MOTIONER 2004 - del 2a


För att skapa en diskussion och intresse bland medlemmarna för föreningen och dess framtid så skrev jag ett år ihop 50 stycken motioner. Dessa kan du läsa här nedan. Resulatet blev i princip ingenting. Styrelsen lyckades slippa undan alla motioner.

Fler exempel på motioner hittar du på;
Motioner del 1a samt Motioner del 1b, och
Motioner, del 2b - 2004 (Motion 26-50)
Motioner, del 3 - 2005, Motioner, del 3b - 2005, och
Motioner, del 4 - 2006.

OBS! Se även Motioner, del 5 - 2007 / del 5b - 2007 / del 5c - 2007 / del 5d - 2007

Motioner - 2008 / Motion 15 - 2008 / Bilaga, stadgejusteringar - 2008

Index över alla motioner

Tips på hur en motion ska utformas.

Kom gärna med egna förslag på motioner som är allmänt användbara!

Skriv till media ! NU !!!Sammanställning (50 av 60 motioner)


 1. Nytt arbetssätt / stadgetillägg: Utredning av motioner och presentation av resultat - B-13
 2. Vaktmästartjänsten – arbetsbeskrivning & reducerad arbetstid - I-36
 3. Städavtal – översyn av behov & sänkning av kostnader - I-37
 4. Trädgårdsskötselavtal – arbetsbeskrivning & brytning av avtal - I-38
 5. Rättsliga åtgärder mot alla parter i värme & vent.arbetet (2 sidor) - J-41
 6. Valberedning måste finnas (2 sidor) - K-55
 7. Utbyte av bostadsrätternas ytterdörrar (2 sidor) - H-31
 8. Elrenovering – jordat & fas - H-30
 9. Installation av brandlarm på vind och i källare - A-5
 10. Utredning och byte av stamrör - H-29
 11. Utbyte av tvättmaskiner - H-27
 12. Installation av mattvättmaskin i en av tvättstugorna (en i varje hus) - H-28
 13. Utökade tvättider på söndagar. 10.00-14.00 kan gälla andra rödmärkta helgdagar - G-26
 14. Fritidslokal – bättre utnyttjande & korrekt redovisning - C-17
 15. Nytt arbetssätt/stadgetillägg: Redovisning av revisorernas anmärkningar - B-12
 16. Redovisning av föreningens hyreslokaler - I-48
 17. KabelTV-utredning & utökning av kabelkanaler - I-47
 18. Plats för (EU-)mopeder och motorcyklar - H-20
 19. Bostadsrättsföreningen på Internet E-46
 20. Utredning av tidigare utgifter - J-42
 21. Info från styrelsen till medlemmarna om hur föreningen hanterats under tidigare år J-43
 22. Certifiering av föreningen MED CERTIFIERINGSINFO FRÅN HSB (2 sidor) - L-57
 23. Nytt arbetssätt / stadgetillägg: Medlemsinformation - B-11
 24. Styrning av värmen – en kunskap som måste finnas bland fler än vaktmästaren - I-49
 25. Reducering av telefonkatalogutskick - F-50

 26. Balkonginglasning - D-24
 27. Rum som tidigare innehöll mattpiskningsmaskiner - C-16
 28. Kodlås - A-6
 29. Nytt arbetssätt/stadgetillägg & ändring: Utdelning av årsredovisning när denna är klar - B-10
 30. Attraktivare GoaGubbar & kunskapsinventering - M-59
 31. Kurser för styrelseledamöter - M-58
 32. Utredning av återbetalning av fg styrelses (före 2003) Alicante-resa - J-40
 33. Kontroll av energiförbrukning och åtgärder för rätt temperaturreglering - I-51
 34. Bortflyttning av gamla cyklar - I-52
 35. Åtgärdande av framkomlighetsproblem på GoaGubbarsgatan - I-53
 36. Miljömedvetenhet inom styrelsen - I-54
 37. Ständigt uppdaterad informationspärm om föreningen - E-21
 38. Biljardcaféet - C-15
 39. Underlättande av renoveringar i bostadsrätter - F-23
 40. Information från styrelsen till medlemmar vilka regler som gäller - E-22
 41. Försök av styrelsen att engagera medlemmarna mer i föreningen - L-56
 42. Badrumsrenovering - H-34
 43. Framtagande av trivselföreskrifter - G-25
 44. Nytt arbetssätt / stadgetillägg: Inventariebok nödvändig för styrelse & revisorer - B-9
 45. Nytt arbetssätt / stadgetillägg: Beslutsliggare är nödvändig för en styrelse - B-14
 46. Utredning av arvodesutbetalningar och krav på återbetalning av ersättning - J-39
 47. Anslagstavla i källaren - E-44
 48. Ingen reklam på anslagstavla - E-45
 49. Anlitande av revisionsföretag - B-7
 50. Nytt arbetssätt / stadgetillägg: styrelsen måste svara medlemmarna - B-8

MOTIONER 2004

MOTION 1

NYTT ARBETSSÄTT / STADGETILLÄGG:

UTREDNING AV MOTIONER OCH PRESENTATION AV RESULTAT

Under tidigare år har medlemmarna mer eller mindre förvägrats möjligheten, och sin självklara rättighet, att ta ställning till inkomna motioner.

Detta på grund av att;
- motionerna som regel kommit medlemmarna till del så kort tid före årsmötena.
År 2003 fick medlemmarna inte motionerna (eller årsredovisningen) förrän någon dag före årsmötet. Jag fick då inte årsredovisningen ens efter skriftlig begäran. Detta trots att det finns svart på vitt, bl.a. i stadgarna, att detta är ett mycket gravt regelbrott. Att dåvarande styrelse ansåg sig stå över lagarna och t.o.m. att kunna vänta med att dela ut årsredovisning med motioner, etc till själva årsmötet visar tydligt på att vi i föreningen måste känna till bättre vad som gäller, att vi måste börja ställa krav, och att vi måste ha tydliga föreskrifter.
- tidigare styrelse (före årsmötet 2003) ofta helt eller delvis underlåtit att utreda motioner eller tillhörande kostnader (vilket tydligt framgått på årsmötena).

Jag tror vi alla är trötta på att se den generellt formulerade texten ”Styrelsen beslutar att avslå motionen på grund av ökande ökade kostnader i dagens läge”. Det är inte styrelsen som avslår eller tillstyrker. Det är medlemmarna. Och för detta måste styrelsen ha gjort ett grundligt arbete med utredning i respektive fråga. Det är detta som är styrelsens arbete, och inte att avslå eller tillstyrka (till råga på allt utan någon konkret motivering).

Jag föreslår därför att;
A) Motioner samt styrelsens behandling och resultat av motioner redovisas skriftligt för medlemmarna i god tid före årsmötet. Det skrivs in i stadgarna att styrelsen ska presentera resultatet av utredning för respektive motion i god tid (förslagsvis senast tre veckor före årsmötet) via direktutskick, och att styrelsen då ska ha tagit fram alla parametrar som behövs för att medlemmarna ska kunna ta ett beslut, baserat på fakta och styrelsens kunskap om föreningen. En annan fördel med denna metod är att om det skulle visa sig att någon viktig information saknas så kan detta påpekas, och styrelsen får en chans att göra tillägg (för att därmed undvika onödiga extrastämmor).

B) Fram till dess att punkt A skrivits in i stadgarna bestäms det på årsmötet 2004 att punkt A gäller.

En styrelse måste ha krav på sig att prestera något. Ovanstående stadgetillägg är bara ett av många sätt för föreningen att säkra sig om att styrelsearbetet utförs på ett korrekt sätt, och enligt gällande regler.

Man kan kanske tycka att en styrelse borde kunna göra ovanstående utan att det ska behöva skrivas in i stadgarna, men med ledning av historiken kan vi se att det inte fungerat som det borde. Inför framtiden behövs garantier. Att ovanstående skrivs in i stadgarna underlättar för alla, och ska inte på något sätt göra styrelsearbetet mer komplicerat. Med andra ord, inget att förlora, allt att vinna… för alla!


MOTION 2

VAKTMÄSTARTJÄNSTEN – ARBETSBESKRIVNING & REDUCERAD ARBETSTID

Med tanke på att det finns ett stämmobeslut på att vicevärd ska tillsättas hoppas jag att styrelsen tagit tag i denna mycket akuta bit. Det går inte att dröja med denna tillsättning eftersom varje dag utan den för föreningen så kritiskt viktiga tjänsten som vicevärd (särskilt i detta läge) kostar medlemmarna en hel del onödiga pengar. Vicevärdstjänsten hör i sin tur tätt ihop med vaktmästartjänsten.

Vad jag här vill lämna in en motion om är något jag innerligt hoppas är klart långt innan årsmötet 2004, men eftersom systemet är sådant att motioner ej kan lämnas in i ett senare skede måste jag ta upp detta som motion (i stället för att bara avvakta och se vad som händer).

Min motion går ut på att;
1. Vaktmästartjänsten dras ner till den tidsperiod den normalt skulle legat på i förhållande till föreningens storlek, dvs en halvtidstjänst. Alla som är insatta i detta är garanterat helt överens om att så är fallet.

Kostnaden för vaktmästartjänsten ligger på den osannolikt höga nivån av drygt ½ miljon kronor per år. Medlemmarna har således sedan vaktmästartjänsten tillsatts betalat upp emot en kvarts miljon kronor för mycket varje år!!! Den som är intresserad kan räkna ut vad detta blivit totalt under dessa år, samt vad det kostat varje medlem. Som alla förstår har vi, var och en, betalat oerhört mycket pengar helt i onödan.

