Justeringar av HSB:s normalstadgar


Se kompletta stadgar för brf

Rubriken;
"Föreningens firma och ändamål"
ändras till;
"Föreningens firma, säte och ändamål".

§1
1
Texten;
"Föreningens firma är HSB Bostadsrättsförening xxx i Malmö."
ändras till;
"Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen xxx i Malmö.
Organisationsnummer är 746000-1234.
".

4
Kommatecken läggs in efter "samt" i texten;
"främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt, för att...".

6
§3 tas bort helt (liksom rubriken "Samverkan").

§3 i normalstadgarna från 2003 säger;
Föreningen skall vara medlem i en HSB-förening, i det följande kallad HSB. HSB skall vara medlem i föreningen.
HSB skall beviljas inträde i föreningen.
Föreningens verksamhet skall bedrivas i samverkan med HSB.
Föreningen bör genom ett särskilt tecknat avtal uppdra åt HSB att biträda föreningen i förvaltningen av föreningens angelägenheter och handhavandet i dess räkenskaper och medelsförvaltning.


Ett antal föreningar har ändrat
"Föreningens verksamhet skall bedrivas i samverkan med HSB"
till
"Föreningens verksamhet bör bedrivas i samverkan med HSB"


9
Texten;
"Styrelsen är skyldig att snarast, normalt inom en månad från det att skriftlig ansökan om medlemskap kom in till föreningen, avgöra frågan om medlemskap."
ersätts med;
"Styrelsen är skyldig att snarast, normalt inom tre veckor från det att skriftlig ansökan om medlemskap kom in till föreningen, pröva frågan om medlemskap, och beslut ska ha meddelats inom en månad.".

10
Texten;
"Som underlag för medlemskapsprövningen kan föreningen komma att begära kreditupplysning avseende sökanden."
tas bort helt !!!
Detta eftersom det står i strid med lagen att vägra någon medlemskap pga inkomst eller förmögenhet, vilket HSB har missat.

13
Texten;
"Medlemskap får inte vägras på diskriminerande grund såsom t ex ras, hudfärg, nationalitet, etniskt ursprung, religion, övertygelse eller sexuell läggning."
flyttas upp och läggs efter paragrafens första mening, med tillägg om att medlemskap ej heller får vägras pga inkomst eller förmögenhet.

14
Följande text läggs in:
Den som vägras medlemskap ska få en skriftlig och fullständig motivering till detta av styrelsen.

15
Texten;
"Om det kan antas att förvärvaren inte avser att bosätta sig permanent i bostadslägenheten har föreningen, i enlighet med regleringen i § 1, rätt att vägra medlemskap."
ändras till;
"Om det kan antas att förvärvaren för egen del inte avser att bosätta sig permanent i bostadsrättslägenheten har föreningen, i enlighet med regleringen i § 1, rätt att vägra medlemskap.".
19
Texten;
"Ogiltighet vid vägrat medlemskap"
ändras till;
"Ogiltig överlåtelse vid vägrat medlemskap".
23
Texten;
"Om en bostadsrätt överlåtits till ny innehavare, får denne utöva bostadsrätten endast om han eller hon är eller antas till medlem i föreningen."
ändras till;
"Om en bostadsrätt överlåtits eller övergått till ny innehavare, får denne utöva bostadsrätten och flytta in i lägenheten endast om han eller hon är eller antas till medlem i föreningen.".
28
§14 justeras till §12.

OBS!. HÄR MÅSTE RÄTT RÄKENSKAPSPERIOD UPPGES, T.EX: 1/9 - 31/8).

29
Texten;
"Styrelsen ska bedriva sitt arbete så att årsredovisningshandlingarna med fullständiga svar på revisorernas PM ska vara revisorerna tillhanda i lagstadgad tid (en månad före årsmötet)."
läggs in i slutet på denna paragraf.

OBS! Konflikt ! Vilket gäller?
I stadgarna (§ 11) står det; "Före december månads utgång varje år skall styrelsen till revisorerna avlämna årsredovisning som skall omfatta resultaträkning, balansräkning och fövaltningsberättelse".
I årsredovisningslagen (1995:1554) 2 kap.8 kap. (Offentliggörande) 2 § (Årsredovisningens avlämnande till revisorerna) står det följande;
"I en ekonomisk förening skall årsredovisningen lämnas till revisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma".
Lag går före stadgar, men här är stadgarna ett komplement till lagen, och därför torde det vara stadgarna som gäller. Korrekt?

32
Rubriken "Kallelse till stämma" ändras till "Kallelse till stämma mm".

34
Texten;
"Kallelse till stämma skall innehålla uppgift om de ärenden som skall förekomma på stämman.
ändras till;
"Kallelse till stämma skall innehålla uppgift om de ärenden som skall förekomma på stämman, och kallelsen skall vara daterad.".

35
Texten;
"Andra meddelanden till medlemmarna delges genom anslag på lämplig plats inom föreningens fastighet eller genom brev."
ändras till;
"Andra meddelanden (ex. ordningsföreskrifter) till medlemmarna delges genom anslag på lämplig plats inom föreningens fastighet eller genom brev/utskick. Föreningens webbsidor ska i samband med detta uppdateras med samma information."


