Exempel på motioner - 2007

Med anledning av att motionerna förra året mer eller mindre lämnades utan behandling av styrelsen så återkommer jag här med de motioner som fortfarande är relevanta.

Del 1 av dessa motioner hittar du genom att klicka här (med index)!

Del 2 av dessa motioner hittar du genom att klicka här!

Del 3 av dessa motioner hittar du genom att klicka här!

Fler exempel på motioner hittar du på;
Motioner del 1a samt Motioner del 1b, och
Motioner, del 2 - 2004, Motioner, del 2b - 2004, och
Motioner, del 3 - 2005, Motioner, del 3b - 2005, och
Motioner, del 4 - 2006.

Motioner - 2008 / Motion 15 - 2008 / Bilaga, stadgejusteringar - 2008

Index över alla motioner

Tips på hur en motion ska utformas.

Skriv till media ! NU !!!Motion 18

Utredning av årsredovisning

Här nedan följer, som exempel, en del av de frågor som uppkom efter årsredovisningen från årsstämman 2005 i föreningen.

Jag kommer snart att lägga in styrelsens svar på nedanstående motioner tillsammans med mina kommentarer på styrelsens svar.

ÅRSREDOVISNING 2003-2004

Sidan 3 och sidan 15 i årsredovisningen

Vicevärd

Styrelseledamoten T.R. står i årsredovisningen som vicevärd mellan 2003-12-06 och 2004-08-31, och enligt sidan 15 i årsredovisningen är det uttaget en summa på 18.000 kr för posten vicevärd mellan 2003-09-01 och 2004-08-31.
Problemet här är att föreningen inte haft någon vicevärd sedan 2003-12-07.

Denna tjänst har sedan 2003-12-07 stått som vakant på alla anslagstavlor.

Jag har (tror det var våren 2004) frågat styrelsen om föreningen har någon vicevärd, men ej fått något svar.

Dessutom togs inget vicevärdsarvode upp på stämman 2004 i samband med att alla arvoden bestämdes. Anledningen till att vicevärdsarvode ej var aktuellt att ta upp berodde på att föreningen - enligt stämmobeslut 2003 - skulle anlita en extern vicevärd, med kompetens inom detta område.


Sidan 4 i årsredovisningen

Väsentliga händelser under året

1) Barnvagnsrummet, påstås ha kostat 50.000 kronor för att mura upp en liten vägg, sätta upp en enkel dörr, regla upp två väggar och sätta upp mineritskivor.

Stämmer verkligen detta? Jag tycker halva summan borde ha varit mer rimlig.

Vilka tre (minst) företag har man tagit in anbud från?

Enligt revisorerna har Malmsjö & Persson betalat tillbaka 5.200 kr av summan på 49.461 kr. Men var redovisas denna "inkomst" i årsredovisningen?

2) Det står "Ny stolpbelysning är uppsatt på parkeringsplatsen mellan husen. Våra cykelförråd i markplan har försetts med belysning. Stolpbelysning längs respektive hus är utbytt till armaturer som ger bättre ljus".
Med vilken rätt har styrelsen låtit detta arbete utföras?
Enligt vad som bestämts på stämma skulle det tas fram en lösning samt en kostnad på detta och sedan skulle stämman fatta ett beslut, inte styrelsen!

Vilka tre (minst) företag har man tagit in anbud från?

3) Det står "Styrelsen har tagit beslut om att installera TV4+ och SVT24 på grund av medlemmarnas intresse".

Med vilken befogenhet har styrelsen tagit detta beslut? Nya TV-kanaler hör varken till drift eller löpande/periodiskt underhåll !!!

Medlemmarnas intresse av vad? Är det någon som överhuvudtaget någonstans visat "intresse" eller nämnt något om SVT24? Och vad gäller TV4+ så nämndes det bara som hastigast på stämman, där styrelsen påstod att det fanns papper på att TV4+ skulle kosta en halv miljon kronor att installera (vilket naturligtvis var en lögn). "Intresset" som här refereras till är i stället min motion, som inte hade det minsta med SVT24 eller ens TV4+ att göra! Med andra ord baseras styrelsens otillåtna beslut till och med på ett intresse som ej ens framställts. Dvs ännu en lögn!

Det togs på stämman inget beslut om att installera TV4+ eller SVT24 !!! Då kan man undra hur styrelsen vågar göra detta t.o.m. utan att ens först informera medlemmarna varken om sina planer eller de fullständiga kostnaderna för detta.

