Motioner till HSB Malmö, 2008-01-11

 1. Forum för medlemmarna
 2. Forum för valberedarna (obesvarad)
 3. HSB Malmös styrelseforum (obesvarad)
 4. Ombud/biträde i valfri HSB-brf (obesvarad)
 5. Utökning av medlemmarnas rättigheter (obesvarad)
 6. Stadgeändring valberedning
  - Ändring av § 21 i HSB Malmös stadgar
 7. Information till medlemmarna (obesvarad)
 8. Organisationsschema för HSB
 9. Info om när styrelsen har sina styrelsemöten (obesvarad)
 10. HSB Malmös information om medlems rätt att motionera (obesvarad)
 11. Bekräftelse från HSB på mottagande av motioner och övriga skrivelser (obesvarad)
 12. Motioner diskuteras med motionärerna (obesvarad)
 13. Medlem ska ha rätt att försvara motion (obesvarad)
 14. Mera makt till medlemmarna - utbildning (obesvarad)
 15. Personval ska alltid förrättas genom "sluten" omröstning! (obesvarad)
 16. Förklaring av styrelseförsäkring (obesvarad)
 17. Korrekta register över förtroendevalda, etc
 18. Återinsätt medlemsrådgivaren + Skriftliga svar


MOTION #16.

Forum för medlemmarna

Bakgrund:
Att medlemmarna ska ha ett gemensamt forum torde vara en självklarhet i en demokratisk organisation. Så är det emellertid inte inom HSB Malmö. Det fanns ett dylikt forum en gång. Men när det riktades kritik mot styrelsen stängdes detta forum snabbt ner.

Dessutom är det säkert något som skulle vara mer värdefullt än det mesta annat med ett forum där även HSB Malmö svarar på medlemmarnas frågor.
Det skulle kunna bli en riktig succé om det görs på rätt sätt. En kombination av forum, informationskanal, förslagslåda och engagemanghöjande åtgärd.

Frågor till HSB Malmös styrelse:
 1. När kommer HSB Malmö att öppna upp forumet (för medlemmarna) som stängdes ner för några år sedan på HSB Malmös webbplats, dvs när får HSB Malmös medlemmar ett forum att fritt diskutera i (som inte stängs ner av HSB Malmös styrelse om de med "avvikande" åsikt yttrar sig)?

 2. Jag önskar att HSB Malmös styrelse ska se till att föreningens webbplats innehåller ett forum som är öppet för alla medlemmar (där alla åsikter tillåts så länge de följer lagar och ej är kränkande). Forum får ej stängas ner med som skäl av ev. missbruk.
  Vad har HSB Malmös styrelse att invända mot detta?

 3. Vad är anledningen till att detta forum inte öppnats upp för flera år sedan?

 4. Vad tror HSB Malmös styrelse skälet är till att det i princip inte finns någon brf inom HSB Malmö med ett aktivt forum?
Not.
VD Lars Danielsson skriver;
"Det demokratiska arbetssättet skall vara styrande i en bostadsrättsförening.".
Men om demokrati inte råder inom HSB-organisationen där HSB bara vill ha en envägskommunikation och inte vill låta medlemmarna komma till tals på något sätt, hur ska HSB kunna begära att brf:arna ska vara mer demokratiska än HSB-organisationen?


Svar från HSB Malmös styrelse den 16/10 2007 på ovanstående frågor:

"Dessa båda frågor, a och b, hänger samman med de förbättringar vi gör med vår hemsida och att organisationen har personella resurser att administrera detsamma."

Min kommentar till styrelsens märkliga svar:
Vilken fråga var detta svar på? Mina frågor hänger inte ett dugg ihop med de förbättringar av HSB Malmös webbplats som HSB Malmö refererat till under snart ett år, utan att det har hänt ett dugg.
Ett extremt undvikande svar (som alltid) = inget svar !
 • Det krävs endast minimalt med personella resurser för administrera ett forum. Det är bara ett löjligt svepskäl för att inte ge medlemmarna en chans att i demokratisk ordning göra sig hörda. HSB Malmö får bara se till att det finns vad som behövs för att administrera forumet, så är det inte mer med det.
 • Standardsvaret på frågor om att HSB Malmös webbplats är under utveckling blir bara löjligare för varje gång.
Not.
HSB lägger 3 miljoner kronor (via designbyrån Oktavilla) under 2007 på att förbättra sin webbplats. Vad som går att uttolka från media så rör det sig bara om HSB Stockholms (eller HSB Riksförbunds?) webbplats.
"Oktavillas jobb blir nu att göra om designen på webben samt att koppla ihop den med HSB:s nya verktyg som just nu håller på att tas fram" (Ann Panzar, projektledare på HSB).

Jag yrkar att stämman beslutar att:
 1. HSB Malmös styrelse ska omedelbart (senast en vecka efter årsstämman, om det inte är gjort innan dess) öppna upp forumet för medlemmarna.

 2. HSB Malmös styrelse ska se till att föreningens webbplats alltid innehåller ett forum som är öppet för alla medlemmar, där alla åsikter tillåts så länge de följer lagar och ej är kränkande personangrepp på enskilda medlemmar.

 3. Forum får ej stängas ner med som skäl av ev. "missbruk".

 4. HSB Malmös styrelse ska arbeta för att det blir ett aktivt forum - genom konstant information om detta forum till medlemmarna och genom att HSB Malmö svarar på frågor från medlemmarna i detta forum -, och löpande på HSB Malmös webbplats redovisar hur processen med detta fortlöper.
 5. HSB Malmös styrelse i sitt svar på denna motion ska inte blanda in irrelevanta punkter som "personella resurser" som svepskäl för att inte öppna upp detta forum (även om vi alla vet att HSB Malmös styrelse är livrädd för att ge medlemmarna möjligheter att uttrycka sina synpunkter).
Jag vet att forum saknas även i nästan alla av HSB Malmös brf:ar, men jag hoppas innerligt att fullmäktigeledamöterna inte pga detta avstyrker denna enligt mig synnerligen utmärkta motion!

HSB Malmö kommer aldrig självmant ge medlemmarna en möjlighet att diskutera och få information via forum, så här krävs det att fullmäktigeledamöterna ställer kravet på HSB Malmös styrelse att det bara är att öppna upp ett forum.

Medlem # 89093 - 2008-01-11

MOTION #17.

Forum för valberedarna

Bakgrund:
Alla forum som öppnats upp av HSB Malmös styrelse har snabbt stängts ner igen så fort någon liten kritisk röst gjort sig hörd,
men ett forum som aldrig ens öppnats upp är för valberedarna.
Jag har begärt detta, men inte lyckats få något vettigt/konkret svar. Mest bara den ständigt återupprepade frasen om att HSB Malmös webbplats är under utveckling.
Därför står tydligen hela verksamheten stilla innan detta arbete påbörjats (om detta någonsin görs).

Frågor till HSB Malmös styrelse:
 1. Varför har inte valberedarna fått ett forum på webben (styrelsenätet) att diskutera i?
  Trots flera påminnelser från mig under ett antal månader om denna fråga så har jag inte fått något konkret svar!

 2. När kommer HSB Malmö att se till så att detta sker?
Not.
VD Lars Danielsson skriver;
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för hur vi vill att valberedningen ska fungera".
Tycker HSB Malmö att HSB Malmö underlättar för valberedningarna när HSB Malmö inte ens kan bistå med ett gemensamt forum för valberedarna?


INGET SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE PÅ DESSA FRÅGOR !!!

Tydligen var detta en väldigt känslig fråga för HSB Malmös styrelse.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Valberedarna ska omedelbart få ett forum på HSB Malmös webbplats att diskutera i.
 2. HSB Malmös styrelse ska aktivt verka på olika sätt för att samarbetet mellan alla HSB Malmös valberedare utökas avsevärt.

 3. HSB Malmös styrelse ska redogöra på HSB Malmös webbplats hur denna process med att förbättra samarbetet fortlöper.
 4. HSB Malmös styrelse ska inte förhala denna fråga i onödan, mer än vad som redan gjorts, utan detta ska ske med omedelbar verkan.
Medlem # 89093 - 2008-01-11

MOTION #18.

HSB Malmös styrelseforum

Bakgrund:
Även HSB Malmös styrelseforum stängdes ner av HSB Malmös styrelse. Lika lite som att "vanliga" medlemmar har rätt att vara kritiska inom HSB så får någon styrelseledamot uttala sig det minsta kritiskt om HSB-organisationen.

Frågor till HSB Malmös styrelse:
 1. Vad är skälet till att även HSB Malmös styrelseforum stängts ner (för länge sedan)?

 2. Exakt när kommer detta forum att öppnas upp igen?

INGET SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE PÅ DESSA FRÅGOR !!!

Forumfrågor är helt uppenbart mycket känsliga frågor för HSB Malmös styrelse.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 • HSB Malmös styrelseforum ska öppnas upp igen med omedelbar verkan!
 • HSB Malmös styrelse ska arbeta för att styrelseforumet blir ett aktivt forum och resultatet av styrelsens arbete redovisas för alla på HSB Malmös webbplats.
 • Det ligger inom HSB Malmös styrelses ansvarsområde att arbeta för aktiva forum inom HSB Malmö.

 • Det förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar att det ingår i HSB Malmös styrelses uppgifter att löpande arbeta för att forum inom HSB Malmö är aktiva.
Medlem # 89093 - 2008-01-11 -

MOTION #19.

Ombud/biträde i valfri HSB-brf

Bakgrund:
HSB Malmö, precis som HSB Riksförbund och nästan alla HSB regionföreningar (jag har ställt frågan till alla HSB-föreningar i Sverige och fått svar från i princip alla föreningar), tolkar HSB:s normalstadgar som att en medlem bara får agera ombud/biträde i sin egen förening. Detta är en så otroligt infam tolkning att det är svårt att förstå att någon ens vågar dra ett löjes skimmer över sig själv och organisationen med ett så genomdumt påstående.

