Färdiga motioner för medlemmar i brf:ar
Del 2

Nedanstående är hur jag formulerar mina motioner i min förening. Du är fri att kopiera motionerna rakt av (i de fall det är möjligt) och använda dessa i din förening, eller kopiera motionerna och anpassa dem för din situation i din förening.

Den andra delen av dessa färdiga motioner hittar du genom att klicka här.

Fler exempel på motioner hittar du på;
Motioner, del 2 - 2004, Motioner, del 2b - 2004, och
Motioner, del 3 - 2005, Motioner, del 3b - 2005, och
Motioner, del 4 - 2006.

OBS! Se även Motioner, del 5 - 2007 / del 5b - 2007 / del 5c - 2007 / del 5d - 2007

Motioner - 2008 / Motion 15 - 2008 / Bilaga, stadgejusteringar - 2008

Index över alla motioner

Tips på hur en motion ska utformas.

Kom gärna med egna förslag på motioner som är allmänt användbara!

Skriv till media ! NU !!!


1.

"BUDORD" FÖR STYRELSEN

Jag föreslår att nedanstående punkter införs som styrelsen ska arbeta utifrån.

På en årlig stämma tas varje gång upp en speciell punkt i dagordningen för diskussion om hur väl styrelsen följt dessa riktlinjer och vad som kan göras bättre, och där styrelsen informerar om vilka konkreta åtgärder styrelsen vidtagit under året för att bättre följa nedanstående punkter.
 1. Lyssna (på medlemmarna) och ta in information (från medlemmarna).

 2. Informera regelbundet.

 3. Verka för att medlemmarna får den information styrelsen får.

 4. Besvara varje medlems fråga och hantera varje medlems ärende skyndsamt.

 5. Inneha minst en elektronisk brevlåda dit medlemmarna kan skicka sina skrivelser. Denna brevlåda ska löpande avläsas. När en skrivelse läses av styrelsen ska medlemmen omedelbart få ett mottagningsbevis på detta, antingen ett automatiskt sådant, eller manuellt skrivet av styrelsen.

 6. Se till att föreningen har en webbplats som regelbundet underhålles.

 7. Arbeta för en demokratisk ordning i föreningen.

 8. Vara öppen, och arbeta för full öppenhet i föreningen där alla medlemmar som så önskar får göra sig hörda på olika sätt, och där ingen behandlas illa eller på något sätt diskrimineras för sina åsikter (varken på stämmor eller i övrigt).

 9. Stämmoprotokoll ska utan onödig fördröjning snarast kopieras upp i sin helhet till de medlemmar som ber om detta (alternativt att stämmoprotokollen läggs ut på föreningens webbsajt).

 10. Styrelseprotokoll ska utan onödig fördröjning snarast kopieras upp i sin helhet (med endast det bortaget som är känslig information för någon enskild medlem) till de medlemmar som ber om detta (alternativt att styrelseprotokollen läggs ut på föreningens webbsajt).

 11. Behandla alla medlemmar lika, även de styrelsen får kritik av.
  "Kunden" ska få rätt ska vara mottot.

 12. Ge medlemmarna alla möjligheter som finns att göra sig hörda för såväl andra medlemmar som för styrelsen (forum på Internet, anslagstavlor att användas för alla medlemmar, öppet hus, "diskussionslokal", etc).

 13. Ge alla medlemmar möjlighet att öppet diskutera, kritisera och kommentera de beslut som tas av styrelsen - innan dessa verkställes - och anpassa beslut i mesta möjliga mån efter medlemmarnas åsikter.

 14. Verka för att engagera medlemmarna och involvera medlemmarna i allt som görs i föreningen.
  Resonera aldrig i stil med "Det är ingen som bryr sig ändå". Om medlemmarna inte bryr sig så är detta minst lika mycket styrelsens fel som medlemmarnas.

 15. Veta sina begränsningar, och när kunskapen inte räcker till inom styrelsen så är styrelsen skyldig att i första hand ta stöd av medlemmarna, och i andra hand av en oberoende extern konsult.

 16. Alltid arbeta så att det blir lätt för nya ledamöter att komma in och ta över.
  Allt som görs ska noga dokumenteras, och det viktigaste här är att protokoll skrivs på ett utförligt sätt.

 17. Arbeta löpande för att tydliga regler/stadgar/rutiner/ramverk (för förtroendevalda såväl som övriga medlemmar) tas fram av medlemmarna (alla medlemmar) med stöd av styrelsen, och se till att dessa regler tydligt förmedlas till alla.
  Särskilt viktigt är att föreningens stadgar förtydligas och förbättras med jämna mellanrum. En förening får aldrig rakt av anta HSB:s s.k. normalstadgar.

 18. Rätta sig efter stadgarna eller ta konsekvenserna av att styrelsen inte följer stadgarna.
  Om styrelsen inte följer stadgarna blir styrelsen ekonomiskt skadeståndsskyldig gentemot föreningen.

 19. Följa lagen och behandla alla medlemmar lika.

 20. I tolkningsfrågor ska stadgarna alltid tolkas till medlemmens förmån.
  Detta för att därigenom tvinga fram stadgar som inte är så luddiga som de är idag.

 21. Vid minsta misstanke om jäv eller fördelar/nackdelar av ledamot/medlemmar, ska ledamot utgå ur diskussion/planering/beslut av ärendet.

 22. HSB-representantens roll i styrelsen ska alltid enbart vara rådgivande, och i rent ekonomiska frågor måste styrelsen ta HSB-representantens uttalanden med en nypa salt då denna person är partisk.

 23. Tänka långsiktigt och ta beslut som fungerar/är bra även på lång sikt.

 24. Kontrollera/besiktiga alla arbeten som utförs i föreningen, såväl av intern som extern personal och såväl löpande som med slutkontroller. Fakturor ska aldrig betalas innan slutkontroll utförts av styrelsen, och den styrelsen utser för denna kontroll av arbeten (med kontrakterat ansvar för besiktning/kontroll) och produkter som föreningen debiterats för.

 25. Arbeta för varje enskild medlems bästa, såväl ekonomiskt som på andra sätt.

 26. Under inga omständigheter betala några fakturor i förskott på det arbete och material som beställs till föreningen utan stämmans godkännande för detta.

 27. Inte dra nytta av sin position i styrelsen för egen vinning.

 28. Verkställa stämmobeslut (som inte bryter mot lag) innan verksamhetsårets utgång (om inget annat slutdatum specifikt kommit överens om på stämman och förts in i stämmoprotokollet). I annat fall ska styrelsen bli ekonomiskt skadeståndsskyldig gentemot medlemmarna.
  (Denna formulering måste sedan snarast läggas in i stadgarna eftersom detta stadgetillägg täpper igen ett av de allvarligaste hålen i lag/stagdar.)

 29. Inte svälja elefanter och sila mygg.

 30. Styrelsen får ej utan stämmans godkännande bemyndiga någon utanför styrelsen att företräda föreningen och teckna dess firma.

 31. Varje förening måste ha trivselföreskrifter. För att detta ska fungera måste dessa tas fram i samråd mellan medlemmar och styrelse. Detta är en löpande process.
  Styrelsen tar fram trivselföreskrifter och dessa diskuteras på möten/stämmor innan färdigt exemplar delas ut till alla medlemmar.

Fråga/begäran till styrelsen: Om styrelsen inte är till 100 % enig i samtliga ovanstående punkter ovan så måste styrelsen i sitt svar på denna motion;
 1. redogöra för exakt vilken punkt/vilka punkter som styrelsen inte håller med fullt ut
 2. berätta (punkt för punkt) varför styrelsen inte håller med
 3. berätta hur styrelsen i stället skulle vilja att respektive punkt formuleras.
Jag är rädd för att styrelsen med HSB-representanten i spetsen kommer att kämpa med näbbar och klor för att medlemmarna inte ska få de självklara rättigheter och den säkerhet som punktats upp i denna motion, men jag kan bara hoppas att medlemmarna begriper sitt eget bästa, oavsett vilka argument styrelsen/HSB kommer med, och röstar ja till denna motion.

Om jag ska försöka förutse händelseförloppet här så kommer styrelsen också att köra med sitt gamla vanliga trick, dvs styrelsen kommer inte att utföra sina uppgifter och besvara denna motion skriftligt, utan styrelsen sparar något absurt skäl till stämman till varför medlemmarna absolut inte kan godkänna denna motion. Som medlem får du dock inte låta dig luras!

Jag hoppas också att alla medlemmar förstår att en ärlig styrelse, som inte har något att dölja, skulle besvara denna motion med att den är utmärkt och rekommendera alla medlemmar att rösta för denna motion.
Not. Har du tillgång till Internet så se http://hotpot.se/hsb-motioner-staemma-brf.htm där jag kommer att lämna kommentarer före stämman på de svar styrelsen gett på denna motion.

2.

Utlåtande av fristående revisionsfirma

Jag föreslår att föreningen inför att en komplett årsredovisning årligen - senast tre veckor innan årsstämman - lämnas till en neutral/fristående och registrerad/godkänd/auktoriserad revisionsfirma för ett utlåtande.

Detta blir alltså en kontroll av årsredovisningen. Inte en revision av verksamheten i normal betydelse! Det externa utlåtandet blir från en inom området utbildad och kompetent person som inte får mer information än den lilla del som medlemmarna i föreningen får via årsredovisningen. Denna externa kontroll, från medlemmarnas perspektiv, ska leda till att medlemmarna får bättre information om ekonomin och att rätt frågor ställs på stämman.

Denna kontakt med revisionsfirman får ej ske via styrelsen utan ska hanteras av en på stämma utsedd grupp av medlemmar (fristående från styrelsen). Överhuvudtaget ingen kontakt i någon form får finnas mellan styrelse och den revisionsfirma som ska ge utlåtandet, och revisionsfirman måste skriva under ett avtal på att de inte känner någon i styrelsen eller har någon kontakt med någon i styrelsen.