2. Punkt nummer två i denna motion är att arbetsuppgifterna för vaktmästartjänsten måste specificeras så noga som det bara är möjligt. Vaktmästaren har tidigare bara haft en mycket simpelt utformad A4-sida med ett par punkter att arbeta utifrån. Det är oförsvarbart slarvigt av fg styrelse att, i samband med att HSB anlitades för vaktmästartjänsten, inte lägga ner energi på något som kostar medlemmarna så mycket pengar. Jag har gjort en detaljerad beskrivning över vaktmästarens uppgifter där även många andra mycket viktiga parametrar är med. Det är nämligen inte bara att specificera arbetsuppgifterna. Arbetet måste struktureras upp så att inte kostnaderna stiger i höjden på andra håll när vaktmästartjänsten dras ner till normal arbetstid. Om styrelsen inte skulle hitta den specifikation jag tagit fram går det bra att begära en kopia från mig.

Det kan här också nämnas att fg styrelse (före 2003) haft onödigt dyra (och så vitt jag känner till helt outnyttjade) extraavtal med vaktmästaren om jourtjänst på helger. Vi är inte någon kritisk elleverantör eller dylikt för Sverige, och jag tror nog att vi under begränsade perioder kan ha en något lägre servicenivå. Samma sak gäller semesterersättare. Det finns självfallet andra (och betydligt bättre) lösningar än de som tidigare nyttjats, och frågan om semesterersättare är inget som på något sätt kan motivera dagens extremt dyra lösning.

Eftersom vaktmästartjänsten är uppsagd från och med årsskiftet hoppas jag att nödvändiga korrigeringar redan utförts med start från årsskiftet 2003-2004, så att vi inte slänger mer pengar i sjön än vad som redan gjorts.


MOTION 3

STÄDAVTAL – ÖVERSYN AV BEHOV & SÄNKNING AV KOSTNADER

Precis som för fastighetsskötaravtalet är städavtalet uppsagt, men här ska redan idag ett nytt avtal gälla. Medlemmarna har inte fått någon information om detta men jag vill i denna motion önska hur det förhoppningsvis fungerar redan idag, om styrelsen tecknat nytt avtal.

Med tanke på att städningen kostar oss runt 200 000 kronor per år är detta inte en helt oviktig post. Således måste en styrelse engagera sig särskilt mycket att pressa priserna här (vilket är ganska enkelt). Tidigare år har det ju varit så att det i praktiken inte gjorts någon upphandling. Avtalen har bara löpt på och man har kunnat debitera föreningen i princip hur mycket som helst, utan att någon brytt sig.

Jag hoppas att styrelsen undersökt marknaden noga och att offertförfrågan gått ut till en mängd olika tjänsteföretag inom området.

När det nya avtalet tecknas måste en hel del förändringar göras i vad som ingår. Bl.a. måste naturligtvis städning av tvättstugor ingå. Det finns medlemmar som klagat på dålig städning här och var. Nu är det hög tid att börja se över vilka behov som egentligen finns.

Jag hoppas också att den ersättning som utgått till tidigare styrelse för städning av något som ingått i städavtalet upphört… för all framtid.

Sedan har det, såvitt jag känner till/har kunnat notera, aldrig tidigare gjorts en mer utförlig städning av fastigheterna. Detta är något som måste utföras en gång om året (med synbart resultat).

Slutligen så har det under tidigare år inte funnits någon som helst kontroll av att städningen utförts enligt avtal. Styrelsen måste nog löpande ha någon form av kontroll att avtal uppfylls.

Min motion går således ut på följande;
1. Tecknande av nytt, ekonomiskt förmånligare, avtal.
2. Översyn och förändring av vad som ingår i avtalet.
3. Årlig mer noggrann städning (slipning av golv om så behövs).
4. Styrelsen måste ha en löpande kontroll att städning utförs enligt avtal och på ett tillfredsställande sätt.MOTION 4

TRÄDGÅRDSSKÖTSELAVTAL – ARBETSBESKRIVNING & BRYTNING AV AVTAL

När det gäller trädgårdsavtalet så har fg styrelse (före årsmötet 2003) låst in oss i ett på flera sätt synnerligen oförmånligt avtal, så i dagsläget kanske det inte är mycket annat att göra än att försöka se till så att trädgårdsskötseln utförs på bästa sätt med utgångspunkt från den ytterst bristfälliga arbetsbeskrivning som finns idag.

Fg styrelse (före 2003) har (enligt den information styrelsen har att tillgå) inte följt reglerna och gjort varken en utredning av behov eller upphandling. Man har bara låtit avtalet löpa på. Därför sitter vi i den sits vi sitter idag med kostnader för trädgårdsskötseln på drygt 200 000 kr per år. För mig känns detta som ganska mycket pengar för några få korta besök per år.

Fg styrelse tecknade ett orimligt långt avtal på 3 år med start i slutet av 2002. Dock hoppas jag styrelsen ser över möjligheterna att bryta detta avtal. Med tanke på omständigheterna är det kanske troligt att anse att avtalet inte kan anses som giltigt.

Min motion avser således följande;
1. Styrelsen ser över möjligheterna att bryta avtalet med dagens leverantör för att sedan på ett korrekt sätt göra en upphandling utifrån de verkliga och aktuella behov föreningen har.
2. Styrelsen utarbetar en ordentlig arbetsbeskrivning för trädgårdsskötseln (vilket otroligt nog i princip helt saknats under alla tidigare år).MOTION 5

RÄTTSLIGA ÅTGÄRDER MOT ALLA PARTER I VÄRME & VENT. ARBETET

Med den kunskap vi har idag står det bortom allt tvivel att vi har allt på fötterna som behövs för att vidtaga rättsliga åtgärder mot samtliga involverade parter i värme- och ventilationsarbetet.

Min motion går således ut på att rättsliga åtgärder, med skadeståndsanspråk, vidtages mot;
- Konsult 1, J.Å., HSB
- Konsult 2, L.H.
- Entreprenörer (samtliga)
- Dåvarande styrelse (där det finns försäkring som täcker detta)


Vidare föreslår jag att styrelsen redogör för den totala kostnaden av ventilationsarbetet (vad har t.ex. tillkommit efter den redovisning som revisorerna tog fram till förra årsstämman?), och om något mer tillkommer i framtiden som på något sätt kan hänföras till värme- och ventilationsarbetet .

Styrelsen måste (i samarbete med medlemmarna) ta fram en förteckning över alla de fel och misstag som respektive part begått. Denna förteckning måste snarast delas ut till alla så att var och en kan ta ställning i frågan.

Det kan inte få vara så att en styrelse (förening) väljer den enklaste vägen och drar sig för att ta till rättsliga åtgärder bara för att det är lite jobbigt.

Med tanke på att det inte funnits något annat i GoaGubbars historia som haft så stora ekonomiska konsekvenser säger det sig själv att det är av extrem vikt att särskilt mycket krut läggs på att reda ut denna soppa. Att sedan medlemmar måste frysa i sina bostadsrätter efter utfört arbete gör inte det hela bättre.

Jag förutsätter att ordförande i dagens styrelse från första dagen sett till att styra arbetet mot högsta prioritering av värme- och ventilationsarbetet eftersom inget kan ha högre prioritet än detta. Det är ordförandes ansvar att se till så att hela styrelsen oavbrutet arbetat med detta parallellt med övriga styrelseuppgifter. I skrivandes stund har det dock varit oroväckande tyst om detta.

Jag kan av naturliga skäl inte här redogöra för alla de fel som respektive part har begått (det skulle bli väldigt många A4-sidor), men för att medlemmarna ska få en liten inblick i läget bifogar jag här en något nerbantad version av tidigare skrivelse till styrelsen. Den behandlar konsulten L.H:s arbete där vi betalat 50.000 kr för ett arbete som inte lett till en enda förbättring avseende värme- och ventilation (om det finns någon som kan säga en enda sak som L.H. tillfört föreningen skulle jag vara mycket intresserad av att höra vad detta skulle vara).

Tidigare skrivelse till styrelsen, se nästa sida:

Konsulten L.H.– ett meningslöst konsultarbete som stått föreningen dyrt

När det gäller konsulternas arbete vill jag gärna hjälpa styrelsen med lite information. Eftersom jag arbetat rätt mycket med detta så är jag kanske den som bäst känner till hur alla parter felat i samband med värme- och ventilationsarbetet. Därför, om styrelsen så önskar, är jag beredd att bistå med hjälp i detta ärende (det är i så fall bara att höra av sig till mig).

För L.H. vill jag särskilt understryka att det han presterat måste vara något i rekordväg av hafsigt & slarvigt utfört arbete. Det är verkligen inte mycket rätt denna konsult har gjort.

1. Det är mer än önskvärt uppenbart att konsulten L.H. enbart skrivit sina två rapporter (á 25 000 kr) med förutsättning att i första hand skydda HSB (som ju också var de som tillsatte honom) och i andra hand att skydda och försöka täcka över de felaktigheter den första HSB-konsulten – J.Å.– gjort. Att sedan L.H. tillsätts för att utreda ett arbete som en kompis till honom utfört gör inte det hela bättre. L.H. visade tydligt på de möten vi hade med honom att han då gjorde allt för att försöka ta HSB-konsulten J.Å. i försvar. Varje gång L.H. råkade försäga sig och erkände att J.Å. gjort fel i något så försökte han sedan hitta ett sätt att släta över detta och försvara de felaktigheter hans kompis (och f.d. elev) gjort.
2. De två rapporter som konsulten L.H. skrivit är fullproppade med fel från första till sista mening. Jag har skrivit två lika långa rapporter (utan att begära 50 000 kr för detta) med de fel som L.H. skrivit. Inte i en enda punkt har L.H kunnat hävda att jag har fel. I princip varje mening i L.H:s två rapporter är behäftad med ett större eller mindre fel. Och då kan man undra hur mycket fel det finns i den mindre del av lite djupare teknisk information som jag inte kan bedöma.
Det finns väldigt, väldigt mycket att säga om den undermåliga kvaliteten på konsulten L.H:s arbete, men det kan omöjligen finnas någon som satt sig in i detta som inte ser vilket ofattbart oprofessionellt arbete som L.H. utfört.