Vem som helst med det minsta sunt förnuft begriper naturligtvis att det inte är särskilt stor vits med att agera biträde i sin egen förening.
Det behövs självfallet ingen fullmakt för att få närvara på stämman i sin egen förening!
HSB Riksförbunds ordförande Kent-Olof Stigh säger till mig att HSB inte vill att en medlem ska ha möjlighet att t.ex. ta med sig en advokat på en stämma, men det är ju bara ett synnerligen dumt och odemokratiskt argument. Eller hur?

Frågor till HSB Malmös styrelse:
 1. Hur försvarar HSB att en styrelse helt fritt (utan något som helst stöd i varken lag eller stadgar för detta) får ta med sig vem som helst, t.ex. advokater, så som t.ex. styrelsen i min förening gjort, medan medlemmarna ska sakna denna rättighet?

 2. Varför denna gravt allvarliga särbehandling av medlemmar?

 3. Tycker HSB Malmös styrelse att det, med HSB:s märkliga definitioner och tolkningar av stadgar, är bra att medlemmarna i detta avseende är helt rättslösa?

 4. Tycker HSB Malmös styrelse att denna av HSB egenmäktigt satta begränsning av medlemmarnas rättigheter är demokratisk?
Se denna sida för vad som eg. gäller idag; http://hotpot.se/hsb-staemma-naervaro.htm.
Som alla kan se på ovanstående webbsida så har HSB fullt medvetet tagit fram normalstadgar som ska göra att HSB kan göra fria och olika tolkningar för varje situation som uppstår, beroende på vilket som passar HSB bäst för varje tillfälle.

Frågor till HSB Malmös styrelse:
 1. Ser HSB Malmös styrelse något hinder för att en medlem i en HSB-brf deltar som ombud/biträde i en annan HSB-brf, alltså helt bortsett från vad stadgar säger eller inte säger?

 2. I så fall exakt vad?

 3. Har HSB Malmös styrelse för avsikt att verka för att snarast se till så att det skrivs in i stadgarna (såväl brf-stadgarna som HSB-föreningens stadgar) att en HSB-medlem i en brf kan agera ombud/biträde i vilken HSB-brf som helst (oavsett region naturligtvis, men i första hand inom samma region)?

 4. Om HSB Malmö vill verka för demokrati, öppenhet och insyn samt följa värderingarna i ETHOS samt HSB:s nya kod för föreningsstyrning så måste det väl vara viktigt för HSB Malmös styrelse att se till så att HSB-medlemmar kan agera ombud och biträden i andra HSB-föreningar än sin egen? Tycker inte HSB Malmös styrelse så?
När HSB Malmös chefsjurist Stellan Håkansson med uppenbart nöjd min lyckas lura medlemmarna i en Malmö-brf att stadgarna säger att man bara får vara biträde i sin egen förening (vilket bevisligen stadgarna inte alls säger!) så är det inte utan att man undrar om HSB lever i tron att medlemmarna är till för HSB i stället för tvärtom.
HSB lyckades den gången (som brukligt är) att sänka demokratin och inskränka enskilda medlemmars rättigheter. HSB fick stämman att tro att reglerna är så odemokratiska att HSB hade rätt att förvisa biträdet (mig) i denna förening. Men nu är det hög tid att visa HSB Malmö vem som bestämmer. Det är inte HSB Malmö, utan det måste i stället vara sunt tänkande medlemmar som inte accepterar att HSB kränker enkilda medlemmarnas rättigheter!

Not.
Börje Nilsson ("Medlem och information") på HSB Malmö skriver;
"Det bjuds i denna tid också stunder till eftertanke då vardagen kanske inte rusar iväg lika hektiskt. När man läser det som skrivits i Sydsvenskan artiklar behöver man kanske fundera över om det finns saker att utveckla för att HSB skall uppfattas som den trygga, demokratiska organisation vi är".


Hög tid för HSB Malmö att visa att HSB Malmö står för vad de säger!

VD Lars Danielsson skriver;
"Det demokratiska arbetssättet skall vara styrande i en bostadsrättsförening.".
Men om demokrati inte råder inom HSB-organisationen där HSB bara vill ha en envägskommunikation och inte vill låta medlemmarna komma till tals (där t.ex. diskussion i forum inte tillåts), hur ska HSB kunna begära att brf:arna ska vara mer demokratiska än vad HSB-organisationen är?

Fråga till HSB Malmös styrelse:
Tycker inte HSB Malmös styrelse att HSB Malmö borde föregå med gott exempel?

INGET SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE PÅ DESSA FRÅGOR !!!

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Det klargörs och fastställs en gång för alla på stämman att en HSB-medlem i en brf kan agera ombud/biträde i vilken HSB-brf som helst (t.o.m. oavsett region), och denna information läggs även ut på HSB Malmös webbplats.
  Detta måste självfallet protokollföras, precis som alla andra beslut.
 2. HSB Malmös styrelse ska aktivt verka för att brf:arna ändrar sina stadgar (även på förbundsnivå, normalstadgarna) så att det även helt klargörs i alla stadgar att ombud/biträde kan fungera i valfri HSB-brf.
  Hur arbetet fortlöper med detta redovisas löpande på HSB Malmös webbplats.
 3. HSB Malmös styrelse ska (i sitt skriftliga svar på denna motion) svara på alla frågor som ställts i denna motion.
OBS!
HSB Malmös styrelse kommer här att försöka svara något undvikande i stil med att det är upp till varje brf att ändra sina stadgar, men det är inte vad denna motion handlar om. Det handlar om att HSB Malmös styrelse klargör sin inställning och aktivt påverkar brf:ar och styrelser att bli lite mer demokratiska.


Medlem # 89093 - 2008-01-11

MOTION #20.

Utökning av medlemmarnas rättigheter

Bakgrund:
Som medlem i en brf har man nästintill inga rättigheter. Det har bostadsorganisationerna sett till även genom de lagar som de varit med om att ta fram. En av de mest grundläggande demokratiska bitarna som saknas inom HSB är medlemmens uttalade rätt att ta med sig en juridiskt kunnig person (eller expert inom något speciellt område) till stämman som stöd för sina åsikter.

Enlig lag och stadgar har styrelsen inte mer rätt att göra detta än vad den enskilda medlemmen har. Men styrelser har bara tagit sig denna rätt för att det inte finns medlemmar som kan regelverket, och som därför inte förstår att detta inte låter sig göras.

Frågor till HSB Malmös styrelse:
 1. Kommer HSB Malmös styrelse att verka för att det i demokratisk ordning ska bli möjligt för medlemmar att ta med sig juridiskt kunniga personer (experter) till sin brf:s stämma (precis som styrelser alltid kunnat göra, och har gjort), även om detta biträde inte är medlem i HSB?

 2. Om ej, varför?

 3. Är HSB Malmös styrelse medveten om att en styrelse har lika lite stöd i lagen att till en stämma ta med sig juridiskt kunniga personer eller experter som en "vanlig" medlem har?

INGET SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE PÅ DESSA FRÅGOR !!!

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Det klargörs och fastställs en gång för alla på stämman att en HSB-medlem i en brf ska kunna ta med sig en expert eller juridiskt kunnig person - som ej är medlem i HSB - på en stämma som biträde (precis som styrelser tagit sig friheten att göra under alla tidigare år), eller anlita en juridiskt kunnig person alternativt expert - som ej är HSB-medlem - att agera ombud på stämman.

 2. Det klargörs på stämman av HSB Malmös styrelse att om en medlem inte har rätt att ta med sig en juridiskt kunnig eller expert inom ett visst område på stämman så har styrelsen heller inte denna rätt, enligt hur regelverket ser ut idag.
  Tydlig information om detta läggs även snarast ut på HSB Malmös webbplats.
 3. Det klargörs på stämman av HSB Malmös styrelse att alla brf:ar omedelbart måste ändra sina stadgar så att det fastställs även i brf-stadgarna att såväl styrelser som medlemmar får ta med sig juridiskt kunniga personer eller experter på stämman.
  Tydlig information om detta läggs även snarast ut på HSB Malmös webbplats.
 4. HSB Malmös styrelse ska omedelbart och aktivt löpande verka för att det i demokratisk ordning förs in i alla brf-stadgar att det är fullt tillåtet för medlemmar att ta med sig juridiskt kunniga personer/experter till sin brf:s stämma, även om detta biträde inte är medlem i HSB. Detta görs bl.a. genom frekvent information från HSB Malmö till inte bara styrelser utan även till enskilda medlemmar om att stadgarna måste justeras på denna punkt.
 5. HSB Malmös styrelse ska avhålla sig från att ge standardsvaret på frågor av denna typ att "detta är en sak för de enskilda bostadsrättsföreningarna". Dylika svar saknar relevans.
 6. Det ska omedelbart föras in i HSB Malmös stadgar att fullmäktigeledamöter har rätt att ta med sig "utomstående" till fullmäktigesammanträdet, som juridiskt kunnig, alternativt expert i form av biträde.
HSB Malmös styrelse kan här inte svara något undvikande i stil med att det är upp till varje brf att ändra sina stadgar eftersom det inte är vad denna motion handlar om. Det handlar om att HSB Malmös styrelse klargör sin inställning och aktivt påverkar brf:ar och styrelser att bli lite mer demokratiska.

Medlem # 89093 - 2008-01-11

MOTION #21.

Stadgeändring valberedning
Ändring av § 21 i HSB Malmös stadgar

Denna motion ersätter min motion #4 till den inställda extrastämman 2007-10-11.