Vilka tre (minst) företag har man tagit in anbud från?

4) Det står; "Väggar och tak i trappan upp till vinden var i dåligt skick med bland annat sprickor i väggarna och därför har renovering utförts".
a) Vilken trappa? Styrelsen menar alltså att detta problem inte fanns i alla trappor?
b) Vilken typ av renovering har utförts?
c) Är det denna målning av några få kvadratmeter yta som kostat 60.500 kr?

Vilka tre (minst) företag har man tagit in anbud från?

Sidan 5 i årsredovisningen

Specificering av löpande periodiskt underhåll

1) Hur kan blommor för 6 krukor kosta nästan 6.000 kronor (2 ggr/år)?
Sköts inte inköp av blommor, plantering och vattning av vaktmästaren numera?

2) Det står att byte av tvättmaskiner och torktumlare kostat ca. 818.000 kr.
Men 19 tvättmaskiner och tre torktumlare kostar ca. 530.000 kr (19*24.000 + 74.000). Vad har diskrepansen på 290.000 kr gått till? Vilka garantier och hur ser serviceavtal ut?

3) Det står drygt 10.000 kr för elreparationer och elmaterial.
Vad är det som kostat så mycket?

4) 4.304 kr har betalats för glasrutor.
Vilka glasrutor? Entréer? Inget som betalats av försäkring)?

5) Vad är det för skillnad på de inventarier som här tas upp på 7.935 kr jämfört med de "korttidsinventarier" som tagits upp under "Drift" på sidan 14? Vad ingår i denna post?

6) Vilka inventarier för 7.358 kr är det som är återinköpta efter inbrott? Exakt hur stor del av detta avser dator, eller ligger datorinköp under någon annan post?
Varför har denna summa ej betalats via föreningens försäkring, precis som summan lite längre ner (som ej heller tycks täckas av försäkringen) på 5.819 kr för reparation efter inbrott?

7) Angående summan för den otillåtna installationen av TV4+ och SVT24 på drygt 25.000 kr, är detta en engångskostnad? Det tillkommer aldrig någon löpande avgift? Hur har installationen skett?
Här kan vi nu konstatera i revisorernas anmärkningar att även de reagerat på att detta ej är något stämmobeslut, att inte ens revisorerna informerats, och att revisorerna kräver en kostnadsredovisning.

8) Reparation av uttag i lägenheter:
Vad är det för reparationer av kabel-tv uttag på 4 486 kr som skett, och varför (i stadgarna från april 2003 så ligger denna bit på bostadsrättshavaren)? Kostnaden för ett dylikt uttag borde ligga på gissningsvis 50 kr/st, men då skulle så många som 90 uttag bytts (för detta arbete gör väl vår vaktmästare)?

9) Det står att ett nytt nyckelsystem kostat föreningen 138.631 kr.
Det kan inte stämma. Detta ser ut som totalsumman, varav HSB ska betala hälften. Det ska alltså stå 69.315 kr här, eller?
Vi kan nu i revisorernas anmärkningar konstatera att revisorerna har en annan syn på kostnaderna än vad styrelsen har. Enligt revisorerna kostade nyckelbytet i stället 170.166 kr. HSB har tydligen betalat 60.285 kr, i stället för de utlovade 85.083 kronorna. Varför har HSB betalat 24.798 kr för lite?

Sedan kan man kanske fråga sig om inte HSB skulle betalat allt, med tanke på att felet låg hos en av HSB anställd person.
När det gäller summorna avseende nytt låssystem, vilka är rätt, revisorernas eller styrelsens?
Om styrelsen har rätt i att kostnaden är 138.631 kr, och revisorernas uppgift att HSB betalat 60.285 kr är korrekt, så skulle totalkostnaden varit så osannolikt hög som 198.916 kr.
Mycket förvirrande när inga uppgifter stämmer överens med varandra !!!

10) Drygt 23.000 kronor för "Trädbelysning Piazzan"?
Vad är detta? Är det vad det kostar att sätta upp och ta ner julbelysningen varje år? Eller är det den lampa som satts upp i ett träd?

11) Posten på 38.195 kr för "VVS - Blandare och kopplingar"
Avser detta enbart föreningens gemensamma utrymmen?
Hur kan det bli så mycket?

12) "VVS - Reparation lägenheter" (8.408 kr)
Detta är i stadgarna från april 2003 något som hör till respektive bostadsrättshavare.