Därefter ska detta utlåtande (med ev. kommentarer från styrelsen) medfölja årsredovisningen när årsredovisningen delas ut till medlemmarna.

Svaren från styrelsen samt svaren från revisionsfirman kan sedan kommenteras av den utsedda gruppen, och gruppens svar ska också finnas med i det som delas ut till medlemmarna innan stämman.

Även utsedd grupp och styrelse samt föreningens revisorer skriver under ett avtal om att ingen kontakt mellan utsedd revisionsfirma, utsedd grupp och styrelse samt föreningens revisorer finns i denna process.


Detta är en försumbar kostnad för föreningen, men den ökar säkerheten för medlemmarna på ett väsentligt sätt. Det gör också att föreningen får ett plus, externt sett, gentemot andra föreningar, dvs föreningen ökar i värde.

En styrelse som inte har något att dölja och som kan stå för hur styrelsen skött ekonomin under året borde inte vara rädd för denna lilla extra säkerhet. En styrelse som skött ekonomin på ett korrekt sätt ska i stället vara tacksam för att detta också kan bekräftas från annat håll. Det kan dessutom ge styrelse (såväl som förening) mycket värdefulla tips på förbättringar som kan göras i föreningen.

Styrelsens svar på denna motion kommer med all säkerhet bli att styrelsen inte vill att detta ska genomföras, men styrelsen kommer inte att kunna lämna några relevanta argument för varför de inte önskar att denna arbetsordning införs.
Styrelsen kommer säkert att svara något kort i stil med;
"Vi har redan idag revisorer så vad ska vi med ännu en revisor till?"
Men som förhoppningsvis alla förstår så är det inte detta saken handlar om. Det handlar om att;
 • få ett professionellt utlåtande över hur redovisningen redovisas för medlemmarna
 • ge föreningen värdefulla tips
 • speciell kompetens tas in för att tolka en årsredovisning, eftersom de flesta tycks sakna denna kunskap
 • öka säkerheten för medlemmarna
 • öka intresset för vår förening och värdet på våra bostadsrätter
Det är medlemmarna som bestämmer, och som medlem i en förening ska man kräva högsta möjliga säkerhet.

Not. Har du tillgång till Internet så se http://hotpot.se/hsb-motioner-staemma-brf.htm där jag kommer att lämna kommentarer före stämman på de svar styrelsen gett på denna motion.

3.

Maxbelopp / Utgiftstak

Som det fungerar idag kan styrelsen spendera obegränsat mycket pengar på i princip vad som helst som styrelsen känner för. Att detta är möjligt beror på de många brister som finns i stadgar och lagar.

Jag föreslår här att det bestäms att i alla frågor där kostnader (utöver löpande fakturor i stil med värmekostnader) kan tänkas överskrida ett belopp av totalt 50.000 kr (inberäknat alla kostnader som kan härröras till den aktuella posten, även framtids underhållskostnader) så måste beslut om detta tas av en av styrelsen arrangerad stämma.

Detta innebär inte på något sätt att styrelsen är fri att spendera pengar på vad som helst under det angivna beloppet, men det innebär att styrelsen nu måste ha medlemmarnas godkännande innan pengar över det här angivna beloppet kan spenderas.

En väl fungerande styrelse låter medlemmarna bli delaktiga i beslut långt under 50.000 kr.

En styrelse som inte ser till medlemmarnas bästa kommer inte att gilla denna motion, och kommer att svara något generellt och irrelevant som "I så fall får vi hålla stämmor varje månad" (vilket naturligtvis inte är sant, eftersom det inte hör till vanligheterna att några större summor läggs ut, och dessutom är det absolut inget som hindrar att man slår ihop beslut om flera utgifter till en stämma... t.ex. alla årets stora utgifter till en enda stämma per år). Jag hoppas dock att vår styrelse inser fördelarna med detta, och inte bara ensidigt ser nackdelar.

Not. Har du tillgång till Internet så se http://hotpot.se/hsb-motioner-staemma-brf.htm där jag kommer att lämna kommentarer före stämman på de svar styrelsen gett på denna motion.

3b.

Definition av vad styrelsen kan besluta om

I HSB:s normalstadgar står följande under "Beslutförhet";
Styrelsen eller firmatecknare får inte utan föreningsstämmans bemyndigande avhända föreningen dess fasta egendom eller tomträtt. Styrelsen eller firmatecknare får inte heller riva eller besluta om väsentliga förändringar av föreningens hus eller mark såsom väsentliga ny- till- eller ombyggnader av sådan egendom.
HSB:s text här är i princip en kopia av vad bostadsrättslagen säger.
Inte särskilt konkret, och om det ska finnas den minsta säkerhet för medlemmarna måste det konkretiseras vad styrelsen egentligen kan ta beslut om utan att stämmobeslut behövs.

Jag föreslår att följande regel införs för styrelsen (som sedan läggs in i stadgarna):
Styrelsen ska ägna sig åt underhåll och beslutsbehörigheten begränsas till detta område. Exempel på underhåll är att byta ut utrangerade tvättmaskiner till nya och mer funktionsdugliga sådana, inom ramen för vad som kan betecknas som normalt löpande underhåll (och där "produkten" som utbyte sker till inte mer än försumbart överstiger priset för en "produkt" med motsvarande funktion som idag).
Allt annat - dvs allt som inte går att hänföra till normalt underhåll - är föremål för stämmobeslut. Att t.ex. ändra om en del av en gården är inget underhåll av föreningen och beslut om en standardhöjande åtgärd eller väsentlig förändring av denna typ måste således tas på en stämma.


Ovanstående är egentligen vad som gäller idag, men med tanke på hur dåligt detta följs av styrelsen så måste det finnas tydligt på pränt någonstans vad som egentligen gäller.

Not. Har du tillgång till Internet så se http://hotpot.se/hsb-motioner-staemma-brf.htm där jag kommer att lämna kommentarer före stämman på de svar styrelsen gett på denna motion.

4.

Begränsning av "Övriga kostnader"

Jag föreslår att restriktioner införs för posten "Övriga kostnader" i årsredovisningen.

Två alternativ finns:
 1. Alla kostnader ner till en krona specificeras detaljerat på separat sida (sidor) i årsredovisningen för det som styrelsen placerar under posten "Övriga kostnader".
 2. Alla kostnader som överstiger angiven summa - t.ex. 1.000 kr - måste specificeras i årsredovisningen.
För alternativ 2 ovan så är 1.000 kr i högsta laget för en förening av vår storlek. Den kan mycket väl ligga på 100 kr i stället.

Punkten "Övriga kostnader" innehåller många intressanta poster som medlemmarna aldrig får kännedom om. T.ex. "presenter" från "styrelsen" till vissa personer. Detta kan vara av stort intresse för föreningens medlemmar att känna till.

Vad många inte känner till är att om styrelsen vill "mörka" några kostnader för medlemmarna, så är det nästan uteslutande under denna post som styrelsen lägger dessa utgifter.

Styrelsen kan här inte ens hävda att detta skulle medföra något merarbete för styrelsens del. Allt finns (förhoppningsvis) redovisat. Det är bara frågan om vilken information styrelsen vidarebefordrar till medlemmarna.

Not. Har du tillgång till Internet så se http://hotpot.se/hsb-motioner-staemma-brf.htm där jag kommer att lämna kommentarer före stämman på de svar styrelsen gett på denna motion.

5.

Val av kompetenta revisorer

Enligt lagen ska den som utses som revisor vara kvalificerad för sin uppgift. Det finns inga separata regler för den som valts som revisor internt i föreningen och den som HSB utsett till föreningen (BoRevision i vårt fall). De har exakt samma skyldigheter!

I Föreningslagen (8 kap. 3 §) står det t.ex.;
Revisorerna skall ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden som med hänsyn till arten och omfånget av föreningens verksamhet fordras för uppdragets fullgörande.

Jag förstår att styrelsen inte känner till detta, men frågan är om HSB-representanten känner till att det är detta som gäller?

Att en revisor ev. har tillräcklig kunskap för sina uppgifter väger alltså inte upp att en annan revisor inte kan något om uppgifterna. Och att HSB har kurser för revisorer (som HSB tjänar pengar på av föreningarna och naturligtvis vill att så många som möjligt går på) är ointressant om personen ifråga saknar kompetens och erfarenhet av redovisning och revision.

Frågor till HSB-representanten Bengt Skånhamre:
1) Vet du om att att lagen inte gör någon åtskillnad - varken ansvarsmässigt eller uppgiftsmässigt - mellan revisorerna (i vårt fall BoRevision och de i föreningen två valda revisorerna)?
a) Om du känner till detta, varför styrde du då stämman i riktning att välja en medlem som är okvalificerad för uppgiften - helt i strid med vad lagen säger -, i stället för att informera om vad som egentligen gäller?
b) Om du inte känner till detta, tycker du inte att detta är en grundläggande sak för dig som HSB-ledamot att känna till?

Fråga till styrelsen:
2) Om inte detta fel på stämman åtgärdas senast omedelbart efter att denna motion kommit in till styrelsen (dvs via en extrastämma) så är frågan varför styrelsen (vars ansvar detta ligger på) inte gjort något, när jag nu informerat om detta brott mot lagen?

I vår förening har en revisor valts som själv klart och tydligt uttalat på stämman att hon inte kan något om det som en revisor gör. Medlemmarna i föreningen har heller aldrig sett något tecken på att de som valts till revisorer kan något om revision. Vi vet faktiskt inte om de ens har kunskap att läsa en årsredovisning.

