Förslag på motioner till din HSB-region

MOTION # 0.

Inledning:

 1. Möten mellan HSB Götas valberedning och brf-valberedare m.fl.
 2. Valberedningens policy stående punkt i dagordningen
 3. Ändring av valberedningspolicy & stadgar -
  Arbeta under hela året, förbättra planering, nomineringsblanketter, e-post, etc.
 4. Förändring av valberedningspolicy -
  Alla får nominera, info om förslagsställare, arbets-/tidplan, protokoll, etc.
 5. Stadgeändring valberedning
  - Ändring av §23 (f.d. § 21) i HSB Götas stadgar
 6. Valberedningen ska redogöra för sitt arbete & Arbetsbeskrivning
 7. Uppställning av nominerade måste göras läsbar & korrekt

 

MOTION #49

Möten mellan HSB Götas valberedning och brf-valberedare m.fl.

Bakgrund:

Varför vill HSB Götas valberedning inte ha kontakt med brf:arnas valberedare?

Finns det något bättre sätt än detta att hitta rätt personer till HSB Göta?

Kontakter mellan HSB Götas valberedning och valberedare av stor vikt!
Vad som behövs är löpande kontakter med främst HSB Götas valberedning och valberedarna ute i brf:arna.

HSB Götas valberedning måste aktivt arbeta för att skapa kontakter och lära känna så många som möjligt, för att därmed i mesta möjliga mån förenkla sökandet efter kandidater och för att motivera alla att föreslå kandidater.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Götas valberedning ska med stöd av HSB Göta (där HSB Göta står för arrangemanget enl. valberedningens önskemål) ha möten mellan HSB Götas valberedning och;
  - medlemmar
  - valberedare i brf:ar
  - styrelser, fullmäktigeledamöter & HSB-representanter
  .

 2. Minst tre välplanerade sammankomster (en per kategori) hålls per år, men helst fler.

 3. Dessa sammankomster redovisas bl.a. via HSB Götas webbplats för medlemmarna, allteftersom de hålls under året.

 4. HSB Götas styrelse ansvarar för att valberedningen får nödvändiga resurser för detta.

Medlem # 12345 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #50A

Frågor till valberedningen och styrelsen samt fullmäktige

Valberedningspolicy: Alla föreslagna ska presentera sig på stämman!

"De personer som föreslås av valberedningen bör på föreningsstämman presentera sig och sina ambitioner".

Vad är det för mening med att ha en valberedningspolicy när den inte följs av valberedningen och ingen av fullmäktige bryr sig om att valberedningen inte följer den, och styrelsen inte tar något ansvar?

valberedningens arbets- och tidplan skall delges bostadsrättsföreningarnas styrelser och valberedningar samt bospargruppens fullmäktigeledamöter".

"Valberedningen ska arbeta efter den instruktion som årligen ska fastställas av föreningsstämman".

Alla brf-styrelser och brf-valberedare få en arbets- och tidplan från valberedningen före juli månads utgång.

 1. Fråga till HSB Götas styrelse:
  Tycker styrelsen att styrelsen inte har något ansvar för att arbeta för att de arbetsinstruktioner som finns också följs?

  Tycker styrelsen att styrelsen inte har något ansvar för att informera medlemmarna när någon bryter mot de av stämman fastställda arbetsbeskrivningarna?

Vad är det för mening med att ha en valberedningspolicy när den inte följs av valberedningen och ingen av fullmäktige bryr sig om att valberedningen inte följer den, och styrelsen inte tar något ansvar?

Se även;
Valberedningens bibel i brf

MOTION #50D

Frågor till valberedningen och styrelsen samt fullmäktige

Ska det bedrivas ett aktivt valberedningsarbete hela året?

"Valberedningen skall arbeta aktivt under hela året".MOTION #50E

Frågor till valberedningen och fullmäktige samt styrelse

 1. Fråga till fullmäktige:
  Varför ställer Du inga frågor om valberedningens arbete?MOTION #50

Valberedningens policy stående punkt i dagordningen


Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Valberedningspolicy ska alltid kunna justeras via motioner

  Det måste fastställas rutiner så att valberedningspolicy kan justeras även via motioner (även från icke-fullmäktige) eftersom det i normalfallet krävs en motion så att fullmäktige får en möjlighet att fundera igenom förändringar.

  Detta är alltså inte något som man ska behöva ta ett stämmobeslut om varje gång, utan den som motionerar om ändring av valberedningspolicy ska veta att motioner kommer att behandlas. På ett seriöst sätt och på rätt plats i dagordningen.

Medlem # 12345 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage


MOTION #50-2

Policy för valberedning tas fram av arbetsgrupp

 1. Policy för valberedning tas fram, med stöd av alla medlemmar, av en för detta kompetent arbetsgrupp som arvoderas

  Dvs det är inte styrelsen som ska ta fram förbättringar av valberedningspolicyn!

  HSB Götas styrelse ansvarar för att fullmäktigeledamöterna informeras om valberedningens policy i god tid före varje stämma och att förslag på ändringar aktivt tas fram av HSB Götas styrelse varje år, med stöd av alla medlemmar.