Nedanstående text måste tas bort från HSB Malmös stadgar i § 21 ("Valberedningen");
"Vid val som sker vid fullmäktigesammanträdet kan förslag, utöver de som tidigare lämnats in till valberedningen, inte tas upp".
och ersättas med;
"Vid val som sker vid fullmäktigesammanträdet kan förslag tas upp från medlemmar, utöver de som tidigare lämnats in till valberedningen."

BAKGRUND:
HSB Malmö har en paragraf i sina stagar som strider mot hur det annars fungerar i alla andra föreningar!!!
Man får inte på fullmäktigesammanträdet tillfoga namn, utan HSB Malmö tvingar alla till att gå via den utnämnda valberedningen!
Efter att ha gått igenom andra HSB-regioners stadgar så tycks det bara vara HSB Malmö som infört denna skrämmande demokratihämmande paragraf!!!

IDAG: Valberedningen väljer styrelse!
Som det fungerar idag är det inte medlemmarna som väljer styrelse, det är inte ens fullmäktige som väljer vilka som ska ingå i styrelsen, utan det är en liten odemokratisk valberedningsgrupp som (till synes i samarbete med den aktuella styrelsen) väljer ut vilka som ska tillåtas att "väljas" på årsstämman av fullmäktige.
Valberedningen plockar alltså ut 7 personer som fullmäktigeledamöterna får välja, i ett spel för galleriet att det förekommit ett val i demokratisk ordning.
Fullständigt odemokratiskt!

Konsekvenserna av nuvarande demokratibegränsning i stadgarna blir också att endast valberedningen kan bestämma vem som ska ingå i valberedningen och endast valberedningen kan avsätta valberedningen.

Som det borde fungera!
I en demokratisk organisation tar i stället valberedningen fram tillräckligt många alternativ för att det ska finnas något att välja mellan. Alternativa valberedningar tillåts, såväl som alternativa förslag direkt på årsstämman från enskilda medlemmar.

Nu vill man gärna tro att mycket värre än så här kan det väl aldrig bli. Fel !!!
Det toppas av att HSB Malmö och fullmäktige tagit sig rätten att besluta om att enskilda medlemmar ej har rätt att föreslå någon till en förtroendepost inom HSB Malmö.
Till och med brf:arnas valberedningar diskrimineras ordentligt.
Så här står det i valberedningspolicyn;
"Nomineringsrätt
Nomineringsförfarandet
Bostadsrättsföreningarnas styrelser och valberedningar samt bospargruppens fullmäktigeledamöter äger rätt att nominera kandidater till val i den parlamentariska organisationen.
Nomineringar som sker av bostadsrättsföreningarnas valberedningar skall dock ske via bostadsrättsföreningarnas styrelser
".

Den som satt ihop ovanstående formulering kan inte ha varit riktigt nykter, men man undrar över stämmans tillstånd som kan acceptera något så här helt vansinnigt!

HSB är ofta mycket glad över att nämna ordet "parlamentariska" så ofta som möjligt. Men jag undrar hur många som egentligen vet vad ordet betyder. För som inte känner till detta så innebär det att det "folket" har inflytande över de som bestämmer... precis som i HSB ... eller?

Frågor till HSB Malmös styrelse:
 1. Hur har HSB Malmö lyckats få fullmäktige att införa denna unika och extremt demokratihämmande begränsning, och när har detta skett?

 2. Kommer HSB Malmö att verka för - i enlighet med HSB:s nya kod för föreningsstyrning och ETHOS - att ovanstående stadgeparagraf snarast tas bort (senast före nästa årsstämma)?

 3. Kommer HSB Malmös styrelse att kalla till två extrastämmor snarast möjligt (måste göras i god tid före årsstämman 2008) för att plocka bort tillägget i HSB Malmös stadgar som säger att val endast kan ske genom valberedningen?
Valberedningen lyckades få de frånvarande (i tankarna) fullmäktigeledamöterna till att dubblera valberedningens redan höga arvode på den första årsstämman 2007, under förespeglingen att valberedningen kanske skulle börja prestera något för sitt arvode, men det innebar, som vi nu kunnat konstatera, tyvärr inte att valen skulle bli mer demokratiska!

Not.
VD Lars Danielsson skriver;
"Demokrati och att makten utgår från medlemmarna - det vill säga ägarna - i bostadsrättsföreningarna skall vara en självklarhet i vår organisation.".
Men om HSB i övrigt inte är demokratisk, hur ska demokrati någonsin kunna införas i brf:arna, menar HSB?

VD Lars Danielsson skriver också;
"Det demokratiska arbetssättet skall vara styrande i en bostadsrättsförening.".
Men om demokrati inte råder inom HSB-organisationen där HSB bara vill ha en envägskommunikation och inte vill låta medlemmarna komma till tals, hur ska HSB kunna begära att brf:arna ska vara mer demokratiska än HSB-organisationen?


Svar från HSB Malmös styrelse den 16/10 2007 på ovanstående frågor/synpunkter:

"Detta är något som återfinns i våra stadgar och baseras på en motion till fullmäktige från en av våra bostadsrättsföreningar."

Min kommentar till styrelsens korta och märkliga svar:
Luddigt och ej relevant svar på endast en av 3 delfrågor, samt inga kommentar på de i övrigt extremt viktiga sybpunkterna här.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Texten i § 21 i HSB Malmös stadgar ska omedelbart ersättas med texten;
  "Vid val som sker vid fullmäktigesammanträdet kan förslag tas upp från medlemmar, utöver de som tidigare lämnats in till valberedningen.".
 2. HSB Malmös styrelse ska aktivt verka för - i enlighet med HSB:s nya kod för föreningsstyrning och ETHOS - att §21 i HSB Malmös stadgar, som säger att val endast kan ske genom valberedningen, omedelbart tas bort och att korrigeringar av stadgar görs enligt vad jag beskrivit i denna motion (under rubriken "Som det borde fungera!"), dvs valberedningen ska ta fram tillräckligt många alternativ så att det ska finnas något att välja mellan och alternativa valberedningar tillåts, såväl som alternativa förslag direkt på årsstämman från enskilda medlemmar.
 3. HSB Malmös styrelse ansvarar för att valberedningspolicy snarast korrigeras och förbättras (bör rimligtvis göras i god tid före årsstämman 2008).
 4. HSB Malmös styrelse ska i sitt skriftliga svar på denna motion svara på samtliga frågor som ställts i denna motion.
Medlem # 89093 - 2008-01-11

MOTION #22.

Information till medlemmarna

Bakgrund:
HSB har en del informationsmaterial för vad som gäller inom HSB och tips till medlemmar. Detta finns till försäljning trots att det är information som i högsta grad borde finnas gratis tillgängligt för alla medlemmar.

Om HSB vill utge sig för att vara en demokratisk medlemsorganisation så ska HSB inte tjäna pengar på att medlemmarna får information om vad som gäller i en bostadsrättsförening eller vilka rättigheter och skyldigheter man har som medlem.
Och informationen till medlemmarna ska inte begränsas genom att medlemmarna måste betala för att få dylik information!
Som det är idag så har HSB ett antal informationsblad och dylikt som brf:arna kan beställa.

Men varför hänger HSB inte med i utvecklingen och lägger ut all denna information på sin i övrigt nästan totalt informationslösa webbsajt (med en inom parantes sagt fullständigt oanvändbar sökfunktion)?

I en kooperativ organisation som HSB så ska det inte bara vara vissa förunnat att få tillgång till information om vad som gäller inom organisationen. Detta är synnerligen odemokratiskt!

För de brf:ar eller medlemmar som fortfarande vill beställa skriftligt material i pappersform så finns det naturligtvis inget hinder för detta, bara för att det också finns på Internet.

FÖRSLAG 1:
Jag föreslår att HSB Malmö lägger ut all skriftlig information på sin webbplats som HSB tagit fram för medlemmar, styrelser och alla andra kategorier i en bostadsrättsförening.
T.ex.;
 • Hur går det för vår bostadsrättsförening? En översikt om hur du läser årsredovisningen (9,50:- + moms & frakt)
 • Vem ska underhålla bostadsrätten? (8,00:- + moms & frakt)
 • Vem äger bostadsrätten? Om lagar och förordningar (9,50:- + moms & frakt)
 • Välkommen som medlem i HSB. Till dig som är nyinflyttad (9,50:- + moms & frakt)
 • Här ska vi trivas (9,50:- + moms & frakt)
 • Vi ska inte bara bo... Tips och råd som kan underlätta vårt boende
 • "Människans bästa vän?" HSB informerar om husdjur och boende
 • Tolkning av HSB:s mönsterstadgar §14
 • Vem betalar vattenskadorna?
 • Och allt annat.
FÖRSLAG 2:
Allt kursmaterial som HSB har läggs ut på HSB:s webbplats ("Bostadsrättsjuridik", etc).

Fråga till HSB Malmö:
 • Kommer HSB Malmö att följa mina förslag enligt ovan (i enlighet med HSB:s nya kod för föreningsstyrning och ETHOS), eller vad har HSB Malmö att opponera mot dessa?
Not.
VD Lars Danielsson skriver;
"Att vara medlem i en bostadsrättsförening innebär att man har inflytande över sitt boende".
Men medlemmarna behöver inte bara inflytande i sin brf utan även i HSB. Utan information från HSB så begränsas emellertid medlemmarnas inflytande avsevärt bara genom detta.

Se även HSB:s kod för föreningsstyrning, den 2:a principen;
"Demokratisk medlemskontroll".
"Grundregeln är att stor öppenhet gäller för verksamhet inom HSB. Om styrelsen undanhåller medlemmar från information ska det särskilt motiveras och dokumenteras".