Oavsett vad HSB/HSB-representanten vill göra gällande så är alltså det val av revisorer som gjorts ej förenligt med lagen.

HSB-representanten - tillika mötesordförande på stämman - talade mycket för att medlemmarna skulle välja de nu valda revisorerna. Det är då viktigt att känna till att det inte precis är en nackdel för styrelsen att ha revisorer som kan så lite som möjligt om revision och årsredovisning som möjligt. Är dessa revisorer dessutom helt okritiska till styrelsen så är det ännu bättre för styrelsen.

Mötesordföranden (dvs HSB-representanten) begår alltså enligt min mening själv ett brott eftersom han som mötesordförande och styrelseledamot i en solklar jävssituation försöker styra medlemmarna i en viss riktning i val av revisor.

Situationen blir inte bättre av att den andra "revisorn" är BoRevision. Dvs en del av HSB. Även om HSB nu tvingas sälja ut BoRevision (vem som är intresserad av denna del av HSB kan man undra) så har vi haft BoRevision till dags dato (även om det skedde någon märklig och oredovisad förändring i slutet av år 2005). Efterträdaren till BoRevision kommer inte att ha samma tajta koppling till HSB, men kommer fortfarande att anlitas av HSB, och därför vara i en beroendesituation till HSB som är högst olämplig för medlemmarna.

Jag kan redan nu informera om att på nästkommande årsstämma kommer jag personligen att ställa direkta frågor till våra interna revisorer om såväl hur de bedrivit sin verksamhet som vilka punkter de anmärkt på under årets lopp. Jag kommer också att ställa frågor till dessa revisorer om de olika punkter i årsredovisningen som är oklara.

Styrelsen (dvs mötesordföranden från HSB) kommer med all säkerhet att med alla medel försöka avstyra alla frågor från medlemmarna till de interna revisorerna, men då vill jag redan nu berätta att detta inte är lagenligt, och att jag inte kommer att acceptera detta.

Om de interna revisorerna väljer att inte komma på stämman kommer jag att kräva att stämman skjuts fram! De måste vara närvarande för att stämman ska bli giltig.

Jag föreslår härmed att antingen väljs revisorer inom föreningen med kompetens för att klara denna uppgift, eller så väljs externa oberoende revisorer.

Not. Har du tillgång till Internet så se http://hotpot.se/hsb-motioner-staemma-brf.htm där jag kommer att lämna kommentarer före stämman på de svar styrelsen gett på denna motion.

6.

Utse särskild granskningsman

Med anledning av att vi haft revisor som ej uppfyllt kraven som lagen föreskriver anser jag att det är tekniskt omöjligt att styrelsen får ansvarsfrihet.

Jag föreslår här att en särskild granskningsman utses av stämman för den period då föreningen inte haft kvalificerade revisorer, och först efter denna granskningsmans utlåtande kan frågan tas upp om styrelsen ska få ansvarsfrihet. Det måste ligga i styrelsens intresse att medlemmarna vet att allt har gått rätt till, så om styrelsen inte har något att dölja är styrelsen således också välvilligt inställd till denna motion.

Om styrelsen på det minsta sätt i sitt svar på denna motion försöker styra medlemmarna till att inte utse en särskild granskningsman så finns all anledning för medlemmarna att misstänka att styrelsen har något att dölja. Då blir det naturligtvis extra viktigt att en granskningsman utses.

Styrelsen kan t.ex. inte försöka styra medlemmarna i denna fråga genom att svara att föreningen haft BoRevision och att detta räcker. För den som känner till det minsta om BoRevision så vet man att denna del av HSB inte utför någon närmare kontroll av vad styrelsen och HSB-representanten gjort under året. Denna avdelning kan inte ens se att medlemmarna lurats på 40-50 miljoner kronor så hur skulle de kunna upptäcka avsevärt mindre summor i en enskild liten förening som vår?

Styrelsen är jävig i denna fråga och har bara rätt att ge en enda typ av kommentar till denna motion, dvs i stil med; "Styrelsen kan inte kommentera denna pga jäv-frågan" och/eller "Styrelsen tycker detta är en bra motion och rekommenderar medlemmarna att följa motionärens förslag".

Not. Har du tillgång till Internet så se http://hotpot.se/hsb-motioner-staemma-brf.htm där jag kommer att lämna kommentarer före stämman på de svar styrelsen gett på denna motion.

7.

Redovisning av kurser/utbildningar

Varje gång det dyker upp en fråga på stämman om de kurser som olika förtroendevalda har gått och vad dessa har kostat medlemmarna så avstyrs alla frågor från medlemmarna av styrelsen och mötesordföranden med att vi medlemmar inte har med detta att göra.

Frågor till styrelsen:
1. Varför är detta en så stor hemlighet?
2. Vad är det styrelsen är rädd ska komma fram i ljuset?
3. Vad är det för fel med att medlemmarna vet vad de förtroendevalda kan/ska kunna?

Jag föreslår att alla kurser/utbildningar sedan föregående årsstämma redovisas till medlemmarna fullständigt med exakt vem som har gått exakt vilken kurs och till exakt vilken kostnad per kurs/förtroendevald.

Medlemmarna har tidigare fått betala ledamöters resor till Alicante som sedan varit odokumenterade (varken redovisade i förväg eller i efterskott) och där ledamöterna inte kunnat redovisa varken syfte eller uppnått mål med resorna (och där föreningen inte ens fått tillbaka pengar som använts till personliga nöjen). Genom att införa att styrelsen måste redovisa kurs- och utbildningskostnader så kan vi kanske slippa sådant i fortsättningen.

Not. Har du tillgång till Internet så se http://hotpot.se/hsb-motioner-staemma-brf.htm där jag kommer att lämna kommentarer före stämman på de svar styrelsen gett på denna motion.

8.

Val av vicevärd

Styrelsen inleder efter årsstämman med att välja en suppleant i styrelsen som vicevärd.

Vad har denna person för kompetens inom området? Vad jag känner till; absolut ingen som helst varken kompetens eller erfarenhet.

Fråga till styrelsen: Varför väljer styrelsen en person som vicevärd om inte förutsättningarna finns för att denna person ska klara dessa uppgifter (uppgifter som styrelsen inte ens vill avslöja vilka de är)?

Efter bara ett par månader hoppar denna person inte så förvånande också av sin uppgift som vicevärd (ingen vet när, men gissningsvis under april/maj 2006).

Efter detta får medlemmarna inte ens veta vem som är vicevärd. På föreningens anslagstavlor uppges bara ett mobiltelefonnummer under rubriken "Vicevärd".

Jag förslår att;
1) föreningen tar in en kompetent person som vicevärd och att
2) styrelsen följer tidigare stämmobeslut om att styrelsen ska redovisa vem som innehar de olika posterna i föreningen.


Not. Har du tillgång till Internet så se http://hotpot.se/hsb-motioner-staemma-brf.htm där jag kommer att lämna kommentarer före stämman på de svar styrelsen gett på denna motion.

9.

Motioner ska ingå i årsredovisningen

På föregående årsstämma plockade styrelsen bort motionerna (för första gången i föreningens historia) från årsredovisningen, och delade ut dessa motioner separat.
Notera att styrelsen inte ens delade ut motionerna i god tid före stämman.

Det fanns inte ens en referens i årsredovisningen till motionerna.

Detta ger ett mycket dåligt intryck av att föreningen består av helt ointresserade och oengagerade medlemmar som inte ens skriver en enda motion. Bara för att det kan finnas motioner som kanske uppfattas som kritik av styrelsen (vilket inte hör till ovanligheterna i föreningar) så är detta inte skäl nog att försöka dölja motionerna.

Tidigare har styrelsen i efterhand speciellt låtit ta bort motionerna från de årsredovisningar som lagts ut på föreningens webbplats. Styrelsen har alltså ansträngt sig en hel del för att motionerna som skrivs ska vara så svårtillgängliga som möjligt.

Styrelsen utlovade att till nästa årsstämma så ska en referens till motionerna läggas in i årsredovisningen. Men;
Fråga till styrelsen: varför har styrelsen på eget bevåg infört att motionerna helt plötsligt inte ska ingå i årsredovisningen (detta alltså utan att ens förklara varför)?

Fråga till styrelsen: De som är nya i föreningen har de fått årsredovisningar från tidigare år med de motioner som skrivits och med de alla synpunkter som revisorerna framfört inför stämmorna?

Jag föreslår härmed att motionerna ska ingå i årsredovisningen, dvs de ska inte delas ut som separat handling.

Jag föreslår också att styrelsen visar lite öppenhet och lägger ut motionerna direkt på föreningens webbsajt så fort de kommit in till styrelsen.

Förhopningsvis lägger styrelsen tillbaka motionerna i årsredovisningen redan till kommande stämma, utan att stämmobeslut behövs för denna självklara punkt.

Not. Har du tillgång till Internet så se http://hotpot.se/hsb-motioner-staemma-brf.htm där jag kommer att lämna kommentarer före stämman på de svar styrelsen gett på denna motion.

10.

Motioner ska utredas

En av föreningsstyrelsers grundläggande uppgifter är att utreda motioner inför årsstämman. I vår förening tror jag emellertid inte att en enda motion utretts under alla år. Vi har i princip enbart fått styrelsens personliga tyckande. Om styrelsen ska ha rätt att ge sitt personliga tyckande i förväg så ska alla medlemmar ha samma möjlighet.

Genom att styrelsen aldrig utreder någon motion så vet styrelsen att taktiken med att ingen motion ska kunna godkännas av medlemmarna kan bibehållas.