MOTION #50-3

Valberedning återbetalningsskyldig för kostnader ej godkända av fullmäktige

 1. Kostnader (t.ex. utbildningar) utöver arvoden för valberedningen ska alltid godkännas av deras uppdragsgivare, dvs stämman, först.


MOTION #50-4

Styrelsen ansvarar för att arbetsinstruktioner följs

 1. HSB Götas styrelse ska arbeta för att policies följs och om någon inte gör detta (oavsett om det är valberedningen eller någon annan, t.o.m. styrelsen själv) är styrelsen skyldig att "slå larm".

  Dvs fullmäktige ska snarast informeras
  (bl.a. via HSB Götas webbplats) när de av stämman fastställda arbetsinstruktionerna inte följs, så att fullmäktige har en möjlighet att ställa saker till rätta innan alltför stor skada har skett.

  Ledamöter som inte följer givna arbetsinstruktioner ska inte väljas om!

MOTION #51B

Fråga till valberedningen

 1. Ser valberedningen att det finns någon konflikt mellan HSB Götas stadgar och koden för föreningsstyrning?

MOTION #51

Ändring av valberedningspolicy & stadgar -
Arbeta under hela året, förbättra planering, nomineringsblanketter, e-post, etc.

Bakgrund:
 • Jag önskar att valberedningen på årsstämman 2009 (och varje år redogör för förbättringar i detalj (samt även naturligtvis skriftligt före stämman).

Direkt frågar till valberedningen. Svar önskas i god tid före årsstämman, eftersom det är ett beslutsunderlag som fullmäktigeledamöterna måste ha;
 1. Jag vill att valberedningen varje år redogör i detalj för uppföljningen med styrelsen och de samtal som gjorts med förtroendevalda. Är inte det rimligt?
 1. Jag önskar att valberedningens planering avsevärt förbättras.
  Se följande kommentarer nedan med direkta frågor till valberedningen (där svar önskas i god tid före årsstämman).

Direkt fråga till valberedningen;
 1. Vad gör valberedningen utöver att sammanställa de namn som kommit in och fritt på okända premisser plocka ut de personer som valberedningen vill få in på olika poster?

För nedanstående yrkanden behöver inget utskott tillsättas- styrelsens åsikt önskas!
Ett givet, icke konkret, svar från HSB Götas styrelse på denna motion är att "tillsätta ett utskott" (vilket jag hoppas inte blir styrelsens svar, utan att styrelsen i stället tydligt redogör för sin inställning till var och en av nedanstående yrkanden).
Men då kan alla fråga sig varför en utredning inte gjorts tidigare? T.ex. före årsstämman 2008, så att bästa möjliga konkreta beslut kan tas på stämman?
Oavsett vilket så behövs ingen utredning för mina yrkanden nedan. Det är bara att ta beslut om att de ska införas, men sedan kan man naturligtvis gärna komplettera med mer efteråt, som t.ex. ett utskott tar fram. Det finns inget som hindrar att ta beslut om att i alla fall nedanstående punkter (alt. delar av dessa, enligt stämmans beslut) ska ingå.

Detta inte minst så att valberedningen redan nu börjar arbeta efter nedanstående regelverk och anpassa sin planering och arbetsfördelning efter detta, så att inte onödig tid går till spillo, och så att alla vet vad som förväntas av valberedningen.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Valberedningen ska kunna nås via e-post
  Det ska finnas e-post adress för att nå valberedningen, där medlemmarna t.ex. kan ställa frågor under hela året och löpande få svar via mail från valberedningen.

 2. Självfallet får det inte finnas regelverk/rutiner som bara är dokumenterade i stämmoprotokoll och motioner.
  Regelverk/rutiner som beslutas i ovanstående punkter läggs in i;
  a) policy/arbetsinstruktion för valberedningen (inom 3 månader) o/e
  b) HSB Götas stadgar (snarast; inom 6 månader).

Medlem # 12345 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #51-2

Arbeta under hela året

 1. Valberedningen ska arbeta under hela året, precis som det står i valberedningspolicy

 2. Självfallet får det inte finnas regelverk/rutiner som bara är dokumenterade i stämmoprotokoll och motioner.
  Regelverk/rutiner som beslutas i ovanstående punkt läggs in i;
  a) policy/arbetsinstruktion för valberedningen (inom 3 månader) o/e
  b) HSB Götas stadgar (snarast; inom 6 månader).

MOTION #51-3

Nomineringsblanketter året runt

 1. Nomineringsmöjlighet ska finnas under hela året tillsammans med nomineringsinformation
  E-formulär samt e-post adress för nominering med all tillhörande information (enligt valberedningens formulering) ska finnas under hela året på HSB Götas webbplats. HSB Götas styrelse ansvarar för att detta finns och är lätt att finna på hemsidan.