13) Posten på 42.635 kr för "Värme & ventilation"
Avser detta konsulthjälp?
Har föreningen betalat ytterligare 42.635 kr till konsulten Lars Hansson utöver de nästan 50.000 kr föreningen betalat tidigare för att försöka rätta upp de problem HSB orsakat föreningen?
Föreningen har alltså betalat nästan 100.000 kr till en konsult anlitad av HSB för att rätta upp HSB:s usla arbete, och dessutom utan att vi tycks ha kommit någon vart i detta ärende... efter två år! Kommer det mer?

14) "OVK-besiktning" (2.975 kr)?
Varför har detta gjorts? Har inte styrelsen förstått ens en så elementär sak som att en dylik besiktning inte kan göras innan arbetet är färdigt?

15) "Ventilation biljardhall" (17.825 kr)?
Vad är detta? Detta arbete är ju en av de få saker som slutförts tidigare. Om det varit något problem där så måste det väl vara ett garantifel som någon annan (entreprenören och/eller HSB) får stå för!

16) "Värme och ventilation - Övrigt" (9.663 kr)
Vad är detta mer specificerat?

17) "Åtgärder i samband med legionella", 182.610 kr.
Här uppger revisorerna en annan summa för detta arbete; 179.304 kr.
Varför är styrelsens uppgift 3.306 kr högre, och vem har rätt?
Vilka har styrelsen gått ut med anbud till för detta arbete?

18) Nästan 11.000 kronorna för posten "Övrigt"
Vad ingår här? Vad är det för skillnad på det som ingår i denna post för "övrigt" jämfört med posten "Övrigt" under drift (drygt 58.000 kr)? Totalt nästan 70.000 kr. Hur kan så stora summor läggas in under "övrigt"+ Då finns det anledning att ana ugglor i mossen, vad försöker man dölja?


Sidan 8 i årsredovisningen

Förslag till resultatdisposition

Styrelsen har tydligen inte lyckats särskilt bra i att minska underskottet, som nu ligger på minus 431.360 kronor enligt de nya redovisningsprinciperna. Denna summa ska alltså jämföras med ett resultat på plus 827.830 kronor förra året (i stället för minus 671.663 kr). Om man uttrycker det på ett annat sätt så har styrelsen backat 1.259.190 kr sedan förra året.

I Årsredovisningslagen 5 § ("Jämförelsetal"), står det;
"Om företaget har ändrat principerna för värdering, klassificering eller indelning i poster eller delposter, skall posterna för det närmast föregående räkenskapsåret räknas om eller ändras på det sätt som behövs för att de skall kunna jämföras med räkenskapsårets poster på ett meningsfullt sätt." Jag kan inte se att detta har gjorts i denna årsredovisning.

Sidan 14 i årsredovisningen

Drift

1) Uppvärmningskostnaderna har ökat med nästan 240.000 kr. Alltså nästan en kvarts miljon kronor !!! Detta kan, som alla begriper, inte bero enbart på en prisstegring. Det har utlovats sänkta kostnader för uppvärmning av konsulter/HSB. Styrelsen har hävdat att de har statistik på förbrukningen (men det är jag rätt säker på att det inte alls finns).
Har vi t.ex. kvar de s.k straffavgifterna? Även dessa utlovades att de skulle försvinna direkt efter värme- och ventilationsarbetet.

2) Vad är posten "Fastighetsskötsel, egen regi" på 28.328 kr? NY POST FÖR I ÅR !!!
Pengar till styrelsen? Denna post måste styrelsen specificera ner till vartenda öre!
Varför har styrelsen separerat "Fastighetsskötsel grundavtal", "Fastighetsskötsel, extradebiter" och "Fastighetsskötsel, egen regi"?

3) Det finns en post för "OVK" under driftskostnader (3.719 kr). NY POST FÖR I ÅR !!!
Varför har OVK utförts innan den kan utföras?
Varför har styrelsen lagt en del av OVK-besiktningen under löpande/periodiskt underhåll (sid 5) och en del under drift? De 3.719 kronorna under drift ska slås samman med de 2.975 kronorna enligt specifikationen på sidan 5 (totalt 6.694 kr), och läggas på en och samma plats!

4) "Övr obligatoriska besiktningar". 25.001 kr !!! NY POST FÖR I ÅR !!!
Om de är "obligatoriska", varför har de inte utförts tidigare?
Exakt vad ingår här?

5) Kostnaden för vatten har ökat med den osannolika summan av drygt 100.000 kr.
Dvs med nästan 30 %. Hur är detta möjligt??? Har vi en vattenläcka? Hur mycket av detta är prishöjning? Hur mycket av detta är ökad förbrukning?