I motsats till HSB-konsulten J.Å., där det mesta verkar ha skett planlöst och odokumenterat, så är det mycket enkelt att påvisa konsulten L.H:s fel och att hans ”arbete” inte tillfört föreningen ett dugg trots det höga arvodet. Tvärtom verkar L.H:s enda mål ha varit att försöka att dölja vad som verkligen skett, vilket enbart lett till att arbetet med att utreda felaktigheterna komplicerats och fördröjts. Bara detta är i sig ett mycket tungt skäl för ett rejält skadestånd.

Jag skulle kunna skriva en mycket omfattande rapport om konsulten L.H. men jag hoppas att styrelsen själva engagerar sig i detta och kräver en återbetalning av L.H:s arvode. Styrelsen måste SNABBT ta tag i detta och utreda värme- och ventilationsarbetet på ett strukturerat sätt. Som jag ser det finns det nog ingen annan utväg än att allting utreds via en stämning.

Hade detta inträffat i en annan förening hade konsulten L.H., konsulten J.Å., och entreprenörer garanterat inte kommit så lätt undan som de gjort här. Det hade då varit ute i massmedia för länge sedan (och det är förmodligen där det kommer att hamna till slut ändå).

Konsulten J.Å. är ett särskilt kapitel, Det finns så oerhört mycket att säga om vad han (inte) presterat, men där tror jag många är mycket medvetna om i alla fall delar av de fel han begått.


MOTION 6

VALBEREDNING MÅSTE FINNAS

Jag har lämnat in skrivelser till styrelsen avseende valberedning, men då ett dylikt ärende kanske är bäst lämpat som motion kompletterar jag tidigare skrivelse med denna motion. För att spara lite tid för mig så har jag bara kopierat in mina tidigare skrivelser (med några mindre justeringar i ett försök att korta ner texten något) i denna motion för alla att studera inför en bedömning i frågan om styrelsen ska arbeta för att föreningen ska ha en valberedning.

Mitt förslag enligt nedan är alltså att;
A) styrelsen har medlemmarnas uppdrag att arbeta aktivt, på alla de sätt som är möjliga, så att vi alltid har en väl fungerande valberedning.
B) Styrelsen utarbetar omedelbart en skriftlig beskrivning över valberedningens uppgifter och arbete. Denna skrift måste delas ut till alla medlemmar.
C) Styrelsens mål och ambitioner presenteras skriftligt.

Här följer mina tidigare skrivelser till styrelsen i detta ärende:

Styrelsen måste arbeta för att snabbt få ihop en valberedning. Jag önskar att styrelsen tar tag i problemet med att föreningen saknar valberedning.

När jag föreslog på den senaste extrastämman att valberedningsfrågan skulle inkluderas i dagordningen verkade tyvärr ingen förstå vikten av att detta gjordes.

Dessutom menade dåvarande mötesordförande att man inte kunde ta fram en valberedning på mötet eftersom frågan ej ingått i kallelsen. Detta är högst anmärkningsvärt.
• För det första hade definitivt inga negativa konsekvenser kunnat bli följden av att en valberedning utsågs.
• För det andra, vem skulle i efterskott opponera sig? Framföra allt med tanke på att få eller ingen tidigare opponerat sig mot vissa riktiga vansinnigheter som förekommit i föreningen. Och även om någon, mot all förmodan, skulle opponera sig i efterhand, vilka konsekvenser skulle detta kunna innebära för föreningen? I värsta fall bara en extrastämma.
• För det tredje är det väl bättre att föreningen överlever, än att följa rutiner som i aktuellt fall inte ens fyller någon funktion.
• För det fjärde så förvånade det mig att man nu plötsligt blint skulle följa rutinerna i ett regelmässigt betydelselöst fall (dessutom utan hänsyn till de stora risker detta medförde) när det i princip på varje stämma tidigare brutits mot reglerna i väsentliga avseenden.

I alla fall hoppas jag att styrelsen tar sig en funderare på detta och kommer fram till samma slutsats som jag. Utan en fungerande valberedning (en arvodiserad dylik enligt mitt förslag… där styrelsen tar fram olika förslag till medlemmarna hur detta arvode kan utformas) så kan denna förening ganska abrupt stå inför det faktum att bostadsrätterna måste göras om till hyresrätter.

Det är också viktigt att alla medlemmar informeras om hur en valberedning ska arbeta, och vad som krävs för att få ihop en fungerande styrelse. Denna kunskap saknas uppenbart idag.

Styrelsen bör i sina återkommande informationsblad bl.a. informera om valberedningens uppgifter, där en av de främsta uppgifterna är att försöka få en sammansättning av styrelse där ledamöterna dels kompletterar varandra i kunskaper och dels fungerar ihop. Dessutom, den som är lite insatt i hur modernt styrelsearbete fungerar vet också att IT-kunskap är av absolut vital betydelse i styrelsen, och en förutsättning för att det ska fungera. Medlemmarna ska också på bästa möjliga sätt informeras om ambitionsnivån på varje presumtiv styrelseledamot så att det i framtiden inte blir styrelsekonstellationer där ledamöter ingår som inte tillför föreningen vad de borde i förhållande till sitt arvode. Skulle det sedan visa sig under styrelsetidens gång att det inte fungerar som det borde så måste det finnas en tydligt formulerad strategi för att snabbt och smidigt lösa detta på ett eller annat sätt, så att inte medlemmarna blir ekonomiskt lidandes av att styrelsen inte fungerar. En styrelse får inte vara rädd för att ta till en extrastämma för att lösa problem. Och medlemmarna måste förstå att det är så det måste gå till i ett demokratiskt samhälle, för allas bästa.

Det viktiga är föreningens framtid och vår ekonomi. Detta måste gå före allt annat. Att det sedan kanske finns någon som jämrar sig över extrastämmor kan man inte ta hänsyn till. Dessa medlemmar är i så fall ändå försvinnande få, och behöver då heller inte gå till stämmorna. Föreningens bästa måste komma i första hand, och en styrelse kan inte vara feg i sitt agerande.

Det bör också vara ett krav varje gång en styrelse förändras att styrelsens mål och ambitioner klargörs skriftligt till alla medlemmar (via valberedningen). Detta eftersom en styrelse måste ha krav på sig att prestera något. Utan något att relatera till kan medlemmarna inte avgöra om styrelsen uppfyllt sina ambitioner och medlemmarnas krav/önskemål (vilket även är en förutsättning för att kunna ha en åsikt om vilken nivå styrelsearvodet ska ligga på).

Medlemmarna måste också veta vad det kostar föreningen att inte ha en kompetent styrelse. I fallet med fg styrelse (före årsmötet 2003) har arvodet kanske inte legat så högt. Men, som med allt annat, får man vad man betalar för. De pengar föreningen tjänat på arvodet för en ej kompetent styrelse har medlemmarna förlorat många, många, många gånger om i de onödiga och svindlande stora kostnader detta resulterat i.

Det har inte legat i fg styrelses (före årsmötet 2003) intresse att ha en valberedning, men så har enligt min bestämda åsikt dåvarande styrelse tyvärr heller inte arbetat i föreningens intresse.

I övrigt hoppas jag att samtliga av dagens styrelseledamöter är uppriktiga och ärliga nog att så fort som möjligt (redan idag, om så är aktuellt) klargöra för medlemmarna om någon har för avsikt (eller tankar på) att inte sitta längre än till nästa årsmöte. Det är knappast rätt mot medlemmarna att skapa kaos genom att oförberett tala om att man hoppar av. För säkerhets skull vill jag här understryka att jag inte gjort detta, om någon skulle tro så. Jag har gjort den direkta motsatsen, och (tills. med J.A.) lagt ner mer tid på att hitta styrelseledamöter än vad som egentligen kan anses rimligt.

OBS! En valberedning måste få de resurser som behövs för att kunna utföra sitt arbete. Genom arvodet till valberedningen har föreningen dessutom också möjlighet att ställa någon form av krav på prestation (i motsats till tidigare då prestationskrav saknats).

Läs mer om valberedningen i en brf;
Valberedningens bibel i brf

Intervjufrågor i brf - Vilka frågor ska valberedningen ställa?

Förslag på första skrivelse från valberedning till medlemmar - Mall
Valberedning - förslag på valberedningsskrivelse

Valberedningsinstruktion, mall - Handledning för valberedning - (Faktabanken)
Riktlinjer för valberedning
Valberedningens uppgifter och regler
Valberedningens uppgifter och regelverk för valberedning
Riktlinjer för valberedningen i föreningens stadgar
Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? Tillägg

Valberedningens arbetsuppgifter?
Valberedningens befogenheter
Valberedningens rättigheter och skyldigheter i en brf?
Får valberedningen begära att läsa styrelseprotokoll?
Hjälp mig att utreda valberedningens/styrelsens funktion
Valberedningens ansvar

Intervju med styrelsen i föreningen
Frågor från valberedning till styrelse
Styrelsen ska inte försvåra för valberedningen

Vilka frågor bör ställas av valberedning till de kandidater som intervjuas av valberedning?

Ska valberedning välja bort kandidater?
Måste alla bli tillfrågade vid val till styrelse?

Ledamot uppe för omval - Valberedning fråga om ledamöter vill sitta kvar?

Ska valberedningen lägga fram arvoden och nivå? + mandattid för styrelsesuppleant

Valberedning föreslår sig själva
Kan medlem i valberedning föreslå sig själv?