 2. Självfallet får det inte finnas regelverk/rutiner som bara är dokumenterade i stämmoprotokoll och motioner.
  Regelverk/rutiner som beslutas i ovanstående punkt läggs in i;
  a) policy/arbetsinstruktion för valberedningen (inom 3 månader) o/e
  b) HSB Götas stadgar (snarast; inom 6 månader).

MOTION #51-4

Information om valberedningsprocedur

 1. Valberedningen ska informera om valberedningsproceduren i de utskick som valberedningen gör, liksom på HSB Götas webbplats (året runt) och på andra sätt, t.ex. i HSB:s medlemstidning (även om inte alla har tidningen "Hemma i HSB").

 2. Självfallet får det inte finnas regelverk/rutiner som bara är dokumenterade i stämmoprotokoll och motioner.
  Regelverk/rutiner som beslutas i ovanstående punkt läggs in i;
  a) policy/arbetsinstruktion för valberedningen (inom 3 månader) o/e
  b) HSB Götas stadgar (snarast; inom 6 månader).

MOTION #51-5

Kandidater ska kunna föreslås fram till 2 månader före stämma

Från koden för föreningsstyrning kan man se att det inte ska finnas något definitivt datum då det inte längre går att nominera någon.
 1. Det ska vara möjligt att nominera fram till 2 månader före årsstämman.

 2. Självfallet får det inte finnas regelverk/rutiner som bara är dokumenterade i stämmoprotokoll och motioner.
  Regelverk/rutiner som beslutas i ovanstående punkt läggs in i;
  a) policy/arbetsinstruktion för valberedningen (inom 3 månader) o/e
  b) HSB Götas stadgar (snarast; inom 6 månader).

MOTION #51-6

Förslag redovisas på HSB Götas webbplats så fort arbetet är klart

 1. Valberedningens förslag ska redovisas på HSB Götas webbplats så fort arbetet är klart, dock senast i samband med att årsstämmans handlingar distribueras (där även all information från valberedningen ska bifogas).

  Det finns alltså ingen anledning att invänta utskick av kallelse om valberedningsarbetet ändå är klart.

 2. Självfallet får det inte finnas regelverk/rutiner som bara är dokumenterade i stämmoprotokoll och motioner.
  Regelverk/rutiner som beslutas i ovanstående punkt läggs in i;
  a) policy/arbetsinstruktion för valberedningen (inom 3 månader) o/e
  b) HSB Götas stadgar (snarast; inom 6 månader).

MOTION #51-7

Redovisning av varje kandidats/förtroendevalds mål med sitt uppdrag

 1. Valberedningen ska inför medlemmarna skriftligt (i god tid före årsstämman) redovisa vad varje förtroendevald uttryckt sig ha för mål med sitt uppdrag fram till stämman ett år senare.

  Dessa mål ska ej formuleras av valberedningen, utan av respektive nominerad.

  Motsvarande gäller för dem som föreslagits som kandidater.

 2. Självfallet får det inte finnas regelverk/rutiner som bara är dokumenterade i stämmoprotokoll och motioner.
  Regelverk/rutiner som beslutas i ovanstående punkt läggs in i;
  a) policy/arbetsinstruktion för valberedningen (inom 3 månader) o/e
  b) HSB Götas stadgar (snarast; inom 6 månader).

MOTION #51-8

Redovisning av vad varje förtroendevald gjort och uppnått

 1. Valberedningen ska inför medlemmarna skriftligt (i god tid före årsstämman) redovisa hur varje förtroendevald presenterat vad denne gjort och uppnått under sin period som förtroendevald sedan föregående årsstämma.

  Där presenterar varje förtroendevald också skriftligen hur denne upplevt sin tid som förtroendevald och annat av relevans i sammanhanget.

 2. Självfallet får det inte finnas regelverk/rutiner som bara är dokumenterade i stämmoprotokoll och motioner.
  Regelverk/rutiner som beslutas i ovanstående punkt läggs in i;
  a) policy/arbetsinstruktion för valberedningen (inom 3 månader) o/e
  b) HSB Götas stadgar (snarast; inom 6 månader).

MOTION #51-9

Redovisning av vilka som lämnar för att veta vilka som är viktiga att nominera till

 1. Valberedningen ska snarast redovisa för medlemmarna om någon förtroendevald har för avsikt att lämna (eller har lämnat) sitt uppdrag.

  Detta redovisas då löpande på bl.a. HSB Götas webbplats (och ev. via andra vägar).

 2. Självfallet får det inte finnas regelverk/rutiner som bara är dokumenterade i stämmoprotokoll och motioner.
  Regelverk/rutiner som beslutas i ovanstående punkt läggs in i;
  a) policy/arbetsinstruktion för valberedningen (inom 3 månader) o/e
  b) HSB Götas stadgar (snarast; inom 6 månader).

MOTION #51-10

Löpande kontroll - Styrelsen informerar valberedning

 1. Kontroll av om ledamöter kommer att lämna sitt uppdrag ska ske löpande vid flera tillfällen fram till nästa årsstämma av valberedningen.

