medlemmarna att styrelsen självfallet skulle ge medlemmarna denna information, men inte ens en så enkel sak vill styrelsen göra för medlemmarna.

Datum för nästa årsstämma

Styrelsen besvarade inte ens punkten om att i god tid informera medlemmarna om datum för nästa årsstämma. Styrelsen måste boka lokal för stämma ibland kanske ett halvt år i förväg.
Vad är styrelsens skäl för att hemlighålla datum för kommande stämma för medlemmarna?


Motion 14 - Olika bevakningsområden

Jag föreslår att styrelsen delar upp sina uppgifter i olika bevakningsområden och informerar medlemmarna om detta, så att medlemmarna vet vad de olika ledamöterna sysslar med, och vem man ska vända sig till i första hand i olika frågor, och vem som kan vad.

"Bevakningsområden" kan t.ex. vara;
- Försäkringar
- Ekonomi
- Fakturor
- Avtal och förhandlingar
- Fastigheter och underhållsplan
- Information - generellt
- Information - anslagstavlor
- Information - styrelsens webbsidor
- Information för nyinflyttade
- Juridik
- Miljö
- El och ventilation
- Bredband och data
- Parkering
- Uthyrning / festlokal
- Nycklar
- Gård & trädgård
- Städning
- Vaktmästare
- Fritids- och studieverksamhet (???)
... bara som några förslag.

I andra föreningar berättar styrelsen vem som gör vad, och vem som är bra på vad, så varför skulle det inte kunna fungera lika effektivt i denna förening?

Här kommer kanske styrelsen att svara något i stil med att medlemmarna inte ska lägga sig i hur styrelsen arbetar. Jag hoppas dock att medlemmarna förstår att det inte handlar om detta, utan det handlar om hur vi ska få en väl fungerande förening med demokratiskt tänkande och engagerade medlemmar.

Styrelsens svar på motion 14

Styrelsen kommer efter konstituerande möte att titta över ansvarsområdena för att se hur de kan fördelas.

Styrelsen anser därmed motionen besvarad.

Mina kommentarer till styrelsens svar

Det är kul att jag kunnat väcka en idé hos styrelsen, även om jag tycker att styrelsen kunde gjort detta i ett tidigare skede. När en styrelse konstituerar sig bör detta självklart vara en av de första bitarna man tar tag i, om man ska kunna fungera som styrelse.

Styrelsen nämner inte ett ord om att medlemmarna ska informeras om vad styrelsen kommer fram till när den väl en gång i framtiden kanske ser över ansvarsområdena. Vill styrelsen inte att medlemmarna ska få reda på vem som ansvarar för vad, eller vad menar styrelsen?


Motion 15 - Semesteruppehåll

Medan andra styrelser har en månads semester eller mindre (eller ingen alls) så tar styrelsen i vår förening av gammal tradition minst två månaders semester.

Detta är alldeles för lång tid.

Mitt förslag här är att styrelsens semesteruppehåll maximalt ska uppgå till 1 månad.

Detta innebär bl.a. att styrelsens ("vicevärdens") öppettider, som bara är en gång i månaden (vilket jag tror är bland av Sveriges sämsta tillgänglighet för styrelser i bostadsrättsföreningar), utökas.

På denna motion kommer styrelsen kanske svara att den finns tillgänglig under semestern. Denna tillgänglighet har dock inte definierats och av erfarenhet kan vi se att tillgängligheten i praktiken är väldigt, väldigt liten eller obefintlig. Ett dylikt svar av styrelsen kan därför inte accepteras av medlemmarna.

Styrelsens svar på motion 15

Till skillnad från vad motionären försöker göra gällande har styrelsen varit anträffbar under hela sommaren oaktat att tex kontoret varit stängt under två månader.

Styrelsen anser därmed motionen besvarad.

Mina kommentarer till styrelsens svar

Trots att jag skrev hur jag trodde styrelsen skulle besvara denna motion så skrev styrelsen precis så som jag trodde att den skulle göra.

Kontoret stängt under två månader?

Kontoret har varit stängt under tre-fyra månader. Inte 2 månader som styrelsen hävdar. Styrelsen glömde bort en öppettid, och brydde sig - på ett synnerligen nonchalant sätt - inte ens om att kompensera medlemmarna genom att utse ett nytt datum för öppettid.

"Till skillnad från vad motionären försöker göra gällande"...