Relationen valberedning/styrelse
Valberedningen och styrelseordförande
Styrelse vill styra valberedning
Ordförande och valberedning?
Påverka valberedningen
Kan suppleant i styrelsen gå in som valberedning?
Styrelseledamöter som är släkt med varandra

Avsätta ledamot i valberedning

Hela valberedningen har avgått
Valberedning saknas
Hur göra om valberedningen avgår under mandatperioden?

Välja in frånvarande medlem på årsstämma

Valberedning väljer att inte ta med nuvarande styrelse
Valberedningen föreslår nya ledamöter i styrelsen
Valberedning som gjort ett uselt arbete
Valberedningens objektivitet i brf

Medlemsmöte med valberedning

Föreningsvald revisor i brf, vem kan bli det?

Valberedningsblankett

Lösningen på alla problem i en brf?

I delforumet Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma finns ett antal trådar om valberedningen.


MOTION 7

UTBYTE AV BOSTADSRÄTTERNAS YTTERDÖRRAR

Lägenhetsdörrarna är något som jag tagit upp i flera skrivelser tidigare till styrelsen. Eftersom jag i skrivandes stund inte vet styrelsens syn på detta vill jag ta upp denna punkt som en motion så att alla medlemmar ges en chans att ta ställning till detta, om inte förr, så senast till årsmötet 2004 (även om det är min för-hoppning att allt är klart innan dess).

Här följer en sammanställning av mina tidigare skrivelser till styrelsen, där det jag motionerar om tas upp i slutet av denna skrivelse.

Det kanske mest kritiska för styrelsen att ta tag i, efter problemen med värme- och ventilationsarbetet, måste vara ett utbyte av dörrar till bostadsrätterna.

Det är trots allt så att en av styrelsens absolut viktigaste uppgifter är att upprätthålla fastigheterna i ett bra skick. Detta krav har tidigare ej uppfyllts. Den okontrollerade flora av dörrar som vi har idag, och som bara riskerar bli värre pga fg styrelses – före 2003 – agerande, där man kommit fram till en icke lyckad lösning med enskilt utbyte av dörrar utan någon som helst styrning eller stöd, är uppenbart raka motsatsen till de grundläggande krav som finns på hur en styrelse ska arbeta. Självklart måste vi göra som i andra föreningar, och se till att samtliga dörrar byts ut, och att det då blir till högsta möjliga säkerhetsklass (vilket ej gjorts av de som bytt ut dörrar fram till idag).

De viktigaste skälen för utbyte av dörrar på föreningens (dvs allas) bekostnad är följande;
- det är enda sättet att få ALLA dörrar utbytta,
- det är det enda sättet att få det enhetligt och snyggt,
- för att uppnå tillfredsställande säkerhet – avseende brand – för alla,
- ökad säkerhet avseende inbrott (och andra våldsbrott),
- ökat värde (dvs vi får ut mer) på bostadsrätterna
- priset för utbyte sjunker avsevärt, kanske ner till runt 7.000 kr per dörr (i stället för upp till 20.000 kr som det ryktas att vissa betalat),
- ett extra plus i detta är att vi med ett utbyte av alla dörrar säkert kan pressa avgifterna när det gäller föreningens försäkringsavgifter (och kanske även de enskilda hemförsäkringarna).

Det kanske viktigaste skälet till att styrelsen ska ta tag i detta och se till att alla dagens dörrar, med sin klart undermåliga kvalitet, byts ut är att det blir en ökad säkerhet för alla, avseende brand.

Ännu ett skäl för utbyte av alla dörrar är att undvika problemet med att konsulter/entreprenörer – i efterskott !!! – försöker skylla en ej fungerande ventilation på våra otäta dörrar. För så är ju situationen idag. Om detta påstående varit sant så bekräftar man bara sina egna fel och misstag, eftersom konsulterna då skulle tagit hänsyn till detta från start.

Det är också viktigt att alla känner till att med den gamla typen av dörrar kan en inbrottstjuv mycket enkelt ta sig in i en lägenhet på bara någon sekund.

Självfallet skulle alla dörrar bytts ut i ett tidigare skede, men tyvärr saknades kompetens i fg. styrelse (före årsmötet 2003) att förstå fördelarna. Jag tror att i många andra föreningar hade man ställt skadeståndskrav på styrelsen för att utbytet av dörrar skett på ett så uselt sätt, och för att det inte skötts på ett sätt som man kan säga varit till föreningens bästa. Då inte bara att styrelsens inkompetenta hantering av detta resulterar i en flora av dörrar med olika utseende och kvalitet. Det handlar också om säkerhet. De som köper dörrar med lägre säkerhetsklass genererar ju en onödig fara för övriga i den händelse att brand inträffar. Det finns nu de som går runt och säljer dörrar. De som köper dörrar till överpris kanske kommer att kräva styrelsen (alltså inte föreningen) på kompensation för det överpris de betalar pga att styrelsen (före årsmötet 2003) ej arbetat i föreningens intresse?

Det kan helt enkelt inte finnas några tveksamheter om att ett utbyte av dörrar måste bekostas av föreningen. Det behövs enligt min mening bara en liten gnutta sunt förnuft för att inse att detta är en av de bästa investeringar som föreningen någonsin kan göra.

Det finns två alternativ för stämman att fundera över;
A. Utbyte av samtliga dörrar (alltså även de dörrar som redan bytts ut, men där den nya dörren ej håller högsta säkerhetsklass) till säkerhetsdörrar av högsta klass.

B. Utbyte av samtliga dörrar som ej redan bytts ut under de senaste åren till säkerhetsdörrar av högsta klass.

Efter beslut i ovanstående fråga måste stämman besluta vad vi ska anse som högsta klass.
A. Dörr utan brevlåda. Detta innebär att alla måste hämta sin post i entrén, där det då måste installeras postfack.

B. Den högsta säkerhetsklass som finns på dörr med brevlåda.
Detta är det alternativ jag personligen föredrar, men det är upp till stämman att avgöra efter styrelsens utredning och redovisning i frågan.

Tänk på att detta tillfälle är avgörande för resultatet och framtiden.
-Blir det inte minst 50 namn kommer det mindre antal som vill ha dörrar att köpa det (dvs olika dörrvarianter, som tidigare) på annat sätt och sedan kommer det INTE att bli fler utbyten.

-Blir det bara 50 namn, eller strax däröver så gäller motsvarande, dvs resten kommer ej att byta dörrar (med de nackdelar det innebär för alla övriga som lagt ner pengar på att byta dörr, men som därmed inte får full valuta för sin investering).

-Hade det däremot blivit ett stämmobeslut så hade även de sista tvingats att byta dörrar. Nu vet vi att det kommer att bli ett antal som definitivt inte kommer att byta dörrar, men om det blir 90 st, som ej byter dörr, fler, eller mindre är okänt. På en stämma hade ett beslut av dörrbyte kunnat stödjas av alla/de flesta av de som redan bytt dörrar. Med dagens alternativ finns inte detta stöd, och därmed blir en komplett övergång till nya dörrar omöjlig.

Med andra ord är det av kritisk betydelse att ingen missar poängen med att byta dörr nu. Hoppas du har möjlighet och tid att sätta upp påminnelselappar (anslagstavlor/källare) allteftersom. Gärna ännu ett direktutskick. Och gärna med fler argument! Du får jättegärna plocka argument från min styrelseskrivelse, och min inlämnade motion (som jag bifogar här) Ta gärna till betydligt starkare argument. T.ex. att de som inte byter dörr nu kan tvingas göra detta framöver via stämmobeslut, och då är det högst sannolikt att priset blir högre.

Jag undrar hur det går med upprättning av det problem som f.g. (före förra årsmötet) styrelse orsakat i föreningen, avseende dörrarna till lägenheterna?

Ingen information från styrelsen har gått ut till medlemmarna om detta. Jag tror många (alla?) förväntar sig ett snabbt agerande i denna fråga. Medlemmarna vill nog å det snaraste veta om styrelsen avser att göra vad som skulle ha gjorts från början (och så som det fungerat i andra föreningar), dvs låta byta ut alla (resterande) dörrar på föreningens bekostnad (då naturligtvis med viss kompensation till de som redan – med egna pengar – bytt ut sina dörrar). Jag tror alla medlemmar inser de många fördelarna (inte minst ekonomiskt) med denna metod. Något annat skulle ju faktiskt vara rent oansvarigt, och bara vara i linje med hur det gått till tidigare i denna förening.

Det minsta man kan begära – med tanke på frågans akuta karaktär - är att medlemmarna omedelbart informeras om aktuell status, vad som avses att göras (tillsvidare i grova drag, om inte styrelsen har en färdig plan idag), och när.

Vad gäller för lgh-dörr (utöver att föreningen står för underhållet av utsidan av dörren) och handtag? Om inte styrelsen omedelbart ser till så att alla dörrar byts ut (på föreningens bekostnad) så kräver jag att styrelsen genast börjar underhålla föreningens del av min lgh-dörr, eftersom denna är under all kritik.

Bilaga 1 till motion (# 7) angående dörrar.

Med anledning av att f.d. ledamoten J.A. på ett så förtjänstfullt sätt lagt ner energi på att ta fram ett väldigt förmånligt pris på dörrar till bostadsrätterna vill jag göra ett tillägg till min tidigare inlämnade motion.

Förhoppningsvis blir resultatet av J.A:s utskick att fler än 50 medlemmar nappar på erbjudandet.

Men tyvärr kommer nog inte alla att förstå vikten av att samtliga dörrar i fastigheterna byts ut. Därför lär det bli ett antal bostadsrättsinnehavare som inte bryr sig om att låta byta ut sin dörr.