  Styrelsen ansvarar för att snarast informera valberedningen om styrelsen får kännedom om att någon förtroendevald avser att lämna (eller har lämnat) sitt uppdrag.

 2. Självfallet får det inte finnas regelverk/rutiner som bara är dokumenterade i stämmoprotokoll och motioner.
  Regelverk/rutiner som beslutas i ovanstående punkt läggs in i;
  a) policy/arbetsinstruktion för valberedningen (inom 3 månader) o/e
  b) HSB Götas stadgar (snarast; inom 6 månader).

MOTION #51-11

Redovisning av uppföljning och samtal

 1. Valberedningen ska varje år till medlemmarna redogöra för den uppföljning och de samtal som gjorts med samtliga förtroendevalda, och vad som kom ut av detta.

 2. Självfallet får det inte finnas regelverk/rutiner som bara är dokumenterade i stämmoprotokoll och motioner.
  Regelverk/rutiner som beslutas i ovanstående punkt läggs in i;
  a) policy/arbetsinstruktion för valberedningen (inom 3 månader) o/e
  b) HSB Götas stadgar (snarast; inom 6 månader).

MOTION #51-12

Redovisning av frågor som ställts till förtroendevalda

 1. Valberedningen ska (i förväg) redovisa för medlemmarna vilka frågor som i huvudsak kommer att ställas av valberedningen till de olika förtroendevalda.

 2. Självfallet får det inte finnas regelverk/rutiner som bara är dokumenterade i stämmoprotokoll och motioner.
  Regelverk/rutiner som beslutas i ovanstående punkt läggs in i;
  a) policy/arbetsinstruktion för valberedningen (inom 3 månader) o/e
  b) HSB Götas stadgar (snarast; inom 6 månader).

MOTION #51-13

Löpande förbättring av planering och arbete - Med redovisning

 1. Valberedningen ska löpande förbättra sin planering och sitt arbete samt skriftligen - till alla medlemmar - i god tid före varje årsstämma redogöra i detalj för de förbättringar som gjorts sedan föregående årsstämma.

 2. Självfallet får det inte finnas regelverk/rutiner som bara är dokumenterade i stämmoprotokoll och motioner.
  Regelverk/rutiner som beslutas i ovanstående punkt läggs in i;
  a) policy/arbetsinstruktion för valberedningen (inom 3 månader) o/e
  b) HSB Götas stadgar (snarast; inom 6 månader).

MOTION #52

Förändring av valberedningspolicy - protokoll, etc.
Alla får nominera, info om förslagsställare, arbets-/tidplan, protokoll, etc.


Jag yrkar att stämman beslutar att;

 1. Tydlig information om att alla medlemmar äger rätt att nominera läggs ut årligen i medlemstidningen såväl som konstant på HSB Götas webbplats.


Medlem # 12345 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #52-2

Valberedningspolicy på HSB Götas webbplats

 1. Valberedningspolicy ska alltid finnas bl.a. lätt åtkomlig på HSB Götas webbplats och informeras om via medlemstidningen ("Hemma i HSB").

MOTION #52-3

Vem som nominerat vem ska redovisas

 1. "Förslagsställare" ska inte bara uppges med brf, utan även med namn på den person som föreslagit medlem till en förtroendepost.

  Det innebär att HSB Götas styrelse ansvarar för att det i fortsättningen redovisas för medlemmarna med namn och brf vilka som föreslagit medlemmar till;
  - posterna i valberedningen
  - övriga förtroendeuppdrag.


MOTION #52-4

Vem som nominerat vem ska redovisas även för tidigare år

 1. Redovisning av förslagsställare samt dennes brf ska ske även från 2007-2008 (särskilt för nomineringarna till årsstämman 2007, eftersom säkert vissa upplever det som att uppgifterna från denna årsstämma kan ha varit en aning manipulerade).


MOTION #52-5

Valberedningspolicy - bättre specifikation för valberedningens arbete

 1. Valberedningspolicy ska förändras och förbättras där det utarbetas en bättre specifikation för valberedningens arbete.

  Ett utskott tillsätts snarast för detta.
  Utskottet ska bl.a. utgå från det material valberedningen enligt följande; (http://hotpot.se/hsb-valberedning-malmo.htm).

 2. En ny valberedningspolicy presenteras och fastställs på en av HSB Götas styrelse inom snar framtid (inom 4 månader) tillsatt extrastämma.


MOTION #52-6

Arbets- och tidplan från valberedningen ska specificeras

 1. Riktlinjerna för utformningen av arbets- och tidplan från valberedningen ska specificeras noga.MOTION #52-7

Valberedningens arbets-/tidplan offentliggörs

 1. Valberedningens arbets-/tidplan för nomineringsproceduren till de olika organ som utses av fullmäktigestämman ska finnas på HSB Götas webbplats.

  Den ska vara sökbar, med länk från menyn, och ska ligga kvar från år till år) samt att den löpande uppdateras vid ev. ändringar.

  Information om denna plan ges även via medlemstidningen ("Hemma i HSB").

  HSB Götas styrelse ansvarar för detta.