Jag föreslår därför att det införs att;
 1. Styrelsen ska utreda motioner med kostnader, vad lagar/stadgar säger om så behövs, och all information som är nödvändig för att medlemmarna ska kunna ta beslut på årstämman, utan att ytterligare stämma behöver genomföras.
 2. Styrelsen ska vara 100 % neutral i sina svar på motionerna (vilket bevisligen inte varit fallet tidigare), och inte skriva något personligt tyckande.
Det finns naturligtvis motioner som inte kräver någon utredning (t.ex. denna), men då ska svaret från styrelsen ändå vara såväl neutralt som det som är bäst för föreningen på olika sätt, inte minst ur demokratisk synvinkel.

Not. Har du tillgång till Internet så se http://hotpot.se/hsb-motioner-staemma-brf.htm där jag kommer att lämna kommentarer före stämman på de svar styrelsen gett på denna motion.

11.

Omändring av elmätning

Med tanke på den lag som kommer att införas om realtidsmätning & månadsdebitering av elförbrukningen, samt HSB:s tankar om att införa kollektiv mätning av el (såväl fastighetsel som hushållsel) inom varje förening där föreningen sedan själv sköter den individuella mätningen och delar upp elkostnaden på varje lägenhet, så föreslår jag att vi följer dessa förslag, med start snarast möjligt (i år).

Not. Har du tillgång till Internet så se http://hotpot.se/hsb-motioner-staemma-brf.htm där jag kommer att lämna kommentarer före stämman på de svar styrelsen gett på denna motion.

12.

Kontroll att lag följs vid val av ledamöter

Med följande undantag måste man vara medlem för att vara ledamot i styrelsen:
 • Särskilt föreskrivet i stadgarna att annan kan vara ledamot
 • Sambo/Maka som inte själv är medlem, om inte annat inte är föreskrivet i stadgarna
 • Arbetstagarrepresentant
 • Ställföreträdare som enl lag har rätt att deltaga
 • Styrelseledamot för juridisk person som är medlem eller delägare i sådan juridisk person
Vidare måste man ha rättskapacitet för att vara ledamot, dvs inte vara underårig, ha ställföreträdare ("god man"), befinna sig i konkurs eller vara belagd med näringsförbud.

Motsvarande gäller för revisor, dvs revisorn får bl.a. inte vara underårig, ha förvaltare, i konkurs eller underkastad näringsförbud (se FL 8 kap., 3 § och 7 §).

Jag föreslår att kontroll (via styrelsen) görs av vår styrelses ledamöter och revisorer, samt av de som väljs in framöver, att lagen följs avseende de krav som ställs för att inneha förtroendeuppdrag i föreningen.

Normalt "avslås" alla motioner på ett eller annat sätt av styrelsen oavsett vad motionen handlar om. Denna motion kan varken styrelse eller medlemmar "avslå" eftersom det bara handlar om att börja följa lagen.

Not. Har du tillgång till Internet så se http://hotpot.se/hsb-motioner-staemma-brf.htm där jag kommer att lämna kommentarer före stämman på de svar styrelsen gett på denna motion.

13.

Redovisning om ev. tidigare konkurs

Jag föreslår att det införs ett krav på att ledamöter måste informera medlemmarna om de suttit i en styrelse tidigare som gått i konkurs.
Detta gäller såväl nuvarande som framtida ledamöter (där fråga med svar protokollförs av sittande styrelse).


Det är kanske inte så många som känner till att dagens ordförande i styrelsen kommer från en förening där han satt i styrelsen, och denna förening gick i konkurs.
Det är inte mer än rimligt - speciellt med tanke på att det tycks spenderas pengar utan urskiljning av denna styrelse - att medlemmarna informeras om denna situation.

Not. Har du tillgång till Internet så se http://hotpot.se/hsb-motioner-staemma-brf.htm där jag kommer att lämna kommentarer före stämman på de svar styrelsen gett på denna motion.

14.

Styrelsen vägrar följa stämmobeslut!

Efter årsstämman 2006 bad jag styrelsen om kopior av styrelseprotokoll och stämmoprotokoll, enligt stämmobeslut.

Följande anonyma svar kom till mig den 19 juli 2006.
Protokollen som du har bett att få kan styrelsen svara dig följande. Protokollen från årsstämman finns på styrelserummet. Det går bra att komma ner och kopiera dessa när det är öppet på en onsdag. Efter att styrelsen har talat med juristerna på HSB, så lämnas inga styrelse- protokoll ut till någon medlem som inte sitter i styrelsen.

Stämmoprotokoll
På årsstämman 2005 beslutades att en kopia av stämmoprotokollen skulle lämnas ut till den som vill ha detta. Men när jag efter detta bad om stämmoprotokollet så hävdade styrelsen (via styrelsens ordförande) att eftersom styrelsen inte skrivit in i protokollet från stämman att stämmoprotokoll skulle lämnas ut (och justerarna, som också var styrelsen, inte påpekat att detta missats) så behövde styrelsen inte lämna ut detta.
Notera här att styrelsen/ordföranden inte förnekade att beslutet togs på stämman, men styrelsen menade att det spelade ingen roll att beslutet tagits eftersom det inte skrivits in i protokollet (!!!).

På årsstämman 2006 togs ännu en gång ett stämmobeslut om att stämmoprotokollen skulle kopieras upp till den som efterfrågade dessa. Medlemmen H.O. påpekade inför hela stämman och styrelsen att han ansåg att stämmoprotokollen inte behövde delas ut till samtliga medlemmar. Jag besvarade detta - också inför hela stämman - med att jag inte heller tyckte detta var nödvändigt. Och vi var därmed alla överens. Jag ställde då särskilt frågan till styrelsen på stämman om de förde in detta beslut i protokollet denna gång (i motsats till stämman föregående år), vilket styrelsen svarade tydligt ja på. Styrelsen invände på stämman inte mot detta beslut på något sätt (vilket styrelsen inte heller har rätt att göra). Tvärtom, så var styrelsen (via mötesordföranden, dvs HSB-representanten och tillika informationschef på HSB Malmö - Bengt Skånhamre -, som var den som talade för hela styrelsen) helt överens med stämman i denna fråga.

Som alla kan se av svaret ovan så vägrar nu styrelsen trots detta att följa stämmans beslut.

Styrelseprotokoll
När det gäller styrelseprotokollen så hänvisar styrelsen till "HSB:s jurister" som skäl till att styrelsen inte kan lämna ut dessa protokoll.

Styrelsen vill inte berätta vad HSB:s jurister skulle ha att säga i denna fråga. Men dels har HSB:s jurister inte ett dugg med saken att göra, och dels är lagen solklar på att detta är fullt tillåtet.

Dessutom så finns det redan ett antal föreningar i landet som lämnar ut styrelseprotokollen utan att knysta. Vad är det som gör att just vår styrelse inte kan göra som andra styrelser?

Jag tror inte HSB:s jurister är så fullständigt okunniga om lagar och regler att de skulle säga att styrelsen inte kan lämna ut protokollen (även om HSB - som tydligen också styrelsen är - självklart är rädd för vad som skulle kunna avslöjas om medlemmarna fick se protokollen).

Alltså återstår bara att styrelsen/HSB framför en ren och skär lögn.
Dessa lögner från styrelsen tycks vara ständigt återkommande. Medlemmarna har ljugits för oavbrutet och en del av de senaste årens lögner för medlemmarna har jag dokumenterat på min webbsajt!

Som alla kan läsa i tidningen "Vår Bostad" så skriver HSB:s jurister så här;
Styrelsen ska verkställa beslut som är fattade av föreningsstämman om det inte visar sig att beslutet strider mot lag eller stadgar.
HSB har alltså själv här klarlagt vad som gäller.

Vad kan skälet vara till att styrelsen är så rädd för att lämna ut protokollen? Som alla förstår så kan det bara finnas ett skäl, och det är att styrelsen är medveten om att den inte följt lagar och regler, och därför är rädd för att detta ska avslöjas.

Denna historia blir inte precis mindre uppseendeväckande av att en person (minst) från HSB:s ledningsgrupp varit med och tagit detta beslut.

Detta hån mot medlemmarna backas med andra ord upp av HSB på högsta nivå!

Man kan bli mörkrädd för mindre!

Om styrelsen kan ljuga för medlemmarna på detta oerhört flagranta sätt så kan man undra hur mycket mer och kanske t.o.m. betydligt allvarligare oegentligheter som förekommit inom styrelsen.

Det bästa för den här föreningen vore att dagens ledamöter omedelbart entledigades från sina positioner i styrelsen, men om stämman ej förstår allvaret i situationen så föreslår jag att följande regel införs;
Styrelsen måste lämna ut skriftliga kopior av såväl styrelseprotokoll som stämmoprotokoll (även retroaktivt) enligt tidigare beslut, till de som så önskar. Detta ska ske senast dagen efter stämman (med undantag för årets stämmoprotokoll, som senast tre veckor efter årsstämman ska delas ut till de som bett om detta).
Om styrelsen vägrar att göra detta så kommer styrelsen att krävas på ett skadestånd samt, i andra hand, dras inför rätta (det kan noteras att eftersom denna handling är uppenbart medvetet från styrelsen så kommer ingen försäkring att täcka styrelsens agerande, utan ledamöterna får personligen ta konsekvenserna av sitt handlande).


Med tanke på att det helt uppenbart finns något som styrelsen är väldigt rädd för att det ska avslöjas så behöver jag väl knappast påpeka att det är omöjligt att styrelsen får ansvarsfrihet på årsstämman.

Not. Har du tillgång till Internet så se http://hotpot.se/hsb-motioner-staemma-brf.htm där jag kommer att lämna kommentarer före stämman på de svar styrelsen gett på denna motion.

15.

Utredning av årsredovisning

Här nedan följer en del av de frågor som uppkom efter årsredovisningen från årsstämman 2005 i föreningen.