Skälen för att ALLA dörrar ska bytas ut är följande;
1. Dels har föreningen ansvaret för utsidan av dörren. Om någon begär att utsidan av dörren ska underhållas, så som var och en har rätt till, så kommer detta att kosta en hel del för föreningen… och för de som själva betalat för sin nya dörr tidigare. Det blir inte rättvist att vissa kan få sina dörrar uppfräschade på bekostnad av oss andra. Dvs, i praktiken kan man hävda att vi bryter mot bostadsrätts/förenings-lagen om inte alla dörrar byts ut.

2. Sedan är det säkerhetsmässigt en avsevärd förbättring för alla medlemmar om samtliga dörrar byts ut. Om det t.ex. börjar brinna hos din granne, med den gamla typen av dörr, blir det betydligt enklare för branden (och den giftiga röken, som rent statistiskt är farligare än själva branden) att ta sig ut i den för oss så livsviktiga trappuppgången.

3. Med nya dörrar överallt ges dessutom möjlighet att sänka föreningens höga försäkringspremier (även enskilda medlemmars premier kan ev. minskas med dörrbyte).

4. Enhetligt och snyggt utseende (vilket vi är tvingade till enligt krav i stadgarna).

5. Byte av ALLA dörrar utmynnar i ett högre försäljningspris för varje enskild bostadsrätt (alltså utöver den självklara värdeökningen som en ny dörr ger för respektive bostadsrätt).

Jag föreslår därför att stämman följer andra föreningars exempel och beslutar att de bostadsrättsinnehavare som ej bytt ut sin dörr måste göra detta inom en begränsad tidsperiod. Precis som för oss andra måste naturligtvis var och en betala för sin dörr. Men det finns ju olika metoder för avbetalning, så detta ska inte kunna vara något hinder.


MOTION 8

ELRENOVERING – JORDAT & 3-FAS

Med anledning av att elkablaget i fastigheterna uppnått en ålder av över 40 år så börjar det nu bli aktuellt att byta ut kablaget (som ju inte har en obegränsad livslängd). Jag anser att detta har mycket hög prioritet, med tanke på allas säkerhet.

Jag föreslår därför att styrelsen arrangerar utbyte av kablage såväl till bostadsrätterna som i bostadsrätterna. I samband med detta är det högst lämpligt att se till att vi får trefas i stället (med de fördelar detta innebär).

Det finns två alternativ för stämman att fundera över;

A) Elkablage byts ut (till trefas) endast fram till bostadsrättens proppskåp. Detta tycker jag personligen känns som ett stort arbete som får alltför litet resultat i förhållande till en fullständig elrenovering, enligt alternativ B.

B) Förutom punkt A byts elkablaget samt proppskåp ut även i lägenheterna (där detta ej redan gjorts). Fördelen med detta alternativ är en ökad säkerhet för alla som bor i GoaGubbar, samt ett ökat värde (vilket ska vara såväl styrelsens som medlemmarnas mål) på fastigheterna (dvs mer klirr i kassan den dag vi säljer våra lägenheter). Det finns säkert några som redan bytt ut kablaget och nu enbart har jordade uttag i sina bostadsrätter, men detta kan ju inte rimligtvis påverka ett beslut för majoriteten av bostadsrätterna, där detta ej gjorts.

Nackdelen med att man överlåter till var och en att byta ut sitt elkablage är inte bara att detta i de flesta fall förmodligen ej kommer att göras. Det innebär också att de som byter ut kablaget och i samband med detta sätter in jordade uttag, får göra detta till ett betydligt högre pris (kanske det dubbla). Slutligen innebär detta en ökad risk då inte samma garanti finns att det utförs professionellt.

Personligen tycker jag då att det är bättre om kablage byts ut för alla och överallt (utom naturligtvis i de bostadsrätter där detta redan gjorts).
Skälen för detta är;
- Ökat värde på lägenheterna.
- Lägre kostnad per lägenhet… för något som ändå måste göras för alla!
- Det blir korrekt utfört och garanti finns för att inget hafsjobb utförts som ökar olycksrisken inte bara för den som bor i bostadsrätten utan även främst de närmast kringboende.
- Ökad säkerhet (avseende risken för brand) för alla.MOTION 9

INSTALLATION AV BRANDLARM PÅ VIND OCH I KÄLLARE

Brandlarm borde finnas i såväl källare som på vind.

Inte minst på vinden, där en brandlarmsvarnare borde placeras ute i trapphuset så att de boende kan hinna varnas i tid, i händelse av brand på vinden.

Jag föreslår därför att;
A) Brandlarm installeras på vind.
B) Brandlarm installeras i källaren.

Brandlarm skulle ge en ökad säkerhet för alla.


Jag förutsätter att styrelsen till årsmötet 2004 gjort en noggrann undersökning om bl.a.;
- vad kostnaderna blir,
- vilka olika alternativ som finns,
- konsekvenser vid ev. fellarm,
- hur fellarm kan undvikas på bästa sätt
så att medlemmarna verkligen ges möjlighet att ta ställning i frågan.


MOTION 10

UTREDNING OCH UTBYTE AV STAMRÖR

Vad jag kan erinra mig så ska stamrören enligt planering bytas ut under 2004. Tidigare styrelse har inte undersökt detta på ett korrekt sätt, men framförallt verkar tidigare styrelse (före 2003) inte ha planerat eller tagit hänsyn till att stamrören ovillkorligen måste bytas ut (hade styrelsen insett detta skulle våra hyror inte legat på den orimligt låga nivå som den gjort under så många år).

Ju längre vi skjuter på detta beslut, desto mer ökar risken för vattenskador som kan kosta föreningen (dvs medlemmarna) mycket stora pengar. Onödiga extrakostnader kan undvikas med en väl utarbetad plan.

A. Jag föreslår att styrelsen snarast redogör för medlemmarna sina tankar runt detta, tillsammans med alla parametrar som är avgörande för att kunna fatta ett beslut, inkl. tidsplan för utbyte och resultat från experter inom området.

Vill passa på att understryka följande;
Samma misstag som tidigare får inte upprepas, där konsulter anlitas som tar rejält betalt utan att det blir något resultat. Krav måste ställas på den som gör utredningen. Ej heller får företag anlitas för en opartisk bedömning där de som gör utredningen kan vara jäviga, så som tidigare gjorts med fg styrelse (före 2003). Jag avser alltså att konsulter inte ska tjäna något på om resultatet av undersökningen blir på ett visst sätt.

B. Mitt förslag är att stamrören byts ut snarast möjligt.

Men styrelsen måste redovisa resultat från experter inom området, kostnader, alla konsekvenser och tidsplan (när kan detta tidigast göras?).


MOTION 11

UTBYTE AV TVÄTTMASKINER

Detta är något jag tidigare skrivit till styrelsen om. För säkerhets skull (om tvätt-maskinerna inte är utbytta till årsmötet 2004) vill jag dock komplettera min skrivelse med en motion i detta ärende.

Jag önskar snarast utbyte av tvättmaskinerna, där centrifuger plockas bort helt.

För att spara tid har jag här bara kopierat in (här något nerkortad) min tidigare skrivelse till styrelsen, så att medlemmarna kan se min motivering inför ett beslut.

Tvättmaskiner
Det ligger i planeringen att maskinerna (tvätt/tork) ska bytas ut under 2003 (de sista under 2004).

Det kan inte vara ekonomiskt försvarbart att nu försöka använda sig av livsuppehållande åtgärder för dessa åldersstigna maskiner och jag hoppas styrelsen arbetar snabbt (men effektivt) i detta ärende så att inte föreningen drabbas av fler onödiga kostnader än vad som redan är fallet avseende tvättmaskinerna.

Jag har givit ett övergripande förslag för utbyte av maskiner som jag rekommenderar styrelsen att gå tillbaka till och studera (se tidigare protokoll). Jag rekommenderar också starkt att utgå från denna plan inför ett beslut för vad som måste göras. Att det inte lönar sig (vilket jag också tar upp i mitt preliminära förslag) varken med livsuppehållande åtgärder eller utbyte i småskaligt format behöver jag väl knappast påpeka. Jag hoppas därför att vi snart har nya fräscha maskiner i tvättstugorna. I samband med detta ska självklart centrifugerna plockas bort helt från tvättstugorna.

Jag förutsätter att val av leverantör görs enligt regler, så att det inte går till på det genomgående regelvidriga och ej kompetenta sätt som fg styrelse hanterat upphandlingar - vilket revisorerna också tydligt anmärkt på - och att ett förmånligt serviceavtal tecknas med den leverantör som väljs ut.


MOTION 12

Jag föreslår att en mattvättmaskin installeras i en av tvättstugorna (dvs en i varje hus).


MOTION 13

Jag föreslår utökade tvättider på söndagarna. Det kan inte finnas något hållbart skäl längre för att man dessa dagar bara ska kunna tvätta mellan klockan 10.00 och 14.00.


MOTION 14

FRITIDSLOKAL – BÄTTRE UTNYTTJANDE & KORREKT REDOVISNING

Jag har till styrelsen efterfrågat en bättre nyttjandegrad på föreningens fritidslokal. För att spara tid har jag bara kopierat in mina två önskemål och motiveringar avseende detta från tidigare skrivelse till styrelsen (något nerkortad version).

Fritidslokal – nyttjande samt redovisning
1. Jag önskar att fritidslokalen genast öppnas upp för föreningens medlemmar att, utan onödigt krångel, nyttja för egna aktiviteter (möten, sammankomster, etc). Bl.a. ska det vara helt klart att fritidslokalen får utnyttjas fritt i samband med förberedning av val av styrelseledamöter.