Extrafrågor ej hörande till övriga frågor;
Sedan undrar jag över det som lagts ut på HSB Malmös webbplats;
"Bostadsrättsföreningen vill att HSB Malmös årsmöte den 26 april skall göras om då de anser att ett antal felaktigheter har begåtts, bland annat att stämman var öppen för andra än fullmäktigeledamöterna."

1. Var står detta i klandret?
Var och en som är läskunnig och som läser klandret kan direkt se att det inte finns någon möjlighet att ens kunna göra denna tolkning att Brf Misteln vill begränsa öppenheten.
Det går helt enkelt inte att göra denna tolkning hur mycket man än anstränger sig för att vilja ha det till att detta skulle vara vad som sägs i klandret.
2. Har HSB Malmö för avsikt att å det snaraste gå ut och tydligt dementera denna uppgift från er?
3. Har ni frågat Brf. Misteln om det är detta Brf Misteln avser (för de som skrivit klandret vet väl bäst vad de klandrat, eller?), och har då Brf Misteln sagt att Brf Misteln vill begränsa öppenheten?
Jag som har läst klandret (och dessutom är läskunnig) kan se att Brf Misteln tvärtom vill utöka öppenheten!
4. Exakt vad finns det att förhandla om i Malmö Tingsrätt?
b. Bör inte HSB Malmö gå ut till medlemmarna och informera dem om vad HSB Malmö kan tänkas vilja förhandla om?


Svar från HSB Malmös styrelse den 16/10 2007 på ovanstående frågeställning:

"Då det gäller den stämningsansökan som är inlämnad till Malmö Tingsrätt från bostadsrätts-föreningen Misteln i Malmö vill jag inte genom svar föregripa tingsrättens agenda"

Min kommentar till styrelsens märkliga svar:
Eh???

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö ska lägga ut allt skriftligt informationsmaterial på HSB Malmös webbplats som HSB tagit fram för medlemmar, styrelser och alla andra kategorier i en bostadsrättsförening.
  Exempel;
  • Hur går det för vår bostadsrättsförening? En översikt om hur du läser årsredovisningen
  • Vem ska underhålla bostadsrätten?
  • Vem äger bostadsrätten? Om lagar och förordningar
  • Välkommen som medlem i HSB. Till dig som är nyinflyttad
  • Här ska vi trivas
  • Vi ska inte bara bo... Tips och råd som kan underlätta vårt boende
  • "Människans bästa vän?" HSB informerar om husdjur och boende
  • Tolkning av HSB:s mönsterstadgar §14
  • Vem betalar vattenskadorna?


 2. Ett formulär byggs upp i samband med detta och läggs ut på HSB Malmös webbplats så att medlemmarna kan ge sina synpunkter och frågor på innehållet i dessa skrifter.

 3. Dessa dokument ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skrivas ut, de ska vara sökbara, de ska vara lätta att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!
 1. Allt kursmaterial som HSB har läggs ut på HSB Malmös webbplats;
  - Introduktionskurs - för dig som är nybliven förtroendevald
  - Aktivt styrelsearbete, grundkurs för styrelser och styrelseledamöter
  - Att skriva protokoll
  - Ekonomisk grundkurs för icke-ekonomer
  - Ekonomiska rutiner och rapporter
  - Valberedningskurs
  - Studieorganisatörskurs
  - Medlemskommunikation
  - Stadgeenlig besiktning
  - Energi- och miljökurs
  - Aktivt styrelsearbete, grundkurs för styrelser och styrelseledamöter
  - Revisionskurs
  - Styrelsejuridik
  - Bostadsrättsjuridik
  - etc.

 2. Ett formulär byggs upp i samband med detta och läggs ut på HSB Malmös webbplats så att medlemmarna kan ge sina synpunkter och frågor på innehållet i detta utbildningsmaterial.

 3. Dessa dokument ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skrivas ut, de ska vara sökbara, de ska vara lätta att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!
Medlem # 89093 - 2008-01-11

MOTION #23.

Organisationsschema för HSB

Bakgrund:
Jag har noterat att det saknas ett organisationsschema för HSB Malmö såväl som för HSB-organisationen i sin helhet (t.o.m. HSB Riksförbund saknar ett korrekt sådant).

Trots att jag påminde HSB Riksförbund för ett år sedan om att deras organisationsschema redan då inte uppdaterats på två år så har inget hänt ens än idag.


Så här svarade riksredaktör Helen Ala-Kojola på HSB Riksförbund för ett år sedan på mina synpunkter;

Det stämmer att HSBs webbplats lämnar mycket att önska. Därför pågår just nu ett stort arbete att förnya HSBs hemsida, både tekniskt och innehållsmässigt, som beräknas vara klart strax efter årsskiftet. Du har också rätt i att organisationsschemat har förändrats, eftersom BoRevision är numera sålt. I övrigt stämmer dock organisationschemat.

Jag ska se till att vi får fram en uppdaterad variant på hemsidan. I tidningen har vi i varje nummer en till två sidor, som kallas "Vanligaste frågorna", där vi beskriver organisationen i frågor och svar form. I övrigt försöker vi visa upp bredden i HSBs verksamhet genom olika reportage.


Sedan hände absolut ingenting från HSB Riksförbunds sida.

Verkligen inte mycket rätt i detta svar, och som riksredaktör på HSB Riksförbund tycker man nog att hon borde känna till att organisationsschemat inte alls stämmer i övrigt!

Dagens VD på HSB Riksförbund, Eva Nordström, svarar överhuvudtaget inte på frågor från medlemmar. Hon tycks tro att hon står över allt och alla, och är enligt min definitiva mening en katastrof för hela HSB. Jag vill här bara inflika att det är viktigt att HSB börjar anstränga sig för att få in chefer som i stället tillför något till organisationen.

Alla andra företag/bolag och större organisationer har ett organisationsschema!

Jag tror att det skulle vara positivt för alla om ett sådant organisationsschema var tillgängligt även för alla medlemmar inom HSB Malmö.

Detta eftersom det då skulle bli lättare att förstå hur organisationen är uppbyggd, och detta kan vara ett litet bidrag för att skapa ett ökat engagemang bland de annars så kraftigt oengagerade medlemmarna.

Frågor till HSB Malmös styrelse:
 1. Kommer HSB Malmös styrelse att besvara den fråga jag skickat runt i HSB organisationen, men som ingen på HSB kunnat eller velat besvara, dvs hur HSB Malmös samt även hela HSB:s organisation ser ut idag (komplett och alltid aktuellt organisationsschema med antal anställda och med planerade förändringar, etc)?

 2. Om HSB saknar organisationsschema, när har HSB tagit fram detta till medlemmarna?

 3. Tycker inte HSB Malmös styrelse att medlemmarna inte ens skulle behöva fråga efter detta, utan ett organisationsschema borde finnas som allra första del när HSB:s webbplats togs i bruk (löpande uppdaterad, i stället för en gång per 5:e år eller så)?
När får jag svar?

Not.
VD Lars Danielsson skriver;
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för inte minst hur vi vill att medlemmarna ska få relevant information".


Svar från HSB Malmös styrelse den 16/10 2007 på ovanstående frågor:

"Vi arbetar med att ändra vår hemsida. Bland de nyheter som kan finnas är att på ett enkelt och tydligt sätt presentera vår organisation. Jag kan idag inte uttala mig om när detta arbete är helt klart. Däremot är det min förhoppning att så sker inom de närmaste månaderna."

Mina kommentarer till styrelsens märkliga svar:
Oj, så luddigt svar på så enkla frågor!
Att HSB Malmös webbplats ska förbättras har jag fått som svar på många frågor.
Någon förändring av webbplatsen har däremot inte gjorts. Men en eventuell förändring av webbplatsen har ändå inte ett dugg med min frågeställning att göra.
 • De "närmaste månaderna" har nu passerat för länge sedan, och ännu syns inte ett enda tecken på att arbetet ens påbörjats! Om det skulle vara sant (vilket jag inte tror) att HSB Malmö arbetar med att förändra webbplatsen så kan man bara sorgligt nog konstatera att det måste vara en enorm ineffektivitet inom HSB Malmö med tanke på att inga som helst resultat kan ses efter ett år.

  Om HSB Malmös styrelse verkligen vill få något att hända någon gång med denna rent ut sagt bedrövliga webbplats så går det utmärkt att anlita mig.
Ytterliggare frågor till HSB Malmös styrelse:
 1. Vad är skälet till att HSB Malmös styrelse inte har lagt ut ett sådant organisationsschema för länge sedan?

 2. Ser HSB Malmös styrelse någon nackdel med att medlemmarna får reda på hur organisationen är uppbyggd?
Jag önskar att HSB Malmös styrelse ger konkreta och relevanta svar på ovanstående frågor.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska omedelbart lägga ut komplett och alltid aktuellt organisationsschema, åtkomligt för samtliga medlemmar.

 2. Det ska på HSB Malmös webbplats finnas ett organisationsschema för HSB Malmös organisation och ett för hela HSB.

 3. Organisationsscheman ska läggas ut senast två veckor efter årsstämman 2008 (men helst innan denna motion tas upp till behandling).

 4. Dessa organisationsscheman ska löpande och omedelbart uppdateras allteftersom förändringar sker; med antal anställda, med planerade förändringar, etc.

 5. Denna information ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!

 6. Processen med att ta fram dessa organisationscheman redovisas löpande av HSB Malmös styrelse för alla medlemmar via HSB Malmös webbplats till dess att arbetet är fullt ut färdigställt.
Avslutningsvis:
Om HSB Malmös styrelse lägger ut dessa organisationscheman innan årsstämman så kommer detta att effektivisera stämman genom att det blir en motion mindre att ta ställning till, och tiden kan utnyttjas på ett bättre sätt.