6) "Sophämtning enl taxa" har ökat med nästan 50.000 kr från 94.134 kr till 141.321 kr.
Hur är detta möjligt? Det kan ju omöjligen bero på en prishöjning!

7) Fastighetsförsäkringarna har gått upp med nästan 30.000 kr till 82.279 kr.
Vilket försäkringsbolag? Har styrelsen undersökt alternativ?

8) Kostnaden för Kabel-TV har ökat med nästan 40.000 kr till 119.101 kr.
Hur är detta möjligt? Har styrelsen tittat på alternativ till ComHem (HSB utlovade att göra detta för två år sedan)?

9) Vad är det för korttidsinventarier där kostnaden dubblerats till 12.591 kr?

10) Vad är "Fastighetsskötsel extradebit"? NY POST FÖR I ÅR !!!

11) Städ, grundavtal: Har styrelsen tittat på alternativ, och vad dessa kostar?

12) Trädgårdsavtal, grundavtal och extradebitering: Har styrelsen tittat på vilka uppgifter som vår fastighetsskötare kan överta? Vad blev i så fall resultatet?

13) Vad är det som gör att kostnaden för Bolina ökat (från 4.625 kr till 6.300 kr), trots att kostnaden ej ökat för andra? Jag gissar att det är det extra bredbandsuttag som vaktmästaren fått. Bolina har.

14) Vad ingår i det förbrukningsmaterial där kostnaden ökat från 1.036 kr till 17.632 kr?
Specificeras i detalj!

15) Det har tillkommit en ny post som heter "Styrelse". NY POST FÖR I ÅR !!!
Vad ingår i de 694 kronorna här? Är det bl.a. "resa från sommarstuga" för ledamoten H.O.? I så fall hur mycket, och varför ingår denna summa inte under punkt 3 på sidan 15 ("Förtroendevalda och personalkostnader" )?

16) Vad ingår i de 7.113 kronorna för "Konsultarvoden"? NY POST FÖR I ÅR !!!
Varför har styrelsen delat upp 43.000 kr. i konsultarvoden under löpande/periodiskt underhåll, och drygt 7.000 kr i konsultarvoden här, under drift?

17) Posten för "Övriga kostnader" har mer än fördubblats till 58.145 kronor.
Denna måste därför specificeras på detaljnivå. Man kan kanske ha en post för "övriga kostnader" på ett par tusenlappar, men nästan 60.000 kr !!!??? Så höga summor kan man inte komma undan med att inte specificera!

SAMMANFATTNING SIDAN 14
Om man räknar ihop de driftskostnader där styrelsen kunnat påverka kostnaderna (enligt ovan) kan man konstatera att kostnaderna under denna styrelses ansvar ökat med nästan 450.000 kr på ett år !!! Dvs nästan ½ miljon kronor i ökning för driftskostnaderna, utöver alla andra ökningar av kostnader; t.ex. löpande/periodiskt underhåll där kostnaderna (om man bortser från de nödvändiga utgifterna för legionellaåtgärder och tvättmaskiner) ökat med 537.896 kr sedan förra året, med tillkommande konsultkostnader på 43.000 kr, etc., etc.
Dvs runt en miljon kronor i mer eller mindre oförklarliga kostnadsökningar.
Det verkar fullständigt och totalt orimligt !!!

Sidan 15 - Arvoden

Arvoden


Hur kan posten "Övriga arvoden, förtroendevalda" uppgå till 18.122 kr ? Om man gissar att de 3.000 kronorna som skulle betalas ut till valberedningen ingår här så får jag det till att styrelsen har kört 600 mil med sina bilar på föreningens bekostnad (25 kr/mil)!!! Eller vad ingår i denna rejält tilltagna summa extraarvode för styrelsen?

Vi har bevisligen inte haft någon vicevärd.Sidan 18 i årsredovisningen

Bunden placering

Vad blev avkastningen på denna miljon kronor för aktieindexobligationen hos HSB? Ej med?


Ovanstående är bara en oredigerad och rörig sammanställning av de frågor jag hade före stämman. En del av dessa har förklarats, men fortfarande finns det många frågetecken. Med så många frågetecken i en årsredovisning blir det omöjligt att reda ut siffrorna eller veta vad som egentligen gäller, under den korta tid en stämma varar (där dessutom annat behandlas). Dvs medlemmarnas lagstadgade möjlighet till kontroll av hur verksamheten bedrivits åsidosätts.
Jag föreslår därför att utredning görs av tidigare årsredovisningar av för detta kompeten person.