Vi som betalat för denna lokal kan inte acceptera en så orimligt låg nyttjande-grad. Speciellt med tanke på hur oförklarligt mycket pengar som lagts ner på renoveringen (utgifterna för detta kräver egentligen en separat utredning eftersom fg. styrelse - före 2003 - inte redovisat detta på tillfredsställande sätt).

Hur den fg styrelsen (före årsmötet 2003) resonerat när man pumpar in så mycket pengar i en lokal, är för mig obegripligt. Detta har dåvarande styrelse uppenbarligen gjort utan någon som helst tanke eller plan över hur lokalen skulle kunna bli en tillgång i föreningen. Styrelsen har helt enkelt inte klarat att tänka mer än i ett steg i taget, och detta har drabbat föreningen tämligen hårt i många sammanhang under alla dessa år. Fg styrelse (före årsmötet 2003) har inte ens gått ut med en förfrågan till medlemmarna hur denna lokal kan användas på ett effektivt sätt.

Det är styrelsens skyldighet att se till att medlemmarnas pengar nyttjas på bästa sätt. Så har det tidigare ej varit i åtskilliga fall, och fritidslokalen är bara ett exempel av många på detta.

Hur har styrelsen tänkt sig att lösa problemet med fritidslokalen (styrelsen måste naturligtvis ge sin syn på saken)? Vad önskar medlemmarna?

2a. När det gäller inkomsterna från fritidslokalen måste medlemmarna vara garanterade att inga pengar går i egen ficka. För säkerhets skull vill jag understryka att inga sådana misstankar finns idag, men det hindrar inte att vi ser till att det fungerar på rätt sätt. Tillvägagångssättet för redovisningen av inkomsterna måste således korrigeras från de rutiner som gällt fram till idag.
2b. Styrelsen måste börja föra någon form av statistik över fritidslokalens nyttjande (vilket fg. styrelse tyvärr ej brytt sig om att göra).
2c. Hur mycket pengar har kommit in avseende uthyrning av fritidslokalen?
Detta måste självklart redovisas för medlemmarna. Dvs det ska tydligt framgå i årsredovisningen.


MOTION 15

NYTT ARBETSSÄTT / STADGETILLÄGG:

REDOVISNING FÖR MEDLEMMARNA AV REVISORERNAS ANMÄRKNINGAR

Jag kunde under min tid i styrelsen konstatera att fg styrelse (före årsmötet 2003) fått väldigt många anmärkningar från revisorerna. De flesta av dessa har ej kommit till medlemmarnas kännedom. Om så varit fallet är jag övertygad om att dåvarande styrelse ej fått sitta kvar så länge som den gjorde. Revisorernas anmärkningar är således av kritisk betydelse för föreningen, där medlemmarna ges en chans att se om fel begåtts.

Jag föreslår därför att;

A) Det skrivs in i stadgarna att de anmärkningar styrelsen fått från revisorerna ska redovisas för samtliga medlemmar. Samtliga anmärkningar som ej till fullo utretts måste tas med. Men där resultatet blivit att anmärkning strykts (t.ex. pga missförstånd) behöver ingen redovisning ske. En dylik redovisning är en förutsättning för att medlemmarna ska kunna avgöra om sittande styrelse kan få förtroende för ytterligare en period. Det är också viktigt att samtliga anmärkningar redovisas, inte bara fram till budgetårets slut, utan även ända fram till tiden strax innan årsmötet. Detta är nödvändigt för att inte onödig tid ska spillas i händelse av att det finns något som kan inverka på stämmans beslut i val av kommande års styrelseledamöter.

B) Fram till dess att punkt A skrivits in i stadgarna bestäms det på årsmötet 2004 att punkt A gäller.


MOTION 16

REDOVISNING AV FÖRENINGENS HYRESLOKALER

Som kanske inte särskilt många känner till så har föreningen några lokaler som hyrs ut.

Jag föreslår att;
1. Hyrorna för våra hyreslokaler höjs till marknadsmässiga priser.
2. Utredning görs om lokalerna kan nyttjas på bättre sätt.
3. Inkomsterna från hyreslokalerna tas upp i årsredovisningen (på ett tydligt sätt).


MOTION 17

KABELTV-UTREDNING & UTÖKNING AV KABELKANALER

Med anledning av att kostnaderna för kabel-TV ökat drastiskt från år 2003 vill jag föreslå;
1. Att andra alternativ beaktas för inhämtning av TV- och radiokanaler. Styrelsen måste här presentera (i god tid före årsstämman) vilka alternativ som finns, och vilka kostnader respektive alternativ medför.
2. Att fler kabel-TV kanaler ska ingå i föreningens basutbud. Mitt förslag på tillägg är Discovery Channel eftersom denna kanal är av sådan art att den kan tilltala de flesta.MOTION 18

PLATS FÖR (EU-)MOPEDER OCH MOTORCYKLAR

Jag föreslår att plats görs för (EU-)mopeder och motorcyklar. Som det är idag ställs dessa ofta på platser där de mest är i vägen på ett eller annat sätt. Att så sker är inte så underligt med tanke på att föreningen inte tillhandahåller platser för mopeder/motorcyklar, varken för boende eller besökandes.

Utrymme måste finnas intill 3:an, 5:an och 7:an, dvs totalt tre uppställningsområden.


MOTION 19

GoaGubbar PÅ INTERNET

Jag föreslår att GoaGubbar gör som väldigt många andra föreningar varit förutseende nog att göra, och bygger upp en webbsajt för GoaGubbar. Dvs helt enkelt information på internet för nya presumtiva medlemmar.

Många, troligen de flesta, nyttjar idag Internet för att söka efter nytt boende. Är inte GoaGubbar med bland alla andra föreningar där kommer detta att ha en negativ inverkan på våra bostadsrätters värde. Detta står bortom allt tvivel.

I Vår Bostad 10/2003 kan man t.ex. läsa att 1,2 miljoner sökte ny bostad bara under det senaste kvartalet. Inte svårt att då räkna ut vad konsekvenserna blir för oss om vi inte finns med på Internet.

Om någon (t.ex. styrelsen, eller någon medlem som vill åtaga sig detta under styrelsens ledning) tar fram information för utläggning på Internet och önskemål på layout är jag beredd att kostnadsfritt utföra detta arbete med att utveckla webbsidor åt föreningen.

Om sedan fler skulle vilja ställa upp och bidraga med något för denna förening tror jag det skulle vara mycket positivt för föreningens framtid. Så här långt har det varit skrämmande dåligt engagemang bland medlemmarna. Den styrelse som har i uppgift att reda ut alla år av missförhållanden behöver också säkert all hjälp och stöd de kan få.


MOTION 20

UTREDNING AV TIDIGARE UTGIFTER

Med anledning av att det nu efterhand uppdagats en hel del mer eller mindre märkliga händelser som inträffat i föreningen under åren, önskar jag att åtminstone något av detta utreds lite mer noggrant. Det är inte acceptabelt att bara tuffa vidare som inget har hänt. Medlemmarna måste få svar på var pengarna gått i de fall detta ej är utrett och klart. Detta är också en förutsättning för att utreda möjligheterna till skadestånd.

Enligt nedan tidigare skickade skrivelse till styrelsen önskar jag;
A) att styrelsen gör utredningar, speciellt avseende de kostnader för fester som föreningen haft under tidigare år. Resultatet redovisas medlemmarna skriftligt snarast.
B) att tak sätts för festkostnaderna, mitt förslag är 100 kr/år och person (=festdeltagare). Vid fest måste deltagarförteckning föras och sedan sparas inför framtiden.

Tidigare skrivelse från mig till styrelsen:

Utredning av fg styrelses orimliga utgifter för fester
En av de bitar som vi (jag och J.A.) ej hann med att då jag ingick i styrelsen var att fullt ut utreda hur kostnaden för förra årets gårdsfest kunde bli så hög.

Det är knappast rimligt att ha en fest där föreningen lägger ut runt 750 kr per person! Dvs, runt 66%- 75% av föreningens medlemmar ska betala skyhöga summor pengar för den lilla grupp av andra medlemmar som deltager på festen. Är detta verkligen acceptabelt?

Precis som vid tidigare fester (inte minst den på Kronprinsen) har det festats upp helt orimliga summor av medlemmarnas pengar (vilket naturligtvis är särskilt allvarligt för majoriteten av medlemmarna, då dessa ej ens var närvarande). Jag tror att t.o.m. de som deltagit på festerna skulle protesterat kraftigt om de haft någon aning om kostnaderna.

Fg styrelse (före 2003) har på ett fullständigt oansvarigt sätt låtit festkostnaderna (precis som alla andra kostnader) skena iväg. Detta är fullständigt ansvarslöst. Speciellt med tanke på föreningens ekonomi, och att fg styrelse (före 2003) underlåtit att underhålla fastigheterna på ett korrekt sätt. Fg styrelse verkar inte ha haft någon som helst kontroll på ekonomin.

Det kan väl vara lämpligt, när nu f.d. sekreteraren ingår i styrelsen, att ta tag i detta och försöka få svar på alla frågor runt detta. Var har alla pengarna gått? Hur har det redovisats? Etc, etc.

Det kan nog också vara bra om styrelsen går ut med sin inställning till hur fester ska organiseras i framtiden, och vilka kostnader som kan anses vara acceptabla (med tak på t.ex. 100 kr per person och år).

Fg styrelse kan enligt reglerna (detta står mycket tydligt i bostadsrättslagen) fortfarande ställas till svars för vad de gjort, varför det är viktigt att styrelsen tar tag i detta nu, i stället för att bara avvakta och se vad som händer.