Ordningen på de motioner jag skrivit får inte ändras om. Motionerna ska alltså presenteras för stämman i den ordning jag skrivit dem (enligt numrering) och jag vill att styrelsen besvarar varje motion separat, med konkreta och relevanta synpunkter.

Jag förutsätter att styrelsen kontaktar mig för att diskutera varje motion jag skrivit.
Jag ser fram emot en personlig kontakt med styrelsen. Om styrelsen har någon undran om de motioner jag författat så vill jag gärna att styrelsen tar kontakt med mig angående detta.

Om stämman bifaller denna motion (vilket jag förutsätter) så ska formuleringen i stämmoprotokollet överensstämma med motionen fullt ut och eventuella avvikelser från motionen som stämman beslutat om ska särskilt markeras som sådana i stämmoprotokollet, samtidigt som det där står att motionen i övrigt antagits i sin helhet.


Medlem # 89093 - Datum: 2008-01-11

MOTION #24.

Information om när styrelsen har sina styrelsemöten

Bakgrund:
Jag vill i egenskap av medlem i HSB se när HSB Malmös styrelse har sina styrelsemöten.

Detta borde vara en ren självklarhet och speciellt nu med tanke på den öppenhet och insyn som gäller enligt ETHOS (Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke, Samverkan, där HSB påstår att den viktigaste punkten är "Trygghet") och HSB:s nya kod för föreningsstyrning.

En av fördelarna med detta är att medlemmarna kan se om de frågor de tagit upp med styrelsen tagits upp för behandling av styrelsen.
Detta är alltså ett av de absolut viktigaste stegen som kan tas mot en demokratisk miljö inom HSB !!!

HSB Malmös styrelse måste agera som ett föredöme för brf:arna, annars kommer dessa aldrig heller att demokratiseras.

Frågor till HSB Malmös styrelse:
 1. Kommer HSB Malmös styrelse att lägga ut information på HSB Malmös (annars väldigt torftiga, enligt min bestämda mening) webbplats så att medlemmarna kan se bl.a.;
  a. När nästa ordinarie styrelsemöte är.
  b. När nästa extra styrelsemöte är.
  c. När tidigare styrelsemöten varit.
  d. Vem som deltagit på respektive styrelsemöte.
  e. Vad som behandlats på respektive styrelsemöte (övergripande).
  f. Vilka beslut som tagits (övergripande).

 2. Om det är någon av ovanstående punkter (a-f) som HSB Malmös styrelse inte vill lägga ut på HSB Malmös webbplats så vill jag be om en specifik förklaring (alltså ej i generella termer) för varje punkt om anledningen till detta!
3. När har HSB Malmös styrelse sitt nästa styrelsemöte?

Om HSB Malmös styrelse skulle motsätta sig denna motion så borde det generera rubriker i media över hela Sverige. Att styrelsen ska redovisa sina styrelsemöte för alla medlemmar torde vara en självklarhet för alla i en demokratisk och medlemsägd organisation. Det är således dessutom teoretiskt omöjligt för stämman att avslå denna motion, och det skulle verkligen vara ett stort nederlag för demokration som så skulle ske.

Not.
VD Lars Danielsson skriver;
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för inte minst hur vi vill att medlemmarna ska få relevant information".

Se även HSB:s kod för föreningsstyrning, den 2:a principen;
"Demokratisk medlemskontroll".
"Grundregeln är att stor öppenhet gäller för verksamhet inom HSB. Om styrelsen undanhåller medlemmar från information ska det särskilt motiveras och dokumenteras."


INGET SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE PÅ DESSA FRÅGOR !!!

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö ska omedelbart lägga ut information (som löpande uppdateras allteftersom förändringar sker) på HSB Malmös webbplats så att alla medlemmar kan se bl.a.;
  a. När nästa ordinarie styrelsemöte är.
  b. När nästa extra styrelsemöte är.
  c. När tidigare styrelsemöten varit.
  d. Vem som deltagit på respektive styrelsemöte.
  e. Vad som behandlats på respektive styrelsemöte (övergripande).
  f. Vilka beslut som tagits (övergripande).

 2. Denna information ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!
Medlem # 89093 - 2008-01-11

MOTION #25.

HSB Malmös information om medlems rätt att motionera

Bakgrund:
Enligt beslut som fullmäktigesammanträdet tog på årsstämman 2007 så skulle samtliga medlemmar inom HSB Malmö informeras om den enskilda medlemmens motionsrätt. Detta skulle göras senast en månad före sista datumet för inlämnande av motioner antingen via avgiftsavierna för kvartal 1, via media, eller både och.

Frågor till HSB Malmös styrelse:
 1. Exakt hur kommer HSB Malmös styrelse att informera SAMTLIGA HSB-medlemmar (enl. löfte i svar på motion på HSB Malmös årsstämma) om att alla medlemmar i HSB Malmö har motionsrätt till HSB Malmös årsstämma?

 2. Exakt när kommer detta att ske?

 3. Varför har HSB Malmös styrelse inte direkt efter årsstämman (och överhuvudtaget inte under 2007) lagt ut förberedande information om detta på HSB Malmös webbplats?
  Detta inte ens efter mina påminnelser!!!

 4. När har HSB Malmös styrelse för avsikt att lägga ut denna extremt viktiga information på HSB Malmös webbplats?
Anledningen till denna frågeställning är att det måste annonseras såväl i media som komma i samband med utskick av avier för årsavgift samt skrivas tydligt på HSB Malmös webbplats, om informationen ska komma alla till del, och informationen ska vara tydlig nog.

Not.
VD Lars Danielsson skriver;
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för inte minst hur vi vill att medlemmarna ska få relevant information".


INGET SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE PÅ DESSA FRÅGOR !!!

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse svarar på ovanstående frågor (a-d) samt nedanstående frågor, och följer lagen som säger att styrelsen måste följa besluten från det högsta beslutande organet.

 2. Det förs in i stadgarna konkreta konsekvenser för styrelsen i de fall styrelsen ej följer stämmobeslut, som de måste göra enligt lagen.
Kompletterande frågor till HSB Malmös styrelse;
 1. HSB Malmös styrelse måste vara lika medveten som jag om att ifall information gick ut tillsammans med avisering av avgifterna för kvartal 1 så skulle inte alla medlemmar nås (bara de med förvaltning inom HSB). Men trots detta så hade resultatet blivit avsevärt bättre om så hade skett. Vad har HSB Malmös styrelse för konkret förklaring till att styrelsen underlät att göra detta?

 2. Vad var skälet till att HSB Malmös styrelse valde att lägga ut informationen på en undanskymd plats i tidningen, med endast kortfattad information (utan försök att ens motivera medlemmar såväl som fullmäktigeledamöter att verkligen skriva motioner)?

 3. Vad var skälet till att HSB Malmös styrelse väntade till den 6:e januari med att lägga ut den information som skulle ha gått ut senast i december 2007?
  Vems ansvar var detta?

 4. Varför dröjde HSB Malmös styrelse till och med till ännu senare innan styrelsen informerade på HSB Malmös webbplats om enskild medlems motionsrätt?

 5. Vad är skälet till att HSB Malmös styrelse inte gav en förklaring till att informationen gick ut så sent?
  Vad var förklaringen til detta? Var det ett misstag, eller var det planerat av styrelsen att vänta till den 6:e januari, då minsta möjliga antal medlemmar skulle läsa detta, med att lägga ut informationen i media?
  Tycker inte styrelsen att styrelsen åtminstonde borde bett om ursäkt?

 6. Vad är skälet till att styrelsen valde att inte senarelägga deadline för inlämning av motioner när HSB Malmö kritiserades över sitt beteende (men även bortsett från kritiken!)?
Det ska bli spännande att läsa HSB Malmös styrelses svar på frågorna i denna motion. Speciellt eftersom det historiskt i princip aldrig inträffat att HSB Malmös styrelse bett om ursäkt för de fel och misstag som styrelsen begått.
Kommer det att ske denna gång eller kommer vi som vanligt överösas med icke relevanta bortförklaringar?

OBS!!!
HSB Malmös styrelse begår lagbrott.

Ovanstående frågor ställdes till HSB Malmös styrelse 2007-08-22.
Men t.o.m. trots min påminnelse då så struntade styrelsen i att följa stämmobeslutet.
Den 31/1 är sista dagen för inlämnande av motioner men först den 6:e januari 2008 så gick HSB Malmö ut med ett litet meddelande i SDS och Skånska Dagbladet.
Utdrag från det justerade stämmoprotokollet 2007-04-26;

34. Motion nr 2, från Brf Misteln, Almen och Dadeln angående motionsrätt

Ordföranden lämnar ordet till styrelsens ordförande Alf Gustavsson som anför att styrelsen i likhet med motionärerna ser positivt på denna medlemmarnas möjlighet.
Medlemmarnas motionsrätt kan informeras genom dagspress och/eller i samband med avisering av avgiftsavisering och medlemsavgifter i kvartal 1.

Beslut: Fullmäktigesammanträdet beslutar att tillstyrka motionärernas begäran såtillvida att information skall ske genom dagspress och/eller i samband med avisering av månadsavgifter och medlemsavgifter i kvartal ett.

Avgiftsavierna för kvartal 1 skickades ut, men ingen information om enskild medlems motionsrätt till HSB Malmös årsstämma fanns med där. Inte ett ord har nämnts om detta på HSB Malmös webbplats före den 6 januari 2008 (dessutom borde denna information komma i samband med något som kan engagera medlemmarna att skriva en motion).