Motionsrätt

OBS!. HÄR MÅSTE RÄTT SISTA DATUM FÖR INLÄMNANDE AV MOTIONER UPPGES (T.EX. NOVEMBER).

37
Texten;
"Medlem, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före februari månads utgång."
ändras till;
"Medlem, eller annan i föreningen boende, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen senast 2 månader före årsstämma för att med säkerhet kunna behandlas och tas med på denna föreningsstämma."
Dvs;
Alla som bor i föreningen har rätt att skriva motioner (alltså inte bara medlemmar).

38
Texten;
" Styrelsens svar på motioner ska tas fram i samråd med motionären.
Motionären ska beredas möjlighet att i de skriftliga svaren från styrelsen som delas ut till medlemmarna, kommentera styrelsens svar.

39
Om styrelsen behöver kompletterande information för att kunna behandla motionen är styrelsen skyldig att försöka kontakta motionären för komplettering av motion, och att vid behov hjälpa till med att formulera om motionen inför stämman.
Styrelsen är skyldig att till motionären snarast bekräfta mottagning av motioner.
"


40
Rubriken "Dagordning för stämma" läggs in före paragrafen med dagordning.

42
Alla punkter i dagordningen ändras till inledande versal, och varje punkt avslutas med en punkt.

43
Punkt 5;
"val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet samt val av rösträknare"
ändras till;
"Val av minst två personer, högst tre, att jämte stämmoordföranden justera protokollet samt val av rösträknare.".

45
Punkt 12;
"12. fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för kommande verksamhetsår samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter"
ändras till;
"13. Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer samt andra ev. förtroendevalda, exkl. valberedning, för mandatperioden till nästa ordinarie stämma, samt principer för samtliga andra ekonomiska ersättningar för förtroendevalda (exkl. valberedning).".

Dessutom sätts under denna punkt ett separat tak för dels verksamhetsårets fritidsaktiviteter och dels ett separat tak för verksamhetsårets ev. festaktivitet.

47
Punkt 14;
"14. val av revisorer och suppleant"
ändras till;
"15. Val av revisorer och suppleanter.".

48
Punkt 15;
"15. val av valberedning"
ändras till;
"16. Val av valberedning, fråga om uppgifter samt arvode och andra ersättningar för valberedning.".

49
Följande text läggs till:
Punkt 3;
"Godkännande av röstlängd
Dvs upprättande av förteckning över samtliga närvarande personer inkl. medlemmar, biträden och ombud. Uppgift om medlemmarnas rösträtt skall lämnas i röstlängden, om det förekommer olika rösträtt bland medlemmarna. Sedan röstlängden har godkänts av stämman, skall den tillämpas till dess att stämman beslutar om ändring. Uppskjuts stämman till en senare dag än nästföljande vardag, skall en ny röstlängd upprättas som tillägg.

Innehåll i röstlängd

Röstlängden ska alltid;
 1. dateras för när den upprättats
 2. undertecknas av protokollförare samt av den som satt ihop röstlängden (om annan än protokollföraren)
 3. signeras av alla justerare med datum för när justering utförts (datum för mottagande och avlämnande för var och en av justerarna)
  Varje sida i protokoll och röstlängd ska signeras av såväl protokollförare som respektive justerare
 4. innehålla samtliga på stämman närvarande personer;
  namn och vilken förtroendepost som innehas samt om röstberättigad
 5. innehålla alla ev. ombud/biträden där dessa tydligt markerats som sådana
 6. innehålla namn och position (yrke) på mötesordföranden och protokollförare
 7. innehålla info om vilka som utnämts till justerare och rösträknare
 8. innehålla info om vilka personer som röstlängden kompletterats med under stämmans gång
 9. numreras per deltagare (en numrering per röstberättigad och en numrering per övriga stämmodeltagare)
 10. innehålla information om fullmakter (vem har fullmakt för vem)
 11. kompletteras med ev. fullmakter
".

50
Följande text läggs till:
Punkt 6;
"Fråga om kallelse behörigen skett.
Styrelsen måste här redogöra för när kallelse skickats ut och vilka regler som gäller för behörig kallelse.
".

51
Texten;
"På extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen."
ändras till;
"Beslut får inte fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen till stämma.

Medlemmarna har rätt att ändra den inbördes ordningen av ovanstående punkter i dagordningen, via stämmobeslut.

Styrelse och protokollförare ska eftersträva att medlemmarnas synpunkter förs in i stämmoprotokollet.
Medlem som på stämman begär att få sina synpunkter införda i stämmoprotokollet ska få detta. Det är styrelsens skyldighet att se till så att synpunkter och dylikt skrivs in i protokollet.
I annat fall kan stämman klandras.

På extra föreningsstämma skall utöver punkt 1-6 ovan endast förekomma de ärenden för vilken stämman blivit utlyst, och vilka angetts i kallelsen till stämman.

På extra föreningsstämma är det de som begärt extrastämman som bestämmer i vilken ordning de olika frågorna ska tas upp i dagordningen.

På extra föreningsstämma får styrelsen inte lägga till fler punkter i kallelsen/dagordningen än de som begärts inför extrastämman. Dvs endast de punkter som är anledningen till extrastämman ska ingå.