MOTION 21

INFORMATION FRÅN STYRELSEN TILL MEDLEMMARNA OM HUR FÖRENINGEN HANTERATS TIDIGARE ÅR

Enligt nedan till styrelsen tidigare skickade skrivelse önskar jag att alla medlemmar skriftligt får all information om de missförhållan2013-01-11 att medlemmarna kan förstå hur mycket det är att ta tag i idag för styrelsen, och dels så att medlemmarna får en ärlig chans att bedöma om skadeståndsanspråk ska ställas på fg styrelse (dvs styrelsen före årsmötet 2003).

Punkt nummer två i denna motion är att medlemmarna på stämman tar ett beslut i skadeståndsfrågan gentemot fg styrelse (dvs styrelsen före årsmötet 2003).

- - - - - -

Tidigare skrivelse (här något justerad för bättre läsbarhet) till styrelsen Jag önskar att dagens styrelse på ett tydligt och utförligt sätt (självklart exkl. f.d. sekreteraren som är jävig i frågan) informerar medlemmarna om hur det gått till i föreningen under fg styrelses tid (före årsmötet 2003). Detta eftersom ansvarsfrihet beviljats på falska premisser, enligt min mening.

Det är säkert många i föreningen som redan räknat ut att det inte gått rätt till (vilket ju också delvis konstaterats i revisorernas redovisning), men om medlemmarna bara känt till en bråkdel av vad jag vet idag så skulle de tvivelsutan vara chockade. Föreningen har bevisligen misskötts på ett allvarligt sätt, och det finns fortfarande alltför många outredda frågor (t.ex. gårdsfest, val av lgh.dörrar, Alicante-resa, etc) runt fg styrelses (före 2003) arbete, och detta kan man inte bara ignorera.

Det är medlemmarnas rättighet att delges information om tidigare misskötsel och misstänkta (outredda) oegentligheter, när dessa nu allteftersom kommer fram i ljuset (ännu så länge för ett fåtal personer).

All information som medlemmarna behöver för ansvarsfrihetsfrågan vid nästa årsmöte måste fram, liksom all information som medlemmarna behöver för att ta ställning till ett eventuellt skadeståndsanspråk.

Det måste vara några fler än jag i föreningen som vågar ta upp besvärliga och mindre roliga bitar. Föregående styrelse (före 2003) har gjort vad de kunnat för att dölja vad som gjorts. Jag har t.o.m. sett styrelseskrivelser (från före årsmötet 2003) där man kommit överens om att ignorera mina skrivelser avseende problemen med värme- och ventilation (helt tvärsemot de mest grundläggande reglerna för hur en styrelse ska arbeta).

Dagens styrelse har fått en del tips från mig om vad som måste komma till medlemmarnas kännedom, men det finns mycket utöver vad jag nämnt i mina skrivelser så här långt. Detta är något som dagens styrelse löpande bör fundera på och egenhändigt arbeta fram. Därefter kompletterar jag gärna med vad jag känner till utöver vad styrelsen kommit fram till


MOTION 22

CERTIFIERING AV FÖRENINGEN

Om föreningen certifierar sig skapar detta en säkerhet för medlemmarna att föreningen verkligen sköts på ett korrekt sätt. Även om certifieringen i grund och botten bara handlar om sunt förnuft så innebär inte detta att föreningen ej behöver certifieras. Förutom att medlemmarnas investeringar i sina bostadsrätter säkras med en certifiering så underlättar det för nya styrelseledamöter att ta över.

Vid styrelsebytet årsmötet 2003 fick den nya styrelsen lägga orimligt mycket tid på att ta tag i en mängd olika saker som ej skötts på ett korrekt sätt under alla tidigare år, t.o.m. så grundläggande saker som att strukturera pärmarna med innehåll, bygga upp ett nyckelregister, skapa en medlemsförteckning, bygga upp en parkeringskölista, skapa ett adress- och telefonregister, föra inventariebok (vilket inte funnits tidigare, trots tydliga regler om detta) etc., etc. Man har t.o.m. lyckats ”slarva bort” åtta års protokoll, och befintliga protokoll var rejält bristfälligt skrivna. Fg styrelse har inte ens själva konterat fakturorna, utan bara överlämnat denna bit till HSB. Dessutom saknades i princip samtliga avtal !!! Bara för att nämna något.

Det är inte meningen att en styrelse ska sitta på livstid. Det måste finnas en rotation, och det ska då inte vara helt omöjligt för en ny styrelse att ta över. Missköts styrelsearbetet blir en naturlig konsekvens av detta att ingen vill ta över, och styrelsen får sitta kvar med mycket stor risk för att föreningen körs i botten. Det är viktigt att en styrelse måste känna till att om styrelsearbetet vansköts så sitter man inte kvar med automatik år efter år, så som det fungerat tidigare, utan det kommer då att bli förändringar av styrelsens konstellation.

Hade Brf. GoaGubbar varit certifierad när värme- och ventilationsarbetet drogs igång hade vi kunnat inte bara undvika de flesta (alla?) av de problem som detta medförde (t.ex. orimligt många besök av hantverkare och flera möbelflyttningar pga det ostrukturerade arbetet). Vi hade dessutom med största säkerhet sluppit en stor del (det mesta?) av de utgifter som nu föreningen belastades med (onödiga konsultkostnader, etc). Och slutligen så hade den nya styrelsen inte behövt få en hiskeligt stor arbetsbelastning för att försöka rätta upp alla de problem som detta resulterat i.

Kostnaden för denna certifiering är försumbar i förhållande till vad föreningen kommer att tjäna, inte bara i pengar, utan även i att föreningen blir attraktivare (när de som flyttar in kan lita på att det går rätt till), varmed priserna för bostadsrätterna höjs.

Jag tror alla förstår konsekvenserna av att ingen, en vacker dag, vill flytta till brf. GoaGubbar. Föreningen måste börja fungera som en normal förening.

Jag vill härmed föreslå styrelsen att följa HSB:s rekommendationer och certifiera föreningen enligt nedanstående utdrag från HSB.

-------------------------------------------------------
INFORMATION FRÅN HSB

Med certifieringen kan medlemmarna och blivande medlemmar (köpare) i en certifierad bostadsrättsförening få samlad information om föreningens framtidsplanering, när tex. större renoveringsbehov kommer, prognos över avgifterna (boendekostnaderna) för de närmaste tre åren. Certifieringskonceptet innehåller också regler för hur informationen skall lämnas till medlemmarna/delägarna i bostadsrättsföreningen.

Certifieringens mål
Certifieringens mål är att medlemmar i bostadsrättsföreningar och blivande medlemmar skall ha information om föreningens framtidsplanering och framtidsprognoser t ex prognos på avgiftsutvecklingen.

Information om den specifika föreningen blir speciellt viktig när man vet att styrelser driver sina föreningar efter olika mål och strategier. När man köper en bostadsrätt, köper man den för att bo där flera år. Boendekostnaden måste planeras av hushållen, eftersom det är en stor kostnadspost.

"Betyg" på bostadsrättsföreningar
Inga betyg sätts på föreningarna, utan betygen sätts av medlemmar och blivande medlemmar precis som tidigare, men betygsunderlagen i en certifierad bostadsrättsförening är mera omfattande, speciellt när det gäller framtidsplaneringen.

Vilken information lämnas?
I en certifierad förening finns ett komplement till årsredovisningen som kallas "Styrelsens planering". Där redovisas följande viktiga uppgifter, som inte finns i den traditionella årsredovisningen:
• Föreningens individuella mål för verksamheten.
• Redovisning av underhållsplaneringen som omfattar 10 och 20 år (stambyten ingår).
• Prognos för årsavgifter, ofta kallade hyror, för de närmaste tre åren.
• Specifikation av föreningens befintliga lån, bindningstider, räntor etc.
• Uppgifter om föreningens fastighet, byggår, lägenheter, etc.
• Riskanalys från yrkesrevisor.
Inga speciella krav finns på den traditionella årsredovisningen, men många föreningar har utvecklat även denna del.

Kontroll
Den viktigaste kontrollen av att föreningen uppfyller kraven görs av föreningens ägare, dvs medlemmarna. Alla certifieringskraven och styrelsens uppgifter redovisas i en form av deklaration där varje krav följs av en ruta för styrelsens uppgifter.

I underlaget "styrelsens planering" ingår en riskanalys, som görs av en yrkesrevisor. Riskanalysen innehåller en kontroll av att föreningens långtidskalkyl har utgått från rimliga antaganden beträffande framtida räntor, inflation etc. I analysen ingår också att redovisa om det finns någon speciell risk för föreningen t ex räntekänslighet på grund av stor andel lånekostnader.

Slutkontroll


När föreningens medlemmar godkänt "Styrelsens planering" på föreningsstämman görs även en kontroll av en yrkesrevisor att alla uppgifter finns och efter genomförd godkänd kontroll får föreningen sitt certifikat, som gäller till nästkommande ordinarie föreningsstämma.


MOTION 23

NYTT ARBETSSÄTT / STADGETILLÄGG.

MEDLEMSINFORMATION

På årsmötet 2003 bestämdes det att skriftlig information (vad händer i föreningen just nu, vilken status är det på arbetet med att reda ut värme- och ventilationsproblemen, vad är på gång framöver, tips, tankar, förslag, etc) skulle delas ut till medlemmarna minst 4 ggr per år.

Under alla tidigare år har medlemmarna fråntagits sin rättighet att involveras i föreningens framtid genom att praktiskt taget ingen som helst information delgivits medlemmarna (vilket också är en av de främsta orsakerna till att det kunnat fortgå som det gjort i brf. GoaGubbar). Detta är förvisso kanske inte en helt ovanlig metod för styrelser att dölja sin inkompetens, men det är inte en metod som kan anses vara acceptabel i vår förening. Information till medlemmarna är ett måste för att en förening inte ska kollapsa. Jag hoppas att dagens styrelse har för avsikt att följa det som utlovats på stämman.