HSB Malmös styrelse begår ett lagbrott som inte följer stämmans beslut, men trots detta är det ingen som ens reagerar på lagbrott.

Är det så att det enda sättet att få HSB Malmös styrelse att följa lagar och regelverk är att dra styrelsen inför rätta i varje fråga? Styrelsen svarar ju inte ens på frågor!

Det finns inga ursäkter för detta nonchalanta beteende av HSB Malmös styrelse mot medlemmar och regelverket.

Revisorerna ska kontrollera att stämmobeslut följs. Varför har de inte reagerat?

Är man inte helt tappad bakom en vagn så begriper man att om det går att bryta mot något så fundamentalt som att stämmobeslut ska följas så faller hela systemet ihop som ett korthus. Bostadsorganisationen ska vara ett föredöme för bostadsrättsföreningarna genom att visa hur det ska fungera i en styrelse. Denna styrelse gör det motsatta. HSB Malmös styrelse visar gång på gång hur det definitivt inte får gå till i en styrelse. Är det då konstigt att det finns så många dåliga brf-styrelser?

Att styrelsen inte ens gått ut med den minsta information om enskilda medlemmars motionsrätt på HSB Malmös webbplats visar tydligt att detta är något som HSB Malmö i det längsta vill undanhålla medlemmarna. Vad tror du anledningen är till detta?

På 15 år har ungf. totalt 10 motioner skrivits!
Det är ytterst sällsynt att det skrivs motioner till fullmäktigesammanträdena (uppskattningsvis 99 % har aldrig skrivit en motion). Fullmäktigeledamöterna engagerar sig inte i det uppdrag som medlemmarna gett dem, och medlemmarna är lyckligt ovetandes om att deras förtroendevalda inte presterar något.

HSB Malmös styrelse har inte ens gått ut med en påminnelse på HSB Malmös webbplats om att sista datum för inlämnande av motioner är den 31/1. Det skrivs inga motioner och så vill HSB Malmös styrelse att det ska fortsätta att vara. Det ska helt enkelt inte förekomma demokrati inom HSB.

HSB Malmös styrelse har inte ens efter att de uppmärksammats om sitt gravt allvarliga misstag (eller om det var medvetet) gått ut med en ursäkt på HSB Malmös webbplats. Inte ens en förklaring till varför de struntat i att följa stämmobeslutet. Skandal!

I min egen brf struntar styrelsen i att följa stämmobeslut. De ser att det inte får några konsekvenser och de lär sig av HSB Malmös styrelse.


Frågan är om det är rimligt att en styrelse får sitta kvar som missbrukar medlemmarnas förtroende på detta synnerligen allvarliga sätt? Hade det funnits den minsta självinsikt/självkritik i denna styrelse så hade de avgått frivilligt. Men med det orimligt höga arvodet utan minsta lilla prestationskrav så är risken onekligen stor att ledamöter klamrar sig fast vid sina poster så långt det går.

Även samtliga fullmäktigeledamöter missbrukar förtroendet bland dem som valt dem när de inte reagerar på något av alla de fel, "misstag", brott och kränkningar som begås av HSB Malmös styrelse (vilket dokumenterats på min webbplats om bostadsrätter).

Det är beklämmande att alla fullmäktigeledamöter bara stillatigande låter HSB Malmös styrelse begå så allvarliga fel som begicks på årsstämman 2007. Ännu värre blir det när dessa fullmäktigeledamöter sedan låter en enda förening ensam sköta talan för 42.000 medlemmar när det i stället borde ha varit en hundraprocentig uppslutning bland fullmäktigeledamöterna för Brf Misteln när de klandrar den så uppenbart felaktigt genomförda stämman och det så genomgående felaktiga protokollet från årsstämman.

Fullmäktigeledamöterna slår nu nytt bottenrekord när de inte ställer sig upp och enhälligt kräver styrelsens avgång för att styrelsen ej följer stämmobeslut.


Dessutom;
En styrelse som väljer att gå i svaromål i domstol i stället för att rätta upp de fel som begåtts (och som styrelsen pga den överväldigande bevisningen t.o.m. i vissa delar tvingats erkänna vara felaktiga) torde ha förbrukat hela sitt förtroendekapital bara genom detta. Med råge! Denna styrelse har visat vad den går för, och det är verkligen inget som imponerar.

Detta är sannerligen inte en styrelse som värnar om medlemmarna eller som ser till medlemmarnas bästa. De tycks bara se till sitt eget personliga bästa.

HSB MALMÖS STYRELSE HEMLIGHÅLLER VIKTIG INFORMATION
Det har nu dessutom bevisats att HSB Malmös styrelse vägrat (innan klander av stämma lämnats in) att föra en dialog om de fel som begåtts. Det fanns ingen annan möjlighet än att klandra stämman. HSB Malmös styrelse tvingade själva fram detta.

Efter att klandret lämnats in så hade HSB Malmös styrelse ingen lösning att erbjuda för att slippa gå igenom rättsprocessen (om HSB Malmö hävdar att de gjort någon ansträngning i detta avseende så kan jag utlova att det är en ren och skär lögn, och dessutom en lögn som kan bevisas som en sådan).

Det hela blir inte precis bättre av att HSB Malmös styrelse och VD med rena maffiametoder försökt skrämma brf Misteln att dra tillbaka sitt klander av de fel begicks på årsstämman. Med direkta eller indirekta hot som att "slå benen av dem längs med fotknölarna" och att HSB Malmö har resurser som alla medlemmarnas pengar att förbruka till styrelsens stöd.

Det är skrämmande att det bara är en förening av 250 som står på medlemmarnas och rättvisans sida.

Medlem # 89093 - 2008-01-11

MOTION #26.

Bekräftelse från HSB Malmö av mottagande av motioner

Bakgrund:
Det är inte helt lätt att få bekräftelser på mottagandet av skrivelser, varken från HSB Malmös styrelse eller tjänstemännen på HSB Malmö. Man vet inte om anledningen till att man inte får något svar är för att de inte tagit emot skrivelsen, för att de inte är på plats, eller om det är för att de helt enkelt struntar i att svara. Särskilt viktigt är att få bekräftelse på mottagande av motioner.

Frågor till HSB Malmös styrelse:
 1. Varför har HSB Malmö aldrig bekräftat att de tagit emot motioner från medlemmarna?
 2. Kan HSB Malmö utlova att alla som skickar in motioner till HSB Malmö i fortsättningen omedelbart får en skriftlig bekräftelse på exakt vad som tagits emot?
 3. Kommer HSB Malmö att se till så att det förs in i stadgarna att HSB Malmö måste bekräfta alla skrivelser?
OBS!
Jag har fler förslag på stadgeändringar och HSB Malmö borde lämpligen gå ut med en allmän förfrågan (årligen) om vilka önskemål på stadgeändringar som finns bland medlemmarna, så att dagens luddiga stadgar kan förändras till något som är till nytta för alla.
 • Hur ställer sig HSB Malmös styrelse till detta förslag?
Jag tycker det hör till vanligt normalt hyfs att man i en organisation som HSB gör en så enkel sak som att bekräfta att man tagit emot skrivelser, och speciellt för något så viktigt som motioner.

Eftersom HSB dock inte gör detta (och HSB "glömt" att föra in även detta i ETHOS och sin etiska kod för föreningsstyrnig) så är det viktigt att det fastställs i stadgar att skrivelser ska bekräftas, så att denna fråga aldrig mer behöver dryftas.

Vid möte den 15 augusti 2007 med HSB Malmös styrelse så utlovade styrelsen att HSB Malmö skulle börja bekräfta att de mottagit skrivelser som kommit in till HSB Malmö.

Tidigare har HSB Malmös styrelse inte bekräftat mottagandet av skrivelser ens om detta begärts (ej heller av motioner eller annat).

Detta löfte från HSB Malmös styrelse bröt styrelsen bara efter ett par veckor!
Detta löftesbrott (bara ett av många) visar hur viktigt det är att allt förs in i stadgar!

INGET SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE PÅ OVANSTÅENDE FRÅGESTÄLLNING !!!

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö ska alltid bekräfta mottagna skrivelser.

 2. Detta förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.
Medlem # 89093 - 2008-01-11

MOTION #27.

Motioner diskuteras med motionärerna

Bakgrund:
En av flera anledningar till att motioner i princip aldrig går igenom är att styrelsen medvetet inte tar någon kontakt med motionären för att diskutera motionerna.

Jag anser att HSB Malmös styrelse ska diskutera inkomna motioner med motionären och utifrån detta arbeta fram ett svar på respektive motion, i stället för som idag där HSB Malmös styrelse svarar på motioner helt fristående från kontakter med motionären.


Det ska alltså inte vara möjligt för HSB Malmös styrelse att t.ex. svara att de inte förstår motionen (helt eller delvis, direkt eller indirekt). Eller att det först på stämman visar sig att styrelsen missuppfattat motionen och därav inte svarat enligt motionens innehåll.
Styrelsen tvingas därmed att formulera sig efter vad motionen egentligen avser och arbetet för stämman förenklas avsevärt. HSB Malmö måste alltså därför ha en uttalad skyldighet att alltid kontakta motionären så att inga missförstånd riskerar att uppstå.

Att det ska fungera så här är en självklarhet... även om det aldrig förekommit (mer än i extrema undantagsfall). HSB måste föregå med gott exempel så följer förhoppningsvis brf:arna efter.

Not.
VD Lars Danielsson skriver;
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för inte minst hur vi vill att medlemmarna ska få relevant information".


INGET SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE PÅ DETTA !!!

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska alltid diskutera inkomna motioner med motionären och utifrån detta arbeta fram ett fullständigt svar på respektive motion för att effektivisera stämmorna genom att få fram bästa möjliga underlag i form av formuleringar på motioner och svar från styrelsen.