Punkter i kallelse till extrastämma ska formuleras exakt så som de som begärt extrastämman önskar.

52
Om stämman drar iväg i tid är styrelsen (mötesordförande) skyldig att utnyttja sig av möjligheten att ajournera mötet till annat tillfälle.

53
Beslut tagna på stämman ska genomföras av styrelsen under aktuellt verksamhetsår, eller före det datum som specifikt bestämts av stämman.
"


Två nya paragrafer läggs in före paragrafen om "Röstning" enligt följande;

Arvoden

§17

54
Arvoden för styrelsen bestäms under punkten för detta i dagordningen på årsstämman.
Inga andra arvoden får utgå än de som beslutats och skrivits in i protokollet på föregående stämma.

55
Arvoden är endast giltiga fram till nästa årsstämma, varför samtliga arvoden måste tas upp och protokollföras vid varje årsstämma, även om det inte sker någon förändring på nivån.

56
Styrelse och revisorer (och övriga som godkänts att få arvode) får inte ta ut sina tilldelade arvoden i förskott, men styrelsen kan själv bestämma perioder för utbetalning då pengar betalas ut samtidigt och i efterskott till alla ledamöter, suppleanter, och övriga.

57
Alla utbetalningar av arvoden ska av styrelsen tydligt redovisas i årsredovisningen (etc) med för vem arvodet avser, period när utbetalning gäller, samt exakt vad arvodet avser.

58
Om någon i styrelsen hoppar av sitt uppdrag ska arvode betalas ut endast fram till föregående styrelsemöte som ledamoten deltog i fullt ut.

59
Om annan förtroendevald hoppar av får, via stämmobeslut, en bedömning göras av nivån på arvodet utifrån det arbete som presterats. Styrelsen ansvarar för att detta tas upp på kommande stämma. Arvode får i sådant fall ej betalas ut innan stämmobeslut.


60

Övriga ärenden

§18

Under punkten "Övriga ärenden" i årsstämmans dagordning kan medlemmarna anmäla punkter till styrelsen som de önskar tas upp på stämman i mån av tid. Begäran om detta bör komma in till styrelsen i så god tid som möjligt (innan dagordning delas ut till medlemmarna), senast 3 veckor före stämman. Styrelsen för då in dessa punkter under "Övriga ärenden" i slutet av dagordningen.
61
Rubriken "Röstning" ändras till "Röstning och rösträtt".

62
I § 19 läggs följande text in;
En medlem får inte själv eller genom ombud rösta i fråga om;
- talan mot honom,
- hans befrielse från skadeståndsansvar eller annan förpliktelse gentemot föreningen, eller
- talan eller befrielse som avses i 1 eller 2 beträffande annan,
   om medlemmen i frågan har ett väsentligt intresse som kan strida mot föreningens.

63
I HSB:s normalstadgar står här;
"Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen".
Det måste förtydligas vad "förpliktelser" innebär, så att styrelsen inte kan ogiltigförklara röster bara för att det blivit något fel på några kronor i inbetalning av senaste inbetalning av årsavgiften (vilket har inträffat)!

64
Följande text läggs in;
Om någon begär sluten omröstning ska så ske.
65

Ombud och biträde

§ 20
En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud. Ombud skall förete skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakten skall företes i original och gäller högst ett år från utfärdandet. Ombud får bara företräda en medlem.
Medlem får på föreningsstämma medföra högst ett biträde.
För fysisk person gäller att endast annan medlem i HSB (i valfri region) eller medlemmens make/maka, registrerad partner, sambo, förälder, syskon eller barn får vara biträde eller ombud.

Texten "biträde eller" i denna paragraf stryks alltså.

I föreningslagen står det;
"Endast medlemmens make eller sambo eller annan medlem får vara ombud, om inte annat anges i stadgarna. Är medlemmen en juridisk person får denne företrädas av ombud som inte är medlem, om inte annat anges i stadgarna. Ingen får som ombud företräda mer än en medlem, om inte annat anges i stadgarna".
samt;

66
"En medlem kan vid föreningsstämman medföra högst ett biträde. Endast medlemmens make eller sambo eller annan medlem får vara biträde, om inte annat anges i stadgarna".
Därför är det viktigt att följande mening dessutom läggs till i stadgarna;

Som biträde till medlem kan även juridiskt ombud eller annan till medlemmen närstående person väljas av respektive medlem.

67
VIKTIGT! Kraven på vem som får vara ombud och biträde lättas upp !!!
Se http://hotpot.se/hsb-staemma-naervaro.htm
69
I paragrafen om valberedningen ( §24) läggs följande text in;
"Valberedningen måste också några gånger under året redovisa för medlemmarna hur arbetet fortskrider med aktuell status och dessutom ta kontakt med alla nyinflyttade medlemmar (med stöd av styrelsen) för att undersöka om nyinflyttade skulle kunna tänka sig en förtroendepost inom föreningen.

En aktiv valberedning ska eftersträvas av förening såväl som av styrelse, och styrelsen är skyldig att underlätta valberedningens arbete med t.ex. utskrifter av flygblad, upplåta lokal för möten, omedelbar information om vem som flyttat in i föreningen, o.dyl.