Motion 19

Utredning av för höga arvoden som styrelsen tycks ha tagit ut till sig själv

Jag anser att föreningens årsredovisningar inte stämmer med verkligheten och då alldeles särskilt årsredovisningen 2003-09-01 - 2004-08-31.

Här följer nu en sammanställning av de arvoden som betalats ut till styrelserna samt vad jag kommit fram till att de egentligen skulle ha fått under de senaste åren. Jag har endast undersökt vad som betalats ut från 010901, men man kan nog förutsätta att fel begåtts även under tidigare år.


Period Utbetalat Basbelopp (tot. kostnad för styrelse enl. stämmobeslut)
990901-000831 55 200 kr 1,0 (36.600 kr år 2000)
000901-010831 55 301 kr 1,0 (36.900 kr år 2001)
010901-020831 56 851 kr 1,0 (37.900 kr år 2002)
020901-030831 85 768 kr 1,0 och 2,0 (77.200 kr år 2003)
030901-040831 98.987 kr 2,0 och 2,5 (96.500 kr år 2004)


Följande basbelopp är från de uppgifter jag har som bestämts enligt stämmobeslut som arvode till styrelsen de senaste åren;
Från 000204 1,0 * basbeloppet
Från 010223 1,0 * basbeloppet
Från 020222 1,0 * basbeloppet
Från 030227 2,0 * basbeloppet
Från 040227 2,5 * basbeloppet
Från 050218 2,0 * basbeloppet
Eftersom HSB Malmö inte kan ta fram uppgifter på hur mycket som de egentligen betalat ut till respektive styrelse så kan jag inte se vem/vilka som har fått för mycket pengar. Jag kan bara konstatera att det betalats ut för mycket år efter år, och detta uppenbarligen utan någon som helst reaktion från BoRevision AB. HSB Malmö kan ej förklara diskrepansen.

Styrelsearvoden

-- --
Period för styrelsearvode Ska ha fått Utbetalat enl. årsredovisningen
010901-02022217 835 kr
020223-02083122 836 kr
Totalt: 40 671 kr 56 851 kr (010901-020831)
020901-030226 18 692 kr
030227-030626 25 392 kr
030627-030831 14 389 kr
Totalt: 58 473 kr 85 768 kr (020901-030831)
030901-040831 88 320 kr 98.987 kr (030901-040831)

Vad som skulle utbetalats till styrelserna mellan 010901 och 040831 är alltså;
40 671 kr + 58 473 kr + 88 320 kr = 187 464 kr under tre år.

Vad som utbetalats till styrelserna mellan 010901 och 040831 enligt årsredovisningar är;
56 851 kr + 85 768 kr + 98 987 kr = 241 606 kr under tre år.

Dvs 54.142 kr utbetalat för mycket till styrelsen mellan 010901 och 040831.

Not. Om fel begåtts före datumet 010901 har jag inte undersökt (det får någon annan göra).

OBEGRIPLIG KOMMENTAR I ÅRSREDOVISNINGEN

Styrelsens anmärkning för redovisningsåret 020901-030831; "77 200 kr enligt stämmobeslut den 25/6 -03, differens på 8 568 kr avser arvode t o m 20/2-03" (bil. 2, sid 1) är obegriplig.
Vad dåvarande styrelse tycks vilja ha sagt är att för perioden från och med 020901 till och med 030226 (ej 030220, som styrelsen skrivit !), så har de då sittande styrelseledamöterna erhållit 8.568 kr mindre eftersom höjningen till 2 basbelopp trädde i kraft 030227.

Men de två basbeloppen till styrelsen under 2003 (från 030227) motsvarar 77.200 kr (som styrelsen skrivit, även om denna summa blir mindre än 77.200 kr eftersom perioden som avses med 2 basbelopp börjar gälla först 030227) och då ska man inte lägga till pengar (77.200 kr + 8.568 kr = 85.768 kr) för den period som det skulle betalas ut mindre, utan man ska dra ifrån. Vem har tagit ut dessa extrapengar?
Dessutom ska man då kanske inte ska dra ifrån just 8.568 kr utan hellre en summa på lite drygt 19.000 kr (vilket motsvarar perioden från 020901-030226, då jag vill minnas att det var endast ett basbelopp som gällde). Dvs det skulle ha stått 58.200 kr i årsredovisningen i stället för 85.768 kr.