 2. Följande formulering läggs in i stadgarna;
  "Det är styrelsens ansvar att stämmorna blir genomförda så effektivt som möjligt och i denna process är en av de viktigaste bitarna att styrelsens svar på motioner utformas i samarbete med motionären, och motionären ges redan då en möjlighet att omformulera sina motioner, och anpassa sina motioner efter styrelsens synpunkter/svar innan motioner delas ut, om motionären så önskar. En konsekvens av detta blir att motionären alltid får läsa styrelsens slutgiltiga svar innan utdelning av motioner.".

  Att det ska fungera så här torde vara en demokratisk självklarhet för alla!
Medlem # 89093 - 2008-01-11

MOTION #28.

Medlem ska ha rätt att försvara motion

Denna motion ersätter min motion #7 till den inställda extrastämman 2007-10-11.

Bakgrund:
Som medlem i HSB Malmö har jag den självklara rättigheten att lämna in en motion till HSB Malmös årsstämma.

HSB Malmö vill däremot stoppa mig och andra medlemmar (såväl via HSB Malmös stadgar som i protokollfört inledningstal av HSB Malmö/Alf Gustavsson) från att argumentera för, försvara, och förtydliga motioner på stämman.

Som man kan se från motionerna till HSB Malmö så svarar HSB Malmö inte alltid i enlighet med regelverket, dvs med vad som egentligen gäller i lagar och stadgar.
Även andra direkta eller indirekta fel förekommer i svaren från HSB Malmö.

I de svar HSB Malmö lämnar på mina motioner i min lokala bostadsrättsförening så är svaren från HSB Malmö ej heller där alltid enligt lagar och regler, men där har jag i alla fall en möjlighet att bemöta oriktigheterna i HSB Malmös svar.

Frågor till HSB Malmös styrelse:
 1. HSB Malmö (samma problem i alla HSB regioner) kan alltså i sina svar på motioner mer eller mindre lura fullmäktigeledamöterna på ett fullständigt odemokratiskt sätt, utan att jag som motionär (och insatt i den motion jag skriver) ska ges en möjlighet att t.ex. förklara felaktigheterna i de svar HSB ger till mina motioner.
  • Jag ska inte kunna bemöta varken det skriftliga svar HSB gett på mina motioner eller de muntliga svar HSB ger på stämman?
  • Jag ska ej heller kunna delta i den diskussion som uppstår på årsstämman med anledning av min motion?
  • Jag ska ej kunna korrigera de eventuellt felaktiga påståenden och argument som framförs av andra medlemmar av motsatt åsikt?
  • Hur demokratiskt tycker HSB Malmö detta är att inte kunna styra och påverka sin egen motion, medan alla andra (dvs HSB Malmö och alla andra fullmäktigeledamöter av motsatt åsikt) kan göra detta för min motion?

 2. Jag ska alltså som motionär, men ej fullmäktigeledamot, ej kunna utveckla min motion på stämman precis så som man i demokratisk ordning gör överallt annars.
  • Hur demokratiskt är detta?
Fler frågor till HSB Malmös styrelse:
 1. Varför finns inget om detta med i den av HSB framtagna koden för föreningsstyrning?

 2. Kommer HSB Malmös styrelse att (före årsstämman 2008) kalla till extrastämmor för att införa i HSB Malmös stadgar att alla motionärer har full yttranderätt på stämman?
Not.
VD Lars Danielsson skriver om medlemmarna;
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för hur deras möjlighet att påverka och framföra synpunkter skall stärkas".
Tycker HSB att HSB Malmös unika begränsning i medlemmarnas motionsrätt är att stärka medlemmarnas möjligheter att påverka och framföra synpunkter?

VD Lars Danielsson skriver också;
"Det demokratiska arbetssättet skall vara styrande i en bostadsrättsförening.".
Men om demokrati inte råder inom HSB-organisationen där HSB bara vill ha en envägskommunikation och inte vill låta medlemmarna komma till tals, hur ska HSB kunna begära att brf:arna ska vara mer demokratiska än HSB-organisationen?


PS. Tacksam om besked för en ungefärlig uppskattning när jag får svar på mina 20 frågor.

INGET SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE PÅ DESSA FRÅGOR !!!

Jag yrkar att stämman beslutar att:
 1. Det fastställs på stämman att en motionär alltid ska ha yttranderätt på stämmor så att denne kan försvara sina motioner.

 2. Detta skrivs omedelbart in i HSB Malmös stadgar (ska göras via extrastämma före årsstämman 2008!).
 3. HSB Malmös styrelse svarar på de frågor som ställts i denna motion och kommenterar vad jag skrivit med styrelsens synpunkter (vilket naturligtvis gäller för alla motioner).
Medlem # 89093 - 2008-01-11

MOTION #29.

Mera makt till medlemmarna

Bakgrund:
HSB Malmö har "gratiskurser" (inget är gratis!) för förtroendevalda (i huvudsak styrelserna), men för vanliga medlemmar finns inte detta.

Frågor till HSB Malmös styrelse:
 1. Förstår HSB Malmös styrelse vinsterna med att medlemmarna informeras och engageras? Är medlemsutbildning bra?

 2. Har HSB Malmös styrelse för avsikt att inte bara ge styrelserna mer makt (HSB Malmö skriver på sin webbplats; "Kunskap är makt!"), utan att även vanliga medlemmar erbjuds kunskap... och makt?

  Förslagsvis genom medlemsutbildningar per förening, där HSB lägger ner energi på att locka så många medlemmar som möjligt.
Medlemmarna får ett i förväg utskickat informationsmaterial med kursens innehåll.
Utbildningen ligger på 8-16 timmar, uppdelat på flera dagar, där punkt 1-7 betas av under den första dagen (gärna i två omgångar).

Not.
VD Lars Danielsson skriver;
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för inte minst hur vi vill att medlemmarna ska få relevant information".

INGET SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE PÅ DESSA FRÅGOR !!!

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska snarast ta fram gratis medlemsutbildningar, och HSB Malmö ska göra stora ansträngningar att locka så många medlemmar (ej förtroendevalda) som möjligt till dessa utbildningar som ska pågå under en lång period.

 2. Grundläggande innehåll i denna medlemsutbildning ska främst vara;
  1. Medlemmarnas rättigheter och skyldigheter enligt lag och stadgar
  2. Styrelsens skyldigheter - öppenhet och insyn
  3. Demokrati, engagemang och information
  4. Årsstämma och extrastämma samt justeringsman och rösträknare samt ombud/biträde
  5. Internrevisor, valberedning
  6. Styrelseprotokoll och stämmoprotokoll
  7. Föreningens stadgar och normalstadgarna
  8. Att läsa en årsredovisning
  9. Underhållsansvaret
  10. Ekonomin i föreningen
  11. Lokala ordningsregler
  12. Vad är på gång?
Medlem # 89093 2008-01-11

MOTION #30.

Personval ska alltid förrättas genom "sluten" omröstning!

Denna motion ersätter min motion #12 till den inställda extrastämman 2007-10-11.

Bakgrund:
Se HSB:s kod för föreningsstyrning; http://hotpot.se/Pdf/hsb-koder.pdf
HSB skriver i § 1.3.5;
"Frågan om röstning ska vara öppen eller sluten avgörs av stämman genom enkel majoritet".
HSB har därmed stärkt sin maktposition och rejält minskat demokratin.
HSB nämner inget om att alla personval rent logiskt självklart alltid ska ske genom sluten omröstning.

För att få igenom detta i respektive region i landet måste dock stadgarna ändras. Om det finns en enda fullmäktige i landet som röstar för denna förändring så är det skandal!

Det är viktigt att medlemmarna kräver svar från sina fullmäktige i föreningen över hur de kommer att rösta avseende koderna på HSB:s fullmäktigemöte om stadgeändringar.

De som kommer att rösta för stadgeändringar enligt följande paragraf (och vissa andra);
"Frågan om röstning ska vara öppen eller sluten avgörs av stämman genom enkel majoritet"
bör enligt min mening snarast sparkas som fullmäktige av medlemmarna, eftersom de inte ser till medlemmarnas bästa!

I demokratiska organisationer så stadgas det i stället;
"Val ska förrättas genom sluten röstning, om någon begär det".

Personval ska självfallet alltid genomföras med sluten omröstning, inte minst eftersom alla då måste göra ett aktivt val, och förhoppningsvis tänker man efter lite mer då.

Jag vill att det förs in i stadgarna att personval på HSB Malmös stämmor alltid ska genomföras med "sluten" omröstning.
Och gärna att ett system tas fram så att det protokollförs och offentliggörs vilken förening/fullmäktigeledamot som har röstat på vem.
 • Hur ställer sig HSB Malmös styrelse till detta förslag, och kommer HSB Malmös styrelse att verka för att detta införs och att stadgarna ändras därefter?
Not.
I HSB Malmös årsredovisning 2006 skriver styrelseordförande Alf Gustavsson följande;
"Nationellt har vi under året varit engagerade i att utveckla de etiska koder som ska vara vägledande för arbetet inom HSB. Avsikten är att det ska bli svårare att göra fel och vara enkelt att göra rätt."
samt
"Från HSB Malmö har ordförande Alf Gustavsson, vd Lars Danielsson och före detta vd Greg Dingizian ingått i ledningsgruppen, samt i arbetsgruppen för utformning av HSB-koderna."

HSB Malmö har alltså varit högst delaktiga i att ta fram bl.a. denna paragraf om röstning!