Om förändringar till nästa ordinarie stämma sker i valberedningens konstitution, eller om valberedningen avbryter sitt arbete, eller andra viktiga förändringar inträffar här, är i första hand valberedningen skyldig att informera medlemmarna om det inträffade. I andra hand är styrelsen skyldig att snarast tillse att medlemmarna får informationen.

Om den som är sammankallande i valberedningen hoppar av utser övriga i valberedningen en sammankallande inom sig (vilket medlemmarna informeras om).

Endast den som fysiskt bor i föreningen får ingå i valberedningen.

Ett par gånger om året (2 till 4 gånger) är valberedning och styrelsens alla ledamöter (helst även med samtliga suppleanter) skyldiga att träffas personligen och i grupp för att diskutera om ledamöterna är nöjda med hur arbetet i styrelsen fortlöper och om samarbetet mellan ledamöterna fungerar. Styrelsens ordförande är sammankallande till dessa möten (vilket kan ske på uppmaning av den som är sammankallande i valberedningen, då styrelsen är skyldig att följa denna uppmaning). Valberedningen har också rätt att vid behov ta kontakt personligen med enskilda ledamöter och suppleanter för att utröna om allt fungerar som det ska. Utfallet från dessa möten och kontakter ska snarast via valberedningen informeras medlemmarna skriftligen. Om valberedningen misstänker att styrelsearbetet inte fungerar riktigt som det ska så är valberedningen skyldig att detaljerat informera medlemmarna om detta skriftligen.

Valberedningen fungerar som en mellanhand mellan medlemmarna och styrelsen varför medlemmarna kan framföra sina synpunkter till valberedningen, som sedan tar upp detta på sina möten med styrelsen.".

NY TEXT FÖR VALBEREDNING 070606!

Se http://hotpot.se/hsb-valberedning-brf.htm.


70
Rubriken "Protokoll" (före §25) ändras till "Stämmoprotokoll och justering".

71
Texten;
"Senast en vecka efter stämman ska den förste protokolljusteraren ha fått tillgång till det färdigställda protokollet med samtliga bilagor, och varje justerare har sedan 4-7 dagar på sig att justera protokollet, så att det färdigjusterade protokollet är tillbaka till styrelsen senast tre veckor efter stämman."
läggs in efter de tre punkterna i § 25.

72
Texten;
"Varje sida i stämmoprotokollet ska signeras av alla som skriver under stämmoprotokollet."
läggs in efter ovanstående text.

73
Texten;
"Senast en månad efter stämman ska det justerade protokollet ha delats ut till samtliga medlemmar i föreningen (ett ex. till varje bostadsrätt), alternativt lagts ut till åtkomst för alla på föreningens webbsajt."
läggs in i slutet av § 25.
74
Rubriken "Styrelse" före §26
ändras till;

Styrelsen

Val av ledamöter och suppleanter

75
Texten;
"Styrelsen består av lägst tre och högst elva ledamöter med högst fyra suppleanter."
ändras till;
"Styrelsen består av lägst tre och högst elva ledamöter med lägst två och högst fyra suppleanter (inkl. ev. suppleant från HSB).".
(Här är det tveksamt om minsta antal suppleanter måste anges, enligt vissa - bl.a. HSB - så ska denna bit tas bort från stadgarna eftersom det inte behöver finnas några suppleanter alls, men enligt Bolagsverket så ska detta vara med... vem har rätt?)

76
Texten;
"Av dessa utses en ledamot och högst en suppleant för denne av styrelsen för HSB; övriga ledamöter och suppleanter väljs på föreningsstämman."
ändras till;
"Av dessa utses en ledamot (s.k. HSB-representant) och högst en suppleant för denne av styrelsen för HSB Malmö. Övriga ledamöter och suppleanter väljs på föreningsstämman.".

77
Följande text läggs till;
Styrelsen är skyldig att hålla medlemmarna uppdaterade om vem som är HSB-representant (såväl vem som valts som HSB-fullmäktige jämte suppleant).
Här rekommenderas dock starkt att ändra om texten till att föreningen bestämmer själv om föreningen vill ha en HSB-representant.


78
Följande text läggs till;
Suppleant till styrelsen ska alltid kallas till alla styrelsemöten och alla andra möten till vilka styrelseledamöterna inbjudits.
79
Texten i §27;
"Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande och sekreterare."
ändras till;
"Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande och sekreterare, om inte stämman beslutat att en eller flera av dessa ska utses av stämman. HSB-representant ska undvikas att väljas som ordförande, vice ordförande och sekreterare.".

80
Texten i §27;
"Styrelsen utser också organisatör för studie- och fritidsverksamheten inom föreningen."
ändras till;
"Styrelsen utser också organisatör för studie- och fritidsverksamheten inom föreningen, här kallad 'studieorganisatör'.".

Följande text läggs in i §27 om konstituering och firmateckning;
81
"Studieorganisatören ska i första hand utses inom styrelsen, men det är tillåtet att via val på föreningsstämma utse studieorganisatör utanför styrelsen (dvs styrelsen har ej rätt att utse extern studieorganisatör, utan detta ska i så fall göras via val på stämma).
Arvodet för studieorganisatör bestäms då separat av stämman. Mandatperioden blir fram till nästa ordinarie föreningsstämma.