Vad menar styrelsen? Jag försöker inte göra gällande något. Jag bara presenterar verkligheten som den är. Om styrelsen anser att jag skrivit något som varit fel så är styrelsen välkommen att berätta vad detta skulle vara.

Styrelsen ljuger om sin tillgänglighet

Av egen erfarenhet vet jag att det inte är sant som styrelsen hävdar att den skulle vara tillgänglig under sommaren. Det tog mig ett antal veckor att få tag på styrelsen när jag försökte detta.

Styrelsen lämnar heller inte ut någon information om hur man ska nå styrelsen under sommaren.

Styrelsen svarade ej på motionen

Styrelsen svarar inte på vad motionen handlade om. Dvs en utökning av öppettiderna.


Motion 16 - Arvode efter prestation

Jag föreslår att arvode till styrelse utgår från vad styrelsen presterar.

Exakt hur detta ska utformas tas fram av en av stämman utsedd projektgrupp (som får ett arvode för detta), och sedan redovisas resultatet inom 2 månader på en extrastämma där beslut tas av stämman för hur det ska gå till i praktiken.

Föregående styrelse fick 2,5 * basbeloppet (+ en större summa som de tagit ut utöver detta). Dagens styrelse har 2 * basbeloppet.

Den styrelse som jag sett har det högsta arvodet bland Sveriges alla bostadsrättsföreningar får 2,5 * basbeloppet.
Då består denna styrelse av dubbelt så många som vår styrelse idag.
Dessutom presterar den aktuella styrelsen med 2,5 * basbeloppet avsevärt mer än vad någon styrelse i denna förening någonsin har gjort.
Ovanpå detta är ledamöterna i den aktuella styrelsen utbildade och kompetenta. Såvitt medlemmarna känner till har ledamöterna i vår styrelse varken erfarenhet eller nödvändig kompetens för sitt styrelseuppdrag (varken nu eller tidigare).

Det blir med bakgrund av detta (oerfaren styrelse) absurt att styrelsen får ett rekordhögt arvode (kanske ett av Sveriges högsta arvoden).

Styrelsens svar på motion 16

Styrelsearvode beslutas av stämman. Det av stämman beslutade arvodet fördelas sedan av styrelsen. Önskar medlemmarna annan fördelning står det dem fritt att fatta beslut om detta på ordinarie föreningsstämma.

Styrelsen anser därmed motionen besvarad.

Mina kommentarer till styrelsens svar

Ja, man kan bara hoppas att medlemmarna redan känner till hur denna bit fungerar.


Motion 17
Anbud administration/förvaltning

Styrelsen är skyldig att ta in anbud från olika aktörer avseende det som utförs i föreningen.

Styrelserna i föreningen har brutit mot detta oräkneliga gånger.

Inte minst när det gäller administrationen (som med automatik överlåtits till HSB).

Det ska självfallet inte behövas motioner för att få en styrelse att utföra sina skyldigheter, men så länge styrelsen inte följer regler och lagar så är motioner enda sättet att få styrelsen att fullgöra sina plikter.

Jag föreslår därför här att styrelsen ska ta in offerter från minst 4 aktörer när det gäller administration/förvaltning.

Detta ska naturligtvis ske i frånvaro av HSB-representanten (som inte ens får närvara vid diskussionen om detta i styrelsen).

Jag, lika lite som någon annan i föreningen, har ingen vetskap om styrelsen besitter kompetensen att begära in anbud, så därför föreslår jag också jag att styrelsen lägger ut detta uppdrag på någon extern och neutral part, med dokumenterad kompetens för detta.

I det slutgiltiga valet måste stor vikt fästas vid att en extern och neutral part skriver årsredovisningen.

Resultatet ska redovisas för medlemmarna med motiveringar för varför den som valts, valdes.

Styrelsens svar på motion 17

Styrelsen arbetar efter det regelverk som gäller och när frågan om nytt förvaltningsavtal blir aktuell kommer anbud att infordras.

Styrelsen anser därmed motionen besvarad.

Mina kommentarer till styrelsens svar

"Styrelsen arbetar efter det regelverk som finns"

Jaha, om styrelsen arbetar efter det regelverk som finns, varför redogör styrelsen då inte för medlemmarna hur styrelsen anser att detta regelverk ser ut?
När blir frågan om nytt förvaltningsavtal aktuellt?
Det finns inget som tyder på att styrelsen känner till hur detta regelverk är utformat, så det skulle nog vara intressant för medlemmarna att få bekräftat (?) att styrelsen känner till detta.