Det verkar alltså som det betalats ut nästan 28.000 kr för mycket i arvode till styrelsen bara under detta redovisningsår.

Uttaget vicevärdsarvode trots att vicevärd ej funnits

Vidare så har föregående styrelsen tagit ut vicevärdsarvode under 2003-2005 trots att det bevisligen inte funnits någon vicevärd sedan 031207. Styrelsen har själv (se bil. 3) på sina anslagstavlor skrivit att ingen vicevärd funnits! Den första gången, sedan 031207, som medlemmarna fick information om att föreningen hade en vicevärd var i samband med utdelning av årsredovisningen (050209) Vicevärdsarvodet tog styrelsen dessutom ut trots att de vägrat utföra stämmans beslut att anställa en extern vicevärd.
Alltså;
• Vicevärdsarvodet togs 2009-04-16anställningen över alla arvoden på årsstämman 2004.
Styrelsen sa vid detta tillfälle uttryckligen att samtliga arvoden skulle tas upp, och bevisligen togs vicevärdsarvodet ej upp här! Dessa sysslor skulle självklart ingå i styrelsens arbete (med styrelsens exceptionellt höga arvode) till dess att vicevärd anlitats.
• Tjänsten som vicevärd har sedan 031207 stått som vakant på alla anslagstavlor.
• Ingen information har på något sätt offentliggjorts om att föreningen har en vicevärd.
• I årsredovisningen har styrelsen själv klart och tydligt skrivit att en extern vicevärd kommer att anlitas (varför ett särskilt vicevärdsarvode naturligtvis ej var aktuellt).
• Styrelsen har vägrat att svara på direkta frågor sedan 031207 om vi hade en vicevärd.

Avhopp från styrelse ej resulterat i reducerat arvode

Det har förekommit diverse avhopp från styrelsen vid olika tillfällen, och då tycker man att detta borde synas i form av en mindre summa i utbetalat arvode. Styrelserna har ju inom sig fördelat hur mycket var och en ska ha, vilket borde göra det ganska enkelt att räkna ut, utifrån detta, hur mycket som ej ska betalas ut totalt sett till styrelsen.

ÖVRIGT

Årsredovisningen 2003-09-01 - 2004-08-3 är för mig helt obegriplig med mängder av övriga märkliga uppgifter som är känns uppenbart felaktiga (t.ex. oförklarliga höjningar av sophämtning från 94.134 till 141.321 kr, kabel-TV från 82.027 till 119.101 kr, vatten från 272.170 till 377.842 kr, värme från 1.393.442 till 1.632.177 kr, etc., etc.), men det som jag främst reagerar på är att det i denna redovisning ser ut som att fg styrelse fått ut över 11.000 kr för mycket av HSB.

Jag har noterat, sedan jag själv satt i styrelsen, att den revision som BoRevision AB genomför antingen är obefintlig eller också klart undermålig. Jag anser inte att BoRevision AB besitter tillräckliga kunskaper för att vara en auktoriserad revisionsfirma.

Jag har försökt få HSB att ge ut information om vad som egentligen betalats ut till respektive styrelse, men har ej lyckats med detta. HSB anser att detta är ett alldeles för stort arbete (???).
Alla uppgifter finns i HSB:s datorsystem. Det borde inte ta många minuter att ta fram dessa.
När jag tog upp arvodesfrågan med HSB så var svaret att man inte kunde utgå från årsredovisningen eftersom det inte står rätt uppgifter där (???). Av denna anledning gick jag några år tillbaka i tiden för att se om summorna då skulle jämnas ut. Det gjorde de inte. Vad jag kan uttolka så har det varje år betalats ut för mycket pengar till styrelserna (även om det blev särskilt mycket felutbetalda arvoden just det senaste året).

KOMPLETTERANDE INFORMATION

Jag har påpekat för dagens ordförande i styrelsen, H-Å K., att jag anser att styrelsen borde utreda vad som pågått i denna förening tidigare. Detta eftersom styrelsen har tillgång till alla uppgifter och alla dokument. Svaret från ordföranden var att detta inte är styrelsens uppgift. Skälet H-Å K. gav för detta är att styrelsen inte ska utreda sig själv, och det hjälpte inte att jag förklarade att det är utbetalningarna till tidigare styrelser som behöver utredas nu). Dessutom är det enligt stadgarna en styrelse uppgift att verka för medlemmarnas bästa! Det vill styrelsen tydligen inte göra. H-Å K. förklarade vidare att föreningens revisor inte ska arbeta med något annat än innevarande år (vilket är H-Å K's personliga åsikt, som nog blir svår att styrka i lagar och regler), och därför var det ingen anledning för mig att kontakta revisorn.