Styrelsen är i sådant fall också skyldig att löpande hålla mycket nära kontakt med studieorganisatören i samtliga frågor som berör dennes uppgifter i föreningen, att utan fördröjning hålla studieorganisatören informerad om allt som berör dennes arbete, samt att göra allt som behövs för att underlätta dennes arbete.

82
Styrelsen är skyldig att för medlemmarna noga redogöra skriftligen vad studieorganisatörens uppgifter, rättigheter och skyldigheter är samt vilka resurser denne har att tillgå. Detta bestäms av stämman, och inte av styrelsen, men styrelsen är skyldig att inför stämman utarbeta ett skriftligt förslag (som delas ut till alla medlemmar i god tid före stämma, alternativt läggs på föreningens webbsajt) för medlemmarna.

83
Styrelsen är också skyldig att fortlöpande informera medlemmarna skriftligen om hur studieorganisatörens arbete fortlöper och vid avhopp utan fördröjning informera medlemmarna om detta och genast ansvara för att studie- och fritidsverksamheten fortsätter med kortast möjliga avbrott.
"

OBS! Styrelsen måste först kontrollera med BRL om det överhuvudtaget är tillåtet att i stadgarna avvika på detta sätt, där en studieorganisatör kan väljas som ej ingår i styrelsen.

84
Ny paragraf (med tillhörande rubrik) läggs in efter §28;

"Föreningens underhållsansvar

§29

Föreningen svarar via styrelsen för att föreningens fastigheter och föreningens fasta egendom i övrigt är väl underhållet och hålls i gott skick.".

Ovanstående paragraf flyttas alltså hit från §36, där det står;
"Föreningen svarar för att huset och föreningens fasta egendom i övrigt är väl underhållet och hålls i gott skick.".

85
Rubriken;
"Avyttring, till- eller ombyggnad"
läggs in före nästa paragraf (före dagens §29).
Följande nya paragrafer (§ 31 - § 34) läggs in efter föregående paragraf
- där §31 nedan är placerad som §31 enligt HSB:s förslag, och
- där sista meningen i HSB:s §31 här läggs in som separat paragraf, §32, och
- där §33 här är hämtat från styrelsens §25 (de tre sista meningarna), och
- där §34 är en helt ny paragraf;

88

Underhållsplan

§31

Styrelsen skall upprätta underhållsplan för genomförande av underhållet av föreningens hus och årligen budgetera samt genom beslut om årsavgiftens storlek säkerställa erforderliga medel för att trygga underhållet av föreningens hus.

89

Besiktning och inventering

§32

Styrelsen skall varje år tillse att föreningens egendom besiktigas i lämplig omfattning, och i enlighet med föreningens underhållsplan, minst en gång per år.
Stämmovalda revisorer skall kallas till sådan besiktning.
Resultatet redovisas i sin helhet i årsredovisningen med datum för när besiktning utförts.


90
Föreningens tillgångar ska dessutom årligen inventeras, och styrelsen måste löpande föra inventariebok.

91

Styrelseprotokoll

§33

92
Vid styrelsens sammanträden skall det föras protokoll, som justeras av styrelseordföranden och den ytterligare ledamot, som styrelsen utser.
93
Varje sida i styrelseprotokollen ska signeras av alla som skriver under styrelseprotokollen.
Protokoll från styrelsemöte skall föras i nummerföljd.
94
Protokoll skall - liksom alla övriga dokument - förvaras betryggande.


95
Styrelsens protokoll ska tydligt återge vilka ärenden som behandlats, vilket underlag som funnits för respektive ärende samt innebörden av de beslut som fattas.
Protokollet ska sändas till styrelsens ledamöter så snart som möjligt efter styrelsesammanträdet.

96
Styrelsen är också ansvarig för tillfredsställande regelbunden säkerhetskopiering av elektroniska dokument och att dessa säkerhetskopior förvaras på betryggande sätt.
Programvarulicenser ska också förvaras på ett betryggande sätt, liksom mjukvara (som säkerhetskopieras i den mån det är möjligt).

97
Styrelsen är vidare skyldig att göra vad som behövs för att på bästa sätt skydda styrelsens elektroniskt lagrade information från intrång och angrepp i olika former.

98
Medlem har rätt till utdrag från protokollen i alla ärenden (t.ex. behandling av från medlemmen inkommen skrivelse), utom i de ärenden som gäller andra enskilda medlemmar. Dessa ska utan onödig fördröjning lämnas ut vid begäran.


99

Styrelsens skyldigheter - övrigt

§34

100
Styrelsen är skyldig att föra inventariebok (kontrolleras av revisorer).

101
Styrelsen är skyldig att föra beslutsliggare (kontrolleras av revisorer).

102
Styrelsen är skyldig att informera medlemmarna om vad styrelsen arbetar med, hur styrelsens arbete fortlöper och vad som är på gång (innan beslut tas) varannan månad (i form av utskick eller information via föreningens webbsajt).
103
Styrelsen är skyldig att skriftligen informera medlemmarna om när styrelsen avser hålla sina styrelsemöten under året, och löpande hålla medlemmarna uppdaterade om ev. förändringar här (detta bl.a. så att medlemmarna vet när deras skrivelser kommer att tas upp till behandling av styrelsen).
105
Styrelsen är skyldig att korrigera felaktig/bristfällig information och snarast efter påpekande gå ut med dessa rättelser till medlemmarna.
Styrelsen är skyldig att efter varje årsmöte inleda sitt arbete med att sammanställa en skrivelse där medlemmarna informeras om vad styrelsens mål är och vilka prioriteringar styrelsen har fram till nästa årsmöte.
106
Styrelsen är skyldig att en månad före årsmötet gå ut med information till alla medlemmar om vad man gjort och uppnått under sin tid som styrelse från föregående årsmöte.