ÅRSREDOVISNING 2003-2004

Sidan 3 och sidan 15 i årsredovisningen

Vicevärd

Styrelseledamoten T.R. står i årsredovisningen som vicevärd mellan 2003-12-06 och 2004-08-31, och enligt sidan 15 i årsredovisningen är det uttaget en summa på 18.000 kr för posten vicevärd mellan 2003-09-01 och 2004-08-31.
Problemet här är att föreningen inte haft någon vicevärd sedan 2003-12-07.

Denna tjänst har sedan 2003-12-07 stått som vakant på alla anslagstavlor.

Jag har (tror det var våren 2004) frågat styrelsen om föreningen har någon vicevärd, men ej fått något svar.

Dessutom togs inget vicevärdsarvode upp på stämman 2004 i samband med att alla arvoden bestämdes. Anledningen till att vicevärdsarvode ej var aktuellt att ta upp berodde på att föreningen - enligt stämmobeslut 2003 - skulle anlita en extern vicevärd, med kompetens inom detta område.


Sidan 4 i årsredovisningen

Väsentliga händelser under året

1) Barnvagnsrummet, påstås ha kostat 50.000 kronor för att mura upp en liten vägg, sätta upp en enkel dörr, regla upp två väggar och sätta upp mineritskivor.

Stämmer verkligen detta? Jag tycker halva summan borde ha varit mer rimlig.

Vilka tre (minst) företag har man tagit in anbud från?

Enligt revisorerna har Malmsjö & Persson betalat tillbaka 5.200 kr av summan på 49.461 kr. Men var redovisas denna "inkomst" i årsredovisningen?

2) Det står "Ny stolpbelysning är uppsatt på parkeringsplatsen mellan husen. Våra cykelförråd i markplan har försetts med belysning. Stolpbelysning längs respektive hus är utbytt till armaturer som ger bättre ljus".
Med vilken rätt har styrelsen låtit detta arbete utföras?
Enligt vad som bestämts på stämma skulle det tas fram en lösning samt en kostnad på detta och sedan skulle stämman fatta ett beslut, inte styrelsen!

Vilka tre (minst) företag har man tagit in anbud från?

3) Det står "Styrelsen har tagit beslut om att installera TV4+ och SVT24 på grund av medlemmarnas intresse".

Med vilken befogenhet har styrelsen tagit detta beslut? Nya TV-kanaler hör varken till drift eller löpande/periodiskt underhåll !!!

Medlemmarnas intresse av vad? Är det någon som överhuvudtaget någonstans visat "intresse" eller nämnt något om SVT24? Och vad gäller TV4+ så nämndes det bara som hastigast på stämman, där styrelsen påstod att det fanns papper på att TV4+ skulle kosta en halv miljon kronor att installera (vilket naturligtvis var en lögn). "Intresset" som här refereras till är i stället min motion, som inte hade det minsta med SVT24 eller ens TV4+ att göra! Med andra ord baseras styrelsens otillåtna beslut till och med på ett intresse som ej ens framställts. Dvs ännu en lögn!

Det togs på stämman inget beslut om att installera TV4+ eller SVT24 !!! Då kan man undra hur styrelsen vågar göra detta t.o.m. utan att ens först informera medlemmarna varken om sina planer eller de fullständiga kostnaderna för detta.

Vilka tre (minst) företag har man tagit in anbud från?

4) Det står; "Väggar och tak i trappan upp till vinden var i dåligt skick med bland annat sprickor i väggarna och därför har renovering utförts".
a) Vilken trappa? Styrelsen menar alltså att detta problem inte fanns i alla trappor?
b) Vilken typ av renovering har utförts?
c) Är det denna målning av några få kvadratmeter yta som kostat 60.500 kr?

Vilka tre (minst) företag har man tagit in anbud från?

Sidan 5 i årsredovisningen

Specificering av löpande periodiskt underhåll

1) Hur kan blommor för 6 krukor kosta nästan 6.000 kronor (2 ggr/år)?
Sköts inte inköp av blommor, plantering och vattning av vaktmästaren numera?

2) Det står att byte av tvättmaskiner och torktumlare kostat ca. 818.000 kr.
Men 19 tvättmaskiner och tre torktumlare kostar ca. 530.000 kr (19*24.000 + 74.000). Vad har diskrepansen på 290.000 kr gått till? Vilka garantier och hur ser serviceavtal ut?

3) Det står drygt 10.000 kr för elreparationer och elmaterial.
Vad är det som kostat så mycket?

4) 4.304 kr har betalats för glasrutor.
Vilka glasrutor? Entréer? Inget som betalats av försäkring)?

5) Vad är det för skillnad på de inventarier som här tas upp på 7.935 kr jämfört med de "korttidsinventarier" som tagits upp under "Drift" på sidan 14? Vad ingår i denna post?

6) Vilka inventarier för 7.358 kr är det som är återinköpta efter inbrott? Exakt hur stor del av detta avser dator, eller ligger datorinköp under någon annan post?
Varför har denna summa ej betalats via föreningens försäkring, precis som summan lite längre ner (som ej heller tycks täckas av försäkringen) på 5.819 kr för reparation efter inbrott?

7) Angående summan för den otillåtna installationen av TV4+ och SVT24 på drygt 25.000 kr, är detta en engångskostnad? Det tillkommer aldrig någon löpande avgift? Hur har installationen skett?
Här kan vi nu konstatera i revisorernas anmärkningar att även de reagerat på att detta ej är något stämmobeslut, att inte ens revisorerna informerats, och att revisorerna kräver en kostnadsredovisning.

8) Reparation av uttag i lägenheter:
Vad är det för reparationer av kabel-tv uttag på 4 486 kr som skett, och varför (i stadgarna från april 2003 så ligger denna bit på bostadsrättshavaren)? Kostnaden för ett dylikt uttag borde ligga på gissningsvis 50 kr/st, men då skulle så många som 90 uttag bytts (för detta arbete gör väl vår vaktmästare)?

9) Det står att ett nytt nyckelsystem kostat föreningen 138.631 kr.
Det kan inte stämma. Detta ser ut som totalsumman, varav HSB ska betala hälften. Det ska alltså stå 69.315 kr här, eller?
Vi kan nu i revisorernas anmärkningar konstatera att revisorerna har en annan syn på kostnaderna än vad styrelsen har. Enligt revisorerna kostade nyckelbytet i stället 170.166 kr. HSB har tydligen betalat 60.285 kr, i stället för de utlovade 85.083 kronorna. Varför har HSB betalat 24.798 kr för lite?

Sedan kan man kanske fråga sig om inte HSB skulle betalat allt, med tanke på att felet låg hos en av HSB anställd person.
När det gäller summorna avseende nytt låssystem, vilka är rätt, revisorernas eller styrelsens?
Om styrelsen har rätt i att kostnaden är 138.631 kr, och revisorernas uppgift att HSB betalat 60.285 kr är korrekt, så skulle totalkostnaden varit så osannolikt hög som 198.916 kr.
Mycket förvirrande när inga uppgifter stämmer överens med varandra !!!

10) Drygt 23.000 kronor för "Trädbelysning Piazzan"?
Vad är detta? Är det vad det kostar att sätta upp och ta ner julbelysningen varje år? Eller är det den lampa som satts upp i ett träd?

11) Posten på 38.195 kr för "VVS - Blandare och kopplingar"
Avser detta enbart föreningens gemensamma utrymmen?
Hur kan det bli så mycket?

12) "VVS - Reparation lägenheter" (8.408 kr)
Detta är i stadgarna från april 2003 något som hör till respektive bostadsrättshavare.

13) Posten på 42.635 kr för "Värme & ventilation"
Avser detta konsulthjälp?
Har föreningen betalat ytterligare 42.635 kr till konsulten Lars Hansson utöver de nästan 50.000 kr föreningen betalat tidigare för att försöka rätta upp de problem HSB orsakat föreningen?
Föreningen har alltså betalat nästan 100.000 kr till en konsult anlitad av HSB för att rätta upp HSB:s usla arbete, och dessutom utan att vi tycks ha kommit någon vart i detta ärende... efter två år! Kommer det mer?

14) "OVK-besiktning" (2.975 kr)?
Varför har detta gjorts? Har inte styrelsen förstått ens en så elementär sak som att en dylik besiktning inte kan göras innan arbetet är färdigt?

15) "Ventilation biljardhall" (17.825 kr)?
Vad är detta? Detta arbete är ju en av de få saker som slutförts tidigare. Om det varit något problem där så måste det väl vara ett garantifel som någon annan (entreprenören och/eller HSB) får stå för!

16) "Värme och ventilation - Övrigt" (9.663 kr)
Vad är detta mer specificerat?

17) "Åtgärder i samband med legionella", 182.610 kr.
Här uppger revisorerna en annan summa för detta arbete; 179.304 kr.
Varför är styrelsens uppgift 3.306 kr högre, och vem har rätt?
Vilka har styrelsen gått ut med anbud till för detta arbete?

18) Nästan 11.000 kronorna för posten "Övrigt"
Vad ingår här? Vad är det för skillnad på det som ingår i denna post för "övrigt" jämfört med posten "Övrigt" under drift (drygt 58.000 kr)? Totalt nästan 70.000 kr. Hur kan så stora summor läggas in under "övrigt"+ Då finns det anledning att ana ugglor i mossen, vad försöker man dölja?


Sidan 8 i årsredovisningen

Förslag till resultatdisposition

Styrelsen har tydligen inte lyckats särskilt bra i att minska underskottet, som nu ligger på minus 431.360 kronor enligt de nya redovisningsprinciperna. Denna summa ska alltså jämföras med ett resultat på plus 827.830 kronor förra året (i stället för minus 671.663 kr). Om man uttrycker det på ett annat sätt så har styrelsen backat 1.259.190 kr sedan förra året.