Jag föreslår att;

A) Det skrivs in i stadgarna att styrelsen måste göra regelbundna direktutskick till medlemmarna om såväl allmänna tips, som om allt som händer och är på gång i föreningen, och annat som kan vara av intresse eller på något sätt värdefullt för medlemmarna att ta del av i samband med vårt boende. Dessa utskick ska göras minst 6 ggr per år (med jämn periodicitet), och verkligen motsvara det som styrelsen arbetar med och för. Medlemmarna ges därmed möjlighet att inte bara få en inblick i hur våra pengar utnyttjas, utan medlemmarna får då även möjlighet att kontrollera att styrelsen ägnar sig åt rätt saker och att inget viktigt glöms bort.

Naturligtvis är det här viktigt att föreningens medlemmar vaknar upp ur sin dvala och bidrar på det sätt var och en kan, så att informationen blir så bra som möjligt. En styrelse behöver medlemmarnas stöd, och medlemmarna behöver en styrelse som både engagerar sig i sina medlemmar och som har kontakt med de boende och verkligheten.

B) Fram till dess att punkt A skrivits in i stadgarna bestäms det på årsmötet 2004 att punkt A gäller.

Det är vikigt att känna till att om det skulle vara så att en styrelse inte klarar av sitt uppdrag så är det försent för medlemmarna att få reda på detta efter ett år. Med löpande information till medlemmarna, får medlemmarna en inblick i hur styrelsearbetet fortskrider och möjlighet ges att ingripa i ett tidigare skede och styra upp det som då eventuellt behöver styras upp.


MOTION 24

STYRNING AV VÄRMEN – EN KUNSKAP SOM MÅSTE FINNAS BLAND FLER ÄN VAKTMÄSTAREN

Enligt nedanstående tidigare skickade skrivelse till styrelsen föreslår jag härmed att några lämpliga och frivilliga medlemmar i föreningen utbildas i styrning av fastigheternas värmesystem.

Dessutom föreslår jag att styrelsen bekräftar för medlemmarna att uppkopplad separat datorutrustning finns i full drift och fungerandes för styrning av värmesystemet.

Styrning av värmen – fler bör kunna detta system & utrustning måste finnas!

Jag skulle vilja föreslå styrelsen att 2 (eller fler) i föreningen boendes medlemmar – utöver vaktmästaren - lär sig hur man styr värmen via Internet-systemet. Detta för att inte vara utelämnade till någon annan (med dyra extrakostnader som följd), t.ex. om vaktmästaren slutar i föreningen (eller kanske är sjuk).

Dessutom hoppas jag styrelsen ser till att uppkopplad och fungerande datorutrustning för detta finns, och att kontroll löpandes sker här, så att inte alla pengar på värmestyrningen bara kastats i sjön.


MOTION 25

REDUCERING AV TELEFONKATALOGSUTSKICK

Jag föreslår att styrelsen årligen går ut med en förfrågan till alla medlemmar om vem som önskar en telefonkatalog. Därefter beställs endast det antal kataloger som önskas.

För oss som har uppkoppling till Internet är ju en telefonkatalog i pappersform helt onödig. Det är många gånger svårare, och mer tidskrävande, att hitta vad man söker i telefonkatalogen jämfört med Eniros sidor på nätet.

Resultatet av ovanstående blir, förutom en bättre miljö där färre träd behöver gå åt, att vi inte behöver ha stora högar med telefonkataloger liggandes under lång tid i trappuppgångarna varje år.
Av årets alla motioner har styrelsen fått i uppdrag att utreda och utföra följande;

A

05(09). Installation av brandlarm på vind och källare, samt
06(28). Kodlås

C

17(14). Fritidslokal - bättre utnyttjande & korrekt redovisning
16(27). Mattsugningsmaskiner (där inget hänt sedan medlemmarnas svar... från nästan alla)

15(38). Biljardcaféet (hör inte till "fritid"... har styrelsen bara läst själva rubriken här?)

D

24(26). Balkonginglasningstillstånd

E

21(37). Ständigt uppdaterad informationspärm om föreningen
44(47). Anslagstavla i källaren
46(19). GoaGubbar på Internet

45(48). Ingen reklam på anslagstavla

G

25(43). Framtagande av trivselföreskrifter

L

57(22). Certifiering av föreningen (med certifieringsinfo från HSB, 2 sidor)

Följande motioner vill styrelsen ska avslås (dvs totalt minst 35 av 50 motioner !!!)

J

39(46). Utredning av arvodesutbetalningar och krav på återbetalning av ersättning.
40(32). Utredning av återbetalning av fg styrelses (före 2003) Alicanteresa
41(05). Rättsliga åtgärder mot alla parter i värme & vent.arbetet
42(20). Utredning av tidigare utgifter
43(21). Information från styrelsen till medlemmarna om hur föreningen hanterats tidigare år

E

22(40). Information från styrelse till medlemmarna vilka regler som gäller

Följande punkter vill styrelsen att medlemmarna inte ska lägga sig i

B

07(49). Anlitande av revisionsföretag
09(44). Nytt arbetssätt/stadgetillägg - inventariebok nödvändig för styrelse & grundkrav från
             revisorer
14(45). Nytt arbetssätt/stadgetillägg - beslutsliggare är nödvändig för en styrelse

11(23). Nytt arbetssätt/stadgetillägg - medlemsinformation
08(50). Nytt arbetssätt/stadgetillägg - styrelsen måste svara medlemmarna

12(15). Nytt arbetssätt/stadgetillägg - redovisning för medlemmarna av revisorernas anmärkningar 10(29). Nytt arbetssätt/stadgetillägg och ändring - utdelning av årsredovisning när denna är klar
13(01). Nytt arbetssätt/stadgetillägg - utredning av motioner och presentation av resultat

Följande motioner vill styrelsen ska avslås men att någon annan ska utföra dem

F

23(39). Underlättande av renoveringar i bostadsrätter
50(25). Reducering av telefonkatalogutskick

Följande motioner har styrelsen lämnat ett obegripligt svar på

H

27(11). Utbyte av tvättmaskiner
28(12). Mattvättmaskin installeras i en av tvättstugorna (en i varje hus).
29(10). Utredning och utbyte av stamrör
30(08). Elrenovering - jordat " 3-fas
31(07). Utbyte av bostadsrätternas ytterdörrar
34(42). Badrumsrenovering
20(18). Plats för (EU)-mopeder och motorcyklar

I

36(02). Vaktmästartjänsten - arbetsbeskrivning & reducerad arbetstid
37(03). Städavtal - översyn av behov & sänkning av kostnader
38(04). Trädgårdsskötselavtal - arbetsbeskrivning & brytning av avtal

48(16). Redovisning av föreningens hyreslokaler

47(17). Kabel-TV-utredning & utökning av kabelkanaler

49(24). Styrning av värmen - en kunskap som måste finnas bland fler än vaktmästaren

51(33). Kontroll av energiförbrukning och åtgärder för rätt temperaturreglering

52(34). Bortflyttning av gamla cyklar

53(35). Åtgärdande av framkomlighetsproblem på GoaGubbarsgatan

54(36). Miljömedvetenhet inom styrelsen

M

58(31). Kurser för styrelseledamöter
59(30). Attraktivare GoaGubbar - kunskapsinventering

Dessa två punkter anser styrelsen ska avslås enbart för att styrelsen inte kunnat hitta något konkret förslag. Vilken normalbegåvad person som helst kan lätt se att dessa två motioner innehåller tydliga, konkreta förslag. Jag har varit avsevärt konkretare i mina motioner än vad styrelsen varit i sina svar.

Följande motioner har styrelsen inte ens besvarat (ej tillåtet !)

G

26(13). Utökade tvättider på söndagarna, 10.00 - 14.00 kan ev. gälla andra rödmärkta
helgdagar
28(12). Mattvättmaskin installeras i en av tvättstugorna (en i varje hus).

L

56(41). Försök av styrelsen att engagera medlemmarna mer i föreningen

Tipsa en vän

FORUM

Om du har förslag på motioner som kan användas av andra, eller om du har några synpunkter på ovanstånde förslag till motioner, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!

Hur fungerar det med motioner i din förening?
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)


Sök på denna sajt om bostadsrätter.
Relevans Datum

  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
BoRevision - en fara för din förening
  Certifiering av bostadsrätt
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse
  Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Valberedning
 
Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Hur en årsstämma kan gå till
 
Arbetsordning för styrelse
Exempel på protokoll från årsmöte
 
Information till medlemmarna
Justering av ovanstående protokoll
 
Svarar styrelsen på skrivelser?
Exempel på motioner till ett årsmöte
  DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Fler motioner
  DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Färdiga motioner
 
SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation
 
SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
Byte av stamrör
 
Vad är HSB bra för?
Vem ansvarar för vad?
  HSB Bolina - bredband
Vad gäller avseende p-plats?
 
Föreningar som censurerar bort kritik
HSB Malmös forum
 
HSB Malmös nerstängda forum
Länkar till lagar och föreskrifter  
Länkar till bostadsrättsföreningar
Vicevärdens uppgifter
 
HSB Malmö skandalen
Årsredovisningen
 
Vår Bostad
Exempel på hur medlemmar behandlas
 
HSB Riksförbund
Styrelsen varnar !!!
 
Dagordning - lagbrott
Budord för styrelsen
 
Färdiga motioner, del 2
Vad får styrelsen besluta om?
 
Vilka är de ansvariga?
Vad gäller avseende vattenledningsskada?
 

Om boendet i en brf
HSB Malmös forum
HSB Bolina - bredband

Riksbyggen
Se länkar ovan

Bredband / ADSL - Sanningen om Sveriges internetleverantörer !


© 2009 - Uppdaterad 2013-01-11