107
Styrelsen är skyldig att skicka ut bekräftelse på mottagen skrivelse snarast efter att den lämnats eller skickats till styrelsen, och styrelsen är skyldig att sedan snarast och efter bästa förmåga besvara inkomna skrivelser från medlemmarna.
Det är ingen skillnad mellan hur e-post eller skrivelse på papper ska behandlas.

108
Årsredovisningen ska alltid delas ut inom lagstadgad tid till alla bostadsrätter.

109
Motionerna delas ut separat veckan efter att dessa senast ska vara inlämnade, alternativt läggs ut på föreningens webbplats, och styrelsens skriftliga svar (med av styrelsen utförd utredning) på motionerna delas ut senast i samband med utdelningen av årsredovisningen (dvs senast två veckor före årsmötet).

110
Styrelsen ska utreda inkomna motioner till nästkommande årsmöte och presentera ett skriftligt resultat (med kostnader, etc), så att beslut kan tas av medlemmarna baserat på den av styrelsen gjorda utredningen.

111
Motioner får grupperas, men får ej besvaras i grupp av styrelsen.

112
Medlemmarna ska senast en månad före planerat datum för årsmöte, få information om vilket datum som årsmötet preliminärt är planerat till.

113
Innan val av suppleanter för styrelsen måste styrelsen redogöra i detalj för hur styrelsen tänkt att suppleanterna ska arbeta och hur styrelsen vill att suppleanternas funktion ska vara.
På stämman ges medlemmarna möjlighet att framföra önskemål avseende detta.

114
Större underhåll ska normalt utföras med utgångspunkt från den årliga besiktningen och det resultat denna besiktning sedan leder till enligt beskrivningen under rubriken "Årlig stadgeenlig besiktning" i årsredovisningen.

115
(bör formuleras på ett tydligare sätt än vad jag gjort nedan):
När större arbeten ska utföras i föreningen, eller större inköp (över 10.000 kr) ska göras, är styrelsen skyldig att ta in offerter. När upphandling görs är styrelsen skyldig att ta in offerter från minst tre olika (från varandra fristående) företag.

116
Styrelsen ska i årsredovisningen under en separat rubrik för detta redogöra för vad styrelsen gjort under verksamhetsåret.

117
För större underhåll och förändringar är styrelsen skyldig att i god tid innan beslut tas informera medlemmarna skriftligt om alla delar av vikt avseende detta så att medlemmarna ges god möjlighet att framföra sina synpunkter innan beslut.

118
Styrelsen är skyldig att onödig fördröjning utföra de beslut som tagits på stämma.

119
I de fall tillträde behövs till lägenheten för reparationer som föreningen ansvarar för är det styrelsens ansvar att medlemmarna informeras i erforderlig och tillfredsställande tid före detta. Minst en vecka (normalt minst två veckor) förvarning om tillträde.

120
Styrelsen är skyldig att se till så att föreningens lokaler utnyttjas på bästa sätt och i enlighet med stämmans önskemål.

121
Styrelsen ansvarar för kölistor, t.ex. för parkeringsplatser.
Styrelsen ansvarar också för att ingen medlem måste stå i kö till parkeringsplats beroende på att någon annan, som ej innehar bil under en längre period (över ett år), upptar en parkeringsplats.

122
Enskilda ledamöter och suppleanter är skyldiga att utan fördröjning till revisorerna rapportera misstänkta oegentligheter inom styrelsen.

123
Om någon i styrelsen missköter sina uppgifter är övriga i styrelsen skyldig att informera revisorerna om detta. Revisorerna avgör sedan om det är av sådan art att medlemmarna bör informeras och om kallelse till extra stämma behövs för nyval.

124
Styrelsen är skyldig att i viktiga bitar upplåta resurser såsom skrivare (med hjälp av utskrift) för revisorernas arbete i föreningen (t.ex. om revisorerna vill gå ut med ett informationsutskick till medlemmarna). Gäller även valberedningen.

125
Om någon hoppar av styrelsen får övriga ledamöter (eller suppleanter) inte ta ut något av det arvode som annars skulle ha gått till den ledamot (suppleant) som hoppat av.
Motsvarande gäller övriga förtroendevalda.

126
Styrelsen ska vidare verka för öppenhet i föreningen och i mesta möjliga mån löpande informera medlemmarna om allt av vikt för föreningen och dess medlemmar.

127
Styrelsen ska eftersträva att uppmuntra högsta möjliga deltagande på stämma.
Röstning ska genomföras på ett formellt, noggrant och tillgängligt sätt.
Vid föreningsstämman ska det användas en rättvis och tydlig metod för rösträkning och stämmoordföranden ska förklara denna metod för fullmäktige.