 2. Dessa förbättringar görs av ett för detta tillsatt utskott, som presenteras och fastställs på en av styrelsen tillsatt extrastämma inom 4 månader.

MOTION #52-8

Valberedningen informerar löpande om sitt arbete

 1. Valberedningen ska löpande (med start från sitt första möte) informera om sitt arbete.

  Detta görs lämpligen på HSB Götas webbplats.

  Information ges även i medlemstidningen ("Hemma i HSB").

MOTION #52-9

Valberedningens protokoll offentliggörs

 1. Valberedningens protokoll (alt. sammanfattning av detta) ska alltid finnas på HSB Götas webbplats.

  HSB Götas styrelse ansvarar för detta.

  Detta förfarande läggs in i valberedningspolicy o/e HSB Götas stadgar.

  Not.
  Vad jag förstår för valberedningen idag ej protokoll? Detta måste då förändras.

MOTION #53

Stadgeändring valberedning

IDAG: Valberedningen väljer styrelse!
Som det fungerar idag är det inte medlemmarna som väljer styrelse, det är inte ens fullmäktige som väljer vilka som ska ingå i styrelsen, utan det är en liten odemokratisk valberedningsgrupp som (till synes i samarbete med den aktuella styrelsen) väljer ut vilka som ska tillåtas att "väljas" på årsstämman av fullmäktige.
Valberedningen plockar alltså ut ett antal personer som fullmäktigeledamöterna får välja, i ett spel för galleriet att det förekommit ett val i demokratisk ordning.
Fullständigt odemokratiskt!

Som det borde fungera!
I en demokratisk organisation tar valberedningen fram tillräckligt många alternativ för att det ska finnas något att välja mellan. Alternativa valberedningar tillåts, såväl som alternativa förslag direkt på årsstämman från enskilda medlemmar.


Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Valberedningen ska ta fram tillräckligt många alternativ så att det ska finnas att välja mellan och alternativa valberedningar tillåts, såväl som alternativa förslag direkt på årsstämman från enskilda medlemmar.

Medlem # 12345 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #54A

Frågor till valberedningen

Om inte valberedningen i sin arbetsbeskrivning gjort vad de självklart borde, så vill jag be valberedningen att senast på stämman besvara samtliga av nedanstående frågor om hur valberedningen bedrivit sitt arbete sedan årsstämman 2008.
 1. När träffades valberedningen första gången efter stämman?
  Exakt vad gick då valberedningen igenom och vad kom man fram till?
  Hur lades arbetet då upp för innevarande verksamhetsår?
 2. Exakt vad har VB diskuterat och kommit fram till på respektive möte under året?
  Vilka har varit närvarande på respektive möte?

 3. Hur har suppleant i valberedningen hanterats?
  Valberedningen ger ingen information om hur suppleanten hanterats, t.ex. om denna kallats till möten.
 4. Hur ser den plan ut som valberedningen tagit fram för hur ledamot i valberedningen ska ersättas om denne lämnar valberedningen innan arbetet slutförts.

 5. I vilka projekt och ärenden har vilka i VB varit delaktiga i, och i vilket syfte?
 6. Har VB utfört något som ligger utanför VB:s arbetsbeskrivning, och i så fall varför?

  Valberedningens arvode och ev. övriga ersättningar/kostnader:
 7. Har någon i valberedningen erhållit extra arvode för något?
 8. Har någon form av ersättning (utöver arvode) från HSB utgått till någon i valberedningen?

  Styrelsen:
 9. Exakt när har valberedningen träffat och intervjuat styrelsen?
 10. Exakt vilka frågor ställdes då till styrelseledamot och suppleant?
  Vilka svar gav styrelse och suppleant?
 11. Vilka egenskaper/kompetenser kom valberedningen fram till att styrelsen skulle behöva kompletteras med?
 12. Vad ledde intervjun med styrelse/suppleant fram till rent konkret för VB:s arbete och mål?
 13. Vilken bild har valberedningen fått av styrelsearbetet?
 14. Har valberedningen gjort en utvärdering av styrelsen? Varför redovisas ej denna?
  Hur ser den i så fall ut, och vad blev resultatet av denna utvärdering?

  Övriga förtroendevalda:
 15. Exakt när har valberedningen träffat och intervjuat övriga förtroendevalda?
 16. Exakt vilka frågor ställdes då till övriga förtroendevalda? Vilka svar gavs?
 17. Vilka egenskaper/kompetenser kom valberedningen fram till att övriga förtroendevalda skulle behöva kompletteras med?
 18. Vad ledde intervjun med övriga förtroendevalda fram till rent konkret för valberedningens arbete och mål?
 19. Vilken bild har valberedningen fått av arbetet som övriga förtroendevalda har presterat?

  Övrigt:
 20. Vad har valberedningens mål varit?

 21. Har valberedningen tagit fram kravprofiler för de ledamöter som ska tillsättas, och hur ser dessa i så fall ut?
  Har dessa kravprofiler redovisats för medlemmarna? Om så ej gjorts, varför?