Styrelsen vill av okänd anledning heller inte att HSB ska utreda hur mycket som betalats ut till vem. Jag kan inte finna någon naturlig förklaring till styrelsens beteende i denna fråga.

Styrelsen;
1. vill inte utreda vad som betalats ut till vem
2. vill inte låta HSB eller extern part utreda vad som betalats ut
3. vill inte bistå med information till mig

KONSEKVENSER

Medlemmarna är förda bakom ljuset, bl.a. genom felaktiga och missvisande årsredovisningar, och jag anser att BoRevision AB ska betala ett skadestånd till föreningen som minst uppgår till det belopp som betalats ut för mycket i arvoden/ersättningar, om det visar sig att fel begåtts, samt att BoRevision AB tvingas bekosta alla utgifter som kan krävas för utredningar och för en revision i föreningen av en mer kompetent revisionsfirma. Med alla de allvarliga fel som förekommer i föreningens årsredovisning kan man bara ana hur många andra föreningar som har felaktiga årsredovisningar pga att Bo-Revision inte kontrollerat uppgifterna. Medlemmarna lever i tron att Bo-Revision har kompetens och sköter sitt arbete så att medlemmarna inte ska behöva räkna på alla grundläggande uppgifter (där det i de flesta fall dessutom är omöjligt eftersom medlemmarna inte har tillgång till underlaget som Bo-Revision har).

Med anledning av att den senaste årsredovisningen tycks vara behäftad med många olika och gravt allvarliga fel så hoppas jag också att någon neutral revisionsfirma, fristående från HSB, kan göra en revision av vad som egentligen försiggått i denna förening och på vilka olika sätt som BoRevision AB i övrigt brustit i sin revision.

Bilagor (ej med här, eftersom det blivit för mycket pappersutskrifter redan för länge sedan).
Bil. 1 Mitt underlag för uträkning av arvodena till styrelsen.
Bil. 2 Utdrag från årsredovisningar avseende arvoden.
Bil. 3 Mina kommentarer till bilaga 2.
Bil. 4 Kopia av föregående styrelses information om att det inte existerar någon vicevärd.
Bil. 5 Kopia från årsmötesprotokoll avseende löfte om att anställa vicevärd.
De två senaste årens årsredovisningar för föreningen finns att hämta i sin helhet (exkl. motioner, som styrelsen valt att plocka bort) på föreningens webbplats


Lämplig nivå för arvode till styrelse och suppleanter

Jag förslår...
1. att en särskild granskningsman tillsätts för att utreda vad som egentligen gäller avseende arvoden, och om HSB betalar ut för höga arvoden.
2. att arvoden i fortsättningen ska redovisas så att medlemmarna kan se hur mycket som betalats ut under en specifik period (i stället för som det fungerar idag, där styrelsen kan ta ut nästan vad som helst, vilket sedan kan döljas genom att allmänt skylla på att det hamnat på någon annan redovisningsperiod), och arvoden ska till medlemmar och i protokoll alltid uttryckas i kr i stället för i basbelopp.

Medlemmarna måste kunna se vart pengarna går i årsredovisningen.

Not. Har du tillgång till Internet så se http://hotpot.se/hsb-motioner-2007.htm där jag kommer att lämna kommentarer före stämman på de svar styrelsen gett på denna motion.

Motion nr 18 om utredning av årsredovisning och motion nr 19 om utredning om arvode till styrelse

Varje röstberättigad kan föreslå att länsstyrelsen utser granskare för särskild granskning av föreningens förvaltning och räkenskaper. Förslag om särskild granskning skall tas på en föreningsstämma. Om förslaget har biträtts av minst 1/10 av samtliga röstberättigade eller minst 1/3 av de närvarande röstberättigade, skall styrelsen inom en vecka göra framställning hos länsstyrelsen om att granskare skall utses.

Granskningen avses komma ifråga, när det kan misstänkas föreligga oegentligheter eller andra missförhållanden som bör utredas.

Därvid kan nämnas att under den senaste femårsperioden har årsredovisningarna och revisorernas berättelser vid varje tillfälle godkänts av föreningsstämmorna och lagts till handlingarna. Resultat- och balansräkningar under perioden har fastställts av föreningsstämmorna och styrelserna har beviljats ansvarsfrihet. Inte heller har talan förts av medlemmarna mot något föreningsstämmobeslut.