I årsredovisningen står det även;
Under 2005 har HSB Riksförbund inlett ett arbete med "kod för föreningsstyrning" som har sin grund i Svensk kod för bolagsstyrning. Avsikten ... är att skapa tydlighet och enkelhet i de grundläggande rutiner som gäller demokrati, ekonomi och kontroll över hur medlemmarnas medel förvaltas inom HSB:s föreningar liksom tydlighet i HSBs roll som kooperation.

INGET SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE PÅ DESSA FRÅGOR!!!

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Det fastställs att personval ska alltid genomföras med sluten omröstning.

 2. Detta förs in i stadgarna för HSB Malmö.
 3. HSB Malmös styrelse ska aktivt (och omedelbart) verka för att samma stadgeändring görs i alla brf:ar och hur arbetet med detta går redovisas för alla på HSB Malmös webbplats.
Medlem # 89093 - 2008-01-11

MOTION #31.

Förklaring av styrelseförsäkring

Bakgrund:
En av de många saker som är höljt i ett stort dunkel inom HSB är vad som egentligen gäller för den försäkring som styrelser har i de fall styrelserna begår misstag eller brott som drabbar medlemmarna. Frågan är om det ens finns någon styrelse som har koll på detta.

Frågor till HSB malmös styrelse:
 1. Vad exakt täcker den försäkring som omfattar ledamöter i en bostadsrättsförenings styrelse (dvs EXAKT hur ser försäkringsformuleringen ut här)?

 2. Vilket försäkringsbolag har HSB för denna försäkring?

 3. Vad kostar dessa försäkringar medlemmarna?

 4. Gäller denna försäkring endast styrelsen (och ej revisorer)?

 5. Hur ofta har denna försäkring utnyttjats?

 6. Kommer HSB Malmö att offentliggöra all information om denna försäkring på sin webbplats?
Not.
VD Lars Danielsson skriver;
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för inte minst hur vi vill att medlemmarna ska få relevant information".

Se även HSB:s kod för föreningsstyrning, den 2:a principen;
"Demokratisk medlemskontroll".
"Grundregeln är att stor öppenhet gäller för verksamhet inom HSB. Om styrelsen undanhåller medlemmar från information ska det särskilt motiveras och dokumenteras."

INGET SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE PÅ DESSA FRÅGOR !!!

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska omedelbart (i svaret på denna motion) detaljerat förklara vad som ingår i den styrelseförsäkring som omfattar ledamöter i en brf-styrelse och i HSB Malmös styrelse.

 2. All information om styrelseförsäkringen ska omedelbart läggas ut i sin helhet (med svar på samtliga frågor, a - f, ovan) på HSB Malmös webbplats.

 3. Denna information ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!
 4. HSB Malmös styrelse ska i det skriftliga svaret på denna motion svara på alla frågorna här (a-f).
Medlem # 89093 - 2008-01-11

MOTION #32.

Korrekta register över förtroendevalda, etc

Bakgrund:
Med anledning av de fel som gjorts i utskick från HSB Malmö och vad som kommit fram på andra håll om att HSB Malmös register tycks ha en hel del brister i sin överensstämmelse med verkligheten så finns det all anledning att önska bättre utformade register.

Frågor till HSB Malmös styrelse:
 1. Kommer HSB Malmös styrelse att se till så att HSB Malmö får korrekta register (HSB-ledamöter, fullmäktigeledamöter, förtroendevalda, medlemsregister) i framtiden, så att utskick görs utan att många missas i dessa utskick?

  Dvs, vad gör HSB Malmö styrelse för att de uppenbart felaktiga registren på HSB Malmö bättre ska överensstämma med verkligheten?

 2. Exakt hur många medlemmar finns det inom HSB Malmö (inklusive och exklusive bosparare)?
  Enligt vissa uppgifter är det 42.000 (eller strax under) medlemmar, enligt andra uppgifter är det drygt 43.000 medlemmar.
Svar från HSB Malmös styrelse den 16/10 2007 på ovanstående frågeställning:

"HSB Malmös register över förtroendevalda vilar på de uppgifter som bostadsrättsföreningarna lämnar in till oss. Då det hela tiden sker förändringar i styrelserna i vårt verksamhetsområde uppstår det från gång till annan felaktighet vid utskick."

Min kommentar till styrelsens märkliga svar:
Inte svar på den fråga jag ställde. Frågan är vilka åtgärder HSB Malmö vidtager !!!???
 • I varje brf styrelse sitter det en HSB-representant. Kanske man skulle kunna tänka sig att denna person tillförs funktionen att informera HSB om vilka som är förtroendevalda i föreningen, om nu denna uppgift inte redan idag åvilar HSB-representanterna?

 • Om HSB Malmö offentliggör listor (med endast namn och brf) på HSB Malmös webbplats över HSB-ledamöter, fullmäktigeledamöter och förtroendevalda så blir det en form av "självsanering" och medlemmarna kan själva kontrollera att registren är korrekta och rapportera in felaktigheter till HSB Malmö. (Jag hoppas att HSB Malmö inte här svarar att det blir något problem med PUL, för det är i så fall bara för att HSB Malmö inte har en aning om vad de pratar om. PUL begränsar inte denna möjlighet alls!)

  Det får också den stora fördelen med sig att medlemmarna helt plötsligt får reda på vem som gör vad inom HSB.

 • Dessutom registreras alla förtroendevalda i Bolagsverket, så om HSB Malmö inte själv klarar av att hålla ett korrekt register så kanske HSB Malmö ska hämta in informationen från Bolagsverket i stället?
Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska snarast lägga ut en lista över alla HSB-ledamöter på HSB Malmös webbplats (som löpande uppdateras allteftersom förändringar sker).

 2. HSB Malmös styrelse ska snarast lägga ut en lista över alla fullmäktigeledamöter på HSB Malmös webbplats (som löpande uppdateras allteftersom förändringar sker).

 3. HSB Malmös styrelse ska aktivt (och löpande) arbeta för att uppnå ett korrekt register över förtroendevalda.

 4. HSB Malmös styrelse ska lägga ut en lista över alla förtroendevalda på HSB Malmös webbplats (som löpande uppdateras allteftersom förändringar sker).

 5. HSB Malmös styrelse ska aktivt arbeta för att uppnå ett korrekt medlemsregister (som HSB Malmö måste ha enligt lag).

 6. Åtgärderna och resultatet av registerarbetet redovisas löpande på HSB Malmös webbplats.
Medlem # 89093 - 2008-01-11

MOTION #33.

Återinsätt medlemsrådgivaren + Skriftliga svar

Bakgrund:
HSB (hela organisationen, inte bara HSB Malmö och HSB Riks) tycks vara livrädd för att svara skriftligt på frågor, men jag vill föreslå att medlemsrådgivning införs med skriftliga svar.
Dvs det ska vara möjligt för medlemmarna att mejla frågor till HSB och få skriftliga svar.

Detta är något som bevisligen måste till för att svaren ska bli någorlunda vettiga, och för att medlemmarna ska ha en rimlig chans att få svar som är av något värde (även om vi kan se här i svaren från HSB Malmös styrelse på frågorna som ledde till dessa motioner att det krävs fler åtgärder för att lyckas få vettiga svar).

HSB Malmö skriver så här på sin webbplats;
"Våra medlemmar har bl.a. tillgång till kvalificerad rådgivning i boendefrågor speciellt inriktat på bostadsrättsboende".

HSB Malmö plockade i smyg bort denna tjänst som medlemsrådgivare (tidigare Anders Olsson) och hänvisar idag till den starkt begränsade medlemsrådgivningen på HSB Riksförbund (mellan kl 11.00 - 13.00 på tel.nr. 08-785 36 36).

Jag har testat denna medlemsrådgivning i Stockholm, och kan tyvärr bara konstatera att de muntliga svar som ges där av HSB ofta inte är varken relevanta eller korrekta.
Men det är också en naturlig konsekvens av att endast muntliga svar ges, eftersom ingen då behöver stå för vad som sägs.

Fråga till HSB Malmös styrelse;
 • Har HSB Malmös styrelse för avsikt att återinsätta funktionen "medlemsrådgivare", och i så fall när?
Svar från HSB Malmös styrelse den 16/10 2007:

"Medlemsrådgivning till enskild medlem är infört igen."

Min kommentar till styrelsens märkliga svar:
Det var ett luddigt och partiellt svar på frågeställningen.
En med anledning av detta svar naturlig följdfråga till HBS Malmös styrelse;
 • Varför har HSB Malmö inte informerat om detta, och hur gör medlemmarna då för att få denna rådgivning?
Notera att andra föreningar (t.ex. HSB Sydost) har juridisk medlemsrådgivning, och då bör väl inte HSB malmö vara sämre?

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse noga informerar (i svaret på denna motion) om den medlemsrådgivning som HSB Malmös styrelse påstår finns (utan att någon medlem känner till detta, vilket lite gör att man undrar över nyttan av denna påstådda medlemsrådgivning).

 2. Medlemsrådgivning ska ske skriftligt om enskild medlem så önskar.

 3. Fullständig information om denna medlemsrådgivning läggs omedelbart ut på HSB Malmös webbplats.

 4. Denna medlemsrådgivning utnyttjas för att på HSB Malmös webbplats lägga ut inkomna frågor som berör även andra, tillsammans med HSB Malmös svar på dessa frågor. På detta sätt kan medlemsrådgivningen uttnyttjas på ett betydligt bättre sätt.
Medlem # 89093 - 2008-01-11


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.


Index för motioner till regionföreningens stämma

Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 1 (-#15)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 2 (-#33)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 3 (-#49)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 4 (-#75)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 5 (-#81)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 6 (-#97)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 7 (-#117)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 8 (-#130)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 9 (-#139)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 10 (pdf, Bil. till #139)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 11 (-#157)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 12 (-#166)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 13 (-#178)

Totalt: 178 motioner.