128
Styrelseledamot ska självständigt bedöma de ärenden styrelsen har att behandla och föra fram de uppfattningar och göra de ställningstanganden detta föranleder. Styrelseledamot ska begära den kompletterande information som ledamoten anser nödvändig för att styrelsen ska kunna fatta väl underbyggda beslut.

129
Styrelseledamot är skyldig att tillägna sig den kunskap om föreningens verksamhet, organisation, marknad m.m. som erfordras för uppdraget.

130
Medlemmar involveras i planering av verksamheten och styrelsen visar öppet den planerade verksamheten för medlemmarna.

131
Ordföranden skall särskilt;
 • ta emot synpunkter från medlemmarna och förmedla dessa inom styrelsen
132
Vid föreningsstämma ska en beslutsför styrelse vara närvarande. Vid ordinarie stämma ska såvitt möjligt hela styrelsen vara närvarande. Styrlesens ordförande ska närvara vid stämman. Minst en av föreningens revisorer ska närvara vid ordinarie stämma.

133
Styrelsen ska på föreningens hemsida, i god tid innan kallelse utfärdas till ordinarie föreningsstämma, informera om medlemmarnas rätt att få ett ärende behandlat på stämman och vid vilken tidpunkt en sådan begäran måste ha nått föreningen för att med säkerhet kunna tas in i kallelsen.

134
Ekonomin ska vara lättförståelig och tydlig.

135
Om något som nämnts här ej uppfylls av styrelsen ska styrelsen ej få ansvarsfrihet.


137
Texten;
"Revisorerna skall till antalet vara minst två och högst tre, samt högst en suppleant.
Revisorer väljs av ordinarie föreningsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits, dock skall en revisor alltid utses av HSB Riksförbund."
ändras till;
"Revisorerna skall till antalet vara minst två och högst tre, samt högst en suppleant.
Revisorer och dess suppleant väljs av ordinarie föreningsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits.
Minst en av revisorerna måste vara auktoriserad. Övriga revisorer måste ha för uppdraget nödvändig kompetens
.

138
De av föreningsstämman valda revisorerna skall varje kvartal granska föreningens räkenskaper och kassa. De skall också delta i besiktning och inventering av föreningens fasta egendom och övriga tillgångar.".

Not. I min förening valdes en revisor, och sedan sa sa HSB (för att få ännu en revisor) att den som väljs kunde hoppa av direkt efter stämman. Ja, det verkar ju meningsfullt !?
Att välja en suppleant för revisorerna var inte ens aktuellt.
HSB underströk också att den revisor som valdes inte behövde kunna något överhuvudtaget om ekonomi!

Att en revisor ska utses av HSB Riksförbund är något som måste bort från stadgarna !!!


OBS!. HÄR MÅSTE RÄTT SISTA DATUM FÖR NÄR REVISIONEN SKA VARA AVSLUTAD, OCH REVISIONSBERÄTTELSEN SKA VARA FÄRDIGSTÄLLD.

139
Texten;
"Styrelsens redovisningshandlingar, revisionsberättelsen och styrelsens förklaring över av revisorerna gjorda anmärkningar skall hållas tillgängliga för medlemmarna minst en vecka före den föreningsstämma, på vilken de ska behandlas."
ändras till;
"Styrelsens redovisningshandlingar, revisionsberättelsen och styrelsens förklaring över av revisorerna gjorda anmärkningar samt motioner med styrelsens svar skall delas ut till medlemmarna minst en vecka före den föreningsstämma på vilken de ska behandlas Dessa dokument ska också samtidigt läggas ut på föreningens webbplats.".
141
Texten;
"Årsavgiften betalas månadsvis senast sista vardagen före varje kalendermånads början om inte styrelsen beslutar annat."
ändras till;
"Årsavgiften betalas månadsvis senast sista vardagen före varje kalendermånads början om inte styrelsen beslutar annat via stämmobeslut.".
143
Texten;
"Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift kan tas ut efter beslut av styrelsen."
ändras till;
"Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift kan tas ut efter beslut av styrelsen enligt stämmobeslut.".

Här har rubriken "Underhållsplan" samt innehållet i §33 flyttats fram i stadgarna till två paragrafer (efter "Konstituering och firmateckning").
145
Följande text ändras från;
"Inom föreningen skall bildas följande fonder:"
till;
"Inom föreningen skall följande fond finnas;".

146
Följande text tas bort i pragrafen om fonder; "Fond för inre underhåll för bostadsrätter"

148
Följande text tas bort i pragrafen om fonder; "Avsättning för inre underhåll bestäms av styrelsen. Bostadsrättshavare till bostadsrätt får för att bekosta inre underhåll använda sig av på bostadsrätt belöpande del av fonden. Storleken av på belöpande del av fonden skall härvid bestämmas efter förhållandet mellan insatsen för bostadsrätten och de sammanlagda insatserna för föreningens samtliga bostadsrätter samt med avdrag för gjorda uttag." ?

149
§35 justeras till §39.