På beslut av styrelsen har HSB Riksförbund som revisor i föreningen istället för Borevision utsett Ernst & Young som är en fristående auktoriserad revisionsfirma. Om Ernst & Young skulle finna brister i redovisningen, så kommer de att kommentera det.


Synpunkter på åsredovisningen kan framföras av medlemmarna på den ordinarie föreningsstämman där årsredovisningen skall behandlas. Styrelsen skall då, om någon medlem begär det och det kan ske utan väsentlig nackdel för föreningen, på föreningsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av föreningens årsredovisning och dess ställning i övrigt eller av ett ärende på stämman. Motionären har därvid haft möjlighet att på föreningsstämman ställa frågor till styrelsen på årsredovisningen för räeknskapsåret 20030901 - 20040831.

Motionären har synpunkter och frågor på årsredovisningen för räkenskapsåret 20030901 - 20040831 utan att uppge några uppenbara fel. Skillnader i belopp mellan åren kan uppstå på grund av periodiseringen av kostnaderna.

Styrelsen anser inte mot ovanstående bakgrund att där finns förutsättningar för en särskild granskning.

Föreningsstämman fastställer arvode till styrelsen. Arvodet bestäms utifrån ett basbelopp för att en uppräkning av arvodet skall kunna ske när basbeloppet höjs.

Även om föreningsstämman beslutar om oförändrat arvode, så får styrelsen ändå en viss höjning varje år.

Det arvode som upptas i årsredovisningen skall normalt överensstämma med vad som beslutats vid föreningsstämman. Om arvodet i årsredovisningen inte överensstämmer med beslut på föreningsstämman så borde en förklaring ges i årsredovisningen.

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman bifaller motion nr 19 i den del som avser förklaring av arvoden och avslår motionerna i övriga delar.


Lämplig nivå för arvode till styrelse och suppleanter

Att få igenom motioner

OBS! Det är vanligt att styrelsen, av någon märklig anledning, yrkar avslag på de flesta eller alla motioner som skrivs, men tänk på att det är inte styrelsen du ska övertala (även om det självfallet är bra om du lyckas med det), utan det är de som bestämmer - dvs medlemmarna - som du ska övertala för att få igenom en motion.

Om du inte får igenom en motion det första året, så skriv den igen till nästa år (ev. då tydligare och mer utvecklad), så har medlemmarna kanske fått en chans att tänka igenom saken, och bryr sig då mindre om styrelsens ständiga yrkanden på avslag.


Tipsa en vän


NYTT - FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Hur fungerar det med motioner i din förening?

Om du har förslag på motioner som kan användas av andra, eller om du har några synpunkter på ovanstånde förslag till motioner, dela gärna med dig av dessa.

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Sedan finns det även en enklare gästbok.


Sök på denna sajt om bostadsrätter.
Relevans Datum  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
BoRevision - en fara för din förening
  Certifiering av bostadsrätt
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse
  Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Valberedning
 
Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Hur en årsstämma kan gå till
 
Arbetsordning för styrelse
Exempel på protokoll från årsmöte
 
Information till medlemmarna
Justering av ovanstående protokoll
 
Svarar styrelsen på skrivelser?
Exempel på motioner till ett årsmöte
  DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Fler motioner
  DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Färdiga motioner
 
SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation
 
SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
Byte av stamrör
 
Vad är HSB bra för?
Vem ansvarar för vad?
  HSB Bolina - bredband
Vad gäller avseende p-plats?
 
Föreningar som censurerar bort kritik
HSB Malmös forum
 
HSB Malmös nerstängda forum
Länkar till lagar och föreskrifter  
Länkar till bostadsrättsföreningar
Vicevärdens uppgifter
 
HSB Malmö skandalen
Årsredovisningen
 
Vår Bostad
Exempel på hur medlemmar behandlas
 
HSB Riksförbund
Styrelsen varnar !!!
 
Dagordning - lagbrott
Budord för styrelsen
 
Färdiga motioner, del 2
Vad får styrelsen besluta om?
 
Vilka är de ansvariga?
Vad gäller avseende vattenledningsskada?
 

Om boendet i en brf
HSB Malmös forum
HSB Bolina - bredband

Riksbyggen
Se länkar ovan

Bredband / ADSL - Sanningen om Sveriges internetleverantörer !


©2009 - Uppdaterad 2009-04-16