I Årsredovisningslagen 5 § ("Jämförelsetal"), står det;
"Om företaget har ändrat principerna för värdering, klassificering eller indelning i poster eller delposter, skall posterna för det närmast föregående räkenskapsåret räknas om eller ändras på det sätt som behövs för att de skall kunna jämföras med räkenskapsårets poster på ett meningsfullt sätt." Jag kan inte se att detta har gjorts i denna årsredovisning.

Sidan 14 i årsredovisningen

Drift

1) Uppvärmningskostnaderna har ökat med nästan 240.000 kr. Alltså nästan en kvarts miljon kronor !!! Detta kan, som alla begriper, inte bero enbart på en prisstegring. Det har utlovats sänkta kostnader för uppvärmning av konsulter/HSB. Styrelsen har hävdat att de har statistik på förbrukningen (men det är jag rätt säker på att det inte alls finns).
Har vi t.ex. kvar de s.k straffavgifterna? Även dessa utlovades att de skulle försvinna direkt efter värme- och ventilationsarbetet.

2) Vad är posten "Fastighetsskötsel, egen regi" på 28.328 kr? NY POST FÖR I ÅR !!!
Pengar till styrelsen? Denna post måste styrelsen specificera ner till vartenda öre!
Varför har styrelsen separerat "Fastighetsskötsel grundavtal", "Fastighetsskötsel, extradebitering" och "Fastighetsskötsel, egen regi"?

3) Det finns en post för "OVK" under driftskostnader (3.719 kr). NY POST FÖR I ÅR !!!
Varför har OVK utförts innan den kan utföras?
Varför har styrelsen lagt en del av OVK-besiktningen under löpande/periodiskt underhåll (sid 5) och en del under drift? De 3.719 kronorna under drift ska slås samman med de 2.975 kronorna enligt specifikationen på sidan 5 (totalt 6.694 kr), och läggas på en och samma plats!

4) "Övr obligatoriska besiktningar". 25.001 kr !!! NY POST FÖR I ÅR !!!
Om de är "obligatoriska", varför har de inte utförts tidigare?
Exakt vad ingår här?

5) Kostnaden för vatten har ökat med den osannolika summan av drygt 100.000 kr.
Dvs med nästan 30 %. Hur är detta möjligt??? Har vi en vattenläcka? Hur mycket av detta är prishöjning? Hur mycket av detta är ökad förbrukning?

6) "Sophämtning enl taxa" har ökat med nästan 50.000 kr från 94.134 kr till 141.321 kr.
Hur är detta möjligt? Det kan ju omöjligen bero på en prishöjning!

7) Fastighetsförsäkringarna har gått upp med nästan 30.000 kr till 82.279 kr.
Vilket försäkringsbolag? Har styrelsen undersökt alternativ?

8) Kostnaden för Kabel-TV har ökat med nästan 40.000 kr till 119.101 kr.
Hur är detta möjligt? Har styrelsen tittat på alternativ till ComHem (HSB utlovade att göra detta för två år sedan)?

9) Vad är det för korttidsinventarier där kostnaden dubblerats till 12.591 kr?

10) Vad är "Fastighetsskötsel extradebit"? NY POST FÖR I ÅR !!!

11) Städ, grundavtal: Har styrelsen tittat på alternativ, och vad dessa kostar?

12) Trädgårdsavtal, grundavtal och extradebitering: Har styrelsen tittat på vilka uppgifter som vår fastighetsskötare kan överta? Vad blev i så fall resultatet?

13) Vad är det som gör att kostnaden för Bolina ökat (från 4.625 kr till 6.300 kr), trots att kostnaden ej ökat för andra? Jag gissar att det är det extra bredbandsuttag som vaktmästaren fått. Bolina har.

14) Vad ingår i det förbrukningsmaterial där kostnaden ökat från 1.036 kr till 17.632 kr?
Specificeras i detalj!

15) Det har tillkommit en ny post som heter "Styrelse". NY POST FÖR I ÅR !!!
Vad ingår i de 694 kronorna här? Är det bl.a. "resa från sommarstuga" för ledamoten H.O.? I så fall hur mycket, och varför ingår denna summa inte under punkt 3 på sidan 15 ("Förtroendevalda och personalkostnader")?

16) Vad ingår i de 7.113 kronorna för "Konsultarvoden"? NY POST FÖR I ÅR !!!
Varför har styrelsen delat upp 43.000 kr. i konsultarvoden under löpande/periodiskt underhåll, och drygt 7.000 kr i konsultarvoden här, under drift?

17) Posten för "Övriga kostnader" har mer än fördubblats till 58.145 kronor.
Denna måste därför specificeras på detaljnivå. Man kan kanske ha en post för "övriga kostnader" på ett par tusenlappar, men nästan 60.000 kr !!!??? Så höga summor kan man inte komma undan med att inte specificera!

SAMMANFATTNING SIDAN 14
Om man räknar ihop de driftskostnader där styrelsen kunnat påverka kostnaderna (enligt ovan) kan man konstatera att kostnaderna under denna styrelses ansvar ökat med nästan 450.000 kr på ett år !!! Dvs nästan ½ miljon kronor i ökning för driftskostnaderna, utöver alla andra ökningar av kostnader; t.ex. löpande/periodiskt underhåll där kostnaderna (om man bortser från de nödvändiga utgifterna för legionellaåtgärder och tvättmaskiner) ökat med 537.896 kr sedan förra året, med tillkommande konsultkostnader på 43.000 kr, etc., etc.
Dvs runt en miljon kronor i mer eller mindre oförklarliga kostnadsökningar.
Det verkar fullständigt och totalt orimligt !!!

Sidan 15 - Arvoden

Arvoden


Hur kan posten "Övriga arvoden, förtroendevalda" uppgå till 18.122 kr ? Om man gissar att de 3.000 kronorna som skulle betalas ut till valberedningen ingår här så får jag det till att styrelsen har kört 600 mil med sina bilar på föreningens bekostnad (25 kr/mil)!!! Eller vad ingår i denna rejält tilltagna summa extraarvode för styrelsen?

Vi har bevisligen inte haft någon vicevärd.
Dessa 18.000 kr måste återbetalas!

Sidan 18 i årsredovisningen

Bunden placering

Vad blev avkastningen på denna miljon kronor för aktieindexobligationen hos HSB? Ej med i år?


Jag föreslår att utredning görs av tidigare årsredovisningar.

Not. Har du tillgång till Internet så se http://hotpot.se/hsb-motioner-staemma-brf.htm där jag kommer att lämna kommentarer före stämman på de svar styrelsen gett på denna motion.

16.

Återbetalning av för höga arvoden som styrelsen tagit ut till sig själva

Jag anser att föreningens årsredovisningar inte stämmer med verkligheten och då alldeles särskilt årsredovisningen 2003-09-01 - 2004-08-31.

Denna årsredovisning för föreningen är för mig helt obegriplig med mängder av märkliga uppgifter som är uppenbart felaktiga (t.ex. oförklarliga höjningar av sophämtning från 94.134 till 141.321 kr, kabel-TV från 82.027 till 119.101 kr, vatten från 272.170 till 377.842 kr, värme från 1.393.442 till 1.632.177 kr, etc., etc.), men det som jag främst reagerar på är att det i denna redovisning ser ut som att fg styrelse fått ut över 11.000 kr för mycket av HSB.

Jag har noterat, sedan jag själv satt i styrelsen, att den revision som BoRevision AB genomför antingen är obefintlig eller också klart undermålig. Jag anser inte att BoRevision AB besitter tillräckliga kunskaper för att vara en auktoriserad revisionsfirma.

Jag har försökt få HSB att ge ut information om vad som egentligen betalats ut till respektive styrelse, men har ej lyckats med detta. HSB anser att detta är ett alldeles för stort arbete (???).
Alla uppgifter finns i HSB:s datorsystem. Det borde inte ta många minuter att ta fram dessa.
När jag tog upp arvodesfrågan med HSB så var svaret att man inte kunde utgå från årsredovisningen eftersom det inte står rätt uppgifter där (???). Av denna anledning gick jag några år tillbaka i tiden för att se om summorna då skulle jämnas ut. Det gjorde de inte. Vad jag kan uttolka så har det varje år betalats ut för mycket pengar till styrelserna (även om det blev särskilt mycket felutbetalda arvoden just det senaste året).

Här följer nu en sammanställning av de arvoden som betalats ut till styrelserna samt vad jag kommit fram till att de egentligen skulle ha fått under de senaste åren. Jag har endast undersökt vad som betalats ut från 010901, men man kan nog förutsätta att fel begåtts även under tidigare år.

Enligt årsredovisningarna har styrelserna erhållit följande arvoden;
Period Utbetalat Basbelopp (tot. kostnad för styrelse enl. stämmobeslut)
990901-000831 55 200 kr 1,0 (36.600 kr år 2000)
000901-010831 55 301 kr 1,0 (36.900 kr år 2001)
010901-020831 56 851 kr 1,0 (37.900 kr år 2002)
020901-030831 85 768 kr 1,0 och 2,0 (77.200 kr år 2003)
030901-040831 98.987 kr 2,0 och 2,5 (96.500 kr år 2004)

Följande basbelopp är från de uppgifter jag har som bestämts enligt stämmobeslut som arvode till styrelsen de senaste åren;
Från 000204 1,0 * basbeloppet
Från 010223 1,0 * basbeloppet
Från 020222 1,0 * basbeloppet
Från 030227 2,0 * basbeloppet
Från 040227 2,5 * basbeloppet
Från 050218 2,0 * basbeloppet
Eftersom HSB Malmö inte kan ta fram uppgifter på hur mycket som de egentligen betalat ut till respektive styrelse så kan jag inte se vem/vilka som har fått för mycket pengar. Jag kan bara konstatera att det betalats ut för mycket år efter år, och detta uppenbarligen utan någon som helst reaktion från BoRevision AB. HSB Malmö kan ej förklara diskrepansen.