150
Följande rubrik och paragraf (hämtad från slutet av §41 i HSB:s normalstadgar) läggs in under "BOSTADSRÄTTSFRÅGOR" (före rubriken "Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter");

Bostadsrättsföreningens skyldigheter

§40

Bostadsrättsföreningen svarar för reparationer av ledningar för avlopp, värme, elektricitet, informationsöverföring och vatten, om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet. Detsamma gäller för ventilationskanaler.
Föreningen har därutöver underhållsansvaret för ledningar för avlopp, vatten och anordningar för informationsöverföring som föreningen försett lägenheten med och som inte är synliga i lägenheten. Bostadsrättsföreningen ansvarar vidare för underhåll av radiatorer och värmeledningar i lägenheten som föreningen försett lägenheten med. Föreningen svarar också för rökgångar (ej rökgångar i kakelugnar) och ventilationskanaler som föreningen försett lägenheten med samt även för spiskåpa/köksfläkt som utgör del av husets ventilation och som föreningen försett lägenheten med.


152
Texten;
"Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Det innebär att bostadsrättshavaren ansvarar för att såväl underhålla som reparera lägenheten och att bekosta åtgärderna."
ersätts med;
"Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick (enl. Brl §36 stycke 1 och 2). Det innebär att bostadsrättshavaren ansvarar för att såväl underhålla som reparera lägenheten och att bekosta åtgärderna (enl. Brl §36 stycke 1 och 2).".

153
Texten;
"Bostadsrättshavaren skall följa de anvisningar som föreningen lämnar beträffande installationer avseende avlopp, värme, gas, el, vatten, ventilation och anordning för informationsöverföring.
För vissa åtgärder i lägenheten krävs styrelsens tillstånd enligt §41."
ersätts med;
"Bostadsrättshavaren skall följa de anvisningar som föreningen lämnar beträffande installationer avseende avlopp, värme, el, vatten, ventilation och anordning för informationsöverföring.
Ändringar i sådana installationer som föreningen försett lägenheten med skall i förväg godkännas av bostadsrättsföreningen i den mån de inte omfattas av bestämmelsen i § 46 om förändring av lägenhet. För vissa åtgärder i lägenheten krävs styrelsens tillstånd enligt § 46.
".

155
Rubriken;
"Till lägenheten hör bland annat:"
ersätts med;
"Bostadsrättshavarens underhålls- och reparationsansvar för lägenheten omfattar bland annat:"

156
Texten;
"Ingår i upplåtelsen förråd, garage eller annat lägenhetskomplement har bostadsrättshavaren samma underhålls- och reparationsansvar för dessa utrymmen som för lägenheten enligt ovan. Detta gäller även mark som är upplåten med bostadsrätt."
ersätts med;
"Ingår i upplåtelsen förråd, garage eller annat lägenhetskomplement har bostadsrättshavaren samma underhålls- och reparationsansvar för dessa utrymmen som för lägenheten enligt denna bestämmelse.".

157
Texten;
"Om lägenheten är utrustad med balkong, altan eller hör till lägenheten mark/uteplats som är upplåten med bostadsrätt svarar bostadsrättshavaren för renhållning och snöskottning. För balkong/altan svarar bostadsrättshavaren för målning av insida av balkongfront/altanfront samt golv. Målning utförs enligt bostadsrättsföreningens instruktioner. Om lägenheten är utrustad med takterass skall bostadsrättshavaren därutöver se till att avrinning för dagvatten inte hindras. Vad avser mark/uteplats är bostadsrättshavaren skyldig att följa föreningens anvisningar gällande skötsel av marken/uteplatsen."
ersätts med;
"Om lägenheten är utrustad med balkong eller altan som är upplåten med bostadsrätt svarar bostadsrättshavaren för renhållning och snöskottning samt för målning av insida av balkongfront/altanfront samt golv. Målning utförs enligt bostadsrättsföreningens instruktioner.".
(egentligen ska inte "eller altan" vara med, eftersom föreningen ej har dylika)

158
Texten;
"Paraboler eller annan utrustning får ej fästas på sådant sätt att någon del sticker ut utanför fasad/balkong."
läggs till i denna paragraf.

159
Texten;
"Lägenheternas dörrar med t.ex. beslag, handtag och brevlåda får inte avvika (mer än marginellt) från normalt utseende, jämfört med hur det generellt ser ut i föreningens trappuppgångar."
läggs till i denna paragraf.
162
Texten;
"Bostadsrättsföreningen får åta sig att utföra sådan reparation samt byte av inredning och utrustning vilken bostadsrättshavaren enligt § 36 skall svara för."
ersätts med;
"Bostadsrättsföreningen får efter stämmobeslut om detta åta sig att utföra sådan reparation samt byte av inredning och utrustning vilken bostadsrättshavaren enligt § 41 skall svara för.".
168
Texten;
"ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas, eller vatten, eller..."
ersätts med;
"ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, ventilation eller vatten, eller...".

170
Någonstans i stadgarna måste följande läggas in;
 • Datum då stadgarna antogs av medlemmarna
 • En notering i stil med "Medlemmarna görs uppmärksamma på att lag alltid går före stadgar. Vid lagändringar så har därför lagen företräde, även om stadgarna inte anpassats efter gällande lag.

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)


Tipsa en vän