 22. Vilka urvalskriterier har funnits när VB föreslagit de som VB föreslagit till val?
 23. På vilket sätt har valberedningen ansett att styrelsen (och övriga föreslagna) uppfyller de krav på kompetens och erfarenhet som ställs på en styrelse (och övriga föreslagna)?

 24. Har valberedningens arbets-/tidplan för nomineringsproceduren till de olika organ som utses av fullmäktigestämman lagts ut på HSB Götas webbplats, och har detta gjorts i tid?
  När gjordes detta?

 25. Har valberedningen löpande informerat om sitt arbete (på t.ex. HSB Götas webbplats, eller någon annanstans)?
  Om valberedningen inte gjort detta, varför?

 26. Har VB fört protokoll och har dessa protokoll arkiverats i HSB Götas arkiv?
 27. Har valberedningens protokoll lagts ut på HSB Götas webbplats eller offentliggjorts på något sätt?
  Om valberedningen inte gjort detta, varför?

 28. Har VB redovisat alla inkomna nomineringar för HSB Götas alla medlemmar?

MOTION #54

Valberedningen ska redogöra för sitt arbete, och
Arbetsbeskrivning måste tas fram

Valberedningens arbetsmetoder, etc., specificeras ej i samband med nomineringar och valberedningens förslag.

Avsaknad av arbetsbeskrivning för valberedningen skapar många problem!

Ingen instruktion för valberedningen finns (aktuell valberedningspolicy fyller ingen funktion).

Om fullmäktigeledamöterna inte vet vad valberedningen gjort så vet fullmäktigeledamöterna heller inte om valberedningen lyckats med att hitta rätt person till rätt post.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Valberedningen ska årligen skriftligt redogöra för sitt arbete på ett utförligt sätt i god tid inför årsstämman, senast i samband med kallelsen til stämman.

Medlem # 12345 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #54-2

Arbetsbeskrivning för valberedning

 1. Vad som ska ingå i en utförlig arbetsbeskrivning för valberedningen tas fram av ett för detta kompetent utskott, som tillsätts med omedelbar verkan.

 2. Här tidigare redovisad information i mina motioner (och tillhörande bilaga) används som underlag vid framtagande av arbetsbeskrivning/instruktion för valberedningen.

 3. Alla medlemmar ges möjlighet att framföra synpunkter på vad arbetsbeskrivningen ska innehålla (bl.a. via HSB Götas webbplats).

 4. På en snarast av styrelsen tillsatt extrastämma (inom 4 månader) tar stämman beslut om arbetsbeskrivningens innehåll.

 5. Den färdiga arbetsbeskrivningen läggs snarast in i valberedningspolicy.

MOTION #54-3

Valberedningens arbets- och tidplan: suppleant

Jag föreslår att följande ska ingå i valberedningens arbets- och tidplan till medlemmarna;
 1. Hur ska suppleant i valberedningen hanteras?
  Valberedningen ger i sin nuvarande arbetsbeskrivning ingen som helst information om hur suppleanten hanterats, t.ex. om denna kallats till möten.

 2. Detta läggs snarast till i valberedningspolicy.

MOTION #54-4

Valberedningens arbets- och tidplan: plan för ersättare

Jag föreslår att följande ska ingå i valberedningens arbets- och tidplan till medlemmarna;
 1. Beskrivning av plan för hur ledamot i valberedningen ska ersättas om denne lämnar valberedningen innan arbetet slutförts.

 2. Detta läggs snarast till i valberedningspolicy.

MOTION #54-5

Valberedningens arbets- och tidplan: offentliga protokoll

Jag föreslår att följande ska ingå i valberedningens arbets- och tidplan till medlemmarna;
 1. Valberedningens protokoll ska läggas ut på HSB Götas webbplats, och datum för när detta ska ske uppges av valberedningen.

 2. Valberedningen ska löpande informera om sitt arbete (på HSB Götas webbplats).

 3. Detta läggs snarast till i valberedningspolicy.

MOTION #54-6

Valberedningens arbets- och tidplan: offentlig nomineringsprocedur

Jag föreslår att följande ska ingå i valberedningens arbets- och tidplan till medlemmarna;
 1. Valberedningens arbets-/tidplan för nomineringsproceduren till de olika organ som utses av fullmäktigestämman ska alltid finnas på HSB Götas webbplats.

 2. Detta läggs snarast till i valberedningspolicy.

MOTION #54-7

Valberedningens arbets- och tidplan: kravprofiler

Jag föreslår att följande ska ingå i valberedningens arbets- och tidplan till medlemmarna;
 1. Valberedningen ska ta fram kravprofiler för de ledamöter som ska tillsättas.

 2. Valberedningen ska presentera dessa kravprofiler för medlemmarna.

 3. Detta läggs snarast till i valberedningspolicy.

MOTION #54-8

Valberedningens arbets- och tidplan: hur uppfylls krav på kompetens... ?