Styrelsearvoden

Period för styrelsearvode Ska ha fått Utbetalat enl. årsredovisningen
010901-020222 17 835 kr
020223-020831 22 836 kr
Totalt: 40 671 kr 56 851 kr (010901-020831)

020901-030226 18 692 kr
030227-030626 25 392 kr
030627-030831 14 389 kr
Totalt: 58 473 kr 85 768 kr (020901-030831)

030901-040831 88 320 kr 98.987 kr (030901-040831)

Vad som skulle utbetalats till styrelserna mellan 010901 och 040831 är alltså;
40 671 kr + 58 473 kr + 88 320 kr = 187 464 kr under tre år.

Vad som utbetalats till styrelserna mellan 010901 och 040831 enligt årsredovisningar är;
56 851 kr + 85 768 kr + 98 987 kr = 241 606 kr under tre år.

Dvs 54.142 kr utbetalat för mycket till styrelsen mellan 010901 och 040831.
Not. Om fel begåtts före datumet 010901 har jag inte undersökt (det får någon annan göra).

Om man sedan undersöker vad revisorerna skulle ha fått under perioden 030901-040831 så får jag det till att styrelsen gett revisorerna 8 822 kr för mycket under detta redovisningsår.
Jag har inte kollat upp tidigare år här, men i motsats till styrelsearvodena så verkar revisorernas arvode vid en snabb kontroll ligga på den nivå som bestämts under tidigare år.
Man kan undra varför styrelserna lyckats räkna rätt när det gäller revisorernas arvoden under tidigare år, medan styrelsen genomgående ”råkat” räkna fel, till sin egen fördel, när det gäller arvodena till dem själva. Om de åtminstone varit konsekventa.

OBEGRIPLIG KOMMENTAR I ÅRSREDOVISNINGEN

Styrelsens anmärkning för redovisningsåret 020901-030831; "77 200 kr enligt stämmobeslut den 25/6 -03, differens på 8 568 kr avser arvode t o m 20/2-03" (bil. 2, sid 1) är obegriplig.
Vad dåvarande styrelse tycks vilja ha sagt är att för perioden från och med 020901 till och med 030226 (ej 030220, som styrelsen skrivit !), så har de då sittande styrelseledamöterna erhållit 8.568 kr mindre eftersom höjningen till 2 basbelopp trädde i kraft 030227.

Men de två basbeloppen till styrelsen under 2003 (från 030227) motsvarar 77.200 kr (som styrelsen skrivit, även om denna summa blir mindre än 77.200 kr eftersom perioden som avses med 2 basbelopp börjar gälla först 030227) och då ska man inte lägga till pengar (77.200 kr + 8.568 kr = 85.768 kr) för den period som det skulle betalas ut mindre, utan man ska dra ifrån. Vem har tagit ut dessa extrapengar?
Dessutom ska man då kanske inte ska dra ifrån just 8.568 kr utan hellre en summa på lite drygt 19.000 kr (vilket motsvarar perioden från 020901-030226, då jag vill minnas att det var endast ett basbelopp som gällde). Dvs det skulle ha stått 58.200 kr i årsredovisningen i stället för 85.768 kr (det har alltså betalats ut nästan 28.000 kr för mycket i arvode till styrelsen detta redovisningsår).

Uttaget vicevärdsarvode trots att vicevärd ej funnits

Vidare så har föregående styrelse (H.O., A-M P., T. R., M. J., B. S.) tagit ut vicevärdsarvode under 2003-2005 trots att det bevisligen inte funnits någon vicevärd sedan 031207. Styrelsen har själv (se bil. 3) på sina anslagstavlor skrivit att ingen vicevärd funnits! Ändå har T. R. lyckats få ut arvode för detta uppdrag. Den första gången, sedan 031207, som medlemmarna fick information om att föreningen hade en vicevärd var i samband med utdelning av årsredovisningen (050209) Vicevärdsarvodet tog styrelsen dessutom ut trots att de vägrat utföra stämmans beslut att anställa en extern vicevärd.
Alltså;
• Vicevärdsarvodet togs 2018-01-27anställningen över alla arvoden på årsstämman 2004.
Styrelsen sa vid detta tillfälle uttryckligen att samtliga arvoden skulle tas upp, och bevisligen togs vicevärdsarvodet ej upp här! Dessa sysslor skulle självklart ingå i styrelsens arbete (med styrelsens exceptionellt höga arvode) till dess att vicevärd anlitats.
• Tjänsten som vicevärd har sedan 031207 stått som vakant på alla anslagstavlor.
• Ingen information har på något sätt offentliggjorts om att föreningen har en vicevärd.
• I årsredovisningen har styrelsen själv klart och tydligt skrivit att en extern vicevärd kommer att anlitas (varför ett särskilt vicevärdsarvode naturligtvis ej var aktuellt).
• Styrelsen har vägrat att svara på direkta frågor sedan 031207 om vi hade en vicevärd.

Avhopp från styrelse ej resulterat i reducerat arvode

Det har förekommit diverse avhopp från styrelsen vid olika tillfällen, och då tycker man att detta borde synas i form av en mindre summa i utbetalat arvode. Styrelserna har ju inom sig fördelat hur mycket var och en ska ha, vilket borde göra det ganska enkelt att räkna ut, utifrån detta, hur mycket som ej ska betalas ut totalt sett till styrelsen.

Ledamöter utnyttjat sina positioner till personlig fördel

Grisfest för 50 000 kr (ospecificerat) till ett fåtal av medlemmarna
För några somrar sedan arrangerade styrelsen en grisfest. Kostnaden för denna uppgick till runt 50 000 kr. Vid ett snabbt överslag så skulle denna kostnad totalt uppgå ungf. till den halva kostnaden. Vart den andra halvan av dessa utgifter gick vet ingen. Praktiskt taget all redovisning från denna fest är borta!

Det har också förekommit en fest på Kronprinsen i Malmö där styrelsen lät samtliga medlemmar få ta kostnaden för alkoholhaltiga drycker förmodligen överstigande åtskilliga tiotusentals kronor. När jag under en kort period satt i styrelsen försökte jag forska i redovisningen för denna fest. Det fanns dock inga som helst spår kvar från utgifterna tillhörande detta arrangemang. I årsredovisningen uppgår denna ospecificerade ”fest-post” till 114.429 kr !

”Mutresa” arrangerad av HSB

Under tidigare år har det dessutom förekommit vad jag vill definiera som en ”mutresa” där två styrelseledamöter från vår förening åkte ner på en ”kurs” i Spanien. När vi på stämman ställde styrelseledamöterna mot väggen så kunde de inte ens redogöra för vad de lärt sig på denna så kallade kurs. Resan arrangerades av HSB, men den största delen av kostnaden fick medlemmarna i all hemlighet betala. Till stämman tvingades dock styrelsen berätta sanningen!

Spår igensopade

Innan då sittande styrelse blev avsatta av medlemmarna så verkar det som att de ansträngt sig hårt för att sopa igen alla spår från vad som förekommit tidigare i föreningen. Jag hittade ett meddelande från HSB där HSB skrivit att de rekommenderade styrelsen att aldrig besvara mina (i egenskap av medlem i föreningen) frågor. Detta gör onekligen att man undrar på vilket sätt HSB varit inblandad i det som försiggått i föreningen.

Styrelsen har brutit mot åtskilliga lagar och regler !

Styrelsen som satt fram till och med årsmötet 2005 har i övrigt brutit mot såväl stadgar som mängder av olika lagar, stämmor har genomförts på ett otroligt regelvidrigt sätt, och styrelsen har ljugit friskt - och utan hämningar - för medlemmarna, men jag ska inte ta upp allt detta här, eftersom det skulle bli ytterligare ett femtontal sidor med information. Jag har lämnat en del av detta material till de tidigare revisorerna.

KOMPLETTERANDE INFORMATION

Jag kan tyvärr inte bifoga stämmoprotokollen eftersom styrelsen vägrar att lämna ut dessa. Som ni säkert känner till är dessa protokoll enligt lag offentlig handling för medlemmarna, men trots detta vill styrelsen inte lämna ut protokollen. Inte ens efter att jag berättade att jag behövde protokollen som bilagor till en polisanmälan. Jag vet inte om dagens styrelse har något att dölja, men det finns ingen logik i styrelsens vägran att lämna ut protokollen.

Situationen blir inte mindre märklig av att det på årsstämman 2005 tydligt och klart beslutades att alla som ville få en skriftlig kopia av stämmoprotokollen skulle få detta vid begäran.

Styrelsen bryter mot detta stämmobeslut. Det kan för övrigt vara viktigt att jämföra så att de kopior av protokoll som HSB har överensstämmer med de som styrelsen har.

Jag har påpekat för dagens ordförande i styrelsen, H-Å K., att jag anser att styrelsen borde utreda vad som pågått i denna förening tidigare. Detta eftersom styrelsen har tillgång till alla uppgifter och alla dokument. H-Å K:s svar var att detta inte är styrelsens uppgift. Skälet H-Å K. gav för detta är att styrelsen inte ska utreda sig själv, och det hjälpte inte att jag förklarade att det är utbetalningarna till tidigare styrelser som behöver utredas nu). Dessutom är det enligt stadgarna en styrelse uppgift att verka för medlemmarnas bästa! Det vill styrelsen tydligen inte göra. H-Å K. förklarade vidare att föreningens revisor inte ska arbeta med något annat än innevarande år (vilket inte är vad jag känner till om revisorns uppgifter), och därför var det ingen anledning för mig att kontakta revisorn.