Regelverket har aldrig följts tidigare

Vi vet bevisligen att reglerna inte följts av tidigare styrelser, så vilka garantier har medlemmarna att reglerna nu skulle följas för första gången? Varför ska vi bara år efter år blint lita på vad styrelsen säger, utan att styrelsen har några krav på sig att visa att den gör vad den ska? Gissa varför det aldrig blir några förbättringar.

Styrelsen svarar ej på motionen

Styrelsen vill inte svara medlemmarna på om styrelsen är beredd att informera medlemmarna om de anbud som tas in. Om man läser mellan raderna framgår att styrelsen inte vill lämna ut denna information. En fråga som då uppstår är VARFÖR?


Motion 18 - Korrigering av årsredovisning

Eftersom föregående årsredovisning var behäftad med mängder av fel måste rätt uppgifter tas fram och presenteras för medlemmarna.

Förhoppningsvis förstår styrelsen själv att den måste göra detta innan nästa årsredovisning delas ut. Detta eftersom jämförelsesiffrorna annars blir fel, och medlemmarna då förlorar sin enda möjlighet, under nuvarande omständigheter, att kontrollera årsredovisningen.

Jag kan tillägga att medlemmarna enligt lag har rätt att få de korrekta uppgifterna, och det är styrelsens skyldighet att ta fram dessa uppgifter.

Min motion går alltså ut på att medlemmarna ska få en korrekt årsredovisning för fg redovisningsår, där alla fel i årsredovisningen markerats och rätta uppgifter lagts in... och naturligtvis att årsredovisningen för gällande år är korrekt.

Styrelsens svar på motion 18

Styrelsen ser ingen anledning till att korrigera och på nytt ge ut fjolårets årsredovisning. Denna är behandlad och beslut fattade.

Styrelsen anser därmed motionen besvarad och avslår densamma.

Mina kommentarer till styrelsens svar

Styrelsen vägrar att låta medlemmarna få korrekta årsredovisningsuppgifter

Detta är höjden av nonchalans av styrelsen. Styrelsen förvägrar medlemmarna rätten att få korrekta uppgifter om föreningen. Styrelsen har därmed i praktiken tagit ett steg där styrelsen kan prövas rättsligt. Jag kan inte se styrelsens agerande som annat än ett solklart lagbrott, och det står då fritt för alla och envar att göra en polisanmälan. Ett lagbrott är ett lagbrott!

Självklart ska medlemmarna få korrekta uppgifter, och att vägra korrigera uppgifterna med som skäl att årsredovisningen behandlats och beslut fattats är ett genomgående dumt svar!

Det är intressant att konstatera att även den nu aktuella årsredovisningen är behäftad med åtskilliga fel som är uppenbara redan innan årsstämmans frågor. Hur många felaktigheter som tillkommer på stämman får framtiden utvisa, men hur många felaktigheter som medlemmarna aldrig kommer att upptäcka pga olika skäl (inte minst styrelsens ansträngningar att dölja uppgifter, och styrelsens ovilja att se till så att medlemmarna får alla uppgifter) är en annan fråga.


Motion 19 - Utbyte av BoRevision

Jag föreslår att BoRevision i fortsättning inte ska anlitas av föreningen och att styrelsen tar in anbud från andra håll.

Bland annat årsredovisningen 2003-2004, för föreningen, bevisar bortom allt tvivel (med alla sina gravt allvarliga felaktigheter) för alla och envar att BoRevision inte lägger ner något revisionsarbete på föreningarnas årsredovisningar.

BoRevision tycks dessutom arbeta enbart i HSB:s intresse.

HSB är mycket hemlig om HSB:s relation till BoRevision men BoRevision är ett dotterbolag till HSB. Så gissa varför det "råkat" bli så att HSB-föreningar har BoRevision som revisionsfirma!
Det är också viktigt att känna till att BoRevision inte är en auktoriserad, registrerad eller godkänd revisionsfirma.

Att HSB äger BoRevison innebär då i praktiken att BoRevision gör revision av sig själv.

För den som vill läsa lite om BoRevision och problemen i Ellstorp, gå till denna länk; http://sydsvenskan.se/malmo/article56056.ece

Styrelsens svar på motion 19

Styrelsen hänvisar till sitt svar under motion 17.

(Min kommentar: Styrelsens svar var där;
"Styrelsen arbetar efter det regelverk som gäller och när frågan om nytt förvaltningsavtal blir aktuell kommer anbud att infordras.

Styrelsen anser därmed motionen besvarad.")

Mina kommentarer till styrelsens svar

Styrelsens svar ej kopplat till aktuell motion

Vad har denna fråga om BoRevision med intagande av anbud för administrationen att göra?

Utträde ur HSB

Det bör i samband med denna fråga diskuteras om utträde ur HSB. Väldigt många föreningar har den senaste tiden lämnat HSB, och trenden tycks fortsätta (det ryktas att så sker även inom Riksbyggen). Föreningen har diskuterat denna fråga tidigare, men det är nu hög tid att hålla denna diskussion levande igen.


Motion 20 - Övernattningslägenhet

Eftersom informationen från styrelsen är aningens bristfällig så vet medlemmarna tyvärr inte varken vad styrelsens plan är, aktuell status eller vad som har hänt avseende den lediga källarlokalen i 3 b. Men om lokalen inte är uthyrd så har jag följande förslag.

Gör om källarlokalen i 3 b till en övernattningslägenhet som mot en (rimlig) avgift hyrs ut.


Jag hoppas att styrelsen som allra senast till årsstämman tagit fram en plan tillsammans med preliminära kostnader för vad det kostar att göra om lokalen.

Styrelsens svar på motion 20

Styrelsen har tidigare svarat på denna typ av motion och hänvisar till texten under nr 1 och 2, U.M.

Styrelsen anser därmed motionen besvarad.

(Min kommentar: Styrelsens svar var där;
"Motionären önskar att nuvarande mattpiskningsrum görs om till övernattningsrum. De utrymmen som är tomma i källaren kommer att behövas vid större kommande arbete i fastigheterna.

Styrelsen anser därmed motionen besvarad.")

Mina kommentarer till styrelsens svar

Motion 1 och 2 som styrelsen refererar till har väldigt lite med min motion att göra. Styrelsen har helt enkelt inte bemödat sig att svara på motionen.

Styrelsen vill dessutom hemlighålla aktuell status för den lokal som jag refererar till. Man kan fråga sig varför.


Motion 21 - Uppsägning av "Vår Bostad"

Många föreningar har sagt upp prenumerationen på tidningen Vår Bostad. Diskussioner pågår för övrigt om att lägga ner tidningen.

Jag föreslår att vi tar bort prenumerationen av "Vår Bostad" från medlemsavgiften, för att därmed sänka medlemsavgiften.

För de som fortfarande vill prenumerera på tidningen (om den kommer att finnas kvar) kan ett förmånligt avtal tas fram för detta.

Styrelsens svar på motion 21

Styrelsen har genom HSB Malmö låtit veta att det pågår en diskussion om att inom HSB ge ut en medlemstidning istället för Vår Bostad. Vi får idag Vår bostad inom ramen för medlemskapet till HSB Malmö. Som det ser ut idag går det inte att separera ut denna enskilt. Styrelsen återkommer så snart mera information finns att tillgå och anser därmed motionen besvarad.

Mina kommentarer till styrelsens svar

Vi får Vår Bostad inom ramen för medlemskapet???

Vi "får" ingenting. Vi betalar extra för detta. Här kan man bara fråga sig varför styrelsen ljuger för medlemmarna? Eller är det ren okunskap från styrelsen?

Självklart går det att "separera ut" tidningen Vår Bostad. Precis som jag skriver i min motion, men som styrelsen tydligen inte förstått. Det är ett flertal föreningar som gjort detta, och det är ingen hemlighet att det går att göra.

Styrelsen vill aldrig ta kontakt med någon medlem avseende motionerna, och vi ser här ett av många, många exempel på hur medlemmarna får felaktig information från styrelsen bara för att rutinerna inte fungerar i styrelsen hur motioner ska hanteras.


Motion 22 - Årsmötesprotokoll

Jag föreslår att det justerade årsmötesprotokollet och andra stämmoprotokoll kopieras till de medlemmar som begär detta.

Styrelsens svar på motion 22

Protokoll från årsmöte finns senast tre veckor efter mötet att tillgå på föreningens fastighetskontor

Styrelsen anser därmed motionen besvarad.

Mina kommentarer till styrelsens svar

Förutom det faktum att protokollen ofta inte alls finns tillgängliga inom lagstadgad tid så var det inte detta motionen handlade om.

Varför vill styrelsen inte svara på anledningen till att styrelsen inte vill att medlemmarna ska kunna få en kopia av protokollen? Kan det vara för att styrelsen vill minimera spridningen av protokollen bland medlemmarna så mycket som möjligt för att styrelsen ska kunna skriva protokollen som de vill utan större protester?

Varje gång jag justerat protokollen så har det funnits mängder med felaktigheter. En del mycket allvarliga sådana. Ibland har justeringen blivit längre än själva protokollet (inom parantes sagt har aldrig någon annan justerare hittat ett enda av alla fel). Det är klart att det är känsligt för styrelsen att felen upptäcks och att styrelsen vill att så få som möjligt ska få se detta. Men är detta något som medlemmarna ska acceptera?


Motion 23 - Tryggare/säkrare boende

Jag föreslår att styrelsen tar fram en plan för tryggare och säkrare boende.

Styrelsens svar på motion 23

Styrelsen föreslår motionären att till årsmötet närmare presentera hur han ser på en sådan plan så att medlemmarna har något att utgå ifrån.

Styrelsen anser därmed motionen besvarad.

Mina kommentarer till styrelsens svar

Det är märkligt. Först så kommer jag med motioner för "tryggare och säkrare boende". Sedan blir det enkla svaret från dåvarande styrelse att styrelsen ska ta fram en plan för detta. Nu tar jag upp denna motion igen (eftersom den är en av många motioner som mer eller mindre hoppats över tidigare), och då ber styrelsen mig i sitt svar att jag till stämman ska presentera en sådan plan. Styrelsen skjuter över sitt ansvar till mig. Detta i stället för att styrelsen gör det som de får arvode för.

Styrelsen vet mycket väl att när det blir dags för mina motioner att behandlas så har de flesta gått hem (många orkar inte vara med på en hel stämma, speciellt inte när HSB och styrelse drar ut på stämmorna så mycket de kan med ovidkommande saker).
Styrelsen vet också att det är helt uteslutet att det finns tid över för att närmare gå in på denna motion (liksom de flesta andra motioner) pga styrelsens usla svar och usla hantering av motionerna. Styrelsen klarar sig varje år från i princip samtliga motioner pga av sina små tricks.


Motion 24 - Mattpiskningsrum

Jag föreslår att styrelsen genast (utan vidare fördröjning) gör vid de rum som står tomma i källaren enligt de önskemål från medlemmarna som framkom år 2003.

Styrelsens svar på motion 24

Styrelsen hänvisar till sit svar under motion 20.

Mina kommentarer till styrelsens svar

Styrelsen hänvisar till ett meningslöst svar från styrelsen.


Motion 25 - Fritidslokal

Jag föreslår att styrelsen tar fram en plan för bättre utnyttjande av fritidslokalen och att alla inkomster/kostnader för denna lokal redovisas separat och tydligt i årsredovisningen.

Styrelsens svar på motion 25

Hur och på vilket sätt fritidslokalen används beror helt på oss själva som medlemmar. Styrelsen skall försöka undersöka hur lokalens intäkter kan särredovisas i kommande årsredovisningar.

Styrelsen anser därmed motionen besvarad.

Mina kommentarer till styrelsens svar

"Hur och på vilket sätt"

"Hur och på vilket sätt" (som inom parantes är samma sak) fritidslokalen utnyttjas beror inte alls på oss själva som medlemmar. Som förhoppningsvis alla andra begriper så beror det på förutsättningarna hur fritidslokalen (kan) utnyttjas.

Redovisning av inkomster från fritidslokalen

Styrelsen skriver att styrelsen ska "undersöka" hur lokalens intäkter ska kunna redovisas för medlemmarna. Hur svårt är detta? Det är bara att skriva in en siffra i årsredovisningen. Är detta för komplicerat för styrelsen? Det är svårt att förstå varför styrelsen behöver göra en utredning i denna maximalt simpla fråga, när - å andra sidan - inga utredningar tycks göras i många riktigt stora frågor.


Motion 26 - Informationspärm

Jag föreslår att styrelsen tar fram en informationspärm till medlemmarna.

Styrelsens svar på motion 26

Styrelsen delar motionärens framställan och kommer att verkställa detta under kommande verksamhetsår.

Styrelsen anser därmed motionen besvarad.

Mina kommentarer till styrelsens svar

Väldigt unikt att styrelsen håller med en motion, så det får bli ett kryss i taket här.

Men hur har styrelsen tänkt att denna informationspärm ska fungera (vem ska den delas ut till, vad ska den innehålla, vem ska ta fram informationen för denna pärm, hur kommer medlemmarna att få bli delaktiga i vad pärmen ska innehålla, hur ska den uppdateras, etc)?


Motion 27 - Trivselföreskrifter

Jag föreslår att styrelsen tar fram trivselföreskrifter för föreningen.

Styrelsens svar på motion 27

Styrelsen hänvisar till dels diskussion och presentation av nya stadgar men också till svar på motion nr 26 ovan.

Styrelsen anser därmed motionen besvarad.

Mina kommentarer till styrelsens svar

Styrelsen försöker skjuta väldigt mycket till "diskussion och presentation" av nya stadgar. Styrelsen vet att ju mer komprimerad styrelsen gör denna bit, desto säkrare är styrelsen att få igenom precis vad de vill.

Hade styrelsen utfört sina uppgifter som den skulle, så hade dessa trivselföreskrifter funnits redan.


Motion 28 - Tvättmaskin för mattor

Jag föreslår att mattvättmaskin installeras.

Styrelsens svar på motion 28

Styrelsen kommer att undersöka möjligheten till att installera tvättmaskin för mattor under kommande verksamhetsår och får anledning till att återkomma i ärendet.

Styrelsen anser därmed motionen besvarad.

Mina kommentarer till styrelsens svar

Meningen med denna motion var naturligtvis att styrelsen skulle fullgöra sina uppgifter och ta fram all nödvändig information, inkl. kostnader, till stämman.

Nu har medlemmarna - som i alla andra frågor - inget beslutsunderlag, vilket omöjliggör ett beslut i denna fråga. Precis så som styrelsen vill att det ska fungera och som lyckas enbart pga att medlemmarna inte sätter ner sin fot och klargör att nu får det vara nog.


Motion 29 - Utdelning av motioner

Jag föreslår att kopior av alla motioner delas ut så snart de kommit in till styrelsen (alternativt läggs ut på styrelsens webbsajt, ev. i kombination med att endast de som begär detta får kopior på papper av motionerna).

Styrelsens svar på motion 29

Då motionerna skall behandlas på ordinarie stämma och därmed är en del av de handlingar som skall tillställas medlemmarna kan detta inte ske hur som helst. Styrelsen följer det regelverk som gäller på området, vilket säger att kallelse inte kan skickas ut förrän tidigast fyra veckor och senast två veckor före ordinarie stämma.

Styrelsen anser därmed motionen besvarad.

Mina kommentarer till styrelsens svar

Utdelning av motioner kan inte ske "hur som helst"???

Jag har inte efterfrågat att motionerna ska delas ut "hur som helst", men det är precis vad det kan, förutom för sent, som har skett flera gånger tidigare, vilket är ett solklart lagbrott.
Styrelsen har i år för första gången i historien separerat ut motionerna från de handlingar som styrelsen hävdar att motionerna hör till.

Styrelsen verkar ha extremt dålig kunskap i vad som gäller för regelverk. Det finns inget som helst regelverk som säger att motionerna inte kan delas ut direkt efter senaste datum för inlämnande av motioner.


Motion 30 - Information

Jag föreslår att styrelsen informerar medlemmarna om vad som gäller avseende;
- Biljardcafé-lokalen
- OVK-besiktning
- Balkonginglasningstillstånd
- Föreningens träd (där det verkar som styrelsen vill ta ner nästan alla träd oavsett om de är friska eller sjuka)
- Styrelsens planer för framtiden
- Fastighetsnätet och ägarförhållandet (där styrelsen/HSB-ledamoten tror att det är samma "ägarförhållande" som för Comhems nät), enl. löfte på extrastämma om att vi ska få info om detta - Varför styrelsen inte svarar på medlemmarnas skrivelser
- Vilka regler som gäller avseende vad föreningen står för
- Trädgårdsskötselavtalet
- Städavtalet för föreningen
- Inventariebok för styrelsen (som ej upprättats trots lag om detta)
- Beslutsliggare
- Föreningens bredbandslösning

Styrelsens svar på motion 30

Styrelsen kommer så långt den kan besvara frågorna under stämman.

Styrelsen anser därmed motionen besvarad.

Mina kommentarer till styrelsens svar

Om man ingår i en styrelse så måste man veta att motioner ska besvaras skriftligt innan stämman. Under stämman kan tillägg (dvs kompletterande information) göras, men ett fullständigt svar på alla motioner måste ges av styrelsen i sina skriftliga svar inför stämman!!!


Motion 31 - Offentliga styrelseprotokoll

Det finns inget (varken i lag eller i stadgar) som säger någonstans att styrelsens protokoll måste vara hemliga, och det finns heller ingen som kan ange något gångbart skäl till att styrelseprotokoll inte ska kunna visas för medlemmar.

Författaren Björn Lundén skriver i sin bok "Ekonomiska föreningar" följande;
"Styrelsen eller föreningsstämman kan besluta att alla styrelseprotokoll ska vara offentliga. Det kan också tas in bestämmelser om detta i stadgarna".

Att medlemmarna får ta del av styrelsens protokoll ger en märkbart ökad säkerhet för föreningen.

DELFÖRSLAG 1:
Jag föreslår därför att styrelsens protokoll presenteras för medlemmarna (exkl. information som rör enskilda medlemmar, som enbart lämnas ut till den medlem som denna information berör).

DELFÖRSLAG 2:
Jag föreslår även att alla ledamöter i styrelsen måste skriva under ett papper om att de vid begäran kommer att lämna ut styrelseprotokollen till medlemmarna utan fördröjning. En förutsättning för att få ingå i styrelsen är alltså att detta krav uppfylls.

DELFÖRSLAG 3:
Jag föreslår slutligen att ovanstående snarast förs in i stadgarna så att det för framtiden aldrig ska råda något tvivel om att styrelsen är skyldig att utan fördröjning lämna ut utdrag från protokollen om enskilda medlemmar till dessa medlemmar, och att resten av protokollen (en kopia av originalet) lämnas ut till alla medlemmar som begär detta.


Lite kort om varför styrelseprotokoll ska vara offentliga och varför medlemmarna ska få se alla styrelseprotokoll och få utdrag från dem.
 1. För det första så finns det ett antal styrelser som inte ger något beslut överhuvudtaget i vissa ärenden.
  Med offentliga protokoll så ökas säkerheten i föreningen och medlemmen är helt plötsligt inte maktlös.
 2. Genom att styrelsen lämnar ut protokoll/utdrag kan medlemmen se om medlemmens ärende behandlats. Medlemmen kan även se när ärendet behandlades.
 3. Om medlemmen skulle få ett beslut så vet medlemmen inte om han/hon fått hela beslutet.
  Och medlemmen får kanske inte heller motiveringen bakom, dvs hur styrelsen resonerat.
 4. Genom att medlemmen får protokoll eller utdrag från protokoll så vet medlemmen att den information som medlemmen får är samma som den ledamöterna i styrelsen fått.
 5. Med offentliga protokoll så ställer detta krav på styrelsen att skriva meningsfulla protokoll, och framtiden säkras på ett enormt bättre sätt än tidigare. Nya styrelser vet helt plötsligt att de inte ger sig in i ett totalt mörker (som ofta är fallet pga att styrelser misskött skrivandet av protokollen).
 6. Om det är något "fuffens" i styrelsen så kommer detta fram nästan omedelbart.
  I annat fall kan det ta flera år (om någonsin) innan "fuffens" upptäcks.
 7. Ingen kan ange något giltigt skäl till varför medlemmen inte skulle få protokoll/utdrag. Vad skulle det vara för information som styrelsen vill hemlighålla för medlemmen?
Ett av de bästa tecknen på en väl fungerande förening är att det finns en öppenhet från styrelsens sida gentemot medlemmarna, och att medlemmarna inte är rädda för att uttrycka sina åsikter.

Se webbsidan http://hotpot.se/bo.htm med tillhörande sidor för allmän information om allt som berör boendet i en bostadsrätt och mer information om styrelseprotokoll.

Styrelsens svar på motion 31

Reglerna om styrelseprotokoll i ekonomiska föreningar återfinns i FL, 6 kap, 8 §, 3dje st. Paragrafen anger att vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll som under-tecknas och justeras av ordföranden och den ledamot som styrelsen utser. Styrelseledamöter och verkställande direktören har rätt att få avvikande mening antecknad i protokollet. Protokoll skall föras i nummerföljd och förvaras på ett betryggande sätt.

Styrelsen anser därmed motionen besvarad.

Mina kommentarer till styrelsens svar

Intressant att få ett svar, med referenser till föreningslagen, som jag redan visste och som inte precis har med den aktuella motionen att göra.


Motion 32 - Avtal för parkeringsplats

På webbsidan http://hotpot.se/hsb-parkeringplats-brf.htm kan man läsa vilka regler som normalt gäller för en parkeringsplats (avtalet utnyttjas av HSB och kommer från Hyresgästernas Riksförbund). Alla de punkter som tas upp på denna sida bör vara med i ett avtal, men vissa viktiga bitar saknas.
 • Vilken typ av fordon som får placeras på p-plats (dvs personbil).
 • Storlek på fordon som får placeras på p-plats.
 • Hur många p-platser som får hyras per medlem, och vilka regler som gäller avseende detta.
 • En parkeringsplats får inte hyras om nyttjanderättshavaren ej har bil och någon annan är i behov av p-plats (dvs om kö till p-platser finns).
 • Medlem med bil måste ha företräde till p-plats framför de utan bil.
  Bilägare i föreningen ska inte behöva stå i kö till p-plats bara för att andra utan bil utnyttjar p-plats.
 • Föreningen får hyra ut p-plats till utomstående (dvs till personer som inte är medlemmar i föreningen), men endast om kö till p-plats ej finns bland medlemmarna, och med en uppsägningstid på en månad, så att medlem snabbt kan ta över p-plats om behov av detta uppstår.
Sedan måste det tydligt framgå i avtalet att en medlem inte får upplåta parkeringsplatsen till någon annan (oavsett tidsrymd). Detta bl.a. så att styrelsen inte kan dra nytta framför övriga medlemmar av att de har kontrollen över p-platserna.

FÖRSLAG:
Jag föreslår att tillägg i avtalen görs enligt ovan och att nya avtal får skrivas under av alla som har p-plats idag.

ÖVRIGT:
Se webbsidan http://hotpot.se/bo.htm med tillhörande sidor för allmän information om allt som berör boendet i en bostadsrätt.

Styrelsens svar på motion 32

Då det gäller våra parkeringsplatser gäller den ordningen att föreningen är att betrakta som hyresvärd och den som hyr parkeringsplats hyresgäst. Detta är ett förhållande som faller under styrelsens förvaltning.

Styrelsen anser därmed motionen besvarad.

Mina kommentarer till styrelsens svar

Så var vi där igen. Styrelsen är glad för att ha lärt sig att man kan besvara motioner med att frågorna "faller under styrelsens förvaltning". Detta påstående är av noll och intet värde. Det är medlemmarna som bestämmer. Inte styrelsen. Styrelsens uppgift är att göra vad medlemmarna säger att styrelsen ska göra.


Tipsa en vän


NYTT - FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Hur fungerar det med motioner i din förening?

Om du har förslag på motioner som kan användas av andra, eller om du har några synpunkter på ovanstånde förslag till motioner, dela gärna med dig av dessa.

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Sedan finns det även en enklare gästbok.


Sök på denna sajt om bostadsrätter.
Relevans Datum

  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
BoRevision - en fara för din förening
  Certifiering av bostadsrätt
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse
  Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Valberedning
 
Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Hur en årsstämma kan gå till
 
Arbetsordning för styrelse
Exempel på protokoll från årsmöte
 
Information till medlemmarna
Justering av ovanstående protokoll
 
Svarar styrelsen på skrivelser?
Exempel på motioner till ett årsmöte
  DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Fler motioner
  DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Färdiga motioner
 
SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation
 
SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
Byte av stamrör
 
Vad är HSB bra för?
Vem ansvarar för vad?
  HSB Bolina - bredband
Vad gäller avseende p-plats?
 
Föreningar som censurerar bort kritik
HSB Malmös forum
 
HSB Malmös nerstängda forum
Länkar till lagar och föreskrifter  
Länkar till bostadsrättsföreningar
Vicevärdens uppgifter
 
HSB Malmö skandalen
Årsredovisningen
 
Vår Bostad
Exempel på hur medlemmar behandlas
 
HSB Riksförbund
Styrelsen varnar !!!
 
Dagordning - lagbrott
Budord för styrelsen
 
Färdiga motioner, del 2
Vad får styrelsen besluta om?
 
Vilka är de ansvariga?
Vad gäller avseende vattenledningsskada?
 

Om boendet i en brf
HSB Malmös forum
HSB Bolina - bredband

Riksbyggen
Se länkar ovan