Jag föreslår att följande ska ingå i valberedningens arbets- och tidplan till medlemmarna;
 1. Valberedningen ska presentera på vilket sätt de nominerade till styrelsen (och övriga föreslagna) uppfyller de krav på kompetens och erfarenhet som ställs på ledamöter i HSB Götas styrelse (och övriga föreslagna).

 2. Detta läggs snarast till i valberedningspolicy.

MOTION #54-9

Valberedningens arbets- och tidplan: utvärdering av styrelsen

Jag föreslår att följande ska ingå i valberedningens arbets- och tidplan till medlemmarna;
 1. Valberedningen ska göra en utvärdering av styrelsen.

 2. Valberedningen ska presentera denna utvärdering av styrelsen och vad resultatet blivit av denna utvärdering (för alla medlemmar).

 3. Detta läggs snarast till i valberedningspolicy.

MOTION #54-10

Valberedningens arbetsbeskrivning - hur har valberedningsarbetet bedrivits?

I valberedningens skriftliga rapport inför stämman ska följande frågor besvaras.
 1. När träffades valberedningen första gången efter stämman?

  Exakt vad gick då valberedningen igenom och vad kom man fram till?

  Hur lades arbetet då upp för innevarande verksamhetsår?


 2. Detta läggs snarast till i valberedningspolicy.

MOTION #54-11

Valberedningens arbetsbeskrivning - hur har valberedningsarbetet bedrivits?

I valberedningens skriftliga rapport inför stämman ska följande frågor besvaras.
 1. Exakt vad har VB diskuterat och kommit fram till på respektive möte under året?

  Vilka har varit närvarande på respektive möte?


 2. Detta läggs snarast till i valberedningspolicy.

MOTION #54-12

Valberedningens arbetsbeskrivning - hur har valberedningsarbetet bedrivits?

I valberedningens skriftliga rapport inför stämman ska följande fråga besvaras.
 1. I vilka projekt och ärenden har vilka i VB varit delaktiga i, och i vilket syfte?

 2. Detta läggs snarast till i valberedningspolicy.

MOTION #54-13

Valberedningens arbetsbeskrivning - hur har valberedningsarbetet bedrivits?

I valberedningens skriftliga rapport inför stämman ska följande fråga besvaras.
 1. Har valberedningen utfört något som ligger utanför valberedningens arbetsbeskrivning, och i så fall vad och varför, och på vems uppdrag?

 2. Detta läggs snarast till i valberedningspolicy.

MOTION #54-14

Valberedningens arbetsbeskrivning - hur har valberedningsarbetet bedrivits?

I valberedningens skriftliga rapport inför stämman ska följande fråga besvaras.
 1. Har någon i valberedningen erhållit extra arvode för något?

 2. Detta läggs snarast till i valberedningspolicy.

MOTION #54-15

Valberedningens arbetsbeskrivning - hur har valberedningsarbetet bedrivits?

I valberedningens skriftliga rapport inför stämman ska följande fråga besvaras.
 1. Har någon form av ersättning (utöver av stämman fastställt arvode) från HSB utgått till någon i valberedningen?

 2. Detta läggs snarast till i valberedningspolicy.

MOTION #54-16

Valberedningens arbetsbeskrivning - hur har valberedningsarbetet bedrivits?

I valberedningens skriftliga rapport inför stämman ska följande fråga besvaras.
 1. Exakt när har valberedningen träffat och intervjuat styrelsen?

 2. Detta läggs snarast till i valberedningspolicy.

MOTION #54-17

Valberedningens arbetsbeskrivning - hur har valberedningsarbetet bedrivits?

I valberedningens skriftliga rapport inför stämman ska följande frågor besvaras.
 1. Exakt vilka frågor ställdes till styrelseledamot och suppleant under intervjun?

  Vilka svar gav styrelse och suppleant?


 2. Detta läggs snarast till i valberedningspolicy.

MOTION #54-18

Valberedningens arbetsbeskrivning - hur har valberedningsarbetet bedrivits?

I valberedningens skriftliga rapport inför stämman ska följande fråga besvaras.
 1. Vilka egenskaper/kompetenser kom valberedningen fram till att styrelsen skulle behöva kompletteras med?

 2. Detta läggs snarast till i valberedningspolicy.

MOTION #54-19

Valberedningens arbetsbeskrivning - hur har valberedningsarbetet bedrivits?

I valberedningens skriftliga rapport inför stämman ska följande fråga besvaras.
 1. Vad ledde intervjun med styrelse/suppleant fram till rent konkret för valberedningens arbete och mål?

 2. Detta läggs snarast till i valberedningspolicy.

MOTION #54-20

Valberedningens arbetsbeskrivning - hur har valberedningsarbetet bedrivits?

I valberedningens skriftliga rapport inför stämman ska följande fråga besvaras.
 1. Vilken bild har valberedningen fått av styrelsearbetet?

 2. Detta läggs snarast till i valberedningspolicy.

MOTION #54-21

Valberedningens arbetsbeskrivning - hur har valberedningsarbetet bedrivits?

I valberedningens skriftliga rapport inför stämman ska följande fråga besvaras.
 1. Exakt när har valberedningen träffat och intervjuat övriga förtroendevalda utöver styrelsen?