Styrelsen vill av okänd anledning heller inte att HSB ska utreda hur mycket som betalats ut till vem. Jag kan inte finna någon naturlig förklaring till styrelsens beteende i denna fråga.
Det finns förvisso en ledamot kvar i dagens styrelse sedan föregående styrelse, men jag vet inte om det är detta som är orsaken.

Styrelsen;
1. vägrar att utreda vad som betalats ut till vem
2. vägrar låta HSB eller extern part utreda vad som betalats ut
3. vägrar att bistå med information till mig

KONSEKVENSER

Medlemmarna är förda bakom ljuset, bl.a. genom felaktiga och missvisande årsredovisningar, och jag anser att BoRevision AB ska betala ett skadestånd till föreningen som minst uppgår till det belopp som betalats ut för mycket i arvoden/ersättningar, samt att BoRevision AB tvingas bekosta alla utgifter som kan krävas för utredningar och för en revision i föreningen av en mer kompetent revisionsfirma. Med alla de allvarliga fel som förekommer i föreningens årsredovisning kan man bara ana hur många andra föreningar som har felaktiga årsredovisningar pga att Bo-Revision inte kontrollerat uppgifterna. Medlemmarna lever i tron att Bo-Revision har kompetens och sköter sitt arbete så att medlemmarna inte ska behöva räkna på alla grundläggande uppgifter (där det i de flesta fall dessutom är omöjligt eftersom medlemmarna inte har tillgång till underlaget som Bo-Revision har).

- De som tagit ut för mycket arvode till sig själva måste sedan betala tillbaka dessa pengar.
- Utbetalat vicevärdsarvode under den tid föreningen ej haft vicevärd ska återbetalas.
- Övriga kompensationer/ersättningar måste undersökas i detalj.

Med anledning av att den senaste årsredovisningen tycks vara behäftad med många olika och gravt allvarliga fel så hoppas jag också att någon neutral revisionsfirma, fristående från HSB, kan göra en revision av vad som egentligen försiggått i denna förening och på vilka olika sätt som BoRevision AB i övrigt brustit i sin revision.

Bilagor (ej med här, men kommer att läggas ut på min webbsajt).
Bil. 1 Mitt underlag för uträkning av arvodena till styrelsen.
Bil. 2 Utdrag från årsredovisningar avseende arvoden.
Bil. 3 Mina kommentarer till bilaga 2.
Bil. 4 Kopia av föregående styrelses information om att det inte existerar någon vicevärd.
Bil. 5 Kopia från årsmötesprotokoll avseende löfte om att anställa vicevärd.
De två senaste årens årsredovisningar för föreningen finns att hämta i sin helhet (exkl. motioner, som styrelsen valt att plocka bort) på föreningens webbplatsNot. Har du tillgång till Internet så se http://hotpot.se/hsb-motioner-staemma-brf.htm där jag kommer att lämna kommentarer före stämman på de svar styrelsen gett på denna motion.

17.

Motion läggs ut senareNot. Har du tillgång till Internet så se http://hotpot.se/hsb-motioner-staemma-brf.htm där jag kommer att lämna kommentarer före stämman på de svar styrelsen gett på denna motion.

18.

Motion läggs ut senareNot. Har du tillgång till Internet så se http://hotpot.se/hsb-motioner-staemma-brf.htm där jag kommer att lämna kommentarer före stämman på de svar styrelsen gett på denna motion.

19.

Uppsägning av HSB-tidning

Tidningen Vår Bostad läggs ned till årsskiftet 2006/2007.

Men tro inte att detta innebär någon förbättring för medlemmarna. Bara för HSB!

Tidningen Vår Bostad är idag frivillig och kan sägas upp. HSB har emellertid bestämt att en "ny" tidning ska ersätta "Vår Bostad" och där ska ingen ha rätt att bestämma om man vill ha denna tidning eller ej.

De enda övriga skillnaderna;
 • det blir nu en helt partisk tidning med enbart HSB som ägare - den som kontrollerar media den har makten sägs det, och det har HSB i äkta monopolanda tagit fasta på här (som vi tidigare kunnat notera så har HSB på alla sätt de kunnat försökt strypa möjligheterna för medlemmarna att kunna göra sig hörda, t.ex. genom att inte lägga upp forum för medlemmarna på Internet eller - som HSB Malmö har gjort - ta bort de forum för medlemmarna som funnits tidigare)
 • det blir färre antal sidor
Hur stor tvångsavgiften blir för medlemmarna vill HSB inte avslöja.

Jag föreslår att föreningen inte accepterar detta. De som vill ha HSB:s ersättningstidning till Vår Bostad får skriva upp sig på en lista, och övriga får en nedsatt avgift.

Not. Har du tillgång till Internet så se http://hotpot.se/hsb-motioner-staemma-brf.htm där jag kommer att lämna kommentarer före stämman på de svar styrelsen gett på denna motion.

20.

Concierge

Jag föreslår att föreningen anställer en concierge, så som man har i Turning Torso.

Turning Torso
HSB Malmös högkvarter
Byggt av medlemmarnas pengar
hotpot.se/forum

Not. Har du tillgång till Internet så se http://hotpot.se/hsb-motioner-staemma-brf.htm där jag kommer att lämna kommentarer före stämman på de svar styrelsen gett på denna motion.

Här kommer fler motioner att fyllas på efterhand!

Att få igenom motioner

OBS! Det är vanligt att styrelsen, av någon märklig anledning, yrkar avslag på de flesta eller alla motioner som skrivs, men tänk på att det är inte styrelsen du ska övertala (även om det självfallet är bra om du lyckas med det), utan det är de som bestämmer - dvs medlemmarna - som du ska övertala för att få igenom en motion.

Om du inte får igenom en motion det första året, så skriv den igen till nästa år (ev. då tydligare och mer utvecklad), så har medlemmarna kanske fått en chans att tänka igenom saken, och bryr sig då mindre om styrelsens ständiga yrkanden på avslag.


Forum för alla i bostadsrätt Tipsa en vän


FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Hur fungerar det med motioner i din förening?

Om du har förslag på motioner som kan användas av andra, eller om du har några synpunkter på ovanstånde förslag till motioner, dela gärna med dig av dessa.

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Forum för alla i bostadsrättSenaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)FAKTABANKEN - FORUM FÖR ALLA I BOSTADSRÄTT
Störningar i BRF A 01
Avgifter i BRF A 02
Underhåll bostadsrätt, Ansvarsfördelning, Förändring av lägenhet A 03
El, Värme och Vatten i BRF A 04
Balkong och Uteplats, Utemiljö, Parkering & Garage i BRF A 05
Styrelse, Styrelsemöte, Protokoll, Tystnadsplikt, Dagordning A 06
Bostadsorganisation - Förvaltare A 07
Likhetsprincipen - Likabehandlingsprincipen A 08
Jäv A 09
Särskild granskning, Medrevisor, Revisor & Revisorssuppleant A 10
Hyresnämnden - Bostadsrätt A 11
Regelverk för bostadsrätt A 12
Avhysning, Uppsägning, Förverkande, Avsägelse, Tillträde bostadsrätt A 13
Andrahandsuthyrning i BRF B 01
Andelstal och Mätning bostadsyta B 02
Kapitaltillskott, Insatshöjning, Förändring av insats bostadsrätt B 03
Överlåtelse, Köp av bostadsrätt, Mäklare, Medlemskap B 04
Vattenledningsskada och Vattenskada i bostadsrätt B 05
Ekonomisk plan bostadsrättsförening B 06
Lägenhetsförteckning, Medlemsförteckning B 07
Föreningsstämma, Röstning, Ansvarsfrihet, Motioner i BRF & Arvoden B 08
Valberedning i BRF B 09
Ändring av stadgar i BRF B 10
Självförvaltning i BRF B 11
Sambolag bostadsrätt B 12
PUL BRF B 13
Väsentlig förändring av fastighet B 14
Likvidering av bostadsrättsförening, Fusion, Överlåtelse av hus i BRF B 15
Utvidgning av verksamhet i BRF B 16
Statistik bostadsrätter B 17
   FAKTABANKEN
   Gå direkt till Faktabanken i Forum för alla i bostadsrätt


  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
BoRevision - en fara för din förening   Certifiering av bostadsrätt
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Valberedning   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Hur en årsstämma kan gå till   Arbetsordning för styrelse
Exempel på protokoll från årsmöte   Information till medlemmarna
Justering av ovanstående protokoll   Svarar styrelsen på skrivelser?
Exempel på motioner till ett årsmöte   Håll koll på styrelsen - DN Bostad
Fler motioner   Samarbete är nödvändigt - DN Bostad
Färdiga motioner, del 1   Talibanstyre & maktlösa medlemmar - SvD
Värme och ventilation   Föreningar tar ut pengar från HSB - SDS
Byte av stamrör   Vad är HSB bra för?
Vem ansvarar för vad?   HSB Bolina - bredband
Vad gäller avseende p-plats?   Föreningar som censurerar bort kritik
HSB Malmös forum   HSB Malmös nerstängda forum
Länkar till lagar och föreskrifter   Länkar till bostadsrättsföreningar
Vicevärdens uppgifter   HSB Malmö skandalen
Årsredovisningen   Vår Bostad
Exempel på hur medlemmar behandlas   HSB Riksförbund
Styrelsen varnar !!!   Dagordning - lagbrott
Budord för styrelsen   Färdiga motioner, del 2
Vad får styrelsen besluta om?   Vilka är de ansvariga?
Vad gäller avseende vattenledningsskada?  

Om boendet i en brf   -   Bo i brf
HSB Malmös forum
HSB Bolina - bredband

Riksbyggen
Se länkar ovan

Bredband / ADSL - Sanningen om Sveriges internetleverantörer !


©2014 - Uppdaterad 2018-01-27 Stockholm • Göteborg • Malmö / Skåne