 2. Detta läggs snarast till i valberedningspolicy.

MOTION #54-22

Valberedningens arbetsbeskrivning - hur har valberedningsarbetet bedrivits?

I valberedningens skriftliga rapport inför stämman ska följande frågor besvaras.
 1. Exakt vilka frågor ställde valberedningen under intervjun med övriga förtroendevalda utöver styrelsen?

  Vilka svar gavs?


 2. Detta läggs snarast till i valberedningspolicy.

MOTION #54-23

Valberedningens arbetsbeskrivning - hur har valberedningsarbetet bedrivits?

I valberedningens skriftliga rapport inför stämman ska följande fråga besvaras.
 1. Vilka egenskaper/kompetenser kom valberedningen fram till att övriga förtroendevalda utöver styrelsen skulle behöva kompletteras med?

 2. Detta läggs snarast till i valberedningspolicy.

MOTION #54-24

Valberedningens arbetsbeskrivning - hur har valberedningsarbetet bedrivits?

I valberedningens skriftliga rapport inför stämman ska följande fråga besvaras.
 1. Vad ledde intervjun med övriga förtroendevalda utöver styrelsen fram till rent konkret för valberedningens arbete och mål?

 2. Detta läggs snarast till i valberedningspolicy.

MOTION #54-25

Valberedningens arbetsbeskrivning - hur har valberedningsarbetet bedrivits?

I valberedningens skriftliga rapport inför stämman ska följande fråga besvaras.
 1. Vilken bild har valberedningen fått av arbetet som övriga förtroendevalda utöver styrelsen har presterat?

 2. Detta läggs snarast till i valberedningspolicy.

MOTION #54-26

Valberedningens arbetsbeskrivning - hur har valberedningsarbetet bedrivits?

I valberedningens skriftliga rapport inför stämman ska följande fråga besvaras.
 1. Vilka urvalskriterier har funnits när VB föreslagit de som VB föreslagit till val?

 2. Detta läggs snarast till i valberedningspolicy.

MOTION #54-27

Valberedningens arbetsbeskrivning - hur har valberedningsarbetet bedrivits?

I valberedningens skriftliga rapport inför stämman ska följande fråga besvaras.
 1. Vad har valberedningens mål varit och anser valberedningen att målen uppnåtts?

 2. Detta läggs snarast till i valberedningspolicy.

MOTION #54-28

Valberedningens arbetsbeskrivning - hur har valberedningsarbetet bedrivits?

I valberedningens skriftliga rapport inför stämman ska följande fråga besvaras.
 1. Har VB fört protokoll och har dessa protokoll arkiverats i HSB Götas arkiv?

 2. Detta läggs snarast till i valberedningspolicy.

MOTION #54-29

Valberedningens arbetsbeskrivning - hur har valberedningsarbetet bedrivits?

I valberedningens skriftliga rapport inför stämman ska följande fråga besvaras.
 1. Har VB redovisat alla inkomna nomineringar för HSB Götas alla medlemmar?

 2. Detta läggs snarast till i valberedningspolicy.

MOTION #55

Uppställning av nominerade måste göras läsbar & korrekt

Svårläst/svårtolkad/felaktig uppställning av nominerade och av valberedningen förslag.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Den sammanställning som valberedningen tar fram över de nominerade måste vara komplett, korrekt och läsbar, utan tvetydigheter.

 2. Valberedningspolicy kompletteras med vad som tagits upp i denna motion om hur valberedningens material ska utformas och hur valberedningens arbete på stämman ska fungera.

  Ett utskott tillsätts omedelbart för att få in i valberedningspolicy vad jag tagit upp i ovanstående punktsammanställning om hur det ska fungera, så att inte alla fel bara upprepas
  Det beslutas;
  - hur det material fullmäktigeledamöter och andra medlemmar får ta del av ska utformas
  - samt hur valberedningens arbete ska fungera på stämman.

  Alla ges möjlighet att lämna förslag/synpunkter. Efter redovisning på extrastämma (inom 4 mån.) tas beslut om tilläggen till policy, med omedelbar verkan.
OBS! På en motion som denna är det naturligtvis lätt att bara rekommendera att ett utskott tillsätts (så som jag själv föreslagit) för att genomföra det som yrkats. Men jag hoppas innerligt att styrelsen inte bara vill göra det enkelt för sig utan att styrelsen även redogör för sin syn på saken för denna motion och respektive yrkanden samt punkterna ovan.

Det kan väl inte vara så att jag är mer insatt och vet mer än hela styrelsen tillsammans? Naturligtvis vill stämman ha det bästa beslutsunderlaget de kan få för sitt beslut, men då måste också styrelsen använda sin kunskap och erfarenhet att ge konkreta åsikter till varje yrkande. För alla motioner gäller att detta är särskilt viktigt i den händelse styrelsen vill att stämman ska avslå någon motion eller något specifikt yrkande, helt eller delvis!Medlem # 12345 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.
  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan